Nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh tỉnh hải dương

118 254 0
  • Loading ...
1/118 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 18:14

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG - Đoàn Thu Hà NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH TỈNH HẢI DƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH DOANH VÀ QUẢN LÝ Hà Nội - Năm 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG - Đoàn Thu Hà – C00167 NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH TỈNH HẢI DƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH DOANH VÀ QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH MÃ SỐ 60340102 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: GS,TS NGUYỄN KHẮC MINH Hà Nội - Năm 2016 Than Lon Universit Librar MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa Lời cam đoan…………………………………………………………… i Lời cảm ơn……………………………………………………………… ii Danh mục sơ đồ, bảng biểu…………………………………………… iii Danh mục biểu đồ………………………………… iv Danh mục ký hiệu chữ viết tắt……………… v MỞ ĐẦU ……………………………………………………………… CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ NHỮNG VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI 1.1 1.1.1 TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NHTM NHTM vốn NHTM…………………………… 1.1.1.1 Ngân hàng thương mại………………………………… 1.1.1.2 Vốn NHTM………………………………………… 1.1.2 Vai trò vốn hoạt động kinh doanh NHTM 1.1.2.1 Nguồn vốn sở để NHTM tổ chức hoạt động kinh Nguồn vốn ngân hàng định quy mô hoạt 1.1.2.2 doanh động tín dụng hoạt động khác ngân hàng 1.1.2.3 Nguồn vốn định lực toán đảm bảo uy tín ngân hàng thương 1.1.2.4 trường Nguồn vốn định lực cạnh tranh ngân hàng 1.1.3 Các hình thức mở rộng huy động vốn NHTM 1.1.3.1 Huy động vốn dân cư 1.1.3.2 Huy động vốn từ tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, TCTD 10 1.1.3.3 Huy động vốn cách vay 11 1.1.3.4 Hình thức tạo vốn khác 12 1.1.4 Tầm quan trọng hoạt động huy động vốn 12 1.1.4.1 Đối với kinh tế 12 1.1.4.2 Đối với NHTM 13 1.1.4.3 Đối với khách hàng 14 1.2 CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN CỦA NHTM 15 1.2.1 Tốc độ tăng trưởng nguồn vốn………………………… 16 1.2.2 Cơ cấu nguồn vốn ……………………………………… 16 1.2.3 Tốc độ tăng trưởng vốn huy động……………………… 16 1.2.4 Cơ cấu vốn huy động…………………………………… 17 1.2.5 Mức độ đa dạng hình thức huy động vốn………… 17 1.2.6 Hiệu suất huy động vốn ………………………………… 17 1.2.7 Tỷ lệ chi phí huy động vốn /Tổng chi phí…………… 17 1.2.8 Tính cân đối huy động vốn sử dụng vốn ……… 18 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN CỦA NHTM 18 1.3.1 Nhân tố khách quan 19 1.3.1.1 Môi trường kinh tế……………………………………… 19 1.3.1.2 Môi trường trị, pháp luật………………………… 20 1.3.1.3 Môi trường khoa học - công nghệ……………………… 21 Than Lon Universit Librar 1.3.2 Nhân tố chủ quan 22 1.3.2.1 Các yếu tố nội lực ngân hàng ……………………… 22 1.3.2.2 Các yếu tố từ phía khách hàng ………………………… 24 1.3.2.3 Các yếu tố từ phía đối thủ cạnh tranh………………… 25 1.4 KINH NGHIỆM TRONG HUY ĐỘNG VỐN CỦA NHTM MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI VÀ BÀI HỌC ĐỐI VỚI VIỆT NAM 26 1.4.1 Kinh nghiệm huy động vốn NHTM số nước giới 26 1.4.2 Bài học kinh nghiệm Việt Nam 28 CHƯƠNG 2.3 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN TẠI AGRIBAK TỈNH HẢI DƯƠNG 38 2.3.1 Tổ chức mạng lưới huy động vốn……………………… 38 2.3.2 Tình hình tăng trưởng nguồn vốn……………………… 40 2.3.2.1 Nguồn vốn huy động………………………………………… 41 2.3.2.2 Nguồn vốn uỷ thác đầu tư (UTĐT)……………………….… 41 2.3.2.3 Nguồn vốn vay……………………………………… 42 2.3.2.4 Nguồn vốn tự có coi tự có………………………… 42 2.3.3 Các hình thức huy động vốn…………………………… 42 2.3.3.1 Nhận tiền gửi………………………………………………… 43 2.3.3.2 Phát hành giấy tờ có giá……………………………… 46 2.3.4 Cơ cấu vốn huy động…………………………………… 47 2.3.4.1 Cơ cấu nguồn vốn huy động theo kỳ hạn…………… 47 2.3.4.2 Cơ cấu nguồn vốn huy động theo loại tiền………………… 50 2.3.4.3 Cơ cấu nguồn vốn theo địa bàn huy động………………… 52 2.3.5 Lãi suất huy động vốn………………………………… 53 2.3.6 Chi phí huy động vốn ………………………………… 54 2.3.6.1 Chi phí trả lãi ………………………………………… 55 2.3.6.2 Chi phí phi lãi………………………………………… 56 2.3.7 Mối quan hệ huy động vốn sử dụng vốn……… 58 2.4 ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI AGRIBANK TỈNH HẢI DƯƠNG………… 62 2.4.1 Những kết đạt nguyên nhân……………… 62 2.4.2 Những tồn nguyên nhân việc huy động vốn 64 Than Lon Universit Librar CHƯƠNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG 72 VỐN TẠI AGRIBANK TỈNH HẢI DƯƠNG 3.1 MỤC TIÊU VÀ ĐỊNH HƯỚNG KINH DOANH CỦA AGRIBANK TỈNH HẢI DƯƠNG GIAI ĐOẠN 2016-2020 72 3.2 GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI AGRIBANK TỈNH HẢI 3.2.1 73 Hoạch DƯƠNGđịnh chiến lược kinh doanh nói chung chiến lược huy động vốn nói riêng 73 3.2.2 Đa dạng hình thức huy động vốn, kỳ hạn huy động 74 3.2.2.1 Duy trì phát triển hình thức huy động vốn có 75 3.2.2.2 Tăng thêm hình thức, sản phẩm huy động vốn 76 3.2.2.3 Tăng thêm kỳ hạn huy động vốn 77 3.2.3 Điều chỉnh cấu nguồn vốn phù hợp với việc sử dụng vốn 77 3.2.4 Điều hành công cụ lãi suất linh hoạt, hợp lý 78 3.2.5 Tích cực xây dựng, giữ gìn phát triển thương hiệu, tận dụng lợi màng lưới, thương hiệu hiệu để nâng cao hiệu suất hoạt động điểm giao dịch, phát huy nội lực, tranh thủ nguồn lực bên để thu hút nguồn vốn rẻ, tiết giảm chi phí phi lãi giảm tỷ trọng chi phí huy động vốn tổng chi phí 3.2.6 81 Đẩy mạnh đầu tư tín dụng an toàn nhằm sử dụng có hiệu nguồn vốn huy động 82 3.2.7 Đổi công tác quản lý, phong cách giao dịch, trọng công tác đào tạo nâng cao trình độ đội ngũ cán nhằm nâng cao suất lao động 84 3.2.8 Đẩy mạnh hoạt động truyền thông Marketing hợp lý, hiệu nhằm quảng bá thương hiệu, hình ảnh chi nhánh, tăng niềm tin dân chúng 87 3.3 NHỮNG KIẾN NGHỊ 88 3.3.1 Kiến nghị với Nhà nước Chính phủ 88 3.3.2 Kiến nghị với NHNN Việt Nam 92 3.3.3 Kiến nghị với Agribank 93 KẾT LUẬN 97 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 99 Than Lon Universit i Librar LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn công trình nghiên cứu riêng hướng dẫn khoa học GS,TS Nguyễn Khắc Minh Các thông tin kết nghiên cứu luận văn tự thu thập, tìm hiểu phân tích cách trung thực, phù hợp với thực tế Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Hải Dương Các kết trình bày Luận văn sản phẩm nghiên cứu riêng cá nhân Tất tài liệu tham khảo sử dụng Luận văn tài liệu thống, nội dung tham khảo trích dẫn tường minh theo quy định Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm tính trung thực số liệu nội dung khác Luận văn Hà Nội, ngày 28 tháng năm 2016 Người cam đoan Đoàn Thu Hà LỜI CẢM ƠN Với tình cảm chân thành lòng biết ơn sâu sắc, xin trân trọng gửi lời cảm ơn tới Trường Đại học Thăng Long, Khoa Kinh tế - Quản lý Thầy giáo, Cô giáo tham gia giảng dạy cung cấp kiến thức bản, hữu ích giúp đỡ suốt trình học tập, nghiên cứu Đặc biệt xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến GS,TS Nguyễn Khắc Minh – Người Thầy trực tiếp hướng dẫn khoa học tận tâm giúp đỡ dẫn cho phương pháp luận kiến thức quý báu suốt thời gian hướng dẫn nghiên cứu để hoàn thành Luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn Ban Giám đốc tất phòng ban, đồng nghiệp Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Hải Dương, bạn bè, người thân động viên, giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho suốt trình học tập, nghiên cứu hoàn thành Luận văn Mặc dù cố gắng nỗ lực nhiều với kiến thức thời gian có hạn nên Luận văn chắn không tránh khỏi thiếu sót, kính mong Thầy giáo, Cô giáo đồng nghiệp, bạn bè đóng góp ý kiến cho Tôi xin trân trọng cảm ơn! Hà Nội, ngày 28 tháng năm 2016 Tác giả Đoàn Thu Hà ii 85 ây đòi hỏi đ xúc cấp bách, trọng lựa chọn chuyên đề nghiệp vụ quan trọng để đào tạo chuyên sâu, đặc biệt nghiệp vụ ngân hàng sẵn sàng hội nhập khu vực giới Rà soát lại biên chế có, phân loại cán để có kế hoạch bổ sung số lượng lao động cần thiết nâng cao chất lượng lao động, bố trí cán hợp lý, người, kín việc, phấn đấu đến hết năm 2020 đạt tỷ lệ cán có trình độ đại học sau đại học 95%, số ngày học tập bình quân cán 28 ngày/năm Tranh thủ lớp đào tạo Agribank tổ chức để cử cán tham gia, đặc biệt nghiệp vụ phân tích doanh nghiệp, thẩm định dự án, toán quốc tế, lớp tiếng Anh thương mại, công nghệ thông tin phục vụ đắc lực cho giao dịch ngân hàng đại Trong điều kiện cạnh tranh gay gắt nay, mà SPDV Agribank chưa có trội đặc biệt so với NHTM khác, để thu hút khách hàng gửi tiền tác phong, thái độ phục vụ cán ngân hàng phải thường xuyên quan tâm Mỗi cán tín dụng, kế toán, kho quỹ việc giỏi nghiệp vụ có trách nhiệm cán huy động vốn, cần phải tích cực tiếp xúc, giúp đỡ, tư vấn cho khách hàng việc lựa chọn hình thức gửi tiền vào ngân hàng Thực tốt văn hóa Agribank lúc, nơi, khách hàng tinh thần “Vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi” để khách hàng tiếp xúc với cán ngân hàng nhận thái độ phục vụ tốt với thông tin đầy đủ nhất, thấy ”Thượng đế” ngân hàng, từ tạo thiện cảm với khách hàng, mở đầu cho mối quan hệ gắn bó khách hàng với ngân hàng Ngoài chương trình đào tạo quan cán ngân hàng cần phải xây dựng cho kế hoạch tự đào tạo để nâng cao trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, thành thục kỹ năng, sử dụng thành thạo máy vi tính, có kiến thức pháp luật, kinh tế xã hội phục vụ cho công việc hàng ngày 3.2.8 Đẩy mạnh hoạt động truyền thông Marketing hợp lý, hiệu nhằm quảng bá thương hiệu, hình ảnh chi nhánh, tăng niềm tin dân chúng Thị trường huy động vốn thị trường có mức độ cạnh tranh cao, thị trường rộng lớn với đông đảo khách hàng thuộc nhiều tầng lớp khác nhau, có thu nhập khác nhau, tâm lý khác bị chi phối nhiều uy tín thương hiệu ngân hàng Vì vậy, muốn thu hút khách hàng, bên cạnh giải pháp khác cần phải có chiến lược truyền thông marketing hiệu để nâng cao hình ảnh ngân hàng, tạo niềm tin, tạo cảm giác an toàn cho khách hàng gửi tiền vào ngân hàng Mặt khác cần xây dựng sách Marketing trọng điểm cho phù hợp với tình hình thực tế Chi nhánh, địa bàn đối thủ cạnh tranh Bố trí nhân lực, thời gian phù hợp để tích cực khảo sát, nghiên cứu, nắm bắt thị trường Nghiên cứu số sản phẩm loại Ngân hàng ngành, tìm khác biệt, tính ưu việt SPDV Agribank để tiếp thị, quảng bá nhằm thu hút khách hàng, tăng thị phần Tổ chức tốt công tác chăm sóc khách hàng, có phân loại khách hàng cụ thể có thái độ ứng xử phù hợp Đây nhiệm vụ có vai trò quan trọng nay, thông qua giữ chân khách hàng truyền thống thông qua khách hàng thu hút thêm khách hàng theo phản ứng dây chuyền Ngoài cần tích cực tham gia hoạt động xúc tiến thương mại, hoạt động an sinh xã hội, thông qua quảng bá thương hiệu PR Phát huy lợi màng lưới, uy tín thương hiệu, vị trí chủ lực địa bàn nông thôn, linh hoạt, chủ động hoạt động ngân hàng để chiếm lĩnh thị phần, nâng cao hiệu suất hoạt động điểm giao dịch vốn khang trang 87 ề Đồng thờib tăng cường hoạt động tặng quà khuyến mãi, tổ chức dự thưởng, tổ chức chương trình tri ân khách hàng… Xây dựng kế hoạch tiếp cận tổ chức, tập đoàn, doanh nghiệp lớn, đặc biệt doanh nghiệp FDI để khai thác nguồn vốn không kỳ hạn thông qua việc mở tài khoản toán phục vụ dịch vụ ngân hàng Từ nâng tỷ trọng nguồn vốn rẻ, giảm chi phí, tăng lợi nhuận cho ngân hàng 3.3 NHỮNG KIẾN NGHỊ 3.3.1 Kiến nghị với Nhà nước Chính phủ a Duy trì môi trường kinh tế vĩ mô ổn định Ổn định môi trường kinh tế vĩ mô mục tiêu quan trọng mà Chính phủ quốc gia hướng tới Đặc biệt môi trường kinh tế vĩ mô có ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh ngân hàng, đặc biệt công tác huy động vốn, biến động nhỏ nhân tố tác động đến kết luồng tiền chảy vào khỏi ngân hàng Chỉ kinh tế phát triển, lạm phát kiềm chế, giá trị đồng nội tệ mức lãi suất ổn định người dân doanh nghiệp yên tâm, tin tưởng vào hoạt động ngân hàng Khi không chạy đua lãi suất ngân hàng, cạnh tranh TCTD lành mạnh hơn, thị trường vốn ổn định người hưởng lợi nhiều không khác người dân Nhằm giữ vững kinh tế phát triển ổn định, bền vững, Chính phủ cần tiếp tục bổ sung cụ thể hoá việc thực giải pháp kích cầu đầu tư tiêu dùng dựa tảng sách kinh tế vĩ mô đồng bộ, hợp lý mà sách tài khóa then chốt, tiếp tục loại bỏ bất hợp lý cấu kinh tế Chỉ có tăng trưởng kinh tế nhanh bền vững, tạo môi trường kinh tế vĩ mô ổn định, tạo lập niềm tin kích thích dân chúng đầu tư, xoá bỏ tâm lý e ngại, dè chừng dân chúng, từ hoạt động kinh doanh ngân hàng ổn định, phát triển bền vững, phục vụ kinh tế Sự tác động không nhỏ việc ”xì hơi” bong bóng bất động sản năm vừa qua dẫn đến trầm lắng thị trường bất động sản, việc đầu tư dàn trải doanh nghiệp cá nhân vào bất động sản phải trả giá Hàng loạt doanh nghiệp điêu đứng, chí phá sản dẫn đến nợ xấu ngân hàng gia tăng, xuất nhiều khoản nợ có khả vốn, ảnh hưởng đến nguồn vốn nói riêng hoạt động kinh doanh ngân hàng nói chung Việc thắt chặt kiểm soát sát khoản tín dụng đầu tư bất động sản khoản cho vay chấp bất động sản ảnh hưởng đến dự án đầu tư, có dự án khả thi đầu tư phải dừng lại ngân hàng không tiếp tục cho vay lĩnh vực Do dự án dở dang thiếu vốn, ngân hàng thừa vốn đẩy mạnh cho vay Hơn nữa, thị trường bất động sản trầm lắng, tài sản chấp bất động sản khoản nợ hạn ngân hàng khó khoản góp phần làm nợ xấu ngân hàng gia tăng Mặt khác, làm cho người dân không mạnh dạn đầu tư dẫn đến chu chuyển vốn kinh tế kém, nguồn vốn ngân hàng không giải ngân để phát triển kinh tế dẫn đến ứ đọng vốn, lãng phí vốn b Tạo dựng môi trường hoạt động kinh doanh ngân hàng bền vững Nhà nước cần tiếp tục hoàn thiện môi trường pháp lý cho hoạt động kinh doanh, phát triển NHTM Bởi vì, trình hội nhập kinh tế giới khu vực sâu rộng, ngành kinh tế nói chung ngành ngân hàng nói riêng cần phải có hành lang pháp lý rõ ràng, phù hợp với thông lệ quốc tế Sức ép đổi mới, tái cấu ngành ngân hàng khiến nhà băng cạnh tranh đưa sản phẩm mới, cải tiến quy trình vận hành, quy trình nghiệp vụ tập trung phát triển ngành nhân bậc cao Tuy nhiên, thực tế cho thấy thay đổi mang tính đột phá có lẽ ước mơ xa xôi hệ thống ngân hàng Việt Nam Hiện nay, có Luật giao dịch điện tử, 89 có Nghị định Chính phủ giao dịch điện tử hoạt động ngân hàng góc độ giao dịch điện tử, thương mại điện tử ngân hàng Trong giai đoạn tới, việc phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử phải chịu tác động lớn từ môi trường pháp lý thay đổi Do vậy, cần thực nhóm giải pháp hoàn thiện môi trường thể chế, nhằm khuyến khích phát triển SPDV ngân hàng đại Chính phủ cần tiếp tục hoàn thiện môi trường đầu tư, mà nhiều nhà đầu tư nước nước đánh giá nhiều khuyết tật so với thông lệ quốc tế Về vấn đề có nhiều cách nhìn nhận khác nhau, qui tụ theo số nội dung sau: + Ổn định trị, quán chuyển hướng sang kinh tế thị trường hoàn thiện sách mở cửa với bên ngoài; + Hệ thống luật pháp hoàn chỉnh theo định hướng phải thực nghiêm chỉnh tất cấp, ngành, tránh tình trạng tuỳ tiện lách luật ”chủ trương” coi thường pháp luật theo kiểu ”phép vua thua lệ làng”; + Khắc phục tình trạng quan liêu quan Nhà nước, giảm thiểu thủ tục không cần thiết, gây phiền hà lĩnh vực đầu tư, ; Vốn điều lệ vốn tự có có ý nghĩa quan trọng hoạt động kinh doanh ngân hàng, thể lực tài chính, điều kiện đảm bảo an toàn vốn, uy tín NHTM để tạo lòng tin dân chúng Song vốn điều lệ NHTM Việt Nam nhỏ bé, toàn ngành đạt 428 nghìn tỷ đồng, lớn thứ hai Agribank đạt 28.722 tỷ đồng (tương đương 1.305 triệu USD), chiếm 3,44% tổng tài sản Trong chưa tiến hành cổ phần hóa Nhà nước cần bổ sung vốn điều lệ cho Agribank để tạo điều kiện cho Agribank nâng cao lực tài chính, mở rộng hoạt động kinh doanh, giảm thiểu nỗi lo giới hạn hệ số an toàn vốn đồng thời nâng cao vị NHTM nhà nước tiến trình hội nhập c Đẩy mạnh thực nghiêm túc đề án toán không dùng tiền mặt Thanh toán không dùng tiền mặt hình thức toán văn minh phổ biến giới Nó góp phần đáp ứng tốt nhu cầu toán kinh tế, giảm chi phí xã hội liên quan đến tiền mặt, nâng cao hiệu hoạt động hệ thống ngân hàng hiệu quản lý nhà nước Trong năm qua, Chính phủ ban hành Chỉ thị 20/2007/CTTTg ngày 24/8/2007 việc trả lương qua tài khoản cho đối tượng hưởng lương từ ngân sách nhà nước Việc chi trả lương qua tài khoản thẻ thể văn minh trình độ cán công chức xu hướng hội nhập, tiện lợi hữu ích, đồng thời sở tiến tới kiểm soát thu nhập cán để kiểm soát việc chấp hành Luật thuế hạn chế tham nhũng Tuy nhiên, thói quen tiêu dùng tiền mặt dân cư hằn sâu, sở hạ tầng hệ thống dịch vụ toán không dùng tiền mặt nhiều bất cập nên số quan, đơn vị e ngại, chưa thực muốn sử dụng dịch vụ trả lương qua tài khoản thẻ ngân hàng Vì cần phải có biện pháp yêu cầu đơn vị thuộc đối tượng thị 20/2007/CT-TTg ngày 24/8/2007 Thủ tướng Chính phủ thực nghiêm túc thị này, phải xác định hình thức bắt buộc phải thực Muốn vậy, hệ thống Kho bạc Nhà nước phải nghiêm túc việc kiểm soát chi, kiên không chi trả lương tiền mặt cho đối tượng Ngày 27/12/2011 Chính phủ ban hành Quyết định số 2453/QĐ-TTG phê duyệt Đề án toán không dùng tiền mặt Việt Nam giai đoạn 20112015 với mục tiêu đa dạng hóa dịch vụ toán, phát triển sở hạ tầng toán, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ toán điện tử Đề án tạo cho ngân hàng thuận lợi không thách thức sở hạ tầng số ngân hàng chưa đáp ứng yêu cầu Tuy nhiên, để 91 ạt mục tiêu đ tăng mạnh số người dân tiếp cận dịch vụ toán, nâng tỷ lệ người dân có tài khoản ngân hàng lên mức 35-40% dân số cao nữa, thực mục tiêu Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử, cần thiết phải tiếp tục triển khai Đề án năm Mặt khác Chính phủ cần mở rộng đối tượng việc chi trả lương qua tài khoản thẻ, coi hình thức bắt buộc phải thực tất đối tượng có hưởng lương quan, doanh nghiệp nói chung 3.3.2 Kiến nghị với NHNN Việt Nam a Giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc với Agribank Là quan quản lý nhà nước hoạt động tiền tệ ngân hàng, NHNN phải làm tốt chức tra giám sát toàn hệ thống ngân hàng cách thường xuyên nhằm đảm bảo ổn định hoạt động ngân hàng bảo vệ lợi ích khách hàng, đặc biệt người gửi tiền quan hệ với ngân hàng Để điều hành sách tiền tệ, NHNN sử dụng công cụ gián tiếp quy định tỷ lệ dự trữ bắt buộc cho NHTM phải trì nhằm kiểm soát lượng tiền cung ứng Tuy nhiên, NHTM có tính chất đặc thù khác việc huy động vốn, hệ thống Agribank, huy động vốn chủ yếu thị trường nông thôn với nhiều nhỏ lẻ, tăng thêm chi phí Vì vậy, đề nghị NHNN Việt Nam xem xét giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc cho Agribank so với NHTM khác để có điều kiện phục vụ phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn b Tăng cường quản lý nhà nước hệ thống ngân hàng tự động Việc phát triển dịch vụ thẻ toán thu hút tiền gửi tầng lớp dân cư vào ngân hàng tạo nên nguồn vốn lớn kinh doanh Hiện nay, NHTM có hệ thống ATM riêng, nhiên việc cung cấp tiền kịp thời cho máy ATM, nâng cấp giám sát hoạt động máy ATM số ngân hàng chưa chấp hành nghiêm túc Do đó, khách hàng họ phải sử dụng dịch vụ máy ATM ngân hàng khác hệ thống nên phải chịu mức phí cao hơn, gây tâm lý khó chịu cho khách hàng dẫn đến họ không mặn mà với việc sử dụng thẻ rút hết tiền tài khoản Mặt khác làm tải máy ATM ngân hàng khác Chính NHNN cần đạo NHTM chấp hành nghiêm túc, tăng cường tra, giám sát có hình thức xử lý nghiêm minh tượng c Tăng cường kiểm tra, giám sát có biện pháp kiên với cạnh tranh không lành mạnh hoạt động huy động vốn hệ thống NHTM Hoạt động địa bàn có nhiều kênh huy động vốn, gia tăng cạnh tranh nhiều khía cạnh như: Lãi suất; sản phẩm dịch vụ, thuận tiện hợp lý, phong cách giao dịch điều tránh khỏi ngân hàng tổ chức phi ngân hàng Nhưng nội hệ thống NHTM cạnh tranh không lành mạnh không cần thiết diễn Đó việc ngân hàng đua cạnh tranh huy động vốn cho vay nội tệ thông qua công cụ lãi suất, chí thời điểm căng thẳng vốn, ngân hàng có tượng thỏa thuận ngầm lãi suất huy động dẫn đến dòng tiền “chảy ngược, chảy xuôi” ngân hàng, làm cho NHNN khó kiểm soát Nguyên nhân phần thuộc trách nhiệm Hiệp hội ngân hàng Việt Nam việc không đưa báo tình hình thị trường không đưa chiến lược hoạt động hệ thống ngân hàng 3.3.3 Kiến nghị với Agribank 3.3.3.1 Về công nghệ thông tin sản phẩm Hiện Agribank có 200 SPDV khác nhau, làm phong phú thêm SPDV hệ thống Tuy nhiên, thực tế chưa sử dụng hết SPDV có số SPDV lạc hậu với thời cuộc, số sản phẩm dịch vụ 93 n chưa hoàn cò thiện, chưa tạo khác biệt trội nên chưa đủ sức cạnh tranh, chủ yếu sử dụng sản phẩm truyền thống Trong thời đại công nghệ thông tin phát triển vũ bão nay, Agribank cần có đội ngũ cán tin học giỏi để nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ vào đầu tư phát triển SPDV mới, tiên tiến, đại, đáp ứng nhu cầu khách hàng thời đại tiết kiệm online, tiết kiệm nhà, HomeBanking Trước mắt cần hoàn thiện tăng tiện ích toán qua mạng dịch vụ Internet Banking, nên bổ sung tính để gia tăng tiện ích dịch vụ mà ngân hàng thương mại khác triển khai chưa triển khai, từ thu hút, khuyến khích khách hàng gửi tiền sử dụng dịch vụ Agribank Thực nghiên cứu thị trường, phân đoạn khách hàng để đưa sản phẩm huy động vốn phù hợp với đối tượng khách hàng gửi tiền, đặc điểm vùng, miền, xây dựng sách ưu đãi lãi suất, khuyến phù hợp với phân đoạn khách hàng; đa dạng hóa hoàn thiện hệ thống danh mục sản phẩm huy động vốn, gia tăng tiện ích cho sản phẩm huy động vốn, đẩy mạnh bán chéo sản phẩm Để giảm bớt chi phí tạo tính chủ động hoạt động kinh doanh, cần nghiên cứu để đưa sản phẩm huy động vốn đặc trưng cho nông nghiệp, nông thôn, nông dân Hoạt động ngân hàng tách rời khỏi công nghệ, tất hoạt động quản lý xử lý phần mềm vi tính Do cần có phối hợp đồng bộ, chặt chẽ Ban Trụ sở việc nghiên cứu phát triển SPDV để ý tưởng trở thành thực ứng dụng ngay, tránh tình trạng SPDV đời phần mềm công nghệ chưa có để áp dụng 3.3.3.2 Việc ban hành văn đạo liên quan đến hoạt động huy động vốn Agribank cần sớm ban hành quy định tiền gửi, cho vay thị trường liên ngân hàng, quy định chấm điểm, xếp hạng định chế tài để chuẩn hóa hoạt động Agribank thị trường liên ngân hàng Tăng cường công tác quản lý kế hoạch chi nhánh, kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng vốn kế hoạch; kiên xử lý chi nhánh nhận vốn tổ chức tín dụng, tổ chức kinh tế ẩn Thông tư 23/2014/TT-NHNN hướng dẫn việc mở sử dụng tài khoản toán tổ chức cung ứng dịch vụ toán có hiệu lực từ ngày 15/10/2014 có nhiều điểm so với quy định hành Agribank đến Agribank chưa có văn hướng dẫn cụ thể việc thực Thông tư dẫn đến việc hiểu thực chi nhánh chưa thống Thủ tục mở tài khoản tổ chức rườm rà làm cho khách hàng ngại tiếp cận SPDV Agribank công tác tiếp thị huy động vốn gặp khó khăn Mặt khác Agribank cần rà soát lại quy trình, thủ tục, chứng từ giao dịch, chương trình liên quan giao dịch tiền gửi tiết kiệm Hoàn thiện quy trình giao dịch tiền gửi tiết kiệm; chương trình cảnh báo; giám sát hệ thống giao dịch tiền gửi, huy động vốn 3.3.3.3 Về sách đơn vị thừa, thiếu vốn Ngày 23/10/2015, Agribank thành lập Trung tâm vốn với chức tham mưu cho HĐTV, Tổng Giám đốc kinh doanh vốn khả dụng kinh doanh ngoại tệ đảm bảo khả khoản hàng ngày sử dụng vốn có hiệu Đây định đắn, mở đầu cho việc quản lý vốn tập trung toàn hệ thống, hứa hẹn thay đổi quản lý vốn Agribank Tuy nhiên, Agribank chưa triển khai chế mua, bán vốn số NHTM khác nên chưa phát huy hết hiệu huy động vốn Những đơn vị tăng trưởng nguồn vốn tốt (thừa vốn điều hòa cấp trên) hưởng mức phí điều hòa vốn thấp nên hiệu kinh doanh không 95 o Cơ chế phí điều ca hòa vốn chưa linh hoạt, có dải kỳ hạn, áp dụng mức chung cho nhiều kỳ hạn huy động (từ 12 tháng trở lên áp chung mức phí điều hòa vốn 7,7%) nên chưa khuyến khích đơn vị thừa vốn Trong thời gian tới Agribank cần xây dựng chế mua, bán vốn cụ thể, quản lý phần mềm, qua chi nhánh tính hiệu cụ thể tiền gửi, kỳ hạn huy động để chủ động điều hành hoạt động huy động vốn cho hiệu nhất, đảm bảo an toàn khoản, đồng thời tính toán cân đối việc sử dụng vốn hiệu Trước mắt cần tăng thêm dải kỳ hạn để áp dụng phí điều hòa vốn linh hoạt hơn, kích thích chi nhánh tăng cường huy động vốn để đảm bảo an toàn khoản toàn hệ thống Xây dựng chế khuyến khích nội bộ, phân vùng, địa bàn hoạt động để có chế thưởng huy động vốn phù hợp; xây dựng chế phí, lãi suất theo hướng khuyến khích đơn vị huy động thừa vốn 3.3.3.4 Về điều hành sách lãi suất huy động linh hoạt Xây dựng sách huy động vốn với chế sách Nhà nước, phù hợp diễn biến thị trường, nhu cầu khách hàng định hướng chiến lược kinh doanh Agribank Bên cạnh đó, thực chế điều hành lãi suất theo hướng linh hoạt, tạo quyền tự chủ cho chi nhánh Nghiên cứu thị trường nguồn vốn huy động để đưa sách lãi suất huy động mềm dẻo, linh hoạt phù hợp với diễn biến lãi suất thị trường thời kỳ kết hợp với chương trình khuyến mại hấp dẫn để thu hút khách hàng Tóm tắt chương 3: Trên sở định hướng kinh doanh Agribank Agribank tỉnh Hải Dương, luận văn đề xuất hệ thống nhóm giải pháp Agribank Hải Dương với nhóm kiến nghị Nhà nước Chính phủ, NHNN Việt Nam Agribank nhằm nâng cao hiệu hoạt động huy động vốn, đẩy mạnh tăng trưởng nguồn vốn phải đảm bảo hiệu kinh doanh Agribank Hải Dương, phục vụ tích cực cho việc phát triển kinh tế địa phương thúc đẩy hoạt động kinh doanh ngân hàng địa bàn KẾT LUẬN Nước ta trình hội nhập sâu, rộng với nước khu vực toàn giới, muốn làm điều trước hết phải có vốn Ý thức tầm quan trọng nguồn vốn, năm qua, NHTM khác địa bàn, Agribank Hải Dương huy động lượng vốn đáng kể, sở để mở rộng đầu tư tín dụng, cung cấp vốn cho đông đảo khách hàng để mở rộng sản xuất kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế địa phương Từ kết nghiên cứu kết hợp chặt chẽ hai phương diện lý luận thực tiễn công tác, luận văn hoàn thành nội dung sau: Phân tích nghiệp vụ NHTM từ nêu bật tầm quan trọng nguồn vốn huy động hoạt động kinh doanh ngân hàng Đồng thời nhân tố ảnh hưởng đến việc huy động vốn làm sáng tỏ cần thiết khách quan phải nâng cao hiệu hoạt động huy động vốn NHTM kinh tế thị trường Trên sở đánh giá hoạt động kinh doanh mà trọng tâm công tác huy động vốn từ năm 2013 đến 31/12/2015 Agribank tỉnh Hải Dương để thấy kết mặt hạn chế cần phải khắc phục, góp phần làm cho công tác huy động vốn ngày chất lượng hiệu Đề xuất giải pháp kiến nghị phù hợp với thực tiễn hoạt động kinh doanh Agribank tỉnh Hải Dương nhằm khai thác tối đa tiềm vốn xã hội để phục vụ cho phát triển kinh tế địa phương sở đảm bảo hiệu kinh doanh ngân hàng 97 Hoàn thành luận văn này, tác giả muốn đóng góp phần nhỏ kiến thức vào hoạt động thực tiễn nhằm góp phần nâng cao hiệu hoạt động huy động vốn Agribank tỉnh Hải Dương Song nói đề tài rộng phức tạp liên quan đến nhiều mặt hoạt động NHTM, luận văn chắn không tránh khỏi khiếm khuyết Tác giả mong đóng góp ý kiến thầy, cô, nhà nghiên cứu độc giả quan tâm đến vấn đề DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Lê Vinh Danh (1996), Tiền hoạt động ngân hàng, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội Phan Thị Thu Hà (2007), Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội Lưu Thị Hương, Vũ Duy Hào (2006), Quản trị Tài doanh nghiệp, NXB Tài chính, Hà Nội Frederic S.Minshkin (1995), Tiền tệ, ngân hàng thị trường tài chính, NXB Khoa học kỹ thuật, Hà Nội NHNN tỉnh Hải Dương, Báo cáo hoạt động ngân hàng quý, năm chi nhánh NHNN tỉnh Hải Dương năm 2012, 2013, 2014, 2015, Hải Dương Agribank tỉnh Hải Dương, Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2012, 2013, 2014, 2015, Hải Dương Agribank, Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2013, 2014, 2015; Báo cáo tổng kết chuyên đề Sản phẩm dịch vụ năm 2013, 2014, 2015; Báo cáo tổng kết chuyên đề Thanh toán năm 2013, 2014, 2015; Báo cáo tổng kết chuyên đề Vốn năm 2013, 2014, 2015, Tài liệu lưu hành nội bộ, Hà Nội Peter S.Rose (2001), Quản trị Ngân hàng thương mại, NXB Tài chính, Hà Nội http://www.sbv.gov.vn 10 http://www.Agribank.com.vn 11 http://www.vietcombankhaiduong.com 12 http://www.vietnamnet.vn 13 http://www.VnEconomy.vn 14 http://www.VnExpress.vn 99 [...]... và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) là NHTM 100% vốn nhà nước lớn nhất Việt Nam tính theo tổng khối lượng tài sản, là doanh nghiệp nhà nước hạng đặc biệt, được thực hiện toàn bộ hoạt động Ngân hàng và các hoạt động kinh doanh có liên quan theo quy định, trong đó hoạt động huy động vốn là hoạt động không thể thiếu Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Hải Dương. .. gắt như hiện nay, việc giữ vững và phát triển cả về thị phần, số lượng, chất lượng, cơ cấu nguồn vốn hợp lý, giảm bớt chi phí đầu vào luôn là yêu cầu cấp thiết đối với Agribank tỉnh Hải Dương Xuất phát từ thực tiễn trên, tác giả lựa chọn vấn đề: Nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Hải Dương làm đề tài nghiên cứu 2 MỤC... ĐÍCH NGHIÊN CỨU - Hệ thống hóa các khái niệm và kiến thức về vốn và huy động vốn trong NHTM - Phân tích và đánh giá thực trạng hoạt động huy động vốn tại Agribank tỉnh Hải Dương - Từ đó đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn tại Agribank tỉnh Hải Dương 3 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU * Đối tượng nghiên cứu: Vốn trong ngân hàng là một lĩnh vực rộng lớn, tuy nhiên đề tài... vấn đề liên quan đến đề tài Chương 2: Thực trạng hoạt động huy động vốn tại Agribank tỉnh Hải Dương giai đoạn 2013-2015 Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn tại Agribank tỉnh Hải Dương 3 CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ NHỮNG VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI 1.1 TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NHTM 1.1.1 NHTM và vốn của NHTM 1.1.1.1 Ngân hàng thương mại NHTM là một tổ chức trung gian... hành hoạt động huy động vốn cho phù hợp với mục tiêu kinh doanh từng thời kỳ 1.2.6 Hiệu suất huy động vốn: Chỉ tiêu này được tính bằng cách so sánh bình quân vốn huy động trên một điểm giao dịch và trên một cán bộ giữa các NHTM trong cùng địa bàn 1.2.7 Tỷ lệ chi phí huy động vốn /Tổng chi phí Chi phí huy động vốn: Được cấu thành từ 2 bộ phận là chi phí lãi suất huy động và chi phí phi lãi Chi phí huy động. .. tổng vốn huy động qua các năm Tốc độ tăng trưởng vốn huy động = Vốn huy động năm trước x 100% Vốn huy động năm sau Thông thường tốc độ tăng trưởng vốn huy động được đánh giá là tăng trưởng tốt, hợp lý khi vốn huy động tăng đều qua các năm và chi m tỷ trọng chủ yếu trong tổng nguồn vốn 1.2.4 Cơ cấu vốn huy động: Chỉ tiêu này được tính bằng cách so sánh từng loại vốn huy động với tổng vốn. .. báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giai đoạn 2013-2015 của chi nhánh, báo cáo hoạt động ngân hàng của Ngân hàng Nhà nước tỉnh Hải Dương Từ các số liệu tổng hợp, thực hiện phân tích đánh giá, đối chi u giữa cơ sở lý luận với thực tiễn, những thuận lợi và khó khăn, nguyên nhân và thách thức trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn, từ đó đề xuất các giải pháp cho Agribank tỉnh Hải Dương 5 KẾT... của ngân hàng mà có thể đẩy ngân hàng đến tình trạng thiếu khả năng chi trả và phá sản Tại Việt Nam, theo quy định về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của các TCTD thì TCTD (trừ chi nhánh ngân hàng nước ngoài) phải duy trì tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu là 9% - Vốn huy động: Vốn huy động của NHTM là những giá trị tiền tệ mà ngân hàng huy động được từ các tổ chức tài chính, tổ chức kinh tế và các... khách hàng, tạo niềm tin và nâng cao vị thế của ngân hàng Hoạt động huy động vốn ảnh hưởng rất lớn tới khả năng thanh toán, qui mô, phạm vi hoạt động và sự sống còn của NHTM Do vậy, dù ở trạng thái trường vốn hay đoản vốn ngân hàng đều phải duy trì bền vững nghiệp vụ này Trong từng giai đoạn và tuỳ từng mục tiêu của mỗi thời kỳ có thể lựa chọn định hướng chi n lược huy động vốn cho phù hợp với ngân hàng. .. ta, vốn huy động thường chi m tỷ trọng từ 70%-90% tổng nguồn vốn Do vậy công tác huy động vốn luôn là hoạt động mà bất kỳ NHTM nào đều rất quan tâm Huy động vốn là nghiệp vụ truyền thống nhằm không ngừng mở rộng nguồn vốn trong kinh doanh, nó vừa là khâu mở đường và cũng là khâu cốt tử của một ngân hàng Nhờ huy động vốn tốt, lượng cung tiền của ngân hàng tăng sẽ thu hút được nhiều khách hàng, ngân hàng
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh tỉnh hải dương , Nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh tỉnh hải dương , Nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh tỉnh hải dương , Chương 1: Tổng quan về những vấn đề liên quan đến đề tài Chương 2: Thực trạng hoạt động huy động vốn tại Agribank tỉnh, b. Vay ngân hàng Trung ương và các TCTD khác, c- Tiền gửi dân cư:, b. Nguyên nhân đạt được kết quả trên., Tám là: Công tác Marketing chưa được quan tâm đúng mức, còn chưa chủ động, chưa phát huy được lợi thế và hiệu suất hoạt động của màng lưới chi nhánh., * Một số chỉ tiêu cụ thể:, c. Tăng cường kiểm tra, giám sát và có biện pháp kiên quyết với sự cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động huy động vốn của các hệ thống NHTM

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay