Một số giải pháp tăng cường quản lý hoạt động kiểm soát dân số các vùng biên, đảo và ven biển giai đoạn 2009 2020

121 309 0
  • Loading ...
1/121 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 18:14

N GUY ỄN THÀNH DUY BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG - NGUYỄN THÀNH DUY QUẢN TRỊ KINH DOANH MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT DÂN SỐ CÁC VÙNG BIỂN, ĐẢO VÀ VEN BIỂN GIAI ĐOẠN 2009 - 2020 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH DOANH VÀ QUẢN LÝ KHOÁ III Hà Nội – Năm 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG - NGUYỄN THÀNH DUY – MÃ HỌC VIÊN: C00174 MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT DÂN SỐ CÁC VÙNG BIỂN, ĐẢO VÀ VEN BIỂN GIAI ĐOẠN 2009 - 2020 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH DOANH VÀ QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH MÃ SỐ: 60340102 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC : GS.TS NGUYỄN KHẮC MINH Hà Nội – Năm 2016 LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành chương trình Cao học viết luận văn nghiên cứu này, tác giả nhận giúp đỡ nhiệt tình tạo điều kiện nhiều người Trước hết, xin gửi lời cảm ơn đến Quý Thầy, Cô giảng dạy chương trình Cao học Quản trị Kinh doanh Khóa 3, trường Đại học Thăng Long, người truyền đạt cho tác giả lượng kiến thức hữu ích để thực tốt luận văn Cho phép bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến GS.TS Nguyễn Khắc Minh người hướng dẫn trực tiếp dành thời gian tận tình bảo suốt trình nghiên cứu, hoàn thành luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn Quý Thầy, Cô Khoa Kinh doanh - Quản lý, Phòng sau đại học tạo điều kiện, hướng dẫn giúp đỡ tác giả trình thực Luận văn Tôi xin gửi lời cảm ơn đến Đồng chí Cán Lãnh đạo Chuyên viên Bộ Y tế ,Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, Ban quản lý dự án thuộc chương trình mục tiêu Quốc gia… tạo điều kiện giúp đỡ suốt trình nghiên cứu Cuối cùng, xin gửi lòng ân tình tới gia đình nguồn động viên truyền nhiệt huyết để hoàn thành luận văn LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn sản phẩm nghiên cứu khoa học hướng dẫn khoa học GS.TS Nguyễn Khắc Minh Các nội dung số liệu nêu luận văn trung thực, tài liệu tham khảo có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng Nếu sai xin chịu hoàn toàn trách nhiệm Hà Nội, ngày 06 tháng năm 2016 Tác giả luận văn Nguyễn Thành Duy 1.3.2 Quá trình tổ chức thực đề án Kiểm soát Dân số vùng biển, đảo ven biển 16 1.3.2.1 Thời gian thực hiện, phạm vi đối tượng hoạt động 16 1.3.2.2 Tổ chức thực hoạt động 17 1.3.3 Mục tiêu nhiệm vụ chủ yếu hoạt động Kiểm soát Dân số vùng biển, đảo ven biển 18 1.3.3.1 Các mục tiêu 18 Than Lon Universit Librar MỤC LỤC I CẢM ƠN LỜ LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG, BIỂU DANH MỤC HÌNH VẼ, SƠ ĐỒ, ĐỒ THỊ, BIỂU ĐỒ LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT DÂN SỐ CÁC VÙNG BIỂN,ĐẢO VÀ VEN BIỂN 1.1 MỘT SỐ ĐỊNH NGHĨA VÀ KHÁI NIỆM 1.1.1 Khái niệm Quản lý 1.1.2 Một số khái niệm Dân số 1.2 CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH 10 1.2.1 Khái niệm Chương trình mục tiêu quốc gia Dân số - Kế hoạch hóa gia đình 10 1.2.2 Một số nội dung Chương trình mục tiêu quốc gia Dân số - Kế hoạch hóa gia đình 11 1.3 ĐỀ ÁN KIỂM SOÁT DÂN SỐ CÁC VÙNG BIỂN, ĐẢO VÀ VEN BIỂN GIAI ĐOẠN 2009 - 2020 13 1.3.1 Khái quát tình hình Dân số/Chăm sóc sức khỏe sinh sản/ Kế hoạch hóa gia đình (DS/CSSKSS/ KHHGĐ) 14 1.3.4 Hiệu kinh tế xã hội hoạt động kiểm soát Dân số vùng biển, đảo ven biển 20 1.4 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT DÂN SỐ CÁC VÙNG BIỂN, ĐẢO VÀ VEN BIỂN 21 1.4.1 Yếu tố khách quan 22 1.4.2 Yếu tố chủ quan 24 1.5 TỔNG THUẬT KINH NGHIỆM QUẢN LÝ CỦA MỘT SỐ NƯỚC VỀ CÔNG TÁC DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH 25 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT DÂN SỐ CÁC VÙNG BIỂN, ĐẢO VÀ VEN BIỂN GIAI ĐOẠN 2009 -2015 31 2.1 BỘ MÁY QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT DÂN SỐ VÙNG BIỂN, ĐẢO VÀ VEN BIỂN GIAI ĐOẠN 2009 - 2020 31 2.1.1 Tổ chức thực 31 2.1.2 Quản lý, điều hành 33 2.1.2.1 Nhiệm vụ Bộ Kế hoạch Đầu tư .33 2.1.2.2 Nhiệm vụ Bộ Tài .34 2.1.2.3 Nhiệm vụ quan quản lý CTMT Quốc gia .34 2.1.2.4 Nhiệm vụ Bộ, ngành, quan Trung ương tham gia quản lý thực dự án CTMT Quốc gia 36 2.1.2.5 Nhiệm vụ Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 36 2.1.3 Đánh giá chung 37 2.2 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT DÂN SỐ CÁC VÙNG BIỂN, ĐẢO VÀ VEN BIỂN GIAI ĐOẠN 2099 - 2015 39 2.2.1 Công tác lập kế hoạch, dự toán 39 2.2.2 Công tác tổ chức thực hiện, quản lý 42 2.2.3 Công tác theo dõi, kiểm tra, giám sát đánh giá tình hình thực 45 2.3 ĐÁNH GIÁ QUẢN LÝ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN KIỂM SOÁT DÂN SỐ CÁC VÙNG BIỂN, ĐẢO VÀ VEN BIỂN GIAI ĐOẠN 2009 - 2015 47 2.3.1 Những thành tựu đạt 47 2.3.2 Những tồn tại, hạn chế cần khắc phục 59 ƯƠNGC3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM TĂNG ƯỜNG QUẢN H LÝ HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT DÂN SỐ CÁC VÙNG BIỂN, ĐẢO VÀ VEN C BIỂN ĐẾN NĂM 2020 68 3.1 CƠ SỞ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 68 3.1.1 Nhu cầu xã hội tình hình thực tế 68 3.1.2 Chiến lược Dân số Sức khỏe sinh sản Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 71 3.1.3 Khó khăn nguồn lực 74 3.2 GIẢI PHÁP TĂNG CƯƠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT DÂN SỐ CÁC VÙNG BIỂN, ĐẢO VÀ VEN BIỂN ĐẾN NĂM 2020 75 3.2.1 Kiện toàn máy tổ chức đội ngũ cán làm công tác quản lý 75 3.2.2 Tổ chức đào tạo, đào tạo lại tập huấn nâng cao công tác quản lý hoạt động công tác chuyên môn nghiệp vụ 78 3.2.3.Đầu tư nguồn lực 79 3.2.3.1 ề kinh phí, trang thiết bị 79 3.2.3.2 ề nguồn nhân lực 82 3.2.4 Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đánh giá 84 3.2.5 Đẩy mạnh công tác phối hợp, lồng ghép trình triển khai hoạt động 85 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 86 KẾT LUẬN 90 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 92 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BHYT Bảo hiểm Y tế CTMT Chương trình mục tiêu CSSKSS Chăm sóc sức khỏe sinh sản ĐVT Đơn vị tính DS Dân số KHHGĐ Kế hoạch hóa gia đình QĐ-TTg Quyết định - Thủ tướng UBND Ủy ban nhân dân GS.TS Giáo sư tiến sĩ QLNN Quản lý nhà nước SKBMTE Sức khỏe bà mẹ trẻ em Than Lon Universit Librar DANH MỤC BẢNG, BIỂU Bảng 2.1: Dân số 28 tỉnh/ thành phố 153 quận/huyện thuộc Đề án 52 - 2014 Bảng 2.2: Kết thực mô hình Tư vấn khám sức khỏe tiền hôn nhân số tỉnh Đề án 52 Bảng 2.3: Tổng hợp số bà mẹ mang thai sàng lọc 28 tỉnh/ thành phố trực thuộc Trung ương thuộc Đề án 52 Bảng 2.4: Tổng hợp số trẻ em sơ sinh sàng lọc 28 tỉnh/ thành phố trực thuộc Trung ương thuộc Đề án 52 Bảng 2.5: Tổng hợp số trẻ em sinh sống số trẻ em bị dị dạng, dị tật, thiểu trí tuệ năm Bảng 2.6: Tỷ lệ áp dụng biện pháp tránh thai đại 28 tỉnh/ thành phố Đề án 52 Bảng 2.7: Dân số tỷ lệ tăng dân số chia theo vùng kinh tế - xã hội, 2009 - 2014 Bàng 2.8: Tổng tỷ suất sinh (TFR) 2010- 2014 28 tỉnh trực thuộc Trung ương Bảng 2.9: Tỷ số giới tính sinh quận/huyện thuộc Đề án 52 (2013 - 2014) Bảng 2.10: Tổng hợp số lượng cấp huyện, cấp xã địa bàn Đề án 52 Xây dựng danh mục trang thiết bị truyền thông cho tuyến, sở cung cấp dịch vụ, đặc biệt cấp xã, huyện phù hợp với đặc thù vùng biển, đảo ven biển 3.2.3.2.Về nguồn nhân lực Đáp ứng yêu cầu thực thi nhiệm vụ hoạt động kiểm soát Dân số vùng biển, đảo ven biển; định hướng phát triển kinh tế - xã hội đất nước, nâng cao chất lượng dân số, nâng cao chất lượng nguồn lực cho đất nước, ngành DS-KHHGĐ cần phải xây dựng tổ chức máy quản lý đại, hiệu lực, hiệu Cơ cấu lại nguồn nhân lực phù hợp, xây dựng đội ngũ cán công chức, viên chức, công tác viên DS-KHHGĐ có phẩm chất trị, đạo đức nghề nghiệp tốt, trình độ chuyên môn chuyên sâu, chuyên nghiệp, yêu nghề, nhiệt tình với công tác ngành Để đáp ứng yêu cầu đó, ngành DS-KHHGĐ cần tập trung đổi công tác đào tạo bồi dưỡng cán công chức, viên chức, cộng tác viên ngành, đảm bảo tính liên kết đào tạo, bồi dưỡng cán công chức với đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng kiến thức chuyên sâu công tác DSKHHGĐ cho cán bộ, công chức ngành nhằm nâng cao lực, trình độ cho cán ngành DS-KHHGĐ, cụ thể: Trên sở quy hoạch hệ thống tổ chức, cán chức năng, nhiệm vụ chung ngành xây dựng thực chương trình đào tạo, tập huấn lồng ghép, tích hợp nhằm đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực thực đề án 52 Đào tạo đào tạo lại chuyên môn, nghiệp vụ cho cán quản lý đề án kiểm soát dân cư vùng biển đảo ven biển Đa dạng hoá hình thức đào tạo, tập huấn, kể hình thức đào tạo từ xa theo phương châm đào tạo thường xuyên Nâng cao lực nghiên cứu sở củng cố đội ngũ cán trung ương địa phương Tăng cường phối hợp quan nghiên cứu đánh giá lĩnh vực chuyên môn Ưu tiên ứng dụng, phổ biến thành tựu nghiên cứu đánh giá, công nghệ tiến kỹ thuật lĩnh vực liên quan đến kiểm soát dân cư vùng biển đảo ven biển Tăng cường u tư cho hoạt động thông tin, cung cấp tài liệu, sách báo, ấn phẩm,… đầ o nhà quản lý, thực đề án Coi trọng hoạt động phổ biến, ứng ch dụng kết nghiên cứu đánh giá đề án thực Khuyến khích tăng cường trao đổi, hợp tác nhà nghiên cứu hoạch định sách Xây dựng hoàn thiện hệ thống báo đánh giá, đặc biệt báo đánh giá chất lượng để xử lý cung cấp đầy đủ, xác, kịp thời thông tin cần thiết, phục vụ cho việc đạo, điều hành hoạt động đề án; nghiên cứu, xây dựng mô hình phân tích dự báo vấn đề kiểm soát dân cư vùng biển đảo ven biển Kiện toàn đẩy mạnh tin học hóa hệ thông tin quản lý, sở liệu đồ điện tử sở tổ chức hệ thống thu thập thông tin biến động đầy đủ, kịp thời đảm bảo độ tin cậy Nâng cao chất lượng thu thập, lưu giữ, xử lý, tổng hợp cung cấp thông tin, số liệu vùng biển đảo ven biển phục vụ yêu cầu quản lý điều hành đề án Hoàn thiện chế, mở rộng hình thức trao đổi, chia sẻ thông tin, số liệu liên quan quan, tổ chức Tăng cường phối hợp đề án/dự án liên quan việc sử dụng thông tin, đánh giá hiệu quả, tác động đề án 52 Ưu tiên thực khảo sát tác nghiệp, phân tích dự báo kiểm soát dân cư vùng biển đảo ven biển phục vụ cho việc hoạch định sách quản lý đề án Bổ sung nhân lực, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ thực hành cho nhân viên cung cấp dịch vụ DS CSSKSS vùng biển đảo ven biển Bổ sung, nâng cấp sở hạ tầng, trang thiết bị, dụng cụ y tế cho vùng biển, đảo ven biển địa bàn khó khăn giao thông Ngoài ra, cần trọng đến đạo đức, nghề nghiệp, kỹ giao tiếp ứng xử cán DS-KHHGĐ tiếp xúc với người dân cần tư vấn kiến thức DS-KHHGĐ, nhằm hạn tạo thoải mái dễ dàng tiếp nhận thông tin kiến thức cho người dân 3.2.4 Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đánh giá Đây công việc quan trọng, kết kiểm tra giám sát xác phản ảnh thực trạng tình hình thực hoạt động Để kiểm tra giám sát có hiệu cần thành lập ban kiểm tra không thường trực kiểm tra riêng tình hình thực chương trình Yếu tố không thường trực để nhằm giảm bớt cồng kềnh quan quản lý hoạt động Cần phải tăng cường nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước đề án 52 sở hoàn thiện hệ thống pháp luật, sách, kế hoạch; nâng cao lực quản lý cho đội ngũ cán bộ; làm tốt việc giám sát, kiểm tra, tra thực pháp luật, sách, chương trình, kế hoạch thực đề án cấp thuộc phạm vi đề án Hoàn thiện chế kết hợp quản lý theo ngành quản lý theo lãnh thổ Lồng ghép nguồn lực đầu tư chương trình, đề án, dự án từ khâu lập kế hoạch địa bàn Tăng cường hiệu đạo, điều hành, giám sát, kiểm tra, đánh giá kết thực đề án sở hệ thông tin quản lý điện tử đồ Xây dựng chế giám sát, đánh giá chuyên biệt có tham gia cộng đồng Bên cạnh đó, cần trọng công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thi hành sách, pháp luật kiểm soát dân cư vùng biển đảo ven biển nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp nghĩa vụ hợp pháp công dân, xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật Rà soát, sửa đổi, bổ sung, thường xuyên cập nhật quy định, quy trình kỹ thuật dịch vụ DS CSSKSS sở đảm bảo quyền lợi ích nhân dân vùng biển đảo ven biển Xây dựng thực quy trình kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực quy định chuyên môn, quy trình kỹ thuật dịch vụ DS SKSS tất tuyến, sở cung cấp dịch vụ thuộc vùng biển đảo ven biển Chú trọng hoạt động cung cấp thông tin tư vấn cho nhân dân thuộc đề án 52 Thường xuyên cung cấp thông tin cập nhật, có chất lượng vấn đề ểm soát dân cư vùng biển, đảo ven biển đến lãnh đạo cấp, người k có uy tíni cộng đồng nhằm tạo ủng hộ, cam kết mạnh sách, nguồn lực tạo dư luận xã hội thuận lợi cho đề án 52 Tăng cường tiếp xúc, trao đổi trực tiếp, tiếp xúc trao đổi phương tiện thông tin đại chúng với lãnh đạo đảng, quyền cấp, chức sắc tôn giáo, người có ảnh hưởng xã hội đề án 52 nhằm đảm bảo thông tin đắn, đa chiều chủ trương, sách Đảng Nhà nước, đưa nội dung đề án 52 vào chương trình đào tạo hệ thống trường ngành Y tế/Dân số lớp bồi dưỡng cán quản lý ngành, đoàn thể Hiện đại hóa công nghệ quản lý hoat đô g n điều kiện quan trọng góp phần nâng cao hiệu công tác quản lý Hiện đại hóa công tác quản lý ngân sách nhà nước từ khâu lập kế hoạch, thực ngân sách, báo cáo ngân sách tăng cường trách nhiệm ngân sách Bộ Tài chính; Nâng cao tính minh bạch quản lý tài công; Hạn chế tiêu cực việc sử dụng ngân sách; đảm bảo an ninh tài trình phát triển hội nhập quốc tế 3.2.5 Đẩy mạnh công tác phối hợp, lồng ghép trình triển khai hoạt động Về bản, phối hợp Bộ, ngành địa phương ban, ngành địa phương triển khai có hơn, kịp thời tháo gỡ vướng mắc địa phương trình triển khai thực Tuy nhiên, thiếu gắn kết chặt chẽ trung ương địa phương việc lập kế hoạch nguồn vốn mục tiêu, nhiệm vụ Các tinh, ̉ ̀ phố va quan thực chương trình chậm trễ việc thực ̀ yêu cầu công tác báo cáo; thiếu phối hợp công tác lập kế hoạch, phân bổ nguồn lực kiểm tra, giám sát thực Trong quy chế quản lý, điều hành CTMT Quốc gia có quy định việc địa phương tổ chức lồng ghép phối hợp nguồn lực hoạt động chương trình, dự án, đề án địa bàn để tránh chồng chéo, giảm bớt đầu mối tập trung nguồn lực để thực số mục tiêu ưu tiên Tuy nhiên, thực tế địa phương thực tốt công tác lồng ghép địa bàn Do đo , cần đẩy mạnh công tác phối hợp kết hợp đề án/dự án ́ địa bàn vùng biển, đảo ven biển, đề cao trách nhiệm tham gia đề án/dự án thực mục tiêu giải pháp, đặc biệt lĩnh vực có liên quan mật thiết đến vùng biển, đảo ven biển Huy động tham gia cộng đồng dân cư, cá nhân tổ chức phi phủ, tổ chức trị, xã hội, nghề nghiệp vào thực đề án kiểm soát dân cư vùng biển, đảo ven biển Quy định rõ quyền lợi nghĩa vụ bên liên quan Hỗ trợ, khuyến khích tư nhân tổ chức phi phủ, tổ chức xã hội nghề nghiệp đầu tư, cung cấp dịch vụ với hình thức phù hợp với quy hoạch phát triển, yêu cầu đặc điểm vùng biển đảo ven biển Các nhà đầu tư bảo đảm lợi ích hợp pháp vật chất tinh thần Xây dựng quy chế phối hợp có hiệu lĩnh vực chuyên môn liên quan đến kiểm soát dân cư vùng biển đảo ven biển triển khai thực đề án 52 Phát huy vai trò tham gia tích cực đoàn thể, tổ chức quần chúng, tổ chức trị xã hội, xã hội, nghề nghiệp, đặc biệt hội nghề nghiệp việc thực giám sát hoạt động đề án Nghiên cứu, lồng ghép nội dung hoạt động CTMT Quốc gia địa bàn 28 tỉnh/ thành phố ven biển nhằm nâng cao hiệu công tác quản lý hoạt động Kiểm soát Dân số vùng biển, đảo ven biển, tránh chồng chéo, trùng lắp nội dung hoạt động, tinh gọn đầu mối quản lý 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT Tiếp tục thực Đề án 52/2009/TTg giai đoạn tới cần thực tốt mục tiêu cụ thể đến năm 2020 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt sau: - Quy mô dân số vùng biển, đảo ven biển không vượt 37 ệu người vào năm 2020 tri - Tỷ lệ cặp vợ chồng độ tuổi sinh đẻ vùng biển, đảo ven biển áp dụng biện pháp tránh thai đại đạt 72% từ năm 2015 đến năm 2020 - Tỷ lệ người làm việc người dân sinh sống đảo, ven biển, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu du lịch, khu kinh tế thuộc khu vực đảo, ven biển biển tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khoẻ bà mẹ, trẻ em, chăm sóc sức khoẻ sinh sản, kế hoạch hoá gia đình đạt 95% vào năm 2020 - Tỷ lệ trẻ em vùng biển, đảo ven biển bị dị dạng, dị tật thiểu trí tuệ rối loạn chuyển hoá di truyền giảm bình quân hàng năm khoảng 5% giai đoạn 2011 - 2020 - Cung cấp đầy đủ, kịp thời, xác thông tin, số liệu dân số kế hoạch hoá gia đình vùng biển, đảo ven biển, đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành chương trình dân số kế hoạch hoá gia đình, yêu cầu xây dựng quy hoạch kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2015 địa phương Trung ương Để hỗ trợ thực tốt mục tiêu nêu nhóm giải pháp đề xuất, giai đoạn 2015-2020 cần triển khai đồng nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu Đề án nhằm nâng cao chất lượng dân số; vận hành hệ thống thông tin quản lý dân số kế hoạch hoá gia đình Mở rộng, triển khai đồng giải pháp trên địa bàn Đề án 52 Do tình hình vùng biển, đảo ven biển thời gian vừa qua, thời gian tới có nhiều biến động mới, đề yêu cầu, nhiệm vụ nhằm đáp ứng kịp thời tình hình Ngoài giải pháp phê duyệt theo đề án, cần trọng đến vấn đề cụ thể sau; * Đề xuất sửa đổi phạm vi thực Đề án 52: Hàng năm có thay đổi đơn vị hành chính, cần thực rà soát, cập nhật địa bàn bổ sung thuộc Đề án 52 để trình Chính phủ có định điều chỉnh địa bàn theo Quyết định 52 * Đối với Bộ Kế hoạch đầu Tư, Bộ Tài chính, Bộ Y tế : Bộ Kế hoạch Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài Bộ Y tế cân đối phân bổ nguồn lực đủ để đáp ứng với nhu cầu thực tế trình triển khai hoạt động; xây dựng chế, sách huy động nguồn lực để thực hoạt động; chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế quan liên quan hướng dẫn Ủy ban nhân dân 28 tỉnh/ thành phố ven biển trực thuộc Trung ương lồng ghép có hiệu hoạt động Kiểm soát dân số vùng biển đảo ven biển với đề án “Phát triển y tế biển, đảo Việt Nam đến năm 2020”, với CTMT Dân số Kế hoạch hoá gia đình CTMT khác địa bàn (từ khâu xây dựng kế hoạch triển khai đến khâu tổ chức thực hiện) Đề nghị tăng cường đầu tư, trang bị đồng cho Đội lưu động trang thiết bị chuyên môn (như máy siêu âm xách tay, máy xét nghiệm sinh hoá, kính hiển vi ) nhằm đáp ứng nhu cầu dịch vụ khám, điều trị, dịch vụ KHHGĐ trang thiết bị truyền thông, phương tiện lại Cần tăng cường công tác nghiên cứu, khảo sát để đề xuất giải pháp, thiết kế mô hình, hoạt động phù hợp với đặc thù vùng biển, đảo để phù hợp đáp ứng với tình hình thực tế tình hình diễn biến biển Đông * Nâng cao chất lượng sống chất lượng dân số biển đảo nhằm tạo điều kiện, động viên khuyến khích người dân vươn khơi, bám biển góp phần bảo vệ chủ quyền, an ninh biển đảo: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động, thuyết phục cho nhân dân vùng ven biển nhằm nâng cao nhận thức chuyển đổi hành vi có lợi việc chăm sóc sức khỏe cho thân, gia đình cộng đồng; Cần sớm có sách đặc biệt dịch vụ chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em, sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình để thu hút khuyến khích mạnh mẽ nhân dân làm ăn sinh sống dài ngày biển, sống gắn bó lâu dài đảo để vừa phát triển kinh tế, vừa làm nhiệm vụ bảo vệ vùng biển Tổ quốc Ngoài cần có sách khuyến khích cán y tế có trình độ cao công tác đảo, đào tạo chỗ cho người dân vùng biển việc cử yển để đào tạo trường Đại học sở đào tạo dạy nghề; tu ng cường đầu tư sở vật chất, trang thiết bị y tế; Cung cấp tàu vận chuyển đáp Tă ứng kể thời tiết xấu, có chế phối hợp với Bộ quốc phòng việc sử dụng máy bay cấp cứu vận chuyển bệnh nhân cần thiết; Người dân ven biển, đặc biệt người làm việc sinh sống đảo xa cần đáp ứng đầy đủ dịch vụ xã hội bản, có chế độ đặc thù bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế * Một số giải pháp khác: Do nay, có công trình nghiên cứu khoa học, thiếu sở liệu biển, đảo; thiếu chế phối hợp mang tính liên ngành, liên vùng, liên địa phương Vì đề nghị Chính phủ đạo giao cho Bộ, ngành chức thực nội dung sau: - Cần có quan quản lý đủ mạnh vấn đề biển đảo để đủ sức điều phối nỗ lực bộ, ngành có liên quan việc thực chiến lược chung, thống tạo chuyển biến rõ nét việc thực phát triển toàn diện Văn hoá, kinh tế - xã hội… biển đảo, gắn chặt với nhiệm vụ quốc phòng – an ninh - Tăng cường sở vật chất kỹ thuật hạ tầng xã hội cho vùng biển đảo; - Tổ chức Hội thảo thuộc nhiều lĩnh vực khác (khoa học tự nhiên, khoa học xã hội nhân văn…) chia sẻ kết nghiên cứu liên quan đến vấn đề biển, đảo từ đưa giải pháp hữu hiệu để thực thành công Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020; - Khảo sát, đánh giá cụ thể điều kiện tự nhiên, kinh tế – xã hội đảo có điều kiện để dân sinh sống lao động sản xuất; Khảo sát thu thập số liệu đảo có đủ điều kiện dân sinh sống (bao gồm: Đảo có dân sinh sống Đảo chưa có dân sinh sống); - Xây dựng tiêu chí đảo có đủ điều kiện cho dân sinh sống (điều kiện tự nhiên, môi trường ); - Ban hành sách đặc thù phục vụ hoạt động kiểm soát dân số vùng biển, đảo ven biển KẾT LUẬN Xuất phát từ nhận thức tầm quan trọng việc tăng cường công tác quản lý, nhìn nhận thực tế Việt Nam, mong muốn đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác quản lý đến năm 2020, tác giả lựa chọn đề tài "Một số giải pháp tăng cường quản lý hoạt động kiểm soát dân số vùng biển, đảo ven biển giai đoạn 2009 - 2020" làm đề tài nghiên cứu cho Luận văn Thạc sỹ Việc nghiên cứu tìm giải pháp nhằm tăng cường quản lý hoạt động việc làm có ý nghĩa lớn mặt lý luận thực tiễn Trong bối cảnh quốc tế nước vừa tạo thời lớn, vừa đặt thách thức không nhỏ cho ngành Y tế nói chung Dân số nói riêng Bên cạnh đó, nguồn cung cấp ODA giới ngày suy giảm số lượng nước xin tài trợ lại tăng lên Vì ngành Dân số phải nỗ lực nhằm triển khai sử dụng tốt nguồn lực cải thiện chất lượng sống người dân, đảm bảo sức khỏe nguồn nhân lực; đặc biệt khu vực biển, đảo ven biển, vùng sâu vùng xa, nơi mà điều kiện vật chất khó khăn Đề tài tổng thuật, nghiên cứu đưa tranh khái quát tình hình quản lý hoạt động kiểm soát dân số vùng biển, đảo ven biển giai đoạn 2009 - 2015 Việc triển khai hoạt động Đề án nhìn chung gặp nhiều khó khăn thách thức, đặc biệt quản lý, điều phối, tính trách nhiệm tài chính, theo dõi, giám sát chất lượng, hiệu hoạt động Bên cạnh đó, chế thông tin trách nhiệm giải trình minh bạch việc điều hành, thực hoạt động đơn vị quản lý nói chung Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình nói riêng vấn đề khó khăn, bất cập công tác tổng hợp, tham mưu chương trình thời gian qua Ngoài ra, Đề tài phân tích, đánh giá rõ thành tựu, kết chủ yếu đạt được, yếu kém, bất cập nguyên nhân hạn chế công tác quản lý giai đoạn 2009-2015, để rút số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quản lý hoạt động cho giai đoạn 2016-2020 Đồng thời ưa số kiến nghị Nhà nước với Bộ Y tế để hỗ trợ giúp đ ải pháp thực cách thuận lợi đạt hiệu cao g Do chưa có điều kiện sâu vào nghiên cứu hạn chế mặt i thời gian kinh nghiệm nên số vấn đề chưa trình bày cụ thể sâu sát với thực tế Một số nhận xét kiến nghị mang tính chủ quan, luận văn không tránh khỏi sai sót Vì mong nhận góp ý nhà khoa học, thầy cô giáo đồng nghiệp để tác giả phát triển hoàn thiện đề tài nghiên cứu này./ DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Tài – Bộ Y tế (2013), "Thông tư liên tịch quy định quản lý sử dụng kinh phí thực chương trình mục tiêu quốc gia dân số kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2012-2015" Bộ Y tế, Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (2011), "Dân số yếu tố định phát triển bền vững đất nước", Hà Nội GS TS Nguyễn Đình Cử (2007), "Những xu hướng biến động dân số Việt Nam", Nxb Nông Nghiệp, Hà Nội TS Nguyễn Quốc Anh (2013), "Việt Nam 90 triệu người, vận hội thách thức", Hà Nội TS Nguyễn Thị Lệ Thúy, TS Bùi Thị Hồng Việt (2012), Giáo trình "Chính sách Kinh tế - Xã hội" Đại học Kinh tế Quốc dân, NXB Tài ThS Tạ Quang Huy (2014), "Bộ máy làm công tác Dân số hệ thống quan chuyên môn địa phương nay", Tạp chí Dân số phát triển, Hà Nội ThS Đinh Thái Hà (2015), "Chủ trương sách Dân số - Kế hoạch hóa gia đình Việt Nam từ sau đổi mới", Tạp chí Dân số phát triển, Hà Nội Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, Quỹ Dân số Liên hiệp quốc Việt Nam, (2013), "Báo cáo tổng kết Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm quốc tế sách ứng phó với xu hướng giảm sinh" Thủ tướng Chính phủ, (2002), "Quyết định số 42/2002/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 19 tháng 03 năm 2002 Về quản lý điều hành chương trình mục tiêu quốc gia" 10 Thủ tướng Chính phủ, (2009), "Quyết định số 135/2009/QĐ- TTg Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 04 tháng 11 năm 2009 quy chế quản lý, điều hành thực Chương trình Mục tiêu Quốc gia" 11 Thủ tướng Chính phủ, (2013), "Quyết định số 17/2013/QĐ-TTg ban hành ngày 12 tháng 03 năm 2013 Về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình thuộc Bộ Y tế" 12 Thủ tướng Chính phủ, (2007), "Quyết định số 170/2007/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 08 tháng 11 năm 2007 Về Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Dân số Kế hoạch hoá gia đình giai đoạn 2006 - 2010" Thủ tướng Chính phủ (2001), "Quyết định số 35/2001/QĐ-TTg ngày 9/3/2001 Thủ tướng Chính phủ việc phê duyệt chiến lược chăm sóc ảo vệ sức khỏe nhân dân giai đoạn 2001-2010" b 14 Thủ tướng Chính phủ (2009), "Quyết định số 52/2009/QĐ-TTg ngày 09/4/2009 Thủ tướng Chính phủ việc phê duyệt đề án kiểm soát dân số vùng biển, đảo ven biển giai đoạn 2009-2020" 15 Thủ tướng Chính phủ (2011), "Quyết định số 2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2011 Thủ tướng Chính phủ việc phê duyệt chiến lược dân số sức khỏe sinh sản Việt Nam giai đoạn 2011-2020" 16 Thủ tướng Chính phủ (2012), "Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 21/11/2012 Thủ tướng Chính phủ việc phê duyệt chương trình bố trí dân cư vùng: thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng giai đoạn 2013-2015 định hướng đến năm 2020" 17 Thủ tướng Chính phủ (2012), "Quyết định số 1199/QĐ-TTg ngày 31/8/2012 Thủ tướng Chính phủ việc phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia Dân số Kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2012-2015" 18 Thủ tướng Chính phủ (2013), "Quyết định số 539/QĐ-TTg ngày 01/4/2013 Thủ tướng Chính phủ việc phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển hải đảo giai đoạn 2013-2015" 19 Thủ tướng Chính phủ (2013), "Quyết định số 317/QĐ-TTg ngày 07/2/2013 Thủ tướng Chính phủ việc phê duyệt đề án “phát triển y tế biển, đảo Việt Nam đến năm 2020” 20 Tổng cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình (2009), "Những nội dung chủ yếu đề án kiểm soát dân số vùng biển đảo ven biển giai đoạn 20092020", Hà Nội 21 Tổng cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình (2010), " Báo cáo tóm tắt kết khảo sát, đánh giá công tác truyền thông giáo dục dân số sức khỏe sinh sản kế hoạch hóa gia đình đặc thù vùng biển, đảo ven biển", Hà Nội 22 Tổng cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình (2010), "Một số kết khảo sát yếu tố phong tục, tập quán nghề nghiệp tác động tới thái độ, hành vi sinh sản chăm sóc sức khỏe sinh sản người dân vùng biển, đảo ven biển Việt Nam", Hà Nội 23 Tổng cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình (2010), "Một số yếu tố tác động môi trường biển đến cấu bệnh, tật đặc thù vùng biển, đảo ven biển Việt Nam", Hà Nội 24 Tổng cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình (2010), "Sổ tay công tác dân số kế hoạch hóa gia đình xã vùng biển, đảo ven biển", Hà Nội 25 Tổng cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình – Học viện Chính trị Hành quốc gia Hồ Chí Minh (2010), "Vai trò cấp ủy đảng cấp công tác dân số-kế hoạch hóa gia đình vùng biển, đảo ven biển", Hà Nội 26 Tổng cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình (2014), "Báo cáo số kết chủ yếu thực đề án 52 sau năm triển khai (2009-2014) đề xuất phương hướng, nhiệm vụ thời gian tiếp theo" 27 Tổng cục Thống kê (2015), "Niên giám thống kê năm 2014", NXB Thống Kê, Hà Nội 28 Tổng cục Thống kê (2015), "Điều tra Dân số Nhà kỳ thời điểm 1/4/2014", NXB Thống Kê, Hà Nội 29 Trung tâm Thông tin Tư liệu Dân số (2010), " Chương trình Dân số - Kế hoạch hóa gia đình Việt Nam" Hà Nội, 2010 30 Trung tâm đào tạo - bồi dưỡng, (2014), "Quản lý tổ chức thực công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình" Hà Nội; 2014 31 Vụ Cơ cấu Chất lượng Dân số (2015), "Báo cáo đánh giá kết triển khai Mô hình, Đề án thuộc Dự án Tầm soát dị dạng, bệnh, tật bẩm sinh cân giới tính sinh" 32 Ủy ban thường vụ Quốc hội, (2003), "Pháp lệnh Ủy ban thường vụ Quốc hội số 06/2003/UBTVQH11 ngày 08 tháng 01 năm 2003 Dân số" 33 Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam (2014), "Tạp chí nghiên cứu người", NXB Khoa học Xã hội, Hà Nội 34 AJ JAustralian Goverment and Department of Foreign Affairs and Trade, Pacific Regional Health Program Delivery Strategy 2013-2017 35 Reducing Maternal and Neonatal Mortality in Indonesia, Indonesian Academy of Sciences A systems approach to improving maternal health in the Philippines Investing in Maternal, Newborn and Child Health - The Case for Asia and the Pacific 38 Website Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam: http://dangcongsan.vn 39 Website Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình: http://www.gopfp.gov.vn/ 40 Website Viện Dân số vấn đề xã hội: http://ipss.edu.vn/ 41 Website Báo Gia đình Xã hội : http://giadinh.net.vn/ 42 Website Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam: http://www.inas.gov.vn
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giải pháp tăng cường quản lý hoạt động kiểm soát dân số các vùng biên, đảo và ven biển giai đoạn 2009 2020 , Một số giải pháp tăng cường quản lý hoạt động kiểm soát dân số các vùng biên, đảo và ven biển giai đoạn 2009 2020 , Một số giải pháp tăng cường quản lý hoạt động kiểm soát dân số các vùng biên, đảo và ven biển giai đoạn 2009 2020 , CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT DÂN SỐ CÁC VÙNG BIỂN, ĐẢO VÀ VEN BIỂN, * Tại Địa phương:, * Hiệu quả Kinh tế--Xã hội của Đề án kiểm soát dân số vùng biển, đảo và ven biển:, CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT DÂN SỐ CÁC VÙNG BIỂN, ĐẢO VÀ VEN BIỂN ĐẾN NĂM 2020, DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay