Tăng cường quản lý chi thường xuyên tại trường đại học lao động xã hội cơ sở sơn tây

113 236 0
  • Loading ...
1/113 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 18:15

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG - NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG TĂNG CƯỜNG THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ FDI VÀO CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH HẢI DƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH DOANH VÀ QUẢN LÝ Hà Nội – Năm 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG - NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG TĂNG CƯỜNG THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ FDI VÀO CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH HẢI DƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH DOANH VÀ QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH MÃ SỐ: 60340102 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS TS TRẦN ĐĂNG KHÂM Hà Nội – Năm 2016 Than Lon Universit Librar LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu độc lập riêng với hướng dẫn người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Trần Đăng Khâm Tất số liệu tham khảo trung thực nguồn gốc rõ ràng Tác giả luận văn Nguyễn Thị Thúy Hằng LỜI CẢM ƠN Qua thời gian nghiên cứu lý luận thực tế tác giả hoàn thành luận văn thạc sỹ quản trị kinh tế với đề tài “Tăng cường thu hút vốn đầu tư FDI vào khu công nghiệp tỉnh Hải Dương” Tác giả xin chân thành cảm ơn PGS.TS Trần Đăng Khâm thầy, cô giáo Khoa Quản trị Kinh doanh trường Đại học Thăng Long quan tâm, bảo, hướng dẫn tận tình đóng góp nhiều ý kiến quý báu để tác giả hoàn thành luận văn này! Xin trân trọng cảm ơn! Hà Nội, ngày tháng năm 2016 Tác giả luận văn Nguyễn Thị Thúy Hằng NHỮNG VẤN ĐỀ LIÊN QUAN TRỰC TIẾP ĐẾN THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ VÀO CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH HẢI DƯƠNG 38 2.1 Điều kiện tự nhiên 38 CHƯƠNG 2: nhân THỰC TRẠNG THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ FDI TẠI CÁC 40 Nguồn lực 2.1 Than Lon Universit Librar MỤC LỤC Trang phụ bìa Lời cam đoan Lời cảm ơn Mục lục Tóm tắt luận văn Danh mục bảng, hình LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ FDI VÀO CÁC KHU CÔNG NGHIỆP 1.1 TỔNG QUAN VỀ NGUỒN VỐN FDI VÀ THU HÚT VỐN FDI .6 1.1.1 Tổng quan nguồn vốn FDI .6 1.1.2 Thu hút vốn FDI 11 1.2 THU HÚT VỐN FDI VÀO CÁC KHU CÔNG NGHIỆP 19 1.2.1 Khái quát khu công nghiệp 19 1.2.2 Biện pháp đẩy mạnh thu hút FDI vào khu công nghiệp 23 1.2.3 Đánh giá hoạt động thu hút nguồn vốn FDI vào khu công nghiệp 28 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN THU HÚT NGUỒN VỐN FDI VÀO CÁC KHU CÔNG NGHIỆP 31 1.3.1 Nhân tố chủ quan 31 1.3.2 Các nhân tố khách quan .34 2.1.4 Tình hình phát triển kinh tế tỉnh Hải Dương thời gian qua .43 2.2 HOẠT ĐỘNG THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ FDI VÀO CÁC KHU CÔNG NGHIỆP Ở HẢI DƯƠNG GIAI ĐOẠN 2013 – 2015 46 2.2.1 Công tác tổ chức quản lý nhà nước khu công nghiệp địa bàn tỉnh Hải Dương 46 2.2.2 Các hoạt động thu hút vốn đầu tư FDI .48 2.3 KẾT QUẢ THU HÚT NGUỒN VỐN FDI VÀO CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG 58 2.3.1 Tổng số vốn đầu tư FDI vào khu công nghiệp Hải Dương giai đoạn 2013 – 2015 58 2.3.2 Vốn đầu tư FDI vào khu công nghiệp theo quy mô tiến độ thực 62 2.3.3 Cơ cấu FDI theo ngành 64 2.4 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG THU HÚT NGUỒN VỐN FDI VÀO CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG GIAI ĐOẠN 2013 – 2015 66 2.4.1 Kết thu hút nguồn vốn FDI vào khu công nghiệp địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2013 – 2015 66 2.4.2 Một số hạn chế 70 2.4.3 Nguyên nhân hạn chế 73 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG THU HÚT NGUỒN VỐN FDI TẠI HẢI DƯƠNG GIAI ĐOẠN 2016 – 2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2025 77 3.1 CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC CỦA HẢI DƯƠNG ĐỐI VỚI VIỆC THU HÚT NGUỒN VỐN FDI 77 3.1.1 Cơ hội .77 3.1.2 Thách thức .79 3.2 MỤC TIÊU VÀ ĐỊNH HƯỚNG THU HÚT FDI TRONG GIAI ĐOẠN 2016 -2020 CỦA TỈNH HẢI DƯƠNG 80 3.2.1 Mục tiêu thu hút FDI đến năm 2020 tỉnh Hải Dương .81 2.2 Định hướng thu hút FDI Hải Dương 82 3.3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG THU HÚT NGUỒN VỐN FDI Ở HẢI DƯƠNG GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 83 3.3.1 Nhận thức đắn tăng cường thu hút nguồn vốn FDI 83 3.3.2 Tiếp tục công cải cách máy hành 85 3.3.3 Đẩy mạnh công tác quy hoạch, xúc tiến đầu tư 87 3.3.4 Cải thiện, nâng cao chất lượng sở hạ tầng 90 3.3.5 Nhóm giải pháp lao động, đào tạo nguồn nhân lực 91 3.3.6 Nhóm giải pháp giải phóng mặt 93 3.3.7 Đẩy mạnh liên kết kinh tế Hải Dương với tỉnh vùng đồng sông Hồng 94 3.3.8 Một số giải pháp khác 95 3.4 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ .96 3.4.1 Đối với Chính phủ 96 3.4.2 Đối với Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương 98 KẾT LUẬN 99 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 101 PHỤ LỤC 102 DANH MỤC BẢNG, HÌNH BẢNG Bảng 2.1: Mức thưởng tổ chức, cá nhân vận động doanh nghiệp đầu tư vào KCN 55 Bảng 2.2: Quy mô vốn đầu tư FDI vào địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2013 – 2015 60 Bảng 2.3: Tiến độ thực đầu tư FDI .63 Bảng 2.4: Quy mô vốn FDI đầu tư theo khu vực ngành giai đoạn 2013 – 2015 64 HÌNH Hình 2.1: Cơ cấu kinh tế tỉnh Hải Dương năm 2010 2015 44 Hình 2.2: Cơ cấu lao động tỉnh Hải Dương năm 2010, 2015 44 Hình 2.3: Tỷ lệ đầu tư vốn/ tỷ lệ vốn đăng ký dự án thu hút nguồn vốn FDI 63 Hình 2.4: Than Qui mô vốn FDI đầu tư theo khu vực ngành .65 Lon Universit Librar LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong bối cảnh kinh tế nay, việc thu hút đầu tư nước trở thành phận chủ yếu quan hệ kinh tế giới Nó nhân tố quan trọng hàng đầu nhiều nước nhằm hỗ trợ phát huy lợi quốc gia phát triển đòi hỏi khách quan trình phát triển kinh tế xã hội nước Ở nước phát triển, đầu tư nước nhân tố hỗ trợ cho phát triển, góp phần tích cực chuyển giao công nghệ, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thúc đẩy trình chuyển dịch cấu kinh tế Việc thu hút, sử dụng đầu tư nước khu công nghiệp Việt Nam thời gian qua đáp ứng mục tiêu đề thu hút vốn, giải việc làm, tăng suất lao động, tiếp thu công nghệ kinh nghiệm quản lý đại Điều khẳng định chủ trương đắn Đảng Nhà nước việc phát triển kinh tế, hội nhập kinh tế quốc tế Hải Dương thành phố thu hút nhiều nguồn vốn đầu tư FDI vào khu công nghiệp, qua tỉnh tích cực đầu tư hạ tầng đồng bộ, đại, doanh nghiệp sản xuất ổn định, tạo việc làm cho lao động địa phương đóng góp ngân sách Nhà nước Để khu công nghiệp tỉnh không đầu tàu kinh tế góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế - xã hội tỉnh mà trở thành khu công nghiệp điển hình thu hút vốn đầu tư nước FDI phía Bắc tỉnh cần có biện pháp chiến lược để tăng cường thu hút vốn đầu tư nước FDI vào khu công nghiệp tỉnh thời gian tới Nhận thức ý nghĩa quan trọng công tác đẩy mạnh thu hút nguồn vốn đầu tư FDI vào khu công nghiệp địa bàn tỉnh Hải Dương vấn đề vô cấp thiết, có ý nghĩa lý luận thực tiễn, phải có phối hợp chặt chẽ hai quan xúc tiến đầu tư địa bàn tỉnh (Sở Kế hoạch Đầu tư; Ban quản lý KCN) để thống nội dung, phương thức xúc tiến đầu tư quản lý hoạt động doanh nghiệp FDI địa bàn Hải Dương Để nâng cao chất lượng công tác xúc tiến đầu tư, Hải Dương cần đa dạng hóa phương thức xúc tiến theo hướng sau + Tiếp xúc trực tiếp tỉnh với tập đoàn có tiềm lực mạnh công nghệ vốn để xúc tiến dự án quan trọng định hướng + Cung cấp đầy đủ thông tin dự án có tính khả thi cao cho nhà đầu tư nước + Hợp tác với quan thông báo chí nước để họ cung cấp thông tin Hải Dương, tránh tình trạng bóp méo thông tin + Ứng dụng công nghệ thông tin công tác xúc tiến đầu tư xây dựng trang web riêng để giới thiệu cụ thể chi tiết so với hội đầu tư, tiềm năng, văn pháp lý, quy trình thủ tục ưu đãi đầu tư vào Hải Dương + Tăng cường tổ chức buổi hội thảo trao đổi quan nhà nước nhà đầu tư nước kinh nghiệm thành công thất bại hoạt động đầu tư nước Hải Dương 3.3.4 Cải thiện, nâng cao chất lượng sở hạ tầng Cơ sơ hạ tầng điều kiện tiên thu hút FDI Sự yếu sở hạ tầng hạn chế nhiều thu hút nguồn vốn FDI vào Hải Dương Vì vậy, thời gian trước mắt phải tập trung thích đáng cho công việc Tiến hành tổng rà soát, điểu chỉnh, phê duyệt công bố quy hoạch kết cấu hạ tầng đến năm 2020 làm sở thu hút đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng Tăng cường công tác quy hoạch, thực thi quy hoạch thu hút đầu tư vào công trình giao thông, lượng Tranh thủ tối đa nguồn lực để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, đặc biệt nguồn vốn ngân sách nhà nước; ưu tiên lĩnh vực cấp, thoát nước, vệ sinh môi trường (xử lý chất thải rắn, nước thải ); hệ thống đường nối liền Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh Tập trung đạo, giải tốt việc cung cấp điện, trường hợp không để xảy tình trạng thiếu điện sở sản xuất Tăng cường nghiên cứu xây dựng sách giải pháp khuyến khích sản xuất sử dụng điện từ loại lượng sức gió, nhiệt từ mặt trời Thúc đẩy tiến độ giải ngân dự án đầu tư xây dựng hỗ trợ số dự án lớn triển khai cấp giấy chứng nhận đầu tư như: Dự án nhiệt điện than công suất 12000MW (vốn đầu tư 1,6 tỷ USD); Dự án khai thác than Cổ Kênh (vốn đầu tư 70 triệu USD) Khẩn trương xây dựng ban hành chế khuyến khích thành phần kinh tế nhà nước tham gia phát triển công trình kết cấu hạ tầng có công trình giao thông, cảng biển Cần điều chỉnh sách để tạo hấp dẫn cao với nhà đầu tư thực đầu tư vào kết cấu hạ tầng nông lâm ngư nghiệp, vùng sâu vùng xa, vùng khó khăn tỉnh Tập trung thu hút vốn đầu tư vào số dự án thuộc lĩnh vực bưu – viễn thông công nghệ thông tin để phát triển dịch vụ phát triển hạ tầng mạng Đẩy mạnh đầu tư vào lĩnh vực (văn hóa – y tế - giáo dục, bưu – viễn thông, hàng hải) cam kết gia nhập WTO Xem xét việc ban hành số giải pháp mở cửa sớm mức độ cam kết số lĩnh vực dịch vụ mà nước ta có nhu cầu 3.3.5 Nhóm giải pháp lao động, đào tạo nguồn nhân lực Các sở, ngành có kế hoạch, sách hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực có đủ lực trình độ; có chiến lược đào tạo thường xuyên, lâu dài Theo đó, việc nâng cấp đầu tư hệ thống trường đào tạo nghề có, phát triển thêm trường đào tạo nghề trung tâm đào tạo từ nguồn vốn khác Bảo đảm cung cấp đủ nguồn nhân lực có chất lượng đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp thuộc ngành, lĩnh vực : Quản trị doanh nghiệp, Tài doanh nghiệp, Cơ khí lắp ráp, điện điện tử, công nghệ thông tin, Kỹ thuật may mặc, chế biến nông sản thực phẩm Tăng cường sở vật chất, mở rộng quy mô, ngành nghề đào tạo trường chuyên nghiệp sở dạy nghề địa bàn tỉnh Hoàn thiện kiện toàn mạng lưới trung tâm giáo dục thường xuyên Thành lập thêm trung tâm kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp dạy nghề huyện (hiện có huyện, TP) Nâng cấp trường cao đẳng TW thành trường đại học trường cao đẳng Hải Dương thành trường đại học đa cấp, đa ngành Phát triển thêm trường đại học công lập Phấn đấu đến năm 2015, tỷ lệ lao động qua đào tạo tỉnh đạt 48,7% Có sách thích hợp để thúc đẩy chuyển dịch cấu lao động phù hợp với chủ trương tái cấu kinh tế Chính phủ Nghiên cứu điều chỉnh chuyển dịch cấu lao động theo tốc độ chuyển dịch cấu kinh tế Tiếp tục thực đổi nội dung, chương trình phương pháp giảng dạy theo hướng tiếp cận với tiến khoa học kỹ thuật công nghệ thông tin Tăng cường quản lý nhà nước lĩnh vực đào tạo, đào tạo nghề Có chế, sách ưu đãi thoả đáng để thu hút cán có trình độ cao làm việc tỉnh Thực giải pháp nhằm đưa Luật sửa đổi, bổ sung số điều Bộ luật Lao động vào thực tế sống để ngăn ngừa tình trạng đình công bất hợp pháp, lành mạnh hóa quan hệ lao động theo tinh thần Bộ luật Lao động, bao gồm: Tiếp tục hoàn thiện luật pháp, sách lao động, tiền lương phù hợp tình hình mới; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp nh pháp luật vềhàlao động người sử dụng lao động nhằm đảm bảo điều kiện làm việc đời sống cho người lao động Nâng cao hiểu biết pháp luật lao động thông qua phổ biến, tuyên truyền giáo dục pháp luật cho người lao động, người sử dụng lao động doanh nghiệp có vốn đầu tư nước để đảm bảo sách, pháp luật lao động tiền lương thực đầy đủ 3.3.6 Nhóm giải pháp giải phóng mặt Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương cần đạo quan chức tiến hành thủ tục thu hồi đất thu hồi giấy chứng nhận đầu tư dự án FDI khả triển khai chưa có kế hoạch sử dụng hết diện tích đất giao để chuyển cho dự án đầu tư có hiệu Đồng thời, phạm vi thẩm quyền mình, chủ động tổ chức việc đền bù giải tỏa giao đất cho chủ đầu tư theo cam kết, đặc biệt dự án quy mô lớn mà chủ đầu tư sẵn sàng giải ngân thực dự án Đối với KCN vướng mắc việc giải phóng mặt đề nghị cấp quyền tỉnh cần sớm đạo để bàn giao mặt cho số nhà đầu tư hạ tầng tiếp tục triển khai dự án Việc hỗ trợ thủ tục sau cấp phép cần tăng cường Trong thời gian tới, tỉnh Hải Dương cần hoàn thiện thủ tục sau cấp phép theo hướng sau: + Thủ tục giao đất, cho thuê đất cần đơn giản hóa tạo điều kiện thuận lợi cho nhà ĐTNN: Tỉnh giao Sở Tài nguyên Môi trường tiến hành đo đạc, lập đồ giới đường đỏ đơn giản hoá thủ tục khác đất đai Đối với dự án nằm KCN cần đưa quy định chuyển quyền sử dụng đất theo hướng tạo điều kiện cho nhà đầu tư + Triển khai nhanh việc đền bù, GPMB để đẩy nhanh tiến độ thực dự án cấp phép Hoãn miễn tiền thuê đất dự án xin dừng giãn tiến độ thực có khó khăn Cấp giấy chứng nhận lại cho doanh nghiệp thuê lại đất KCN để đẩy nhanh tiến độ lấp đầy KCN + Việc đơn giản hoá thủ tục quản lý xây dựng theo thiết kế đăng ký cần tổ chức chặt chẽ không can thiệp sâu Cơ quan nhà nước quản lý xây dựng cần thực chức năng, thẩm quyền mình, đồng thời cải tiến thủ tục theo hướng gọn nhẹ, hiệu quả, tránh gây phiền hà cho nhà đầu tư 3.3.7 Đẩy mạnh liên kết kinh tế Hải Dương với tỉnh vùng đồng sông Hồng Hải Dương tỉnh vùng đồng sông Hồng (gồm 10 tỉnh, thành Hà Nội, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hà Nam, Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình) cửa ngõ thông thương đường biển hàng không tỉnh miền Bắc Là vùng đất có tài nguyên phong phú với địa hình núi non, đồng bằng, biển đảo… với bề dày văn hóa bật đặc trưng văn minh lúa nước Tuy nhiên cần phải thừa nhận kết liên kết, hợp tác Hải Dương tỉnh vùng chưa tương xứng với tiềm lợi vùng Nguyên nhân nhận thức xã hội; Tính liên kết phát triển Hải Dương địa phương thấp, chưa có chiến lược quy hoạch tổng thể chung phát triển vùng; Năng lực quản lý hạn chế Do v ậy, giải pháp liên kết vùng để phát triển xem có hiệu Một địa phương riêng lẻ không đủ tài nguyên hay điều kiện để xây dựng nên tuyến giao th ông phục vụ cho sản xuất kinh doanh biết kết hợp tốt với nhau, hợp tác với tận dụng lợi vùng, đẩy mạnh thu hút đầu tư Tỉnh Hải Dương cần đề nghị việc phân cấp, tự chịu trách nhiệm cao nhiều so với để chuẩn bị tốt cho việc đón t hội sắpbắtới Không thể thụ động, cần động, chủ động đề xuất, thuyết phục để có mức độ tự chịu trách nhiệm cao tỉnh khác Đồng thời, tỉnh phải chủ động truyền bá hình ảnh vai trò mẻ mình, thuyết phục lợi ích to lớn mà Hải Dương đem lại Không nên suy nghĩ theo kiểu “hữu xạ tự nhiên hương” mà cần phải có trình triển khai kiên trì, lâu dài, chịu thương chịu khó Việc đánh thức khai thác tiềm năng, lợi so sánh Hải Dương khu vực để phát triển không trách nhiệm quyền mà phải trách nhiệm cộng đồng DN vùng 3.3.8 Một số giải pháp khác Bên cạnh nhóm giải pháp trên, cần phải tính đến yếu tố vùng, miền cho định hướng ưu tiên, đặc thù phù hợp thực tế để dần thu hẹp khoảng cách vùng, miền thu hút ĐTNN phục vụ phát triển kinh tế-xã hội địa bàn tỉnh Tùy điều kiện hoàn cảnh cụ thể, quan quản lý đầu tư cấp chủ động vận dụng, tổ chức triển khai, giám sát đánh giá việc thực nghị quyết, chủ trương, sách, pháp luật nhà nước đầu tư cho hiệu quả, đảm bảo hài hòa mối quan hệ nhà đầu tư, nhà quản lý, lợi ích nhà nước với lợi ích nhà đầu tư trình phát triển kinh tế-xã hội bền vững địa bàn nước Kiên từ chối tiếp nhận dự án có kỹ thuật, công nghệ lạc hậu, hiệu kinh tế-xã hội thấp, dự án gây ô nhiễm tới môi trường Ưu tiên thu hút dự án có vốn ĐTNN từ quốc gia có tiềm lực vốn, công nghệ, trình độ quản lý Tăng cường kiểm tra, kiên thu hồi đất chủ đầu tư thuê đất không triển khai dự án theo tiến độ quy định Tạo điều kiện thuận lợi để dự án sớm vào hoạt động sản xuất kinh doanh Tiếp tục nâng cao hiệu việc chống tham nhũng, tiêu cực tình trạng nhũng nhiễu nhà đầu tư Đề cao tinh thần trách nhiệm cá nhân xử lý công việc, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí quan quản lý nhà nước Duy trì chế đối thoại thường xuyên lãnh đạo sở, ngành với nhà đầu tư, đặc biệt Diễn đàn doanh nghiệp hàng năm để xử lý kịp thời khó khăn, vướng mắc dự án trình thực sách phát luật hành, đảm bảo dự án hoạt động tiến độ hiệu quả, nhằm tiếp tục củng cố lòng tin nhà đầu tư môi trường đầu tư kinh doanh Hải Dương, tạo hiệu ứng lan tỏa tới nhà đầu tư 3.4 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 3.4.1 Đối với Chính phủ - Luật đầu tư nước công bố (tháng 12/1987), quan quản lý thường xuyên theo dõi tình hình thực tế, kịp thời kiến nghị sửa đổi bổ sung nên Luật phù hợp với tình hình mới, hấp dẫn đầu tư trực tiếp nước Tuy nhiên, nhiều vấn đề cần phải để cập bổ sung sửa đổi kịp thời hạn chế cản trở hoạt động doanh nghiệp có vốn đầu tư nước giai đoạn thu hút FDI khó khăn Do đó, thời gian tới Chính phủ cần cần kết hợp với Bộ ban ngành khẩn trương ban hành văn hướng dẫn luật mới, luật Quốc hội thông qua năm 2006 có liên quan đến đầu tư, kinh doanh Tiếp tục rà soát pháp luật, sách để sửa đổi loại bỏ điều kiện áp dụng ưu đãi đầu tư không phù hợp với cam kết Việt Nam với WTO có giải pháp đảm bảo quyền lợi nhà đầu tư liên quan Xây dựng văn hướng dẫn địa phương doanh nghiệp lộ trình cam kết mở cửa đầu tư nước làm sở xem xét cấp giấy chứng nhận đầu tư - Ban hành ưu đãi khuyến khích đầu tư dự án xây dựng công trình phúc lợi (nhà ở, bệnh viện, trường học, văn hoá, thể thao) cho người lao động làm việc khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, đảm bảo tương thích với luật pháp hành - Nghiên cứu, đề xuất sách vận động, thu hút đầu tư tập đoàn đa quốc gia có sách riêng tập đoàn nước thành viên EU, Hoa Kỳ - Chấn chỉnh tình trạng ban hành áp dụng ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trái với quy định pháp luật Tăng cường tập huấn, phổ biến nội dung lộ trình thực cam kết quốc tế Việt Nam - Kiến nghị phân cấp cho Tỉnh cấp Giấy phép đầu tư dự án FDI địa bàn tỉnh Hải Dương với quy mô vốn lớn phù hợp không hạn chế diện tích đất - Tăng cường đại diện tỉnh Tổ chức Việt Nam nước xúc tiến đầu tư kết hợp với quan ngoại giao để tăng cường vận động đầu tư - Tạo điều kiện hỗ trợ cung cấp kịp thời thông tin cho tỉnh đối tác đầu tư, thị trường quốc tế - Chính sách hỗ trợ đầu tư hạ tầng hàng rào dự án điện, chưa ngành điện lực nhanh chóng giải theo yêu cầu nhà ĐTNN Do đó, đề nghị Bộ Kế hoạch Đầu tư tham mưu Chính phủ đạo ngành điện lực đẩy nhanh tiến độ giải hoàn vốn hỗ trợ đầu tư hạ tầng điện hàng rào dự án cho doanh nghiệp - Trong thời gian qua, doanh nghiệp có vốn ĐTNN hoạt động KCN Lai Cách có kiến nghị: Về giá điện chưa công Nhà đầu tư nước nhà ĐTNN Vì thế, đề nghị Bộ Kế hoạch Đầu tư có ý kiến đề nghị ngành điện lực xem xét việc tính giá điện doanh nghiệp có vốn ĐTNN doanh nghiệp nước hoạt động KCN với mức không chênh lệch nhiều - Đề nghị cần quan tâm bồi dưỡng đội ngũ làm công tác quản lý FDI để đáp ứng yêu cầu ngày cao thường xuyên cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động ĐTNN cho địa phương - Đề nghị hướng dẫn cách xác định tư cách pháp nhân đối tác nước ngoài, xác định văn gốc, dấu, chữ ký tổ chức nước - Đề nghị hướng dẫn việc xác định khả tài tổ chức, cá nhân nước đầu tư cho dự án địa phương, đảm bảo nguồn tài chứng minh dành để đầu tư dự án trình cấp giấy phép 3.4.2 Đối với Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương - Tiếp tục tăng cường đạo việc triển khai kế hoạch phát triển thu hút vốn đầu tư FDI giai đoạn 2016 – 2020 cấp, ngành - Tăng cường công tác đối ngoại để tạo điều kiện thuận lợi cho quan vận động, xúc tiến đầu tư, Bộ, ban, ngành Trung ương, Tập đoàn kinh tế, Tổng Công ty, công ty quốc gia, đa quốc gia… - Chỉ đạo sở, ngành tăng cường quan hệ với nhà tài trợ, tranh thủ ủng hộ quan có liên quan Trung ương nhằm vận động tài trợ nguồn vốn ODA cho dự án có nhu cầu thiết tỉnh - Thúc đẩy tiến độ đầu tư hạ tầng cho KCN quy hoạch - Đẩy mạnh việc tuyên truyền vận động kêu gọi ĐTNN nhiều hình thức: Hàng năm tiến hành biên soạn in tài liệu song ngữ tập sách, tờ rơi, phim Video, đĩa CD, xây dựng trang web phong phú, tài liệu liên quan,… để giới thiệu thông tin có tính cập nhật tiềm năng, sách khuyến khích dự án đầu tư; Ứng dụng công nghệ thông tin vào việc tuyên truyền quản lý ĐTNN KẾT LUẬN Kinh tế thời kỳ hội nhập vấn đề không nhà hoạch định sách quan tâm Nó quan tâm lớn từ phía nhà đầu tư cá nhân khác xã hội tác động trực tiếp tới sống họ Thông qua họ tìm hội đầu tư nhằm thu lợi nhuận Còn nước tiếp nhận đầu tư, thông qua vốn đầu tư thực mục tiêu phát triển kinh tế xã hội quốc gia Đây coi nguồn vốn tạo điều kiện thuận lợi cho hai bên tiếp nhận đầu tư bên đầu tư nhằm thực mục tiêu riêng Trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, Hải Dương coi trọng thu hút sử dụng vốn đầu tư trực tiếp nước FDI nhằm đạt mục tiêu đề ra, đặc biệt mục tiêu công nghiệp hóa- đại hóa với nước phấn đấu đến năm 2020 đưa nước ta trở thành nước công nghiệp phát triển Để đạt mục tiêu không nhắc tới nguồn vốn FDI Trong viết đưa vấn đề nguồn vốn FDI Thấy vai trò phát triển kinh tế xã hội Hải Dương nói riêng Việt Nam nói chung đường hội nhập kinh tế Tuy đạt nhiều thành tựu việc sử dụng FDI tỉnh ta bên cạnh tồn số hạn chế chưa giải triệt để Đồng thời nguyên nhân hạn chế đưa số giải pháp nhằm thu hút nâng cao hiệu sử dụng nguồn vốn thời gian tới Hải Dương Trong thời gian tới tỉnh cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền để thu hút dự án đầu tư với nguồn vốn lớn, sử dụng công nghệ-kỹ thuật đại, thu hút dự án tập trung vào việc tận dụng mạnh địa phương chế biến nông sản Điều đòi hỏi nỗ lực cấp từ Trung ương tới địa phương Và có thống cấp nhằm tạo nên khối thống nhất, đồng bộ, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư vào Hải Dương Do thời gian trình độ có hạn nên viết không tránh khỏi khiếm khuyết Em mong nhận góp ý thầy cô bạn để viết em hoàn chỉnh Em xin chân thành cảm ơn! Than Lon Universit Librar DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Báo cáo tổng kết 20 năm thực luật đầu tư nước Hải Dương (1987-2007) Sở kế hoạch -Đầu tư Hải Dương Các báo cáo hàng năm FDI phòng Kinh tế đối ngoại- Sở Kế hoạch- đầu tư Hải Dương Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp có vốn đầu tư nước năm 2009 Hải Dương Giáo trình kinh tế phát triển – NXB Lao động- xã hội năm 2005 GS.TS Nguyễn Thị Cành Th.s Trần Hùng Sơn “ Vai trò đầu tư FDI đến tăng trưởng phát triển kinh tế “ Tạp chí phát triển kinh tế - T7/ 2009 Niên giám thống kê tỉnh Hải Dương năm 2007 Tạp chí kinh tế Việt Nam 2008 Xây dựng kế hoạch KT-XH năm 2011-2015 Sở kế hoạch đầu tư Các trang web: Thu hút FDI: gỡ rối nội tại: www.uni.bros.com 10 Trang thông tin điện tử đầu tư nước ngoài: http://fia.mpi.gov.vn/ 11 Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương: http://haiduong.gov.vn/ 12 Uỷ ban nhân dân tỉnh Hưng Yên: http://hungyen.gov.vn/ 13 Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh: http://bacninh.gov.vn/ 14 Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc: http://www.vinhphuc.gov.vn/ PHỤ LỤC Phụ lục 1: Bảng 2.3: Vốn đầu tư FDI vào khu công nghiệp theo quy mô Đầu tư nước Tổng số STT Tên KCN Năm Tổng số dự án vốn đầu Số dự án Số dự án tư đăng đang ký (triệu SXKD XDCB 2013 đầu tư thực ( triệu USD) USD) Tổng số vốn 32 452.44 23 358.62 31 340,813 27 319,113 2015 32 339.846 27 336.954 2013 2014 12 442,737 6 153,076 2015 18 538.263 9 157.194 2013 15 222.8 15 2014 14 266,004 11 193,159 2015 14 295.088 14 209.745 2013 27 250.47 25 268.61 2014 28 277,904 27 322,641 2015 27 289.954 27 296.532 2013 28 622.64 25 464.28 2014 28 277,904 27 322,641 2014 KCN Đại An KCN Đại An mở rộng KCN Nam Sách KCN Phúc Điền KCN Tân Trường Than Lon Universit 178.08 Librar Đầu tư nước Tổng số STT Tên KCN Năm Tổng số dự án vốn đầu Số dự án Số dự án tư đăng đang ký (triệu SXKD XDCB 27 289.954 2013 USD) 296.2 2014 197,739 2015 2013 2014 15 2015 296.532 110.29 49,890 197.739 49.890 8.5 40,199 12 13,233 16 65.635 13 15.387 2013 453.66 76.66 2014 573,659 108,877 2015 573.659 202.302 2013 22 8.27 2014 28,000 21,680 2015 573.659 202.302 2014 0 0 Hòa 2015 0 0 KCN Cẩm 2013 KCN Việt Hòa – Ken Mark KCN Phú Thái (GĐ 1) KCN Lai Vu KCN Lai Cách 10 11 KCN Cộng 70,8 27 đầu tư thực ( triệu USD) 2015 Tổng số vốn 13,1 Đầu tư nước Tổng số STT Tên KCN Năm Tổng số dự án vốn đầu Số dự án Số dự án tư đăng đang ký (triệu SXKD XDCB Lương Điền 12 KCN Phú đầu tư thực ( triệu USD) USD) Điền – Tổng số vốn 2014 0 0 2015 152.000 0.920 0 0 2013 129 2.400 100 15 1.481 2014 144 2.843,343 113 31 1.728,666 2015 154 3,188.237 126 28 1,862.435 2015 Thái (giai đoạn 2) 13 Tổng Nguồn: Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Hải Dương, giai đoạn 2013 – 2015
- Xem thêm -

Xem thêm: Tăng cường quản lý chi thường xuyên tại trường đại học lao động xã hội cơ sở sơn tây , Tăng cường quản lý chi thường xuyên tại trường đại học lao động xã hội cơ sở sơn tây , Tăng cường quản lý chi thường xuyên tại trường đại học lao động xã hội cơ sở sơn tây , Bố cục luận văn, Các hình thức thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, Vai trò của Khu công nghiệp đối với thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài, - Thứ ba, chất lượng và hiệu quả thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài chưa cao, Nghiên cứu xây dựng và ban hành chiến lược thu hút FDI, b. Giải pháp về xúc tiến đầu tư, Em xin chân thành cảm ơn!

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay