Phát triển cho vay khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh sơn tây

100 249 0
  • Loading ...
1/100 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 18:15

MỤC LỤC MỤC LỤC i LỜI CAM ĐOAN v DANH MỤC BẢNG, BIỂU, SƠ ĐỒ vi Bảng vii MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN CHO VAY KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1.1 Khái niệm Ngân hàng thương mại .4 1.1.2 Chức Ngân hàng thương mại 1.1.3 Vai trò ngân hàn thương mại 1.2 HOẠT ĐỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.2.1 Khái niệm doanh nghiệp 1.2.2 Các loại hình doanh nghiệp 1.2.3 Khái niệm cho vay doanh nghiệp ngân hàng thương mại 1.2.4.Đặc điểm cho vay doanh nghiệp 11 1.2.5 Phân loại cho vay doanh nghiệp 13 1.2.6 Vai trò cho vay doanh nghiệp ngân hàng thương mại 18 1.3 PHÁT TRIỂN CHO VAY KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI .19 1.3.1 Khái niệm phát triển cho vay doanh nghiệp ngân hàng thương mại 19 1.3.2 Các tiêu chí đánh giá phát triển cho vay doanh nghiệp 20 1.4 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN CHO VAY KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP 23 1.4.1 Nhân tố chủ quan .23 vi i Thang Long University Library 1.4.2 Nhân tố khách quan 25 KẾT LUẬN CHƯƠNG 27 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂNCHO VAYKHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH SƠN TÂY 28 2.1 KHÁI QUÁT QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH SƠN TÂY 28 2.1.1.Giới thiệu Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt NamChi nhánh Sơn Tây 28 2.1.2.năng nhiệm vụ cấu tổ chức Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam- Chi nhánh Sơn Tây 30 2.1.3.Khái quát hoạt động kinh doanh kết kinh doanh củaNgân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam- Chi nhánh Sơn Tây 33 2.2.THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH SƠN TÂY 38 2.2.1 Cơ sở pháp lý 38 2.2.2 Quy trình cho vay khách hàng doanh nghiệp 39 2.2.3 Thực trạng phát triển cho vay khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam- Chi nhánh Sơn Tây 40 2.4 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH SƠN TÂY 57 2.4.1 Những kết đạt .57 2.4.2 Hạn chế 58 2.4.3 Nguyên nhân hạn chế 59 KẾT LUẬN CHƯƠNG 65 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CHO VAY KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH SƠN TÂY 66 3.1 DỰ BÁO NHU CẦU VAY VỐN CỦA DOANH NGHIỆP TRIÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ SƠN TÂY 66 3.1.1 Dự báo phát triển kinh tế Thị xã Sơn Tây thời gian tới 66 3.1.2 Dự báo nhu cầu vốn doanh nghiệp địa bàn .67 3.2 ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CHI NHÁNH BIDV SƠN TÂY 68 3.2.1.Định hướng mục tiêu phát triển BIDV Sơn Tây 68 3.2.2 Định hướng phát triển hoạt động cho vay doanh nghiệp BIDV Sơn Tây 69 3.3 GIẢI PHÁT TRIỂN CHO VAY KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH SƠN TÂY 70 3.3.1.Tăng cường thực giải pháp Marketing 70 3.3.2 Cải tiến quy trình, đơn giản hóa thủ tục vay vốn 72 3.3.3 Đa dạng hóa phương thức vay tài sản đảm bảo 73 3.3.4 Nâng cao hiệu công tác thẩm định .76 3.3.5 Phân tán rủi ro cho vay khách hàng doanh nghiệp 77 3.3.6.Đầu tư nâng cao hệ thống công nghệ thông tin 79 3.3.7 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 80 3.4.MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 81 3.4.1 Kiến nghị với Chính phủ 81 3.4.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà Nước 82 iii iii Thang Long University Library 3.4.3 Kiến nghị với Ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư phát triển Việt Nam 84 KẾT LUẬN CHƯƠNG 86 KẾT LUẬN .87 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 88 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu khoa học độc lập Những số liệu luận văn hoàn toàn trung thực, có nguồn gốc rõ ràng chưa công bố công trình khác Các kết nghiên cứu thực hướng dẫn giảng viên hướng dẫn Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Thị Quy, người tận tình hướng dẫn suốt trình nghiên cứu Tôi xin chân thành cảm ơn thầy, cô giáo Trường Đại học Thăng Long, gia đình, bạn bè, đồng nghiệp Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Sơn Tây hỗ trợ việc sưu tầm tài liệu, phương tiện kỹ thuật để hoàn thành luận văn thạc sỹ vv Thang Long University Library DANH MỤC BẢNG, BIỂU, SƠ ĐỒ Sơ đồ Sơ đồ 2.1 Sơ đồ tổ chức BIDV – Chi nhánh Sơn Tây 32 Biểu đồ Biểu đồ 2.1 Biểu đồ 2.2 Biểu đồ 2.3 Biểu đồ 2.4 Biểu đồ 2.5 Biểu đồ 2.6 Biểu đồ 2.7 Biểu đồ 2.8 Tình hình huy động vốn BIDV – Chi nhánh Sơn Tây giai đoạn 2011– 2014 Tình hình dư nợ cho vay BIDV Sơn Tây giai đoạn 2011 – 2014 Tình hình thu dịch vụ ròng BIDV Chi nhánh Sơn Biểu đồ 2.9 Tình hình lợi nhuận trước thuế BIDV Sơn Tây từ 2011– 2014 Số lượng KHDN mở tài khoản BIDV Sơn Tây giai đoạn 2011 – 2014 Tình hình dư nợ cho vay KHDN BIDV Sơn Tây 38 43 45 giai đoạn 2011 – 2014 Tình hình doanh số cho vay KHDN BIDV Sơn Tây giai đoạn 2011 – 2014 Thị phần cho vay KHDN địa bàn Sơn Tây 2014 BIDV Sơn Tây giai đoạn 2011 – 2014 35 37 Tây Thu nhập từ hoạt động cho vay doanh nghiệp 34 47 53 56 Bảng Số lượng sản phẩm cho vay doanh nghiệp số Bảng 2.1 NHTM địa bàn Sơn Tây năm 2014 42 Số lượng khách hàng có số dư tiền vay BIDV Sơn Bảng 2.2 Tây giai đoạn 2011– 2014 44 Cơ cấu dư nợ cho vay doanh nghiệpgiai đoạn 2011 Bảng 2.3 48 2014 Cơ cấu cho vay BIDV Sơn Tây theo mục đích sử Bảng 2.4 dụng vốn giai đoạn 2011 - 2014 49 Cơ cấu cho vay doanh nghiệp theo thời hạn giai đoạn Bảng 2.5 51 2011 2014 Thị phần cho vay khách hàng doanh nghiệp địa Bảng 2.6 52 bàn thị xã Sơn Tây Tình hình nợ hạn nợ xấu cho vay doanh Bảng 2.7 nghiệp giai đoạn 2011 -2014 54 viii vii Thang Long University Library DANH MỤC VIẾT TẮT Viết tắt NHTM BIDV Nghĩa đầy đủ Ngân hàng thương mại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam KH Khách hàng DN Doanh nghiệp MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Trong trình hội nhập kinh tế quốc tế, kinh tế Việt Nam có chuyển biến tích cực, nhiều doanh nghiệp phát triểnvượt bậc quy mô hiệu Số lượng doanh nghiệp tăng lên nhanh chóng Các doanh nghiệp giữ vai trò quan trọng kinh tế, đối tượng sử dụng vốn chủ yếu kinh tế, góp phần nâng cao hiệu sử dụng vốn toàn xã hội, thúc đẩy trình đổi phát triển kinh tế, đưa kinh tế nước ta nhanh chóng hoà nhập với kinh tế khu vực giới Trong năm gần đây, với tiến trình cổ phần hoá, xếp, đổi hoạt động doanh nghiệp Nhà nước sách hỗ trợ Chính phủ, Bộ, Ngành Địa phương tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp có hội phát triển nâng cao hiệu kinh doanh Bên cạnh nhiều doanh nghiệp phải đối diện với nhiều khó khăn thách thức hạn chế xuất phát từ quy mô nhỏ, yếu lực sản xuất, kinh doanh, lực cạnh tranh,…mà chủ yếu thiếu vốn đầu tư.Vì vấn đề cho vay doanh nghiệp trở nên cấp thiết việc trì, đổi mới, phát triển doanh nghiệp, phát triển kinh tế Hiện nay, hoạt động cho vay doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Sơn Tây (Chi nhánh BIDV Sơn Tây), hạn chế quy mô, chưa đa dạng đối tượng, chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu doanh nghiệp, chưa đáp ứng phát triển cuả doanh nghiệp phát triển kinh tế địa bàn hoạt động Chi nhánh BIDV Sơn Tây chi nhánh cấp I trực thuộc BIDV Việt Nam – ngân hàng thương mại lớn Việt Nam Tuy nhiên, năm qua, hoạt động cho vay BIDV Sơn Tây chưa có bứt phávề quy mô, hiệu so với NHTM khác địa bàn 99 Thang Long University Library trú đóng, khả cạnh tranh, thị phần mức tăng trưởng chưa đạt theo kỳ vọng BIDV đặc biệt hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp Để có phát triển bền vững, Chi nhánh BIDV Sơn Tâycần có thay đổi toàn diện hoạt động cho vay đặc biệt khách hàng doanh nghiệp Vì việc nghiên cứu, tìm hiểu, phân tích đánh giá thực trạng để tìm giải pháp để phát triển cho vay khách hàng doanh nghiệp Chi nhánh BIDV Sơn Tâylà vấn đề cần thiết có ý nghĩa lý luận thực tiễn Xuất phát từ lý trên, tác giả chọn đề tài “Phát triển cho vay khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam -Chi nhánh Sơn Tây” làm đề tài nghiên cứu luận văn thạc sỹ Mục đích nghiên cứu - Nghiên cứu hệ thống hoá vấn đề lý luận phát triển cho vay doanh nghiệp Ngân hàng thương mại - Phân tích, đánh giá thực trạng phát triển cho vay doanh nghiệp Chi nhánh BIDV Sơn Tây, từ đánh giá kết đạt hạn chế tồn cho vay khách hàng doanh nghiệp - Đề xuất số giải pháp nhằm phát triển cho vay doanh nghiệp Chi nhánh BIDV Sơn Tây Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Luận văn nghiên cứu vấn đề lý luận thực tiễn liên quan đến việc phát triển cho vay Doanh nghiệp ngân hàng TMCP Đầu tư Phát Triển Việt Nam - Chi nhánh Sơn Tây - Phạm vi nghiên cứu: Luận văn nghiên cứu hoạt động cho vay Doanh nghiệp Chi nhánh BIDV Sơn Tây, giai đoạn 2011 - 2014 định hướng, giải phápphát triển cho vay doanh nghiệp giai đoạn 2015 - 2018 dụng cán làm công tác tín dụng, từ tạo tiền đề phát triển hình thức tín dụng Chi nhánh Phát triển sản phẩm tín dụng phù hợp đồng nghĩa với việc sản phẩm tín dụng phải có khả phát triển số lượng chất lượng khách hàng Sản phẩm có tiềm tăng trưởng quy mô, doanh số kinh doanh đem lại lợi nhuận cao phải phù hợp với đối tượng cấp tín dụng cụ thể Ðối với khối doanh nghiệp: sản phẩm nghiên cứu tập trung vào đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ nhu cầu kinh doanh Một số sản phẩm hướng tới phát triển thời gian tới nghiệp vụ tín dụng thông qua hình thức bao toán (factoring), nghiệp vụ chiết khấu chứng từ (forfeiting) Với biện pháp tích cực việc đa dạng sản phẩm dịch vụ tín dụng, Chi nhánh nâng cao hiệu hoạt động đạt nhiều thành tựu hoạt động kinh doanh Về tài sản bảo đảm, việc thẩm định định cấp tín dụng, tài sản chấp chỗ dựa an toàn cho việc cấp tín dụng Trong lợi nhuận rủi ro tồn song song, mà mức độ rủi ro hoạt động ngân hàng cao, làm để hạn chế rủi ro vấn đề không BIDV Chi nhánh Sơn Tây mà hệ thống Ngân hàng thương mại phải quan tâm Công tác thẩm định có ảnh hưởng lớn tới hiệu tín dụng Tuy nhiên, việc thẩm định định cấp tín dụng, tài sản chấp sở để ngân hàng thu hồi nợ người vay không trả nợ, để lý tài sản thu hồi nợ công việc khó khăn, điều kiện nước ta nay, thu nợ tài sản giải pháp tốt mà giải pháp tình thế, bắt buộc Vì vậy, khoản tín dụng có tài sản đảm bảo Chi nhánh Sơn Tây cần phải thực thẩm định nói riêng quy trình tín dụng nói chung cách nghiêm ngặt cấp tín dụng đảm bảo tài sản Việc lựa chọn tài sản đảm bảo đơn vị cần cải tiến hơn, đảm bảo phải tài sản có tính thị trường, dễ mua bán chuyển nhượng Chi nhánh phải chấp hành đầy đủ, nghiêm minh quy định pháp luật bảo đảm tiền vay, loại bỏ từ đầu tài sản bảo đảm không thỏa mãn điều kiện theo quy định hành Ngoài ra, tài sản tồn điều kiện chưa thoả mãn khắc phục hoàn thiện hồ sơ Thành lập phận định giá tài sản ngân hàng, phận cần độc lập với phận xét duyệt cho vay để tránh lợi dụng Khi thiết lập biện pháp bảo đảm, ngân hàng cần xác định rõ quyền việc chuyển giao quyền tài sản bảo đảm, giúp cho ngân hàng dễ dàng xử lý tài sản sau khách hàng không khả trả nợ Về thủ tục bảo đảm tiền vay: lập hợp đồng rõ ràng, đầy đủ nội dung đồng thời phải xác định rõ việc xử lý tài sản Ngoài cần lưu ý việc xác nhận, đăng ký hợp đồng bảo đảm theo quy định Trong điều kiện nước ta nay, ký kết hợp đồng bảo đảm, cần có tham gia đầy đủ, xác chủ sở hữu tài sản người thừa kế, đồng sở hữu tài sản Ngoài Chi nhánh cần phải thường xuyên đánh giá chất lượng tình trạng tài sản chấp suốt thời gian cấp tín dụng Đối với tài sản chấp bất động sản, ngân hàng phải xem xét tính pháp lý tài sản Việt Nam định liên quan đến sở hữu bất động sản chưa đồng Đối với tài sản máy móc, thiết bị ngân hàng cần thường xuyên đánh giá giá trị tài sản bị hao mòn trình sử dụng, giảm giá trị xử lý Mặt khác, TSĐB chịu biến động giá trị thị trường 3.3.4 Nâng cao hiệu công tác thẩm định Chi nhánh cần hạn chế đến mức thấp rủi ro công tác giải ngân doanh nghiệp, cần xác định rõ vai trò quan trọng khâu quản lý dòng tiền, áp dụng phương pháp quản lý dòng tiền hợp lý, xác cho dòng tiền cân đối, ổn định giải pháp quan trọng giúp doanh nghiệp vượt qua khủng hoảng Khi cho vay phải thực nguyên tắc, điều kiện vay vốn, đảm bảo khả thu hồi nợ cao Khi doanh nghiệp yêu cầu vay vốn, ngân hàng phải đề nghị với khách hàng cung cấp thông tin tình hình tài doanh nghiệp thông tin khác có liên quan để thẩm định khách hàng, xem xét phương án doanh nghiệp có hiệu không, có khả thu hồi vốn có khả trả nợ không để dánh giá xếp hạng doanh nghiệp xác định mức cho vay hợp lý Ngân hàng đóng vai trò người tư vấn hoàn thiện dự án, phương thức sử dụng vốn vay doanh nghiệp Chi nhánh cần phải hợp tác với NHTM khác, với trung tâm thông tin tín dụng Ngân hàng Nhà Nước để có thông tin đầy đủ xác doanh nghiệp Định kỳ, ngân hàng làm phân loại theo nhóm khách hàng để có sách cho vay phù hợp, có ưu đãi hạn chế nhằm giảm nguy xảy rủi ro Thực tinh thần đạo Ngân hàng Nhà Nước phát triển bền vững có hiệu quả, phát triển phải đôi với quản trị rủi ro, đặc biệt khoản vay có thời hạn năm 3.3.5 Phân tán rủi ro cho vay khách hàng doanh nghiệp Phân tán rủi ro hoạt động tín dụng việc thực cấp tín dụng cho nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, khu vực sản xuất kinh doanh nhằm tránh tổn thất lớn khoản nợ xấu xảy cho ngân hàng thương mại Phân tán rủi ro hay đa dạng hóa danh mục cho vay đầu tư tín dụng giải pháp chủ yếu thường ngân hàng thương mại áp dụng để hạn chế nợ xấu phát sinh Các hình thức phân tán rủi ro chủ yếu bao gồm: - Không tập trung cấp tín dụng cho ngành, lĩnh vực hay khu vực: Để hạn chế nợ xấu không nên tập trung vốn nhiều vào loại hình kinh doanh, vùng kinh tế Đó khuyến cáo học có ý nghĩa mà nhà kinh doanh trước rút họ gánh chịu thiệt hại, đổ vỡ không tuân thủ nguyên tắc Chính Chi nhánh nên coi giải pháp hữu hiệu cho công tác phòng ngừa rủi ro Khi ngân hàng tập trung cấp tín dụng vào lĩnh vực kinh tế giống “Bỏ trứng vào rổ” điều có nghĩa là: lĩnh vực kinh tế mà ngân hàng tập trung vốn đầu tư gặp phải biến động bất lợi thiệt hại ngân hàng vô lớn Như phân tán rủi ro hay chia nhỏ lĩnh vực đầu tư, khu vực đầu tư biện pháp cho ngân hàng thương mại phòng chống rủi ro - Không nên dồn vốn đầu tư vào khách hàng Cùng với mục đích phân tán rủi ro, lời khuyến cáo quan trọng cho việc định cấp tín dụng ngân hàng Cho dù khách hàng kinh doanh hiệu hay có quan hệ lâu năm với ngân hàng yêu cầu cần tuân thủ khách hàng gặp khó khăn rủi ro đột xuất xảy ngân hàng chịu tổn thất lớn, thay đổi chu kỳ kinh doanh khách hàng khó tránh khỏi - Đa dạng hoá sản phẩm tín dụng Đa dạng hoá sản phẩm tín dụng có tác dụng phân tán rủi ro theo danh mục tài sản, giảm thiệt hại xảy có rủi ro vài loại tài sản định - Cho vay đồng tài trợ Là hình thức cho vay tổ chức tín dụng cho dự án đầu tư tổ chức tín dụng đứng làm đầu mối bên để thực tài trợ Mục đích: Nâng cao hiệu hoạt động cho vay, giúp ngân hàng thương mại phân tán rủi ro mà không bị nguồn thu từ phương án kinh doanh khả thi Các tổ chức tín dụng tham gia đồng tài trợ, phải ký kết với hợp đồng mà ghi rõ trách nhiệm quyền hạn thành viên tham gia đồng tài trợ Do rủi ro xảy gánh nặng phân tán cho đơn vị chịu phần rủi ro tương ứng với mức vốn tham gia Mặt khác, để tiến tới ngân hàng đa năng, đại cần thay đổi cấu thu nhập ngân hàng theo hướng doanh thu từ hoạt động tín dụng chiếm tối đa 50% - 60% tổng thu nhập ngân hàng, lại doanh thu từ hoạt động phi tín dụng Vì vậy, Chi nhánh cần có chiến lược kinh doanh đa dạng, bao gồm đa dạng hoá nghiệp vụ ngân hàng, đa dạng hoá đối tượng khách hàng 3.3.6 Đầu tư nâng cao hệ thống công nghệ thông tin Cho đến hầu hết nghiệp vụ ngân hàng xử lý máy vi tính hệ thống phần mềm tin học thông qua mạng Internet Tuy nhiên, mục đích xử lý chủ yếu tập trung vào việc kiểm soát, hoạch toán, kế toán, trợ giúp giao dịch phục vụ Vì đến lúc cần phải đầu tư cách đắn việc đại hoá hệ thống ngân hàng thông qua hợp tác với công ty phần mềm, quản trị ngân hàng thẻ chuyên nghiệp nước quốc tế Chi nhánh cần hoàn thiện hoá hệ thống IPCAS, tránh tình trạng nghẽn mạng không đăng nhập vào cao điểm, điều làm ảnh hưởng đến hoạt động ngân hàng Hiện nay, Chi nhánh có dịch vụ Phonebanking, Mobile banking, Internet banking… để phục vụ cho khách hàng cách nhanh tiện ích nhất, nhiên cần nâng cấp công nghệ, đường truyền để tránh lỗi sai sót xảy Chi nhánh cần liên kết với ngành bưu để thiết lập mạng truyền thông tin ngân hàng với công nghệ bậc cao Xây dựng hệ thống bảo mật giao dịch ngân hàng (sử dụng vân tay nhân viên sử dụng mật mã hai thành phần ngân hàng) 3.3.7 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Để thực mục tiêu mở rộng cho vay doanh nghiệp nâng cao sức cạnh tranh thị trường, Chi nhánh nên tập trung vào việc đào tạo nguồn nhân lực Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực mục tiêu hàng đầu ngân hàng Xác định nhân lực tảng đẩy mạnh phát triển, liên tục đào tạo lại, đào tạo đội ngũ nhân viên phù hợp với yêu cầu phát triển Đội ngũ cán nhân viên Chi nhánh trẻ, cần có bồi dưỡng hỗ trợ mặt chuyên môn trình làm việc Chi nhánh tổ chức buổi tập huấn, mở lớp bồi dưỡng cán Bên cạnh đó, ngân hàng cần phát huy công tác đánh giá nhân định kì bình bầu cá nhân xuất sắc Đây hoạt động nên trì thường xuyên để kịp thời khuyến khích nhân viên thực tốt quyền hạn nhiệm vụ Trong thời gian qua, BIDV hoàn thành nhiệm vụ tìm hiểu nhu cầu đào tạo toàn thể nhân viên toàn hệ thống Hoạt động phát huy tích cực hệ thống BIDV, qua khóa học đáp ứng nhu cầu ngày cao nghiệp vụ ngân hàng Trình độ nghiệp vụ yếu tố cần thiết cán ngân hàng muốn đạt hiệu cao hoạt động cho vay Quá trình mở rộng cho vay doanh nghiệp đòi hỏi toàn thể nhân viên Chi nhánh cần có chuẩn bị chu đáo không mặt chuyên môn mà hoạt động quản lý, ra, chủ đầu tư khối khách hàng doanh nghiệp người nước ngoài, để thể tính chuyên nghiệp chất lượng thương hiệu BIDV, nhân viên ngân hàng cần cố kỹ tốt ngoại ngữ tin học, khả giao tiếp thuyết phục tốt, từ nâng cao doanh số cho vay đối tượng khách hàng Nói tóm lại, đội ngũ cán tốt tảng tốt cho hoạt động ngân hàng Ngoài ra, trình hoạt động ngân hàng cần có sách phân phối thu nhập hợp lý, có chế độ đãi ngộ xứng đáng, có sách khen thưởng nhân viên có thành tích tốt, thường xuyên tổ chức thi để tìm cán có tài năng, có sách thăng tiến cho cán có lực thực sự, đề bạc họ vào vị trí quan trọng Đồng thời xử lý nghiêm minh cán có thái độ sai trái, sa thải nhân viên lực, không hoàn thành nhiệm vụ giao Chi nhánh nên tăng cường tổ chức buổi thi chuyên môn nghiệp vụ, tăng cường công tác đào tạo cho cán Mỗi cán phải thực công tác tư vấn, tham mưu với khách hàng nhằm phát triển hoạt động kinh doanh khách hàng, tăng cường mức độ gắn bó khách hàng với ngân hàng nhằm mở rộng khách hàng phát triển cho vay 3.4 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 3.4.1 Kiến nghị với Chính phủ Để hoạt động cho vay doanh nghiệp NHTM nói chung BIDV Chi nhánh Sơn Tây nói riêng phát triển doanh nghiệp phải phát triển hoạt động tốt Trong năm gần đây, phủ có sách khuyến khích thúc đẩy phát triển doanh nghiệp Tuy nhiên, doanh nghiệp ngày phát triển tốt tác giả xin đề xuất số kiến nghị: Một là, Chính phủ cần ban hành văn pháp luật hướng dẫn tạo nên hành lang pháp lý thông thoáng cho doanh nghiệp, đặc biệt khối doanh nghiệp vừa nhỏ phát huy nội lực Hai là, Chính phủ cần thực cách triệt để, công khai công cải cách hành có sách ưu đãi loại hình doanh nghiệp một, tạo điều kiện cho doanh nghiệp nâng cao trình độ lực quản lý, tiếp xúc, học tập kinh nghiệm doanh nghiệp nước ngoài, có sách hỗ trợ vốn, tư vấn quản lý thành lập quỹ bảo lãnh doanh nghiệp nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn cách đa dạng hiệu Ba là, Chính phủ phải tạo sân chơi bình đẳng cho thành phần kinh tế xã hội, không phân biệt đối xử, ưu tiên cho thành phần kinh tế nào, tạo động lực để thành phần kinh tế để phát triển Bốn là, Chính phủ nên đạo doanh nghiệp thực nghiêm túc chế độ kế toán, kiểm toán quản lý tài đảm bảo cung cấp thông tin xác cho ngân hàng tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Có quy định cụ thể thực kế toán thường xuyên nhằm phản ánh kịp thời xác tình hình tài doanh nghiệp, tạo lòng tin từ phía khách hàng Năm là, Chính phủ cần có chế hoàn thiện môi trường pháp lý cho NHTM, xem xét quy định định giá bán đấu giá tài sản bảo đảm tiền vay nhằm giúp ngân hàng giải phóng vốn nhanh Hiện hầu hết ngân hàng bị vướng khâu xử lý tài sản bảo đảm Do vậy, cần thiết phải có hỗ trợ từ sách nhà nước nhằm đảm bảo công tác thi hành án, phát tài sản nhanh chóng, tiến độ Khuôn khổ pháp lý cho hoạt động ngân hàng tạo lập Tuy nhiên, trạng thời gian qua tồn nhiều bất cập Do cần hoàn để tạo môi trường pháp lý vững cho hoạt động ngân hàng 3.4.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà Nước Ngân hàng nhà nước quan quản lý nhà nước toàn hoạt động ngân hàng thông qua hệ thống văn quy định Tất hoạt động ngân hàng thương mại nói chung hoạt động cho vay doanh nghiệp nói riêng phải tuân theo quy định văn pháp luật nói Chính vậy, ngân hàng nhà nước có vai trò quan trọng việc định hướng hoạt động toàn hệ thống ngân hàng thương mại Hiện để tiếp tục đẩy mạnh việc cho vay doanh nghiệp Ngân hàng Nhà nước cần: - Một là, Ngân hàng nhà nước cần ban hành văn hướng dẫn việc thi hành Luật văn khác cách rõ ràng, xác hạn chế thay đổi thời gian ngắn Từ giúp cho NHTM có sở pháp lý đắn, cụ thế, ổn định, tránh sai sót, nhầm lẫn thúc đấy, nâng cao chất lượng, hiệu hoạt động NHTM nói chung hoạt động cho vay NHTM nói riêng - Hai là, cần đảm bảo việc cung cấp thông tin doanh nghiệp cách xác, kịp thời, đầy đủ cho NHTM Nâng cao chất lượng hệ thống thông tin tín dụng NHNN việc phối hợp với quan, ban ngành khác việc thu thập, xử lý thông tin doanh nghiệp là: Bộ tài chính, quan thuế, kế hoạch đầu tư, quyền địa phương, NHTM kế doanh nghiệp Thông qua đó, giúp cho NHTM thuận lợi việc tiếp cận thông tin cần thiết doanh nghiệp vay vốn từ đưa định đầu tư xác Ba là, NHNN cần nâng cao chất lượng công tác tra, giám sát NHTM hoạt động cho vay đặc biệt cho vay DN Nó đựợc thực theo hình thức giám sát từ xa hay kiểm tra chỗ Từ mặt, tìm bất cập hoạt động cho vay NHTM Mặt khác, đưa kiến nghị, giải pháp tháo gỡ, sửa chữa sai sót cho NHTM để phần nâng cao chất lượng hoạt động cho vay NHTM, ngăn ngừa hạn chế rủi ro hoạt động kinh doanh ngân hàng Bốn là, NHNN cần đưa quy chế cho vay quy chế miễn giảm lãi suất riêng DN để từ NHTM có cụ thể việc thực cho vay đối tượng khách hàng Năm là, NHNN cần sớm đưa quỹ bảo lãnh tín dụng cho DN vào hoạt động Hiện nay, quỹ thành lập nguồn vốn chủ yếu theo quy định NHTM đóng góp Chính vậy, khó triển khai NHTM chưa thực thấy cần thiết quỹ này, đồng thời NHTM phải bỏ tiền để bảo lãnh cho khoản cho vay NHNN cần có quy định cụ thể mức bảo lãnh NHTM vào mức độ đóng góp vào quỹ Trước mắt trích phần quỹ dự trữ bắt buộc NHTM để tạo nguồn quỹ Sau đó, NHNN có kiến nghị với phủ việc cho phép giữ lại phần thuế thu nhập NHTM đế bổ sung cho quỹ bảo lãnh tín dụng DN 3.4.3 Kiến nghị với Ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư phát triển Việt Nam Một là, BIDV cần quan tâm đến chi nhánh, cho phép áp dụng lãi suất cho vay ưu đãi quy định số khách hàng doanh nghiệp có tiềm phát triển lâu dài nâng mức phán cho vay chi nhánh phù hợp với hệ thống cung cầu thị trường Hai là, cần hoàn thiện công nghệ ngân hàng, hệ thống thông tin chi nhánh hệ thống, tạo điều kiện cho chi nhánh tiếp cận nhanh đổi toàn hệ thống Ba là, số khách hàng doanh nghiệp BIDV Có doanh nghiệp FDI, BIDV cần đẩy mạnh mô hình cho vay đồng tài trợ dự án khu công nghiệp, có chế cho vay đặc thù doanh nghiệp khu chế xuất, khu công nghiệp Bởi, đặc thù doanh nghiệp FDI đầu tư vào Việt Nam vào ngành công nghiệp, thường tập trung thành khu công nghiệp, khu chế xuất, thiên ngành công nghệ cao sản xuất, lắp ráp Với ngành này, nhu cầu khoản vay lớn cao, nên đồng tài trợ với ngân hàng khác để giảm thiểu rủi ro tín dụng Bốn là, thường xuyên tổ chức lớp tập huấn, huấn luyện mặt nghiệp vụ nhằm nâng cao trình độ cán bộ, nhân viên Năm là, nên đơn giản hoá thủ tục cho vay, rút ngắn thời gian thẩm định để doanh nghiệp kịp thời tiếp cận nguồn vốn ngân hàng Sáu là, thường xuyên cập nhật thông tin kinh tế, kỹ thuật thông tin dự báo phát triển ngành, giá thị trường Trên sở hình thành nên hệ thống sách tín dụng ngân hàng linh hoạt phù hợp với sách tiền tệ, tài chính, kinh tế quốc gia Bảy là, tăng cường công tác tiếp thị, quảng bá thương hiệu chi nhánh thông qua kênh truyền thông báo chí, phát thanh, truyền hình, mạng Internet… KẾT LUẬN CHƯƠNG Dựa thực trạng hoạt động cho vay doanh nghiệp BIDV – Chi nhánh Sơn Tây dựa dự báo nhu cầu vay vốn khách hàng doanh nghiệp địa bàn Sơn Tây, chương III đề xuất số giải pháp nhằm mở rộng hoạt động cho vay doanh nghiệp BIDV – Chi nhánh Sơn Tây Các giải pháp chủ yếu bao gồm giải pháp marketing, giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, giải pháp đầu tư công nghệ thông tin, đổi quy trình tín dụng, nâng cao chất lượng công tác thẩm định hoạt động cho vay… Hi vọng giải pháp mang tính thực tiễn tác giả đề xuất với mong muốn, thời gian tới, góp phần giúp Chi nhánh mở rộng phát triển hoạt động cho vay doanh nghiệp KẾT LUẬN Với mục tiêu nghiên cứu đề tài tổng hợp lý luận, phân tích, đánh giá thực trạng đưa giải pháp nhằm phát triển cho vay khách hàng doanh nghiệp, góp phần nâng cao hiệu kinh doanh, lực cạnh tranh BIDV Sơn Tây tiến trình hội nhập phát triển kinh tế, luận văn thực nội dung chủ yếu sau: Một là, luận văn trình bày tổng quan vấn đề lý luận cho vay khách hàng doanh nghiệp, bao gồm: khái niệm, đặc điểm, vai trò cho vay KHDN chủ thể kinh tế, đặc biệt sâu đề xuất tiêu đánh giá phát triển cho vay KHDN NHTM Hailà, luận văn vào nghiên cứu thực trạng phát triển cho vay KHDN BIDV Sơn Tây vấn đề đặt phát triển cho vay KHDN BIDV Sơn Tây Qua đó, luận văn rút thành công công tác phát triển cho vay khách hàng doanh nghiệp Chi nhánh thời gian qua Đồng thời,cũng nêu lên hạn chế cần khắc phục nguyên nhân hạn chế việc phát triển cho vay KHDNở BIDV Sơn Tây Ba là, sở nguyên nhân hạn chế định hướng phát triển BIDV Sơn Tây, luận văn đưa nhóm giải pháp để phát triển cho vay KHDNở BIDV Sơn Tây Giải pháp cụ thể bao gồm: Tăng cường thực giải pháp Marketing; Cải tiến quy trình cho vay; Đa dạng hóa sản phẩm; Nâng cao hiệu công tác thẩm định; Phân tán rủi ro cho vay khách hàng doanh nghiệp; Đầu tư nâng cao hệ thống công nghệ thông tin; Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Tuy nhiên trình độ nghiên cứu, thời gian nghiên cứu hạn chế nên luận văn hạn chế nên luận văn tránh khỏi nhũng sai sót, tác giả mong nhận ý kiến đóng góp quý báu thầy cô giáo bạn để luận văn hoàn thiện DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tiếng Việt Nguyễn Kim Anh (2004),“Phát triển nghiệp vụ tín dụng Ngân hàng thương mại Việt Nam” NSC Nguyễn Kim Anh Luận án tiến sĩ, Đại học Kinh tế quốc dân Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2010), Luật tổ chức tín dụng Phan Thị Cúc (2008), Nghiệp vụ ngân hàng thương mại, nhà xuất Thống Kê Phan Thị Thu Hà (2006), Ngân hàng thương mại, Nhà xuất thống kê, Hà Nội Đinh Xuân Hạng, Nguyễn Văn Lộc (2012), Giáo trình quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại, NXB Tài Nguyễn Hiếu (2012), Các sách hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp FDI, Học viện tài Đào Văn Hùng (2000), “Giải pháp tín dụng người nghèo Việt Nam nay” NSC Đào Văn Hùng, Luận án tiến sĩ, Đại học Kinh tế quốc dân Lưu Thị Hương (2003), Giáo trình Tài doanh nghiệp, nhà xuất Thống kê, Hà Nội Minh Kiều (2008), Các vấn đề ngân hàng thương mại, NXB Thống Kê, Hà Nội 10 Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam (2012-2014), Báo cáo thường niên 11 Ngân hàng nhà nước Việt Nam, Thông cáo báo chí Ý kiến Ngân hàng nhà nước Việt Nam tỷ lệ nợ xấu hệ thống ngân hàng Việt Nam 12 Phan Thị Bích Lương, 2006, Luận án Tiến sĩ Kinh tế, giải pháp nâng cao hiệu qủa hoạt động NHTM nhà nước Việt Nam nay, Trường đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội 13 Phạm Hồng Quang “Nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam trình hội nhập kinh tế quốc tế”, Luận án tiến sĩ, Đại học kinh tế quốc dân 14 Vũ Phương (2011), Doanh nghiệp – thực trạng giải pháp, tạp chí Tài Chính, số 93/2011 15 Nguyễn Hữu Tài (2002), Giảo trình Lý thuyết tài - tiền tệ, nhà xuất Thống kê Hà Nội 16 Nguyễn Xuân Thành (2010), Cho vay với doanh nghiệp FDI – Dễ hay khó, báo Đầu tư, số 13/2010 17 Lê Quốc Tuấn (2000), “Tín dụng Ngân hàng với trình phát triển kinh tế nông hộ Việt Nam giai đoạn nay” NCS Lê Quốc Tuấn, Luận án tiến sĩ kinh tế, Đại học Kinh tế quốc dân 18 Lê Văn Tư (2005), Quản trị ngân hàng thương mại, nhà xuất Tài Chính, Hà Nội II Tiếng Anh 19 Frederic s Mishkin (1995), Tiền tệ - ngân hàng thị trường tài chỉnh, nhà xuất Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội 20 PeterS.Rose, 1999, Quản trị NHTM, xuất lần thứ tư, dịch Nguyễn Huy Hoàng, Nguyễn Đức Hiển, Phạm Long – Hiệu đính: PGS.TS Nguyễn Văn Nam, PGS.TS Vương Trọng Nghĩa, Nhà xuất Tài chính, Hà Nội III Website 21 www.bidv.com.vn 22 www.sbv.gov.vn [...]... cho vay khách hàng doanh nghiệp tại NHTM Chương 2: Thực trạng phát triển cho vay khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Sơn Tây Chương 3: Giải pháp phát triển cho vay khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Sơn Tây CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN CHO VAY KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI... dụng của ngân hàng thương mại và phát triển cho vay khách hàng doanh nghiệp tại các ngân hàng thương mại Theo đó, tác giả đã đưa ra các khái niệm chính như ngân hàng thương mại là gì, khái niệm tín dụng, khái niệm cho vay khách hàng doanh nghiệp, đặc điểm cho vay khách hàng doanh nghiệp, đồng thời, tác giả cũng đưa ra những nhân tố tác động đến phát triển hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp. Tác... vay khác Tỷ trọng cho vay khách hàng doanh nghiệp tăng chứng tỏ quy mô cho vay khách hàng doanh nghiệp càng được mở rộng, phản ảnh sự phát triển về mặt lượng cho vay khách hàng doanh nghiệp - Dư nợ cho vay doanh nghiệp Dư nợ cho vay doanh nghiệp là số tiền mà khách hàng còn dư nợ ngân hàng tại một thời điểm nhất định, cho thấy lượng tiền mà ngân hàng chưa thu hồi được Tốc độ tăng trưởng dư nợ cho vay. .. phương tiện và cho khách hàng thuê 1.2.6 Vai trò cho vay doanh nghiệp của ngân hàng thương mại - Đối với Ngân hàng Hoạt động cho vay mang lại lợi nhuận lớn cho Ngân hàng và thúc đẩy các hoạt động khác của Ngân hàng Hoạt động cho vay là một trong những hoạt động lớn của Ngân hàng, doanh thu từ hoạt động này thường chi m gần 80% doanh thu Hoạt động cho vay mang lại nhiều lợi ích cho ngân hàng (bao gồm... số cho vay ngày càng lớn, tốc độ tăng ngày càng cao cho thấy khả năng mở rộng cho đối với doanh nghiệp của ngân hàng thương mại Tốc độ tăng doanh số = Doanh số cho vay kỳ này Doanh số cho vay kỳ trước x100 Ngoài ra cần phải xem xét tỷ trọng doanh số cho vay đối với doanh nghiệp trên tổng doanh số cho vay của cả ngân hàng mới thấy được sự gia tăng tư ng đối của cho vay doanh nghiệp so với các loại cho. .. lượng khách hàng doanh nghiệp, nó cho thấy sự chuyên môn hóa, chuyên nghiệp và thế mạnh trong việc cung cấp dịch vụ tín dụng doanh nghiệp, thể hiện sự phát triển của sản phẩm dịch vụ Ngân hàng phong phú và đa dạng - Doanh số cho vay đối với doanh nghiệp Doanh số cho vay đối với doanh nghiệp là tổng số tiền mà ngân hàng đã cho khách hàng vay trong một khoảng thời gian nhất định thường là một năm Doanh. .. thương vụ - Cho vay theo hợp đồng tín dụng: Ngân hàng và khách hàng xác định, thoả thuận một hạn mức tín dụng duy trì trong một thời hạn nhất định hoặc theo chu kỳ sản xuất, kinh doanh - Cho vay theo dự án đầu tư: Ngân hàng cho khách hàng vay vốn để thực hiện đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và các dự án đầu tư phục vụ đời sống - Cho vay hợp vốn: Một nhóm tổ chức tín dụng cùng cho vay đối... vừa là bên cho vay Bên cho vay chuyển giao tạm thời quyền sử dụng tài sản cho bên đi vay trong thời gian thỏa thuận, bên đi vay có nghĩa vụ hoàn trả lại vô điều kiện đầy đủ vốn và lãi cho bên cho vay khi đến thời hạn thanh toán Từ khái niệm cho vay và khái niệm về khách hàng doanh nghiệp ta có khái niệm về cho vay đối với khách hàng doanh nghiệp như sau: Cho vay đối với khách hàng doanh nghiệp là hình... nghiệp vừa và nhỏ, khi đó, các doanh nghiệp lớn sẽ ít được ngân hàng tập trung khai thác hơn Thứ hai, số lượng khách hàng doanh nghiệp vay vốn tại NH chi m tỷ trọng thấp, nhưng dư nợ cho vay doanh nghiệp luôn chi m tỷ trọng lớn trong tổng dư nợ cho vay của NH.Trong nền kinh tế, số lượng doanh nghiệp thấp hơn nhiều so với số lượng cá nhân Do đó, số lượng khách hàng doanh nghiệp vay vốn tại ngân hàng cũng... cho vay doanh nghiệp 1.3.2 Các tiêu chí đánh giá phát triển cho vay doanh nghiệp - - Số lượng khách hàng Số lượng khách hàng là một chỉ tiêu quan trọng trong việc đánh giá mức độ phát triển hoạt động cho vay doanh nghiệp, số lượng khách hàng có thể tính theo một khoảng thời gian nhất định (quý, năm), nếu số lượng khách hàng tìm đến ngân hàng để vay ngày càng tăng thì chứng tỏ hoạt động cho vay của ngân
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển cho vay khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh sơn tây , Phát triển cho vay khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh sơn tây , Phát triển cho vay khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh sơn tây , Như vậy có thể hiểu “Khách hàng doanh nghiệp của NHTM là những doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của ngân hàng, “Cho vay đối với khách hàng doanh nghiệp là hình thức cấp tín dụng mà trong đó NHTM giao cho khách hàng là doanh nghiệp một khoản tiền để sử dụng trong một thời hạn nhất định theo nguyên tắc hoàn trả cả gốc và lãi với mục đích đáp ứng nhu cầu vay vốn để p, CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂNCHO VAY KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH, - Hoạt động thu dịch vụ, Môi trường pháp lý chưa thuận lợi, CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CHO VAY KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH SƠN TÂY, KẾT LUẬN CHƯƠNG 3

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay