Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh sơn tây trong tiến trình hội nhập quốc tế

148 246 0
  • Loading ...
1/148 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 18:15

LỜI CẢM ƠN Lời em xin chân thành cảm ơn hướng dẫn bảo nhiệt tình cô giáo, Tiến sỹ Nguyễn Thị Thúy suốt thời gian thực luận văn thạc sỹ kinh doanh quản lý Bên cạnh đó, em xin gửi lời cảm ơn đến toàn thể thầy cô Khoa Kinh tế Quản lý - trường Đại học Thăng Long Ban lãnh đạo nhà trường tạo điều kiện tốt để em hoàn thành luận văn Em xin chân thành cảm ơn anh, chị đồng nghiệp Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam chi nhánh Sơn Tây nói chung anh chị Phòng Giao dịch Nguyễn Thái Học ngân hàng nói riêng tận tình giúp đỡ em suốt thời gian thực luận văn Do nhiều hạn chế kiến thức kinh nghiệm thực tiễn nên luận văn khó tránh khỏi sai sót, em mong nhận đóng góp, bảo thầy cô giáo học viên để luận văn hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Học viên Bùi Thị Hương LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn thạc sỹ kinh doanh quản lý tự thân thực có hỗ trợ từ giáo viên hướng dẫn không chép công trình nghiên cứu người khác Các liệu thông tin thứ cấp sử dụng luận văn có nguồn gốc trích dẫn rõ ràng Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm lời cam đoan này! Học viên Bùi Thị Hương Than Lon Universit Librat MỤC LỤC Trang phụ bìa Lời cảm ơn Lời cam đoan Mục lục Danh mục chữ viết tắt Danh mục bảng biểu, biểu đồ, sơ đồ LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRONG TIẾN TRÌNH HỘI NHẬP QUỐC TẾ 1.1 Hội nhập kinh tế quốc tế ngân hàng thương mại 1.1.1 Khái niệm đặc trưng hội nhập tài quốc tế 1.1.1.1 Hội nhập quốc tế .4 1.1.1.2 Hội nhập tài quốc tế 1.1.2 Thời thách thức hoạt động ngân hàng thương mại tiến trình hội nhập quốc tế 1.1.2.1 Thời 1.1.2.2.Thách thức 1.2 Khái quát hoạt động ngân hàng thương mại 1.2.1 Khái niệm ngân hàng thương mại 1.2.2 Các hoạt động ngân hàng thương mại .11 1.2.2.1 Huy động vốn 11 1.2.2.2 Sử dụng vốn 12 1.2.2.3 Hoạt động khác 17 1.3 Nâng cao hiệu sử dụng vốn ngân hàng thương mại .21 1.3.1 Quan niệm hiệu sử dụng vốn 21 1.3.2 Sự cần thiết nâng cao hiệu sử dụng vốn ngân hàng thương mại 22 1.3.3 Các tiêu phản ánh hiệu sử dụng vốn ngân hàng thương mại 23 1.3.4 Các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu sử dụng vốn ngân hàng thương mại 29 1.3.4.1 Nhân tố không kiểm soát 30 1.3.4.2.Nhân tố kiểm soát 31 1.4Bài học kinh nghiệm nâng cao hiệu sử dụng vốn số ngân hàng thương mại giới áp dụng vào Việt Nam trình hội nhập .35 1.4.1.Kinh nghiệm nâng cao hiệu sử dụng vốn số ngân hàng thương mại giới áp dụng vào Việt Nam 35 1.4.2 Một số kinh nghiệm quản lý ngân hàng Ngân hàng thương mại số nước vận dụng cho Ngân hàng thương mại Việt Nam 39 1.4.3 Bài học kinh nghiệm Việt nam hội nhập quốc tế 40 Kết luận chương .41 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH SƠN TÂY TRONG TIẾN TRÌNH HỘI NHẬP QUỐC TẾ 42 2.1 Tiến trình hội nhập quốc tế hệ thống ngân hàng Việt Nam .42 2.1.1 Quan điểm mục tiêu định huớng Đảng Nhà nước hội nhập quốc tế lĩnh vực ngân hàng 42 2.1.1.1 Quan điểm 42 2.1.1.2 Mục tiêu 43 2.1.1.3 Định hướng 43 2.1.2 Cơ hội thách thức hoạt động ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam chi nhánh Sơn Tây tiến trình hội nhập quốc tế 44 2.1.2.1 Cơ hội 44 Than Lon Universit Librat 2.1.2.2 Thách thức .46 2.2 Tổng quan ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam chi nhánh Sơn Tây 48 2.2.1 Quá trình hình thành phát triển 48 2.2.2 Cơ cấu tổ chức 50 2.2.3 Chức năng, nhiệm vụ phận cấu tổ chức 52 2.3 Thực trạng hiệu sử dụng vốn ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam chi nhánh Sơn Tây 53 2.3.1 Khái quát hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam chi nhánh Sơn Tây 53 2.3.1.1 Hoạt động huy động vốn 53 2.3.1.2 Hoạt động sử dụng vốn (chủ yếu cho vay) 57 2.3.1.3 Các sản phẩm dịch vụ khác 61 2.3.1.4 Kết hoạt động kinh doanh BIDV chi nhánh Sơn Tây 64 2.3.3 Phân tích đánh giá hiệu yếu tố cấu thành 67 2.4 Đánh giá hiệu sử dụng vốn ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển chi nhánh Sơn Tây 77 2.4.1 Đánh giá thành công 77 2.4.2 Đánh giá hạn chế nguyên nhân 81 Kết luận chương 86 CHƯƠNG III : GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH SƠN TÂY TRONG TIẾN TRÌNH HỘI NHẬP QUỐC TẾ 87 3.1 Định hướng, chiến lược hội nhập kinh tế quốc tế hệ thống ngân hàng Việt Nam 87 3.1.1 Chiến lược hội nhập kinh tế quốc tế Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 87 3.1.2 Chiến lược hội nhập ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển chi nhánh Sơn Tây 88 3.1.3 Định hướng phát triển ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển chi nhánh Sơn Tây đến năm 2020 89 3.2 Giải pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam chi nhánh Sơn Tây tiến trình hội nhập quốc tế 91 3.2.1 Giải pháp hoàn thiện chiến lược kinh doanh đa năng, đại 91 3.2.2 Giải pháp lộ trình mở rộng mạng lưới hoạt động 94 3.2.3 Giải pháp đảm bảo tiêu chuẩn mực an toàn hiệu hoạt động ngân hàng 95 3.2.4 Giải pháp phát triển hạ tầng kỹ thuật ứng dụng công nghệ đại 96 3.2.5 Giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng .98 3.2.6 Giải pháp thiết lập hệ thống quản lý rủi ro .101 3.2.6.1 Xác định yêu cầu quản lý rủi ro 101 3.2.6.2 Giải pháp cụ thể 102 3.2.7 Giải pháp phát triển nguồn nhân lực 105 3.2.8 Giải pháp phát triển mạnh hoạt động marketing 106 3.3 Một số kiến nghị 107 3.3.1 Đối với Chính phủ Bộ ngành 107 3.3.2 Đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 108 3.3.3 Đối với ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư phát triển Việt Nam 109 Kết luận chương 110 KẾT LUẬN 111 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 113 Than Lon Universit Librat DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT CSTT : Chính sách tiền tệ ĐVCNT : Đơn vị chấp nhận thẻ DVTT : Dịch vụ toán DVNH Dịch vụ ngân hàng DV Dịch vụ DVPTD Dịch vụ phi tín dụng HSBC : Ngân hàng Hồng Kông Thượng Hải HTTT : Hình thức toán KBNN : Kho bạc Nhà nước KH Khách hàng NHNN : Ngân hàng Nhà nước BIDV : Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam NHQG : Ngân hàng quốc gia NHTM : Ngân hàng Thương mại NHTM NN : Ngân hàng thương mại Nhà nước NHTMCP : Ngân hàng thương mại cổ phần NHTW : Ngân hàng Trung ương TCTD : Tổ chức tín dụng TCCƯDVTT Tổ chức cung ứng dịch vụ toán TK : Tài khoản TKTG : Tài khoản tiền gửi TPTTT : Tổng phương tiện toán TTBT : Thanh toán bù trừ TTBTĐT : Thanh toán bù trừ điện tử TTCK : Thanh toán chuyển khoản TTKDTM : Thanh toán không dùng tiền mặt UNC : Ủy nhiệm chi UNT : Ủy nhiệm thu WB : Ngân hàng giới WTO : Tổ chức thương mại giới DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU, BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ Bảng 2.1: Cơ cấu huy động vốn theo đối tượng khách hàng BIDV Sơn Tây53 Bảng 2.2: Cơ cấu HDV theo kỳ hạn loại tiền huy động BIDV Sơn Tây 56 Bảng 2.3: Đầu tư tín dụng BIDV Sơn Tây giai đoạn 20122014 58 Bảng 2.4: Dư nợ cho vay cá nhân cấu dư nợ .60 Bảng 2.5: Thu nhập ròng từ dịch vụ thẻ năm 2014 .61 Bảng 2.6: Kết hoạt động kinh doanh 64 Bảng 2.7: Tỷ suất sinh lời ROA, ROE 65 Bảng 2.8: Một số tiêu chuẩn mực an toàn hiệu BIDV chi nhánh Sơn Tây 66 Bảng 2.9: Quy mô tín dụng BIDV chi nhánh Sơn Tây 68 Bảng 2.10: Tình hình nợ hạn BIDV Sơn Tây giai đoạn 2012-2014 69 Bảng 2.11: Cơ cấu nợ hạn theo thời gian BIDV Sơn Tây 20122014 70 Bảng 2.12: Tình hình nợ xấu BIDV Sơn Tây giai đoạn 2012-2014 72 Bảng 2.13: Tình hình trích lập DPRR giai đoạn 2012-2014 73 Bảng 2.14: Biến động quỹ dự phòng khoản cho vay khách hàng .74 Bảng 2.15: Mối quan hệ ROA ROE BIDV chi nhánh Sơn Tây 76 giai đoạn 2012-2014 .76 Bảng 2.16: Vị trí BIDV thị trường thẻ ghi nợ nội địa 79 Bảng 2.17: Vị trí BIDV thị trường thẻ tín dụng quốc tế 80 Bảng 2.18: Kết thực dịch vụ thẻ giai đoạn 2012 - 2014 80 Biểu đồ 2.1: Diễn biến nợ xấu BIDV Sơn Tây giai đoạn 2010 - 2014 72 Sơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức BIDV Chi nhánh Sơn Tây 51 Than Lon Universit Librat LỜI MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Ngày nay, với trình mở cửa kinh tế nước ta, hệ thống tài – ngân hàng hội nhập ngày sâu rộng vào tiến trình phát triển khu vực giới Trong trình vấn đề lên hàng đầu lực cạnh tranh hệ thống tài – ngân hàng Nhìn tổng quát, lực cạnh tranh hệ thống ngân hàng Việt Nam thấp, hầu hết ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam có vốn chủ sở hữu nhỏ, trình độ quản trị chưa cao kết kinh doanh hạn chế Xu hội nhập khu vực toàn cầu hóa kinh tế tất yếu khách quan kinh tế Việt Nam nói chung NHTM nói riêng Cùng với lớn mạnh vốn kinh nghiệm hoạt động chi nhánh ngân hàng nước ngoài, việc ngân hàng nước mở ngân hàng 100% vốn nước Việt Nam, gia tăng nhanh chóng tổ chức phi ngân hàng nước định chế tài khác, thách thức mà hệ thống NHTM Việt Nam phải đối mặt ngày trở nên khốc liệt Vì nói yêu cầu cấp bách đặt với NHTM Việt Nam phải có giải pháp hữu hiệu nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn Các NHTM địa bàn Hà Nội, gồm NHTM Nhà nước, NHTM cổ phần ngân hàng liên doanh, đóng vai trò quan trọng phát triển kinh tế - xã hội đất nước Trong nhiều năm trước, NHTM Nhà nước chiếm vị trí lớn, thực 80% khối lượng vốn huy động cho vay địa bàn Trong thời kỳ đổi chế kinh tế, hàng loạt NHTM cổ phần đời phát triển làm phong phú thêm hệ thống ngân hàng Việt Nam Ngoại trừ ngân hàng liên doanh với sức mạnh vượt trội công nghệ ngân hàng, kinh nghiệm quản trị, NHTM Nhà nước NHTM cổ phần nhìn chung hoạt động chưa hiệu cao Hoạt động ngân hàng lĩnh vực hoạt động kinh doanh nhạy cảm đầy rủi ro Hiệu kinh doanh NHTM - hiệu sử dụng vốn - chịu ảnh hưởng nhiều nhân tố môi trường pháp lý, môi trường kinh tế, hạ tầng công nghệ, trình độ cán bộ, máy quản trị điều hành Nâng cao hiệu sử dụng điều kiện sống phát triển NHTM canh tranh tiến trình hội nhập quốc tế Yêu cầu nâng cao hiệu sử dụng vốn NHTM nói chung ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam chi nhánh Sơn Tây vấn đề không nhà quản trị ngân hàng, quan quản lý Nhà nước mà nhà nghiên cứu quan tâm Vì học viên chọn đề tài “Nâng cao hiệu sử dụng vốn Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam chi nhánh Sơn Tây tiến trình hội nhập quốc tế ” cho luận văn thạc sỹ Mục tiêu nghiên cứu luận văn Hệ thống hóa vấn đề lý luận nâng cao hiệu sử dụng vốn ngân hàng thương mại tiến trình hội nhập quốc tế Phân tích thực trạng nâng cao hiệu sử dụng vốn Ngân hàng thương mại Đầu tư Phát triển Việt Nam chi nhánh Sơn Tây giai đoạn 2012 – 2014 Đề xuất giải pháp kiến nghị nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn Ngân hàng thương mại Đầu tư Phát triển Việt Nam chi nhánh Sơn Tây tiến trình hội nhập quốc tế Đối tượng phạm vi nghiên cứu luận văn Đối tượng nghiên cứu: Hiệu sử dụng vốn ngân hàng thương mại Phạm vi nghiên cứu: Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam chi nhánh Sơn Tây từ năm 2012 -2014 Phương pháp nghiên cứu Luận văn sử dụng phương pháp nghiên cứu chủ yếu phương pháp phân tích, hệ thống hóa, tổng hợp thống kê, phương pháp so sánh, phương 10 Than Lon Universit Librat viên; đảm bảo rủi ro hoạt động phải quản lý đánh giá, xem xét định kỳ dựa quy trình quản lý hoạt động Ban lãnh đạo phải thành viên nòng cốt máy quản trị rủi ro hoạt động chi nhánh, phải có trách nhiệm chất lượng quản trị rủi ro hoạt động, nhiên tùy thuộc vào hiệu tính kiểm tra hệ thống kiểm toán nội chi nháhh ; kiểm toán nội không trực tiếp chịu trách nhiệm quản lý rủi ro - Giám đốc chi nhánh phải có trách nhiệm triển khai máy quản lý rủi ro hoạt động, đảm bảo thực thống toàn chi nhánh, đảm bảo tất CBNV ngân hàng phải hiểu rõ trách nhiệm việc quản lý rủi ro hoạt động - Ban lãnh đạo chi nhánh phải chịu trách nhiệm việc phát triển thực sách, qui trình thủ tục để quản lý rủi ro hoạt động tất hoạt động ngân hàng (các giao dich, sản phẩm ), qui trình, quy chế hệ thống ngân hàng, nhằm đề cao trách nhiệm người lãnh đạo ngân hàng chi nhánh Thứ hai: Quản trị rủi ro chi nhánh phải xác định, đánh giá, giám sát, kiểm soát tất hoạt động chi nhánh Chi nhánh cần xác định đánh giá rủi ro hoạt động tất rủi ro có, sản phẩm, giao dịch, bút toán hạch toán giao dịch viên, qui trình thẩm định cho vay, đánh giá tài sản, quản lý giấy tờ có giá, hoạt động, quy trình hệ thống chi nhánh - Chi nhánh phải thực thường xuyên giám sát mức độ ảnh hưởng tổn thất rủi ro hoạt động gây - Cần phải có báo cáo thường xuyên cho ban lãnh đạo chi nhánh để đạo, hỗ trợ chủ động việc quản lý rủi ro hoạt động - Chi nhánh có sách, qui trình thủ tục để kiểm soát đưa chương trình giảm thiểu rủi ro - Chi nhánh cần phải xem xét, đánh giá theo định kỳ rủi ro rà soát, bổ sung chiến lược kiểm soát đảm bảo phù hợp - Chi nhánh phải có kế hoạch kinh doanh, trì khách hàng, đảm bảo khả cho chi nhánh hoạt động kinh doanh liên tục có hiệu quả, hạn chế tổn thất kinh doanh, trưởng hợp rủi ro không lường trước Thứ ba: Chi nhánh phải có máy nhân phù hợp đảm bảo thực công tác quản trị rủi ro hoạt động - Chi nhánh phải có phương pháp tiếp cận tổng thể để quản lý rủi ro hoạt động, phải có phận thường xuyên độc lâp, giám sát, đánh giá việc thực sách, qui trình, thủ tục thực tiễn liên quan đến hoạt động chi nhánh Thứ tư: Chi nhánh cần phải công bố đầy đủ kịp thời thông tin tài tốt chi nhánh theo qui định Để cho người tham gia thị trường đánh giá cách tiếp cận họ, nhằm hạn chế rủi ro hoạt động thông tin cho khách hàng, giảm thiểu rủi ro hoạt động cho người tham gia thị trường, để họ gắn bó với ngân hàng Thứ năm: Chi nhánh phải thiết lập kế hoạch ngăn ngừa giảm thiểu rủi ro hoạt động, đảm bảo xây dựng sát thực tế, sở rủi ro xảy Các kiện rủi ro hoạt động xảy hoạt động chi nhánh cần phân tích kỹ lưỡng, xem xét nguyên nhân, ảnh hưởng phải dự báo rủi ro để giảm thiểu rủi ro tổn thất đưa vào sở liệu chi nhánh làm sở cho việc quản trị rủi ro hoạt động tương lai, nhằm đảm bảo hoạt động ngân hàng an toàn hiệu hạn chế thấp mức rủi ro Thứ sáu: Thực xây dựng quy trình rủi ro lượng hóa mức độ rủi ro như: - Trong quản lý rủi ro yếu tố mang tính nhạy cảm quản trị rủi ro khoản, quản trị rủi ro lãi suất, tỷ giá, rủi ro thi trường, phải trọng nâng cao khả quản trị rủi ro, tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát để hạn chế rủi ro, tiến hành toàn diện đồng thời PGD - Trong quản lý rủi ro hoạt động tín dụng quan tâm khách hàng có giao dịch lớn; nâng cấp xếp hạng tín dụng: ban hành sổ tay nghiệp vụ tín dụng; sổ tay sách tín dụng Xây dựng kế hoạch ứng phó tình trạng khẩn cấp - Xác lập mô hình quản lý rủi ro quản lý tài sản nợ - tài sản có - Thiết lập hệ thống quản lý chất lượng tín dụng liên quan đến việc báo cáo quản lý rủi ro như: báo cáo độ lệch khoản; báo cáo tái định giá rủi ro lãi suất chiến lược đầu tư; báo cáo kỳ hạn kinh tế để đo lường độ nhạy cảm tài sản nợ - tài sản có 3.2.7 Giải pháp phát triển nguồn nhân lực - Ngân hàng cần có chiến lược bổ sung phát triển nguồn nhân lực lâu dài, có kế hoạch đào tạo, tăng cường số lượng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đảm bảo cán ngân hàng vừa giỏi chuyên môn nghiệp vụ vừa đáp ứng yêu cầu đại hóa công nghệ ngân hàng, đáp ứng nhu cầu hoạt động kinh doanh với việc mở rộng, phát triển mạng lưới tăng qui mô hoạt động - Có sách hợp lý xây dựng môi trường văn hóa làm việc phù hợp để ổn định khai thác ưu tối đa nguồn nhân lực, mặt khác có chế độ khuyến khích, đãi ngộ cán ngân hàng - Hàng năm, ngân hàng cần tính toán số lượng cán nhân viên tăng hợp lý hiệu quả; tập trung phát triển nguồn nhân lực nhằm chuẩn bị cho bước phát triển lớn năm - Nâng cao khả đội ngũ bán hàng, bồi dưỡng đội ngũ cán trẻ cho việc mở rộng hoạt động ngân hàng, chương trình tập trung kiểm soát, hỗ trợ kinh doanh, thẩm định tập trung, kế toán tập trung Đặc biệt nâng cao trình độ quản trị, điều hành, tổ chức xây dựng máy hoạt động hiệu - Ngân hàng có chiến lược phát triển nguồn nhân lực có tính dài hạn thông qua hình thức đưa cán đào tạo nước ngoài; liên kết với trường đại học đào tạo; thông qua cổ đông nước học tập kinh nghiệm quản lý; đào tạo - Trong chế thị trường trình cạnh tranh, hội nhập vai trò lãnh đạo tập trung, thống cấp lãnh đạo Trụ sở ngân hàng cần thiết để định hướng chiến lược kinh doanh kịp thời phù hợp - Phát huy nâng cao vai trò lãnh đạo đơn vị trực thuộc; thực công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng, đạo đức cán Đặc biệt trọng đến đạo đức nghề nghiệp, tư tưởng phẩm chất cán tiêu chuẩn hàng đầu tuyển chọn, quy hoạch, bổ nhiệm - Phát hiện, bồi dưỡng, đào tạo mạnh dạn quy hoạch cán trẻ tâm huyết, có trình độ để đơn vị ngày vững mạnh số lượng chất lượng - Kiên xử lý cán bộ, chuyên viên có dấu hiệu tiêu cực, nhũng nhiễu làm ảnh hưởng đến uy tín ngân hàng 3.2.8 Giải pháp phát triển mạnh hoạt động marketing Trong trình cạnh tranh hội nhập quốc tế, ngân hàng không ngừng mở rộng qui mô mạng lưới hoạt động, phát triển sản phẩm tiện ích, quảng bá thương hiệu Các ngân hàng đẩy mạnh hoạt động marketing, nhiên hoạt động marketing chi nhánh Sơn Tây thời gian qua chưa trọng cách mức Để góp phần đáng kể việc nâng cao lực cạnh tranh, nâng cao hiệu chất lượng hoạt động, chi nhánh phát triển hoạt động marketing theo giải pháp sau: - Chi nhánh phải xây dựng chiến lược hoạt động marketing phù hợp, phát triển mạnh quán toàn chi nhánh, xây dựng kế hoạch hoạt động marketing theo giai đoạn, lộ trình thực cụ thể Chi nhánh phải tăng cường hoạt động thông qua chương trình tài trợ, quảng cáo, hoạt động PR, khuyến mại triển khai tốt phạm vi địa bàn thị xã Sơn Tây để phát triển sở khách hàng quảng bá hình ảnh cho chi nhánh - Chi nhánh cần đẩy mạnh công tác marketing thông qua hoạt động tuyên truyền, quảng cáo, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ ngân hàng đến đông đảo khách hàng thuộc tầng lớp dân cư, để chiếm lĩnh thị phần khách hàng, tạo điều kiện cho khách hàng làm quen sử dụng dịch vụ ngân hàng nhằm đẩy mạnh hoạt động phi tín dụng chi nhánh, nhận thức tiện ích sản phẩm cung cấp ngày hấp dẫn khách hàng - Chi nhánh phải xác định, lựa chọn khách hàng mục tiêu, khách hàng tiềm để phát triển sản phẩm dịch vụ phù hợp với đặc điểm, qui mô, pham vi hoạt động ngân hàng - Chi nhánh phải đảm bảo có máy nhân làm tốt công tác marketing, phải tăng cường đào tạo đội ngũ CBNV có chuyên môn ngành này, trọng khâu tuyển chọn nhân có chuyên môn nghiệp vụ chuyên ngành marketing, để góp phần đáng kể vào kết hoạt động kinh doanh ngân hàng đảm bảo an toàn, hiệu bền vững - Có chiến lược phát triển kinh doanh, xác định thị trường hoạt động, thực bước tiếp cận khách hàng, phát triển công tác marketing tạo ấn tượng với khách hàng cách xây dựng phong cách riêng ngân hàng mang đậm tính đặc trưng thương hiệu ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam (như trang bị trụ sở làm việc khang trang, bề nhằm thu hút khách hàng; cách trí bên ngân hàng ý đến thẩm mỹ tạo cho khách hàng vừa có cảm giác vui vẻ, ấm cúng vừa sang trọng, lịch tạo vững tin cho khách đến giao dịch với ngân hàng; quảng cáo việc phát triển bán sản phẩm tiện ích mới, hình thức mẫu mã quảng cáo hệ thống ngân hàng phải đảm bảo thống để khách hàng nhận đơn vị phục vụ ) , đặc biệt xây dựng tốt mối quan hệ khách hàng 3.3 Một số kiến nghị 3.3.1 Đối với Chính phủ Bộ ngành - Phải đẩy nhanh trình đổi kinh tế, xây dựng hoàn thiện môi trường kinh tế vĩ mô thông thoáng tạo điều kiện cho ngành, thành phần kinh tế hoạt động hiệu Xây dựng hoàn thiện môi trường pháp lý cho phù hợp với thông lệ quốc tế, ổn định có sức mạnh, có sách hỗ trợ tích cực công cải cách hệ thống ngân hàng - Xây dựng hệ thống sách kinh tế vĩ mô đồng ổn định, tạo môi trường cho hoạt động ngân hàng có hiệu quả, an toàn - Xây dựng chế phối hợp cụ thể, rõ ràng quản lý tập trung nhà nước để loại bỏ yếu tố mâu thuẫn điều hành sách từ trung ương đến sở, làm cho sách thật trở thành công cụ quản lý có hiệu lực Nhà nước điều hành kinh tế vĩ mô - Phân định rõ ràng trách nhiệm cấp ngành trình triển khai thực sách đồng nhịp nhàng, chấm dứt tượng ban hành triển khai kéo dài - Xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp lý Hệ thống pháp lý phải rõ ràng, phù hợp tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động ngân hàng - Đối với ngành, phải đẩy nhanh trình đổi kinh tế, xây dựng hoàn thiện môi trường kinh tế vĩ mô thông thoáng tạo điều kiện cho ngành, thành phần kinh tế hoạt động hiệu Xây dựng hoàn thiện môi trường pháp lý cho phù hợp với thông lệ quốc tế, ổn định có sức mạnh, có sách hỗ trợ tích cực công cải cách hệ thống ngân hàng nói chung, NHTMCP nói riêng 3.3.2 Đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Để thành công điều hành quản lý hoạt động ngân hàng, NHNN phải cải cách theo xu hướng tăng cường lực điều hành điều kiện hội nhập quốc tế ngày sâu rộng Chế độ kế toán, kiểm toán phải đổi đảm bảo minh bạch thông tin, tạo điều kiện cho hoạt động quản lý giám sát thuận lợi Xây dựng chiến lược đào tạo cán ngân hàng lâu dài, đảm bảo yêu cầu hội nhập ngày gay gắt - Hoàn thiện hệ thống pháp luật, chế, sách tiền tệ hoạt động ngân hàng nhằm đảm bảo an toàn hoạt động sử dụng vốn NHTM - Tăng cường lực xây dựng, thực thi sách tiền tệ sách quản lý ngoại hối - Tăng cường lực giám sát Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Hiện đại hóa công nghệ ngân hàng hệ thống toán - Nâng cao hiệu tổ chức máy phát triển nguồn nhân lực - Phát triển thị trường tiền tệ - Đẩy nhanh trình cấu lại NHTM theo đề án duyệt - Đẩy nhanh trình hội nhập quốc tế lĩnh vực ngân hàng - Hình thành sân chơi bình đẳng cho ngân hàng 3.3.3 Đối với ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư phát triển Việt Nam Chi nhánh Sơn Tây thành viên hệ thống Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam, chịu giám sát quản lý Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam Để nâng cao hiệu sử dụng vốn chi nhánh, Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam cần có biện pháp cụ thể sau: Thứ nhất, thường xuyên kiểm tra, đạo từ trung ương đến sở để phát xử lý kịp thời sai sót, đồng thời qua tuyên truyền giới thiệu thành viên có kết hoạt động kinh doanh an toàn hiệu phổ biến kinh nghiệm cho thành viên khác học tập, đặc biệt công tác sử dụng vốn ngân hàng Thứ hai, tạo điều kiện để chi nhánh Sơn Tây thường xuyên mở rộng quan hệ hợp tác với đơn vị ngân hàng khác nhằm đẩy mạnh nghiệp vụ toán liên ngân hàng, toán thẻ, Thứ ba, tạo điều kiện cho cán công nhân viên học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nước, đặc biệt nghiệp vụ kinh doanh ngân hàng đại Kịp thời có văn làm pháp lý sở nghiệp vụ để mở rộng sản phẩm, dịch vụ thah toán thẻ điện tử, séc du lịch, Thứ tư, tăng cường sở vật chất, đảm bảo đủ mặt giao dịch, tăng cường theo hướng đại hóa trang thiết bị kỹ thuật phục vụ cho hoạt động kinh doanh Kết luận chương Nâng cao hiệu sử dụng vốn cần phải trở thành mục tiêu phấn đấu BIDV chi nhánh Sơn Tây thời gian tới Để nâng cao, ý nghĩ mà phải đổi tư duy, học tập trau dồi không ngừng việc ứng dụng nội dung lý thuyết vào thực tiễn hoạt động phân tích Đồng hành với trình phát triển không ngừng BIDV chi nhánh Sơn Tây tương lai, với giải pháp có tính chất gợi mở luận văn trình bày hy vọng BIDV chi nhánh Sơn Tây đạt thành công tiến trình lên Than Lon 14 14 Librat KẾT LUẬN Đề tài nghiên cứu “Nâng cao hiệu sử dụng vốn ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam tiến trình hội nhập quốc tế”, kết đề tài tác giả luận văn tập trung hoàn thành nhiệm vụ sau: Thứ nhất, nghiên cứu cách có hệ thống hóa vấn đề nâng cao hiệu sử dụng vốn NHTM, trình bày khái quát hội nhập quốc tế, nêu hội vấn đề đặt NHTM hội nhập vào thị trường tài quốc tế Luận văn phân tích hệ thống hóa vấn đề lý luận ngân hàng thương mại, hoạt động NHTM Luận văn nêu quan điểm hiệu sử dụng vốn NHTM, cần thiết phải nâng cao hiệu sử dụng vốn NHTM Làm rõ lý luận phương pháp đánh giá tiêu phản ánh khả sinh lời hiệu kinh doanh NHTM, nêu nhân tố ảnh hưởng đến hiệu sử dụng vốn NHTM, khái quát học kinh nghiệm nâng cao hiệu sử dụng vốn NHTM số nước giới trìn hội nhập Việt Nam Thứ hai, phân tích, đánh giá hiệu sử dụng vốn ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư phát triển Việt Nam chi nhánh Sơn Tây tiến trình hội nhập quốc tế giai đoạn 2012-2014, nêu khái quát tiến trình hội nhập quốc tế hệ thống NHTM Việt Nam Trình bày trình hình thành phát triển ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư phát triển Việt Nam chi nhánh Sơn Tây Phân tích đánh giá rõ kết hoạt động kin doanh, đánh giá hiệu hoạt động ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư phát triển Việt Nam chi nhánh Sơn Tây dựa tiêu khả sinh lời, kết kinh doanh ngân hàng thương mại nêu Tác giả tập trung nghiên cứu đánh giá hiệu tài đo lường khả sinh lời kết kinh doanh ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư phát triển Việt Nam chi nhánh Sơn Tây Tác giả sâu đánh giá chi tiết doanh thu, chi phí, rủi ro, vốn chủ sở hữu để xác định hiệu hoạt động NHTM cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam chi nhánh Sơn Tây sở kết cấu vốn, để từ rút kết cấu vốn hợp lý cho NHTM cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam chi nhánh Sơn Tây Tác giả phân tích đánh giá biện pháp NHTM cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam chi nhánh Sơn Tây thực để nâng cao hiệu sử dụng vốn, nguyên nhân chủ quan khách quan số tồn hạn chế nâng cao hiệu sử dụng vốn NHTM cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam chi nhánh Sơn Tây Thứ ba, tác giả luận văn xây dựng hệ giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn NHTM cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam chi nhánh Sơn Tây tiến trình hội nhập quốc tế tương đối toàn diện, từ hoàn thiện chiến lược kinh doanh đa phù hợp với ngân hàng, mở rộng mạng lưới, tăng vốn tự có, phát triển dịch vụ ngân hàng đại sở ứng dụng công nghệ đại quản trị rủi ro có hiệu Đặc biệt tác giả đề xuất số kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nhằm tạo điều kiện cho NHTM nói chung NHTM cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam chi nhánh Sơn Tây nói riêng nâng cao hiệu sử dụng vốn Sử dụng vốn hoạt động có ảnh hưởng định đến hiệu kinh doanh ngân hàng Đặc biệt môi trường kinh doanh hội nhập, áp lực cạnh tranh mạnh mẽ ngày gia tăng đòi hỏi ngân hàng áp dụng biện pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn hướng dần theo thông lệ quốc tế Đó mục tiêu, nhiệm vụ phận phân tích hiệu sử dụng vốn Luận văn tập trung nghiên cứu công tác phân tích hiệu sử dụng vốn BIDV, đưa hệ thống tiêu đánh giá hiệu sử dụng vốn dựa quy định hành chuẩn mực áp dụng Việt Nam tham khảo tiêu thức theo thông lệ quốc tế Trên sở đó, luận văn có đánh giá cách khách quan thực trạng phân tích hiệu sử dụng vốn BIDV thời gian qua, nêu hạn chế tìm hiểu nguyên nhân Luận văn đưa nhóm giải pháp có tính khả thi nhằm khắc phục hạn chế hoàn thiện công tác phân tích hiệu sử dụng vốn DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Mai Văn Bạn, Đại học Thăng Long (2009), Giáo trình nghiệp vụ ngân hàng thương mại, NXB Tài Nguyễn Đăng Dờn, Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh (2010), Quản trị ngân hàng thương mại hiệnđại, NXB Phương Đông Freder S.Mishkin (1994), Ngân hàng thị trường tài chính, NXB Khoa học kỹ thuật, Hà Nội Học viện trị Quốc gia Hồ Chí Minh, khoa quản lý kinh tế (2005), Giáo trình quản lý kinh tế, NXB Lý luận trị, Hà Nội Dương Hữu Hạnh (2012), Các nghiệp vụ ngân hàng thương mại kinh tế toàn cầu, NXB Lao động Một số viết chuyên gia Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hội nhập quốc tế Nguyễn Văn Tiến, Học viện Ngân hàng (2002), Đánh giá phòng ngừa rủi ro kinh doanh ngân hàng, NXB Thống kê, Hà Nội Nguyễn Văn Tiến (2005), Quản trị rủi ro kinh doanh ngân hàng, NXB Thống kê, Hà Nội Nguyễn Văn Tiến (2012), Giáo trình quản trị ngân hàng thương mại, NXB Thống kê, Hà Nội Nguyễn Thị Mùi (2006), Quản trị ngân hàng thương mại, NXB Tài chính, Hà Nội NHTMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam (2012-2014), Báo cáo thường niên 10 Peter S.Rose (2001), Quản trị ngân hàng thương mại, NXB Tài chính, Hà Nội 11 Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2010), Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, NXB Hồng Đức, Hà nội 12 Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2010), Luật tổ chức tín dụng, NXB Hồng Đức, Hà nội 13 Tổ chức thương mại giới –WTO (2006), Văn kiện Việt Nam gia nhập tổ chức thương mại giới, NXB Lao động – xã hội, Hà Nội 14 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2014), Quy định giới hạn, tỷ lệ đảm bảo an toàn hoạt động tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước – Thông tư số 36/2014/TT-NHNN ngày 20-11-2014 15 Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Khoa Ngân hàng – Tài (2007), Ngân hàng thương mại, NXB Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội CÁC WEBSITES TRONG NƯỚC 16 www.sbv.gov.vn 17 www.vneconomy.com.vn 18 www.tintucvietnam.com 19 www.bidv.com.vn 20 www.thebanker.com 21 www.mof.gov.vn 22 www.der.gov.vn 23 www.thuvienphapluat.vn 24 www.kienthuckinhte.com 25 www.ub.com.vn
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh sơn tây trong tiến trình hội nhập quốc tế , Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh sơn tây trong tiến trình hội nhập quốc tế , Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh sơn tây trong tiến trình hội nhập quốc tế , DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU, BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ, Bố cục của luận văn, Đặc trưng cơ bản của hội nhập tài chính quốc tế, 2 Khái quát về hoạt động của ngân hàng thương mại, Lợi nhuận ròng sau thuế, - Tốc độ tăng trưởng của hoạt động sử dụng vốn sinh lời, 4 Bài học kinh nghiệm về nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại một số ngân hàng thương mại trên thế giới có thể áp dụng vào Việt Nam trong quá trình hội nhập, CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH SƠN TÂY TRONG TIẾN TRÌNH HỘI NHẬP QUỐC TẾ, 2 Tổng quan về ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Sơn Tây, Sơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức của BIDV Chi nhánh Sơn Tây, Bảng 2.1: Cơ cấu huy động vốn theo đối tượng khách hàng tại BIDV Sơn Tây, Bảng 2.3: Đầu tư tín dụng tại BIDV Sơn Tây giai đoạn 2012-2014, Bảng 2.5: Thu nhập ròng từ dịch vụ thẻ năm 2014, Chỉ tiêu trích lập dự phòng rủi ro tín dụng:, 4 Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển chi nhánh Sơn Tây, Bảng 2.18: Kết quả thực hiện dịch vụ thẻ giai đoạn 2012 - 2014, CHƯƠNG III : GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH SƠN TÂY TRONG TIẾN TRÌNH HỘI NHẬP QUỐC TẾ, 1 Định hướng, chiến lược hội nhập kinh tế quốc tế của hệ thống ngân hàng Việt Nam, 2 Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Sơn Tây trong tiến trình hội nhập quốc tế., 3 Một số kiến nghị, Kết luận chương 3

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay