trắc nghiệm và đáp án xử lý ra hoa

22 236 4
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 16:45

1 Yếu tố ảnh hưởng quan trọng đến hoa trái nhiệt đới nói chung trái ĐBSCL nói riêng là: a Quang kỳ b Ánh sáng c.Chất dinh dưỡng d Tất Các yếu tố hạn chế hoa theo mùa là: a Thời gian tỉ lệ hoa phụ thuộc theo nhiệt độ b Ti lệ hoa thấp c Thời giang hoa kéo dài d Mùa thu hoạch tập chung, dẫn đến giá thấp e Tất yếu tố Hoa thành lập từ chồi hay chồi nách qua giai đoạn thứ tự giai đoạn là: a Tượng hoa, chuyển tiếp hoa, tăng trưởng nở hoa b Chuyển tiếp hoa, tượng hoa, tăng trưởng nở hoa c Tượng hoa, tăng trưởng nở hoa, chuyển tiếp hoa d Tất điều sai Để hoa kích thích tỉ lệ C/N phải a Cao b Thấp c Trung bình d.Tất điều sai “Florigen” chất …… xác định, tổng hợp trong…… chuyển lên…… a chưa xác định, thân, đỉnh sinh trưởng b xác định, thân, rễ c xác định, lá, đỉnh sinh trưởng d chưa xác định, lá, đỉnh sinh trưởng Mục tiêu môn xử lý hoa? a Giải thích yếu tố nội sinh ngoại sinh ảnh hưởng lên sinh sản liên hệ lẫn hai yếu tố nầy b Xác định đòi hỏi khác cho sinh sản loại trồng (horticulture crops) c Giải thích kỹ thuật thích hợp ảnh hưởng đến trình hoa cho vài loại có giá trị kinh tế d Tất Trên ăn trái, thay đổi hình thái giải phẩu chồi có dấu hiệu chung ghi nhận triệu chứng hoa? a Sự kéo dài lóng tượng mầm chồi bên b Sự sinh trưởng giảm mạnh, thay đổi hình dạng tăng tỉ lệ khởi phát mô phân sinh c Sự thay đổi hình dạng kích thước mô phân sinh, mô phân sinh sinh trưởng thường phẳng cong d Cả câu Những biểu chuyển từ giai đoạn sinh trưởng sang sinh sản? a Sự thay đổi mặt sinh hóa mô phân sinh b Sự thay đổi kiểu xếp c Sự thay đổi hình thái giải phẩu chồi d Tấc Câu sai sừ thay đổi hình thái giải phẩu chồi ngọn? a Sự kéo dài lóng b Sự tượng mầm chồi bên c Sự sinh trưởng giảm mạnh d thay đổi kích thước thân 10 Hoa thành lập từ chồi hay chồi nách qua giai đoạn theo trình tự : a chuyển tiếp hoa-sự tượng hoa-sự tăng trưởng nở hoa b tượng hoa- chuyển tiếp hoa- tăng trưởng nở hoa c tượng hoa- tăng trưởng nở hoa- chuyển tiếp hoa d tất sai 11 Mục tiêu quan trọng môn Xử lý hoa là: a Thảo luận thay đổi sinh hóa, sinh lý hình thái trình sinh sản b Xác định nhửng đòi hỏi khác trình sinh sản loại trồng c Giải thích kỹ thuật thích hợp ảnh hưởng đến trình hoa cho vài loại có giá trị kinh tế d Tất sai 12 Trong sau, hoa chồi tận phân nhánh, có chồi không xác định a Cà phê b Bơ c Ca cao d Bưởi 13 Vị trí hoa nách không phân nhánh sau đây: a Đu đủ, dừa, bưởi b Chôm chôm, đu đủ, cọ dầu c Dừa, chôm chôm, mít d Dừa, đu đủ, cọ dầu 14 Bộ phận tiếp nhận quang kỳ a Lá non b Đỉnh sinh trưởng c Lá trưởng thành d Lá già 15 Sự chuyển từ giai đoạn sinh trưởng sang sinh sản là: a Sự thay đổi hình thái giải phẫu chồi b Sự thay đổi kiểu xếp c Sự thay đổi mặt sinh hóa mô phân sinh d Tất 16 Hầu hết loại ăn trái nhiệt đới hoa chịu ảnh hưởng của: a Quang kỳ b Nhiệt độ thấp c Ngày ngắn d Nhiệt độ cao 17 Nhược điểm ăn trái hoa tự nhiên a Tỉ lệ hoa thấp kéo dài nhiều đợt b Thu hoạch theo mùa đồng loạt tập trung dẫn đến giá thấp c Thời gian hoa va tỉ lệ hoa phụ thuộc vào nhiệt độ thấp d Cả câu điều 18 Cây sau hoa chồi xác định? a Chôm chôm bơ b Xoài nhãn c Chôm chôm vải d b c 19 Thế có đủ khả hoa ? a Một tế bào, mô hay quan biểu lộ dấu hiệu b Sự đáp ứng cách mong muốn c Cây phải đạt sẵn sàng hay thành thục cần thiết để hoa d Tất 20 Hoa thành lập từ chồi hay chồi nách qua giai đoạn? a b c d 21.Hầu hết ăn trái nhiệt đới hoa bị ảnh hưởng nhiệt độ thấp trừ: a Nhãn b Thanh long c Chôm chôm d Xoài 22 Cây nhãn hoa vị trí ? a Chồi b Chồi nách c Thân d Chồi thân 23 Chất gây lão suy ngưng kéo dài rễ táo bón thừa: a Đạm b Lân c Kali d Đạm Lân 24 Dấu hiệu cảm ứng cần thiết để xoài hoa là: a Những đợt lạnh b Ánh sáng c Sự khô hạn d a c 25 Ra hoa theo mùa có trở ngại nào: a Nhiệt độ thấp b Năng suất thấp c Thời gian hoa kéo dài d a,b c 26 Trên ăn trái, hoa hình thành từ chồi hay chồi nách qua giai đoạn? a b c d 27 Trên ăn trái, nở hoa gồm giai đoạn? a b c d 28 Trên ăn trái, hoa vị trí cây? a Ra hoa chồi tận b Ra hoa nách c Ra hoa cành cành d Cả a, b c 29 Nhóm không phân nhánh, vị trí hoa chồi tận số sau đây? a Chuối b Khóm c Dừa d a b 30 Lợi ích việc phân loại theo vị trí hoa là: a Hiểu chế sử dụng phát triển chất carbohydrate khác nhóm b Hiểu chế sử dụng phát triển chất carbohydrate giống nhóm c Có biện pháp quản lý giống cho nhóm d Có biện pháp quản lý giống cho khác nhóm 31 Cây dâu cây: a Ra hoa cành chính, thuộc nhóm phân nhánh b Ra hoa cành thân, thuộc nhóm phân nhánh c Ra hoa cành thân, thuộc nhóm phân nhánh d Ra hoa thân, thuộc nhóm phân nhánh 32 Nitrate Kali có tác động kích thích hoa xoài: a Ức chế hoa b Phát triển dinh dưỡng c Thúc đẩy hoa d Phá miên trạng mầm hoa, thúc đẩy phát triển mầm hoa 33 Đặc điểm hoa vùng nhiệt đới khác vùng ôn đới là: a Cây hoa trước, xuất sau b Các điều mang trổ hoa c Ra hoa lúc d Ra hoa xuất xen kẻ 34 Xử lý Paclobutrazol vào thời điểm nào: a Khi non phát triển có màu đồng, có màu đọt chối đến xanh nhạt b Khi già có màu xanh đậm c Khi đọt non nhú d Khi đọt phát triển tối đa 35 Những sau hoa chồi tận cùng( Cây không phân nhánh)? a Xoài, ổi đu đủ b Chuối, Khóm c Chuối, dừa Và cọ d Tất câu 36 Chu kỳ sinh trưởng trồng phụ thuộc vào yếu tố nào? a Giống b Thời tiết c Cả a b d Cả a b sai 37 Cây sầu riêng khổ qua xanh xử lí mùa nghịch ( Pacloputrazol nồng độ 1000 ppm) ngày xuất mầm hoa? a 18 – 20 ngày b 25 – 35 ngày c Cả a b d Vả a b sai 38 Trong loại sau, hoa chịu ảnh hưởng quanh kỳ? a Xoài, mít mận b Thanh Long c Măng cụt, chuối d Tất câu 39 Ở vùng nhiệt đới không rụng chia làm nhóm chín? a b c d 40 Theo thuyết Florigen bổ sung Chailakhyan chất kích thích sinh bao gồm hai thành phần là: a gibberellin, anthesins hoa b gibberellin, auxin c gibberellin, ethylen d auxin, anthesins 41 Murfet (1977), Murfet Reid (1973) có gene đặc biệt, gene Sn, giống hoa trễ sản xuất chất ức chế hoa mà truyền qua tháp mầm chồi Hoạt động gene nầy mạnh điều kiện a ngày ngắn giảm điều kiện ngày dài nhiệt độ thấp b ngày dài giảm điều kiện ngày ngắn nhiệt độ thấp c ngày dài giảm điều kiện ngày ngắn nhiệt độ cao d ngày ngắn giảm điều kiện ngày dài nhiệt độ cao 42 Khảo sát vận chuyển chất ức chế hoa, Guttridge (1956) sử dụng để thí nghiệm? a cam b sầu riêng c khóm d dâu tây 43 Ảnh hưởng bất lợi ngập úng trồng làm giảm sinh trưởng của: a Thân b Lá rễ c Chồi rễ d Tất sai 44 kiện chất việc điều khiển hoa là: a Quang kỳ kích thích lên di chuyển chất kích thích nầy (bằng chứng qua thí nghiệm ghép cây), Không có di chuyển chất kích thích mô phân sinh qua thụ hàn b Khả thúc đẩy kềm hãm hoa chất điều hòa sinh trưởng kiểm soát hoa-ít vài chất xuyên qua tương tác chất điều hòa sinh trưởng thiên nhiên c Sự đáp ứng hoa đòi hỏi phải có tổng hợp acid nhân mô phân sinh d a, b c 45 người thực thí nghiệm tháp kết hợp giống đậu hoa sớm (Massey) giống hoa trễ (Telephone) là? a Paton Barber (1955) b Murfet Reid (1973) c Kulkarni (1993 1995) d Cả a,b c sai 46 Hàm lượng GA thời điểm hoa? a cao b trung bình c thấp d 47 vai trò KNO3 a chuyển từ sinh trưởng sang sinh sản b phá miên trạng c thúc đẩy phát triển phát triển mầm hoa d tất 48 tăng kích thước mô phân sinh có tượng mầm hoa a mô phân sinh cung cấp đủ dinh dưỡng b giảm kích thước tế bào c tăng kích thước tế bào d điều kiện tự nhiên tác động 49 nở hoa gồm giai đoạn a b c d 50 hoa cành hay thân (vùng nhiệt đới) lệ thuộc vào loại cacbohydrate nào? a cacbohydrate đồng hóa b cacbohydrate dự trữ c 51 hoa chịu ảnh hưởng a gibberrelin b quang kỳ c nhiệt độ thấp d tất 52 Hiện tượng trinh sinh xuất sau đây? a Cây có múi, chôm chôm b Cây bưởi, sầu riêng c Cam, chanh d Sầu riêng, nhãn 53 Để tăng khả thụ phấn cho cây, vườn bố trí nào? a 60% giống chủ lực, 20% giống này, 20% giống khác b 50% giống chủ lực, 25% giống này, 25% giống khác c 100% giống chủ lực d Bố trí 54 Hiện tượng lệch pha (sự chín không lúc phận đực cái) xảy sau đây? a Xoài, bơ, chôm chôm b Bơ, chôm chôm c Mãng cầu xiêm, sầu riêng d Xoài, mãng cầu xiêm, bơ, sầu riêng 55 Để thụ phấn cho biện pháp thực sau đây? a Dẫn dụ côn trùng môi giới vào vườn b Không phun loại thuốc hóa học hay hóa chất c Thụ phấn nhân tạo tay hay dùng bình phun để phun hạt phấn lên d Có thể sử dụng tất việc làm 56 Yếu tố thời tiết ảnh hưởng đến thụ phấn? a Nắng, gió b Mưa, nắng c Nhiệt độ d Khô hạn, mưa, gió, nhiệt độ 57 Nhiệt độ có hiệu cho thụ hàn khoảng độ: a 6oC b 7oC c 8oC d 9oC 58 khoanh cành lien tục nhiều năm có ảnh hưởng đến cây? a Sự sinh trưởng bị ức chế b Cây trái cách năm trái nhỏ c Lá bị cuốn, nhánh bị chết d a, b, c 59 Bộ phận có Gibberellin a Phôi b Lá non c Cành non d Hột nảy mầm e Tất phận có Gibberellin 60 Ánh sáng đỏ có bước sóng từ 600-680nm có tác dụng: a Kích thích hoa ngày ngắn b Kìm hãm hoa ngày dài c a,b d a,b sai 61 Các yếu tố ảnh hưởng lên hoa a Ánh sáng, nhiệt độ, chất dinh dưỡng b Sự khô hạn ngập, vai trò chất điều hòa sinh trưởng lên hoa, đậu trái tuồi c Ánh sáng, nhiệt độ, loại gốc ghép, tỉ lệ đọt d Cả a,b 62 Điều kiện nhiệt độ thấp gây là? a Giảm sinh trưởng b Mất hô hấp c Thúc đẩy phân giải tinh bột chất dự trữ khác d Các đáp 63 Điểm quan trọng lớn nhiệt độ thấp là? a Nhiệt độ nhiệt độ tối hảo cho sinh trưởng b Nhiệt độ nhiệt độ tối hảo cho sinh trưởng c.Cả đáp án sai d Cả đáp án 64 Cytokinin (CTY) chất? a.Có hầu hết mô (đặt biệt mô phân sinh rễ )và tổng hợp thân chuyển lên chồi thân qua mô gỗ b Có hầu hết mô (đặt biệt mô phân sinh rễ) tổng hợp rể chuyển lên chồi thân qua mô gỗ c Có hầu hết mô (đặt biệt mô phân sinh rễ) tổng hợp rể chuyển lên chồi thân qua mô libe d Các đáp án điều sai 65 Tác động sinh lý Nitrate Kali (KNO3) là? a Phá miên trạng sinh trưởng chồi b Sự hô hấp nảy mầm hột c Tổng hợp gibberellin d Tất đáp án 66 Paclobutrazol (PBZ) là? a Một chất kích thích tăng trưởng thông qua ức chế trinh sinh tổng hợp GA hấp thu qua lá, tán cây, thân rễ, di chuyển qua mô xylem đến bên chồi sinh mô b Một chất làm chậm tăng trưởng thông qua ức chế trinh sinh tổng hợp GA không hấp thu qua lá, tán cây, thân rễ, di chuyển qua mô xylem đến bên chồi sinh mô c Một chất làm chậm tăng trưởng thông qua ức chế trinh sinh tổng hợp GA hấp thu qua lá, tán cây, thân rễ, di chuyển qua mô xylem đến bên chồi sinh mô d Các đáp án điều sai 67 Chất cản hoa tổng hợp ………, điều kiện ………… tác động lên… a Lá, thích hợp cho hoa, mô phân sinh chồi b Lá, không thích hợp cho hoa, mô phân sinh chồi c Rễ, thích hợp cho hoa, mô phân sinh chồi d Rễ, không thích hợp cho hoa, mô phân sinh chồi 68 Phytochrome(P) hấp thu tia sáng đỏ bước sóng 730 nm, tạo thành P 730 P730 có hoạt tình gì? a Kích thích hoa dài ngày b Kiềm hãm hoa ngày ngắn c Cả A B điều d Cả A B điều sai 69 Cây…… hoa dễ dàng điều kiện quang kì liên tục không đòi hỏi kì a Ngày dài b Ngày ngắn c.Ngắn ngày d Dài ngày 70 Liều lượng áp dụng chất ngoại sinh phụ thuộc vào: a Nồng độ chất ngoại sinh b Sự tương tác thành phần chất ngoại sinh c Sự tương tác bên d Cả câu 71 Xử lí chlorate kali mùa nghịch liều lượng … mùa thuận a Bằng ½ b Gấp đôi c Bằng d a,b,c 72 Theo Evans (1960) Lolium temulentum, đáp ứng hoa ngày dài đơn chu kì phụ thuộc vào ? a Sự điện tích ngày ngắn b Sự điện tích ngày dày c Cả a b d Cả a b sai 73 Chọn câu câu sau: a Sự sinh trưởng dinh dưỡng hoa hai mặt trái ngược yếu tố b Sự sinh trưởng dinh dưỡng hoa hai mặt trái ngược nhiều yếu tố c Sự sinh trưởng dinh dưỡng hoa hai mặt giống nhiều yếu tố d Sự sinh trưởng dinh dưỡng hoa hai mặt giống cân yếu tố 74 Gene sau xem có vai trò ức chế hoa mà trước không qua giai đoạn sinh trưởng dinh dưỡng a EMF1 b FCA c CAL d LE 75 đường kiểm soát hoa gồm có a đường ức chế b đường thúc đẩy c đường dùng hóa chất d câu a b 76 Bản chất việc điều khiển hoa là: a quang kỳ kích thích lên di chuyển chất kích thích này, di chuyển chất kích thích mô phân sinh qua thụ hàn b số chất điều hòa sinh trưởng có khả thúc đẩy hoặt kìm hãm hoa, thông qua tương tác chất điều hòa sinh trưởng thiên nhiên c để đáp ứng hoa phải có tổng hợp acid nhân mô phân sinh d tổng hợp ý 77 đặc điểm genes kiểm soát hoa gì? a genes kiểm soát chuyển từ mô phân sinh chồi sang mô phân sinh hoa b biểu gene kiểm soát thời điểm hoa câu c gene chia thành nhóm nhóm gene định dạng mô phân sinh gene định dạng quan d tất ý 78 gene kiểm soát hoa Arabidopsis chiệu ảnh hưởng quang kỳ gây a đột biến hoa trễ b đột biến hoa sớm c đột biến hoa trễ kết hợp với thụ hàn d đột biến hoa trễ đáp ứng mạnh với thụ hàn 79 trình hoa xoài tính từ thời kỳ đủ khả hoa dến trổ hoa trãi qua giai đoạn a bắt đầu tượng hoa, thời kỳ miên trạng, thời kỳ định hoa thời kỳ trổ hoa b thời kỳ miên trạng, bắt đầu tượng hoa, thời kỳ định hoa thời kỳ trổ hoa c thời kỳ miên trạng, thời kỳ định hoa thời kỳ trổ hoa d thời kỳ định hoa thời kỳ trổ hoa 80 Phytochrome (P) hấp thu tia đỏ xa (730 nm): a Có hoạt tính kích thích hoa ngày dài b Kiềm hãm hoa ngày ngắn c Kiềm hãm hoa ngày dài d a,b 81 Sự khởi phát hoa xuất hiện: a Trong điều kiện thụ hàn b Trong điều kiện thích hợp cho sinh trưởng c a,b d a,b sai 82 Khi hàm lượng Gibberellin chồi cao sẽ: a Thúc đẩy hình thành mầm hoa b Ngăn cản hình thành mầm hoa c Không ảnh hưởng đến hình thành mầm hoa d Tất sai 83 Yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến tổng hợp vận chuyển cytokynin từ rễ lên chồi: a N b P c K d ABA 84 Chức Auxin là: a Thúc đẩy khởi phát hoa b Ức chế khởi phát hoa c Vừa ức chế vừa thúc đẩy khởi phát hoa d Có thể ức chế thúc đẩy khởi phát hoa 85 Giai đoạn kì quan trọng hoa cây: a Cây ngày dài b Cây ngày ngắn c Cả a b d Cả a b sai 86 Ánh sáng đỏ có bước sóng có tác dụng kích thích hoa ngày ngắn kìm hảm hoa ngày dài? a 600-680 b 500-570 c 700-750 d Cả câu sai 87 Cây dài ngày hoa điều kiện nhiệt độ bao nhiêu? a 15.5 – 28.50C b 30 – 320C c 10 – 150C d Cả b c 88 GA dện nhiều a Phôi, hột nảy mầm b Lá non, cành non c a b 89 Yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến tổng hợp vận chuyển Cytokinin (CYT) từ rễ lên chồi là: a Đạm b Lân c Kali d Cả ý 90 hiệu xử lý PBZ lên hoa xoài phụ thuộc vào: a giống, kỹ thuật xử lý, tuổi b giống, khí hậu, tuổi c Cả a b 91 Về bản,ban đầu đáp ứng trồng với quang chu kỳ sáng chia thành loại là: a Cây ngày ngắn, ngày dài trung tính b Cây ngày ngắn, ngày dài rõ quang chu kỳ (ambiphotoperiod) c Cây ngày ngắn, ngày dài ngày dài-ngắn d Cây ngày ngắn, ngày dài ngày ngắn-dài 92 hai loại Gas dáng ý việc ngăn cản ức chế hoa hầu hết loại ăn trái a GA3 GA4/7 b GA3 GA5 c GA5 GA4/7 d GA17 GA20 93 Trong số chất dinh dưỡng chất yều tố quan trọng ảnh hưởng lên tổng hợp GA? a đạm b lân c kali d canxi 94 GA ngoại sinh giúp kéo dài lóng đáp ứng hoa ? a ngày dài b ngày ngắn c bất định d có tác dụng giống loại 95 chất yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến tổng hợp vận chuyển từ rễ lên chồi CYT(Cytokinin)? a lân b kali c đạm d ả chất nêu sai 96 yếu tố ảnh hưởng đến hoa yếu tố nhiệt độ thấp số đó.Vậy điều quan trọng yếu tố nhiệt độ thấp gì? a nhiệt độ ngưỡng nhiệt độ tối hảo cho sinh trưởng b nhiệt độ nhiệt độ tối hảo cho sinh trưởng c nhiệt độ phải với nhiệt độ tối hảo cho sinh trưởng d tất ý điều sai 97 thời gian đòi hỏi nhiệt độ thấp cho hoa tùy thuộc vào a loài ,từng thứ b tuổi c phụ thuộc vào thời gian xử lý d câu a b e câu a, b c 98 lý mà tơ khả hoa có điều kiện thích hợp? a không đủ diện tích tính không nhạy cảm với điều kiện ngày dài b tỉ lệ không thích hợp non trưởng thành c không nhạy cảm mô phân sinh với chất thúc đẩy hoa d ảnh hưởng hệ thống rễ e tất ý 99 xoài đủ khả hoa hàm lượng Gibberllin chồi mức a thấp b cao c trung bình d cao 100 Trong biện pháp xông khói yếu tố tác động lên hoa xoài: a Nhiệt độ, O2, CO2 b Nhiệt độ, CO, CO2 c Nhiệt độ, N2, CO2 d a, b, c 101 Biện pháp áp dụng phổ biến cho xử lý hoa dâu hạ châu là: a Xiết nước b Khoanh cành c Xông khói d Cắt rễ 102 Paclobutazol có tác dụng: a Thúc đậy khởi phát hoa b Ức chế trình sinh tổng hợp GA c Giảm sinh trưởng d a, b, c 103 Thiourea có tác động giống chất điều hòa sinh trưởng nào: a Auxin b Gibberellin c Cytokinin d Ethylen 104 Các hóa chất có tác dụng phá miên trạng mầm hoa: a Nitrat Kali, Thiourea, Hydrogen cyanamide b Nitrat Kali, Paclobutrazol, Thiourea c Thiourea, Paclobutrazol, Chlorate kali d Chlorate kali, Nitrat kali, Thiourea 105 Điều kiện củ cải đường hoa mùa đông? a Nhiệt độ lạnh b Ngày dài c Không cần có ánh sáng d Cả 106 Sự mẫn cảm cảm ứng quang kỳ có hiệu cao loại nào? a Lá non b Lá già c Lá mở d Lá đạt kích thước hoàn toàn 107 Cây rau dền hoa điều kiện? a Ngày dài b Ngày ngắn c Trung tính d Tất sai 108 P730 có tác dụng? a Kích thích hoa ngày ngắn b Kích thích hoa ngày dài c ức chế hoa ngày dài d a c 109 Ảnh hưởng điều kiện nhiệt độ thấp đến trồng a Giảm sinh trưởng b Thúc đẩy tổng hợp tinh bột chất dự trữ khác c Mất hô hấp d a, c 110 Sự rụng trái non xoài do: a Hoa không thụ phấn thụ tinh b Rụng sinh lý c Do sâu, bệnh hại d Tất 111 Các giai đoạn phát triển xoài sau đậu trái gồm: a Giai đoạn phân chia hình thành quan b Giai đoạn tăng trưởng nhanh c Giai đoạn trưởng thành chín d Tất 112 Các biện pháp xử lý hoa ăn trái: a Xông khói b Cắt rễ c Khấc thân d Tất 113 Nồng độ KCLO3 phun lên để kích thích cho nhãn tiêu da bò hoa 100% là: a 0.2 - 1% b 0.2 – 0.4% c 0.25 – 0.5% d Tất 114 Hiệu việc sử dụng Paclobutazol (PBZ) là: a Tăng tỷ lệ hoa b Kích thích hoa tập trung c Tăng tỷ lệ đậu trái giữ trái non d Tất 115 Nhiệt độ có hiệu cho thụ hàn khoảng độ: a 6oC b 7oC c 8oC d 9oC 116 Ảnh hưởng bất lợi ngập úng trồng làm giảm sinh trưởng của: a Thân b Lá rễ c Chồi rễ d Tất sai 117 Bộ phận có Gibberellin a Phôi b Lá non c Cành non d Hột nảy mầm e Tất phận có Gibberellin 118 Ánh sáng đỏ có bước sóng từ 600-680nm có tác dụng: a Kích thích hoa ngày ngắn b Kìm hãm hoa ngày dài c a,b d a,b sai 119 Các yếu tố ảnh hưởng lên hoa a Ánh sáng, nhiệt độ, chất dinh dưỡng b Sự khô hạn ngập, vai trò chất điều hòa sinh trưởng lên hoa, đậu trái tuồi c Ánh sáng, nhiệt độ, loại gốc ghép, tỉ lệ đọt d Cả A,B 120 Trong hợp chất KNO3 ion yếu tố định, có tác dụng phá vỡ miên trạng mầm ngủ kích thích hoa a k+ b NO3121 Câu 2: công thức hóa học thiourea a Ch4N2S b C2H4NS c C2H6NS 122 Paclobutrazol (PBZ) là: a Chất làm chậm tăng trưởng b Chất thúc đẩy trình sinh trưởng 123 Những hạn chế việc sử dụng Paclobutrazol để xử lí hoa liên tục thời gian dài ? a Làm phát hoa ngắn, kết chặt lại cách không bình thường b Chiều dài chồi ngắn c Năng suất giảm d Cả ý 124 Ngoài tác dụng kích thích ra hoa xoài, Nitrate kali dùng để: a.Thúc đẩy xoài hoa đồng loạt b Kéo dài mùa thu hoạch c Cả ý d Cả ý sai 125 biện pháp xong khói không áp dụng rỗng rãi trang 119 a Tốn tiền thời gian hiệu k cao b Tốn nhiều công lao động phụ thuộc vào thời tiết hiệu không cao c Khó làm hiệu không cao 126 Biện pháp kích thích hoa? a Xong khói b Cắt rể c Khấc than hay khoanh cành d a, b, c 127 Cách sử dụng Paclobutrazol? a Phun lên b Tưới gốc c Phun lên tưới gốc d a, b, c 128 Hóa chất có tác dụng phá miên trạng mầm hoa? a Thiourea b Nitrate kali c Ethylene-Ethrel d a, b 129 phun paclobutrazol nồng độ bao nhiêu? a 1000 ppms b 1.500 ppm c 2000 ppm d Từ 1000 ppm đến 1500 ppm 130 Hiệu Paclobutrazol lên hoa xoài phụ thuộc vào yếu tố gì? a Giống b Tuổi c Kỹ thuật xử lý d Cả a, b, c 131 yếu tố ảnh hưởng lên hoa? a Môi trường b Giống c Người lao động d a b 132 tỉa cành tạo tán có lợi ích gì? a Loại bỏ cành sâu bệnh b Giúp hấp thu ánh sang tăng việc xử lý hoa c Không sử dụng dinh dưỡng thừa d a b 133 Đắp mô? a Cao 40-50 cm đường kính 1-1,2m b Cao 30-40 cm đường kính 1-1,2m c Cao 40-60 cm đường kính 1-1,2m d Cao 60-70 cm đường kính 1-1,2m 134 Paclobutrazol chất ức chế qua trình sinh tổng hợp chất đây? a Auxin b Gibberellin c Ethyphon d Không có câu Câu 10 Đáp án B E B A D D D D D A Câu 11 12 13 14 15 15 17 18 19 20 Đáp án C B D C D B D D D B Câu 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Đáp án B A B D D A A D D A Câu 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Đáp án C D B A B C A B A A Câu 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Đáp án A D C D A C D C A A Câu 51 52 53 54 55 55 57 58 59 60 Đáp án D A A D D D A D E C Câu 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 Đáp án D D A B D C B C A D Câu 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 Đáp án A C B B D D D A A D Câu 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 Đáp án A B A D C A A C D C Câu 91 92 93 94 95 95 97 98 99 100 Đáp án A A A A C B D E A B Câu 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 Đáp án A D C A D D A B D D Câu 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 Đáp án D D B D A C E C D B Câu 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 Đáp án A A D D B D D D D D Câu 131 132 133 134 Đáp án D D C B [...]... hoa sớm c đột biến ra hoa trễ kết hợp với sự thụ hàn d đột biến ra hoa trễ và đáp ứng mạnh với sự thụ hàn 79 quá trình ra hoa xoài tính từ thời kỳ cây đủ khả năng ra hoa dến trổ hoa trãi qua các giai đoạn nào a bắt đầu tượng hoa, thời kỳ miên trạng, thời kỳ quyết định sự ra hoa và thời kỳ trổ hoa b thời kỳ miên trạng, bắt đầu tượng hoa, thời kỳ quyết định sự ra hoa và thời kỳ trổ hoa c thời kỳ miên... hợp cho sự ra hoa, mô phân sinh chồi b Lá, không thích hợp cho sự ra hoa, mô phân sinh chồi c Rễ, thích hợp cho sự ra hoa, mô phân sinh chồi d Rễ, không thích hợp cho sự ra hoa, mô phân sinh chồi 68 Phytochrome(P) hấp thu tia sáng đỏ ở bước sóng 730 nm, tạo thành P 730 vậy P730 có hoạt tình gì? a Kích thích sự ra hoa cây dài ngày b Kiềm hãm sự ra hoa cây ngày ngắn c Cả A và B điều đúng d Cả A và B điều... hoa và thời kỳ trổ hoa c thời kỳ miên trạng, thời kỳ quyết định sự ra hoa và thời kỳ trổ hoa d thời kỳ quyết định sự ra hoa và thời kỳ trổ hoa 80 Phytochrome (P) hấp thu tia đỏ xa (730 nm): a Có hoạt tính kích thích sự ra hoa cây ngày dài b Kiềm hãm sự ra hoa cây ngày ngắn c Kiềm hãm sự ra hoa cây ngày dài d a,b đúng 81 Sự khởi phát hoa xuất hiện: a Trong điều kiện thụ hàn b Trong điều kiện thích hợp... bộ phận của cây đều có Gibberellin 118 Ánh sáng đỏ có bước sóng từ 600-680nm có tác dụng: a Kích thích sự ra hoa cây ngày ngắn b Kìm hãm sự ra hoa cây ngày dài c a,b đều đúng d a,b đều sai 119 Các yếu tố ảnh hưởng lên sự ra hoa a Ánh sáng, nhiệt độ, chất dinh dưỡng b Sự khô hạn ngập, vai trò chất điều hòa sinh trưởng lên sự ra hoa, đậu trái và tuồi cây c Ánh sáng, nhiệt độ, loại gốc ghép, tỉ lệ đọt... thuộc vào yếu tố gì? a Giống b Tuổi lá c Kỹ thuật xử lý d Cả a, b, c đều đúng 131 các yếu tố ảnh hưởng lên sự ra hoa? a Môi trường b Giống c Người lao động d a và b đúng 132 tỉa cành tạo tán có lợi ích gì? a Loại bỏ những cành sâu bệnh b Giúp cây hấp thu ánh sang tăng việc xử lý ra hoa c Không sử dụng dinh dưỡng thừa d a và b đúng 133 Đắp mô? a Cao 40-50 cm và đường kính 1-1,2m b Cao 30-40 cm và đường... sự ra hoa là gì? a genes kiểm soát sự chuyển từ mô phân sinh chồi ngọn sang mô phân sinh hoa b sự biểu hiện của gene này kiểm soát thời điểm ra hoa của câu c các gene này chia thành 2 nhóm là nhóm gene định dạng mô phân sinh và gene định dạng cơ quan d tất cả các ý trên 78 các gene kiểm soát sự ra hoa trên cây Arabidopsis chiệu ảnh hưởng bởi quang kỳ sẽ gây ra a đột biến ra hoa trễ b đột biến ra hoa. .. đối với sự ra hoa của cây: a Cây ngày dài b Cây ngày ngắn c Cả a và b đều đúng d Cả a và b đều sai 86 Ánh sáng đỏ có bước sóng bao nhiêu thì có tác dụng kích thích sự ra hoa của cây ngày ngắn và kìm hảm sự ra hoa của cây ngày dài? a 600-680 b 500-570 c 700-750 d Cả 3 câu trên đều sai 87 Cây dài ngày ra hoa trong điều kiện nhiệt độ bao nhiêu? a 15.5 – 28.50C b 30 – 320C c 10 – 150C d Cả b và c đều đúng... thời gian đòi hỏi nhiệt độ thấp cho sự ra hoa tùy thuộc vào a từng loài ,từng thứ b tuổi cây c phụ thuộc vào thời gian xử lý d câu a và b đúng e câu a, b và c đều đúng 98 những lý do chính mà cây tơ không có khả năng ra hoa khi có điều kiện thích hợp? a không đủ diện tích lá và tính không nhạy cảm với lá trong điều kiện ngày dài b tỉ lệ không thích hợp giữa lá non và lá trưởng thành c sự không nhạy cảm... Nitrat Kali, Paclobutrazol, Thiourea c Thiourea, Paclobutrazol, Chlorate kali d Chlorate kali, Nitrat kali, Thiourea 105 Điều kiện cây củ cải đường ra hoa trong mùa đông? a Nhiệt độ lạnh b Ngày dài c Không cần có ánh sáng d Cả 3 106 Sự mẫn cảm của cảm ứng quang kỳ có hiệu quả cao nhất ở loại lá nào? a Lá quá non b Lá già c Lá đã mở ra d Lá đạt kích thước hoàn toàn 107 Cây rau dền ra hoa trong điều kiện?... 36 37 38 39 40 Đáp án C D B A B C A B A A Câu 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Đáp án A D C D A C D C A A Câu 51 52 53 54 55 55 57 58 59 60 Đáp án D A A D D D A D E C Câu 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 Đáp án D D A B D C B C A D Câu 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 Đáp án A C B B D D D A A D Câu 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 Đáp án A B A D C A A C D C Câu 91 92 93 94 95 95 97 98 99 100 Đáp án A A A A C B D
- Xem thêm -

Xem thêm: trắc nghiệm và đáp án xử lý ra hoa, trắc nghiệm và đáp án xử lý ra hoa, trắc nghiệm và đáp án xử lý ra hoa

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay