quy chế pháp lý hành chính đối với các tổ chức xã hội

28 155 0
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 16:31

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN KHOA LUẬT BÀI THUYẾT TRÌNH MÔN: LUẬT HÀNH CHÍNH Chủ đề : Quy chế pháp lí hành tổ chức xã hội Sinh viên thực Mã sinh viên Lớp : Phan Thị Chiên : 11150633 : Luật kinh doanh k57 Giảng viên hướng dẫn : Đỗ Kim Hoàng NỘI DUNG I/ KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM CỦA CÁC TỔ CHỨC XÃ HỘI KHÁI NIỆM CỦA CÁC TỔ CHỨC XÃ HỘI ĐẶC ĐIỂM CỦA CÁC TỔ CHỨC XÃ HỘI SỰ KHÁC NHAU GIỮA CẤC TỔ CHỨC XÃ HỘI VỚI CÁC TỔ CHỨC KHÁC II/ PHÂN LOẠI TỔ CHỨC XÃ HỘI III/ QUY CHẾ PHÁP LÍ HÀNH CHÍNH CỦA TCXH KHÁI NIỆM CỦA QUY CHẾ PHÁP LÍ HÀNH CHÍNH CỦA TCXH NỘI DUNG CỦA QUY CHẾ PHÁP LÍ HÀNH CHÍNH CỦA TCXH I/ KHÁI NIỆM VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC XÃ HỘI Khái niệm tổ chức xã hội Tổ chức xã hội hình thức tổ chức tự nguyện công dân, tổ chức Việt Nam có chung mục đích tập hợp, hoạt động theo pháp luật theo điều lệ, không lợi nhuần mà nhằm đáp ứng lợi ích đáng thành viên tham gia vào quản lí Nhà nước xã hội Cùng với trình dân chủ hóa, quyền người Việt Nam pháp luật bảo vệ ngày toàn diện Điều 25 Hiến pháp 2013 quy định: “ Công dân Việt Nam có quyền lập hội theo quy định pháp luật.” Đây sở pháp lí vững để tổ chức xã hội đời, tồn phát triển Trong giai đoạn nay, đất nước tiến hành công “ công nghiệp hóa, đại hóa ” xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa quyền tự do, dân chủ công dân trọng, mở rộng bảo vệ Bên cạnh đó, xu hội nhập quốc tế tác nhân thúc đẩy đời phát triển tổ chức xã hội Việt Nam Sự đời, tồn phát triển tổ chức xã hội có ý nghĩa quan trọng đời sống trị, kinh tế, xã hội đất nước Về trị, tổ chức xã hội chỗ dựa quyền nhân dân Với vai trò hội tụ sức mạnh đoàn kết toàn dân, tăng cường trí trị, tổ chức xã hội góp phần làm ổn định trị, tạo điều kiện để Nhà nước thực quản lí xã hội Tổ chức xã hội đại diện cho nhiều tầng lớp, giai cấp xã hội Việt Nam, thay mặt cho quần chúng nhân dân thực quyền lực trị đồng thời giúp cho cá nhân phát huy tính tích cực trị thông qua việc tuyên truyền giáo dục nhân dân nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chủ trương Đảng, pháp luật Nhà nước, thu hút nhân dân tham gia quản lí Nhà nước, quản lí xã hội Ngoài ý nghĩa trị, tồn phát triển tổ chức xã hội có ý nghĩa việc tăng cường khả hoạt động kinh tế-xã hội công dân Thông qua tổ chức xã hội, công dân có điều kiện việc thực bảo vệ quyền lợi ích đáng Là phận hệ thống trị, tổ chức xã hội góp phần to lớn vào công xây dựng bảo vệ đất nước, phát huy quyền làm chủ nhân dân dân lao động 2.Các đặc điểm tổ chức xã hội Mỗi tổ chức xã hội có hoạt động đặc thù phản ánh vị trí, vai trò hệ thống trị Mặt khác, tổ chức trị xã hội có đặc điểm chung định, phân biệt với quan Nhà nước tổ chức kinh tế Các đặc điểm : - Các tổ chức xã hội hình thành nguyên tắc tự nguyện thành viên chung lợi ích hay giai cấp, nghề nghiệp, sở thích, Yếu tố tự nguyện thể rõ nét việc nhân dân quyền tự lựa chọn định tham gia hay không tham gia vào tổ chức xã hội Không có quyền ép buộc người khác phải tham gia hay không tham gia vào tổ chức xã hội định Tuy nhiên, tổ chức xã hội đặt tiêu chuẩn định người muốn trở thành thành viên tổ chức xã hội Ví dụ: Điều Điều lệ Công đoàn năm 2013 quy định : “ Người lao động người Việt Nam làm việc quan, tổ chức, doanh nghiệp có quyền thành lập, gia nhập hoạt động công đoàn.” Yếu tố tự nguyện biểu việc kết nạp hay khai trừ thành viên tổ chức xã hội hoàn toàn tổ chức xã hội người muốn tham gia định Nhà nước không can thiệp không sử dụng quyền lực để chi phối hoạt động Mỗi tổ chức xã hội tập hợp thành viên có chung dấu hiệu đặc điểm Ví dụ, chung mục đích, lí tưởng Đảng Cộng sản Việt Nam, giai cấp Hội nông dân Việt Nam, chung giới tính Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, chung nghề nghiệp Hội nhà báo, hội nhà văn Việt Nam, chung sở thích Hội người yêu thích môn thể thao, chí chung dấu hiệu khuyết tật Hội người mù, Tất họ liên kết lại với nhau, tìm tiếng nói chung hình thức tổ chức xã hội nhằm đáp ứng nhu cầu bảo vệ lợi ích đáng - Các tổ chức xã hội nhân danh tổ chức để tham gia hoạt động quản lí Nhà nước Các tổ chức xã hội nhân danh tổ chức để tham gia hoạt động quản lí Nhà nước, trường hợp đặc biệt pháp luật quy định, tổ chức xã hội hoạt động nhân danh Nhà nước Đặc điểm tổ chức xã hội xuất phát từ nguyên nhân tổ chức xã hội phận cấu máy Nhà nước Nhà nước thừa nhận bảo hộ tồn tổ chức xã hội việc cho phép tổ chức xã hội thành lập đồng thời quy định quyền nghĩa vụ pháp lí tổ chức Khi thực quyền nghĩa vụ pháp lí này, tổ chức xã hội nhân danh tổ chức mình; ví dụ trường hợp thực quyền đóng góp ý kiến xây dựng pháp luật, thực quyền khiếu nại, tổ chức xã hội phải nhân danh tổ chức Tuy nhiên, số trường hợp định quy định pháp luật, Nhà nước trao quyền cho tổ chức xã hội, cho phép tổ chức thay mặt Nhà nước quản lí số công việc định, lúc tổ chức xã hội phép nhân danh Nhà nước sử dụng quyền lực Nhà nước, định tổ chức xã hội đưa mang tính chất quyền lực Nhà nước Ví dụ Điều 14 Luật Công đoàn quy định tổ chức công đoàn có quyền : “ Tham gia, phối hợp với quan nhà nước có thẩm quyền tra, kiểm tra, giám sát việc thực chế độ, sách, pháp luật lao động, công đoàn, cán bộ, công chức, viên chức, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế chế độ, sách, pháp luật khác có liên quan đến quyền, nghĩa vụ người lao động; điều tra tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.” Khi tham gia phối hợp kiểm tra, giám sát, công đoàn có quyền yêu cầu quan, tổ chức, doanh nghiệp có liên quan cung cấp thông tin, tài liệu giải trình vấn đề có liên quan Trong trường hợp này, định tổ chức xã hội có hiệu lực thành viên bên tổ chức Khi không trao quyền lực Nhà nước, định tổ chức xã hội có tính bắt buộc nội tổ chức - Các tổ chức xã hội hoạt động tự quản theo quy định pháp luật theo điều lệ thành viên tổ chức xây dựng Dù tổ chức xã hội hoạt động theo điều lệ hay theo quy định pháp luật hoạt động tổ chức mang tính tự quản Nhà nước không trực tiếp can thiệp vào công việc nội tổ chức xã hội Các hoạt động nội tổ chức xã hội thực theo điều lệ tổ chức Điều lệ tổ chức xã hội thành viên tổ chức xã hội xây dựng thông qua đại hội đại biểu đại hội toàn thể thành viên Điều lệ hoạt động tổ chức xã hội không trái pháp luật phải quan Nhà nước có thẩm quyền phê chuẩn Việc Nhà nước phê chuẩn điều lệ hoạt động tổ chức xã hội kiểm tra, đánh giá tính hợphiến, hợp pháp điều lệ đó, cho phép tổ chức xã hội tồn hoạt động theo điều lệ Điều lệ tổ chức văn pháp luật, quy định điều lệ không mang tính pháp lí, chúng điều chỉnh quan hệ xã hội nội tổ chức xã hội có hiệu lực thành viên tổ chức Mặt khác, điều lệ hoạt động tổ chức xã hội không quy định quyền nghĩa vụ pháp lí tổ chức xã hội, không xác định lực chủ thể tổ chức xã hội quan hệ quản lí Nhà nước Năng lực chủ thể tổ chức xã hội để tham gia vào quan hệ pháp luật Nhà nước quy định văn pháp luật có liên quan Tổng thể quy phạm pháp luật quy định quyền nghĩa vụ pháp lí tổ chức xã hội lĩnh vực hành Nhà nước tạo thành quy chế pháp lí hành tổ chức xã hội Trong trình hoạt động, tổ chức xã hội tự giải công việc nội mình, Nhà nước không can thiệp vào hoạt động tổ chức hoạt động không trái pháp luật quy định Phần lớn tổ chức xã hội có điều lệ hoạt động, tiêu biểu Đảng Cộng sản Việt Nam, Đoàn niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Liên đoàn Lao động Việt Nam, Hội Liên hiệp phụ nữ việt Nam, Tuy nhiên có số tổ chức điều lệ hoạt động riêng mà hoạt động theo quy định Nhà nước Ban tra Nhân dân, tổ hòa giải, Ngoài số tổ chức vừa hoạt động theo quy định pháp luật vừa tuân theo điều lệ riêng tổ chức tổ chức Công đoàn, Tóm lại, cho dù tổ chức xã hội hoạt động theo điều lệ hay quy định Nhà nước hoạt động nội tổ chức mang tính tự quản Nhà nước không can thiệp trực tiếp vào công việc nội tổ chức không sử dụng quyền lực Nhà nước để xếp thành viên hay cách chức thành viên tổ chức - Các tổ chức xã hội hoạt động không nhằm mục đích lợi nhuận mà nhằm bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp thành viên Đặc điểm yếu tố phân biệt tổ chức xã hội với tổ chức kinh tế : công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, hợp tác xã tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, Các tổ chức xã hội có vai trò quan trọng việc giáo dục ý thức pháp luật cho nhân dân, mà trước hết cho thành viên tổ chức Thông qua quy định điều lệ hoạt động, thông qua hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật thường xuyên thành viên; tổ chức xã hội hướng tới mục đích nâng cao ý thức pháp luật cho nhân dân Đồng thời, hoạt động tổ chức xã hội nhằm mục đích bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp thành viên tổ chức Khi có hành vi xâm hại tới quyền lợi ích hợp pháp thành viên hay người khác, tổ chức xã hội tạo dư luận xã hội rộng rãi để phản đối hành vi vi phạm đồng thời yêu cầu quan Nhà nước có thẩm quyền bảo vệ, khôi phục quyền lợi ích bị xâm hại Ngoài ra, số tổ chức xã hội thành lập hoạt động nhằm thỏa mãn nhu cầu văn hóa, giải trí, thành viên hay để trao đổi kinh nghiệm sản xuất, tăng gia, ví dụ như: hội làm vườn, hội người chơi cảnh, Các tổ chức xã hội làm kinh tế từ hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch kinh doanh để gây quỹ hoạt động hội không coi mục đích hoạt động của tổ chức xã hội Trên thực tế có thuật ngữ cần phân biệt với tổ chức xã hội thuật ngữ “ tổ chức phi phủ ” Đây thuật ngữ sử dụng để số tổ chức không thuộc khu vưc Nhà nước, hoạt động tương đối độc lập với Nhà nước Các tổ chức hoạt động đa dạng lĩnh vực du lịch, văn hóa, khoa học kĩ thuật, nhân đạo, với mục đích phi lợi nhuận, hướng đến phát triển lành mạnh, bình đẳng tiến xã hội Các tổ chức phi phủ không bao gồm đảng phái trị tổ chức tôn giáo Các tổ chức phi phủ hoạt động độc lập tương Chính phủ; hình thành theo nguyên tắc tự nguyện; hoạt động khuôn khổ pháp luật, phi lợi nhuận không nhằm mục đích trị Với đặc điểm này, tổ chức phi phủ hiểu cách gọi khác tổ chức xã hội 3.Sự khác biệt tổ chức xã hội với số quan tổ chức khác 3.1 Phân biệt tổ chức xã hội với quan hành Nhà nước - Khái niệm: + Cơ quan hành Nhà nước phận hợp thành máy Nhà nước, thành lập để thực chức quản lí hành Nhà nước + Tổ chức xã hội hình thức tổ chức tự nguyện công dân, tổ chức Việt Nam có chung mụch đích tập hợp, hoạt động theo pháp luật điều lệ nhằm đáp ứng lợi ích đáng thành viên tham gia vào quản lí Nhà nước xã hội - Đặc điểm: + Cơ quan hành Nhà nước có quyền nhân danh Nhà nước tham gia vào quan hệ pháp luật nhằm thực quyền nghĩa vụ pháp lí với mụch đích hướng tới lợi ích công Còn tổ chức xã hội nhân danh Nhà nước số trường hợp định theo quy định pháp luật + Các quan hành Nhà nước thành lập hoạt động quy định pháp luật tổ chức xã hội quy định pháp luật ra, tổ chức hoạt động dựa điều lệ tổ chức quan có thẩm quyền phê duyệt + Các quan hành Nhà nước quan có chức quản lí hành Nhà nước Các quan hành Nhà nước thực hoạt động chấp hành-điều hành ( hoạt động tiến hành sở luật để thi hành pháp luật ) nhằm thực chức quản lí Nhà nước Như hoạt động chấp hành-điều hành hay gọi hoạt động quản lí hành Nhà nước phương diện hoạt động chủ yếu Nhà nước Còn tổ chức xã hội hoạt động nhằm mục đích bảo vệ lợi ích đáng thành viên nâng cao ý thức pháp luật cho người dân + Nguồn nhân quan hành Nhà nước đội ngũ cán bộ, công chức, hình thành từ tuyển dụng, bổ nhiệm bầu cử theo quy định Pháp lệnh cán bộ, công chức Đối với tổ chức xã hội, hình thành dựa nguyên tắc tự nguyện thành viên, nhân dân có quyền tự lựa chọn có không tham gia vào tổ chức xã hội đó, nhiên, tổ chức xã hội lại đặt tiêu chuẩn định cá nhân muốn trở thành thành viên tổ chức + Mối quan hệ thành viên tổ chức xã hội mối quan hệ bình đẳng, khác với quan hành Nhà nước mối quan hệ quyền lực-phục tùng 3.2 Sự khác tổ chức xã hội với tổ chức kinh tế đơn vị nghiệp - Tổ chức kinh tế bao gồm doanh nghiệp thành lập hoạt động theo Luật doanh nghiệp; hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thành lập theo luật hợp tác xã; tổ chức kinh tế thành lập theo luật đầu tư, lợi nhuận mục đích sau tổ chức Khác với tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội hoạt động nhằm hướng tới mục đích phi lợi nhuận, nhằm bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp thành viên nâng cáo ý thức pháp luật cho cộng đồng Mặc dù có số tổ chức xã hội làm kinh tế từ hoạt động văn hóa, thể thao, kinh doanh để gây quỹ hoạt động hội không xem mục đích hoạt động tổ chức xã hội -Đơn vị nghiệp phận cấu thành cấu tổ chức quan hành Nhà nước, quan Nhà nước có thẩm quyền thành lập nên, có tư cách pháp nhân, có tài khoản dấu riêng, thực chức phục vụ quản lí Nhà nước cung cấp sản phẩm, dịch vụ công Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức liên minh trị, liên hiệp tự nguyện tổ chức trị, tổ chức trị xã hội, tổ chức xã hội cá nhân tiêu biểu giai cấp, tầng lớp xã hội, dân tộc, dân tộc, tôn giáo người Việt Nam định cư nước Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phận hệ thống trị nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, sở quyền nhân dân, nơi thể ý chí, nguyện vọng, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy quyền làm chủ nhân dân, nơi hiệp thương, phối hợp thống hành động thành viên góp phần giữ vững độc lập dân tộc, chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ, thực thắng lợi nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa đất nước mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh Mặt trận Việt Nam thực dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, hoạt động đối ngoại nhân dân góp phần xây dựng bảo vệ Tổ quốc Mặt trận Việt Nam thành lập nhằm mục đích tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường trí trị tinh thần nhân dân, tuyên truyền động viên nhân dân phát huy quyền làm chủ, thực đường lối, chủ trương sách Đảng, nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp pháp luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, hiệp thương dân chủ, phối hợp thống hành động Các cá nhân tiêu biểu tổ chức trị, trị xã hội, tổ chức xã hội khác trí điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, có đơn tự nguyện gia nhập Mặt trận Tổ quốc đồng ý trở thành thành viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 2.2 Công đoàn Công đoàn tổ chức trị xã hội rộng lớn giai cấp công nhân người lao động, thành lập sở tự nguyện, thành viên hệ thống trị xã hội Việt Nam, lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam; đại diện cho cán bộ, công chức, viên chức, công nhân người lao động khác, với quan nhà nước chăm lo bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp đáng người lao động; tham gia quản lí Nhà nước, quản lí kinh tế xã hội, tham gia tra, kiểm tra, giám sát quan hoạt động Nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp; tuyên truyền vận động người lao động học tập nâng cao trình độ, kĩ nghề nghiệp, chấp hành pháp luật, xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa Công đoàn có cấu tổ chức chặt chẽ phân cấp để hoạt động phạm vi nước Công đoàn tổ chức theo nguyên tắc tập trung dân chủ Cơ quan lãnh đạo cấp công đoàn bầu cử lập quan lãnh đạo cao cấp đại hội công đoàn cấp Giữa hai kì đại hội quan lãnh đạo ban chấp hành công đoàn đại hội bầu Hệ thống tổ chức công đoàn gồm có Liên đoàn lao động Việt Nam công đoàn cấp theo quy định Điều lệ công đoàn Viêt Nam 2.3 Đoàn niên Cộng sản Hồ Chí Minh Đoàn niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức trị xã hội lớn niên Việt Nam, Đảng cộng sản chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập,lãnh đạo rèn luyện; tổ chức thành viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; tổ chức hình thành nhằm thu hút hệ trẻ vào hoạt động xã hội bổ ích, lành mạnh, qua giáo dục ý thức pháp luật với niên Cơ quan lãnh đạo cao đại hội đại biểu toàn quốc Các tổ chức đoàn niên hình thành phạm vi nước, có mặt tất tổ chức, đơn vị, quan từ trung ương đến địa phương 2.4 Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam tổ chức trị-xã hội phụ nữ Việt Nam,mục đích hoạt động bình đẳng,phát triển phụ nữ Đồng thời hội thành viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,có chức chăm lo bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp phụ nữ, đấu tranh chống phân biệt đối xử, vận động phụ nữ thực đường lối chủ trương Đảng, sách pháp luật Nhà nước; vận động xã hội thực bình đẳng giới Cơ quan lãnh đạo Hội liên hiệp phụ nữ cấp bầu cử lập Hệ thống hội tổ chức từ cấp trung ương đến sở Cơ quan lãnh đạo cao hội Đại hội đại biều phụ nữ toàn quốc 2.5 Hội nông dân Việt Nam Hội nông dân Việt Nam tổ chức trị-xã hội giai cấp nông dân Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập lãnh đạo Hội thành viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, sở trị Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Mục đích thành lập tổ chức nhằm bảo vệ quyền lợi ích đáng, phản ánh tâm tư nguyện vọng giai cấp nông dân Việt Nam 2.6 Hội cựu chiến binh Việt Nam Hội cựu chiến binh Việt Nam tổ chức đại diện cho ý chí quyền lợi cựu chiến binh, thành viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, hoạt động theo đường lối, chủ trương, sách Đảng, Hiến pháp pháp luật Nhà nước Hội cựu chiến binh thành lập hoạt động nhằm mục đích phát huy truyền thống “ Bộ đội cụ Hồ ” tham gia bảo vệ thành cách mạng, bảo vệ Đảng Cộng sản Việt Nam, góp phần xây dựng bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, bảo vệ quyền lợi ích đáng, hợp pháp hội viên, giúp đỡ lẫn tinh thần vật chất sống, gắn bó tình bạn chiến đấu 3.Các tổ chức trị xã hội nghề nghiệp Tổ chức trị xã hội nghề nghiệp gồm TCXH xác lập nghề nghiệp riêng biệt Nhà nước thừa nhận, thành viên người có chức danh nghề nghiệp tổ chức Nhà nước quy định, hỗ trợ phối hợp quan Nhà nước giải số công việc xã hội Hoạt động nghê nghiệp tiến hành theo pháp luật chuyên biệt đặt quản lí quan Nhà nước có thẩm quyền Ví dụ tiêu biểu cho tổ chức Hội luật gia Việt Nam Hội luật gia Việt Nam tổ chức trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức thống nhất, tự nguyện luật gia nước Hội thành viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam quản lý Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (quyết định 1004/2010/QĐ-BNV ) Hội Luật gia Việt Nam hoạt động nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ quyền tự do, dân chủ nhân dân, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mở rộng quan hệ hữu nghị hợp tác với tổ chức luật gia giới tổ chức khác theo nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ nước mục đích chung hòa bình hợp tác phát triển Nhiệm vụ quyền hạn hội quy định điều 3, nghị định số 1004/2010/CĐ-BNV Bộ nội vụ, bật nhiệm vụ quyền hạn tham gia xây dựng pháp luật, nghiên cứu khoa học pháp lí, tham gia tuyên truyền phổ biến pháp luật tới đối tượng xã hội; tư vấn pháp luật trợ giúp pháp lí theo quy định pháp luật; cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lí miễn phí cho người nghèo đối tượng sách, thành lập tổ chức tư vấn pháp lí theo quy định pháp luật Hệ thống tổ chức Hội Luật gia Việt Nam tổ chức từ Trung ương đến sở Cơ quan lãnh đạo cao Hội đại hội đại biểu luật gia toàn quốc 4.Các tổ chức xã hội Hội Liên hiệp niên Việt Nam tổ chức đại diện cho nhóm tổ chức xã hội Là tổ chức niên lớn Việt Nam, Hội Liên hiệp niên quy tụ nhiều tổ chức niên thành viên, bao gồm Đoàn niên Cộng sản Hồ Chí Minh Hội thành viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Liên đoàn niên Dân chủ giới Hội có chức đoàn kết tập hợp đối tượng tầng lớp niên Việt Nam, đại diện bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp hội viên, niên tổ chức thành viên Quyền hạn nghĩa vụ hội quy định rõ điều 5, định số 1176/2010/QĐ-BNV Bộ nội vụ 5.Tổ chức xã hội nghề nghiệp Tổ chức xã hội nghề nghiệp loại hình tổ chức xã hội Nhà nước sáng kiến thành lập hình thành theo quy định Nhà nước, nhằm hỗ trợ phối hợp với nhà nước giải số vấn đề quan trọng xã hội; hoạt động quản lí quan Nhà nước có thẩm quyền Muốn trở thành thành viên tổ chức xã hội nghề nghiệp này, cá nhân phải hoạt động nghề nghiệp tổ chức hành nghề Nhà nước quy định Các tổ chức xã hội nghề nghiệp nhóm này, phạm vi pháp luật quy định thực tác động quản lí hoạt động nghề nghiệp thành viên Ví dụ, tác động việc công nhận chức danh nghề nghiệp điều kiện để hành nghề trở thành thành viên tổ chức Đoàn luật sư tổ chức thể rõ nét đặc tính tổ chức xã hội nghề nghiệp thuộc nhóm đặc thù Đoàn luật sư hội nghề nghiệp luật sư hình thành nhằm mục đích tập hợp, hướng dẫn, giám sát bênh vực quyền lợi cho luật sư, trì uy nghề nghiệp nâng cao hiệu hành nghề luật sư thành viên Người có chứng hành nghề luật sư phải gia nhập Đoàn luật sư lực chọn để hành nghề luật sư Tổ chức luật sư toàn quốc cấp thẻ luật sư cho thành viên theo đề nghị Đoàn luật sư Ngoài ra, xếp số tổ chức thuộc nhóm Hiệp hội trọng tài, liên đoàn bóng đá Việt Nam, 6.Các hội nghề nghiệp Các hội nghề nghiệp tổ chức xã hội thành lập theo dấu hiệu nghề nghiệp, thành viên tổ chức cá nhân, tổ chức yêu ngành nghề tự nguyện tham gia Hoạt động nghề nghiệp hội nghề nghiệp không xác lập riêng biệt, chức danh nghề nghiệp riêng tổ chức dành cho thành viên Việc thành lập, đăng kí hoạt động hội nghề nghiệp tiến hành theo quy định chung quản lí hội Các tổ chức xã hội thuộc nhóm này, ví dụ : hiệp hội thủy sản, hội họa sỹ, hội ca sỹ nhạc sỹ, 7.Hội nhân đạo từ thiện Là tổ chức gồm thành viên có chung khuynh hướng phục vụ cho lợi ích định cộng đồng, mang mục đích phi lợi nhuận Ví dụ tổ chức thuộc nhóm : Hội chữ thập đỏ, hội người chất độc màu da cam, Hội chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức thành viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành viên phong trào Chữ thập đỏ-Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, tổ chức xã hội quần chúng, hoạt động mục tiêu nhân đạo, hòa bình, hữu nghị; góp phần thực mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh Hội hoạt động phạm vi nước theo quy định Hiến pháp pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Điều lệ hội nguyên tắc phong trào chữ thập đỏ : Nhân đạo, vô tư, trung lập, độc lập, tự nguyện, thống nhất, toàn cầu 8.Các tổ chức tự quản sở Các tổ chức tự quản sở hình thành từ nhu cầu cộng đồng nhằm góp phần ổn định an ninh, trật tự, sở Các tổ chức tự quản sở tổ chức nhân dân lao động thành lập theo sáng kiến Nhà nước, hoạt động theo quy định Nhà nước Các tổ chức thành lập theo nguyên tắc tự quản phạm vi định công việc mà nhà nước không trực tiếp quản lí Các tổ chức tự quản thường thành lập theo chế độ bầu cử dân chủ, cấu tổ chức chặt chẽ, tổ chức loại mối quan hệ đoàn thể Hoạt động tổ chức tự quản đặt quản lí trực tiếp quan nhà nước hữu quan địa phương Các tổ chức tự quản đa dạng Một số ví dụ cho tổ chức thuộc nhóm như: tổ dân phố, tổ dân phòng, ban tra nhân dân, tổ hòa giải sở, Tổ hòa giải khu phố, thôn xóm, cụm dân cư nhân dân cử để kịp thời giải xích mích, tranh chấp nhỏ nhặt nhân dân, giúp nhân dân xây dựng nếp sống văn hóa mới, tuân thủ pháp luật Các cụm dân cư tổ chức thành tổ dân phố, Trưởng thôn, trưởng bản, tổ trưởng dân phố, có nhiệm vụ giúp quan nhà nước việc quản lí hộ tịch, hộ khẩu; tuyên truyền phổ biến chế độ sách Nhà nước Các tổ chức tự quản sở có điều kiện gần dân,trực tiếp với dân, nắm tình hình an ninh trật tự xã hội địa phương giúp quan hành Nhà nước địa phương thực tốt hoạt động quản lí hành địa phương 9.Các hội quần chúng thành lập cục theo dấu hiệu khác Đây hội thành lập cục bộ, vài địa phương vài vùng nước, tập hợp thành viên có điểm chung định Các tổ chức đa dạng, phong phú, số lượng đông đảo ngày có dấu hiệu phát triển mạnh Điều lệ hoạt động hội quần chúng tổ chức dự thảo định, đăng kí thành lập hội phải báo cáo điều lệ hoạt động để quan Nhà nước có thẩm quyền xem xét phê duyệt Một vài ví dụ hội như: hội đồng hương, hội người thích chơi cảnh, III/ QUY CHẾ PHÁP LÍ HÀNH CHÍNH CỦA TỔ CHỨC XÃ HỘI 1.Khái niệm quy chế pháp lí hành tổ chức xã hội Quy chế pháp lí hành tổ chức xã hội tổng thể quy phạm pháp luật nhằm đảm bảo trình hình thành, tồn tại, phát triển hoạt động tổ chức xã hội hợp pháp, Nhà nước xã hội bảo vệ Quyền nghĩa vụ pháp lí tổ chức xã hội quản lí hành nội dung quan trọng quy chế pháp lí hành tổ chức xã hội Do tính chất đặc biệt, Đảng Cộng sản Việt Nam số tổ chức trị xã hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, Đoàn niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội nông dân Việt Nam, Hội cựu chiến binh Việt Nam, Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam có quyền nghĩa vụ pháp lí theo quy chế riêng Hiến pháp, luật quy định Các tổ chức xã hội khác tổ chức hoạt động theo Nghị định Chính phủ số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 tổ chức, hoạt động quản lí hội Nhà nước quy định quyền nghĩa vụ cho tổ chức xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức xã hội tham gia vào quản lí Nhà nước, quản lí xã hội Quyền nghĩa vụ tổ chức xã hội quy định nhiều văn pháp luật khác nhau, xác định vị trí pháp lí lực chủ thể để tổ chức xã hội tham gia vào hoạt động quản lí Nhà nước, quản lí xã hội Quyền nghĩa vụ tổ chức xã hội quy chế pháp lí hành khác với quyền nghĩa vụ quy định điều lệ tổ chức Các quyền nghĩa vụ quy định điều lệ tổ chức hoạt động tổ chức xã hội xác định mối liên hệ thành viên tổ chức phận cấu của tổ chức xã hội Quyền nghĩa vụ không mang tính pháp lí Các tổ chức xã hội khác có quyền nghĩa vụ khác Sự khác biệt bắt nguồn từ khác biệt vị trí, vai trò phạm vi hoạt động tổ chức xã hội Pháp luật quy định quyền nghĩa vụ , trách nhiệm pháp lí tổ chức xã hội, đồng thời đề đảm bảo pháp lí nhằm ngăn ngừa hành vi cản trở hoạt động tổ chức xã hội Những người có hành vi vi phạm pháp luật cản trở tổ chức xã hội thực nhiệm vụ tùy theo mức độ hành vi vi phạm bị truy cứu trách nhiệm pháp lí 2.Nội dung quy chế pháp lí hành tổ chức xã hội 2.1 Quyền nghĩa vụ tổ chức xã hội mối quan hệ với quan Nhà nước Các tổ chức xã hội khác nhau, có quyền nghĩa vụ khác mối quan hệ với quan Nhà nước, tùy thuộc vào vị trí, vai trò loại tổ chức xã hội hệ thống trị Mối quan hệ mối quan hệ tương tác tổ chức xã hội máy nhà nước Cụ thể, Nhà nước đảm bảo môi trường pháp lí để tổ chức xã hội hoạt động phát triển, xác định trách nhiệm Nhà nước việc bảo đảm cho tổ chức xã hội thực quyền nghĩa vụ Ngược lại, tổ chức xã hội có trách nhiệm phải tuân thủ pháp luật đồng thời tổ chức xã hội có quyền cụ thể việc thể tiếng nói quần chúng nhân dân việc hình thành quan Nhà nước, giám sát hoạt động quan Nhà nước Quyền nghĩa vụ tổ chức xã hội mối quan hệ với quan Nhà nước chia làm ba nhóm, gồm: nhóm quyền nghĩa vụ hình thành quan Nhà nước tổ chức xã hội; nhóm quyền nghĩa vụ nhằm trì, bảo đảm tồn phát triển tổ chức xã hội; nhóm quyền nghĩa vụ việc phối hợp hoạt động quản lí hành Nhà nước - Nhóm quyền nghĩa vụ hình thành quan nhà nước tổ chức xã hội Trong nhóm phải kể đến vai trò đặc biệt quan trọng Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức trị thành viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đảng cộng sản Việt Nam có vai trò lãnh đạo Nhà nước, lãnh đạo xã hội Đường lối lãnh đạo Đảng Nhà nước thể chế thành pháp luật Đảng có quyền giới thiệu Đảng viên ưu tú vào quan nhà nước Các tổ chức xã hội khác Mặt trận Tổ quốc Việt Nam , Công đoàn, Đoàn niên cộng sản Hồ Chí Minh, giới thiều thành viên ứng cử vào quan quyền lực Nhà nước Những cán chủ chốt tổ chức Nhà nước bổ nhiệm giữ chức vụ quan Nhà nước Ngược lại, Nhà nước tạo điều kiện để tổ chức xã hội thành lập có đủ điều kiện pháp luật quy định Các tổ chức xã hội ( không bao gồm ĐCSVN tổ chức trị-xã hội) thành lập đáp ứng đủ điều kiện Nghị định số 45/2010/NĐ-CP quy định Cơ quan có thẩm quyền cho phép thành lập,chia tách, sát nhập, hợp nhất, giải thể, đổi tên phê duyệt điều lệ hội gồm: Bộ trưởng nội vụ, chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh chủ tịch ủy ban nhân dân cấp quận ủy quyền, cụ thể sau: Bộ trưởng nội vụ cho phép thành lập chia tách, sát nhập, hợp nhất, giải thể, đổi tên phê duyệt điều lệ hội hội có phạm vi nước liên tỉnh ( trừ trường hợp pháp luật quy định khác) Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh cho phép thành lập, chia tách, sát nhập, hợp giải thể, đổi tên phê duyệt điều lệ hoạt động hội hội có phạm vi hoạt động cấp tỉnh Căn vào tình hình thực tế địa phương, chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh ủy quyền để chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện thực quyền hội có phạm vi hoạt động xã Việc lập hội tiến hành theo trình tự : + Những hội quần chúng hoạt động phạm vi nước phải Thủ tướng Chính phủ cấp giấy phép + Những hội quần chúng hoạt động Tỉnh, Thành phố cấp tương đương phải Chủ tịch tỉnh, thành phố cấp tương đương cấp giấy phép phải báo cho thủ tướng Chính phủ biết + Những tổ chức quần chúng hoạt động có tính chất tương thế, phúc lợi xã, phường, thôn, chủ tịch ủy ban nhân dân xã, phường cho phép phải báo cáo cho chủ tịch huyện, quận biết Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép hay bác bỏ đề nghị xin thành lập tổ chức xã hội đồng thời có quyền chấm dứt hoạt động tổ chức xã hội trường hợp cụ thể pháp luật quy định Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ xin phép thành lập, quan Nhà nước có thẩm quyền phải xem xét định cho phép thành lập hội Trường hợp không đồng ý phải có văn trả lời nêu rõ lí Các tổ chức xã hội chấm dứt hoạt động có sở sau: + Đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử tuyên bố tự giải thể Pháp luật quy định sau tự tuyên bố giải thể, chậm tháng phải nộp lên quan Nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép toàn hồ sơ, dấu, tài liệu toán tài sản chuyển giao theo hướng dẫn quan tài Nhà nước + Hoạt động tổ chức vi phạm pháp luật, vi phạm điều lệ, uy tín tổ chức cách nghiêm trọng Trong ba trường hợp nêu trên, quan có thẩm quyền cho phép hoạt động có quyền thu hồi giấy phép hoạt động + Tổ chức xã hội tự ý không hoạt động mà lí đáng Trong trường hợp này, quan nhà nước có thẩm quyền định giải thể tổ chức - Nhóm quyền nghĩa vụ nhằm trì, bảo đảm cho tồn phát triển tổ chức xã hội Nhà nước Việt Nam tạo điều kiện để tổ chức xã hội hoạt động phát triển, nghiêm cấm hành vi làm cản trở hoạt động hợp pháp tổ chức xã hội Những hội có tính chất đặc thù thủ tướng quy định điều 33,34,35 nghị định số 45/2010/NĐ-CP cấp kinh phí hoạt động theo số biên chế giao; bảo đảm kinh phí để thực nhiệm vụ nhà nước giao hỗ trợ sở vật chất phương tiện hoạt động; khuyến khích, tạo điều kiện tham gia thực số hoạt đông quản lí Nhà nước, dịch vụ công; thực tư vấn, phản biện giám định xã hội; thực đề tài, dự án Bộ nội vụ, tài bộ, quan ngang bộ, ủy ban nhân dân cấp tỉnh phạm vi chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm quy định hướng dẫn, tạo điều kiện cấp kinh phí hoạt động theo số biên chế giao, hỗ trợ kinh phí hoạt động gắn với nhiệm vụ Nhà nước hỗ trợ sở vật chất phương tiện hoạt động Nhìn chung, tổ chức xã hội nói chung nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động gắn liền với nhiệm vụ nhà nước giao - Nhóm quyền nghĩa vụ việc phối hợp hoạt động quản lí hành Nhà nước Nhóm quyền nghĩa vụ chủ yếu xác định lồng ghép quyền nghĩa vụ tham gia quản lí Nhà nước, quản lí kinh tế xã hội như: quyền tham gia xây dựng sách pháp luật kinh tế-xã hội, sách pháp luật có liên quan đến quyền nghĩa vụ thành viên tổ chức, quyền phối hợp với quan nhà nước việc nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, kỹ thuật, nhà nước tạo điều kiện số tổ chức xã hội có tầm ảnh hưởng sâu rộng tham gia phiên họp có nội dung liên quan đến lĩnh vực hoạt động tổ chức xã hội, ví dụ tổ chức công đoàn, qua phát biếu xây dựng ý kiến để bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp viên Các tổ chức xã hội nghề nghiệp nhà nước khuyến khích, giúp đỡ hoạt động nghề nghiệp, tạo hành lang pháp lí để tổ chức hoạt động ổn định Nhà nước quan tâm bồi dưỡng nghiệp vụ cho tổ chức tự quản thành lập cấp Ví dụ, tổ chức tra nhân dân ủy ban nhân dân xã , phường, tạo điều kiện thuận lợi để hoạt động chỗ làm việc, kinh phí, quan tra nhà nước hướng dẫn nghiệp vụ cho tổ chức tra nhân dân tổ hòa giải quan nhà nước tạo điều kiện để hoạt động Nhà nước ban hành chế sách để hội có tính chất đặc thù tham gia thực số hoạt động quản lí Nhà nước,các dịch vụ công; tư vấn, phản biện xã hội; thực đề tài, dự án phạm vi chức quản lí nhà nước theo thẩm quyền 2.2 Quyền nghĩa vụ tổ chức xã hội lĩnh vực xây dựng pháp luật Tổ chức xã hội có quyền nghĩa vụ đinh trình soạn thảo, ban hành văn pháp luật văn luật Nhà nước Các quan nhà nước có trách nhiệm tạo điều kiện để tổ chức xã hội thực quyền lĩnh vực xây dựng pháp luật Khi xây dựng dự án luật pháp lệnh có liên quan đến quyền nghĩa vụ của công dân, đến chức quyền hạn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức thành viên mặt trận quan chủ trì soạn thảo có trách nhiệm gửi dự án để Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam thành viên mặt trận có ý kiến Tổng liên đoàn lao động Việt Nam có quyền trình dự án pháp luật pháp lệnh trước quốc hội ủy ban thường vụ Quốc hội Công đoàn cấp có quyền kiến nghị với quan nhà nước có thẩm quyền xây dựng, sửa đổi, bổ sung sách pháp luật có liên quan đến tổ chức công đoàn, quyền nghĩa vụ người lao động Theo khoản điều 23 nghị định số 45/2010/NĐ-CP, tổ chức xã hội nói chung có quyền tham gia ý kiến vào văn quy phạm pháp luật có liên quan đến nội dung hoạt động hội theo quy định pháp luật Thông qua hoạt động tổ chức xã hội góp phần khuyết điểm dự thảo luật, góp phần đảm bảo mở rộng dân chủ đồng thời giảm bớt sai lầm, thiếu sót hoạt động ban hành pháp luật, nhằm tăng cường tính khả thi có hiệu thực tế 2.3 Quyền nghĩa vụ tổ chức xã hội lĩnh vực thực hiên pháp luật Tổ chức xã hội có quyền kiểm tra giám sát việc thực pháp luật quan nhà nước, tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế cá nhân; có quyền thông báo hành vi vi phạm họ có quyền yêu cầu xử lí vi phạm Các tổ chức xã hội có quyền nghĩa vụ tuyên truyền, giáo dục ý thức pháp luật thành viên tổ chức nhân dân lao động nói chung thông qua việc phát động phong trào quần chúng, buổi sinh hoạt tập thể, Một số tổ chức xã hội có quyền tham gia vào hoạt động giải tranh chấp hội liên hiệp phụ nữ, tổ hòa giải sở,
- Xem thêm -

Xem thêm: quy chế pháp lý hành chính đối với các tổ chức xã hội, quy chế pháp lý hành chính đối với các tổ chức xã hội, quy chế pháp lý hành chính đối với các tổ chức xã hội

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay