Bài thu hoạch kỹ năng làm việc nhóm (11)

6 612 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 18:50

BÀI THU HOẠCH CUỐI CHUYÊN ĐỀ KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM Câu 1: Vận dụng kiến thức lĩnh hội môn học, giải thích cho ví dụ minh họa để làm sáng tỏa nhận định đây: “Tại tổ chức có nhiều kỹ sư giỏi, nhiều nhân kỹ thuật chuyên sâu, chuyên gia phân tích đẳng cấp,… tạo hiệu cao công việc? Trả lời: - Trong sống công việc phải biết hòa hợp tạo nên tập thể để tạo hiệu cao công việc giống câu tục ngữ : “Một làm chẳng nên non Ba chụm lại nên núi cao” - Trong câu tục ngữ tổ chức có nhiều kỹ sư giỏi, nhiều nhân kỹ sư chuyên sâu, chuyên gia phân tích đẳng cấp,… họ hòa hợp lẫn nghĩ đến “tôi” riêng mình, nghĩ giỏi, có kiến thức, có hiểu biết,… không làm theo ý kiến chung mà làm theo suy nghĩ khó tạo nên hiệu cao công việc - Trong tổ chức hay tập thể phải chọn người có hiểu biết rộng người có khiếu lãnh đạo để thành viên nhóm bầu người xứng đáng để làm lãnh đạo họ - Người lãnh đạo nhóm phải tìm hiểu thành viên nhóm có điểm mạnh điểm chưa mạnh để xếp công việc cho lực thành viên nhóm Người lãnh đạo phải người công minh khách quan không thiên vị cho thành viên nhóm, khen thưởng khích lệ thành viên làm phải phạt khiển trách rõ ràng nhân viên mắc sai phạm Khi giao nhiệm vụ cho thành viên nhóm phải giải thích cụ thể cho thành viên thật hiểu rõ công việc đó, thành viên không hiểu phải giải thích cho hiểu phải cho nhân viên biết thời gian phải hoàn thành công việc đó, để thành viên biết xếp công việc hoàn thành công việc thời hạn giao - Khi thành lập nhóm thành viên nhóm phải bỏ qua “tôi” mình, từ bỏ thói quen xấu, không lôi kéo chia rẽ thành viên nhóm phải biết giúp đỡ thành viên nhóm, nghĩ đến lợi ích tập thể lên hết bỏ qua lợi ích cá nhân phải trao dồi, học hỏi chưa biết từ thành viên khác nhóm để nâng cao thêm kiến thức kinh nghiệm sau cho Ví dụ minh họa: - Trong trình học tập đến cuối năm thứ nhà trường tạo điều kiện cho chúng em làm chuyên đề năm vấn đề ngành kế toán (ngành em học), trình làm chuyên đề chúng em phải thành lập nhóm Nhóm có thành viên để hoàn thành đề tài vòng tháng Nhóm em tìm người học giỏi có lực lãnh đạo để làm nhóm trưởng Nhóm trưởng thấy bạn mạnh nội dung phân công bạn làm công việc đó, khoản tuần tất tập họp phần bạn khác lại, phần thiếu tấp thành viên nhóm bàn bạc bổ sung cho nhau, tiếp tục làm thêm tuần nửa báo cáo nội dung sau nhóm trưởng tổng họp tất thành viên lại thành hoàn chỉnh tốt thời gian mà nhà trường quy định Như qua việc phân chia công việc phù hợp với thành viên nhóm trưởng giúp đỡ chia thành viên nhóm giúp nhóm hoàn thành tốt mà nhà trường đặt Câu 2: Anh/Chị nêu điểm mạnh điểm yếu thân trình giao tiếp làm việc nhóm? Cho ví dụ thực tế trường hợp tận dụng phát huy mạnh thân trình làm việc nhóm hiệu thời gian gần đây? Trả lời: Điểm mạnh: - Luôn vui vẻ, hòa đồng với người; - Luôn quan tâm, chia giúp đở người; - Có tinh thần học hỏi mới; - Siêng chăm công việc; - Có tinh thần tự giác có trách nhiệm cao; - Biết lắng nghe ý kiến người khác; - Có tính hài hước tạo bầu không khí vui vẻ cho người Điểm yếu: - Hay nóng tính; - Thiếu tự tin giao tiếp trước đám đông; - Rất bảo thủ, cố chấp Ví dụ minh họa: - Vào ngày 20 tháng 03 năm 2016 môn học Kế Toán Chi Phí làm tập nhà thành viên nhóm bàn phần chi phí hoạt động kinh doanh doanh nghiệp sản xuất, có nhiều ý kiến thành viên khác dẫn đến xảy mâu thuẩn tạo bầu không khí thẳng cho nhóm Trước tình nhóm trưởng đứng giải cho nhóm nghỉ giải lao khoảng 20 phút để xung để giảm bớt sau tiếp tục họp nhóm Ví tính nóng nảy người nhóm có mà gây xung đột nhóm sau buổi họp thân rút kinh nghiệm biết kiềm chế cảm xúc Câu 3: Hãy mô tả trình tham gia nhóm Anh/Chị? - Mục đích Anh/Chị tham gia nhóm gì? - Liệt kê thuận lợi khó khăn Anh/Chị tham gia nhóm? - Anh/Chị thu lợi ích từ việc tham gia nhóm? Trả lời: - Trong thời gian học tập trường Đại Học Tây Đô mở lớp cho sinh viên học hỏi kỹ mềm có kỹ làm việc nhóm - Vào ngày 12 tháng 11 năm 2016 lớp học diễn thầy yêu cầu chúng em thành lập nhóm.Trong trình bàn bạc nhóm em định lấy tên “ OCEAN” có nghĩa đại đương, đương đầu với khó khăn sóng gió, giúp chúng em cố gắng vượt qua khó khăn thử thách - Nhóm OCEAN gồm 12 người có điểm mạnh điểm yếu khác nhau, để tạo nên nhóm học tập thật hiệu Mục đích việc tham gia nhóm: - Giúp đỡ hỗ trợ lẫn trình học tập; - Cũng học tập giải tập liên quan đến môn học; - Chia kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau, điều chưa biết từ thành viên để nâng cao thêm kiến thức mình; - Giau lưu lẫn để mở rộng tạo mối quan hệ tốt đẹp hơn; - Hoàn thiện thân giúp làm quen với môi trường tập thể Những thuận lợi khó khăn thành lập nhóm: - Thuận lợi: + Cùng giải tập nên làm tập cách nhanh chóng; + Cải thiện mối quan hệ bạn bè; + Có ý thức tự giác thấy thành viên chung nhóm làm tập; + Học tập thêm kiến thức thú vị từ bạn bè mà chưa biết; + Có thể quản lý cảm xúc để hòa hợp vào nhóm - Khó khăn + Hay nóng tính gây bất hòa nhóm; + Thiếu tự tin tham gia ý kiến; + Hay trễ chưa xếp quỹ thời gian Câu 4: Anh/Chị mô tả trình quản lý cá nhân mà Anh/Chị thực để hòa nhập nhóm? Trả lời: - Quản lý quỹ thời gian: + Cố gắng xếp quỹ thời gian để đế buổi họp nhóm hơn; + Giảm bớt thời gian dùng để chơi game, lướt facebook mà nên tham giam nhiều vào hoạt động nhóm - Quản lý cá nhân: + Từ bỏ “tôi” mình, đặt lợi ích tập thể lên trên; + Kiềm chế lại cảm xúc xảy xung đột; + Luôn tạo không khí vui vẻ mối quan hệ tốt đẹp với thành viên nhóm; + Luôn có tinh thần học hỏi người xung quanh phải chịu trách nhiệm có sai sót xảy Câu 5: Anh/Chị gặt hái (kiến thức, kỹ năng, thái độ) sau kết thúc chuyên đề “ Kỹ làm việc nhóm”? Trả lời: - Về kiến thức: + Hiểu cách tham gia thành lập nhóm cần phải làm nào; + Vai trò hiệu tham gia làm việc nhóm; + Kỹ lắng nghe truyền đạt thông tin cho thành viên nhóm; + Cách giải mâu thuẩn xung đột nhóm; + Các kiểu lãnh đạo nhóm cách hiệu - Về kỹ năng: + Hiểu biết thêm kỹ làm việc nhóm thành lập nhóm; + Biết tìm hiểu thành viên nhóm giúp thành viên nhóm gần gũi hơn; + Biết cách tổ chức buổi họp nhóm hoàn chỉnh; + Biết kỹ xây dựng nâng cao hiệu hoạt động nhóm; + Hiểu kỹ định, đóng góp ý kiến nhận thông tin phản hồi; + Biết kỹ giao tiếp, kỹ truyền đạt thông tin phát biểu ý kiến trước đám đông - Về thái độ: + Biết cách kiềm chế cảm xúc tham gia nhóm; + Quản lý quỹ thời gian tham gia nhóm; +Tạo mối quan hệ gần gũi với thành viên nhóm; + Biết lắng nghe ý kiến thành viên nhóm; + Tôn trọng ý kiến thành viên nhóm; + Có trách nhiệm nhiệm vụ giao; + Giúp đỡ lần để hoàn thành nhiệm vụ tốt thời gian quy định
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài thu hoạch kỹ năng làm việc nhóm (11) , Bài thu hoạch kỹ năng làm việc nhóm (11) , Bài thu hoạch kỹ năng làm việc nhóm (11)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay