Nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài chính tại trường cao đẳng hải dương

103 180 0
  • Loading ...
1/103 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 18:14

MỤC LỤC MỤC LỤC i LỜI CAM ĐOAN vi LỜI CẢM ƠN vii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT viii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục đích nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu nguồn số liệu Kết cấu luận văn Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CỦA CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG LẬP Chương 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG HẢI DƯƠNG NĂM 2013-2015 Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG HẢI DƯƠNG CHƯƠNG .3 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CỦA CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG LẬP 1.1 TỔNG QUAN VỀ TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG LẬP TẠI VIỆT NAM 1.1.1 Khái niệm đặc điểm trường cao đẳng công lập 1.1.2 Hoạt động trường Cao đẳng công lập 1.1.2.1 Hoạt động đào tạo 1.1.2.2 Hoạt động nghiên cứu khoa học vi i Thang Long University Library 1.1.2.3 Các hoạt động khác 1.2 QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CỦA CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG LẬP 1.2.1 Khái niệm quản lý tài trường cao đẳng công lập 1.2.2 Nội dung quản lý tài trường Cao đẳng công lập 1.2.2.1 Quản lý thu 1.2.2.2 Quản lý chi 11 1.2.2.3 Phân phối chênh lệch thu - chi 12 1.2.2.4 Quản lý tài sản 14 1.2.3 Chỉ tiêu đánh giá công tác quản lý tài 15 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CỦA CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG LẬP 17 1.3.1 Nhân tố chủ quan 17 1.3.1.1 Chiến lược phát triển trường Cao đẳng công lập .17 1.3.1.2 Tổ chức máy quản lý tài 17 1.3.1.3 Quy mô lĩnh vực đào tạo trường cao đẳng công lập .18 1.3.1.4 Trình độ cán trực tiếp quản lý tài 19 1.3.2 Nhân tố khách quan 20 1.3.2.1 Chủ trương, đường lối, sách Nhà nước 20 1.3.2.2 Hệ thống pháp luật Nhà nước 21 1.3.2.3 Tình hình kinh tế, trị đất nước 22 1.3.2.4 Sự phát triển thị trường lao động .23 1.4 QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG LẬP CỦA MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM 24 1.4.1 Quản lý tài trường cao đẳng công lập số nước giới 24 1.4.1.1 Mỹ 24 1.4.1.2 Đức 24 1.4.1.3 Thái Lan 25 1.4.1.4 Trung Quốc 26 1.4.2 Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam 26 TÓM TẮT CHƯƠNG 27 CHƯƠNG II 29 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG HẢI DƯƠNG NĂM 2013-2015 29 2.1 KHÁI QUÁT VỀ TRƯỜNG CAO ĐẲNG HẢI DƯƠNG 29 2.1.1 Cơ cấu tổ chức nhân 30 2.1.1.1 Cơ cấu tổ chức 30 2.1.1.2 Cơ cấu nhân 33 2.1.2 Các hoạt động chủ yếu 33 2.1.2.1 Hoạt động đào tạo, bồi dưỡng 33 2.1.2.2 Hoạt động nghiên cứu khoa học .37 2.1.2.3 Hoạt động khác 37 2.2 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG HẢI DƯƠNG 38 2.2.1 Quản lý kinh phí .40 2.2.1.1.Quản lý nguồn thu 40 2.2.1.2 Định mức thu quy trình tổ chức thu 42 2.2.2 Quản lý chi kinh phí .47 2.2.2.1 Nội dung chi .48 2.2.2.2 Định mức chi quy trình chi 56 2.2.3 Phân phối chênh lệch thu - chi 65 2.2.4 Quản lý tài sản 67 iii iii Thang Long University Library 2.2.4.1 - Mua sắm phương tiện vận tải trang thiết bị làm việc 68 2.2.4.2 Bảo dưỡng, sửa chữa tài sản .69 2.3 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG HẢI DƯƠNG 69 2.3.1 Những kết đạt 69 2.3.2 Hạn chế Nguyên nhân hạn chế 72 2.3.2.1 Hạn chế .72 2.3.2.2 Nguyên nhân hạn chế 73 TÓM TẮT CHƯƠNG 75 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG HẢI DƯƠNG 76 3.1 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG HẢI DƯƠNG 76 3.2 GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG HẢI DƯƠNG 77 3.2.1 Nâng cao chất lượng công tác lập dự toán, xây dựng kế hoạch thu - chi hàng năm 77 3.2.2 Đa dạng hóa nguồn thu phương thức thu 79 3.2.2.1 Nguồn thu từ NSNN 79 3.2.2.2 Nguồn thu từ phí - lệ phí 79 3.2.2.3 Nguồn thu nghiệp nguồn khác 80 3.2.3 Hoàn thiện chế tổ chức quản lý khoản chi 81 3.2.3.1 Tăng cường đầu tư, nâng cấp sở vật chất 81 3.2.3.2 Hoàn thiện chế tổ chức quản lý tiền lương, chế độ toán cho đội ngũ, cán giảng viên 82 3.2.3.3 Hoàn thiện chế chi trả học bổng cho sinh viên 82 3.2.3.4 Hoàn thiện chế tổ chức quản lý kinh phí từ hoạt động dịch vụ 83 3.2.4 Tăng cường quản lý tài sản 83 3.2.4.1 Đầu tư xây dựng bản, sửa chữa lớn có giá trị cao 83 3.2.4.2 Quản lý mua sắm tài sản cố định 83 3.2.4.3 Quản lý trình khai thác sử dụng tài sản cố định .84 3.2.5 Hoàn thiện máy kế toán tài 84 3.2.5.1 Nâng cao lực đội ngũ cán kế toán – tài 84 3.2.5.2 Hoàn thiện máy kế toán tài 85 3.2.6 Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát 86 3.3 KIẾN NGHỊ 88 3.3.1 Hoàn thiện hệ thống pháp luật tài chính, kế toán đào tạo cao đẳng 88 3.3.2 Đổi chế quản lý giáo dục 89 TÓM TẮT CHƯƠNG 89 LỜI KẾT 90 DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO .91 vv Thang Long University Library LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan, luận văn công trình nghiên cứu riêng hướng dẫn khoa học Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Khắc Minh, không chép người khác Các thông tin kết nghiên cứu luận văn tự thu thập, tìm hiểu phân tích cách khách quan, trung thực, phù hợp với thực tế Trường Cao đẳng Hải Dương Các liệu sử dụng luận văn có nguồn gốc trích dẫn rõ ràng theo quy định Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm tính trung thực số liệu nội dung viết luận văn Hà Nội, ngày tháng năm 2016 Người cam đoan Phạm Thị Tuyến LỜI CẢM ƠN Với tình cảm chân thành lòng biết ơn sâu sắc, xin trân trọng gửi lời cảm ơn tới Trường Đại học Thăng Long, Khoa Kinh tế - Quản lý, thầy cô giáo tham gia giảng dạy giúp đỡ trình học tập nghiên cứu Đặc biệt xin cảm ơn Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Khắc Minh - Người thầy trực tiếp hướng dẫn khoa học, cảm ơn tập thể lãnh đạo quan Trường Cao đẳng Hải Dương, phòng, ban chuyên môn trường Cao đẳng Hải Dương; cảm ơn bạn bè, đồng nghiệp, người thân động viên, giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho suốt trình học tập, nghiên cứu hoàn thành luận văn Tôi xin trân trọng cảm ơn! Hà Nội, ngày tháng Tác giả năm 2016 Phạm Thị Tuyến vii vii Thang Long University Library DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BD Bồi dưỡng CĐHD Cao đẳng Hải Dương CĐSP Cao đẳng sư phạm CTMT QG Chương trình mục tiêu quốc gia ĐHCL Đại học công lập KBNN Kho bạc nhà nước KP Kinh phí K TX Không thường xuyên MMTB Máy móc thiết bị NCKH Nghiên cứu khoa học NSĐP Ngân sách địa phương NSNN Ngân sách nhà nước PP Phương pháp P TV Phòng Tài vụ QLTC Quản lý tài SP Sư phạm TCSP Trung cấp sư phạm TSCĐ Tài sản cố định TSN Thu nghiệp TT TC Thanh tra tài DANH MỤC SƠ ĐỒ Nội dung Sơ đồ 1: Sơ đồ tổ chức Trường Cao Đẳng Hải Dương Trang 32 ix ix Thang Long University Library DANH MỤC BẢNG Nội dung Bảng 2.1: Bảng thống kê trình độ Cán công chức, viên chức, người lao động năm 2013, 2014, 2015 Bảng 2.2: Bảng thống kê số lượng học sinh, sinh viên qua năm 2013, 2014, 2015 Bảng 2.3: Bảng tổng hợp nguồn thu Trường Cao Đẳng Hải Dương Năm 2013 , 2014 , 2015 Bảng 2.4: Bảng cấu chi thường xuyên từ nguồn NSNN- thường xuyên năm 2013, 2014, 2015 Bảng 2.5: Bảng cấu chi thường xuyên từ nguồn NSNN- không thường xuyên năm 2013, 2014, 2015 Bảng 2.6: Bảng cấu chi thường xuyên từ nguồn Phí- Lệ phí năm 2013, 2014, 2015 Bảng 2.7: Bảng cấu chi thường xuyên từ nguồn thu nghiệp thu khác năm 2013, 2014, 2015 Bảng 2.8: Bảng Định mức hỗ trợ kinh phí làm đề tài NCKH Bảng 2.9: Bảng định mức kinh phí hỗ trợ CBGV đạt trình độ Tiến sĩ Bảng 2.10: Bảng trích lập phân phối quỹ năm 2013, 2014, 2015 Trang 33 35 43 48 50 52 54 61 63 66 chi tiêu từ nguồn hợp lý Công tác xây dựng kế hoạch tài thời gian tới cần hoàn thiện theo nội dung sau: Một là, kế hoạch cần chi tiết cho nguồn thu - chi, sở tính toán , phương pháp tính toán để có theo dõi quản lý nguồn thu Dự toán thu – chi trường cần lập có sát thực tế Lập dự toán tài công việc riêng phòng Kế hoạch - Tài chính, mà hoạt động quan trọng tất khoa, phòng ban, đơn vị trực thuộc phải công việc chung đòi hỏi phối hợp, tham gia nhiều phận liên quan trường Như vậy, phải đổi công tác lập kế hoạch theo hướng phòng Kế hoạch – Tài đầu mối, đơn vị chức khác có nhiệm vụ phải tham gia Đối với khoản chi tiêu thường xuyên, lập chi tiết cho khoản mục, tách bạch chi tiêu cho công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học khoản chi quản lý hành khác Xây dựng kế hoạch tài khoản chi thường xuyên phải xác định cấu chi tiêu nhà trường, có vậy, kế hoạch thực công cụ quản lý tài Riêng khoản chi tiêu đầu tư xây dựng bản, sửa chữa lớn, mua sắm tài sản cố định có giá trị lớn, cần lập dạng dự án sở vào nhu cầu phát triển trường Hai là, phân công rõ ràng, cụ thể nhiệm vụ thời hạn thực khoản thu - chi cho phận Ví dụ, cán phụ trách mảng thu học phí phải có trách nhiệm tiến hành hình thức đôn đốc sinh viên như; thường xuyên gửi thông báo nợ học phí đến khoa, yêu cầu khoa thông báo cho sinh viên mình, gọi điện trực tiếp cho cán lớp khoa, đưa thông báo nợ học phí hình thức kỷ luật lên website trường Điều giúp phận biết rõ quyền hạn, trách nhiệm phân công Có chế thưởng – phạt rõ ràng phận, cá nhân hoàn thành không hoàn thành nhiệm vụ giao Ba là, cần ban hành kịp thời quy định hướng dẫn chi khoản mục phát sinh thời điểm thực tế, chưa có quy chế chi tiêu nội Bốn là, kiểm tra đối chiếu định mức quản lý hành để có điều chỉnh phù hợp nhằm tiết kiệm khoản chi Mặt khác, hạn chế khoản phát sinh bảng phân phối kinh phí đầu năm Như vậy, muốn thực tốt công tác kế hoạch hóa việc quản lý sử dụng tốt nguồn tài chính, nhà trường cần phải dự kiến khoản thu tiến độ để đảm bảo hoạt động đơn vị tiến hành tốt theo yêu cầu đề Để thực thu đúng, thu đủ theo dự toán cần quản lý sát Ban giám hiệu nhà trường, cần nghiệp vụ chuyên môn vững vàng tinh thần trách nhiệm cao cán kế toán Ngoài ra, cần có chế kiểm tra, giám sát chéo cán kế toán phòng để đảm bảo nguồn thu – chi minh bạch 3.2.2 Đa dạng hóa nguồn thu phương thức thu 3.2.2.1 Nguồn thu từ NSNN Nhà nước tăng cường kinh phí cho Cao đẳng Hải dương thông qua tiêu tuyển sinh hàng năm, Nhà trường cần tranh thủ giúp đỡ, ủng hộ Sở, Ban, Ngành để trường khai thác tối đa nguồn tài cho đào tạo Cao đẳng Mục tiêu nhằm huy động sức mạnh tổng thể, thực xã hội hóa giáo dục, đa dạng hóa nguồn lực trình xây dựng phát triển trường Việc mở rộng mã ngành đào tạo, tăng tiêu tuyển sinh góp phần tăng nguồn NSNN cấp cho Nhà trường 3.2.2.2 Nguồn thu từ phí - lệ phí Nguồn thu ngân sách nguồn lực đáng kể bổ sung cho nguồn thu tài trường  Nguồn thu từ học phí Với 4000 sinh viên hệ sư phạm, nguồn thu từ học phí góp phần lớn vào nguồn thu trường Đẩy mạnh tích cực công tác thu học phí biện pháp mạnh như: đình thi hết học phần với sinh viên chưa nộp đủ học phí/ không công nhận kết thi/ không xét lên lớp hình thức kỷ luật khác sinh viên không hoàn thành nghĩa vụ nộp học phí Hiện sinh viên nhà trường gần chưa sử dụng cách thức nộp học phí qua thẻ ATM, máy POS… Tích cực tham gia công tác tư vấn tuyển sinh trường phổ thông trung học địa bàn Hải Dương nói riêng địa bàn tỉnh nước nói chung để đẩy mạnh danh tiếng trường thu hút số lượng học sinh phổ thông tham gia theo học trường  Nguồn thu từ lệ phí tuyển sinh Cần cải cách hình thức thu lệ phí tuyển sinh bổ sung từ sở giáo dục đào tạo để công tác thu đạt hiệu cao Do cán thu lệ phí tuyển sinh bổ sung cán tiếp nhận sinh viên ( bao gồm giảng viên khoa/ cán phòng ban nghiệp vụ kế toán), trước kỳ thi, phòng Kế hoạch - Tài cần chi tiết số tiền thí sinh phải nộp thông báo trước đến thí sinh gia đình để chuẩn bị kinh phí bổ sung theo quy định nhà nước 3.2.2.3 Nguồn thu nghiệp nguồn khác  Nguồn thu nghiệp Được Nhà nước nói chung Bộ Giáo dục & Đào tạo nói riêng quan tâm đầu tư trang thiết bị, sở vật chất đại phục vụ công tác đào tạo Nhà trường cần động việc mở rộng khai thác lớp tạo nguồn, lớp khiếu, lớp đào tạo ngắn hạn, mở rộng nguồn thu từ việc đào tạo liên kết với tỉnh/ trường trung cấp, cao đẳng, đại học nước Hiện nay, nguồn thu từ đào tạo liên kết ngày thu hẹp việc sinh viên trình độ liên thông dần bão hòa Chính vậy, nhà trường cần tập trung vào việc mở lớp đào tạo liên kết ngắn hạn cấp chứng địa phương Tích cực tìm kiếm hội hợp tác đào tạo phát triển với nước Bằng hợp tác với tổ chức, trường khu vực, lập dự án tranh thủ nguồn viện trợ không hoàn lại nước, tổ chức nhằm hoàn thiện dự án triển khai xây dựng số công trình phục vụ cho giảng dạy nghiên cứu khoa học  Nguồn thu từ dịch vụ khác Tận dụng tối đa sở vật chất vốn có nhằm phục vụ cho việc tăng nguồn thu từ dịch vụ theo quy định pháp luật Xây dựng định mức chuẩn quản lý chi tiêu hệ thống trường thực hành trung tâm thực hành nông nghiệp Tăng cường công tác kiểm tra giám sát hoạt động dịch vụ chưa xây dựng định mức khoán thu 3.2.3 Hoàn thiện chế tổ chức quản lý khoản chi 3.2.3.1 Tăng cường đầu tư, nâng cấp sở vật chất Mục tiêu xây dựng hệ thống sở vật chất, trang thiết bị nguồn lực tài đáp ứng đủ nhu cầu hoạt động Nhà trường cần có định hướng đầu tư sở vật chất, tránh đầu tư dàn trải, thiếu tập trung gây lãng phí nguồn kinh phí Xây dựng hệ thống sở hạ tầng tương đối hoàn chỉnh phù hợp với tiêu chuẩn đào tạo hành, đáp ứng quy mô đào tạo nghiên cứu khoa học trường cao đẳng Đảm bảo đầu tư thiết bị đồng bộ, xây dựng thư viện điện tử kết nối thư viện trường học, mở rộng việc kết nối sử dụng internet phục vụ trực tiếp cho đào tạo nghiên cứu khoa học 3.2.3.2 Hoàn thiện chế tổ chức quản lý tiền lương, chế độ toán cho đội ngũ, cán giảng viên Quy định khối lượng giảng dạy thích hợp với cán giảng viên, đặc biệt cán trẻ phải có thời gian tự bồi dưỡng, học sau đại học, tham gia nghiên cứu khoa học chuyển giao công nghệ Có sách ưu đãi khuyến khích cán giảng viên học tập nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ tiếng anh Cải tiến nâng cấp phần mềm kế toán nói chung phần mềm quản lý tiền lương nói riêng để tạo thuận tiện cho công tác quản lý kế toán tiền lương, trường hợp có thay đổi liệu thông tin cán bộ/ giảng viên trường Xây dựng công khai quy trình toán cách chi tiết hơn, tránh việc gây lãng phí thời gian gây nhiều phiền hà cho đơn vị làm thủ tục toán Có sách chế độ cụ thể cán phòng ban tham gia công tác giảng dạy, ưu đãi cán bộ/ chuyên viên phòng ban tham gia học tập nâng cao trình độ tham gia nghiên cứu khoa học 3.2.3.3 Hoàn thiện chế chi trả học bổng cho sinh viên Thực chi trả học bổng cho sinh viên qua số tài khoản, tránh lãng phí thời gian nhân lực việc cấp phát học bổng cho sinh viên Để dành phần quỹ phúc lợi để mở rộng tài trợ cho học sinh thuộc diện khó khăn hỗ trợ sinh viên đạt thành tích cao phong trào thi đua 3.2.3.4 Hoàn thiện chế tổ chức quản lý kinh phí từ hoạt động dịch vụ - Xây dựng công khai quy trình toán, hồ sơ toán cách chi tiết hoạt động Trường thực hành thành lập - Đối với trường thực hành trực thuộc Trường Cao Đẳng Hải Dương chưa thực khoán thu Phòng Kế hoạch - Tài cần xây dựng định mức thu chi cụ thể cho đơn vị - Đối với trung tâm thực hành xây dựng đơn giá cho lô hàng, mặt hàng cụ thể Tăng cường công tác kiểm tra giám sát đến hoạt động kinh doanh nhằm đem lại lợi nhuận cho nhà trường Xây dựng chế tài xử lý vi phạm lĩnh vực hoạt động tài gửi đến đơn vị nhà trường 3.2.4 Tăng cường quản lý tài sản 3.2.4.1 Đầu tư xây dựng bản, sửa chữa lớn có giá trị cao Quy định phải đấu thầu cần thuê tư vấn lập dự án, tổ chức đấu thầu xét thầu, theo dõi, giám sát thi công để đảm bảo tính hiệu công tác đầu tư xây dựng 3.2.4.2 Quản lý mua sắm tài sản cố định Cùng với việc chấp hành quy định hành Nhà nước thủ tục, trình thực cần tham khảo ý kiến nhà chuyên môn, chuyên gia Thực đầy đủ quy trình đấu thầu, trọng đấu thầu rộng rãi để có nhiều hội lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản cố định Trong giai đoạn nhà trường tiến hành mua sắm trang thiết bị theo quy định thông tư 58/2016//TT- BTC quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm trì hoạt động thường xuyên quan nước, đơn vị thuộc lực lưỡn vũ trang nhân dân, đơn vị nghiệp công lập, tổ chức trị, tổ chức trị xã hội – nghề nghiệp Bộ trưởng Bộ Tài ban hành 3.2.4.3 Quản lý trình khai thác sử dụng tài sản cố định Nhà trường xây dựng chế độ tiêu chuẩn tài sản cố định cho phận, sở có kế hoạch trang bị tài sản, đánh giá hiệu sử dụng tài sản phận Quá trình quản lý tài sản mua sắm tài sản không sử dụng phải lý, trình sử dụng tài sản khâu quan trọng Đầu tư trang thiết bị đúng, sử dụng hợp lý phát huy hết hiệu tài sản, cách chống lãng phí Do vậy, đôi với quản lý mua sắm tài sản cố định cần theo dõi, quản lý trình sử dụng tài sản cố định, đảm bảo phát huy hiệu suất cao tài sản cố định trình hoạt động đơn vị Tiến tới thực công tác trang bị tài sản công theo định 58/QĐ- TTg phủ ngày 17/11/2015 việc quy định, tiêu chuẩn định mức, chế độ quản lý sử dụng máy móc thiết bị quan nhà nước, tổ chức, đơn vị nghiệp công lập 3.2.5 Hoàn thiện máy kế toán tài 3.2.5.1 Nâng cao lực đội ngũ cán kế toán – tài Đội ngũ cán kế toán phận quan trọng thiếu máy kế toán tài nói riêng công tác quản lý tài chung Năng lực làm việc đội ngũ kế toán định chất lượng, hiệu công tác hạch toán kế toán tài Vì vậy, nâng cao lực đội ngũ cán kế toán yêu cầu đơn vị trước thay đổi chế tài Để thực mục tiêu này, cần có kế hoạch tổng thể, thực thời gian dài với nhiều phương thức thích hợp để tuyển chọn, sử dụng, đào tạo bồi dưỡng cán Theo hướng giải pháp cần thực hiện: Xây dựng tiêu chuẩn cán bộ, tiêu chuẩn nghiệp vụ đội ngũ cán kế toán tài Từ làm để tuyển dụng cán Tạo điều kiện cho cán trẻ tuyển dụng nhằm phát huy lực cán bộ, nâng cao kinh nghiệm công tác chuyên môn Tích cực cho cán trẻ làm công tác tài kế toán học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chương trình đào tạo sách công, đào tạo cán quản lý dự án Thường xuyên mở lớp tập huấn, bồi dưỡng chế độ, sách văn liên quan đến chế quản lý tài tự chủ tài chính, giúp cán cập nhật nghiên cứu đúng, hiệu văn nhà nước Có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho cán trị, tin học, ngoại ngữ nhằm trang bị kỹ cần thiết nhằm phục vụ công tác chuyên môn 3.2.5.2 Hoàn thiện máy kế toán tài Quản lý tài tách rời hoạt động công tác kế toán tài Trong hạch toán kế toán công cụ đắc lực phục vụ quản lý thông qua việc thu thập, xử lý cung cấp thông tin cách liên tục, toàn diện cho nhà quản lý Để thực tốt vai trò chức trên, máy kế toán tài phải tổ chức cách khoa học, hợp lý Với thực trạng nay, trường cần có giải pháo hoàn thiện tổ chức máy kế toán góp phần nâng cao chất lượng, hiệu công tác kế toán tài Các giải pháp cần thực hiện: Kiện toàn lại máy kế toán tài Trong trình hoạt động cần có phối hợp với đơn vị, phòng ban có liên quan việc thu thập, xử lý cung cấp thông tin phục vụ quản lý Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin tin học hóa quản lý tài Công tác quản lý tài cần trang bị hệ thống máy móc, thiết bị lưu trữ xử lý thông tin đại, tự động hóa tính toán nhằm nâng cao chất lượng hiệu quản lý Ứng dụng tin học hóa công tác quản lý tài theo hướng trang bị đồng thiết bị tin học nối mạng để trao đổi thông tin, liệu nội bộ, cứu, truy cập thông tin liệu bên phục vụ cho yêu cầu quản lý Ứng dụng tin học hóa công tác quản lý tài theo hướng trang bị đồng thiết bị tin học nối mạng để trao đổi thông tin, liệu nội bộ, tra cứu, truy cập thông tin liệu bên phục vụ cho yêu cầu quản lý Đi đôi với việc trang bị máy móc, thiết bị tin học phục vụ quản lý cần có kế hoạch đào tạo trình độ tin học cho đội ngũ cán làm công tác quản lý tài Đặc biệt việc hướng dẫn sử dụng phần mềm kế toán cập nhật nâng cấp phần mềm kế toán phù hợp với chế độ sách công nghệ khoa học đại 3.2.6 Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát Công tác kiểm tra, đánh giá hoạt động tài thường xuyên, định kỳ đột xuất theo quy định Luật NSNN với tất khâu, lĩnh vực tài chính, từ khâu lập kế hoạch dự toán tài đến khâu chấp hành toán tài Kiểm tra quản lý tài sản, sở vật chất có, thông qua theo dõi cấp phát, kiểm kê có sở có kế hoạch bổ sung hàng năm Đối với công tác kiểm tra, giám sát phải bám sát hoạt động tài nhà trường tác động tích cực đến trình, khâu hoạt động tài chính, thiết thực hỗ trợ nâng cao hiệu quản lý tài chính, có tác dụng góp phần xây dựng nhà trường, đảm bảo cho hoạt động nhà trường, thực tuân thủ theo Hiến pháp pháp luật, tăng cường pháp chế, giữ vững kỷ luật, nâng cao hiệu quản lý Kiểm tra, giám sát nhằm đưa thông tin phản hồi cho công tác quản lý, uốn nắn kịp thời khuyết điểm, điều chỉnh chế sách cho phù hợp Trường cần có hướng thiết thực nhằm thưc Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 quy định chế tự chủ đơn vị nghiệp công lập Thực mục tiêu quản lý tài thiết lập chế quản lý thu chi có hiệu quả, tiến tới xây dựng chế tự chủ tài tự chịu trách nhiệm, đa dạng hóa nguồn ngu, nâng cao hiệu quả, sử dụng nguồn tài chính, củng cố tăng cường sở vật chất có, tăng cường hiệu quản lý tài thông qua công tác đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ, bước kiện toàn máy quản lý tài nhà trường Khuyến khích đơn vị, phòng ban, khoa tăng cường hoạt động đào tạo liên kết với tổ chức nước nhằm tăng nguồn thu cho trường Hoàn thiện hệ thống định mức chi tiêu hợp lý, sách, chế độ song có động, linh hoạt, đáp ứng nhu cầu công tác quản lý tài Xác định cấu chi, khoản mục chi phù hợp, đảm bảo cân đối nguồn thu, chuyển đổi phần chế phân bổ tài từ mô hình hành sang mô hình cấp phát trọn gói Đổi hệ thống báo cáo, thống kê tài chính, đổi từ hệ thống biểu mẫu đến nội dung báo cáo tài chính, làm cho số thống kê tài trở nên dễ hiểu hơn, công khai phù hợp với đặc điểm nhà trường Đặc biệt hệ thống báo cáo thống kê tài cần có thêm thông tin đặc trưng định mức giá thành đào tạo sinh viên/ năm, định mức ngân sách cấp thực tế cho sinh viên, định mức nguồn kinh phí ngân sách cho sinh viên 3.3 KIẾN NGHỊ 3.3.1 Hoàn thiện hệ thống pháp luật tài chính, kế toán đào tạo cao đẳng Nhà nước cần tạo lập môi trường pháp lý tài kế toán đào tạo cao đẳng lành mạnh hoàn chỉnh, sở để kiểm soát thúc đẩy hoạt động đào tạo phát triển Để có điều đó, đòi hỏi quy định chế quản lý tài đào tạo cao đẳng cần luật hóa phù hợp với hoàn cảnh cụ thể đất nước, trình độ phát triển kinh tế xu hội nhập kinh tế quốc tế, quy định phải phù hợp với thông lệ quốc tế Muốn đạt yêu cầu trên, ta cần: Rà soát, sửa đổi, bổ sung ban hành cách đồng bộ, thống hệ thống pháp luật tài kế toán đào tạo cao đẳng nhằm thực chế quản lý tài không gặp khó khăn, vướng mắc nội dung lẫn trình tự Xây dựng ban hành hệ thống văn quy phạm pháp luật kế toán cách đồng bộ, hoàn chỉnh, tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho việc tiến hành công việc kế toán với hệ thống phương pháp kỹ thuật kế toán tiên tiến, thích ứng với trình độ phát triển kinh tế, đáp ứng yêu cầu chế quản lý kinh tế tài nước ta tiếp cận với chuẩn mực kế toán quốc tế Đơn giản hóa thủ tục đầu tư, phê duyệt dự án, thực quán sách miễn giảm thuế với dự án đầu tư nước Xây dựng kế hoạch hợp tác quốc tế giáo dục thông qua chương trình đào tạo trung dài hạn để thu hút đầu tư Không ngừng đổi tổ chức nâng cao hiệu hoạt động tổ chức làm nhiệm vụ đạo kiểm tra việc thực công tác tài kế toán kinh tế quốc dân nhằm đảm bảo luật lệ, chế độ tài - kế toán thực thi phát huy tác dụng thực tiễn; thiết lập giữ vững trật tự kỷ cương công tác tài kế toán 3.3.2 Đổi chế quản lý giáo dục Cơ chế quản lý giáo dục yếu phân tán, chưa tương thích với kinh tế thị trường nhu cầu phát triển nguồn nhân lực nước Do vậy, đổi chế quản lý giáo dục cần thiết quan trọng Trước hết cần phân biệt rõ quản lý nhà nước giáo dục quản lý trường cao đẳng, xác định rõ ràng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm quan quản lý nhà nước giáo dục trường cao đẳng Thực mạnh mẽ phân cấp quản lý giáo dục, tăng cường quyền tự chủ tự chịu trách nhiệm xã hội nhà trường, quản lý giáo dục sở gắn với yêu cầu công khai, minh bạch, bảo đảm giám sát xã hội cộng đồng Tiến hành xây dựng cách đồng kịp thời ban hành văn pháp lý giáo dục phù hợp với điều kiện mới, đặc biệt, xây dựng trường hợp ngoại lệ với trường cao đẳng mang tính đặc thù riêng Có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cán quản lý cấp sở, nâng cao trình độ nhận thức hiểu biết để triển khai đồng giải pháp mang tính hệ thống với tinh thần cải cách giáo dục TÓM TẮT CHƯƠNG Từ việc phân tích thực trạng Chương 2, Chương luận văn đưa định hướng phát triển nhà trường giai đoạn 2015-2020, từ định hướng phát triển tác giả đưa số giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác quản lý tài nhà trường LỜI KẾT Cũng hoạt động kinh tế xã hội nào, hoạt động giáo dục đào tạo đại học, cao đẳng muốn tồn phát triển cần phải có nguồn tài mà phải quản lý sử dụng nguồn tài có hiệu Muốn làm điều đó, việc nâng cao hiệu công tác quản lý tài sở giáo dục đại học, cao đẳng cần thiết Để góp phần vào phát triển trường Cao đẳng Hải Dương, đề tài “ Nâng cao hiệu công tác Quản lý tài trường Cao đẳng Hải Dương” tập trung giải số vấn đề sau: Hệ thống vấn đề lý luận quản lý tài sở đào tạo công lập bao gồm nội dung quy trình quản lý thu- chi, quản lý tài sản Đánh giá kết đạt hạn chế tìm hiểu rõ nguyên nhân khách quan chủ quan hạn chế công tác quản lý tài nhà trường Đề xuất giải pháp tăng cường quản lý tài trường.Trong thời gian tới, tác giả nghiên cứu sâu quy trình lập kế hoạch, tra, giám sát tài chính, ứng dụng hệ thống tiêu đánh giá bổ sung sở liệu tài Nhà trường năm 2016 Tác giả mong nhận đóng góp thầy giáo, cô giáo, nhà nghiên cứu để luận văn hoàn chỉnh Tác giả xin chân thành cảm ơn ! DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO Thông tư số 71 hướng dẫn thực Nghị định số 43/2010/NĐ-CP Bộ Giáo dục đào tạo (2014), Số liệu thống kê tổng quan năm 2013 Chính phủ (2015), Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 quy định chế tự chủ đơn vị nghiệp công lập Chính phủ (2010), Điều lệ trường cao đẳng Chính phủ (2010), Nghị định 49 quy định miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập chế thu, sử dụng học phí sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015 Đỗ Đức Trung (2013), Hoàn thiện quản lý tài trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội, Luận văn thạc sỹ kinh doanh quản lý Nguyễn Trường Giang (2014), Đổi chế tài góp phần cải cách giáo dục đại học, Tham luận hội thảo Cải cách giáo dục đại học VED 2014 Phạm Thị Hoa Hạnh (2012), Tự chủ tài trường Đại học Công lập: trường hợp Đại học Đà Lạt, Luận văn Thạc sỹ chuyên ngành Tài Ngân hàng Quốc hội (2005), Luật giáo dục 10 Quốc hội (2012), Luật Giáo dục đại học, cao đẳng 11 Quỳnh Mai (2011), “Hướng dẫn thực định 19 kế toán hành nghiệp”, Nhà xuất Lao động – xã hội 12 Trần Đức Cân (2012), Hoàn thiện chế tự chủ tài trường đại học Việt Nam, Luận án Tiến sĩ kinh tế chuyên ngành Kinh tế, Tài Ngân hàng 13 Trường Cao đẳng Hải Dương (2013, 2014, 2015), Báo cáo tài 14 Trường Cao đẳng Hải Dương (2013, 2014, 2015), Báo cáo hội nghị công nhân viên chức 15 Văn Phòng Quốc Hội (2006), Thông tư 81/ 2006/ TT- BTC ngày 06/09/2006 Hướng dẫn chế độ kiểm soát chi cá đơn vị nghiệp công lập thực quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm thực nhiệm vụ tổ chức máy, biên chế tài 16 Vũ Thị Thanh Thủy (2012), Quản lý tài trường đại học công lập Việt Nam, Luận án Tiến sĩ kinh tế chuyên ngành Kinh tế, Tài - Ngân hàng
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài chính tại trường cao đẳng hải dương , Nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài chính tại trường cao đẳng hải dương , Nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài chính tại trường cao đẳng hải dương

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay