Thực Hành Cơ Học Chưng Cất

10 186 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 17:35

Công thức áp dụng:Khối lượng riêng của etylic 28% Xác định F ở tF = 32℃ρ_E = 778.8 (kgm3)ρ_nước= 973.32(kgm3)Phần mol của cấu tử dễ bay hơi trong nhập liệu;•F, W, D: suất lượng nhập liệu, sản phẩm đáy và đỉnh, kmolh.•xF, xW, xD: phần mol của cấu tử dễ bay hơi trong nhập liệu, sản phẩm đáy và đỉnh molmol•làm tương tự ta được bảng số liệu:•F, W, D: suất lượng nhập liệu, sản phẩm đáy và đỉnh, kmolh.•xF, xW, xD: phần mol của cấu tử dễ bay hơi trong nhập liệu, sản phẩm đáy và đỉnh molmol•làm tương tự ta được bảng số liệu: Bài 1: CHƯNG LIÊN TỤC Mục đích:  Khảo sát ảnh hưởng vị trí nhập liệu  Khảo sát ảnh hưởng số hồi lưu II Thực nghiệm: Kết thí nghiệm: vf = 28%V I Bảng 4.1 Kết đo tính toán STT NL VF (l/h) R VD (l/h) vD %V VW (l/h) vW (l/h) 1 0.81 1.5 87.5 7.3 10 0.81 1.64 87.5 7.46 10 0.81 1.5 95 8.83 19 ST T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 o o o o o o o o G T C 93.5 C 90.6 C 88.8 C 78.9 C 77.9 C 88.8 C 29.8 C 31.8 l/s 0.083 93.5 90.6 88.8 78.9 77.9 88.8 29.8 31.8 0.083 92.3 88.9 86.8 78.2 77.6 88.7 29.8 30.4 0.083 STT NL VF (l/h) R VD (l/h) vD T1 %V oC T2 o C T3 o C T4 o C T5 o C T6 o C T7 o C T8 o C G l/s 1 10 1.6 86 91 85 86.4 84.3 77.7 87.8 30.1 34.6 0.0408 10 1.5 1.5 88 91.8 86.2 86.6 81.6 74.6 87.7 30.1 34.3 0.041 10 1.38 91 92 86.8 86.4 76.9 72.5 87.6 30.1 34.3 0.041 10 0.56 90 89 87.8 85.4 81.9 74.4 87.7 30.2 33.4 0.041 10 1.5 0.54 92 88.5 87.2 85.3 74.7 72.2 87.8 30.2 31.1 0.041 10 0.45 93 88.2 87.1 83.2 71.4 70.1 87.8 30.1 30.5 0.042 Xử lí kết quả: a Chuyển đổi đơn vị xF mol/mol 0.108 0.108 0.108 0.108 0.108 0.108 STTTN b R 1.5 1.5 D kmol/h 0.034 0.031 0.027 0.011 0.010 0.0085 đường làm việc phần đường làm việc phần chưng y=5,85x + 0,149 y=4,075x – 0,123 y=14,26x – 0,87 cất y=0,6x + 0,2784 y=0,75x + 0,174 y=0,6x + 0,34 H N 5 (%) 37,5 37,5 50 Kết tính toán cân lượng G STT W (mol/h) (mol/h) 0,00335 0,0406 0.00274 0.035 0.00104 0.0345 c F kmol/h 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 Tính cân vật chất D Stt xD mol/mol 0.65 0.69 0.75 0.73 0.77 0.80 (kg/h) 298,8 298,8 298,8 Qng (W) 649,876 694,8 208,46 QF QW QD (W) 4,53 73,6 72,99 (W) 2,437 68,5 72,1 (W) 14,2 5,75 3,48 ( (W W) 0,965 3,4 2,05 ) 7,201 3,9 33,04 QK (W) 785,53 772,8 234,5 Công thức áp dụng: III  Khối lượng riêng etylic 28%  Xác định F tF = 32 - = (kg/m3) = 973.32(kg/m3) - Phần mol cấu tử dễ bay nhập liệu; =0,108 mol/mol Tra bảng ta = 0.45 Suất lượng nhập liệu : F=+ = =0,44(kmol/h) Xác định tD=71.5 - = 743,08 (kg/m3) - = 977,1 (kg/m3)  Phần mol sản phẩm đỉnh :  = 0,706(mol/mol) Chỉ số hoàn lưu tối thiểu = = = 0,75 Làm thí nghiệm mâm với số hồi lưu lần lần 1, 1.5 , Trong đó: • F, W, D: suất lượng nhập liệu, sản phẩm đáy đỉnh, kmol/h xF, xW, xD: phần mol cấu tử dễ bay nhập liệu, sản phẩm đáy • đỉnh mol/mol • làm tương tự ta bảng số liệu: STTTN xF mol/mol 0.108 F kmol/h 0.44 xD mol/mol 0.65 D kmol/h 0.034 Xw mol/mol 0.060 W kmol/h 0.406 0.108 0.44 0.69 0.031 0.064 0.409 0.108 0.44 0.75 0.027 0.066 0.413 0.108 0.44 0.73 0.011 0.092 0.429 0.108 0.44 0.77 0.010 0.093 0.430 0.108 0.44 0.80 0.0085 0.094 0.4315  =0,083.4186.(30,4 –29,8) = 208,46(w) G: Lưu lượng nước, kg/s C: nhiệt dung riêng nước, J/kg.độ  +0,81 965,91.0,75 =0,734(kg/h)  = 8,83.0,19.763.+8,83.0,81.987,5 =8,34(kg/h)  F==0,2(kg/kg) Ta có: 0,108 46,07 + (1- 0,108) 18 = 21,03   F==0,237(kg/kg) Tương tự ta tính , ta kết qủa sau: STTTN kg/kg 0.237 0.237 0.237 0.237 0.237 0.237 F kg/h 9.25 9.25 9.25 9.25 9.25 9.25 kg/kg 0.826 0.851 0.885 0.874 0.896 0.911 D kg/h 1.232 1.158 1.054 0.423 0.396 0.344  Nhiệt dung riêng nhập liệu: FF ) =0,2.3350,54+(10.2).4207,4=4036,02 (J/kg)  nhiệt lượng dòng nhập liệu mang vào ( W ) : = (0,734 4036,02.88,7)/ 3600=72,99 (w) Với tSF = t6 = 88,7  D= = =0,935(kg/kg)  Nhiệt dung riêng sản phẩm đỉnh : DD ) =0,935.3406+(10,935).4190=3456,96(J/kg)  nhiệt lượng dòng sản phẩm đỉnh mang ra, W : =(0,0468 3456,96.77,6)/3600= 3,48 (w) với tSD = t5 = 77,6  W= =0,15(kg/kg)  Nhiệt dung riêng sản phẩm đáy : WW ) =0,15.3404,5 + (10,15).4214,6=4093,085(J/kg)  Nhiệt lượng dòng sản phẩm đáy mang : =(0,687 4093,085.92,3)/3600 =72,1(w) tSW = t1 = 77,6 kg/kg 0.140 0.149 0.153 0.206 0.208 0.210 W kg/ 8.00 8.10 8.20 8.83 8.86 8.90  Nhiệt lượng cung cấp cho nồi đun, W QK = QD + QW + Qm+Qng QF =3,48+72,1+0,1.QK + 208,46 72,99 QK=234,5 (W) Trong đó:       QK: nhiệt lượng cung cấp cho nồi đun, W Qm: nhiệt lượng mát môi trường xung quanh W QD: nhiệt lượng dòng sản phẩm đỉnh mang ra, W QW: nhiệt lượng dòng sản phẩm đáy mang ra, W Qng: nhiệt lượng trao đổi thiết bị ngưng tụ, W QF: nhiệt lượng dòng nhập liệu mang vào, W  Làm lạnh sản phẩm đỉnh : = (=0,0468 3456,96.(77,6 – 32)/3600 =2,05 (W)  Làm lạnh sản phẩm đáy = (=0,687.4093,085.(92,3– 50)/3600 = 33,04 (W) IV Phương trình đường làm việc : L = = = 34,13: lượng hỗn hợp nhập liệu so với sản phẩm đỉnh • Pt đường nồng độ làm việc đoạn cất: y = + =+ =0,6x + 0,34 • Pt đường nồng độ làm việc đoạn chưng: - y=�−=.0,066 =14,26x– 0,87A V Đồ thị 1.Số mâm lý thuyết thí nghiệm  Có mâm lý thuyết  Số mân thực tế Ntt = 14  Hiệu suất : η== 100% = 37,5 % Số mâm lý thuyết thí nghiệm Có mâm lý thuyết Hiệu suất : η== 100% = 37,5 % 3.Số mâm lý thuyết thí nghiệm Có mâm lý thuyết Hiệu suất : η== 100% = 50 % 4.Biến đổi số hoàn lưu với độ tinh khiết sản phẩm đỉnh: 5.Biến đổi số hoàn lưu với lượng nhiệt cần sử dụng:
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực Hành Cơ Học Chưng Cất, Thực Hành Cơ Học Chưng Cất, Thực Hành Cơ Học Chưng Cất

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay