Khóa luận đổi mới sự lãnh đạo của đảng bộ tỉnh đối với mặt trận tổ quốc tỉnh phú thọ hiện nay

59 630 0
  • Loading ...
1/59 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 17:33

Tổng quan về công tác mặt trậnl.Giới thiệu về mặt trận tổ quổcVỉệt Nam. 1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của MTTQ Việt Nam1.1.1 Tên gọi của mặt trận tổ quốc Việt Nam.Chúng tôi hiểu rằng tất cả các quý vị đều tán thành bản Báo cáo Chính trị của Ban trù bị Đại hội do đồng chí Hoàng Quốc Việt trình bày, tán thành bản dự thảo Chương trình Chính trị, tán thành bản dự thảo Điều lệ. Song trước khi Đại hội thông qua những văn kiện quan trọng này, theo đề nghị của một số vị, xin Đại hội cho phép tôi trình bày thêm về cái tên: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.Ban trù bị Mặt trận Dân tộc thống nhất được thành lập từ mùa thu năm 1976, gồm đại biểu của 3 tổ chức: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, Liên minh các lực lượng Dân tộc Dân chủ và Hoà bình Việt Nam. Ban trù bị chúng tôi đã thảo luận khá nhiều về cái tên của Mặt trận mới, chúng tôi còn trao đổi ý kiến với các thành viên trong các tổ chức Mặt trận và các địa phương. Mọi người đều thấy rằng:• Cái tên Mặt trận Dân tộc Giải phóng có lịch sử vẻ vang nhưng không còn thích hợp, bởi vì dân tộc ta đã được giải phóng hoàn toàn rồi.• Cái tên Liên minh Các lực lượng Dân tộc Dân chủ và Hoà bình cũng có lịch sử vẻ vang nhưng cũng không còn thích hợp, bởi vì nước ta đã hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ và đã giành được hoà bình rồi.• Cái tên Mặt trận Tổ quốc thì thân thương, gàn gũi và còn thích hợp nhất song hãy tạm để lại đó, thử đi tìm một tên khác xem có cái tên nào hay hơn không?Có người nói nên lấy tên Mặt trận mới là Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam nhưng lâu nay ta thường coi là cái tên chung, không phải các tên cụ thể của Mặt trận nào: cũng như nói Đảng của giai cấp công nhân là một cái tên chung, còn Đảng Lao động hay Đảng Cộng sản mới là cái tên cụ thể.Có người nói nên lấy tên là Mặt trận Dân chủ, vì cả thế giới đều đang hướng về dân chủ, dân chủ xã hội chủ nghĩa còn cao hơn cả dân chủ tư sản. Nhưng nếu vậy thì sao ta lại nói Mặt trận Dân chủ trống không để chẳng rõ là dân chủ tư sản hay dân chủ xã hội chủ nghĩa. Huống chi năm 19361939 đã có Mặt trận Dân chủ Đông dương với nội dung và mục tiêu của nó lúc đó thấp hơn nền dân chủ nhân dân sau này: mà dân chủ nhân dân lại thấp hơn chủ nghĩa xã hội, nghĩa là chúng ta đã đi quan những giai đoạn thấp của cách mạng và chúng ta đang ở giai đoạn cao của cách mạng là giai đoạn Cách mạng xã hội chủ nghĩaCó người nói nên gọi hẳn là Mặt trận Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, bởi vì Tổ quốc là nói về yêu nước, xã hội chủ nghĩa là nói về thực chất của cuộc Cách mạng, ngày nay chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa xã hội hoà làm một, yêu nước tức là yêu chủ nghĩa xã hội. Cái tên ấy và cách giải thích như vậy rất có ý nghĩa và sát với tình hình thực tế nước ta.Song có nhiều vị miền Nam trong Ban Trù bị đại hội nói rằng gọi là Mặt trận Tổ quốc xã hội chủ nghĩa thì đúng nhưng cái tên hơi dài, chỉ nên gọi là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vừa gọn mà cũng vừa đủ nghiã, bởi vì Tổ quốc là nói về yêu nước, Việt Nam là nói về xã hội chủ nghĩa, tức là Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đó là Việt Nam xã hội chủ nghĩa chứ không thể Việt Nam nào khác được. MỞ ĐẦU Chương I : Tổng quan công tác mặt trận l.Giới thiệu mặt trận tổ quổcVỉệt Nam 1.1 Lịch sử hình thành phát triển MTTQ Việt Nam 1.1.1 Tên gọi mặt trận tổ quốc Việt Nam Chúng hiểu tất quý vị tán thành Báo cáo Chính trị Ban trù bị Đại hội đồng chí Hoàng Quốc Việt trình bày, tán thành dự thảo Chương trình Chính trị, tán thành dự thảo Điều lệ Song trước Đại hội thông qua văn kiện quan trọng này, theo đề nghị số vị, xin Đại hội cho phép trình bày thêm tên: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Ban trù bị Mặt trận Dân tộc thống thành lập từ mùa thu năm 1976, gồm đại biểu tổ chức: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, Liên minh lực lượng Dân tộc Dân chủ Hoà bình Việt Nam Ban trù bị thảo luận nhiều tên Mặt trận mới, trao đổi ý kiến với thành viên tổ chức Mặt trận địa phương Mọi người thấy rằng: • Cái tên Mặt trận Dân tộc Giải phóng có lịch sử vẻ vang không thích hợp, dân tộc ta giải phóng hoàn toàn • Cái tên Liên minh Các lực lượng Dân tộc Dân chủ Hoà bình có lịch sử vẻ vang không thích hợp, nước ta hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ giành hoà bình • Cái tên Mặt trận Tổ quốc thân thương, gàn gũi thích hợp song tạm để lại đó, thử tìm tên khác xem có tên hay không? Có người nói nên lấy tên Mặt trận Mặt trận Dân tộc thống Việt Nam lâu ta thường coi tên chung, tên cụ thể Mặt trận nào: nói Đảng giai cấp công nhân tên chung, Đảng Lao động hay Đảng Cộng sản tên cụ thể Có người nói nên lấy tên Mặt trận Dân chủ, giới hướng dân chủ, dân chủ xã hội chủ nghĩa cao dân chủ tư sản Nhưng ta lại nói "Mặt trận Dân chủ" trống không để chẳng rõ dân chủ tư sản hay dân chủ xã hội chủ nghĩa Huống chi năm 1936-1939 có Mặt trận Dân chủ Đông dương với nội dung mục tiêu lúc thấp dân chủ nhân dân sau này: mà dân chủ nhân dân lại thấp chủ nghĩa xã hội, nghĩa quan giai đoạn thấp cách mạng giai đoạn cao cách mạng giai đoạn Cách mạng xã hội chủ nghĩa Có người nói nên gọi Mặt trận Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, Tổ quốc nói yêu nước, xã hội chủ nghĩa nói thực chất Cách mạng, ngày chủ nghĩa yêu nước chủ nghĩa xã hội hoà làm một, yêu nước tức yêu chủ nghĩa xã hội Cái tên cách giải thích có ý nghĩa sát với tình hình thực tế nước ta Song có nhiều vị miền Nam Ban Trù bị đại hội nói gọi " Mặt trận Tổ quốc xã hội chủ nghĩa" tên dài, nên gọi " Mặt trận Tổ quốc Việt Nam" vừa gọn mà vừa đủ nghiã, "Tổ quốc" nói yêu nước, " Việt Nam" nói xã hội chủ nghĩa, tức "Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam" Đó Việt Nam xã hội chủ nghĩa Việt Nam khác Mọi người cho chí lý Song có người nêu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hay thật, e kẻ địch có xuyên tạc không? Có ý kiến trình bày lại rằng: Thực Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành lập năm 1955, tên Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đề xướng người tán đồng Lúc Đảng Lao động Việt Nam tức Đảng Cộng sản Việt Nam Hồ Chủ tịch thấy rõ Đế quốc Mỹ âm mưu phá hoại Hiệp định Giơ ne vơ Việt Nam, nhằm hất cẳng Pháp, chiếm lấy miền Nam ta, chia rẽ lâu dài nước ta Vì phải có mặt trận đoàn kết toàn dân đấu tranh cho quyền lợi thiêng liêng Tổ quốc, hai tiếng " Tổ quốc" nhắc nhở người đoàn kết phấn đấu cho nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ giàu mạnh Đó Mặt trận nước từ Bắc đến Nam Song đế quốc Mỹ tay sai cố tình phá hoại hiệp định Giơ ne vơ Việt Nam, gây chiến tranh đặc biệt, chiến tranh cục sau chúng đưa chiến tranh lan rộng toàn quốc làm trở ngại cho hoạt động Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Vì cao trào đồng khởi miền Nam, Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam đời dịp tổng công Tết Mậu thân năm 1968 có thêm Liên minh lực lượng Dân tộc, Dân chủ Hoà bình Việt Nam tổ chức mặt trận phù hợp với điều kiện lịch sử lúc làm cho Mặt trận Dân tộc thống mở rộng nhiều hình thức Nói để thấy Mặt trận Tổ quốc Việt Nam từ khứ Tổ quốc Việt Nam chung Còn địch xuyên tạc ư? Cách mạng chân không sợ địch xuyên tạc, mà phải luôn công vào xuyên tạc chúng Lần thứ lịch sử nước Mỹ, bọn xâm lược bị thất bại Việt Nam Chúng đau buồn ngoan cố Khi rút khỏi Việt Nam chúng mang theo 10 vạn người di tản gài lại bọn tay sai phá hoại Chúng ta chứng kiến việc bọn tay sai Mỹ lợi dụng nhà thơ Vinh Sơn thành phố Sài gòn để làm nơi chứa vũ khí, nơi in bạc giả, nơi phát tin đồn nhảm, nơi chứa chấp xấu xa nhơ bẩn Hiện bọn CIA Mỹ lại tung dư luận gọi "vi phạm nhân quyền" gọi " bảo vệ nhân quyền" để xuyên tạc thật, dựng lên chuyện không có, hòng vu cáo Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam lừa dối nhân dân giới Sự thật bọn xâm lược Mỹ ném bom hàng loạt máy bay B52, rải chất độc hoá học, dồn dân, đốt làng, phá lúa, tổ chức trại giam kiểu chuồng bò, chuồng cọp v.v gây nên tàn phá, chết chóc, đau thương đất nước ta, đâu chúng phép nói đến nhân quyền! Có vài viết gọi văn chương, có vài miệng gọi khí trị nước phương Tây phụ hoạ với luận điệu CIA Mỹ Thật đáng tiếc cho họ, tự họ làm giảm giá trị nhiều dòng chữ, lời nói họ lâu Bởi họ vô tình hay cố ý đồng loã với CIAMỹ Chúng ta hoàn toàn bác bỏ luận điệu bịa đặt, vu khống từ đâu nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Chính sách nhân đạo Chúng ta muốn người Việt Nam thương yêu nhau, đoàn kết với nhau, xây dựng đất nước phồn vinh Chúng ta muốn sống hoà bình hữu nghị với tất dân tộc giới Xin trở lại tên " Mặt trận Tổ quốc Việt Nam" Có bạn miền Nam, bạn vùng giải phóng nói rằng: Quốc hội thống toàn dân bàu định thủ đô Hà nội, quốc kỳ cờ đỏ vàng, định người từ Bắc đến Nam hoan hô lại có ý kiến muốn tránh né tên " Mặt trận Tổ quốc Việt Nam", lại sợ địch xuyên tạc! Đó câu nói chí lý, chí tình, đáng ghi nhớ Thật vậy, hai tiếng Tổ quốc vô thiêng liêng Người Việt Nam ta chung Tổ quốc từ Cao Lạng đến Minh Hải, chung mộ tổ Hùng vương Lâm Thao, Vĩnh Phú Người Việt Nam nước dù xa xôi đến đâu hướng Tổ quốc thân yêu Bất kỳ người Việt Nam yêu nước nàocũng vui mừng trước kiện lịch sử mùa xuân 1975, miền Nam hoàn toàn giải phóng Tổ quốc Việt Nam độc lập thống Ngày nay, mong góp phàn xây dựng Tổ quốc đàng hoàng hơn, to đẹp lời Bác Hồ nói, Hai tiếng Tổ quốc kêu gọi trái tim Việt Nam, thúc dục khối óc Việt Nam, phải làm cho Tổ quốc giàu mạnh Chính vậy, đề nghị quý vị thông qua tên mặt trận Mặt trận Tổ quốc Việt Nam! 1.1.2 Lịch sử hình thành mặt trận dân tộc thống Kế thừa, phát huy truyền thống yêu nước đoàn kết dân tộc ta Đảng Cộng sản Việt Nam Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: Cách mạng nghiệp quàn chúng Ngay từ đời, Đảng chủ trương đoàn kết lực lượng dân tộc dân chủ Mặt trận Dân tộc Thống để chống kẻ thù chung độc lập tự Tổ quốc Giữa lúc cao trào cách mạng đàu tiên Đảng lãnh đạo mà đỉnh cao phong trào Xô viết Nghệ tĩnh diễn sôi rầm rộ nước, ngày 18.11.1930, Ban Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông dương thị vấn đề thành lập Hội phản đế Đồng minh, hình thức đàu tiên Mặt trận Dân tộc Thống Việt nam Từ tới nay, thời kỳ khác có hình thức tên gọi tổ chức_cụ thể khác phù hợp với nhiệm vụ thời kỳ cách mạng Mặt trận Dân tộc Thống Việt nam nơi tập hợp giai tàng xã hội mục tiêu lớn dân tộc tồn phát triển, Đảng Cộng sản Việt Nam - người chủ xướng việc hình thành Mặt trận Dân tộc thống thời đại - vừa thành viên tích cực Mặt trận vừa sáng tạo, dắn đường lối, sách, gương mẫu phấn đấu lợi ích chung dân tộc thành viên Mặt trận thừa nhận vai trò lãnh đạo Hiện nay, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hình thức tổ chức Mặt trận Dân tộc Thống Việt nam với mục tiêu tập hợp phát huy sức mạnh khối Đại đoàn kết toàn dân phấn đấu cho nước Việt Nam độc lập, tự do, hạnh phúc, dân giàu, nước mạnh, xã hội công văn minh.Quá trình hình thành sau: a MẶT TRẬN THỐNG NHẤT PHẢN ĐÊ ĐÔNG DƯƠNG HỘI PHẢN ĐỂ ĐỒNG MINH (18-11-1930) Ngay từ Chính cương vắn tắt Sách lược vắn tắt thông qua Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc chủ trì vạch càn thiết phải xây dựng Mặt trận Dân tộc thống nhằm đoàn kết giai tàng xã hội, tổ chức trị, cá nhân phát huy truyền thống yêu nước, sức mạnh nhân tố dân tộc phấn đấu cho nghiệp chung giải phóng dân tộc Qua phong trào cách mạng phản đế, phản phong sôi nước mà đỉnh cao Xô viết Nghệ Tĩnh, tổ chức trị với hệ tư tưởng khác gặp mục tiêu giải phóng dân tộc lượt xuất với tham gia nhiều tàng lớp, nhiều dân tộc Quá trình khẳng định lực cách mạng giai tàng xã hội, khẳng định vị trí đặc biệt hệ tư tưởng giai cấp công nhân với việc định hướng cho cách mạng giải phóng dân tộc Quá trình khẳng định khối liên minh công nông sở Mặt trận Dân tộc thống Đảng chủ xướng Trong Án nghị vấn đề phản để Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 10 năm 1930 nêu rõ cấp thiết phải thành lập Mặt trận Thống phản đế Ngày 18/11/1930 Ban Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông dương Chỉ thị thành ỉập Hội Phản để đồng minh hình thức đàu tiên Mặt trận Dân tộc thống lãnh đạo Đảng b PHẢN ĐỂ LIÊN MINH (3-1935) Tháng năm 1935, Đại hội Đảng thứ thông qua nghị công tác Phản đế liên minh, định thành lập thông qua điều lệ tổ chức nhằm tập hợp tất lực lượng phản đế toàn Đông dương Điều lệ Phản để ỉìên rộng linh hoạt Điều lệ Hội phản đế đồng minh Bất kỳ người đoàn thể thừa nhận nghị quyết, Điều lệ thường xuyên nộp hội phí thừa nhận hội viên C.MẶT TRẬN THỐNG NHẤT NHÂN DÂN PHẢN ĐỂ (10-1936) Chủ trương thành lập Mặt trận thống nhân dân Phản đế phổ biến qua tài liệu chung quanh vấn đề sách ngày 30/10/1936 khắc phục sai làm nhận thức hành động trình thực liên minh thời kỳ trước Việc tập hợp lực lượng Mặt trận công khai qua thư ngỏ Đảng Cộng sản Đông Dương gửi cho Chính phủ Mặt trận nhân dân Pháp_bày tỏ đồng minh với nhân dân Pháp, kêu gọi ban hành số quyền tự dân chủ cho nhân dân Đông Dương hô hào "tất đảng phái trị, tất tàng lớp nhân dân Đông Dương tham gia Mặt trận nhân dân Đông Dương" d.MẶT TRẬN DÂN CHỦ ĐÔNG DƯƠNG (6-1938) Sau Mặt trận nhân dân Pháp lên cầm quyền với chương trình hành động có nêu việc thành lập Uỷ ban nghị viện điều tra tình hình tri kinh tế thuộc địa, với nhiều nước thuộc địa khác nhà yêu nước Việt Nam kêu gọi "tiến tới Đông dương Đại hội" sáng kiến đảng Cộng sản Đông Dương ủng hộ thư ngỏ tháng 8-1936 nêu 12 nguyện vọng cụ thể làm sở cho Đông Dương Đại hội, lời kêu gọi dấy lên phong trào sôi nhân dân nước Tháng 9-1937 loạt tổ chức Thanh niên Dân chủ Đông Dương, Hội Cứu tế bình dân, Công hội, Nông hội đời với việc hoạt động công khai nửa công khai tổ chức quàn chúng nhuư hội hữu, tương tế, hội hoạt động âm nhạc bước hình thành Mặt trận Dân chủ Đông Dương Tháng 6/1938 Đảng Cộng sản Đông Dương gửi thư công khai cho đảng phái đề nghị gác ý kiến bất đồng để "bước tới thành lập Mặt trận Dân chủ Đông Dương" thời kỳ từ phong trào Mặt trận dàn hình thành Mặt trận với tính chất tổ chức f MẶT TRẬN THỐNG NHẤT DÂN TỘC PHẢN ĐỂ ĐÔNG DƯƠNG (11-1939) Tháng năm 1939,chiến tranh giới thứ hai bùng nổ, Mặt trận Dân chủ Đông dương bị thực dân Pháp thẳng tay đàn áp Cùng với đàu hàng tìioả hiệp thực dân Pháp với phát xít Nhật, vấn đề sống dân tộc Đông Dương đặt Tháng 11/1939 Đảng Cộng sản Đông Dương kịp thời chuyển hướng đạo, chuyển vận động Mặt trận Dân chủ thành Mặt trận Dân tộc thống chống chiến tranh đế quốc với tên gọi thức: Mặt trận Dân tộc thống phản đế Đông dương nhằm liên hiệp tất dân tộc Đông Dương, giai tàng, đảng phái, cá nhân có tinh thần phản đế muốn giải phóng dân tộc chống đế quốc, bè lũ tay sai chúng vua chúa xứ phản bội quyền lợi dân tộc Các tổ chức phản đế phát triển nhanh chóng hình thức bí mật công khai g VỆT NAM ĐỘC LẬP ĐỒNG MINH HỘI GỌI TẮT LÀ VIỆT MINH (19-5-1941) Năm 1940, quân Nhật kéo vào Đông dương, thực dân Pháp đàu hàng làm tay sai cho phát xít Nhật Tại Hội nghị Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương thứ 8, theo đề nghị lãnh tụ Nguyễn Quốc, Mặt trận dân tộc thống chống phát xít Pháp Nhật với tên gọi Việt nam Độc lập đồng minh gọi tắt Việt minh ngày 19.5.1941 lấy cờ đỏ vàng năm cánh làm cờ Việt minh làm cờ tổ quốc "khi thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà" Mặt trận Việt minh thu hút giới đồng bào yêu nước, từ công nhân, nông dân, trí thức, tiểu tư sản đến tư sản dân tộc, phú nông số địa chủ nhỏ có tinh thần yêu nước, đưa tới cao trào đánh Pháp, đuổi Nhật_của toàn dân ta năm 1941-1945, Mặt trận Việt minh nhân tố bảo đảm cho cách mạng thành công Từ sáng kiến triệu tập toàn quốc đại biểu đại hội, Đại hội Quốc dân_do Tổng Việt minh triệu tập họp Tân trào ngày 16-17/8/1945 thông qua lệnh tổng khởi nghĩa, định quốc kỳ, quốc ca cử Uỷ ban giải phóng dân tộc tức Chính phủ lâm thời Hồ Chí minh làm Chủ tịch ngày 2/9/1945 Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời đọc tuyên ngôn độc lập, đại biểu tổng Việt minh Nguyễn Lương Bằng đọc lời hiệu triệu đồng bào nước h HỘI LIÊN HIỆP QUỐC DÂN VIỆT NAM GỌI TẮT LÀ HỘI LIÊN VỆT (29-5-1946) Năm 1946, lúc nước Việt nam dân chủ cộng hoà vừa đời phải đương đàu với nhiều khó khăn lớn, Ban vận động thành lập Hội liên hiệp quốc dân Việt nam_gồm 27 người với đại biểu Việt minh Hồ Chí Minh, thành lập nhằm mở rộng khối đoàn kết dân tộc Việt minh Liên Việt làm chỗ dựa vững cho quyền Cách mạng non trẻ đối phó có hiệu lực với thù giặc i MẶT TRẬN LIÊN VIỆT (3-3-1951) Năm 1951, lúc kháng chiến chống thực dân Pháp vào giai đoạn liệt, thực hiệu " Tất cho tiền tuyến ", yêu càu tập hợp hình thức tổ chức Mặt trận để đoàn kết động viên toàn dân ta tập trung sức người sức đẩy mạnh kháng chiến trở nên cấp bách Với chủ trương đường lối đắn Đảng Lao động Việt Nam ủng hộ tích cực Đảng Xã hội, Đảng Dân chủ, tổ chức trị, nhân sĩ trí thức Mặt trận Việt Minh Hội Liên Việt, hai tổ chức Mặt trận hợp thành Mặt trận Liên Việt Mặt trận Liên Việt góp phàn động viên công sức toàn quân, toàn dân lập nên chiến thắng lịch sử Điện Biên phủ, đưa đến việc ký kết hiệp định Giơ-ne-vơ năm 1954 công nhận chủ quyền, độc lập, thống toàn vẹn lãnh thổ nước Việt nam k MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM (10-9-1955) Đế quốc Mỹ nhảy vào miền Nam Việt nam, hất cẳng thực dân Pháp phá hoại hiệp định Giơ-ne-vơ âm mưu chiếm đóng miền Nam chia cắt lâu dài nước ta Cách mạng Việt nam lúc có hai nhiệm vụ chiến lược tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa miền Bắc hoàn toàn giải phóng hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ miền Nam, thực thống nước nhà Trong bối cảnh đó, ngày 10.9.1955, Mặt trận Tổ quốc Việt nam đời với mục đích đoàn kết lực lượng dân tộc dân chủ, đấu tranh đánh bại đế quốc Mỹ xâm lược tay sai, xây dựng nước Việt nam hoà bình thống nhất, độc lập, dân chủ giàu mạnh Mặt trận Tổ quốc Việt nam phát huy tác dụng to lớn kháng chiến chống Mỹ cứu nước nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa miền Bắc Mặt trận Tổ quốc Việt nam động viên đồng bào chiến sĩ nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng đánh thắngchiến tranh phá hoại đế quốc Mỹ hết lòng đáp ứng yêu càu đấu tranh yêu nước đồng bào miền Nam Mặt trận Tổ quốc Việt nam tích cực tham gia cải tạo Xã hội chủ nghĩa nông nghiệp, thủ công nghiệp, thương nghiệp nhỏ giúp đỡ nhà tư sản dân tộc thông suốt sách làm cho cải tạo công thương nghiệp tư tư doanh tiến hành thuận lợi, đạt kết Mặt trận tích cực góp phàn phát huy quyền làm chủ nhân dân, sức động viên nhân dân tham gia bàu cử Quốc hội Hội đồng nhân dân cấp, xây dựng quyền cách mạng, phát triển sản xuất, xây dựng kinh tế, thực nếp sống mới, xây dựng người MẶT TRẬN DÂN TỘC GIẢI PHÓNG MỀN NAM VỆT NAM (20- 12-1960) Trong cao trào đồng khởi đồng bào miền Nam, Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam đời (20-12-1960) nhằm đoàn kết toàn dân đánh bại chiến tranh xâm lược đế quốc Mỹ, đánh đổ nguỵ quyền tay sai chúng, giải phóng miền Nam, tiến tới thống Tổ quốc Với đường lối đắn ấy, Mặt trận Dân tộc Giải phóng tập hợp cờ đại nghĩa tàng lớp nhân dân, tổ chức người Việt nam yêu nước, để chống Mỹ cứu nước Mặt trận dân tộc giải phóng không ngừng củng cố mở lộng khối đoàn kết dân tộc, tổ chức động viên đồng bào chiến sĩ miền Nam đẩy mạnh đấu tranh ba mặt trận: quân sự, trị ngoại giao, ảnh hưởng Mặt trận Dân tộc Giải phóng không ngừng mở rộng tàng lớp nhân dân miền Nam uy túi mặt trận nâng cao trường quốc tế m LIÊN MINH CÁC Lực LƯỢNG DÂN Tộc DÂN CHỦ VÀ HÒA BÌNH VỆT NAM (20-4-1968) Trong cao trào tiến công dậy đàu xuân Mậu Thân (1968) Liên minh lực lượng Dân tộc, Dân chủ Hoà bình Việt nam đời (20-41968) Kết tụ từ phong trào đấu tranh yêu nước giới sinh viên, học sinh, trí thức, đồng bào tôn giáo, công thương gia, nhân sĩ dân chủ thành thị miền Nam, Liên minh lực lượng Dân tộc, Dân chủ Hoà bình Việt nam công tác nước nước góp sức động viên xúc tiến phong trào ấy, tăng thêm sức mạnh cho khối đoàn kết toàn dân, chống Mỹ cứu nước Phấn đấu cho mục tiêu chung giải phóng miền Nam, bảo vệ xây dựng miền Bắc thực thống nước nhà, Mặt trận Tổ quốc Việt nam, Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Liên minh lực lượng Dân tộc, Dân chủ Hoà bình Việt nam luôn hợp tác chặt chẽ, hỗ trợ tạo nên sức mạnh không lay chuyển khối đại đoàn kết dân tộc, đưa kháng chiến chống Mỹ cứu nước toàn dân đến dân tỉnh, bảo vệ quyền lợi lợi ích nhân dân,thường xuyên sát nắm vững tâm tư nguyện vọng tàng lớp nhân dân nhiều phong trào, nhiều hoạt động MTTQ tạo sụ hưởng ứng nhiệt tình tàng lớp nhândân;tiêu biểu vận động ủnh hộ quỹ “Vì người nghèo” chương trình ĐĐK, vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa khu dân cư”, công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng quyền Phương thức hợt động MTTQ cấp có nhiều đổi mới,công tác đạo hướng dẫn có trọng tâm, khu dân cư, đáp ứng yêu càu nguyện vọng nhân dân 2.2 Những điều hạn chế Bên cạnh kết đạt được, công tác MT tồn hạn chế là: Việc đổi đổi nội dung , phương thức MTTQ tổ chức thành viên có nhiều tiến bộ, nhiệm vụ thời kì đổi mới, chưa đáp ứng yêu càu nhiệm vụ thời kì mới, hoạt động nặng hành chính, hình thức tập hợp đa dạng hóa, nội dung chưa thiết thực hấp dẫn Công tác kiện toàn tổ chức đổi công tác cán chưa kịp thời Hoạt động MTTQ cấp tập chung chủ yếu vào máy chuyên trách, chưa khai thách hết khả cộng tác viên ,các cá nhân tiêu biểu, thành viên UB MTTQ với HĐND UBND số huyện, thành thị, sở theo quy chế chưa chặt chẽ Phàn lớn cấp xã chưa xây dựng thực theo quy chế Việc tổng kết rút kinh nghiệm điển hình tiên tiến để nhân diện rộng chậm, công tác thi đua khên thưởng động viên phong trào hạn chế.MTTQ cấp sở Ban công tác MT khu dân cư ban tra nhân dân có vị trí đặc biệt quan trọng chưa quan tâm bồi dưỡng, tổng kết đảm bảo điều kiện hoạt động , nên lúng túng súc đền bù giải phong mặt bằng, giải tỏa hành lang giao thông, chấp hành quy định an toàn giao thông, vụ việc khiếu kiện đông người sẩy địa bàn dân cư Việc vận động thành phàn kinhtế- xã hội ,các hộ sản xuất kinh doanh giỏi đóng góp vào vận động xã hội hận chế -Với kết đạt đây,MTTQ cấp có nhiều chuyển biến so với trước,vị trí nâng cao rõ rệt hệ thống trị,là chõ dựa tin cậy Đảng,của nhân dân.MTTQ thực đóng vai trò người tập hợp đoàn kết tàng lớp nhân dân tỉnh,luôn bảo vệ quyền lợi ích đáng nhân dân ,thường xuyên sát nắm vũng tâm tư nguyện vọng tàng lớp nhân dân nhiều phong trào, ho ạt động MTTQ tàng lớp nhân dân hưởng ứng nhiệt tình.Tiêu biểu vận động ủng hộ quỹ “Vì người nghèo”,chương trình làm nhà ĐĐK,CUỘC vận động “Toàn dân xây dựng đời sống văn hoá KDC” -Phương thức hoạt động MTTQ cấp có nhiều đổi so với trước,công tác đạo hướng dẫn có trọng tâm,trọng điểm ,bám sát nhiệm vụ tri địa phương,hướng sở,khu dân cư, đáp ứng yêu càu nguyện vọng nhân dân -Việc nắm bắt tình hình tư tưởng tàng lớp nhân dân nhiều lúc,nhiều nơi chưa sâu sát,kịp thời -Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá khu dân cư” mở rộng số nơi chưa trọng đên chất lượng vận động.Bên cạnh hộ gia đình đạt danh hiệu”Gia đình văn hoá”, khu dân cư văn hoá,khu dân cư tiên tiến ngày cang cao,thì tệ nạn xã hội gia tăng,các hủ tục lạc hậu số nơi có xu hướng hồi phục -Công tác phố hợp tuyên truyền giáo dục pháp luật nhân dân yếu.Hoạt động giám sát chưa đạt mức độ hiệu việc xay dựng quỳên theo hướng nâng cao chât lượng phục vụ nhân dân đội ngũ công chức nhà nước -Nội dung,hình thức hội nghị đại biểu dân cử tiếp xúc cử chi gò bó, hình thức :số điểm tiếp xúc ít,số cử chi tiếp xúc chưa nhiều -Công tuyên truyền chủ trương Đảng, sách pháp luậtcủa Nhà nước chua phong phú, chưa hấp dẫn chưa thu hut nhiều đoàn viên, hội viên quàn chúng nhân dân tham gia Công tác nắm tình hình tư tưởng quàn chúng nhân dân chưa kịp thời, biệt có nơi chưa tổ chức lược lượng càn tập hợp đoàn viên , hội viên Kết phong trào thi đua chưa đồng cấp,các ngành, địa phương, số ngành,các địa phương, số phong trào vận động hiệu chưa cao Việc xây dựng nhân rộng điển hình tiên tiến chưa nhân rộng -Kết phát triển đoàn viên , hội viên mở rộng tổ chức chưa thực bền vững Việc thành lập tổ chức đoàn thể nhân dân doang nghiệp nhà nước gựp nhiều khó khăn;một số nơi thành lập lúng túng nội dung phương thức hoạt động -Phương thức hoạt động MTTQ đoàn thể nhân dân biểu hành hóa mang tính hình thức Sự phối hợp hoạt động MTTQ đoàn thể nhân dân với quyền có số việc hình thức, thiếu chặt chẽ chưa thường xuyên Vai trò giám sát MTTQ đoàn thể hạn chế, việc tham gia đấu tranh, phòng chống tệ nạn quan liêu, tham lãng phí chưa tích cực 2.3 Nguyên nhân dẫn đến hạn chế -Thứ nhất: Đảng có nhiều chủ trương ,nghị đắn công tác Mặt trận , xác định rõ chức năng,nhiệm vụ vi trí quan trọng MTTQ hệ thống tĩị chưa ban hành chế rõ ràng mối quan hệ Đảng-chính quyền MTTQ đoàn thể nhân dân nên việc đạo tổ chức thực chủ trương, nghị hạn chế ;nhận thức phận cán lãnh đạo, Đảng viên MTTQ chưa đày đủ,không nơi ,cấp uỷ coi MTTQ đoàn thể -Thứ hai: Những điều kiện cho việc phát huy vai trò MTTQ chưa đảm bảo : bien chế cán cấp huyện ít,trong khối lượng công việc lại lớn,nhuiêù mối quan hệ phải đáp ứng Và tình trạng coi MTTQ nơi để chờ để nghỉ hưu nên bố chí cán không đáp ứng nhu càu Cơ chế sách thiếu hợp lí,kinh phí khoán theo đàu cán không ohù hợp mà phải bố trí theo công việc; sở vật chất phục vụ cho làm việc thiếu thốn cấp huyện sở -Thứ ba: Bản thân hệ thống Mặt trận thiếu hạn chế Trước yêu càu đổi đất nước nghiệp "Đại đoàn kết", việc đổi nội dung phương thức hoạt động cho phù hợp chậm Đội ngũ cán thiếu số lượng lại không đào tạo bồi dưỡng chất lượng nên ảnh hưởng đến lực tổ chức thực nhiệm vụ.BỘ máy mang nặng tính hành ,chưa thực sâu sát sở *về khách quan: -Do mặt trái chế thị trường, tệ tham những, tiêu cực xã hội ảnh hưởng đến đời sống, tư tưởng đoàn viên, hội viên tàng lớp nhân dân;mặt khác điều kiện kinh tế tỉnh nghèo, nên kinh phí sở vật chất đảm bảo cho hoạt động MTTQ đoàn thể khó khăn -Do tác động việc truyển dịch cấu kinh tế dẫn đến chuyển dich cấu lao động, việc làm gây khó khăn cho công tác quản lý, tập hợp, vận động quàn chúng tổ chức hoạt động đoàn thể * chủ quan: -Việc thể chế hóa số chủ trương Đảng nhằm phát huy vai trò MTTQ đoàn thể nhân dân chưa kịp thời ban hành hướng dẫn thực chậm -Nhận thức số cấp ủy, quyền chưa đày đủ vai trò MTTQ đoàn thể nhân dân;chưa quan tâm mức công tác lãnh đạo tạo điều kiện phát huy tính độc lập, sáng tạo MTTQ đoàn thể Các công tác đạo, tổ chức hoạt động MTTQ dàn trải , chưa tập trung vào trọng tâm, trọng điểm nên chất lượng hiệu hoạt động hạn chế -Đội ngũ cán MTTQ, đoàn thể cấp chưa đồng , trình độ chuyên môn nghiệp vụ, khả vận động quàn chúng không cán chưa đáo ứng nhiệm vụ; thiếu động, có tư tưởng chờ vào đạo cấp ủy Chương III: Một số gỉảỉ pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác mặt trận MTTQ tỉnh Phú Thọ Phương hướng, mực tiêu sổ nhiệm vụ chủ yếu đến năm 2015 1.1 Phưong hướng: Đổi nội dung, phương thức hoạt động MTTQ đoàn thể nhân dân theo hướng làm rõ chức nhiệm vụ nhằm phát huy vai trò Mặt trận, đoàn thể việc tập hợp quàn chúng, vận động nhân dân tham gia thực nhiệm vụ trị, kinh tế-xã hội, quốc phòng góp phàn thực thắng lợi Nghị đại hội X Đảng nghị Đại hội Đảng tỉnh thứ XVI 1.2 Mục tiêu: -Đổi nội dung phương thức hoạt động MTTQ đoàn thể nhân dân theo hướng rõ mục tiêu, nhiệm vụ thiết thực, hướng sở nhằm nâng cao chất lượng, hiệu hoạt động -Tổ chức động viên nhân dân tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước, hành động cách mạng , góp phàn hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ trị địa phương, đồng thời trọng chăm lo bảo vệ quyền lực thiết thực, đáng đoàn viên -Đa dạng hóa hình thức tập hợp, mở rộng hoạt động tự quản nhân dân Củng cố, xây dựng nâng cao chất lượng toàn thiện hệ thông tổ chức Phấn đâu đến năm 2015 tỷ lệ tập hợp đoàn viên, hội viên cựu chiến binh đạt 96%,hội liên hiệp phụ nữ đạt 78%,công đoàn 82%,hội nông dân 91,3%, đoàn niên 67%;tỷ lệ tổ chức sở vững mạnh tương ứng: 93%85%-77%-60%-56% Thực tốt quy chế dân chủ sở , hpát huy hieụu vai trò giám sát, phản biện xã hội MTTQ đoàn thể nhân dân 1.3 Nhiệm vụ: -Phát huy tinh thần yêu nước, truyền thống đại đoàn kết toàn dân tiếp tục đổi công tác mặt trận góp phàn xây dựng bảo vệ Đảng, Chính quyền Thực dân giàu, tỉnh mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước nhằm động viên tàng lớp nhân dân phấn đấu hoàn thành mục tiêu kinh tế-xã hội tỉnh giai đoạn 20012005 2006-2015 Với phương châm khai thác tốt nguồn lực, tiềm năng, sức mạnh nội lực tàng lớp nhân dân, thành phàn kinh tế để phát triển kinh tế Tổ chức đấu tranh có hiệu chống lãng phí, trống quan liêu, quyền tham -Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục truyền thống, lòng tự hào dân tộc, truyền thống quê hương đất tổ Tăng cường trí trị tinh thần cộng đồng dân tộc,tôn giáo cư sở mục tiêu chung,góp phàn giữ vững ổn định tinh thần nhân dân Tăng cường an ninh quốc phòng.Đấu tranh chống âm mưu “Diễn biến hòa bình” luận điệu xuyên tạc bịa đặt, vu cao can thiệp vào công việc nội Đảng nhân ta -Tiếp tục đổi tổ chức phương thức hoạt động UB MTTQ cấp, tăng cường phối hợp hành động với thành viên, đẩy mạnh phong trào phát triển kinh tế, thẹc tiết kiệm , nâng cao đời sống tàng lớp nhân dân Một sổ gỉảỉ pháp nâng cao chất lượng hoạt động công tác MTTQ tỉnh Phú Thọ: 2.1 Đổi nội dung hoạt động MTTQ đoàn thể nhân dân: Căn vào chức nhiệm vụ hiến pháp pháp luật quy điịnh, MTTQ đoàn thể nhân dân pháp huy tính độc lập, chủ động sáng tạo đổi nọi dung hoạt động theo tinh thần Nghị đại hội X Đảng: 2.1.1 Công tác tuyên truyền, giáo dục trị tư tưởng: -Tuyên truyền, giáo dục trị tư tưởng, truyền thống cách mạng, ý thức tự lực tự cường dân tộc, tuyên truyền Luật MTTQ Việt Nam, luật đoàn thể nâng cao nhân thức Đảng viên, cán công chức nhà nước , đoàn viên, hội viên nhân dân vai trò MTTQ đoàn thể đời sống xã hội -Tuyên truyền thị, nghị Đảng, pháp luật Nhà nước, văn pháp quy tỉnh liên quan trực tiếp đến quyền lợi thiết thân đoàn viên, hội viên nhân dân để tham gia thực có hiệu chương trình trọng điểm tỉnh phát triển kinh tế, đời sống xã hội -Tuyên truyền vận động, phong trào hành động cách mạng , gương người tốt, việc tốt mô hình tiêu biểu công tác Mặt trận đoàn thể 2.1.2 Công tác xây dựng tổ chức vững mạnh, mở rộng thành viên, tập hợp đội viên, thành viên : -Thương xuyên củng cố, xây dựng MTTQ đoàn thể nhân dân, nâng cao chất lượng sở vững mạnh, giảm sở trung bình, không sở yếu -Đa dạng hóa hình thức tập hợp nhân dân phù hợp với đối tượng giúp họ tự nguyện, tự giác tham gia vào tổ chức , xây dựng phong trào xây dựng ý thức tự quản cộng đồng -Mở rộng tổ chức thành viên MTTQ, củng cố phát triển tổ chức sở : Chi đoàn , chi hội, ban công tác mặt trận khu dân cư, tổ chức đoàn thể ang nghiệp 2.1.3 Công tác tồ chức thực trương trình hoạt động cách mans gắn với nhiệm vự trị: -MTTQ đoàn thể nhân dân trọng tổ chức triển khai phong trào hành động cách mạng Tư đạo tỉnh phát động; trọng bám sát nhiệm vụ trị tình hình thực tế địa phương , thức đẩy chuyển dịch cấu kinh tế, ứng dụng tiến khoa học kỹ thuật vào sản xuất nhằm nâng cao xuất, chất lượng, hiệu sản xuất kinh doanh -Tham gia thực nhiệm vụ phát triển văn hóa-xã hội, tập trung thực hiệu vân động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ; giữ gìn phát huy sắc dân tộc; xóa bỏ hủ tục lạc hậu; thực hành tiết kiệm chống lãng phí việc cưới hỏi , lễ hội, mừng thọ.,chăm sóc sức khỏe nhân dân, thực kế hoạch hóa gia đình.Tham gia vào việc xóa đói giảm nghèo, nhân đạo từ thiện , thực sách xã hội , giải việc làm, bảo vệ môi trường Tích cực phát triển, hỗ trợ giáo dục đào tạo, làm tốt công tác khuyến học, khuyến tài, góp phàn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng nhu càu công nghiệp hóa, đại hóa đất nước Vận động đoàn viên, hội viên tích cực tham gia phong trào “Quốc phòng toàn dân”, gắn với trận xây dựng : An ninh nhân dân” 2.1.4 Công tác tham gia xây dựng Đảng, quyền, pháp huy quyền làm chủ,ỷ thức trách nhiệm đòan viên, hôi viên: -Nâng cao nhận thức quàn chúng mực đích lý tưởng, chủ trương đường lối sách , pháp luật Đảng Nhà nước; đấu tranh chống âm mưu, hoạt động lực thù địch, quan điểm trái đường lối Đảng, pháp luật Nhà nước -Tham gia xây dựng Đảng, quyền hệ thống trị vững mạnh Thực quy định về thực quy chế dân chủ sở, đấu tranh chống tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí tệ nạn xã hôi khác Tham gia giám sát hoạt động quan nhà nước,các Đảng viên cán bộ, công chức theo quy định pháp luật 2.2 Đổi phương thức hoạt động MTTQ đoàn thể nhân dân: 2.2.1 công tác tuyên truyền: -Đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, trọng công tác tuyên truyền miệng, tổ chức nói chuyện chuyên đề , thời sự, mít tinh, gặp mặt, nhân chứng lịch sử, điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt -Tổ chức sinh hoạt tư tưởng, sinh hoạt giữ người hôi viên, đoàn viên, nhân dân với lãnh đạo cấp ủy quyền Tổ chức giao lưu văn nghệ thể thao, thăm quan học tập Đổi hình thức nâng cao chất lượng tìm hiểu, hội thi văn nghệ hóa nội dung tuyên truyền 2.2.2 xây dựng tổ chức vững mạnh, mở rộng thành viên , tập hợp đoàn viên hội viên: -Hoạt động MTTQ đoàn thể nhân dân hướng sở, nắm tình hình tâm tư, nguyện vọng làm tốt công tác quản lý đoàn viên, hội viên, tàng lớp nhân dân, phản ánh đề xuất , kiến nghị với cấp ủy quyền cấp giải kịp thời vận đề nhân dân băn khoăn, xúc, nhằm làm tốt chức càu nối giữc nhân dân, quyền Đảng -Đổi công tác thi đua, khen thưởng MTTQ đoàn thể nhân dân, tạo động lực thúc đẩy mạnh mẽ phong trào thi đua yêu nước tàng lớp nhân dân Việc bình xét thi đua phải dân chủ, công khai, thực chất; tổ chức cá nhân khên thưởng phải thực gương xuất sắc, tiêu biểu 2.2.3 tồ chức thực chương trình hành động cách mạng gắn với thực nhiệm vụ trị: -Đổi công tác phát động tổ chức thực phong trào thi đua, trương trình hành động cách mạng theo hướng thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm chất lượng, hiệu , không chạy theo thành tích -Thực lồng ghép nhiều mục tiêu đợt hành động, phong trào, ban đạo Đề cao tính tự chủ, đề xuất để bàn bạc dân chủ, thống nhận thức, phối hợp hành động đoàn viên, hội viên -Tổ chức lớp tập huấn đổi phương pháp chuyển giao khoa học kĩ thuật, kinh nghiệm xây dựng kế hoạch sản xuất, quản lý sử dụng phát huy hiệu vốn vay -Hướng dẫn xây dựng thực tốt hương ước; thành lập tổ nhóm, khu vực tự quản,các tổ bảo vệ, tổ hòa giải,các câu lạc bộ,các đội văn nghệ, thể thao,các tổ chức xung kích tình nguyện,các đội vệ sinh môi trường Tổ chức hoạt động văn hóa văn nghệ , thể dục thể thao thiết thực, có hiệu Thăm hỏi, động viên, giúp đỡ gia đình thương binh kiệt sỹ, người có công với cách mạng,động viên niên thực hiẹn nghĩa vụ quân sự, tham gia dân quân tự vệ -Xây dựng mô hình điển hình nhân diện rộng Động viên, khên thưởng kịp thời điển hình tiên tiến, cácnhân tố tích cực xuất phong trào hành động cách mạng địa phương, đơn vị 2.2.4 công tác tham gia xây dựng Đảng, quyền, phát huy quyền lam chủ, ỷ thức trách nhiệm đoàn viên: -Bồi dưỡng, lựa chọn quàn chúng ưu tú công nhân, nông dân tri thức, trọng tuổi trẻ,là nữ giới, em đồng bào dân tộc thiểu số, em gia đình có công với cách mạng để giới thiệu với Đảng xem xét, kết nạp -Chú trọng thành lập, củng cố tổ chức công đoàn, đoàn niên doanh nghiệp -Tích cực đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện đại hội đảng cấp, dự thảo luật, pháp lệnh; góp ý kiến phê bình với tổ chức đảng,với cấp ủy cán bộ, đảng viên theo quy định -Tham gia tích cực giám sát, tiếp xúc cử tri, giải đề xuất với quan có thẩm quyền giải kịp thời,đầy đủ kiến nghị cử tri.Tham gia giải kịp thời vấn đề xúc nhân dân, vấn vương thắc mắc công nhân, viên chức, lao động Tổ chức hòa giải kịp thời mâu thuẫn nội nhân dân từ sở, giữ vững ổn định khu dân cư, ngăn ngừa tranh chấp lao động đình công trái pháp luật, tạo gắn bó tin tưởng công nhân viên chức, lao động với tổ chức công đoàn -Tham gia tích cực vào trình đẩy mạnh cải cách hành nhà nước; nâng cao hiệu lực, hiệu quản lý quyền cấp cư quan nhà nước.Nâng cao chất lượng công tác hiệp thương, lựa chọn người có đủ tiêu chuẩn, đảm bảo cấu để giới thiệu tham gia cấp ủy, bàu làm đại biểu quốc hội, đại biểu hội đồng nhân dân cấp trưởng khu dân cư theo quy định pháp luật Thực tốt quy chế dân chủ sở, tổ chức có hiệu việc lấy tín nhiệm chức vụ chủ chốt hội đồng nhân dân giám sát việc thực sách , pháp luật giải khiếu nại, tố cáo công dân 2.3 Đổi lãnh đạo Đảng đổi với MTTQ đoàn thể nhân dân: -Nâng cao chất lượng định hướng cảu cấp ủy haọt động MTTQ đoàn thể nhân dân cấp ủy cấp kịp thời xây dựng, ban hành văn lãnh đạo MTTQ, đoàn thể hoạt động có hiệu quả; trước mắt lựa chọn vấn đề cấp thiết, có tính khả thi cao để lãnh đạo tạo điều kiện thuận lợi cho MTTQ, đoàn thể phát huy cao vai trò tổ chức liên minh -Lãnh đạo việc thể chế hóa kịp thời thị, nghị Đảng hoạt động MTTQ đoàn thể nhân dân thành văn pháp quy, nhanh chóng đưa chủ trương Đảng vào sống -Xây dựng quy hoạch cán MT, đoàn thể giai đoạn Có sách tuyển chọn, đào tạo bồi dưỡng, sử dụng luân chuyển, đãi ngộ hợp lý công cán MTTQ đoàn thể Việc tuyển chọn cán càn quan tâm người có khả vận động quàn chúng trưởng thành từ phong trào Thực luân chuyển cán khối đảng, quyền, đoàn thể; coi trọng đề bạt tù nhuồn cán chỗ,khắc phục tình trạng phân công cán lực, khiếu hoạt động xã hội xang làm công tác MT, đoàn thể Đặc biệt quan tâm đến cán vùng sâu, vùng xa, vùng có đông dân tộc thiểu số, đồng bào theo đạo, khu vực kinh tế nhà nước -Phân công cấp ủy tham gia ủy viên UB MTTQ, giới thiệu cấp ủy, đảng viên để MT đoàn thể bàu giữ vị trí lãnh đạo chủ chốt sở quy hoạch cán cấp ủy phê duyệt Phát huy vai trò đảng ,đoàn trách nhiệm dảng viên quan MTTQ đoàn thể cấp -Phân công cấp ủy viên, cán hpụ trách sinh hoạt với đoàn thể , phụ trách số nhóm gia đình, cá nhân quàn chúng, để nắm bắt tình hình có kế hoạch hướng dẫn, giúp đỡ Một đảng viên vừa phải tiên phong thực nhiệm vụ đoàn thể mà sinh hoạt, vừa phải giữ gìn phẩm chất đạo đức làm gương cho đoàn viên, hội viên noi theo Mỗi cán bộ, đảng viên phải phấn đấu làm tốt công tác dân vận theo phong cách trọng dân, gàn dân có trách nhiệm với dân -Xây dựng thực đồng quy chế mối quan hệ lãnh đạo cấp ủy với MTTQ , đoàn thể nhân dân cấp -Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc thực thị, nghị chuyên đề công tác vận động quàn chúng Đảng chuyên đề đổi lãnh đạo Đảng MTTQ đoàn thể nhân dân 2.4 Đổi quan hệ phổi họp MTTQ đoàn thể nhân dân với quyền Ctf quan, ban, ngành: -Tiếp tục hoàn thiện thực nghiêm túc, hiệu chế phối hợp công tác hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân với MTTQ đoàn thể nhân dân, UBND với MTTQ đoàn thể nhân dân cấp;mở rộng quan hệ phối hợp với quan, ban ngành theo nội dung công tác liên quan -Đổi phương thức phối hợp MTTQ đoàn thể nhân dân với quyền cấp việc tổ chức phát động phong trào hành động cách mạng, việc tổ chức thực nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội giữ vững an ninh, quốc phòng địa phương -Các cấp quyền có trách nhiệm đảm bảo tạo điều kiện cho MTTQ, đoàn thể nhân dân tham gia xây dựng chủ trương, sách Tư vấn vấn đề lớn phát triển kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng với sách quyền cấp; chủ trương sách liên quan đến lợi ích đông đảo đoàn viên, hội viên tàng lớp nhân dân; tham gia giám sát cán bộ, công chức thi hành với cán -Từng bước tăng cường sở vật chất, đảm bảo kinh phí ,các điều kiện cho hoạt động thường xuyên MTTQ đoàn thể MTTQ đoàn thể nhân dân càn chủ động, sáng tạo việc tạo thêm nguồn kinh phí để hoạt động theo quy định pháp luật 2.5 Nâng cao chất lượng đội ngũ cán MTTQ đoàn thể nhân dân: -Phát huy tính độc lập tổ chức, kiện toàn tổ chức máy chuyên trách tinh gọn, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ; coi trọng chất lượng, khắc phục tình trạng cồng kềnh, hoạt động trùng lặp, hiệu tổ chức -Bố trí tuyển dụng cán chuyên trách MTTQ, đoàn thể nhân dân đảm bảo số lượng, tiêu chuẩn, chất lượng -Điều chỉnh cấu cán bộ, tăng thêm cán trẻ, cán nữ có lực, cán chuyên trách càn tăng cường sở,bám sát sở; đội ngũ cộng tác viên, tình nguyện viên càn mở rộng số lượng, nâng cao chất lượng khuyến khích hoạt động sở Vận động cá nhân tiêu biểu, người có uy tín lực giai tàng xã hội, dân tộc tôn giáo tham gia công việc MTTQ đoàn thể -Có sách đào tạo, thường xuyên tập huấn, bồi dưỡng cán đáp ứng đựoc nhiệm vụ, đặc biệt cán cấp xã chi hội, chi đoàn, ban đại diện khu dân cư; tạo điều kiện để cán đoàn độ tuổi theo quy định đựơc bố trí công tác phù hợp Xây dựng đội ngũ cán MTTQ đoàn thể nhân dân có lĩnh trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh, gương mẫu, trách nhiệm; có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nhiệt tình , tự nguyện công tác quàn chúng Phát huy vai trò người đứng đàu tổ chức , thực có uy tín cao quàn chúng nhân dân -Đề cao trách nhiệm công dân hội viên, đoàn viên, tuyên truyền lam cho hội viên, đoàn viên thấy rõ trách nhiệm tham gia xây dựng tổ chức ,các quyền hội viên, đoàn viên thực hội viên thực tốt nghĩa vụ Một số kiến nghị -Mặt trận Dân tộc thống Việt Nam cấp đặt lãnh đạo toàn diện tuyệt đối Đảng cộng sản Việt Nam, vận dụng sáng tạo quan điểm , đường lối Đảng để tập hợp lực lượng thực vận động mạng -Truyền thống đoàn kết toàn dân tộc sức mạnh MTTQ trình hình thành phát triển MTDTTN.Trong nghiệp xây dựng CNXH, lên từ tỉnh nghèo,cơ sở vật chất thiếu thốn, nhờ có đoàn kết dân tộc tỉnh , lãnh đạo Đảng, vai trò sức mạnh tập hợp lực lượng sách MT, nhân dân dân tộc tỉnh Phú Thọ thực thắng lợi mục tiêu xây dựng tỉnh Phú Thọ ngày giàu đẹp văn minh, xứng đáng với niềm tự hào mảnh đất cuội nguồn dân tộc Việt Nam -Quán triệt sâu sắc quan điểm Đảng: Cách mạng nghiệp quàn chúng , tôn trọng quyền làm chủ nhân dân lao động -Thường xuyên đổi mới, đa dạng hình thức tập hợp quàn chúng phù hợp với thời kì lịch sử định Kết luân: Đoàn kết trở thành truyền thống quý báu dân tộc ta Chính Chủ tịch Hồ Chí Minh tổng kết thành hiệu “Đoàn kết-đoàn kết_ đại đoàn kết; thành công- thành công- đại thành công” Tư tưởng đoàn kết Bác Hồ trở thành lời hiệu triệu dân tộc Việt Nam đứng lên sát cánh bên đứng lên đấu tranh dựng nước giữ nước Đường lối đoàn kết trở thành phương châm Đảng ta, nên tập hợp toàn dân đứng lên làm cách mạng, lật nhào ách thống trị chế độ thực dân phong kiến, xây dựng chế độ mới, nhân dân lao động làm chủ vận mệnh Đoàn kết trở thành sức mạnh vô địch giứp cho dân tộc ta chiến thắng tên đế quốc hùng mạnh giới vượt qua đói nghèo lên xây dựng xã hội mới: xã hội- xã hội chủ nghĩa Hơn 70 năm qua, lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, trực tiếp Đảng tỉnh Phú Thọ, nhân dân tỉnh ta tập hợp cờ MTDTTN Phú Thọ MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ,phát huy tinh thần đoàn kết, thống thành khối thống nhất, tích cực tham gia phong trào cách mạng, góp phàn vào thắng lợi chung dân tộc Mục lục MỞ ĐẦU .1 Chương I : Tổng quan công tác mặt trận .1 l.Giới thiệu mặt trận tổ quổcVỉệt Nam 1.1 Lịch sử hình thành phát triển MTTQ Việt Nam 1.2Vị trí, vai trò MTTQ Việt Nam hệ thống kinh tế trị 11 2.Mặt trận tổ quốc tình Phú Thọ 16 2.1Giới thiệu tỉnh Phú Thọ 16 2.2Sự hình thành vai trò MTTQ tỉnh Phú Thọ thời kì kháng chiến chống giặc ngoại xâm(1930-1975) .18 2.3Tăng cường công tác mặt trận theo yêu cầu đổi mới, đoàn kết phấn đấu khác phục khó khăn, góp phần ổn định đời sống phát triển kỉnh tế xã hội sau chiến tranh(l975-1985) 23 Chương II: Thực trạng công tác mặt trận tỉnh Phú Thọ .35 l.Thực trạng 35 1.1Tình hình tư tưởng tầng lớp nhân dân .35 2.Đánh giá kết 44 2.1Đánh giá chung 44 2.2Những điều hạn chế 45 2.3Nguyên nhân dẫn đến hạn chế 47 Chương III: Một số gỉảỉ pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác mặt trận MTTQ tỉnh Phú Thọ 49 1.Phương hướng, mực tiêu sổ nhiệm vụ chủ yếu đến năm 2015 49 1.1 Phưong hướng: .49 1.2 Mục tiêu: .49 1.3Nhiệm vụ: 49 2.Một sổ gỉảỉ pháp nâng cao chất lượng hoạt động công tác MTTQ tỉnh Phú Thọ: 50 2.1Đổi nội dung hoạt động MTTQ đoàn thể nhân dân: 50 2.3Đổi lãnh đạo Đảng đổi với MTTQ đoàn thể nhân dân: 54 2.4Đổi quan hệ phổi họp MTTQ đoàn thể nhân dân với quyền Ctf quan, ban, ngành: 55 2.5Nâng cao chất lượng đội ngũ cán MTTQ đoàn thể nhân dân: 56 Một số kiến nghị .57 Kết luân: 57 Mục lục 59
- Xem thêm -

Xem thêm: Khóa luận đổi mới sự lãnh đạo của đảng bộ tỉnh đối với mặt trận tổ quốc tỉnh phú thọ hiện nay, Khóa luận đổi mới sự lãnh đạo của đảng bộ tỉnh đối với mặt trận tổ quốc tỉnh phú thọ hiện nay, Khóa luận đổi mới sự lãnh đạo của đảng bộ tỉnh đối với mặt trận tổ quốc tỉnh phú thọ hiện nay

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay