Tiểu luận nghiên cứu tính đặt đúng của bài toán cauchy dirichlet đối với phương trình parabolic cấp hai

32 152 0
  • Loading ...
1/32 trang

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay