Mẫu hợp đồng làm việc không xác định thời hạn dành cho công chức

5 229 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 18:01

PHÒNG GD & ĐT KIÊN LƯƠNG TRƯỜNG THCS PHÚ MỸ Số : … / HĐLV CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do –Hạnh phúc Phú Mỹ, ngày … tháng … năm 200… HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC Căn cứ Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của nhà nước; Căn cứ quyết định số …/QĐ-UBND ngày …/…/200 của Chủ tịch UBND huyện Kiên Lương về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức năm 200…. Chúng tôi, một bên là Ông : Hà Quang Minh Chức vụ : Hiệu Trưởng Đại diện cho (1) : Trường THCS Phú Mỹ – Xã Phú Mỹ; Số điện thoại : 077.859182 Địa chỉ : Ấp Trà Phô - xã Phú Mỹ - Huyện Kiên Lương - Tỉnh Kiên Giang. Và một bên là Ông (bà): … Sinh ngày: … tháng năm Tại : Nghề nghiệp : Giáo viên THCS Địa chỉ thường trú : … Số CMND : … cấp ngày : … Tại : Công An … Thỏa thuận ký hợp đồng làm việc và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây : Điều 1 : Thời hạn và nhiệm vụ hợp đồng - Thời gian thực hiện hợp đồng (2) : Có thời hạn là … tháng - Từ ngày tháng Năm 200 - Địa điểm làm việc (3) : Trường THCS Phú Mỹ - Chức danh chuyên môn : Giáo viên THCS - Chức vụ (nếu có) : - Nhiệm vụ (4): Dạy lớp Điều 2 : Chế độ làm việc 1 - Thời gian làm việc (5) : Theo qui định hiện hành - Được trang bị những phương tiện làm việc gồm : Theo qui định hiện hành. Điều 3 : Nghĩa vụ và quyền lợi của người kí hợp đồng làm việc 1. Nghĩa vụ : - Hoàn thành những nhiệm vụ đã cam kết trong hợp đồng . - Chấp hành nội quy, quy chế của đơn vị, kỉ luật làm việc và các quy định của pháp lệnh cán bộ công chức. - Chấp hành việc xử lý kỷ luật và bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật. - Chấp hành việc điều động khi đơn vị sự nghiệp có yêu cầu. 2. Quyền hạn : - Được hưởng các quyền lợi quy định tại pháp lệnh công chức. - Phương tiện đi lại làm việc (6) : theo qui định - Ngạch được bổ nhiệm (7) : Ngạch : 15a202. Hưởng : 100%, Lương bậc : 1, hệ số lương : 2.10 - Phụ cấp (8) : Theo qui định và được trả 01 lần vào hàng tháng. - Khoản trả ngoài lương : theo qui định - Được trang bị bảo hộ khi làm việc (nếu có) gồm : Theo qui định - Số ngày nghỉ hàng năm được hưởng lương (nghỉ lễ, phép, việc riêng) : Theo qui định - Bảo hiểm xã hội (9) : theo qui định. - Bảo hiểm y tế : theo qui định. - Được hưởng các phúc lợi: theo qui định. - Được hưởng các khoản khen thưởng, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, thực hiện nhiệm vụ, hợp tác khoa học, công nghệ với các đơn vị trong hoặc ngoài nước theo qui định của pháp luật. (10) - Được hưởng chế độ thôi việc, trợ cấp thôi việc, bồi thường theo pháp lệnh cán bộ công chức. - Có quyền đề xuất, khiếu nại, thay đổi, đề nghị chấm dứt hợp đồng theo qui định của pháp luật. - Những thỏa thuận khác (11): ………………………………………………………… 2 Điều 4 : Nghĩa vụ, quyền hạn của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp 1. Nghĩa vụ : - Bảo đảm việc làm và thực hiện đầy đủ những điều đã cam kết trong hợp đồng làm việc. - Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ và quyền lợi cho người lao động theo hợp đồng làm việc. 2. Quyền hạn : - Điều hành người ký hợp đồng làm việc lần đầu hoàn thành công việc theo hợp đồng (Bố trí, điều động, tạm đình chỉ công tác … ) - Chấm dứt hợp đồng, kỷ luật người ký MẪU HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC KHÔNG XÁC ĐỊNH THỜI HẠN (Ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 Bộ Nội vụ) Bộ, ngành, địa phương: Đơn vị: Số: /HĐLV CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc , ngày tháng năm HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC KHÔNG XÁC ĐỊNH THỜI HẠN - Căn Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng năm 2012 Chính phủ tuyển dụng, sử dụng quản lý viên chức; Chúng tôi, bên Ông/ Bà: Chức vụ: Đại diện cho đơn vị (1) Địa Điện thoại: Và bên Ông/ Bà: Sinh ngày tháng năm Chức vụ, chức danh: Địa thường trú tại: Số chứng minh thư nhân dân Cấp ngày tháng năm Thỏa thuận ký kết Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn cam kết làm điều khoản sau đây: Điều Nhiệm vụ hợp đồng - Địa điểm làm việc (2): - Chức danh chuyên môn: - Chức vụ (nếu có): - Nhiệm vụ (3) Điều Chế độ làm việc - Thời làm việc (4): - Được trang bị phương tiện làm việc gồm: Điều Quyền nghĩa vụ viên chức Quyền: - Được hưởng quyền quy định Điều 11, Điều 12, Điều 13, Điều 14 Điều 15 Luật Viên chức - Phương tiện lại làm việc (5): - Chức danh nghề nghiệp bổ nhiệm (mã số): Bậc: Hệ số lương - Phụ cấp (nếu có) gồm (6): trả lần vào ngày hàng tháng - Thời gian xét nâng bậc lương: - Khoản trả lương - Được trang bị bảo hộ làm việc (nếu có) gồm: - Số ngày nghỉ hàng năm hưởng lương (nghỉ lễ, phép, việc riêng) - Chế độ bảo hiểm (7): - Được hưởng phúc lợi: - Được hưởng khoản thưởng, nâng bậc lương, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, thực nhiệm vụ hợp tác khoa học, công nghệ với đơn vị nước theo quy định pháp luật (8): - Được hưởng chế độ việc, trợ cấp việc, bồi thường theo quy định pháp luật viên chức - Có quyền đề xuất, khiếu nại, thay đổi, đề nghị chấm dứt Hợp đồng làm việc theo quy định pháp luật - Những thỏa thuận khác (9) Nghĩa vụ: - Hoàn thành nhiệm vụ cam kết Hợp đồng làm việc - Chấp hành nội quy, quy chế đơn vị, kỷ luật làm việc quy định Điều 16, Điều 17, Điều 18 Điều 19 Luật Viên chức - Chấp hành việc xử lý kỷ luật trách nhiệm bồi thường, hoàn trả theo quy định pháp luật - Chấp hành phân công công tác người có thẩm quyền đơn vị nghiệp có nhu cầu Điều Quyền nghĩa vụ người đứng đầu đơn vị nghiệp Quyền: - Bố trí, phân công nhiệm vụ, kiểm tra việc thực nhiệm vụ viên chức - Chấm dứt Hợp đồng làm việc, kỷ luật viên chức theo quy định pháp luật Nghĩa vụ: - Bảo đảm việc làm thực đầy đủ điều cam kết Hợp đồng làm việc - Thanh toán đầy đủ, thời hạn chế độ viên chức cam kết Hợp đồng làm việc Điều Điều khoản thi hành - Hợp đồng làm việc có hiệu lực từ ngày tháng năm - Những vấn đề quyền lợi, nghĩa vụ trách nhiệm hai bên không ghi Hợp đồng làm việc thực theo quy định pháp luật viên chức - Hợp đồng làm thành 03 có giá trị ngang nhau, đơn vị nghiệp ký hợp đồng giữ 02 bản, viên chức ký hợp đồng giữ 01 Khi hai bên ký phụ lục Hợp đồng làm việc nội dung phụ lục Hợp đồng làm việc có giá trị nội dung Hợp đồng làm việc Hợp đồng làm ngày tháng năm Viên chức (Ký tên) Ghi rõ họ tên Người đứng đầu đơn vị nghiệp (Ký tên, đóng dấu) Ghi rõ họ tên HƯỚNG DẪN GHI MẪU HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC KHÔNG XÁC ĐỊNH THỜI HẠN Ghi cụ thể tên đơn vị nghiệp Ghi cụ thể số nhà, phố, phường (thôn, xã), quận (huyện, thị xã), tỉnh, thành phố thuộc tỉnh Trung ương Ghi cụ thể nhiệm vụ phải đảm nhiệm theo yêu cầu vị trí việc làm tuyển dụng mô tả công việc tương ứng Ghi cụ thể số làm việc ngày, tuần, làm việc theo hành Ghi phương tiện làm việc đơn vị đảm nhiệm viên chức tự lo Ghi cụ thể tỷ lệ % phụ cấp (nếu có) như: Khu vực, trượt giá, độc hại, thu hút, thâm niên, trách nhiệm Ghi cụ thể quyền lợi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trợ cấp khác mà viên chức hưởng Ghi cụ thể viên chức hưởng quyền lợi nêu mục Những thỏa thuận khác thường thỏa thuận gắn với tính chất, đặc điểm ngành, lĩnh vực điền kiện đặc thù đơn vị nghiệp công lập không trái với quy định pháp luật PHÒNG GD & ĐT KIÊN LƯƠNG TRƯỜNG THCS PHÚ MỸ Số : … / HĐLVLĐ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do –Hạnh phúc Phú Mỹ, ngày … tháng … năm 200… HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC LẦN ĐẦU Căn cứ Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của nhà nước; Căn cứ quyết định số …/QĐ-UBND ngày …/…/200 của Chủ tịch UBND huyện Kiên Lương về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức năm 200…. Chúng tôi, một bên là Ông : Hà Quang Minh Chức vụ : Hiệu Trưởng Đại diện cho (1) : Trường THCS Phú Mỹ – Xã Phú Mỹ; Số điện thoại : 077.859182 Địa chỉ : Ấp Trà Phô - xã Phú Mỹ - Huyện Kiên Lương - Tỉnh Kiên Giang. Và một bên là Ông (bà): … Sinh ngày: … tháng năm Tại : Nghề nghiệp : Giáo viên THCS Địa chỉ thường trú : … Số CMND : … cấp ngày : … Tại : Công An … Thỏa thuận ký hợp đồng làm việc lần đầu và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây : Điều 1 : Thời hạn và nhiệm vụ hợp đồng làm việc lần đầu - Thời gian thực hiện hợp đồng (2) : Có thời hạn là … tháng - Từ ngày tháng Năm 200 - Địa điểm làm việc (3) : Trường THCS Phú Mỹ - Chức danh chuyên môn : Giáo viên THCS - Chức vụ (nếu có) : - Nhiệm vụ (4): Dạy lớp 1 Điều 2 : Chế độ làm việc - Thời gian làm việc (5) : Theo qui định hiện hành - Được trang bị những phương tiện làm việc gồm : Theo qui định hiện hành. Điều 3 : Nghĩa vụ và quyền lợi của người Ký hợp đồng làm việc lần đầu 1. Nghĩa vụ : - Hoàn thành những nhiệm vụ đã cam kết trong hợp đồng . - Chấp hành nội quy, quy chế của đơn vị, kỉ luật làm việc và các quy định của pháp lệnh cán bộ công chức. - Chấp hành việc xử lý kỷ luật và bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật. - Chấp hành việc điều động khi đơn vị sự nghiệp có yêu cầu. 2. Quyền hạn : - Được hưởng các quyền lợi quy định tại pháp lệnh công chức. - Phương tiện đi lại làm việc (6) : theo qui định - Ngạch được bổ nhiệm (7) : Ngạch : 15a202. Hưởng : 100%, Lương bậc : 1, hệ số lương : 2.10 - Phụ cấp (8) : Theo qui định và được trả 01 lần vào hàng tháng. - Khoản trả ngoài lương : theo qui định - Được trang bị bảo hộ khi làm việc (nếu có) gồm : Theo qui định - Số ngày nghỉ hàng năm được hưởng lương (nghỉ lễ, phép, việc riêng) : Theo qui định - Bảo hiểm xã hội (9) : theo qui định. - Bảo hiễm y tế : theo qui định. - Được hưởng các phúc lợi: theo qui định. - Được hưởng các khoản khen thưởng, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, thực hiện nhiệm vụ, hợp tác khoa học, công nghệ với các đơn vị trong hoặc ngoài nước theo qui định của pháp luật. (10) - Được hưởng chế độ thôi việc, trợ cấp thôi việc, bồi thường theo pháp lệnh cán bộ công chức. - Có quyền đề xuất, khiếu nại, thay đổi, đề nghị chấm dứt hợp đồng theo qui định của pháp luật. 2 - Những thỏa thuận khác (11): ………………………………………………………… Điều 4 : Nghĩa vụ, quyền hạn của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp 1. Nghĩa vụ : - Bảo đảm việc làm và thực hiện đầy đủ những điều đã cam kết trong hợp đồng làm việc lần đầu. - Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ và quyền lợi cho người lao động theo hợp đồng làm việc lần đầu. 2. Quyền hạn : - Điều hành người ký hợp đồng làm việc lần A TÌNH HUỐNG Anh H vào làm việc công ty Y từ tháng năm 1995 Năm 2006 anh bị tai nạn lao động xác định suy giảm 33% khả lao động Năm 2008 vết thương tái phát anh phải vào viện điều trị tháng Sau viện anh xác định suy giảm 40% khả lao động anh tiếp tục làm việc Năm 2012 anh chết xuất huyết não Anh có mẹ 65 tuổi hai con: cháu 16 tuổi cháu 12 tuổi Anh (chị) tư vấn quyền lợi ASXH cho anh H gia đình anh B GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG Căn vào tình tiết tình xác định anh H hưởng quyền lợi an sinh xã hội sau: − Chế độ tai nạn lao động − Chế độ ốm đau − Bảo hiểm y tế − Chế độ tử tuất Chế độ tai nạn lao động • Điều kiện hưởng: Theo quy định Điều 38, Điều 39 Luật bảo hiểm xã hội; Điều 18, Điều 19 Nghị định 152/2006/NĐ-CP, người lao động hưởng chế độ tai nạn lao động phải đáp ứng điều kiện sau: − Là người lao động quy định điểm a, b, c, d đ khoản Điều Luật bảo hiểm xã hội; − Người lao động bị tai nạn lao động; − Người lao động bị suy giảm khả lao động từ 5% trở lên bị tai nạn lao động Đối chiếu với trường hợp anh H, ta thấy, anh H thoả mãn điều kiện để hưởng chế độ tai nạn lao động, cụ thể là: Thứ nhất, anh H vào làm việc công ty Y từ tháng năm 1995 đến năm 2006 anh bị tai nạn lao động Vì Anh H làm việc công ty Y khoảng 11 năm nên hợp đồng lao động anh H với công ty Y hợp đồng lao động không xác định thời hạn Do đó, anh H người lao động thuộc trường hợp quy định điểm a, khoản [1] Điều luật bảo hiểm xã hội: “Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ ba tháng trở lên;” Thứ hai, năm 2006 anh H bị tai nạn lao động Thứ ba, anh H xác định bị suy giảm xác định suy giảm 33% khả lao động tai nạn lao động gây • Chế độ hưởng:  Mức hưởng từ năm 2006 đến 2008 Theo quy định khoản Điều 43 Luật BHXH 2006 1, anh H hưởng trợ cấp tai nạn lao động hàng tháng Khoản Điều 43 Luật BHXH, Điều 22 Nghị định 152/2006/NĐ-CP quy định mức hưởng trợ cấp hàng tháng, cụ thể bao gồm hai mức hưởng trợ cấp: Thứ nhất, trợ cấp tháng tính theo mức độ suy giảm khả lao động Mức trợ cấp tính theo quy định điểm a, khoản Điều 43 luật bảo hiểm xã hội sau:” Suy giảm 31% khả lao động hưởng 30% mức lương tối thiểu chung, sau suy giảm thêm 1% hưởng thêm 2% mức lương tối thiểu chung” Anh H suy giảm 33% khả lao động, tức 31%, suy giảm thêm 1% hưởng thêm 2% mức lương tối thiếu chung, với mức suy giảm 33% anh H hưởng 34% mức lương tối thiếu chung Thứ hai, trợ cấp hàng tháng tính theo năm đóng bảo hiểm xã hội pháp luật quy định sau: “từ năm trở xuống tính 0,5%, sau thêm năm đóng bảo hiểm xã hội tính thêm 0,3% mức tiền lương, tiền công đóng bảo hiểm xã hội tháng liền kề trước nghỉ việc để điều trị” 2.Tính đến thời điểm xảy tai nạn lao động năm 2006, Anh H làm việc 11 năm nên số năm đóng BHXH tính 11 năm Do đó, anh H hưởng thêm 3,8% mức tiền lương, tiền công đóng BHXH tháng liền kề trước nghỉ việc để điều trị “Người lao động bị suy giảm khả lao động từ 31% trở lên hưởng trợ cấp tháng” Điểm b, khoản Điều 43 Luật Bảo hiểm xã hội 2006 [2] Như vậy, hàng tháng, anh H hưởng trợ cấp 34% mức lương tối thiểu chung + 3,8% mức tiền lương, tiền công đóng BHXH tháng liền kề trước nghỉ việc để điều trị Công thức tính mức trợ cấp hàng tháng anh H hưởng theo quy định mục Phần III Thông tư 03/2007/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn thực số Điều Nghị định 152/2006/NĐ-CP sau: Mức trợ cấp tháng = Mức trợ cấp tính theo mức suy giảm khả lao động + Mức trợ cấp tính theo số năm đóng BHXH = {0,3 x Lmin + (m – 31) x 0,02 x Lmin } + {0,005 x L + (t – 1) x 0,003 x L} = {0,3 x Lmin + x 0,02 x Lmin } + {0,005 x L + 10 x 0,003 x L} Trong đó: Lmin : mức lương tối thiểu chung m : mức suy giảm khả lao động tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp L : mức tiền lương, tiền công đóng bảo hiểm xã hội tháng liền kề trước nghỉ việc để điều trị t : số năm đóng bảo hiểm xã hội Một năm tính đủ 12 tháng, không kể năm đầu đóng bảo hiểm xã hội Thời điểm hưởng trợ cấp: hàng tháng tính tháng anh H viện sau điều trị xong (Khoản Điều 44 Luật BHXH) Ngoài ra, công ty Y phải chịu toàn chi phí y tế từ sơ cứu, cấp cứu SỞ GD&ĐT HÀ GIANG TRƯỜNG THPT MẬU DUỆ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Số:… /HĐLV Mậu Duệ, ngày 01 tháng 04 năm 2012 HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC KHÔNG XÁC ĐỊNH THỜI HẠN Căn Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng năm 2012 Chính phủ tuyển dụng, sử dụng quản lý viên chức; Căn Quyết định số 354/QĐ-SGD ngày 14/03/2012 Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo Hà Giang v/v tuyển dụng phân công công tác viên chức Chúng tôi, bên ông Vũ Quốc Sơn - Chức vụ: Hiệu trưởng Đại diện cho đơn vị: Trường THPT Mậu Duệ Địa chỉ: Xã Mậu Duệ, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang Điện thoại: 02193.502.586 Và bên Ông/ Bà: Lê Thị Trang Sinh ngày 26 tháng 01 năm 1988 Xã Lao Và Chải – Yên Minh - Hà Giang Chức vụ, chức danh: Cán thư viện Địa thường trú tại: Xã Lao Và Chải – Yên Minh - Hà Giang Số chứng minh thư nhân dân: 073194827 Cấp ngày 30 tháng 06 năm 2006 CA Hà Giang Thỏa thuận ký kết Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn cam kết làm điều khoản sau đây: Điều Nhiệm vụ hợp đồng - Địa điểm làm việc: Trường THPT Mậu Duệ - Chức danh chuyên môn: Cán thư viện - Nhiệm vụ: Cán thư viện Điều Chế độ làm việc - Thời làm việc: Theo hành - Được trang bị phương tiện làm việc gồm: Những phương tiện cần thiết theo nhiệm vụ phân công Điều Quyền nghĩa vụ viên chức Quyền: - Được hưởng quyền quy định Điều 11, Điều 12, Điều 13, Điều 14 Điều 15 Luật Viên chức - Phương tiện lại làm việc: Tự túc - Chức danh nghề nghiệp bổ nhiệm: 17,170 ; Bậc 1/12 ; Hệ số 2,34 - Phụ cấp gồm: Thu hút: 70%; Ưu đãi: 70%; Khu vực 70% 01 lần vào cuối hàng tháng - Thời gian xét nâng bậc lương: Sau 03 năm(Kể từ thời gian ký hợp đồng) - Khoản trả lương: Không - Số ngày nghỉ hàng năm hưởng lương gồm nghỉ lễ, phép, việc riêng theo quy định - Chế độ bảo hiểm: Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN - Được hưởng phúc lợi : theo quy định nhà nước - Được hưởng khoản thưởng, nâng bậc lương, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, thực nhiệm vụ hợp tác khoa học, công nghệ với đơn vị nước theo quy định pháp luật: theo quy định Nhà nước, học phải đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ giao - Được hưởng chế độ việc, trợ cấp việc, bồi thường theo quy định pháp luật viên chức - Có quyền đề xuất, khiếu nại, thay đổi, đề nghị chấm dứt Hợp đồng làm việc theo quy định pháp luật - Những khoản thoả thuận khác: + Chấp hành chủ trương, sách, pháp luật nhà nước + Chấp hành tốt phân công lãnh đạo + Thực nội quy, quy định quan + Giảng dạy theo quy chế chuyên môn + Thực Điều lệ trường học quy định - Nếu không thực thỏa thuận trên, đơn vị đề nghị chấm dứt hợp đồng Nghĩa vụ - Hoàn thành nhiệm vụ cam kết Hợp đồng làm việc - Chấp hành nội quy, quy chế đơn vị, kỷ luật làm việc quy định Điều 16, Điều 17, Điều 18 Điều 19 Luật Viên chức - Chấp hành việc xử lý kỷ luật trách nhiệm bồi thường, hoàn trả theo quy định pháp luật - Chấp hành phân công công tác người có thẩm quyền đơn vị nghiệp có nhu cầu Điều Quyền nghĩa vụ người đứng đầu đơn vị nghiệp Quyền - Bố trí, phân công nhiệm vụ, kiểm tra việc thực nhiệm vụ người tuyển dụng - Chấm dứt Hợp đồng làm việc, kỷ luật người tuyển dụng theo quy định pháp luật viên chức Nghĩa vụ - Bảo đảm việc làm thực đầy đủ điều cam kết Hợp đồng làm việc - Thanh toán đầy đủ, thời hạn chế độ người tuyển dụng cam kết Hợp đồng làm việc Điều Điều khoản thi hành - Hợp đồng làm việc có hiệu lực từ ngày 01 tháng 04 năm 2012 - Những vấn đề quyền lợi, nghĩa vụ trách nhiệm hai bên không ghi Hợp đồng làm việc thực theo quy định pháp luật viên chức - Hợp đồng làm SỞ GD&ĐT HÀ GIANG TRƯỜNG THPT MẬU DUỆ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Số:… /HĐLV Mậu Duệ, ngày … tháng … năm …… HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC KHÔNG XÁC ĐỊNH THỜI HẠN Căn Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng năm 2012 Chính phủ tuyển dụng, sử dụng quản lý viên chức; Căn Quyết định số …./QĐ-SGD ngày ………… Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo Hà Giang v/v tuyển dụng phân công công tác viên chức Chúng tôi, bên ông Vũ Quốc Sơn - Chức vụ: Hiệu trưởng Đại diện cho đơn vị: Trường THPT Mậu Duệ Địa chỉ: Xã Mậu Duệ, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang Điện thoại: 02193.502.586 Và bên Ông/ Bà: …………………………………………………… Sinh ngày ……… tháng … năm … ……………………………… Chức vụ, chức danh: Sinh viên Địa thường trú tại: ……………………………………………………… Số chứng minh thư nhân dân ………………………………………………… Cấp ngày …… tháng … năm … ……………………………………… Thỏa thuận ký kết Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn cam kết làm điều khoản sau đây: Điều Nhiệm vụ hợp đồng - Địa điểm làm việc: Trường THPT Mậu Duệ - Chức danh chuyên môn: Giáo viên Trung học - Nhiệm vụ: Giảng dạy môn ………., số nhiệm vụ, công việc khác nhà trường phân công ( Nếu cán hành ghi nhiệm vụ phân công- xong xóa dòng đi) Điều Chế độ làm việc - Thời làm việc: Theo hành - Được trang bị phương tiện làm việc gồm: Những phương tiện cần thiết theo nhiệm vụ phân công Điều Quyền nghĩa vụ viên chức Quyền: - Được hưởng quyền quy định Điều 11, Điều 12, Điều 13, Điều 14 Điều 15 Luật Viên chức - Phương tiện lại làm việc: Tự túc - Chức danh nghề nghiệp bổ nhiệm: 15.113 Bậc: 1/9; Hệ số lương 2,34 ( Cán hành chính, Đ/c Thịnh ghi khác, theo định – xong xóa đi) - Phụ cấp gồm: Thu hút: 70%; Ưu đãi: 70%; Khu vực 70% 01 lần vào cuối hàng tháng - Thời gian xét nâng bậc lương: Sau 04 năm (Kể từ thời gian ký hợp đồng) ( Cán hành chính, Đ/c Thịnh ghi khác, theo định – xong xóa đi) - Khoản trả lương: Không - Số ngày nghỉ hàng năm hưởng lương gồm nghỉ lễ, phép, việc riêng theo quy định - Chế độ bảo hiểm: Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN - Được hưởng phúc lợi : theo quy định nhà nước - Được hưởng khoản thưởng, nâng bậc lương, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, thực nhiệm vụ hợp tác khoa học, công nghệ với đơn vị nước theo quy định pháp luật: theo quy định Nhà nước, học phải đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ giao - Được hưởng chế độ việc, trợ cấp việc, bồi thường theo quy định pháp luật viên chức - Có quyền đề xuất, khiếu nại, thay đổi, đề nghị chấm dứt Hợp đồng làm việc theo quy định pháp luật - Những khoản thoả thuận khác: + Chấp hành chủ trương, sách, pháp luật nhà nước + Chấp hành tốt phân công lãnh đạo + Thực nội quy, quy định quan + Giảng dạy theo quy chế chuyên môn + Thực Điều lệ trường học quy định - Nếu không thực thỏa thuận trên, đơn vị đề nghị chấm dứt hợp đồng Nghĩa vụ - Hoàn thành nhiệm vụ cam kết Hợp đồng làm việc - Chấp hành nội quy, quy chế đơn vị, kỷ luật làm việc quy định Điều 16, Điều 17, Điều 18 Điều 19 Luật Viên chức - Chấp hành việc xử lý kỷ luật trách nhiệm bồi thường, hoàn trả theo quy định pháp luật - Chấp hành phân công công tác người có thẩm quyền đơn vị nghiệp có nhu cầu Điều Quyền nghĩa vụ người đứng đầu đơn vị nghiệp Quyền - Bố trí, phân công nhiệm vụ, kiểm tra việc thực nhiệm vụ người tuyển dụng - Chấm dứt Hợp đồng làm việc, kỷ luật người tuyển dụng theo quy định pháp luật viên chức Nghĩa vụ - Bảo đảm việc làm thực đầy đủ điều cam kết Hợp đồng làm việc - Thanh toán đầy đủ, thời hạn chế độ người tuyển dụng cam kết Hợp đồng làm việc Điều Điều khoản thi hành - Hợp đồng làm việc có hiệu lực từ ngày 01 tháng 10 năm 2015 - Những vấn đề quyền lợi, nghĩa vụ trách nhiệm hai bên không ghi Hợp đồng làm việc thực theo quy định pháp luật viên chức - Hợp đồng làm thành 03 có giá trị ngang nhau, đơn vị nghiệp ký hợp đồng giữ 02 bản, viên chức ký hợp đồng giữ 01 Khi hai bên ký phụ lục Hợp đồng làm việc nội dung phụ lục Hợp đồng làm việc có giá trị nội dung Hợp đồng làm việc Hợp đồng làm trường THPT Mậu Duệ ngày … tháng … năm …… NGƯỜI ĐƯỢC TUYỂN DỤNG HIỆU TRƯỞNG Vũ
- Xem thêm -

Xem thêm: Mẫu hợp đồng làm việc không xác định thời hạn dành cho công chức, Mẫu hợp đồng làm việc không xác định thời hạn dành cho công chức, Mẫu hợp đồng làm việc không xác định thời hạn dành cho công chức

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay