Hoàn thiện việc tổ chức thực hiện chế độ ốm đau, thai sản tại bảo hiểm xã hội huyện nam sách tỉnh hải dương

107 206 2
  • Loading ...
1/107 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 18:14

MC LC MC LC i LI CAM OAN v LI CM N vi DANH MC S vii DANH MC BNG BIU viii DANH MC BIU x DANH MC CC T VIT TT xi M U 1 Tớnh cp thit ca ti Mc ớch nghiờn cu .2 i tng v phm vi nghiờn cu 3.1 i tng nghiờn cu 3.2 Phm vi nghiờn cu Phng phỏp nghiờn cu v ngun s liu Kt cu ca lun CHNG .5 TNG QUAN V CH M AU THAI SN BO HIM X HI TI VIT NAM 1.1 KHI QUT CHUNG V BHXH 1.1.1 Khỏi nim v BHXH .5 1.1.2 Vai trũ ca BHXH 1.1.3 Chc nng ca BHXH .8 1.1.4 H thng cỏc ch BHXH 1.2 NI DUNG C BN CA CH M AU, THAI SN 11 1.2.1 Ch m au .11 1.2.2 Ch tr cp thai sn 15 1.3 T CHC THC HIN CH M AU THAI SN 21 i Thang Long University Library 1.3.1 Qun lý thu ch m au, thai sn 21 1.3.2 Qun lý chi ch m au, thai sn .22 1.4 CC NHN T NH HNG N VIC T CHC THC HIN CH M AU THAI SN 31 1.5 KINH NGHIM XY DNG CH M AU THAI SN MT S NC TRấN TH GII 32 1.5.1 Xõy dng ch chớnh sỏch ca mt s nc trờn th gii 32 1.5.2 Bi hc kinh nghim cho BHXH Vit Nam 34 TểM TT CHNG 36 CHNG 37 THC TRNG THC HIN CH M AU THAI SN TI BO HIM X HI HUYN NAM SCH -HI DNG GIAI ON 2013 2015 37 2.1 KHI QUT V BHXH HUYN NAM SCH, TNH HI DNG 37 2.1.1 .Quỏ trỡnh hỡnh thnh v phỏt trin ca BHXH huyn Nam sỏch 37 2.1.2 Chc nng, nhim v v c cu t chc b mỏy ca BHXH huyn Nam Sỏch 38 2.1.2.1 Chc nng ca BHXH huyn Nam Sỏch 38 2.1.2.2 Nhim v v quyn hn ca BHXH huyn Nam Sỏch 38 2.1.2.3 C cu t chc b mỏy ca BHXH huyn Nam Sỏch 41 2.2 THC TRNG VIC T CHC THC HIN CH M AU THAI SN TI BO HIM X HI HUYN NAM SCH TNH HI DNG 43 2.2.1 Cụng tỏc thu BHXH 45 2.2.2 Cụng tỏc chi BHXH+ 47 2.3 QUN Lí T CHC THC HIN VIC THC HIN CH M AU THAI SN TI BHXH HUYN NAM SCH 48 2.3.1 Qun lý thu phớ bo him ca ch m au, thai sn 48 2.3.1.1 Mc thu BHXH 48 ii 2.3.1.2 i tng tham gia ch m au thai sn .49 2.3.2 Qun lý chi tr ch m au, thai sn 51 2.3.2.1 Qun lý i tng hng ch m au, thai sn 52 2.3.2.2 S ngi hng ch m au, thai sn 53 2.3.2.3 Ngun, quy mụ v tng chi cho ch m au, thai sn 57 2.3.2.4 Phõn cp chi tr 58 2.3.2.5 Quy trỡnh, h s v gii quyt hng ch m au thai sn 58 2.3.2.6 Cụng tỏc tra, kim tra tỡnh hỡnh thc hin chớnh sỏch, ch m au thai sn v vic x lý cỏc hnh vi vi phm phỏp lut v ch m au thai sn 63 2.3.2.7 Gii quyt khiu ni, t cỏo v ch m au thai sn 64 2.3.2.8 Mc hi lũng ca i tng tham gia v hng cỏc ch m au thai sn 65 2.4 NH GI CHUNG V CễNG TC T CHC VIC THC HIN CH M AU THAI SN TI BHXH HUYN NAM SCH 68 2.4.1 Nhng kt qu t c 69 2.4.2 Nhng tn ti v nguyờn nhõn 70 TểM TT CHNG 74 CHNG 75 MT S GII PHP NHM HON THIN 75 CễNG TC T CHC THC HIN CHI TR CH 75 M AU THAI SN TI BHXH HUYN NAM SCH 75 3.1 PHNG HNG HOT NG CA BHXH HUYN NAM SCH TRONG THI GIAN TI 75 3.2 MT S GII PHP NHM HON THIN VIC THC HIN CHI TR CH M AU THAI SN TI BHXH HUYN NAM SCH, TNH HI DNG 76 3.2.1 Thc hin k hoch húa cụng tỏc BHXH - ch m au thai sn .76 3.2.2 Hon thin cụng tỏc t chc thc hin ch ễTS 81 iv Thang Long University Library 3.2.2.1 Tng cng qun lý i tng hng ch m au thai sn 81 3.2.2.2 Phi hp cht ch vi Bu in huyn cỏc ban ngnh v on th, c quan cú liờn quan vic thc hin chi tr, qun lý chi tr BHXH 81 3.2.2.3 y mnh cụng tỏc thụng tin, tuyờn truyn chớnh sỏch BHXH 82 3.2.3 Hon thin th tc hnh chớnh, ng dng cụng ngh thụng tin qun lý i tng tham gia ch ễTS 83 2.3.1 Ci cỏch th tc hnh chớnh, nõng cao trỡnh cỏn b 83 3.2.3.2 ng dng cụng ngh thụng tin qun lý i tng tham gia BHXH, u t c s vt cht, trang thit b phc v cụng tỏc chi tr 84 3.2.3.3 Hon thin vic qun lý thu chi kt hp vi tớnh húa cụng tỏc qun lý thu chi qu BHXH 85 3.2.4 Tng cng cụng tỏc kim tra, giỏm sỏt vic thc hin ch m au thai sn 88 TểM TT CHNG 88 LI KT 89 DANH MC TI LIU THAM KHO 90 iv LI CAM OAN Tụi xin cam oan, lun ny l cụng trỡnh nghiờn cu ca riờng tụi di s hng dn tn tỡnh ca Giỏo s, Tin s Nguyn Khc Minh Cỏc thụng tin v kt qu nghiờn cu lun l tụi t thu thp, phõn tớch mt cỏch khỏch quan, trung thc, phự hp vi thc t ca Bo him xó hi huyn Nam Sỏch Cỏc d liu s dng lun cú ngun gc v c trớch dn rừ rng theo ỳng quy nh Tụi hon ton chu trỏch nhim v tớnh trung thc ca s liu v cỏc ni dung vit lun H Ni, ngy thỏng nm 2016 Ngi cam oan Phm Th Thanh Thy v i Thang Long University Library LI CM N Vi lũng bit n sõu sc, tụi xin trõn trng gi li cm n ti Trng i hc Thng Long, Khoa Kinh t - Qun lý, cựng cỏc thy cụ giỏo tham gia ging dy ó giỳp tụi quỏ trỡnh hc v nghiờn cu c bit tụi xin cm n Giỏo s, Tin s Nguyn Khc Minh - Ngi thy trc tip hng dn khoa hc, cm n th lónh o c quan, cm n bn bố, ng nghip, ngi thõn ó ng viờn, giỳp v to iu kin thun li cho tụi sut quỏ trỡnh hc tp, nghiờn cu v hon thnh lun ny Tụi xin trõn trng cm n! H Ni, ngy thỏng nm 2016 Tỏc gi Phm Th Thanh Thy vi DANH MC S S 1: T chc b mỏy qun lý chi BHXH huyn Nam Sỏch hin 41 S 2: Quy trỡnh cụng tỏc chi tr ch ễTS c khỏi quỏt 59 S 3: S thit lp mt cỏch chi tit quy trỡnh thc hin ch 77 m au thai sn i vi BHXH huyn Nam Sỏch S 4: Mụ hỡnh h thng thụng tin qun lý i tng 85 vii i Thang Long University Library DANH MC BNG BIU Bng 2.1 - Bng tng hp t l úng gúp BHXH ca mt s nc 32 trờn th gii Bng 2.2 - Bng tng hp s n v tham gia BHXH, BHYT bt 43 buc, BHTN BHXH huyn Nam Sỏch cỏc nm 2013 2015 Bng 2.3 - Bng tng hp cụng tỏc thu BHXH huyn Nam Sỏch 45 giai on 2013 2015 Bng 2.4 Bỏo cỏo tỡnh hỡnh chi cỏc ch BHXH BHXH huyn 47 Nam Sỏch nm 2013,2014,2015 Bng 2.5 - Bng T l thu phớ BHXH i vi cỏc i tng tham gia 49 ca BHXH huyn Nam Sỏch Bng 2.6 Bỏo cỏo s lao ng tham gia ch m au, thai sn ca 50 BHXH Nam Sỏch nm 2013, 2014, 2015 Bng 2.7 S tin thu ch ễTS ti BHXH huyn Nam sỏch qua 50 cỏc nm 2013, 2014, 2015 Bng 2.8 Bỏo cỏo s ngi c hng ch m au ca BHXH 54 huyn Nam Sỏch qua cỏc nm 2013, 2014, 2015 Bng 2.9 Bỏo cỏo s ngi c hng ch thai sn ca 55 BHXH huyn Nam Sỏch nm 2013, 2014, 2015 Bng 2.10 Ngun chi tr BHXH v quy mụ chi tr ch m au 57 thai sn Bng 2.11 Tng hp s h s BHXH huyn Nam Sỏch tip nhn qua 62 cỏc nm 2013, 2014, 2015 Bng 2.12 Bng tng hp s h s BHXH c gii quyt nm 2013,2014,2015 viii 63 Bng 2.13 Tỡnh hỡnh gii quyt n th, khiu ni ca BHXH 65 huyn Nam sỏch giai on 2013 2015 Bng 2.14 S lao ng phõn theo khu vc lm vic v mc hiu 66 bit v quyn li chớnh sỏch BHXH m au, thai sn Bng 2.15 í kin ca ngi lao ng v ch m au thai sn 68 Bng 2.16 Nhng n v cú s chi ễTS vt quỏ s 2% c 72 li nm 2015 Bng 2.17 Nhng n v cú s ngi ngh thờm thi gian sau 73 sinh nm 2015 Bng 3.1 K hoch d kin s thu BHXH ễTS cỏc nm ti 2016, 80 2017, 2018 Bng 3.2 K hoch d kin s chi ch ễTS cỏc nm ti 2016, 80 2017, 2018 x Thang Long University Library S 3.1 S thit lp mt cỏch chi tit quy trỡnh thc hin ch m au thai sn i vi BHXH huyn Nam Sỏch Trỏch nhim Ban giỏm c Quy trỡnh Xỏc nh nhu cu tham gia B phn Thu BHXH BHXH Ban giỏm c B phn ch BHXH Xỏc nh mc tiờu t chc Mụ t - ỏnh giỏ ngun lc ca n v - Xõy dng ỏn chng trỡnh - Xõy dng mc tiờu chung cho thc hin cỏc ch BHXH chng trỡnh Phỏc tho k hoch t chc B phn ch BHXH thc hin ch BHXH - Chuyn k hoch xung cỏc b phn Phờ duyt phỏc tho k Ban giỏm c hoch t chc thc hin ch BHXH Ly ý kin úng gúp cho Cỏc b phn cú liờn quan bn k hoch - Xem xột tớnh kh thi ca chng trỡnh - T chc hi tho - Tho lun v thit k v phỏt trin chng trỡnh Xõy dng chng trỡnh t - Nờu lờn mc tiờu, thi gian thc B phn ch BHXH chc thc hin ch hin, BHXH chi tit iu kin thc hin, ni dung B phn ch BHXH Thụng qua Ban giỏm c chng trỡnh - Thụng qua ban giỏm c ni dung chng trỡnh Phờ duyt chng trỡnh t Giỏm c BHXH huyn chc thc hin ch BHXH - Phờ duyt chng trỡnh Trỡnh BHXH tnh B phn ch BHXH 77 - Gi t trỡnh lờn BHXH tnh - T chc thc hin chng trỡnh - Kim tra, ỏnh giỏ tớnh hiu qu ca chng trỡnh Xỏc nh nhu cu tham gia BHXH; - Cụng tỏc Thu BHXH l mt mc tiờu c BHXH huyn Nam Sỏch ht sc quan tõm vỡ ch cú thu v m rng c i tng tham gia BHXH thỡ ngun qu BHXH mi m bo chi tr, s ngi c th hng ch BHXH c bit l ch ễTS mi ngy c ci thin - B phn Thu BHXH giỳp Ban giỏm c tỡm hiu nhu cu tham gia BHXH ca ngi lao ng da trờn kt qu ó t c ca nhng nm trc v da vo tỡnh hỡnh thc t ca a phng v s lng dõn s n tui lao ng - Thc hin ỏnh giỏ ngun lc ca n v (con ngi, c s vt cht ) ỏp ng c cụng vic t chc thc hin ch BHXH - Sau trao i vi Ban giỏm c, nu thy vic thit k chng trỡnh thc hin l cn thit v phự hp, Ban giỏm c quyt nh giao nhim v cho cỏc phũng ban cú liờn quan n chng trỡnh t chc thc hin xõy dng ỏn v trin khai cụng vic Xỏc nh mc tiờu t chc thc hin ch BHXH - Da vo tỡnh hỡnh dõn s n tui lao ng, nhng thụng tin ó tng hp v nhu cu tham gia BHXH ca ngi lao ng, da vo ngun lc hin ti v tng lai ca BHXH huyn B phn ch BHXH s xõy dng nhng mc tiờu chung cho chng trỡnh Phỏc tho k hoch t chc thc hin B phn ch BHXH tham mu giỳp ban Giỏm c phỏc tho chng trỡnh, k hoch giao xung tt c cỏc b phn chc nng n v u cú trỏch nhim thc hin ch BHXH Phờ duyt phỏc tho k hoch t chc thc hin Giỏm c BHXH huyn s nghiờn cu, xem xột tớnh kh thi ca chng trỡnh trờn ton b cỏc phng din Nu c thỡ chuyn ni dung ú v b phn ch BHXH Ly ý kin úng gúp cho bn k hoch B phn ch BHXH cú trỏch nhim phi hp vi cỏc phũng ban liờn quan t chc hi tho chuyờn trao i ý kin, tho lun bn v vic thit k v phỏt trin chng trỡnh mi c xut Trờn c s nghiờn cu kt qu ca hi tho, B phn ch BHXH cựng cỏc b phn cú liờn quan xõy dng chng trỡnh t chc thc hin chi tit Xõy dng chng trỡnh t chc thc hin ch BHXH chi tit Chng trỡnh chi tit phi nờu c: mc tiờu chng trỡnh, thi gian thc hin, Ni dung c th i vi cỏc b phn, mt s yờu cu v iu kin thc hin k hoch, Thụng qua Ban Giỏm c B phn ch BHXH s thụng qua Ban giỏm c v chng trỡnh t chc thc hin ch BHXH chi tit Phờ duyt chng trỡnh Ban giỏm c phờ duyt chng trỡnh kốm theo nhng quy nh chi tit m bo tớnh thnh cụng v li ớch ca chng trỡnh Trỡnh BHXH huyn B phn ch BHXH lp t trỡnh lờn BHXH huyn Sau c xột duyt, chng trỡnh chớnh thc cú hiu lc Cỏc b phn tin hnh t chc thc hin Trong quỏ trỡnh thc hin cn kim tra, xem xột v ỏnh giỏ tớnh hiu qu ca chng trỡnh Xõy dng k hoch thc hin thu, chi ch ễTS Sau h thng húa c cu t chc b mỏy mt cỏch hp lý, cn xõy dng k hoch, mc tiờu thi gian tip theo i vi cỏc ch tiờu nh s ngi tham gia, s tin thu c, s ngi c hng cỏc ch BHXH v xỏc nh rừ thi gian hon thnh k hoch, t ú giao nhim v c th cho cỏc b phn cú liờn quan Cú ch khen thng kp thi i vi cỏc b phn ó hon thnh hoc hon thnh vt mc k hoch thi gian quy nh 79 Bng 3.1 K hoch d kin s thu BHXH ễTS cỏc nm ti 2016, 2017, 2018 n v tớnh: T ng STT Loi hỡnh qun lý Nm 2016 2017 Tc phỏt trin (%) 2018 17/16 18/17 BQ DN nh nc 1.550 1.597 1.645 103 103 103 DN ngoi quc doanh 13.214 13.743 14.293 104 104 104 DN cú T nc ngoi 35.276 37.039 39.632 105 107 106 HCSN- ng - on th 31.809 32.445 102 102 102 Ngoi cụng lp (Mm non) 92 94 95 102 102 102 Hp tỏc xó 503 519 534 103 103 103 Xó, phng th trn 3.581 3.653 3.726 102 102 102 Khi hi ngh, h cỏ th 59 62 65 105 105 105 Tng cng 85.460 88.516 92.435 103 103 103 Trong ú thu 3% OTS 2.564 2.655 2.773 103,5 104 103,7 31.185 (Ngun: Bỏo cỏo trin khai nhim v nm 2016 2017,2018) Bng 3.2 K hoch d kin s chi ch ễTS cỏc nm ti n v tớnh: Triu ng Loi hỡnh qun lý VT Nm Tc phỏt trin (%) 2016 2017 2018 17/16 18/17 Ch m au - S ngi - S tin Ngi Tr. 2.863 1.170 3.203 1.318 3.691 1.521 112 112 115 115 Ch thai sn - S ngi - S tin Ngi Tr. 1.421 15.626 1.592 17.520 1.831 20.126 112 112 115 115 (Ngun: Bỏo cỏo trin khai nhim v nm 2016, 2017, 2018) BQ 113,5 113,5 113,5 113,5 3.2.2 Hon thin cụng tỏc t chc thc hin ch ễTS 3.2.2.1 Tng cng qun lý i tng hng ch m au thai sn i vi cỏc i tng hin ang th hng cỏc ch BHXH, BHYT, ti BHXH huyn cn qun lý cht ch, khoa hc bin ng tng, gim i tng hng BHXH, c th: i vi bin ng tng thỡ c cp nht hng thỏng cht ch ti c quan BHXH, nhng i vi cỏc bin ng gim n v bỏo cỏo lờn cn r soỏt li h s v phõn loi danh sỏch i tng hng hng thỏng theo thi gian hng ch Trờn c s ú xõy dng k hoch ct gim v thụng bỏo cho nhng ngi sp ht hn hng cho thng nht vic qun lý v chi tr cho cỏc i tng cú tr cp ễTS phi tng hp vo danh sỏch chi tr hng thỏng ri chuyn cho n v theo quy nh: Nhn danh sỏch ca BHXH tnh chuyn v i vi nhng i tng duyt phỏt sinh mi, v h s ca nhng i tng t tnh khỏc chuyn n cú tr cp ln u chi tr cho i tng gúp phn qun lý i tng tt hn, phỏt huy v tng cng s giỏm sỏt ln ca i tng, ng thi nhng i tng b ct gim thy rừ, trỏnh thc mc thỡ nờn quy nh cú phỏt sinh tng, gim v s ngi, s tin ca i tng, BHXH cú trỏch nhim in v niờm yt danh sỏch ca cỏc i tng tng, gim v iu chnh ti cỏc im chi tr 3.2.2.2 Phi hp cht ch vi Bu in huyn cỏc ban ngnh v on th, c quan cú liờn quan vic thc hin chi tr, qun lý chi tr BHXH Xõy dng quy ch phi hp vi cỏc Phũng nghip v ti BHXH tnh, cỏc ban ngnh huyn nh Phũng lao ng Thng binh & xó hi, cụng on huyn, cụng an huyn, cỏc c s khỏm cha bnh huyn giao cho cỏc b phn chc nng tham mu, chng trỡnh, k hoch hot ng c th thc hin tt chớnh sỏch BHXH ng thi m rng loi hỡnh tham gia BHXH ỏp ng nhu cu phỏt trin ca xó hi 81 Xõy dng mi liờn h lm vic cỏc c quan n v c s tỏc ng chi phi cỏc n v cú c s nhỡn nhn ỳng n v nghiờm tỳc cụng tỏc BHXH nht l vic thu np v chi tr cỏc ch BHXH, thc hin nguyờn tc cú tham gia BHXH mi c hng cỏc ch BHXH Kt hp vi cỏc ngnh chc nng thc hin theo quy ch phi hp thng xuyờn kim tra v xut hỡnh thc x lý i vi cỏc n v c tỡnh vi phm lut BHXH Phi hp vi cỏc Ngnh, on th , UBND cỏc huyn tựy theo chc nng, nhim v cú k hoch t chc tuyờn truyn lut BHXH, BHYT n cỏc n v c s ngi s dng lao ng v ngi lao ng thy rừ ngha v v quyn li tham gia BHXH Hng nm, BHXH Tnh phi hp vi Th trng cỏc n v, Giỏm c cỏc doanh nghip kim tra, ụn c vic trớch np, chi tr ch BHXH ca n v ng thi i chiu xỏc nhn thi gian cụng tỏc, mc np BHXH ca ngi lao ng thuc n v qun lý lm c s cho vic gii quyt ch sau ny cho ngi lao ng Phi hp vi thng trc Hi ng thi ua - khen thng Tnh cú k hoch hng dn cỏc Ngnh, cỏc doanh nghip xột khen thng hng nm phi xột trỏch nhim lónh o tham gia BHXH v thc hin y ch BHXH 3.2.2.3 y mnh cụng tỏc thụng tin, tuyờn truyn chớnh sỏch BHXH - nõng cao nhn thc cng nh ý thc tham gia BHXH, BHYT ca ngi s dng lao ng, ngi lao ng, ngi hng ch BHXH, BHYT giỳp cho i tng tuyờn truyn hiu rừ v ch , chớnh sỏch BHXH theo quy nh ca lut phỏp, BHXH huyn cn phi trỡ v tng cng cụng tỏc tuyờn truyn sõu rng trờn cỏc phng tin thụng tin i chỳng nh i phỏt thanh, t ri hay t chc cỏc bui núi chuyn, cỏc hi ngh hi tho, cỏc cuc thi tỡm hiu v Lut BHXH, BHYT Trin khai kp thi n cỏc n v s dng lao ng, ngi lao ng v ngi hng ch BHXH - Phi kt hp tt vi i bỏo t cp xó, phng, th trn ton huyn, tnh thụng tin v trỏch nhim v quyn li ca ngi tham gia BHXH, ng thi tuyờn truyn m rng tham gia cỏc loi hỡnh BHXH 3.2.3 Hon thin th tc hnh chớnh, ng dng cụng ngh thụng tin qun lý i tng tham gia ch ễTS 2.3.1 Ci cỏch th tc hnh chớnh, nõng cao trỡnh cỏn b Mc tiờu ci cỏch hnh chớnh ca h thng BHXH Vit Nam l to s thụng thoỏng, nhanh chúng mi t chc, cỏ nhõn cú yờu cu tham gia v gii quyt ch chớnh sỏch BHXH, BHYT thun tin, d dng to iu kin thun li nht cho ngi tham gia BHXH, BHYT, BHXH tnh Hi Dng, Bo him xó hi huyn, th xó , thnh ph cn tng cng cụng tỏc ci cỏch th tc hnh chớnh, thc hin cú hiu qu c ch mt ca liờn thụng t BHXH tnh n BHXH huyn, th xó, thnh ph nhm gim bt cỏc th tc hnh chớnh quy nh rm r khụng cn thit m bo cho chớnh sỏch BHXH thi gian ti phỏt huy mi kh nng sn cú Phi hp vi cỏc b phn nghip v t chc hun nghip v cụng ngh thụng tin v trin khai cỏc chng trỡnh phn mm qun lý thu, phn mm tip nhn h s, phn mm gii quyt cỏc ch ngn hn, phn mm k toỏn thc hin tt cỏc nhim v trờn trc ht phi nõng cao nng lc cỏn b, ũi hi cỏn b cú chuyờn mụn sõu, nghip v vng vng, cú kinh nghim gii quyt mi khỳc mc ca i tng Bit dng i vi chớnh sỏch Nh nc ban hnh, cỏn b cụng tỏc ny cn phi sỏng to v cú tõm vi ngh nghip vi phng chõm lm mt vic phi bit nhiu vic B sung quy ch lm vic cho tng b phn chuyờn mụn to thờm trỏch nhim i vi mi cỏn b Xõy dng chc nng, tiờu chun, bi dng nõng cao nghip v, a cỏc bin phỏp, k hoch c th hng thỏng Cú k hoch o to cho phự 83 hp vi nng lc v s trng ca Cỏn b, t chc cỏc lp hun nghip v thng xuyờn v t xut cú s thay i v ch chớnh sỏch ng thi nghiờn cu hc kinh nghim ti BHXH cỏc huyn, Th xó, Thnh ph v BHXH tnh dng vo vic qun lý cho phự hp 3.2.3.2 ng dng cụng ngh thụng tin qun lý i tng tham gia BHXH, u t c s vt cht, trang thit b phc v cụng tỏc chi tr L c quan thc hin cỏc ch chớnh sỏch BHXH, qun lý qu BHXH, BHYT, BHTN theo quy nh ca phỏp lut, vic ng dng cụng ngh thụng tin l mt khõu quan trng v khụng th thiu hot ng qun lý ca ton ngnh BHXH núi chung v ca BHXH huyn núi riờng Vic ng dng cụng ngh thụng tin s l tin thỳc y tin trỡnh hin i hoỏ cụng tỏc qun lý, chi tr cỏc ch BHXH nh: + Nõng cp phm mờm qun lý thu, gi quyt ch BHXH, BHYT, BHTN Phm mn tip nhn v qun lý h s, phn mm k toỏn ỏp ng c nh cu cụng vic mt cỏch nhanh v chớnh xỏc + Lu tr v khai thỏc thụng tin ca tt c cỏc i tng ang hng ch BHXH v c nhng ngi ó ht hn hng ch BHXH X lý cỏc thụng tin cú bin ng tng, gim i tng hoc iu chnh tng, gim tr cp ch chớnh sỏch thay i + Lp danh sỏch chi tr lng hu v tr cp BHXH hng thỏng cho tng u mi chi tr (xó, phng, th trn hoc n v s dng lao ng) theo tng loi i tng, theo dừi tỡnh hỡnh cp phỏt v toỏn kinh phớ, lp cỏc bỏo cỏo v s sỏch theo quy nh + Qun lý lu tr h s ca cỏc i tng ó ht hn hng, ht tui hng, cht v vi phm phỏp lut b tự BHXH huyn cn cú k hoch v chin lc y mnh ng dng cụng ngh thụng tin tt c cỏc khõu nghip v qun lý, tip tc u t, xõy dng c s vt cht, cụng s hin i m bo phc v tt hn i tng tham gia BHXH, BHYT S 4: Mụ hỡnh h thng thụng tin qun lý i tng ng ký tham gia ch ễTS, cp phiu KCB Cp nht bin ng i tng tham gia ch ễTS i chiu thu np tin C s d liu BHXH ch ễTS Cp li s BH, Phiu KCB Xột duyt cỏc ch BHXH úng BHXH Thm nh s thu, kim tra Cp nht CSDL v cp s BHXH Thng kờ, lp bỏo cỏo ( Ngun BHXH tnh Hi Dng) t chc thc hin tt cụng tỏc cụng ngh thụng tin ca cp huyn thi gian ti, BHXH tnh Hi Dng cn phi tip tc u tiờn u t thit b ng b tng cng cỏc iu kin hot ng v cụng ngh thụng tin, t chc bi dng, o to ngun nhõn lc ỏp ng yờu cu ng dng cụng ngh thụng tin c quan, thc hin kt ni mng thụng sut t BHXH tnh n cỏc huyn, thnh ph, tng bc a cụng ngh thụng tin thnh cu ni ht sc quan trng vic trao i thụng tin, x lý cụng vic v thc hin tt chc nng, nhim v ca ngnh 3.2.3.3 Hon thin vic qun lý thu chi kt hp vi tớnh húa cụng tỏc qun lý thu chi qu BHXH V cụng tỏc thu: 85 Qun lý thu BHXH phi m bo, quỏn trit nguyờn tc qun lý y , chớnh xỏc, kp thi i tng tham gia BHXH v qu tin lng lm c s np v xỏc nh mc hng BHXH, ú ũi hi phi cú mt phng thc qun lý thu BHXH hp lý thc hin tt cụng tỏc qun lý thu BHXH, cn phi thc hin mt s gii phỏp: - Kt hp vi cỏc c quan ban, ngnh chc nng cú liờn quan Vic kt hp ny rt quan trng cụng tỏc thu BHXH Nú to iu kin cho cụng tỏc thu c d dng, trit , tn dng c s giỳp ca cỏc cp, cỏc ban, ngnh chc nng i vi cụng tỏc BHXH vic thng kờ nm bt y s lng n v s dng lao ng, s lng ngi lao ng khu vc kinh t ngoi quc doanh - T chc cp s BHXH cho ngi lao ng kp thi ghi chộp ton b quỏ trỡnh tham gia BHXH v mc úng gúp ca h vo qu BHXH - Cn sm nghiờn cu v a vo s dng cụng ngh qun lý mi thay th cho phng thc lm vic th cụng hin nay, theo dừi qun lý v ghi chộp kp thi, y s bin ng ca tng n v s dng lao ng, tng cỏ nhõn ngi lao ng (thi gian úng, mc úng, ) - Dn tng bc ỏp dng cụng ngh thụng tin trờn c s xõy dng hon chnh mng mỏy tớnh ton ngnh cú th qun lý hot ng BHXH núi chung v hot ng qun lý thu BHXH núi riờng c bit qun lý h s ca i tng tham gia BHXH trờn c s phỏt trin h thng cụng ngh thụng tin ca ngnh BHXH, t ú cú c nhng thụng tin cn thit v s lng cỏc n v s dng v ngi lao ng tham gia BHXH mt cỏch d dng, kim tra kim soỏt hot ng BHXH mt cỏch thng nht, gii quyt kp thi cỏc khiu ni ca nhng ngi lao ng xung quanh thu BHXH Bng nhng gii phỏp cụng ngh thụng tin qun lý i tng tham gia BHXH phự hp cng cú th tit kim c chi phớ qun lý - Rỳt kinh nghip ca mt s tnh ton quc ó cú du hiu khụng tt v qun lý s tin thu BHXH, h thng cỏc ti khon chuyờn thu cn phi c qun lý cht ch õy l gii phỏp cn cú s kim tra kim soỏt cht ch cụng tỏc thu BHXH vỡ ch cú tng cng c ngun thu mi bo m c qu BHXH chi tr ch Cn phi cú ch khen thng kp thi cho nhng cỏn b cụng nhõn viờn chc, cỏc n v s dng lao ng v cỏc c s thc hin tt Bờn cnh ú phi cú hỡnh thc k lut tht nghiờm khc i vi nhng cỏn b cụng nhõn viờn chc vi phm nhng quy nh ca Nh nc, ca ngnh BHXH - o to i ng cỏn b chuyờn trỏch hot ng qun lý thu BHXH, m bo cụng tỏc BHXH c thc hin mt cỏch ng b, ỳng theo quy nh ca ngnh v phỏp lut núi chung, c bit l phi o to i ng cỏn b chuyờn mụn hot ng qun lý thu BHXH ỏp ng c nhng nhu cu thc t t - Chng tht thu, n ng tin np BHXH, cn hon thin h s a mt s n v n ng kộo di to kin theo Lut BHXH õy l mt cn gii quyt dt im hot ng BHXH, bi l trờn thc t tỡnh trng n ng tin np BHXH, trn trỏnh thc hin BHXH cho ngi lao ng ang din tng i ph bin cỏc doanh nghip Vn ny nh hng nghiờm trng n quyn li ca ngi lao ng (khụng c gii quyt ch bi vỡ n v s dng lao ng ang n ng tin úng BHXH ) V cụng tỏc chi BHXH: - Tin hnh kim tra, r soỏt li ton b h s i vi nhng i tng ang c hng ch BHXH i vi nhng i tng thiu h s, phi tin hnh b sung, hon chnh, kim tra li, i vi nhng h s cú s sai sút thỡ phi kiờn quyt x lý, phự hp vi nhng quy nh ca Nh nc Mt khỏc nu quỏ trỡnh kim tra phỏt hin c nhng hnh vi gian ln 87 nghiờm trng thỡ cn thit phi chuyn sang cho cỏc c quan phỏp lut cú chc nng x lý, cn phi cú hỡnh thc x lý nghiờm khc lm gng trỏnh tỡnh trng trc li BHXH 3.2.4 Tng cng cụng tỏc kim tra, giỏm sỏt vic thc hin ch m au thai sn - Cụng tỏc kim tra, giỏm sỏt vic thc hin ch m au thai sn ti n v cú v trớ ht sc quan trng, nhm m bo cho vic chi tr cỏc ch BHXH ỳng, v kp thi cho ngi lao ng Hng nm b phn kim tra cn phi ch ng xõy dng k hoch kim tra hot ng qun lý chi BHXH ú cú c quỏ trỡnh lp d toỏn chi - Gii quyt kp thi cỏc n th khiu ni v t cỏo nhm bo v quyn li cho i tng hng chớnh sỏch BHXH, c bit l n th t cỏo hng sai ch Tuyt i khụng n th vt cp - Phi hp cht ch vi t chc y t, t chc cụng on ti cỏc n v kim tra, giỏm sỏt giy chng nhn ngh m, ngh thc hin k hoch húa gia ỡnh, thai sn v ngh dng sc khc phc trit hin tng lm gi mo h s, khai khng thi gian ngh rỳt tin t qu BHXH khụng ỳng ch - i chiu cỏc chng t gc n v lp vi h s lu phũng khỏm bnh phỏt hin chng t gi mo Phi hp vi c quan y t cựng cp kim tra c s khỏm cha bnh vic cp giy chng nhn ngh vic hng BHXH TểM TT CHNG T vic phõn tớch thc trng ti Chng 2, Chng ca lun a nh hng phỏt trin ca BHXH giai on 2015-2018, t nh hng phỏt trin ú tỏc gi a mt s gii phỏp nhm hon thin cụng tỏc chi tr m au thai sn ti BHXH huyn Nam Sỏch, tnh Hi Dng LI KT Cng nh bt c mt hot ng kinh t xó hi no, hot ng ca ngnh BHXH l mt hot ng gúp phn m bo an sinh xó hi Mun lm c iu ú, vic hon thin cụng tỏc chi tr ch m au thai sn l mt vic lm rt cn thit gúp phn vo s phỏt trin ca BHXH tnh Hi Dng núi chung v BHXH huyn Nam Sỏch núi riờng ti Hon thin cụng tỏc chi tr ch m au thai sn ti huyn Nam Sỏch, tnh Hi Dng ó trung gii quyt c mt s nh sau: - H thng cỏc lý lun v ch m au, thai sn - BHXH Vit Nam - Thc trng cụng tỏc chi tr m au, thai sn ti BHXH huyn Nam Sỏch, tnh Hi Dng - ỏnh giỏ nhng kt qu ó t c v nhng hn ch cng nh tỡm hiu rừ nguyờn nhõn khỏch quan v ch quan ca nhng hn ch cụng chi tr ti BHXH huyn Nam Sỏch ỏnh giỏ c nhng mt t c v nhng mt cũn hn ch, tỡm nguyờn nhõn v a nm tip theo Tỏc gi rt mong nhn c s úng gúp ca cỏc thy giỏo, cụ giỏo, cỏc nh nghiờn cu lun c hon chnh hn Tỏc gi xin chõn thnh cm n ! 89 DANH MC TI LIU THAM KHO Bỏo cỏo kt qu hot ng cỏc nm 2013 -2015 ca BHXH huyn Nam Sỏch, tnh Hi Dng TS David Bland (2014), Bo him nguyờn tc v thc hnh biờn son. NXB ti chớnh Bo him xó hi Vit Nam (1999), Quyt nh s 2902/1999/Q- BHXH ngy 24/11/1999 v ban hnh quy nh qun lý chi tr cỏc ch BHXH thuc h thng BHXH Vit Nam Bảo hiểm xã hội Việt Nam (2008), Quyết định số 4969/QĐ-BHXH ngày 10/11/2008 ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm chế độ quản lý phòng nghiệp vụ thuộc BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ơng Nguyn Huy Ban (2007), Hon thin chớnh sỏch BHXH, BHYT thi k hi nhp v phỏt trin, Tp BHXH s 2/2007 Bo him xó hi Vit Nam (2003), Quyt nh s 195/2003/Q - BHXH TCCB ngy 19/2/2003 v chc nng, nhim v, quyn hn, trỏch nhim v ch qun lý ca cỏc phũng nghip v thuc BHXH tnh, thnh ph trc thuc TW Bo him xó hi Vit Nam (2007), Quyt nh s 845/2007/Q-BHXH ngy 18/6/2007 v vic ban hnh Quy nh qun lý, chi tr cỏc ch BHXH bt buc Bo him xó hi Vit Nam (2012), Quyt nh s 488/Q-BHXH ngy 23/5/2012 v vic ban hnh Quy nh qun lý, chi tr cỏc ch BHXH Giỏo trỡnh bo him Trng i hc Kinh t quc dõn, H Ni nm 2008 10 Giỏo trỡnh qun tr kinh doanh bo him (2008) Trng i hc Kinh t quc dõn, H Ni NXB giỏo dc 11 Ngh nh s 100/2002/N CP ngy 6/12/2002 ca Chớnh ph quy nh chc nng, nhim v, quyn hn v c cu t chc ca BHXH Vit Nam 12 Ngun niờn giỏn BHXH tnh Hi Dng nm 2013 2015 13 Trang tin in t BHXH Vit Nam: www.baohiemxahoi.gov.vn 91 [...]... tôi thực hiện đề tài: Hoàn thiện việc tổ chức thực hiện chế độ ốm đau, thai sản tại Bảo hiểm xã hội huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương 2 Mục đích nghiên cứu Tìm hiểu thực trạng việc tổ chức thực hiện chế độ ốm đau, thai sản (ÔĐTS) từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện việc tổ chức thực hiện chế độ ÔĐTS tại Bảo hiểm xã hội huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương - Góp phần hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực. .. nhằm hoàn thiện việc tổ chức thực hiện chế độ ốm đau thai sản tại Bảo hiểm xã hội huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương Nguồn số liệu được trích dẫn từ các Quy định, quy chế hoạt động, Báo cáo tổng kết, báo cáo hàng kỳ tại Bảo hiểm xã hội huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương 3 5 Kết cấu của luận văn CHƯƠNG 1: CHẾ ĐỘ ỐM ĐAU THAI SẢN BẢO HIỂM XÃ HỘI TẠI VIỆT NAM CHƯƠNG 2 : THỰC TRẠNG THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ ỐM ĐAU, THAI SẢN... thực tiễn về tổ chức thực hiện chế độ bảo hiểm ÔĐTS - Phản ánh thực trạng việc tổ chức thực hiện chế độ ÔĐTS tại Bảo hiểm xã hội huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương - Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện việc tổ chức thực hiện chế độ ÔĐTS tại Bảo hiểm xã hội huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương 14 3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu - Người được hưởng quyền lợi BHXH - chế độ ÔĐTS - Người... ỐM ĐAU, THAI SẢN TẠI BẢO HIỂM XÃ HỘI TẠI NAM SÁCH- HẢI DƯƠNG GIAI ĐOẠN 2013 – 2015 CHƯƠNG 3: KẾT LUẬN VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ ỐM ĐAU THAI SẢN TẠI BHXH HUYỆN NAM SÁCH TỈNH HẢI DƯƠNG CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ CHẾ ĐỘ ỐM ĐAU THAI SẢN BẢO HIỂM XÃ HỘI TẠI VIỆT NAM 1.1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ BHXH 1.1.1 Khái niệm về BHXH Trong lịch sử phát triển của xã hội loài người, con... lao động và người sử dụng lao động không phải đóng bảo hiểm xã hội Thời gian này được tính là thời gian đóng bảo hiểm xã hội 1.3 TỔ CHỨC THỤC HIỆN CHẾ ĐỘ ỐM ĐAU THAI SẢN 1.3.1 Quản lý thu chế độ ốm đau, thai sản * Quản lý đối tượng tham gia chế độ ốm đau, thai sản Quản lý đối tượng tham gia chế độ ốm đau thai sản là một phần quan trọng trong công tác thu của BHXH, đặc biệt là nguồn thu từ người lao động... cơ sở tính hưởng chế độ thai sản theo khoản 1 Điều 35 Luật Bảo hiểm xã hội là mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội của 6 tháng liền kề trước khi nghỉ việc * Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 6 tháng thì mức hưởng chế độ thai sản khi đi khám thai, khi sẩy thai, nạo, hút hoặc thai chết lưu, thực hiện các biện pháp tránh thai theo quy định tại các Điều 29,... làm sao cho việc tổ chức, quản lý, thực hiện có hiệu quả nhất Trên thực tế, bên cạnh những thành tích của BHXH huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương nói chung cũng như chế độ ốm đau, thai sản nói riêng vẫn còn có nhiều điểm chưa phù hợp đặc biệt là trong giai đoạn phát triển hiện nay của đất nước Để đáp ứng được yêu cầu này thì việc xây dựng và hoàn thiện chế độ ốm đau, thai sản cho phù hợp với cơ chế quản lý... Luật Bảo hiểm xã hội + Lao động nữ bị sảy thai, đẻ thai chết lưu + Lao động nữ sau khi sinh con con chết + Lao động nữ đặt vòng tránh thai, thực hiện các biện pháp triệt sản + Người lao động phải đóng bảo hiểm xã hội và có xác nhận của tổ chức cơ sở y tế có thẩm quyền  Thời gian hưởng trợ cấp thai sản * Chế độ khám thai: trong thời gian mang thai, lao động nữ được nghỉ việc để đi khám thai 5 lần, mỗi... gồm các chế độ: + Chế độ hưu trí + Chế độ tử tuất * Loại hình BHXH thất nghiệp bao gồm các chế độ: + Trợ cấp thất nghiệp + Hỗ trợ học nghề + Hỗ trợ tìm việc làm 1.2 NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA CHẾ ĐỘ ỐM ĐAU, THAI SẢN 1.2.1 Chế độ ốm đau  Khái niệm và ý nghĩa của chế độ ốm đau Bảo hiểm ốm đau là một chế độ rất quan trọng không chỉ đối với người lao động và gia đình họ mà còn đối với người sử dụng lao động, nhà... Chức năng của bảo hiểm xã hội là một loại phương diện hoạt động của bảo hiểm xã hội nhằm thực hiện những mục tiêu và nhiệm vụ mà bảo hiểm xã hội đặt ra Bảo hiểm xã hội có các chức năng sau: * Chức năng hạn chế khó khăn về kinh tế cho người lao động được bảo hộ và gia đình họ khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập do bị giảm hoặc mất khả năng lao động Có thể nói, đây là một chức năng rất quan trọng nhằm bảo
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện việc tổ chức thực hiện chế độ ốm đau, thai sản tại bảo hiểm xã hội huyện nam sách tỉnh hải dương , Hoàn thiện việc tổ chức thực hiện chế độ ốm đau, thai sản tại bảo hiểm xã hội huyện nam sách tỉnh hải dương , Hoàn thiện việc tổ chức thực hiện chế độ ốm đau, thai sản tại bảo hiểm xã hội huyện nam sách tỉnh hải dương

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay