BỘ ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI HÓA HỌC 9 MỚI NHẤT VÀ ĐẦY ĐỦ NHẤT P1

225 366 0
  • Loading ...
1/225 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 16:26

HOÀNG QUỐC KHÁNH Tổng hợp và biên soạn ĐỀ 1Câu I. (2,5 điểm) Bằng phương pháp hoá học, hãy tách các oxit ra khỏi hỗn hợp Al2O3, MgO, CuO ( Khối lượng các oxit trước và sau quá trình tách là không đổi ).Câu II. (2,5 điểm) a. Cho một mẩu Natri kim loại vào dung dịch CuCl2 , nêu hiện tượng và viết các phương trình hoá học. b. A, B, C là các hợp chất vô cơ của một kim loại. Khi đốt nóng ở nhiệt độ cao cho ngọn lửa màu vàng. Biết:A + B CB C + H2O + D (D là hợp chất của cacbon)D + A B hoặc C Hỏi A, B, C là các chất gì? Viết các phương trình hoá học giải thích quá trình trên ? Cho A, B, C tác dụng với CaCl2 viết các phương trình hoá học xảy ra.Câu III. (2,5 điểm)Trong phòng thí nghiệm hoá học có 8 lọ hoá chất mất nhãn đựng riêng biệt các dung dịch sau: NaCl, NaNO3, MgCl2, Mg(NO3)2, AlCl3, Al(NO3)3 , CuCl2, Cu(NO3)2. bằng phương pháp hoá học hãy nhận biết mỗi dung dịch? Viết phương trình hóa học xảy ra và ghi rõ điều kiện của phản ứng (nếu có).Câu IV. (2,5 điểm)Cho 7,8g hỗn hợp 2 kim loại là R hoá trị II và Nhôm tác dụng với dung dịch axit sunfuric loãng, dư. Khi phản ứng kết thúc thu được dung dịch 2 muối và 8,96 lít khí (đktc) a. Viết phương trình phản ứng hoá học xảy ra?b. Tính khối lượng muối thu được sau thí nghiệm và thể tích dung dịch H2SO4 2M tối thiểu cần dùng?c. Xác định R. Biết rằng trong hỗn hợp ban đầu tỉ lệ số mol R : Al là 1 : 2 Câu V. (4,0 điểm)Cho m1 g hỗn hợp Mg và Fe ở dạng bột tác dụng với 300 ml dung dịch AgNO3 0,8M khi khuấy kĩ để phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch A1 và chất rắn A2 có khối lượng là 29,28 g gồm 2 kim loại. Hoà tan hoàn toàn chất rắn A2 trong dung dịch H2SO4 đặc, đun nóng. Tính thể tích khí SO2 (điều kiện chuẩn) được giải phóng ra. Thêm vào A1 lượng dư dung dịch NaOH, lọc rửa kết tủa mới tạo thành nung nó trong không khí ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi, thu được 6,4 g chất rắn. Tính % theo khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp Mg và Fe ban đầu.Câu VI. (3,5 điểm)Nung m gam hỗn hợp A gồm KMnO4 và KClO3 thu được chất rắn A1 và oxy, lúc đó KClO3 bị phân huỷ hoàn toàn, còn KMnO4 bị phân huỷ không hoàn toàn. Trong A1 có 0, 894 gam KCl chiếm 8,132% khối lượng. Trộn lượng oxy thu được ở trên với không khí theo tỉ lệ thể tích 13(không khí chứa thể tích 1k5 là oxy, còn lại 45 là nitơ) trong một bình kín thu được hỗn hợp A2. Cho vào bình 0,528 gam cacbon rồi đốt cháy hết cacbon, thu được hợp A3 gồm ba khí trong đó có CO2 chiếm 22,92% thể tích.a. Tính khối lượng m.b. Tính thành phần phần trăm khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp A.Câu VII. (2.5 điểm)Hoà tan 34,2 gam hỗn hợp gồm Al2O3 và Fe2O3 vào trong 1 lít dung dịch HCl 2M, sau phản ứng còn dư 25% axit. Cho dung dịch tạo thành tác dụng với dung dịch NaOH 1M sao cho vừa đủ đạt kết tủa bé nhất.a. Tính khối lượng của mỗi oxit trong hỗn hợpb. Tính thể tích của dung dịch NaOH 1M đã dùng.( Cho: Al = 27, Mg = 24, Ag = 108, Na = 23, H = 1, Cl = 35,5, S = 32, O = 16, Fe = 56, Zn = 65, Cu = 64, K = 39, Mn = 55)HƯỚNG DẪN CHẤM CâuNội dungĐiểmI .2,5 Cho hỗn hợp tác dụng với dung dịch NaOH dư thì MgO, CuO không phản ứng còn Al2O3 tan.Al2O3 + 2NaOH  2NaAlO2 + H2O Sục CO2 dư vào dung dịch sản phẩm, được Al(OH)3 NaOH + CO2  NaHCO3NaAlO2 + 2H2O + CO2  Al(OH)3 + NaHCO3 . Lọc kết tủa rồi nung đến khối lượng không đổi ta thu được lượng Al2O3 ban đầu. Cho H2 dư đi qua hỗn hợp CuO và MgO nung nóng, MgO không phản ứng còn CuO biến thành Cu  thu được hỗn hợp mới : Cu + MgO . Cho hỗn hợp Cu, MgO tác dụng với dung dịch HCl dư, Cu không phản ứng, thu được Cu, Cho Cu tác dụng với O2 dư thì thu được lượng CuO ban đầu.CuO + H2 Cu + H2OMgO + 2HCl MgCl2 + H2O2Cu + O2 2CuO Lấy dung dịch sản phẩm cho tác dụng với NaOH dư, thu được Mg(OH)2↓, lọc kết tủa và nung nóng đến khối lượng không đổi thì thu được lượng MgO ban đầu. HCl + NaOH NaCl + H2O MgCl2 + 2NaOH Mg(OH)2↓ + 2NaClMg(OH)2 MgO + H2O 0,250,50,50,50,75II. 2,5 a. Hiện tượng: miếng Natri tan dần, có sủi bọt khí, màu xanh của dung dịch nhạt dần, có kết tủa màu xanh lơ xuất hiện. Phương trình hoá học:2Na + 2H2O 2NaOH + H22NaOH + CuCl2 Cu(OH)2 (xanh) + 2NaClb. A, B, C là các hợp chất của Na vì khi đốt nóng cho ngọn lửa màu vàng. Để thoả mãn điều kiện của đầu bài: A là NaOH; B là NaHCO3 và C là Na2CO3PTHH: NaOH + NaHCO3 Na2CO3 + H2O 2NaHCO3 Na2CO3 + H2O + CO2 CO2 + NaOH NaHCO3 Hoặc: CO2 + 2NaOH Na2CO3 + H2O Cho A, B ,C tác dụng với CaCl2: Chỉ có NaHCO3 và Na2CO3 phản ứngNa2CO3 + CaCl2 CaCO3 + 2 NaCl2NaHCO3 + CaCl2 CaCO3 + 2 NaCl + CO2 + H2O 0,751,250, 5III. 2.5 Đánh số thứ tự các lọ hoá chất mất nhãn, rót lấy ra một lượng nhỏ vào các ống nghiệm (mẫu A) để làm thí nghiệm, các ống nghiệm này cũng được đánh số theo thứ tự các lọ: Cho dd AgNO3 lần lựơt vào mỗi ống nghiệm (mẫu A). Nếu thấy kết tủa trắng nhận ra các dung dịch muối clorua: Kết tủa trắng các dd NaCl, MgCl2, AlCl3, Mẫu A Không hiện tượng phản ứng các dd NaNO3. Mg(NO3)2, Al(NO3)3, Cu(NO3)2 Cho dung dịch NaOH dư vào lần lượt các muối clorua:+ Nhận ra MgCl2 do tạo kết tủa trắng Mg (OH)2MgCl2 + 2NaOH Mg(OH)2 + 2NaCl+ Không có hiện tượng phản ứng nhận ra NaCl+ Thấy kết tủa xanh nhận ra CuCl2CuCl2 + 2NaOH Cu(OH)2 + 2NaCl+ Thấy kết tủa, kết tủa tan trong NaOH dư nhận ra AlCl3AlCl3 + 3NaOH Al(OH)3 + 3NaClAl(OH)3 + NaOH NaAlO2 + 2H2O Các muối nitrat cũng được nhận biết tương tự.0,250,251,01,0IV. 2.5 a. R + H2SO4  RSO4 + H2 (1) 2Al + 3H2SO4  Al2(SO4)3 + 3H2 (2)b. Từ (1) và (2) ta có Số mol H2SO4 = Số mol H2 = 0,4 molTheo ĐLBTKL, ta có : m muối = m hỗn hợp kim loại + m – m = 7,8 + 0,4 . 98 – 0,4 . 2 = 46,2 (g) Thể tích dung dịch H2SO4 : V = (l)c. Gọi a là số mol của kim loại R thì số mol của Al là 2a Theo đề bài ta có hệ phương trình.aR + 2a . 27 = 7,8 a + 3a = 0,4 Giải hệ phưiơng trình trên, ta được a = 0,1 ; R = 24 (Mg)0, 51,01,0V. 3,5Đặt số mol Mg và Fe trong m1 g hỗn hợp lần lượt là x và y. Vì Mg là kim loại hoạt động hơn Fe và Fe là kim loại hoạt động hơn Ag nên theo đề bài sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được chất rắn gồm 2 kim loại thì 2 kim loại đó phải là Ag và Fe dư. Các PTHH của các phản ứng Mg + 2AgNO3  Mg(NO3)2 + 2Ag (1)x 2x x 2xFe + 2AgNO3  Fe(NO3)2 + 2Ag (2)a 2a a 2aVì Fe dư nên AgNO3 phản ứng hết, Mg phản ứng hết dung dịch chứa Mg(NO3)2, Fe(NO3)2 và chất rắn gồm Ag và Fe dưMg(NO3)2 + 2NaOH  Mg(OH)2 + 2NaNO3 (3) x xFe(NO3)2 + 2NaOH  Fe(OH)2 + 2NaNO3 (4) a aMg(OH)2 MgO + H2O (5) x x 4Fe(OH)2 + O2 2Fe2O3 + 4H2O (6) a 0,5aHoà tan A2 bằng H2SO4 đặc :2Fe + 6H2SO4 Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O (7)ya 1,5(ya)2Ag + 2H2SO4 Ag2SO4 + SO2 + 2H2O (8)(2x+2a) (x+a)Theo các PTHH trên và đề bài, ta có hệ phương trình : Giải hệ phương trình ta được : x = 0,08 ; a = 0,04 ; y =0,1Ta có: = (0,150,02+0,08).22,4 = 4,709 (l)%Mg = 25,53 % ; %Fe = 74,47%0,75¬¬1,00,750, 50,5VI. 3,51. Phản ứng nhiệt phân: 2KClO3 2KCl + 3O2 (1)2KMnO4 K2MnO4 + MnO2 + O2 (2) C + O2 CO2 (3)Gọi n là tổng số mol O2 thoát ra ở (1) (2). Sau khi trộn O2 với không khí, ta có: n = n + 3n.0,2 = 1,6 n (mol) n = 3n. 0,8 = 2,4 mol; ta có n = (mol) Xét 2 trường hợp:TH 1: Nếu O2 dư, tức 1,6n > 0,04, lúc đó cacbon cháy theo phản ứng:C + O2 CO2 (3) và tổng số n (mol)Các khí gồm: O2 dư + N2 + CO2(1,6n 0,04) + (2,4n) + 0,044 = 0,192 n = (mol)Khối lượng m = (gam)TH 2: Nếu O2 thiếu, tức 1,6n < 0,044, lúc đó cacbon cháy theo 2 phản ứng:C + O2 CO2 (3)2C + O2 2CO (4)Các khí trong A3 gồm: N2 + CO2 + CO(2,4n) + (n’) + (0,044 n’). Do đó nA3 = (2,4n + 0,044) molNhư vậy: nO = n (ban đầu) + n và Rút ra: n = 0, 0204 mol. Vậy m = (g )2.. Tính phần trăm khối lượng:Theo (1) n = n = (mol)+ Đối với trường hợp I: %KClO3 = (%) % KMnO4 = 100 11,7 = 88,3 (%)+ Đối với trường hợp II: %KClO3 = (%) % KMnO4 = 100 12,6 = 87,4 (%)1,00,751,00,250,5VII. 3,0a.Số mol HCl phản ứng với axit HCl: = 1 2  = 1,5 (mol)Số mol HCl phản ứng với NaOH = 2 = 0,5 (mol)Đặt số mol Fe2O3 và Al2O3 lần lượt là a, b ( mol)Fe2O3 + 6HCl  2FeCl3 + 3H2O a 2aAl2O3 + 6HCl  2AlCl3 + 3H2O b 2bFeCl3 + 3NaOH  Fe(OH)3  + 3NaCl2a 6a 2aAlCl3 + 3NaOH  Al(OH)3  + 3NaCl2b6b 2bVì lượng kết tủa bé nhất nên Al(OH)3 bị tan hết trong NaOH dưAl(OH)3 + NaOH  NaAlO2 + 2H2O2b2bHCl + NaOH  NaCl + H2O0,5  0,5Theo đề bài ta có : giải ra được Khối lượng của mỗi oxit trong hỗn hợp ; b. Tổng số mol NaOH = 6a + 8b + 0,5 = 2,2 (mol)Vậy: VddNaOH = = 2,2 (l)0,51,01,00,5ĐỀ 2Câu 1: (4,0 điểm)1. Cho biết A là hỗn hợp hai kim loại Mg và Cu. Hãy viết các PTHH theo sơ đồ sau: Khí D + O2 dư + dd HCl + Na A B C Dung dịch E Nung + D, t0 Kết tủa F G M2. Các hợp chất X, Y, Z đều là những hợp chất của kali. Biết X tác dụng với Y tạo thành Z. Khi cho Z tác dụng với dung dịch HCl thì có khí CO2 bay ra. Tìm công thức hóa học của các chất X, Y, Z và viết phương trình hóa học xảy ra trong thí nghiệm.Câu 2: (4,0 điểm)1. Muối NaCl bị lẫn các tạp chất Na2SO4, MgCl2, CaCl2, CaSO4. Trình bày phương pháp hóa học để thu được NaCl nguyên chất.2. Cho Zn dư vào dung dịch H2SO4 96% thì có khí không màu, mùi sốc bay ra. Sau một thời gian thấy kết tủa màu vàng, tiếp đến lại có khí mùi trứng thối và cuối cùng có khí không màu, không mùi nhẹ nhất trong các khí thoát ra. Hãy giải thích và viết các phương trình hóa học xảy ra?Câu 3: (4,0 điểm)1. Chỉ được dùng một kim loại duy nhất (các dụng cụ cần thiết coi như đủ) hãy phân biệt các dung dịch đựng trong các lọ mất nhãn sau: Na2SO4, AlCl3, Fe(NO3)3, KCl. 2. Nhiệt phân một lượng MgCO3, sau một thời gian thu được chất rắn A và khí B. Hấp thụ hết khí B bằng dung dịch NaOH thu được dung dịch C. Dung dịch C tác dụng được với dung dịch BaCl2 và dung dịch NaOH. Mặt khác, hòa tan chất rắn A vào dung dịch HCl dư thu được khí B và dung dịch D. Cô cạn dung dịch D thu được muối khan E. Điện phân E nóng chảy thu được kim loại M. Hãy xác định các chất A, B, C, D, E, M và viết các PTHH xảy ra.Câu 4: (3,0 điểm)Cho 1,42g gồm CaCO3 và MgCO3 tác dụng với axit HCl dư. Khí thoát ra được hấp thụ hoàn toàn bằng dung dịch chứa 0,0225 mol Ba(OH)2. Dung dịch Ba(OH)2 dư được tách ra khỏi kết tủa. Thêm vào dung dịch đó một lượng H2SO4 dư, xuất hiện kết tủa, thu lấy kết tủa đem rửa sạch, sấy khô đến khối lượng không đổi cân được 1,7475g.a) Viết các phương trình phản ứng xảy ra.b) Tính khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu.Câu 5: (5,0 điểm) Hoà tan hoàn toàn m (g) SO3 trong 200g dung dịch H2SO4 4,9% thu được dung dịch A 9,8%.a) Xác định m.b) Hoà tan vừa đủ 5,4g kim loại X trong 300g dung dịch A tạo ra dung dịch B. Xác định kim loại X.c) Cho dung dịch NaOH 10% vào dung dịch B, có 7,8g chất rắn tạo thành và dung dịch E. Tính khối lượng NaOH cần dùng và C% của dung dịch E? (Cho: Ca = 40; H = 1; C = 12; S = 32; O = 16; Mg =24; Al = 27; Na = 23; Ba = 137). Hết ĐÁP ÁNCâu 1:4,0 đ1. Mỗi PTHH đúng được 0,25 đ2,5 đ2Mg + O2  2MgO2Cu + O2  2CuOMgO + 2HCl  MgCl2 + H2OCuO + 2HCl  CuCl2 + H2O2Na + 2H2O  2NaOH + H2 MgCl2 + 2NaOH  Mg(OH)2 + 2NaClCuCl2 + 2NaOH  Cu(OH)2 + 2NaClMg(OH)2  MgO + H2OCu(OH)2  CuO + H2OCuO + H2  Cu + H2O Mỗi PTHH đúng được 0,25đ2. 1,5 đZ tác dụng với HCl sinh ra CO2 Z là muối cacbonatX + Y Z X và Y một chất là muối axit, một chất là bazơ tan.Vậy X, Y, Z lần lượt là KHCO3, KOH, K2CO3. PTHH: KHCO3 + KOH K2CO3 + 2H2OK2CO3 + 2HCl 2KCl + CO2 + H2O 0,25 đ0,25 đ0,5 đ0,25 đ 0,25 đCâu 2: 4,0 đ1.2,0 đ Hòa tan hoàn toàn muối NaCl bị lẫn tạp chất vào nước (vì lượng CaSO4 ít nên sẽ tan hết) sau đó thêm lượng dư BaCl2 để kết tủa hết muối sunfat : CaSO4 + BaCl2 CaCl2 + BaSO4  Na2SO4 + BaCl2 2NaCl + BaSO4 Lọc bỏ kết tủa , lấy dung dịch thu được tác dụng với Na2CO3 dư: Na2CO3 + BaCl2 2NaCl + BaCO3  Na2CO3 + MgCl2 2NaCl + MgCO3  Na2CO3 + CaCl2 2NaCl + CaCO3 Lọc bỏ kết tủa, cho dd nước lọc thu được tác dụng với dd HCl dư, cô cạn dung dịch được muối khan NaCl nguyên chất Na2CO3 + 2HCl 2NaCl + CO2 + H2O0,5 đ1 đ0,5 đ2. 2,0 đBan đầu H2SO4 đặc nên sinh ra SO2 (mùi sốc) 2H2SO4 + Zn ZnSO4 + 2H2O + SO2 Về sau do H2SO4 bị pha loãng (do bị tiêu hao và do H2O sinh ra) nên tạo kết tủa S (màu vàng) 4H2SO4 + 3 Zn 3ZnSO4 + 4H2O + S  Tiếp đến là : 5 H2SO4 + 4Zn 4ZnSO4 + 4H2O + H2S Cuối cùng khi nồng độ H2SO4 đủ loãng thì sinh ra khí H2 : H2SO4 + Zn ZnSO4 + 2H2 0,5 đ0,5 đ0,5 đ0,5 đCâu 3:4,0 đ1.2,0đ Trích mẫu thử và đánh số thứ tự. Cho kim loại Ba dư vào các mẫu thử, tất cả các mẫu thử đều có khí thoát ra: Ba + 2 H2O Ba(OH)2 + H2 Mẫu thử nào có kết tủa trắng là Na2SO4 : Na2SO4 + Ba(OH)2 BaSO4 + 2 NaOH Mẫu thử nào có kết tủa đỏ nâu là Fe(NO3)3 : 2Fe(NO3)3 + 3Ba(OH)2 2Fe(OH)3 + 3Ba(NO3)2 Mẫu thử nào có kết tủa keo trắng sau đó tan ngay là AlCl3 : 2AlCl3 + 3Ba(OH)2 2Al(OH)3 + 3 BaCl2 2Al(OH)3 + Ba(OH)2 Ba(AlO2)2 + 4H2O Còn lại là KCl0,5 đ0,25 0,5 đ0,5 đ0,25 đ2.2,0đ Theo đề ra ta có: Chất rắn A gồm MgO và MgCO3 dư; Khí B là CO2; Dung dịch C gồm Na2CO3 và NaHCO3; Dung dịch D gồm MgCl2 và HCl dư; Muối khan E là MgCl2; M là Mg. PTHH: Nhiệt phân MgCO3:MgCO3 MgO + CO2 Hấp thụ khí CO2 vào dd NaOH:CO2 + 2NaOH Na2CO3 + H2OCO2 + NaOH NaHCO3 Cho dd C tác dụng với dd BaCl2 và dd NaOH:Na2CO3 + BaCl2 BaCO3  + 2NaClNaHCO3+ NaOH Na2CO3 + H2O Cho A tác dụng với dd HCl:MgO + 2HCl MgCl2 + H2O MgCO3+ 2HCl MgCl2 + CO2 + H2O Điện phân E:MgCl2 Mg + Cl20,5 đ0,25 đ0,25 đ0,5 đ0,25 đ0,25 đCâu 4: 3,0 đa.PTHH :CaCO3+ 2HCl CaCl2 + CO2 + H2O (1) x xMgCO3+ 2HCl MgCl2 + CO2 + H2O (2) y y CO2 + Ba(OH)2 BaCO3 + H2O (3) H2SO4 + Ba(OH)2 BaSO4 + 2 H2O (4)b.nBaSO4 = nBa(OH)2 tham gia ở PT 4 = nBaSO4 = 0,0075 (mol) nBa(OH)2 tham gia ở PT 3 = nCO2 sinh ra ở PT 1 và 2 = 0,0225 – 0,0075 = 0,015 (mol) Gọi x, y, lần lượt là số mol của CaCO3 và MgCO3 trong 14,2 gam hỗn hợp . Theo bài ra ta có hệ PT: => Khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp là:CaCO3 = 0,01 . 100 = 1(gam)MgCO3 = 0,005 . 84 = 0,42(gam)Mỗi PTHH đúng được 0,25đ0,25 đ0,25 đ0,5 đ0,5 đ0,5 đCâu 5:a. PTHH : SO3 + H2O H2SO4 (1) Khối lượng H2SO4 có trong 200g dung dịch H2SO4 4,9% là: m1 = Khối lượng H2SO4 mới sinh ra ở PT(1) là: m2 = Theo đề ra ta có: Giải ra ta được : m 8,7(g).b.Gọi hóa trị kim loại X là y ta có PTHH : 2X + yH2SO4 X2(SO4)y + yH2 (2) nH2SO4 = Theo PT (2) nX = .nH2SO4 = (mol) X = 9yLập bảng biện luận các giá trị của X theo m y 1 2 3 X 9 18 27 loại loại nhận Vậy X là kim loại AlPTHH : 2Al + 3H2SO4 Al2(SO4)3 + 3 H2 (2)c.Từ PT(2) => Dung dịch B là dung dịch có chứa 0,1mol Al2(SO4)3. mddB = 5,4 + 300 – 0,3.2 = 304,8(g)Cho NaOH vào dung dịch B thì kết tủa thu được là Al(OH)3 nAl(OH)3 = PTHH: 6NaOH + Al2(SO4)3 2Al(OH)3 + 3Na2SO4 (3) 0,3 0,05 0,1 0,15Trường hợp 1: Sau phản ứng (3) Al2(SO4)3 còn dưnNaOH = 3 mNaOH = 0,3.40 = 12(g)mAl2(SO4)3 dư = (0.01 0,05).342 = 17,1(g), mNa2SO4 = 0,15.142 = 21,3(g) Khối lượng dung dịch NaOH 10% cần dùng : mdd NaOH = mdd E = mddNaOH + mddB m = 120 + 304,8 – 7,8 = 417(g) C%Al2(SO4)3 dư = . C%Na2SO4 = Trường hợp 2: Sau phản ứng: 6NaOH + Al2(SO4)3 2Al(OH)3 + 3Na2SO4 (3) 0,6 0,1 0,2 0,3còn xảy ra phản ứng: NaOH + Al(OH)3 NaAlO2 + 2H2O (4) 0,1 0,1 0,1nNaOH = 0,6 + 0,1 = 0,7 mol mNaOH = 0,7.40 = 28(g)mNaAlO2= 0,1.82 = 8,2(g), mNa2SO4 = 0,3.142 = 42,6(g) Khối lượng dung dịch NaOH 10% cần dùng : mdd NaOH = mddC = mddNaOH + mddB m = 280 + 304,8 – 7,8 = 577(g) C%NaAlO2 = . C%Na2SO4 = Chú ý: Trong các phương trình hóa học nếu viết sai công thức hóa học thì không cho điểm, nếu không viết điều kiện phản ứng hoặc không cân bằng phương trình hoặc cả hai thì trừ 12 số điểm của phương trình đó. Nếu làm các cách khác mà đúng vẫn cho điểm tối đa ứng với mỗi ý, câu của đề ra. ĐỀ 3 Câu 1 (4,0 điểm).1. Cho hỗn hợp X gồm Al2O3, MgO, Fe, Cu vào dung dịch HCl dư thu được dung dịch Y, khí Z và chất rắn A. Hòa tan A trong dung dịch H2SO4 đặc nóng dư thu được khí B. Sục từ từ khí B vào dung dịch nước vôi trong dư thu được kết tủa D. Cho từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch Y cho đến khi kết tủa lớn nhất thì thu được chất rắn E. Nung E trong không khí đến khối lượng không đổi thu được chất rắn G. Xác định thành phần các chất trong Y, Z, A, B, D, E, G. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. 2. Cho từ từ dung dịch chứa a mol HCl vào dung dịch chứa b mol Na2CO3 đồng thời khuấy đều, thu được V lit khí ở (đktc) và dung dịch X. Khi cho dư nước vôi trong vào dung dịch X thấy có xuất hiện kết tủa. Lập biểu thức liên hệ giữa V với a, b. 3. Hỗn hợp X gồm Na và Al. Thí nghiệm 1: Cho m gam X tác dụng với nước dư, thì thu được V1 lít H2. Thí nghiệm 2: Cho m gam X tác dụng với dung dịch NaOH dư, thì thu được V2 lít H2. Các khí đo ở cùng điều kiện về nhiệt độ và áp suất. Xác định quan hệ giữa V1 và V2Câu 2 ( 4 điểm ) 1. Chất A có công thức phân tử C4H6. Xác định công thức cấu tạo của A, B, C, D và hoàn thành phương trình hóa học biểu diễn các phản ứng theo sơ đồ: +Cl2 dd NaOH +H2 H2SO4đđ t0,xt,p A B C D A Cao su 1:1 Ni,t0 1700C 2. Hỗn hợp khí gồm CO, CO2, C2H4 và C2H2. Trình bày phương pháp dùng để tách từng khí ra khỏi hỗn hợpCâu 3 (3,0 điểm) 1. Đốt cháy hoàn toàn 3 gam FeS2 trong oxy được a gam khí SO2. Oxy hóa hoàn toàn lượng SO2 đó được b gam SO3. Cho b gam SO3 tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được c gam Na2SO4. Cho lượng Na2SO4 đó tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 dư được m gam kết tủa. Tính giá trị m 2. Nhúng thanh kim loại M hóa trị II vào dung dịch CuSO4, sau một thời gian lấy thanh kim loại ra khối lượng giảm 0,05%. Mặt khác nhúng thanh kim loại trên vào dung dịch Pb(NO3)2, sau một thời gian thấy khối lượng tăng lên 7,1%. Xác định kim loại M, biết rằng số mol CuSO4 và Pb(NO3)2 tham gia ở hai trường hợp là như nhau. Câu 4 (4 điểm) Cho một hỗn hợp khí gồm 1 anken A và 1 ankin B. Đốt cháy m gam hỗn hợp X rồi hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào bình đựng dung dịch nước vôi trong thu được 25g kết tủa và một dung dịch có khối lượng giảm 4,56g so với ban đầu. Khi thêm vào lượng KOH dư lại thu được 5 gam kết tủa nữa. Biết 50ml hỗn hợp X phản ứng tối đa với 80ml H2 (các thể tích khí đo cùng đk). Xác định CTPT của A, B.Câu 5 (5,0 điểm) 1. Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp A gồm Mg và MgCO3 bằng dung dịch HCl dư thu được 6,72 lít khí (đktc). Dẫn từ từ hỗn hợp khí này qua bình chứa 300 ml dung dịch NaOH 1M thu được dung dịch B. Cô cạn cẩn thận dung dịch B để nước bay hơi hết thu được 14,6 gam chất rắn. Tính m. 2. Hòa tan hoàn toàn 2,44 gam hỗn hợp X (dạng bột) gồm một oxit sắt và đồng bằng dung dịch H2SO4 đặc, nóng, dư. Sau khi phản ứng kết thúc thu được 0,504 lít khí SO2 là sản phẩm khử duy nhất (đktc) và dung dịch Y. Cô cạn Y thu được 6,6 gam hỗn hợp muối khan. Xác định công thức phân tử của oxit sắt. (Cho: H = 1; C = 12, O = 16; Na = 23; Mg = 24; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Pb = 207; Ba= 137) Hết Phần hóa học vô cơCâu Nội dungĐiểm1Các PTHH lần lượt xảy ra: Al2O3 + 6HCl 2AlCl3 + 3H2O MgO + 2HCl MgCl2 + H2O Fe + 2HCl FeCl2 + H2Dung dịch Y gồm AlCl3, MgCl2, FeCl2, HCl dưKhí Z là H2; Chất rắn A là Cu Cu + 2H2SO4(đặc nóng) CuSO4 + SO2 + 2H2OKhí B là SO2; SO2 + Ca(OH)2 CaSO3 + H2OKết tủa D là CaSO3 Cho từ từ dd NaOH vào Y, ta có NaOH + HCl NaCl + H2O3NaOH + AlCl3 Al(OH)3 + 3NaCl 2NaOH + MgCl2 Mg(OH)2 + 2NaCl 2NaOH + FeCl2 Fe(OH)2 + 2NaClChất rắn E là Al(OH)3 , Mg(OH)2 , Fe(OH)2 Nung E ta được G là Al2O3, MgO, Fe2O3 0,125đ12PT= 1,5đ cho từ từ dung dịch HCl vào dd Na2CO3 ta có PTHCl + Na2CO3 NaHCO3 + NaCl b b bHCl + NaHCO3 NaCl + H2O + CO2 ab abNaHCO3 + Ca(OH)2 CaCO3 + NaOH + H2OVậy V = 2,24(ab)1,5đ Các PTHH khi hòa tan hỗn hợp vào H2O và với dd NaOH dư Na + H2O NaOH + 12H2 X 12x 2Al + 2NaOH + 6H2O NaAlO2 + 3H2 Y 32y đặt số mol Na và Al ban đầu là x, y Vậy V2 >= V1 1,0đ2 Viết PTHH của các phản ứng theo sơ đồ sau FeS2 SO2 SO3 Na2SO4 BaSO4 áp dụng ĐL BT nguyên tố ta có Số mol BaSO4 = 2số mol FeS2 = 23120 = 0,05Vậy khối lượng BaSO4 = 0,05223 = 11,65 gam 1,5đ Gọi m, A lần lượt là khối lượng, nguyên tử khối của kim loại M; x là số mol muối phản ứng M + CuSO4 MSO4 + CuCứ A gam M pư với 1 mol CuSO4 tạo 64gam Cu thì khối lượng giảm (A64) gamMà khối lượng kim loại giảm 0,05% nên ta có số mol muối phửn ứng x = 0,05m100(A64) (1) M + Pb(NO3)2 M(NO3)2 + PbTương tự trên ta lập được biểu thức x = 7,1m100(207A) (2)từ (1) và (2) giải ra ta được A = 65. Vậy M là Zn1,5đ3 số mol CO2 = 6,7222,4 = 0,3; số mol NaOH = 0,3 Gọi x, y lần lượt là số mol Mg, MgCO3 trong hỗn hợp Các pthh Mg + 2HCl MgCl2 + H2 x 2x x MgCO3 + 2HCl MgCl2 + CO2 + H2O y 2y y x + y = 0,3 (1) vì số mol CO2 < 0,3 nên phản ứng không tạo NaHCO3 duy nhất Trường hợp 1: Nếu NaOH phản ứng hết: CO2 + 2NaOH Na2CO3 + H2O a 2a a CO2 + NaOH NaHCO3 b b aTa có hệ pt: 2a + b = 0,3 và 106a + 84b = 14,6 Giải hệ ta được a = 0,17; b < 0. Loại Trường hợp 2: NaOH dư CO2 + 2NaOH Na2CO3 + H2O y2y y 106y + 0,340 – 2y.40 = 14,6. Suy ra y = 0,1 mol, thay vào (1) ta được x = 0,2Vậy m = 0,224 + 0,184 = 13,2 gam1đ0,5đ0,5đ Các PTHH 2FexOy + (6x2y)H2SO4 xFe2(SO4)3 + (3x2y)SO2 + (6x2y) H2O Cu + 2H2SO4 CuSO4 + SO2 + 2H2O gọi n là số mol H2SO4 phản ứng. Số mol H2O = n áp dụng ĐL BTKL ta có biểu thức 2,44 + 98n = 6,6 + 18n + 0,022564 Suy ra n = 0,07 số mol SO42 (trong muối) = số mol H2SO4 – số mol SO2 = 0,07 – 0,0225 = 0,0475 Đặt số mol Fe2(SO4)3, CuSO4 lần lượt là a, b. Ta có 400a + 160b = 6,6 và 3a + b = 0,0475. Suy ra a = 0,0125, b = 0,01 suy ra số mol Fe = 20,0125 = 0,025; số mol Cu = 0,01 số mol O trong X = (2,44 – (0,02556 + 0,0164))16 = 0,025 tỷ lệ x : y = 0,025: 0,025 = 1 : 1. Vậy oxit là FeO0,5đ0,5đ0,5đ0,5đ0,5đ0,5đPHẦN HỮU CƠ. Câu 12,0a Theo đề ra công thức cấu tạo của các chất là :A: CH2=CHCH=CH2 , B: CH2ClCH=CHCH2ClC: CH2OHCH=CHCH2OH. D: CH2OHCH2 CH2CH2OH ..............................Phương trình hóa học:CH2=CHCH=CH2 + Cl2 CH2ClCH=CHCH2ClCH2ClCH=CHCH2Cl + 2NaOH CH2OHCH=CHCH2OH.+2NaClCH2OHCH=CHCH2OH. + H2 CH2OHCH2 CH2CH2OHCH2OHCH2 CH2CH2OH CH2=CHCH=CH2nCH2=CHCH=CH2 (CH2CH=CHCH2)n 1,01,0b.2,0 Dẫn hỗn hợp khí qua dung dịch Ca(OH)2dư ; CO2 được giữ lại: CO2 + Ca(OH)2  CaCO3 + H2O Nhiệt phân CaCO3 thu được CO2: CaCO3 CaO + CO2 ................................................................................ Dẫn hỗn hợp khí còn lại qua dung dịch Ag2O dư trong NH3 ; lọc tách thu được kết tủa và hỗn hợp khí CO , C2H4 và NH3: C2H2¬ + Ag2O C2Ag2 + H2O Cho kết tủa tác dụng với dd H2SO4 loãng dư thu được C2H2 : C2Ag2 + H2SO4 C2H2 + Ag2SO4 .......................................................... Dẫn hỗn hợp CO, C2H4 và NH3 qua dd H2SO4 loãng dư, đun nóng; thu được CO: 2NH3 + H2SO4  (NH4)2SO4 C2H4 + H2O CH3CH2OH Chưng cất dung dịch thu được C2H5OH. Tách nước từ rượu thu được C2H4. CH3CH2OH C2H4 + H2O ...............................................................0,50,750,75Câu 2.4,0Đặt CTPT của A : CnH2n (x mol); B là CmH2m2 (y mol)PTPƯ với H2 :CnH2n + H2 CnH2n+2 x mol x molCmH2m2 + 2H2 CmH2m+2 y mol 2y mol=> ta có hệ : V? do cùng đk nên nA : nB = VA :VB = 2 : 3PTPƯ cháy :CnH2n + O2 nCO2 + nH2OCmH2m2 + O2 mCO2 + (m1)H2OCO2 + Ca(OH)2  CaCO3 + H2O0,25mol 0,25mol2CO2 + Ca(OH)2  Ca(HCO3)20,1mol0,05molCa(HCO3)2 + 2KOH  CaCO3 + K2CO3 + H2O0,05mol 0,05mol=> Tổng số mol CO2 = 0,35 molTheo đề : mddgiảm = m (mCO2 + mH2O)hấp thụ.=> mH2O =m mCO2 – mddgiảm = 5,04g=> nH2O = 0,28mol=> nB = nCO2 – nH2O = 0,07 mol =>nA = nB = .0,07 = mol=> nX = nA + nB = 0,07 + = molÁp dụng CT : = = = = =3=> 2n + 3m = 15=> n = m = 3=> CTPT của A : C3H6 ; CTPT của B : C3H4.0.250.250.50.250,750.51.00.5ĐỀ 4SỞ GDĐT VĨNH PHÚCKỲ THI CHỌN HSG LỚP 9 NĂM HỌC 20142015ĐỀ THI MÔN: HOÁ HỌC (Thời gian làm bài: 150 phút, không kể thời gian giao đề)Câu 1 (2,0 điểm): 1. X là hỗn hợp của hai kim loại gồm kim loại R và kim loại kiềm M. Lấy 9,3 gam X cho vào nước dư thu được 4,48 lít khí H2 (đktc). Đem 1,95 gam kali luyện thêm vào 9,3 gam X ở trên, thu được hỗn hợp Y có phần trăm khối lượng kali là 52%. Lấy toàn bộ hỗn hợp Y cho tác dụng với dung dịch KOH dư thu được 8,4 lít khí H2 (đktc). Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Xác định kim loại M và R.2. Cho 500 gam dung dịch CuSO4 nồng độ 16% (dung dịch X). Làm bay hơi 100 gam H2O khỏi dung dịch X thì thu được dung dịch bão hòa (dung dịch Y). Tiếp tục cho m gam CuSO4 vào dung dịch Y thấy tách ra 10 gam CuSO4.5H2O kết tinh. Xác định giá trị của m.Câu 2 (1,5 điểm): Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết các dung dịch riêng biệt trong các trường hợp sau:1. Dung dịch AlCl3 và dung dịch NaOH (không dùng thêm hóa chất).2. Dung dịch Na2CO3 và dung dịch HCl (không dùng thêm hóa chất).3. Dung dịch NaOH 0,1M và dung dịch Ba(OH)2 0,1M (chỉ dùng thêm dung dịch HCl và phenolphtalein).Câu 3 (1,5 điểm): 1. Viết phương trình phản ứng và giải thích các hiện tượng hóa học sau:a) Trong tự nhiên có nhiều nguồn tạo ra H2S nhưng lại không có sự tích tụ H2S trong không khí.b) Trong phòng thí nghiệm, khi nhiệt kế thủy ngân bị vỡ người ta dùng bột lưu huỳnh rắc lên nhiệt kế bị vỡ. c) Trong phòng thí nghiệm bị ô nhiễm khí Cl2, để khử độc người ta xịt vào không khí dung dịch NH3. 2. Cho hình vẽ mô tả thí nghiệm điều chế khí Cl2 từ MnO2 và dung dịch HCl. a) Hãy viết phương trình phản ứng điều chế khí Cl2 (ghi rõ điều kiện). b) Giải thích tác dụng của bình (1) (đựng dung dịch NaCl bão hòa); bình (2) (đựng dung dịch H2SO4 đặc) và nút bông tẩm dung dịch NaOH ở bình (3). Câu 4 (1,5 điểm ): Hòa tan hết 24,16 gam hỗn hợp X gồm Cu và Fe3O4 trong dung dịch HCl loãng dư thấy còn lại 6,4 gam Cu không tan. Mặt khác hòa tan hết 24,16 gam hỗn hợp trên trong 240 gam dung dịch HNO3 31,5% (dùng dư) thu được dung dịch Y (không chứa NH4NO3). Cho 600 ml dung dịch NaOH 2M vào dung dịch Y. Lọc bỏ kết tủa, cô cạn dung dịch nước lọc sau đó nung tới khối lượng không đổi thu được 78,16 gam chất rắn khan. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn.1. Tính khối lượng mỗi chất trong X. 2. Tính nồng độ % của Cu(NO3)2 có trong dung dịch Y.Câu 5 (1,0 điểm): Xác định các chất hữu cơ A, D, Y, E, G, H, I và viết các phương trình phản ứng (ghi rõ điều kiện của phản ứng, nếu có) trong dãy biến hóa sau: Câu 6 (2,5 điểm ):1. Hiđrocacbon X là chất khí (ở nhiệt độ phòng, 250C). Nhiệt phân hoàn toàn X (trong điều kiện không có oxi) thu được sản phẩm gồm cacbon và hiđro, trong đó thể tích khí hiđro thu được gấp đôi thể tích khí X (đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất). Xác định công thức phân tử và viết công thức cấu tạo mạch hở của X. 2. Cho 0,448 lít hỗn hợp khí X (đktc) gồm hai hiđrocacbon mạch hở (thuộc các dãy đồng đẳng ankan, anken, ankin) lội từ từ qua bình chứa 0,14 lít dung dịch Br2 0,5M. Sau khi phản ứng hoàn toàn, số mol Br2 giảm đi một nửa và không thấy có khí thoát ra. Mặt khác nếu đốt cháy hoàn toàn 0,448 lít X (đktc), lấy toàn bộ sản phẩm cháy cho hấp thụ hết vào 400 (ml) dung dịch Ba(OH)2 0,1M thu được 5,91 gam kết tủa. Xác định công thức phân tử của hai hiđrocacbon.(Cho biết: H = 1; Li = 7; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Br = 80; Ba = 137)HếtHọ và tên thí sinh:...............................................................................Số báo danh:....................Thí sinh được dùng bảng tuần hoàn, giám thị coi thi không giải thích gì thêm.SỞ GDĐT VĨNH PHÚCKỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 NĂM HỌC 20142015HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN: HOÁ HỌC(Hướng dẫn chấm có 04 trang)CâuNỘI DUNG ĐÁP ÁNĐiểmCâu 12,0đ1.Xác định kim loại M, R = 0,2 (mol); = 0,375 (mol).Khi thêm 1,95 gam K vào 9,3 gam X, nếu trong X không có K thì %mK = < 52%, suy ra trong X có kim loại K=> M chính là KVậy X ( chứa K, R)+ Nếu R tan trực tiếp trong nước, hoặc không tan trong dung dịch KOH, thì khi cho Y tác dụng với KOH so với X có thêm 0,025 mol H2, do có phản ứngK + H2O KOH + H2 0,05 0,025=> (mol)< đề cho.=>R không tan trực tiếp trong nước nhưng tan trong dd KOHĐặt số mol của K và R lần lượt là x,y ta có: x = = 0,15mol => mR = yR = 9,3 0,1.39 = 5,4 gam (I)•Y tác dụng với dung dịch KOH có phản ứng (TN2):K + H2O KOH + H2 0,15 0,15 0,075R + (4n)KOH + (n2)H2O K(4n) RO2 + H2y dư => = 0,075 + = 0,375 => ny = 0,6 (II)Từ (I,II) => R = => n = 3; R = 27 (Al)2. 80 gam mY = 500 100 = 400 gam → = = 20 (%) Sau khi CuSO4.5H2O tách ra khỏi Y, phần còn lại vẫn là dung dịch bão hòa nên khối lượng CuSO4 và H2O tách ra khỏi Y cũng phải theo tỉ lệ như dung dịch bão hòa bằng Trong 10 gam CuSO4.5H2O có 6,4 gam CuSO4 và 3,6 gam H2O Khối lượng CuSO4 tách ra khỏi Y là 6,4 m (gam) → = → m = 5,5 gam0,250,250,250,250,250,250,250,25Câu 21,5đ1. Trích mỗi dung dịch một ít làm mẫu thử đánh số mẫu 1, mẫu 2:Nhỏ từ từ đến dư mẫu 1 vào mẫu 2 + Nếu thấy ban đầu có kết tủa keo sau đó tan tạo dung dịch trong suốt thì mẫu 1 là NaOH, mẫu 2 là AlCl3; + Nếu ban đầu không có kết tủa sau đó mới có kết tủa thì, mẫu 1 là AlCl3; mẫu 2 là NaOHPtpư: AlCl3 + 3NaOH Al(OH)¬3 + 3NaCl Al(OH)¬3 + NaOH NaAlO2 + 2H2O AlCl3 + 4NaOH NaAlO2 + 3NaCl+ 2H2O AlCl3 + 3NaAlO2 + 6H2O 4Al(OH)¬3 + 3NaCl2. Trích mẫu thử, đánh số 1, 2Nhỏ từ từ 1 vào 2 nếu có khí bay ra luôn thì 1 là Na2CO3 và 2 là HCl; ngược lại nếu không có khí bay ra ngay thì 1 là HCl và 2 là Na2CO3, vì Khi nhỏ từ từ dung dịch HCl vào dung dịch Na2CO3 thì có phản ứng Na2CO3 + HCl  NaHCO3 + NaCl NaHCO3 + HCl  NaCl + CO2 + H2O. Khi nhỏ từ từ dung dịch Na2CO3 vào dung dịch HCl có phản ứng Na2CO3 + 2HCl  2NaCl + CO2 + H2O 3. Trích mẫu thử; đong lấy hai thể tích NaOH và Ba(OH)2 ( sao cho thể tích bằng nhau, đều bằng V); cho vào 2 ống nghiệm, nhỏ vài giọt phenolphtalein cho vào 2 ống nghiệm, đánh số 1, 2; Sau đó lấy dung dịch HCl nhỏ từ từ vào từng ống nghiệm đến khi bắt đầu mất màu hồng thì dừng lại: Đo thể tích dung dịch HCl đã dùng; với ống nghiệm 1 cần V1(l) dd HCl; với 2 cần V2(l) dd HCl+ Nếu V2> V1 => Ống 1 đựng Ba(OH)2; ống 2 đựng NaOH+ Nếu V2 Ống 2 đựng Ba(OH)2; ống 1 đựng NaOHGiải thích: HCl + NaOH  NaCl + H2O 0,1V  0,1V 2HCl + Ba(OH)2  BaCl2 + 2H2O 0,2V  0,1V0,250,250,250,250,250,25Câu 31,5 đ1. a. Vì H2S phản ứng với O2 trong không khí ở điều kiện thường: 2H2S+ O2 2S + 2H2Ob. Vì Hg dễ bay hơi, độc; S tác dụng với Hg ở điều kiện thường tạo ra HgS không bay hơi, dễ xử lý hơn. Hg + S HgSc. 2NH3 + 3Cl2 N2 + 6HCl; NH3 (k)+ HCl(k) NH4Cl (tt)2. Thí nghiệm điều chế clo.Ptpư điều chế: MnO2 + 4HCl (đặc) MnCl2 + Cl2 + 2H2O Bình NaCl hấp thụ khí HCl, nhưng không hòa tan Cl2 nên khí đi ra là Cl2 có lẫn hơi nướcBình H2SO4 đặc hấp thụ nước, khí đi ra là Cl2 khô. H2SO4 + nH2O H2SO4.nH2OBông tẩm dung dịch NaOH để giữ cho khí Cl2 không thoát ra khỏi bình (độc) nhờ phản ứngCl2 + 2NaOH NaCl + NaClO + H2O0,250,250,250,250,250,25Câu 41,5đ1. Đặt số mol Cu và Fe3O4 phản ứng tương ứng là a, b=> 64a+ 232b = 24,16 (1)Ptpư: Fe3O4+ 8HCl  2 FeCl3 + FeCl2 + 4H2O (1) b 8b 2b bCu + 2FeCl3  CuCl2 + 2 FeCl2 (2) a  2a  a  2a => (2) Vừa đủ nên 2a= 2b (II)Từ I,II => a = b= 0,06 Vậy trong 24,16 gam X có: 0,16 mol Cu; 0,06 mol Fe3O4 2.Tác dụng với dung dịch HNO3: (bđ) = 1,2 molSơ đồ: Ta có: Nếu NaOH hết, chất rắn chỉ riêng: NaNO2 = 1,2 mol.69 = 82,8 gam> 78,16NaOH phải dư: theo sơ đồ trên ta có: x+y = 1,2; 40x+69y =78,16 =>x= 0,16; y = 1,04 X + HNO3 Fe(NO3)3 + Cu(NO3)2 + Khí + H2O (2)24,16 k 0,18 0,16 k2k= số mol HNO3 phản ứng với X; = 0,16.2 + 0.18.3 +nHNO3 dư = 1,04 => dư = 0,18 mol  pư () = 1,2 0,18 = 1,02 (mol) = kTheo bảo toàn khối lượng:mkhí =24,16 + 63.1,02 –( 0,18.242+ 0,16.188+ 18.1,022) = 5,6 gam=> C% (Cu(NO3)2) = 0,250,250,250,250,250,25Câu 51,0 đ(1) CH3COONa(r) + NaOH(r) CH4(k) + Na2CO3(2) CH3 CH2CH2CH3 3CH4 + CH3CH=CH2(3) 2CH4 C2H2 + 3H2(4) CH ≡ CH + H2 H2C = CH2 (5) nCH2 = CH2 (CH2 – CH2 )n(6) 2CH ≡ CH CH2 = CH – C ≡ CH(7) H2C = CH –CH ≡ CH + H2 H2C = CH – CH = CH2(8) nH2C = CH – CH = CH2 ( CH2 – CH = CH – CH2 )n(9) HC ≡ CH + HCl H2C = CHCl(10) nH2C = CHCl 0,1 10 = 1,0đCâu 62,5 đ1. Gọi công thức phân tử của X: CxHy ( x ≤ 4) CxHy xC + H2Theo bài ra ta có = 2 y= 4.Vậy X có dạng CxH4 các công thức phân tử thỏa mãn điều kiện X là:CH4, C2H4, C3H4, C4H4. CTCT: CH4; CH2=CH2; CH3CCH; CH2=C=CH2; CH2=CHCCH.2.Ta có = = 0,02 (mol) ; ban đầu = 0,14 0,5 = 0,07 (mol phản ứng = = 0,035 (mol); Vì không có khí thoát ra nên 2 hiđrocacbon không no ( anken; ankin)mBình Br2 tăng 6,7 gam là khối lượng của 2 hiđrocacbon không no. Đặt công thức chung của 2 hiđrocacbon là ( là số liên kết trung bình) + Br2 0,02 0,02 Từ phản ứng: = 0,02 = 0,035 mol 1< = 1,75 x+2y =0,035 (I)Tổng số mol 2 khí: x + y = 0,02 (II) Phản ứng cháy, theo btnt (C): nCO2 = nx+my ()TH1: Nếu Ba(OH)2 dư => nCO2 = nBaCO3 = 0,03mol, theo ()=> nx+my=0,03 (III)Từ (I,II,III) => n+3m = 6; do m 2, n 2 => Không có n, m thỏa mãn.TH2: Nếu Ba(OH)2 tạo 2 muối: Theo btnt C, Ba:=> nCO2 = nBaCO3 + 2nBa(HCO3) = nBaCO3 + 2(nBa(OH)2nBaCO3) = 0,03+2(0,040,03)=0,05 mol; Từ () => nx+my = 0,05 (III)’Từ (I,II,III’)y=0,015; x= 0,005; n+3m = 10 (n 2, m 2)+ Với m= 2; n= 4 thì thỏa mãn.Vậy hai hiđrocacbon đó là: C2H2 và C4H8.0,250,2520,250,250, 250,250,250,250,25Ghi chú: Thí sinh có cách giải khác,đúng vẫn cho điểm tối đa.HếtCho biết nguyên tử khối: H=1; C=12; O=16; Na=23; Mg=24; Al=27; S=32; Cl=35,5; K=39; Ca=40; Mn=55; Fe=56; Cu=64; Zn=65; Ba=137.Câu 1. (2,0 điểm) Cho các dung dịch sau: Ba(NO3)2, K2CO3, MgCl2, KHSO4 và Al2(SO4)3. Những cặp dung dịch nào phản ứng được với nhau? Viết phương trình hóa học minh họa.Câu 2. (2,0 điểm) Cho 10 gam oxit của kim loại M có hóa trị II tác dụng vừa đủ với dung dịch H2SO4 24,5% thu được dung dịch muối có nồng độ 33,33% (dung dịch A). Làm lạnh dung dịch A thấy có 15,625 gam chất rắn X tách ra, phần dung dịch bão hòa có nồng độ 22,54% (dung dịch B). Xác định kim loại M và công thức chất rắn X.Câu 3. (2,0 điểm) Cho các kim loại sau: Ba, Mg, Al, Ag. Chỉ dùng một dung dịch axit, hãy trình bày phương pháp hóa học để phân biệt các kim loại trên? Viết phương trình hóa học minh họa.Câu 4. (3,0 điểm) Cho 16 gam hỗn hợp X chứa Mg và kim loại M vào dung dịch HCl dư, sau khi phản ứng kết thúc thu được 8,96 lít khí H2 (đktc). Cũng 16 gam hỗn hợp X ở trên tan hoàn toàn trong dung dịch H2SO4 đặc nóng dư thu được dung dịch Y và 11,2 lít khí SO2 (đktc) duy nhất. Viết phương trình hóa học xảy ra và xác định kim loại M.Câu 5. (2,0 điểm) Nung nóng hỗn hợp gồm CuO, Fe3O4, Fe2O3, CaO và cacbon dư ở nhiệt độ cao (trong chân không) đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được chất rắn A và khí B duy nhất. Cho chất rắn A vào dung dịch HCl dư thu được chất rắn X, dung dịch Y và khí H2. Cho chất rắn X vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng, dư thấy X tan hết. Viết các phương trình hóa học xảy ra.Câu 6. (3,0 điểm) Đốt cháy hết m gam cacbon trong oxi thu được hỗn hợp khí A gồm CO và CO2. Cho hỗn hợp khí A đi từ từ qua ống sứ đựng 23,2 gam Fe3O4 nung nóng đến phản ứng kết thúc thu được chất rắn B chứa 3 chất (Fe, FeO, Fe3O4) và khí D duy nhất. Hấp thụ hoàn toàn khí D bởi dung dịch Ba(OH)2 thu được 19,7 gam kết tủa và dung dịch X. Đun nóng dung dịch X thu thêm 14,775 gam kết tủa nữa thì kết thúc phản ứng. Cho toàn bộ chất rắn B vào dung dịch CuSO4 dư, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì lượng CuSO4 đã phản ứng là 0,03 mol; đồng thời thu được 21,84 gam chất rắn E.1. Viết phương trình hóa học xảy ra.2. Tính m và tỉ khối của A so với H2.Câu 7. (3,0 điểm) 1. A và B là hai hợp chất hữu cơ chứa vòng benzen có công thức phân tử lần lượt là C8H10 và C8H8.a. Viết công thức cấu tạo có thể có của A và B.b. Viết phương trình hóa học dưới dạng công thức cấu tạo xảy ra (nếu có) khi cho A và B lần lượt tác dụng với H2 dư (Ni, to); dung dịch brom.2. Hỗn hợp khí A gồm 0,2 mol axetilen; 0,6 mol hiđro; 0,1 mol vinylaxetilen (CH≡ CCH=CH2, có tính chất tương tự axetilen và etilen). Nung nóng hỗn hợp A một thời gian với xúc tác Ni, thu được hỗn hợp B có tỉ khối hơi so với hỗn hợp A là 1,5. Nếu cho 0,15 mol hỗn hợp B sục từ từ vào dung dịch brom (dư) thì có m gam brom tham gia phản ứng. Tính giá trị của m.Câu 8. (3,0 điểm) Hỗn hợp A gồm hai hiđrocacbon mạch hở: CnH2n (n ≥ 2) và CmH2m2 (m ≥ 2). 1. Tính thành phần phần trăm theo số mol mỗi chất trong hỗn hợp A, biết rằng 100 ml hỗn hợp này phản ứng tối đa với 160 ml H2 (Ni, t0). Các khí đo ở cùng điều kiện về nhiệt độ và áp suất.2. Nếu đem đốt cháy hoàn toàn một lượng hỗn hợp A rồi hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy bằng nước vôi trong, thu được 50 gam kết tủa và một dung dịch có khối lượng giảm 9,12 gam so với dung dịch nước vôi trong ban đầu và khi thêm vào dung dịch này một lượng dung dịch NaOH dư lại thu được thêm 10 gam kết tủa nữa. Tìm công thức phân tử và viết công thức cấu tạo của hai hiđrocacbon trong hỗn hợp A. HẾT Họ và tên thí sinh:.............................................................. Số báo danh: ...................SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTHÁI BÌNHKÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 THCS NĂM HỌC 20122013HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM MÔN HÓA HỌC(Gồm 5 trang)CâuNội dungĐiểmCâu 1(2,0 đ) Các cặp dung dịch phản ứng được với nhau là : Ba(NO3)2 và K2CO3; Ba(NO3)2 và KHSO4; Ba(NO3)2 và Al2(SO4)3; K2CO3 và MgCl2; K2CO3 và KHSO4; K2CO3 và Al2(SO4)3. Các phương trình hóa học xảy ra :Ba(NO3)2 + K2CO3 → BaCO3 + 2KNO3Ba(NO3)2 + KHSO4→ BaSO4 + HNO3 + KNO3 (hoặc Ba(NO3)2 + 2KHSO4→ BaSO4 + 2HNO3 + K2SO4) 3Ba(NO3)2 + Al2(SO4)3→ 3BaSO4 + 2Al(NO3)3K2CO3 + MgCl2→ MgCO3 + 2KClK2CO3 + 2KHSO4 → 2K2SO4 + CO2 + H2O(hoặc K2CO3 + KHSO4 → K2SO4 + KHCO3)3K2CO3 + Al2(SO4)3 + 3H2O → 2Al(OH)3 + 3K2SO4 + 3CO20,5 điểm1,5 điểmCâu 2(2,0 đ)Xác định MĐặt số mol của oxit của kim loại M (MO) là x mol. MO + H2SO4 → MSO4 + H2O mol x x xKhối lượng dung dịch H2SO4 là : (gam)Theo bảo toàn khối lượng : moxit + mddaxit = mddA → mddA = 10 + 400x (gam)Nồng độ % của dung dịch muối: C% = .100% =33,33% (1)Theo bài ra, ta có: (M +16)x = 10 (2)Giải hệ (1) và (2), ta có: x = 0,125 và M = 64 và kim loại cần tìm là Cu.Xác định chất rắn X Gọi công thức của chất rắn X là: CuSO4.nH2O, số mol tương ứng là a. Khối lượng CuSO4 trong dd A là: 0,125.160 = 20 (gam) Khối lượng dd A là: mddA = 10 + 400.0,125 = 60 (gam) Khối lượng dd B là: mddB = mddA – mX = 60 – 15,625 = 44,375 (gam)Ta có: C%(ddB) = → a 0,0625 → 0,0625(160 + 18n) = 15,625 → n= 5Vậy công thức của X là: CuSO4.5H2O0,5 điểm0,5 điểm0,5 điểm0,5 điểmCâu 3(2,0 đ)Lấy một lượng nhỏ mỗi kim loại cho vào 4 ống nghiệm đã có sẵn dung dịch H2SO4 loãng. Kim loại không phản ứng là Ag Kim loại phản ứng tạo kết tủa trắng và có bọt khí thoát ra là BaBa + H2SO4 → BaSO4 + H2 Kim loại phản ứng tạo khí và không tạo kết tủa trắng là Mg, AlMg + H2SO4 → MgSO4 + H22Al + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2Thu lấy 2 dung dịch muối tương ứng là : MgSO4 và Al2(SO4)3 Cho Ba vào dung dịch H2SO4 loãng đến khi kết tủa không tăng them, ta tiếp tục cho thêm 1 lượng Ba để xay ra phản ứng : Ba + 2H2O → Ba(OH)2 + H2Lọc bỏ kết tủa thu được dung dịch Ba(OH)2.Cho dung dịch Ba(OH)2 dư vào các dung dịch muối MgSO4 và Al2(SO4)3 + Xuất hiện kết tủa trắng tan một phần trong dung dịch Ba(OH)2 dư là dung dịch Al2(SO4)3, suy ra kim loại tương ứng là Al. 3Ba(OH)2 + Al2(SO4)3 → 3BaSO4 + 2Al(OH)3 Ba(OH)2 + 2Al(OH)3 → Ba(AlO2)2 + 4H2O + Xuất hiện kết tủa trắng không tan trong dung dịch Ba(OH)2 dư là dung dịch MgSO4, suy ra kim loại tương ứng là Mg. Ba(OH)2 + MgSO4 → BaSO4 + Mg(OH)20,5 điểm0,5 điểm1,0 điểmCâu 4(3,0 đ)Đặt số mol của Mg và kim loại M lần lượt là : x và yCác phương trình hóa học: Mg + 2HCl → MgCl2 + H2 mol x x 2M + 2nHCl → 2MCln + nH2 (có thể có)mol y Mg + 2H2SO4 → MgSO4 + SO2 + 2H2Omol x x 2M + 2mH2SO4 → M2(SO4)m + mSO2 + 2mH2Omol y Số mol của H2 là : 8,96 : 22,4 = 0,4 molSố mol của SO2 là : 11,2 : 22,4 = 0,5 molTrường hợp 1. Kim loại M không phản ứng với dung dịch HCl. Theo bài ra và các phương trình trên ta có : 24x + My = 16 (1) x = 0,4 (2) x + = 0,5 (3)Từ (1), (2), (3) ta có : M = 32m Nếu m = 1 → M = 32 (loại) Nếu m = 2 → M = 64 (Cu) Nếu m = 3 → M = 96 (loại)Vậy kim loại M là Cu Trường hợp 2. Kim loại M phản ứng với dung dịch HCl.Theo bài ra và các phương trình trên ta có : 24x + My = 16 (4) x + = 0,4 (5) x + = 0,5 (6)Theo (5) và (6) thấy m > nn12m233x0,30,350,2y0,20,10,2M44 (loại)76 (loại)56 (Fe)Vậy kim loại M là Fe1 điểm0,5 điểm0,5 điểm0,5 điểm0,5 điểmCâu 5(2,0 đ)Phương trình hóa học : Nung nóng hỗn hợp gồm CuO, Fe3O4, Fe2O3, CaO và cacbon dư ở nhiệt độ cao : CuO + Cdư Cu + COFe3O4 + 4Cdư 3Fe + 4CO Fe2O3 + 3Cdư 2Fe + 3CO CaO + 3Cdư CaC2 + COChất rắn A tác dụng với dung dịch HCl dư :Fe + 2HCl → FeCl2 + H2CaC2 + 2HCl → CaCl2 + C2H2Cho chất rắn X tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc, nóng, dư :C + 2H2SO4đặc CO2 + 2SO2 + 2H2OCu + 2H2SO4đặc CuSO4 + SO2 + 2H2O1,0 điểm0,5 điểm0,5 điểmCâu 6(3,0 đ) 1. Các phương trình hóa học xảy ra: 2C + O2 2CO (1) C + O2 CO2 (2) Fe3O4 + CO 3FeO + CO2 (3) FeO + CO Fe + CO2 (4) CO2 + Ba(OH)2 → BaCO3 + H2O (5)2CO2 + Ba(OH)2 → Ba(HCO3)2 (6) Ba(HCO3)2 BaCO3 + CO2 + H2O (7)Fe + CuSO¬4 → FeSO4 + Cu (8)Chất rắn E chứa : Cu, FeO, Fe3O4 2. Theo các phương trình (1) → (7) : → m = 0,25.12 = 3 gamChất rắn B chứa: Fe, FeO, Fe3O4 có số mol lần lượt là x, y, z.Theo các phương trình trên và bài ra ta có: x = 0,03 64x + 72y +232z = 21,84 x + y + 3z = Suy ra : x = 0,03; y = 0,18; z = 0,03 → mB = mFe + mFeO + mFe3O4 = 21,6 gamTheo định luật bảo toàn khối lượng : mA + mFe3O4 = mB + mCO2 → mA = 0,25.44 + 21,6 – 23,2 = 9,4 gam → Tỉ khối của A so với H2 là: 1,0điểm0,5 điểm0,75điểm 0,75 điểmCâu 7(3,0 đ)1. a. Công thức cấu tạo của C8H10 là : Công thức cấu tạo của C8H8 là : b. Phản ứng với H2: Cả A và B đều phản ứng (5 phương trình hóa học)Phản ứng với dung dịch nước brom: chỉ có B phản ứng (1 phương trình hóa học)2. Ta có nA = 0,1 + 0,2 + 0,6 = 0,9 mol Theo định luật bảo toàn khối lượng : mA = mB → nA. = nB. → Theo bài ra : → nB = 0,6 mol → = nA – nB = 0,9 – 0,6 = 0,3 molVì phản ứng của hiđrocacbon với H2 và với Br2 có tỉ lệ mol giống nhau nên có thể coi H2 và Br2 là X2.Theo bài ra sản phẩm cuối cùng là các hợp chất hữu cơ trong phân tử chỉ chứa liên kết đơn, ta có phương trình phản ứng: CH≡ CCH=CH2 + 3X2 → CHX2CX2CHXCH2X mol 0,1 0,3 CH≡ CH + 2X2 → CHX2 CHX2mol 0,2 0,4Ta có : + = = 0,3 + 0,4 = 0,7 mol → = 0,7 – 0,3 = 0,4 mol → số mol Br2 phản ứng với 0,15 mol hỗn hợp B là: Vậy khối lượng brom tham gia phản ứng với 0,15 mol hỗn hợp B là: (gam)1 điểm1 điểm0,5 điểm0,5 điểmCâu 8(3,0 đ)1. Vì các khí đo ở cùng điều kiện về nhiệt độ và áp suất do đó tỉ lệ về số mol của các chất bang tỉ lệ về thể tích.Gọi x, y lần lượt là thể tích của CnH2n và CmH2m2Phương trình hóa học tổng quát: CnH2n + H2 → CnH2n + 2 ml x x CmH2m 2 + 2H2 → CmH2m + 2 ml y 2yTheo bài ra ta có: x + y = 100 (1’) x + 2y = 160 (2’) Từ (1’) và (2’) → x = 40; y = 60Thành phần phần trăm theo số mol của mỗi chất trong hỗn hợp A là:%nCnH2n = .100% = 40% và %nCmH2m2 = .100% = 60%2. Gọi a, b lần lượt là số mol của CnH2n và CmH2m2. Khi đó ta luôn có: = → 3a – 2b = 0 (3’)Phương trình hóa học xảy ra khi đốt cháy hỗn hợp A: CnH2n + O2 → nCO2 + nH2O (1)mol a na na CmH2m2 + O2 → mCO2 + (m1)H2O (2)mol b bm (m1)bSố mol CaCO3 ở phản ứng (3) là : nCaCO3 = 50 : 100 = 0,5 molSố mol CaCO3 ở phản ứng (5) là : nCaCO3 = 100 : 100 = 0,1 mol CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O (3) 2CO2 + Ca(OH)2 → Ca(HCO3)2 (4) Ca(HCO3)2 + 2NaOH → CaCO3 + Na2CO3 + 2H2O (5)Từ phản ứng (3) ta có: nCO2 = nCaCO3 = 0,5 (mol)Từ phản ứng (4) và (5) ta có: nCO2 = 2nCaCO3 = 0,2 (mol) Tổng số mol của khí CO2 là : 0,5 + 0,2 = 0,7 (mol) Theo bài rat a có :Độ giảm khối lượng của dung dịch = mCaCO3 ở pu (3) – (mCO2 + mH2O) → 9,12 = 50 – (0,7.44 + 18.nH2O) → nH2O = 0,56 (mol)Theo phản ứng (1), (2) ta có: nCO2 = an + bm = 0,7 (4’) nH2O = an + b(m – 1) = 0,56 (5’)Từ (3’), (4’), (5’) ta có : b = 0,14; a = → 2n + 3m = 15 m2345n4,5 (loại)31,5(loại)0(loại)Vậy công thức phân tử của hai hiđrocacbon là : C3H6 và C3H4Công thức cấu tạo C3H6 là : CH2=CH–CH3Công thức cấu tạo C3H4 là : CHC–CH3 hoặc CH2=C=CH2 1,0 điểm1,0 điểm1,0 điểmChú ý: 1. Học sinh giải cách khác, đúng vẫn cho điểm tối đa.2. Viết phương trình phản ứng thiếu điều kiện (nếu có), không cân bằng thì trừ số điểm của phương trình đó.Së Gi¸o Dôc §µo T¹o NGhÖ anKú thi chän häc sinh giái tØnh líp 9 THCS n¨m häc 2010 2011 M«n thi: Hãa häc b¶ng aThêi gian: 150 phót (kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò)Câu I (4,0 điểm).1 Chọn 7 chất rắn khác nhau mà khi cho 7 chất đó lần lượt tác dụng với dung dịch HCl có 7 chất khí khác nhau thoát ra. Viết các phương trình phản ứng minh hoạ.2 Cho các sơ đồ phản ứng hoá học sau đây:X1 + X2 → Na2CO3 + H2OX3 + H2O X2 + X4 + H2X5 + X2 → X6 + H2OX6 + CO2 + H2O → X7 + X1X5 X8 + O2Chọn các chất X1, X2, X3, X5, X6, X7, X8 thích hợp và hoàn thành các phương trình hoá học của các phản ứng trên.3 Em hãy đề xuất thêm 4 phản ứng khác nhau để trực tiếp điều chế X2Câu II (3,0 điểm).Cho 26,91 (g) kim loại M vào 700 ml dung dịch AlCl3 0,5M, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được V lít H2 (đktc) và 17,94 (g) kết tủa. Xác định kim loại M và giá trị của V.Câu III (6,0 điểm):Chia 80 (g) hỗn hợp X gồm sắt và một oxit của sắt thành hai phần bằng nhau:Hoà tan hết phần I vào 400 (g) dung dịch HCl 16,425% được dung dịch A và 6,72 lít khí H2 (đktc). Thêm 60,6 (g) nước vào A được dung dịch B, nồng độ % của HCl dư trong B là 2,92%.1 Tính khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp X và xác định công thức của oxit sắt.2 Cho phần II tác dụng vừa hết với H2SO4 đặc nóng rồi pha loãng dung dịch sau phản ứng bằng nước, ta thu được dung dịch E chỉ chứa Fe2(SO4)3. Cho 10,8 (g) bột Mg vào 300 ml dung dịch E khuấy kĩ, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 12,6 (g) chất rắn C và dung dịch D. Cho dung dịch D tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 dư, lọc kết tủa và nung đến khối lượng không đổi được m (g) chất rắn F (trong điều kiện thí nghiệm BaSO4 không bị phân huỷ). Tính CM của dung dịch E và giá trị m.Câu IV (4,0 điểm). 1 Viết phương trình hóa học (ở dạng công thức cấu tạo thu gọn) thực hiện các biến hóa theo sơ đồ sau: Axetilen Etilen Etan P.V.C Vinylclorua ĐicloEtan Etylclorua2 Cho vào bình kín hỗn hợp cùng số mol C5H12 và Cl2 tạo điều kiện để phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được sản phẩm hữu cơ mà trong mỗi phân tử chỉ chứa một nguyên tử Clo. Viết các công thức cấu tạo có thể có của các sản phẩm hữu cơ đó.Câu V (3,0 điểm).Đốt cháy hoàn toàn 1 (g) hỗn hợp X gồm C2H2, C3H6, C2H6. Hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào 2 lít dung dịch Ca(OH)2 0,02 M thu được 1 (g) kết tủa. Mặt khác 3,36 lít hỗn hợp X (đktc) làm mất màu tối đa 200 ml dung dịch Br2 0,5 M. Tính thể tích mỗi khí có trong 1 (g) hỗn hợp X. Cho: H = 1; Li = 7; C = 12, O = 16; Na = 23; Mg = 24; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Br = 80; Ba= 137. HÕt Hä vµ tªn thÝ sinh:................................................................ Sè b¸o danh: ....................................... Së Gd§t NghÖ anKú thi chän häc sinh giái tØnh líp 9 THCS N¨m häc 2010 2011H­íng dÉn vµ BiÓu ®iÓm chÊm ®Ò chÝnh thøc(H­íng dÉn vµ biÓu ®iÓm chÊm gåm 05 trang)M«n: HÓA HỌC. B¶ng A CâuNội dungĐiểmI4,01Các chất rắn có thể chọn lần lượt là:Zn; FeS; Na2SO3; CaCO3; MnO2; CaC2; Al4C31,75mỗi pthh cho 0,25Các ptpư: Zn + 2HCl  ZnCl2 + H2FeS + 2HCl FeCl2 + H2SNa2SO3 + 2HCl 2NaCl + SO2 + H2OCaCO3 + 2HCl CaCl2 + CO2 + H2OMnO2 + 4HCl đặc MnCl2 + Cl2 + 2H2OCaC2 + 2HCl CaCl2 + C2H2Al4C3 + 12HCl 4AlCl3 + 3CH42Các chất thích hợp với X1, X2, X3, X5, X6, X7, X8 lần lượt có thể là:X1: NaHCO3, X2: NaOH, X3: NaCl, X5: Al2O3, X6: NaAlO2, X7: Al(OH)3, X8: Al1,25mỗi pthh cho 0,25Các phương trình hóa học lần lượt là:NaHCO3 + NaOH Na2CO3 + H2O2NaCl + 2H2O 2NaOH + Cl2 + H2Al2O3 + 2NaOH 2NaAlO2 + H2ONaAlO2 + CO2 + 2H2O Al(OH)3 + NaHCO32Al2O3 4Al + 3O23Để trực tiếp điều chế ra NaOH ta có thể sử dụng thêm các phản ứng:2Na + 2H2O 2NaOH + H21mỗi pthh cho 0,25Na2O + H2O 2NaOHNa2CO3 + Ba(OH)2 2NaOH + BaCO3Hoặc: 2NaHCO3 + Ba(OH)2 dư  BaCO3 + 2NaOH + H2OII3,0Các phương trình hóa học:(n là hoá trị của R; Đặt khối lượng mol của M là M).2M + 2n H2O2M(OH)n + nH2(1)0,53M(OH)n + n AlCl3  n Al(OH)3 + 3MCln(2)Có thể: M(OH)n + n Al(OH)3 M(AlO2)n + 2n H2O (3) = 0,7.0,5 = 0,35 (mol), = = 0,23 (mol)Bài toán phải xét 2 trường hợp:TH1: AlCl3 chưa bị phản ứng hết ở (2) không có phản ứng (3)Từ (2): = HONG QUC KHNH Hong Quc Khỏnh c Th - H Tnh Tng hp v biờn son Cõu I (2,5 im) Bng phng phỏp hoỏ hc, hóy tỏch cỏc oxit hn hp Al 2O3, MgO, CuO ( Khi lng cỏc oxit trc v sau quỏ trỡnh tỏch l khụng i ) Cõu II (2,5 im) a Cho mt mu Natri kim loi vo dung dch CuCl , nờu hin tng v vit cỏc phng trỡnh hoỏ hc b A, B, C l cỏc hp cht vụ c ca mt kim loi Khi t núng nhit cao cho ngn la mu vng Bit: A + BC t B C + H2O + D (D l hp cht ca cacbon) D + A B hoc C - Hi A, B, C l cỏc cht gỡ? Vit cỏc phng trỡnh hoỏ hc gii thớch quỏ trỡnh trờn ? - Cho A, B, C tỏc dng vi CaCl2 vit cỏc phng trỡnh hoỏ hc xy Cõu III (2,5 im) Trong phũng thớ nghim hoỏ hc cú l hoỏ cht mt nhón ng riờng bit cỏc dung dch sau: NaCl, NaNO3, MgCl2, Mg(NO3)2, AlCl3, Al(NO3)3 , CuCl2, Cu(NO3)2 bng phng phỏp hoỏ hc hóy nhn bit mi dung dch? Vit phng trỡnh húa hc xy v ghi rừ iu kin ca phn ng (nu cú) Cõu IV (2,5 im) Cho 7,8g hn hp kim loi l R hoỏ tr II v Nhụm tỏc dng vi dung dch axit sunfuric loóng, d Khi phn ng kt thỳc thu c dung dch mui v 8,96 lớt khớ (ktc) a Vit phng trỡnh phn ng hoỏ hc xy ra? b Tớnh lng mui thu c sau thớ nghim v th tớch dung dch H 2SO4 2M ti thiu cn dựng? c Xỏc nh R Bit rng hn hp ban u t l s mol R : Al l : Cõu V (4,0 im) Cho m1 g hn hp Mg v Fe dng bt tỏc dng vi 300 ml dung dch AgNO 0,8M khuy k phn ng xy hon ton thu c dung dch A v cht rn A2 cú lng l 29,28 g gm kim loi Ho tan hon ton cht rn A2 dung dch H2SO4 c, un núng Tớnh th tớch khớ SO2 (iu kin chun) c gii phúng Thờm vo A1 lng d dung dch NaOH, lc kt ta mi to thnh nung nú khụng khớ nhit cao n lng khụng i, thu c 6,4 g cht rn Tớnh % theo lng ca mi kim loi hn hp Mg v Fe ban u Cõu VI (3,5 im) Nung m gam hn hp A gm KMnO v KClO3 thu c cht rn A1 v oxy, lỳc ú KClO3 b phõn hu hon ton, cũn KMnO b phõn hu khụng hon ton Trong A cú 0, 894 gam KCl chim 8,132% lng Trn lng oxy thu c trờn vi khụng khớ theo t l th tớch 1/3(khụng khớ cha th tớch 1k/5 l oxy, cũn li 4/5 l nit) mt bỡnh kớn thu c hn hp A Cho vo bỡnh 0,528 gam cacbon ri t chỏy ht cacbon, thu c hp A3 gm ba khớ ú cú CO2 chim 22,92% th tớch a Tớnh lng m b Tớnh thnh phn phn trm lng ca mi cht hn hp A Cõu VII (2.5 im) Ho tan 34,2 gam hn hp gm Al 2O3 v Fe2O3 vo lớt dung dch HCl 2M, sau phn ng cũn d 25% axit Cho dung dch to thnh tỏc dng vi dung dch NaOH 1M cho va t kt ta nht a Tớnh lng ca mi oxit hn hp b Tớnh th tớch ca dung dch NaOH 1M ó dựng ( Cho: Al = 27, Mg = 24, Ag = 108, Na = 23, H = 1, Cl = 35,5, S = 32, O = 16, Fe = 56, Zn = 65, Cu = 64, K = 39, Mn = 55) HNG DN CHM Cõu I 2,5 Ni dung - Cho hn hp tỏc dng vi dung dch NaOH d thỡ MgO, CuO khụng phn ng cũn Al2O3 tan Al2O3 + 2NaOH 2NaAlO2 + H2O - Sc CO2 d vo dung dch sn phm, c Al(OH)3 NaOH + CO2 NaHCO3 NaAlO2 + 2H2O + CO2 Al(OH)3 + NaHCO3 - Lc kt ta ri nung n lng khụng i ta thu c lng Al 2O3 ban u - Cho H2 d i qua hn hp CuO v MgO nung núng, MgO khụng phn ng cũn CuO bin thnh Cu thu c hn hp mi : Cu + MgO - Cho hn hp Cu, MgO tỏc dng vi dung dch HCl d, Cu khụng phn ng, thu c Cu, Cho Cu tỏc dng vi O d thỡ thu c lng CuO ban u t CuO + H2 Cu + H2O MgO + 2HCl MgCl2 + H2O t 2Cu + O2 2CuO - Ly dung dch sn phm cho tỏc dng vi NaOH d, thu c Mg(OH) 2, lc kt ta v nung núng n lng khụng i thỡ thu c lng MgO ban u HCl + NaOH NaCl + H2O im 0,25 0,5 0,5 0,5 0 0,75 MgCl2 + 2NaOH Mg(OH)2 + 2NaCl t Mg(OH)2 MgO + H2O a Hin tng: ming Natri tan dn, cú si bt khớ, mu xanh ca dung 0,75 dch nht dn, cú kt ta mu xanh l xut hin II 2,5 Phng trỡnh hoỏ hc: 2Na + 2H2O 2NaOH + CuCl2 2NaOH + H2 Cu(OH)2 (xanh) + 2NaCl 1,25 b A, B, C l cỏc hp cht ca Na vỡ t núng cho ngn la mu vng tho iu kin ca u bi: - A l NaOH; B l NaHCO3 v C l Na2CO3 NaOH + NaHCO3 Na2CO3 + H2O PTHH: t 2NaHCO3 Na2CO3 + H2O + CO2 Hoc: CO2 + NaOH NaHCO3 CO2 + 2NaOH Na2CO3 + H2O 0, - Cho A, B ,C tỏc dng vi CaCl2: Ch cú NaHCO3 v Na2CO3 phn ng Na2CO3 + CaCl2 CaCO3 + NaCl 2NaHCO3 + CaCl2 CaCO3 + NaCl + CO2 + H2O III 2.5 ỏnh s th t cỏc l hoỏ cht mt nhón, rút ly mt lng nh vo cỏc ng nghim (mu A) lm thớ nghim, cỏc ng nghim ny cng c ỏnh s theo th t cỏc l: - Cho dd AgNO3 ln lt vo mi ng nghim (mu A) Nu thy kt ta trng nhn cỏc dung dch mui clorua: Kt ta trng cỏc dd NaCl, MgCl2, AlCl3, Mu A AgNO Khụng hin tng phn ng cỏc dd NaNO3 Mg(NO3)2, Al(NO3)3, Cu(NO3)2 - Cho dung dch NaOH d vo ln lt cỏc mui clorua: + Nhn MgCl2 to kt ta trng Mg (OH)2 MgCl2 + 2NaOH Mg(OH)2 + 2NaCl + Khụng cú hin tng phn ng nhn NaCl + Thy kt ta xanh nhn CuCl2 CuCl2 + 2NaOH Cu(OH)2 + 2NaCl + Thy kt ta, kt ta tan NaOH d nhn AlCl3 AlCl3 + 3NaOH Al(OH)3 + 3NaCl Al(OH)3 + NaOH NaAlO2 + 2H2O - Cỏc mui nitrat cng c nhn bit tng t 0,25 0,25 1,0 1,0 IV 2.5 nH = 0, 8.96 = 0.4( mol ) 22.4 a R + H2SO4 RSO4 + H2 (1) 2Al + 3H2SO4 Al2(SO4)3 + 3H2 (2) b T (1) v (2) ta cú S mol H2SO4 = S mol H2 = 0,4 mol 1,0 Theo LBTKL, ta cú : m mui = m hn hp kim loi + m H SO m H = 7,8 + 0,4 98 0,4 = 46,2 (g) Th tớch dung dch H2SO4 : V = 0.4 = 0.2 (l) c Gi a l s mol ca kim loi R thỡ s mol ca Al l 2a Theo bi ta cú h phng trỡnh 1,0 aR + 2a 27 = 7,8 a + 3a = 0,4 Gii h phing trỡnh trờn, ta c a = 0,1 ; R = 24 (Mg) V 3,5 t s mol Mg v Fe m1 g hn hp ln lt l x v y 0,75 Vỡ Mg l kim loi hot ng hn Fe v Fe l kim loi hot ng hn Ag nờn theo bi sau cỏc phn ng xy hon ton thu c cht rn gm kim loi thỡ kim loi ú phi l Ag v Fe d Cỏc PTHH ca cỏc phn ng Mg + 2AgNO3 Mg(NO3)2 + 2Ag (1) x 2x x 2x Fe + 2AgNO3 Fe(NO3)2 + 2Ag (2) a 2a a 2a Vỡ Fe d nờn AgNO3 phn ng ht, Mg phn ng ht dung dch cha 1,0 Mg(NO3)2, Fe(NO3)2 v cht rn gm Ag v Fe d Mg(NO3)2 + 2NaOH Mg(OH)2 + 2NaNO3 (3) x x Fe(NO3)2 + 2NaOH Fe(OH)2 + 2NaNO3 (4) a a t Mg(OH)2 (5) MgO + H2O x x t0 4Fe(OH)2 + O2 (6) 2Fe2O3 + 4H2O a 0,5a Ho tan A2 bng H2SO4 c : 0,75 t 2Fe + 6H2SO4 Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O (7) y-a 1,5(y-a) t 2Ag + 2H2SO4 (8) Ag2SO4 + SO2 + 2H2O (2x+2a) (x+a) Theo cỏc PTHH trờn v bi, ta cú h phng trỡnh : 0, x + a = 0,12 216x + 56y + 160a = 29, 28 40x + 80a = 6, Gii h phng trỡnh ta c : x = 0,08 ; a = 0,04 ; y =0,1 Ta cú: VSO2 = (0,15-0,02+0,08).22,4 = 4,709 (l) %Mg = 25,53 % ; %Fe = 74,47% 0,5 t VI 3,5 Phn ng nhit phõn: 2KClO3 2KCl + 3O2 1,0 (1) t 2KMnO4 K2MnO4 + MnO2 + O2 (2) t C + O2 CO2 (3) Gi n l tng s mol O2 thoỏt (1) (2) 0,75 Sau trn O2 vi khụng khớ, ta cú: n O = n + 3n.0,2 = 1,6 n (mol) o o o n N = 3n 0,8 = 2,4 mol; ta cú n C = 0,528 = 0, 04 (mol) 12 Xột trng hp: TH 1: Nu O2 d, tc 1,6n > 0,04, lỳc ú cacbon chỏy theo phn ng: C + O2 CO2 (3) v tng s n A3 = 0,044.100 = 0,192 (mol) 22,92 Cỏc khớ gm: O2 d + N2 + CO2 0,192 = 0,048 (mol) (1,6n - 0,04) + (2,4n) + 0,044 = 0,192 n = 0,894.100 Khi lng m = 8,132 + 0,048.32 = 12,5 (gam) 1,0 TH 2: Nu O2 thiu, tc 1,6n < 0,044, lỳc ú cacbon chỏy theo phn ng: C + O2 CO2 (3) 2C + O2 2CO (4) Cỏc khớ A3 gm: N2 + CO2 + CO (2,4n) + (n) + (0,044 - n) Do ú nA3 = (2,4n + 0,044) mol n' 22,92 0,044 n = = 1,6 n v 2,4n + 0,044 100 0,894.100 Rỳt ra: n = 0, 0204 mol Vy m = 8,132 + 0,0204.32 = 11,647 (g ) Nh vy: nO = n (ban u) + Tớnh phn trm lng: 0,894 Theo (1) n KClO3 = n KCl = 74,5 = 0,012 (mol) 122,5.0,012 = 11,7 (%) + i vi trng hp I: %KClO3 = 12,5 % KMnO4 = 100 - 11,7 = 88,3 (%) 1,47.100 + i vi trng hp II: %KClO3 = 11,647 = 12,6 (%) 0,25 0,5 % KMnO4 = 100 - 12,6 = 87,4 (%) VII 3,0 a.S mol HCl phn ng vi axit HCl: n HCl = 1ì ì 75 = 1,5 (mol) 100 0,5 25 S mol HCl phn ng vi NaOH n HCl = 2ì = 0,5 (mol) 100 t s mol Fe2O3 v Al2O3 ln lt l a, b ( mol) Fe2O3 + 6HCl 2FeCl3 + 3H2O a 2a Al2O3 + 6HCl 2AlCl3 + 3H2O b 2b FeCl3 + 3NaOH Fe(OH)3 + 3NaCl 2a 6a 2a AlCl3 + 3NaOH Al(OH)3 + 3NaCl 2b 6b 2b Vỡ lng kt ta nht nờn Al(OH)3 b tan ht NaOH d Al(OH)3 + NaOH NaAlO2 + 2H2O 2b 2b HCl + NaOH NaCl + H2O 0,5 0,5 6a + b = 1, gii c 160a + 102 b = 34, Theo bi ta cú : 1,0 1,0 a = 0,15 b = 0,1 Khi lng ca mi oxit hn hp m Fe O = 0,15 ì160 = 24(gam) ; m Al2O3 = 34, 24 = 10, 2(gam) b Tng s mol NaOH = 6a + 8b + 0,5 = 2,2 (mol) Vy: VddNaOH = 0,5 2, = 2,2 (l) Cõu 1: (4,0 im) Cho bit A l hn hp hai kim loi Mg v Cu Hóy vit cỏc PTHH theo s sau: Khớ D + O2 d A + dd HCl B + Na C Dung dch E Nung + D, t0 Kt ta F G M Cỏc hp cht X, Y, Z u l nhng hp cht ca kali Bit X tỏc dng vi Y to thnh Z Khi cho Z tỏc dng vi dung dch HCl thỡ cú khớ CO2 bay Tỡm cụng thc húa hc ca cỏc cht X, Y, Z v vit phng trỡnh húa hc xy thớ nghim Cõu 2: (4,0 im) Mui NaCl b ln cỏc cht Na2SO4, MgCl2, CaCl2, CaSO4 Trỡnh by phng phỏp húa hc thu c NaCl nguyờn cht Cho Zn d vo dung dch H2SO4 96% thỡ cú khớ khụng mu, mựi sc bay Sau mt thi gian thy kt ta mu vng, tip n li cú khớ mựi trng thi v cui cựng cú khớ khụng mu, khụng mựi nh nht cỏc khớ thoỏt Hóy gii thớch v vit cỏc phng trỡnh húa hc xy ra? Cõu 3: (4,0 im) Ch c dựng mt kim loi nht (cỏc dng c cn thit coi nh ) hóy phõn bit cỏc dung dch ng cỏc l mt nhón sau: Na2SO4, AlCl3, Fe(NO3)3, KCl Nhit phõn mt lng MgCO3, sau mt thi gian thu c cht rn A v khớ B Hp th ht khớ B bng dung dch NaOH thu c dung dch C Dung dch C tỏc dng c vi dung dch BaCl2 v dung dch NaOH Mt khỏc, hũa tan cht rn A vo dung dch HCl d thu c khớ B v dung dch D Cụ cn dung dch D thu c mui khan E in phõn E núng chy thu c kim loi M Hóy xỏc nh cỏc cht A, B, C, D, E, M v vit cỏc PTHH xy Cõu 4: (3,0 im) Cho 1,42g gm CaCO3 v MgCO3 tỏc dng vi axit HCl d Khớ thoỏt c hp th hon ton bng dung dch cha 0,0225 mol Ba(OH)2 Dung dch Ba(OH)2 d c tỏch kt ta Thờm vo dung dch ú mt lng H2SO4 d, xut hin kt ta, thu ly kt ta em sch, sy khụ n lng khụng i cõn c 1,7475g a) Vit cỏc phng trỡnh phn ng xy b) Tớnh lng mi cht hn hp ban u Cõu 5: (5,0 im) Ho tan hon ton m (g) SO3 200g dung dch H2SO4 4,9% thu c dung dch A 9,8% a) Xỏc nh m b) Ho tan va 5,4g kim loi X 300g dung dch A to dung dch B Xỏc nh kim loi X c) Cho dung dch NaOH 10% vo dung dch B, cú 7,8g cht rn to thnh v dung dch E Tớnh lng NaOH cn dựng v C% ca dung dch E? (Cho: Ca = 40; H = 1; C = 12; S = 32; O = 16; Mg =24; Al = 27; Na = 23; Ba = 137) Ht P N Cõu 1: Mi PTHH ỳng c 0,25 to 2Mg + O2 o 2MgO t 2Cu + O2 2CuO MgO + 2HCl MgCl2 + H2O CuO + 2HCl CuCl2 + H2O 2Na + 2H2O 2NaOH + H2 MgCl2 + 2NaOH Mg(OH)2 + 2NaCl CuCl2 + 2NaOH Cu(OH)2 + 2NaCl to Mg(OH)2 o MgO + H2O t Cu(OH)2 oCuO + H2O t CuO + H2 Cu + H2O 4,0 2,5 Mi PTHH ỳng c 0,25 1,5 Z tỏc dng vi HCl sinh CO2 Z l mui cacbonat X + Y Z X v Y mt cht l mui axit, mt cht l baz tan Vy X, Y, Z ln lt l KHCO3, KOH, K2CO3 PTHH: KHCO3 + KOH K2CO3 + 2H2O 2KCl + CO2 + H2O K2CO3 + 2HCl 0,25 0,25 0,5 0,25 0,25 Cõu 2: 4,0 2,0 - Hũa tan hon ton mui NaCl b ln cht vo nc (vỡ lng CaSO ớt nờn s tan ht) sau ú thờm lng d BaCl2 kt ta ht mui sunfat : CaSO4 + BaCl2 CaCl2 + BaSO4 Na2SO4 + BaCl2 2NaCl + BaSO4 Lc b kt ta , ly dung dch thu c tỏc dng vi Na2CO3 d: Na2CO3 + BaCl2 2NaCl + BaCO3 Na2CO3 + MgCl2 2NaCl + MgCO3 0,5 Na2CO3 + CaCl2 2NaCl + CaCO3 Lc b kt ta, cho dd nc lc thu c tỏc dng vi dd HCl d, cụ cn dung dch c mui khan NaCl nguyờn cht Na2CO3 + 2HCl 2NaCl + CO2 + H2O 0,5 2,0 Ban u H2SO4 c nờn sinh SO2 (mựi sc) ZnSO4 + 2H2O + SO2 2H2SO4 + Zn V sau H2SO4 b pha loóng (do b tiờu hao v H2O sinh ra) nờn to kt ta S (mu vng) 4H2SO4 + Zn 3ZnSO4 + 4H2O + S 4ZnSO4 + 4H2O + H2S Tip n l : H2SO4 + 4Zn Cui cựng nng H2SO4 loóng thỡ sinh khớ H2 : ZnSO4 + 2H2 H2SO4 + Zn Cõu 3: - Trớch mu th v ỏnh s th t - Cho kim loi Ba d vo cỏc mu th, tt c cỏc mu th u cú khớ thoỏt ra: Ba + H2O Ba(OH)2 + H2 - Mu th no cú kt ta trng l Na2SO4 : Na2SO4 + Ba(OH)2 BaSO4 + NaOH - Mu th no cú kt ta nõu l Fe(NO3)3 : 2Fe(NO3)3 + 3Ba(OH)2 2Fe(OH)3 + 3Ba(NO3)2 - Mu th no cú kt ta keo trng sau ú tan l AlCl3 : 2AlCl3 + 3Ba(OH)2 2Al(OH)3 + BaCl2 2Al(OH)3 + Ba(OH)2 Ba(AlO2)2 + 4H2O Cũn li l KCl - Theo ta cú: Cht rn A gm MgO v MgCO d; Khớ B l CO2; Dung dch C gm Na2CO3 v NaHCO3; Dung dch D gm MgCl v HCl d; Mui khan E l MgCl2; M l Mg - PTHH: - Nhit phõn MgCO 3: o t 0,5 0,5 0,5 0,5 4,0 2,0 0,5 0,25 0,5 0,5 0,25 2,0 0,5 0,25 MgO + CO2 MgCO3 - Hp th khớ CO2 vo dd NaOH: CO2 + 2NaOH Na2CO3 + H2O CO2 + NaOH NaHCO3 - Cho dd C tỏc dng vi dd BaCl2 v dd NaOH: Na2CO3 + BaCl2 BaCO3 + 2NaCl NaHCO3+ NaOH Na2CO3 + H2O - Cho A tỏc dng vi dd HCl: MgO + 2HCl MgCl2 + H2O 0,25 0,5 0,25 MgCl2 + CO2 + H2O MgCO3+ 2HCl - in phõn E: pnc MgCl2 Mg + Cl2 Cõu 4: a PTHH : CaCl2 + CO2 + H2O CaCO3+ 2HCl x x MgCl2 + CO2 + H2O MgCO3+ 2HCl y y CO2 + Ba(OH)2 BaCO3 + H2O H2SO4 + Ba(OH)2 BaSO4 + H2O 1,7475 = 0,0075 ( mol ) b nBaSO = 233 0,25 3,0 Mi PTHH ỳng c 0,25 (1) (2) (3) (4) 0,25 nBa(OH) nBa(OH) 2 tham gia PT tham gia PT = = nCO nBaSO 0,25 = 0,0075 (mol) sinh PT v = 0,0225 0,0075 = 0,015 (mol) 0,5 Gi x, y, ln lt l s mol ca CaCO3 v MgCO3 14,2 gam hn hp Theo bi ta cú h PT: 100 x + 84 y = 1,42 x + y = 0,015 => x = 0,01 y = 0,005 0,5 Khi lng mi cht hn hp l: CaCO3 = 0,01 100 = 1(gam) MgCO3 = 0,005 84 = 0,42(gam) 0,5 Cõu 5: a PTHH : SO3 + H2O H2SO4 m ( mol ) nSO3 = 80 (1) Khi lng H2SO4 cú 200g dung dch H2SO4 4,9% l: m1 = Khi lng H2SO4 mi sinh PT(1) l: m2 = m 98( g ) 80 200.4,9 = 9,8( g ) 100 Cõu Cõu í Ni dung im a) CH3CH(OH)-COOH + 2Na CH3CH(ONa)-COONa + H2 2 b) CH3CH(OH)-COOH +CH3COOH CH3CH(OOC-CH3)-COOH + H2O c) 2CH3CH(OH)-COOH + Ba(OH)2 [CH3CH(OH)-COOH]2Ba + 2H2O d) CH3CH(OH)-COOH + NaHCO3 CH3CH(OH)-COONa +CO2 + H2O CaO,t CH3CH(OH)-COONa + NaOH CH3CH2OH + Na2CO3 CH2 = CH CH2 CH3, CH3 CH = CH CH3,CH2 = C(CH3) CH3, H SO đặc,t0 Fe,t Phng trỡnh phn ng: C6H6Br + Br2 C6H5Br + HBr (1) 0,1 0,1 (mol) 15,7 100 m(C6H6)= 78 = 9,75 gam 157 80 A iu ch t ỏ vụi A: CaC2, B: C2H2, C: CH3COOH/C2H5OH CaC2 + 2H2O C2H2 + H2O HgSO4 ,t0 C2H2 + H2O CH3CHO 1,25 0,5 0,5 Mn ,t t 2CH3CHO +O2 2CH3COOH hoc: CH3CHO+H2 C2H5OH 2+ 0 H SO đặc,t CH3COOH+CH2=CH-CH2OH CH3COOCH2CH=CH2 + H2O 1,25 H SO đặc,t Hoc: C2H3COOH + C2H5OH C2H3COOC2H5 + H2O xt,p,t nCH3COOCH2CH=CH2 [-CH2-CH(CH2-OOCH3)-]n xt,p,t Hoc: nC2H3COOC2H5 [-CH2-CH(COOC2H5)-]n Hoc PVA H SO đặc,t CxHyCOOH + CnH2n+1OH CxHyCOOCnH2n+1 + H2O (1) CxHyCOOH + NaOH CxHyCOONa + H2O (2) t0 CxHyCOOCnH2n+1 + NaOH CxHyCOONa + CnH2n+1OH (3) CxHyCOOCnH2n+1+(4x+6n+y+1)O2 (n+x+1)CO2+(2n+y+1)/2H2O(4) CxHyCOOH + (4x+y+1)/4O2 (x+1)CO2 + (y+1)/2H2O (5) CnH2n+1OH +3n/2O2 nCO2 + (n+1)H2O (6) Gi s mol este l a (mol) Cú (0,12 a) (mol) CnH2n+1OH d, (0,15 a) (mol) CxHyCOOH (RCOOH) d 13,2 gam X Ta cú: nru ban u = n N2 = 3,36 / 28 = 0,12mol , n CO2 = 0,57mol , n H2O = 0,46mol Theo (1, 2, 3) ta cú: naxit ban u = nmui = nNaOH = 0,15 (mol) Ta cú: 3,84 / 0,12 = 32 = 14n + 18 n = ru l CH3OH 2,5 13, 0,57.12 0, 46.2 a = 0,08 16 Vy 13,2g X: 0,04(mol) CH3OH, 0,07(mol) RCOOH,0,08(mol) RCOOCH3 Ta cú: 0,04.32 + 0,07(R + 45) + 0,08(R + 59) = 13,2 R = 27 l C2H3Vy CTPT ca este l C2H3COOCH3 axit(ban đầu) 0,15 rượu(ban đầu) 0,12 = > = H%theo rượu Do: 1 1 0, 08 100% =66,67% H% = 0,12 - Thớ sinh cú th lm cỏch khỏc, nu ỳng t im ti a mi cõu Nu thiu iu kin hoc thiu cõn bng hoc thiu c hai thỡ tr mt na s im ca PTHH ú BTNT oxi: 2(0,15-a) + 2a + (0,12-a) = - Lm trũn n 0,25 im HT S GIO DC V O TO K THI CHN HC SINH GII TNH HI DNG LP THCS NM HC 2012 2013 Mụn: Húa hc Thi gian lm bi: 150 phỳt (khụng k thi gian giao ) Ngy thi: 27/3/2013 CHNH THC Cõu I (2,25 im) Hon thnh cỏc phng trỡnh húa hc theo s chuyn húa sau v ghi rừ iu kin nu cú? (mi mi tờn ch ng vi mt phng trỡnh phn ng) (1) Al2O3 (3) (2) (5) (6) (4) Al Al2(SO4)3 (8) AlCl3 (7) Al(NO3)3 (9) NaAlO2 (10) Al2O3 Al(OH)3 Cho l mt nhón cha dung dch X v Y Dung dch X cha hn hp (BaCl v NaOH); Dung dch Y cha hn hp (NaAlO2 v NaOH) Ch dựng khớ CO2 hóy trỡnh by cỏch phõn bit hai l dung dch k trờn Vit cỏc phng trỡnh húa hc ó xy ra? Cõu II (2,0 im) T khớ thiờn nhiờn vi cỏc cht vụ c v iu kin cn thit coi nh cú , hóy vit cỏc phng trỡnh húa hc iu ch Etyl axetat? Cho rt t t mt lng d Natri kim loi vo 100ml ru Etylic 46 Hóy vit cỏc phng trỡnh húa hc xy v tớnh th tớch khớ thoỏt iu kin tiờu chun? Cho bit lng riờng ca nc ti nhit ny l gam/ml; lng riờng ca ru Etylic nguyờn cht l 0,8 gam/ml Nung núng hn hp A gm 0,1 mol Axetilen v 0,4 mol H2 bỡnh kớn vi xỳc tỏc phự hp Sau mt thi gian thu c hn hp khớ B cú t hi so vi H l Dn ton b hn hp B i qua dung dch nc Brom d thy lng Brom tham gia phn ng ti a l m gam Tớnh giỏ tr m? Cõu III (1,75 im) Cú l dung dch c ỏnh s ngu nhiờn t n Mi dung dch cha mt cht tan gm BaCl2, H2SO4, NaOH, MgCl2, Na2CO3, HCl Ngi ta tin hnh cỏc thớ nghim v thu c kt qu nh sau: Thớ nghim 1: Dung dch cho kt ta tỏc dng vi cỏc dung dch v Thớ nghim 2: Dung dch cho kt ta tỏc dng vi cỏc dung dch v Thớ nghim 3: Dung dch cho khớ bay lờn tỏc dng vi cỏc dung dch v Hóy xỏc nh s th t ca cỏc l dung dch trờn v vit cỏc phng trỡnh húa hc ó xy ra? Cho dung dch A cha a mol NaOH, dung dch B cha b mol AlCl Hóy xỏc nh mi quan h gia a v b sau pha trn hai dung dch trờn ta luụn thu c kt ta? Cõu IV (2,0 im) Cho 3,52 gam hn hp Z gm hai kim loi Mg, Fe dng bt vo 200 gam dung dch Cu(NO 3)2 cha rừ nng Sau phn ng thu c 4,8 gam cht rn T cha ti a hai kim loi v dung dch V Thờm NaOH d vo dung dch V ri lc ly kt ta, em nung khụng khớ n lng khụng i thu c gam cht rn (bit rng cỏc phn ng u xy hon ton) Hóy vit cỏc phng trỡnh phn ng xy v tớnh thnh phn % lng tng kim loi cú Z? Xỏc nh nng phn trm ca cỏc cht tan cú dung dch V? Cõu V (2,0 im) t chỏy hon ton a gam cht hu c X cha cỏc nguyờn t C, H, O thu c khớ CO v hi nc theo t l th tớch VCO2 : VH2O = : (o cựng iu kin nhit v ỏp sut) T hi ca X so vi H2 bng 73 Xỏc nh cụng thc phõn t ca X? Thy phõn hon ton 7,3 gam X bng 100ml dung dch KOH 1M (va ) thu c mt mui v 4,6 gam mt ru nht Xỏc nh cụng thc cu to cú th cú ca X? (Cho bit: Cu = 64, Fe = 56, Mg = 24, C = 12, H = 1, O = 16, Na = 23, K=39, N = 14) HT H v tờn thớ sinh: S bỏo danh: Giỏm th coi thi s 1: .Giỏm th coi thi s 2: S GIO DC V O TO HI DNG P N V HNG DN CHM K THI CHN HC SINH GII TNH LP THCS NM HC 2012 2013 Mụn: Húa hc Cõu I (2,25) ý ỏp ỏn im Cỏc phng trỡnh phn ng: t 1) Al + 3O2 Al2O3 t 2) Al + 3Cl2 AlCl3 3) Al2O3 + 3H SO4 Al2 ( SO4 ) + 3H 2O 4) Al2O3 + HCl AlCl3 + 3H 2O (1.25) 5) Al2 ( SO4 ) + NaOH Al ( OH ) + 3Na2 SO4 1.25 6) Al2 ( SO4 ) + 3Ba ( NO3 ) Al ( NO3 ) + 3BaSO4 7) AlCl3 + AgNO3 AgCl + Al ( NO3 ) 8) Al ( NO3 ) + NaOH Al ( OH ) + 3NaNO3 9) Al ( OH ) + NaOH NaAlO2 + H 2O t 10) Al ( OH ) Al2O3 + 3H 2O ( 1.0) II Mi phng trỡnh vit ỳng c 0,125 im, Thiu iu kin hoc khụng cõn bng c phng trỡnh tr 0,125 im Sc t t khớ CO2 ti d vo hai dung dch trờn quan sỏt hin tng xy - Nu dung dch no xut hin kt ta trng, sau ú kt ta tan to thnh dung dch sut thỡ dung dch ú cha (BaCl2, NaOH) cỏc phn ng: Na2CO3 + H2O CO2 + 2NaOH BaCO3 + 2NaCl Na2 CO3 + BaCl2 Khi ht NaOH, CO2 tỏc dng vi Na2 CO3 , BaCO3 lm kt ta b ho tan: Ba(HCO3 )2 BaCO3 + H2 O + CO2 NaHCO3 Na2 CO3 + H2 O + CO2 - Nu dung dch no sc CO2 vo lỳc u cha cú hin tng gỡ, sau mt thi gian mi cú kt ta xut hin Thỡ dung dch ú cha ( NaAlO2 , NaOH) cỏc phn ng: Na2CO3 + H2 O CO2 + 2NaOH Al(OH)3 + NaHCO3 2H2 O + CO2 + NaAlO2 NaHCO3 Na2 CO3 + H2 O + CO2 - Vy cn c vo cỏc hin tng ó c mụ t trờn ta nhn bit c tng dung dch 15000 C, lm lnh nhanh 2CH4 C2H2 + 3H2 (2,0) 0,25 0,25 0,25 0,25 xỳc tỏc C2H2 + H2 (0.75) C2H4 xỳc tỏc C2H4+ H2O xt C2H5OH C2H5OH + O2 CH3COOH + H2O xt ,t CH3COOH + C2H5OH CH3COO C2H5 + H2O Mi phng trỡnh ỳng cho 0,15 im Hc sinh khụng cõn bng 0,75 UBND HUYN TAM DNG PHềNG GD&T CHNH THC THI CHN HC SINH GII LP Nm hc 2011-2012 Mụn: Húa hc Thi gian lm bi: 150 phỳt thi ny gm 01 trang Cõu 1: (1,75 im) 1) Tỡm cỏc cht X1, X2, X3, thớch hp v hon thnh cỏc phng trỡnh húa hc sau: Na2SO4 + BaSO4 + CO2 + H2O X1 + X Na2SO4 + BaSO4 + CO2 + H2O X1 + X X3 + H2O X2 + X X3 + CaCO3 + H2O X2 + X 2) Ch dựng hai kim loi hóy nhn bit dung dch sau: NaCl, HCl v NaNO Cõu 2: (1 im) Mt loi qung cú thnh phn cỏc nguyờn t: 14,4% Ca; 19,4% Al cũn li l thnh phn phn trm v lng ca Silic v Oxi Hóy xỏc nh cụng thc ca qung ú Cõu 3: (2 im) Cho 16,8 gam Fe tan ht dung dch H 2SO4 c, núng, thu c khớ SO2 v dung dch X Cụ cn dung dch X thu c 52,8 gam mui khan a) Tớnh lng H2SO4 ó phn ng b) Cho ton b lng khớ SO2 thu c trờn tỏc dng vi 550ml dung dch NaOH 1M, sau phn ng xy hon ton thu c dung dch Y Tớnh lng cht tan cú dung dch Y Cõu 4: (2 im) 1) Cho hn hp cht rn gm FeS 2, CuS, Na2O Ch c dựng thờm nc v cỏc iu kin cn thit (nhit , xỳc tỏc, ) Hóy trỡnh by phng phỏp v vit cỏc phng trỡnh húa hc xy iu ch FeSO4, Cu(OH)2 2) Cho a gam hn hp gm CuO, MgO, ZnO, Fe 2O3 tỏc dng va vi dung dch HCl thu c 45 gam nc Hóy tỡm khong xỏc nh ca giỏ tr a Cõu 5: (1,25 im) Cho hn hp X gm Na, Al, Fe phn ng ht vi dung dch H2SO4 loóng, d thu c V lớt khớ H2 Nu thay Na v Fe hn hp X bng kim loi M (húa tr II, khụng i) cú lng bng tng lng ca Na v Fe, lng Al gi nguyờn thỡ thu c hn hp Y Hũa tan hon ton Y vo dung dch H2SO4 loóng, d cng thu c V lớt khớ H2 Xỏc nh kim loi M, bit cỏc th tớch khớ o cựng iu kin nhit , ỏp sut Cõu 6: (2 im) Cho 1,02 gam hn hp A gm Fe v Mg vo 200ml dung dch CuSO Sau cỏc phn ng hon ton, lc, thu c 1,38 gam cht rn B v dung dch C Thờm dung dch NaOH (d) vo C, ly kt ta em nung ngoi khụng khớ n lng khụng i, c 0,9 gam cht rn D a) Tỡm nng CM ca dung dch CuSO4 b) Tớnh thnh phn phn trm theo lng ca mi kim loi hn hp A (Cho: Ca = 40; Al = 27; Si = 28; O = 16; Fe = 56; S = 32; H = 1; Na = 23; Cu = 64; Mg = 24; Zn = 65; Cl = 35,5) .HT Cỏn b coi thi khụng gii thớch gỡ thờm H tờn thớ sinh SBD: UBND HUYN TAM DNG HNG DN CHM MễN HểA HC Kè THI CHN HSG LP Nm hc: 2011-2012 (HDC ny gm 04 trang) PHềNG GD&T Cõu Ni dung trỡnh by im 1) X1: NaHSO4; X2: Ba(HCO3)2; X3: BaCO3; X4: Ba(OH)2; X5: Ca(OH)2 (1,75 ) 2NaHSO4 + Ba(HCO3)2 Na2SO4 + BaSO4 + 2CO2 + 2H2O Na2SO4 + BaSO4 + CO2 + H2O 2NaHSO4 + BaCO3 2BaCO3 + 2H2O Ba(HCO3)2+ Ba(OH)2 BaCO3 + CaCO3 + 2H2O Ba(HCO3)2 + Ca(OH)2 2) Hai kim loi dựng nhn bit l Fe v Cu - Ly mt ớt cỏc cht trờn cỏc l khỏc cú ỏnh du - Cho Fe ln lt vo cỏc dung dch, dung dch no thy xut hin bt khớ l HCl, hai dung dch cũn li khụng cú hin tng FeCl2 + H2 Fe + 2HCl - Cho dung dch HCl va nhn c vo dung dch cũn li Sau ú cho kim loi Cu vo, nu dung dch no xut hin khớ khụng mu thoỏt ra, húa nõu khụng khớ thỡ dung dch ú cha HCl + NaNO3 nhn dung dch NaNO3 Dung dch cũn li l NaCl 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O + 8NaCl 3Cu + 8NaNO3 + 8HCl 2NO2 (mu nõu) 2NO + O2 (1 ) 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 Theo bi, tng (%Si + %O) qung l: 100% - (14,4% + 19,4%) = 66,2% t % Si l a % thỡ %O l (66,2 a)% Cụng thc qung cn tỡm cú dng : CaxAlySizOt 2+ 3+ + Theo tớnh cht trung hũa in tớch : Ca x Al y Si z Ot ta cú : 0,25 14,4 19,4 a 66,2 a ì2+ ì3+ ì = ì2 40 27 28 16 0,25 Gii : a = 20,14 Do ú, ta cú t l s nguyờn t : x:y:z:t= 14,4 19,4 20,14 66,2 20,14 : : : = : : : 40 27 28 16 0,25 Vy cụng thc ca qung l CaAl2Si2O8 hay CaO.Al2O3.2SiO2 (2 ) a) Ta cú : n Fe = 0,25 16,8 = 0,3 (mol) 56 Cho 16,8 gam Fe tan ht dung dch H2SO4 c, núng: t 2Fe + 6H2SO4 (c) Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O Gi s mui khan ch cú Fe2(SO4)3 ú: o (1) 0,25 0,3 = 0,15 (mol) Theo (1): nFe2 (SO )3 = nFe = 2 mFe2 (SO4 )3 = 0,15 ì 400 = 60 (gam) 52,8 (gam) mui khan (vụ lớ) iu ú chng t sau phn ng (1) H2SO4 ht, Fe d v xy tip phn ng: 3FeSO4 Fe + Fe2(SO4)3 (2) Gi s mol Fe phn ng (1) v (2) ln lt l x v y 0,25 x + y = 0,3 (I) x nFe (1) = = 0,5 x (mol) 2 = n Fe ( ) = y (mol) Theo (1): nFe2 (SO4 )3 (1) = Theo (2): nFe2 (SO )3 (2) nFeSO4 (2) = 3nFe ( 2) = y (mol) mui khan gm: 3y (mol) FeSO4 v (0,5x-y) (mol) Fe2(SO4)3 400.(0,5x y) + 152.3y = 52,8 200x + 56y = 52,8 (II) x + y = 0,3 x = 0,25 T (I) v (II) ta cú: 200 x + 56 y = 52,8 y = 0,05 Theo (1): nH 2SO4 = 3nFe (1) = ì 0,25 = 0,75 (mol) 0,25 Khi lng axit H2SO4 ó tham gia phn ng l: mH 2SO = 0,75 ì 98 = 73,5 (gam) b) Ta cú: nKOH = 0,55 (mol) 3 Theo (1): nSO = nFe (1) = ì 0,25 = 0,375 (mol) 2 n KOH 0,55 = 1,47 < nờn phn ng to mui KHSO3 v K2SO3 Vỡ 1< n 0,375 SO2 KHSO3 KOH + SO2 a a a K2SO3 + H2O 2KOH + SO2 2b b b 0,25 0,25 (mol) (mol) a + 2b = 0,55 a = 0,2 a + b = 0,375 b = 0,175 Khi lng cht tan cú dung dch Y l: mKHSO3 = 0,2 ì120 = 24 (gam) mK 2SO3 = 0,175 ì158 = 27,65 (gam) 0,25 0,25 0,25 (2 ) 1) - Hũa tan hn hp vo nc lc, tỏch ly cht rn FeS 2, CuS v dung dch NaOH: 2NaOH Na2O + H2O - in phõn nc thu c H2 v O2: p 2H2O 2H2 + O2 (1) - Nung hn hp FeS2, CuS O2 ( 1) d n phn ng hon ton c hn hp rn Fe2O3, CuO v khớ SO2: t 4FeS2 + 11O2 2Fe2O3 + 8SO2 o CuS + O2 CuO + SO2 to - Tỏch ly khớ SO2 cho tỏc dng vi O2 ( 1) d cú xỳc tỏc, sau ú em hp th vo nc c H2SO4: , xt 2SO2 + O2 t 2SO3 SO3 + H2O (2) H2SO4 - Ly hn hp rn Fe2O3, CuO em kh hon ton bng H2 ( 1) d nhit o 0,25 cao c hn hp Fe, Cu Hũa tan hn hp kim loi vo dung dch H2SO4 loóng ( 2), c dung dch FeSO4 Phn khụng tan Cu tỏch riờng t Fe2O3 + 3H2 2Fe + 3H2O t CuO + H2 Cu + H2O Fe + H2SO4 FeSO4 + H2 - Cho Cu tỏc dng vi O2 ( 1) to CuO sau ú hũa tan vo dung dch H2SO4 ( 2) ri cho tip dung dch NaOH vo, lc tỏch thu c kt ta Cu(OH)2 t 2Cu + O2 2CuO CuO + H2SO4 CuSO4 + H2O Cu(OH)2 + Na2SO4 CuSO4 + 2NaOH 2) PTHH dng tng quỏt: R2On + 2nHCl 2RCln + nH2O 0,25 o o 0,25 o Theo PTHH: nO(trong hn hp oxit) = nO(trong H 2O ) 45 = 2,5 (mol) = nH O = Gi s mol ca Na v Fe ln lt l 2a (mol) v b (mol) Vỡ cỏc th tớch o (1,25 ) cựng iu kin (to, p) nờn t l th tớch chớnh l t l s mol Na2SO4 + H2 2Na + H2SO4 (loóng) 2a a (mol) FeSO4 + H2 Fe + H2SO4 (loóng) b b (mol) Thay Na v Fe bng kim loi M: MSO4 + H2 M + H2SO4 (loóng) (a + b) (a +b) (mol) 5b 5b < =5 a+b b 23 < M < 28 M = 24 (2 ) 0,25 18 - Khi lng hn hp oxit l cc tiu tt c l MgO: nMgO = nO = 2,5 (mol) mhh = mMgO = 2,5.40 = 100 (gam) - Khi lng hn hp oxit l cc i tt c l ZnO: nZnO = nO = 2,5 (mol) mhh = mZnO = 2,5.81 = 202,5 (gam) Vy giỏ tr ca a nm khong: 100 (gam) < a < 202,5(gam) Ta cú: 2(a + b).M = 46a +56b M = 23 + 0,25 5b a+b 0,25 0,25 0,25 0,5 0,25 Nhn xột: < 0,25 Vy M l Mg 0,25 PTHH: Mg + CuSO4 (1) MgSO4 + Cu Fe + CuSO4 (2) FeSO4 + Cu Mg(OH)2 + Na2SO4 MgSO4 + 2NaOH Fe(OH)2 + Na2SO4 FeSO4 + 2NaOH t Mg(OH)2 MgO + H2O o 2Fe(OH)2 + to O2 Fe2O3 + 2H2O (3) (4) (5) (6) 0,25 a) Theo u bi: 1,02 gam hn hp Mg v Fe qua nhng bin i ch thu c 0,9 gam cht rn D Nh vy CuSO4 thiu, kim loi cũn d Gi s mol Mg v Fe ban u ln lt l a (mol) v b (mol) Ta cú: 24a + 56b = 1,02 (I) Vỡ Mg mnh hn Fe nờn phn ng vi CuSO4 thỡ Mg phn ng trc + Trng hp 1: Cht rn B gm kim loi Mg, Fe, Cu Gi s mol Mg tham gia phn ng l c (mol) Ta cú: 24(a c) + 56b + 64c = 1,38 (II) 40c = 0,9 (III) 24a + 56b = 1,02 T (I), (II) v (III) ta cú h phng trỡnh: 24(a - c) + 56b + 64c = 1,38 40c = 0,9 H phng trỡnh trờn vụ nghim khụng xy trng hp ny + Trng hp 2: Cht rn B gm kim loi Fe v Cu Gi s mol Fe phn ng l x mol 24a + 56b = 1,02 Theo bi ta cú h phng trỡnh: 56(b - x) + 64(a + x) = 1,38 x 40a + 160 = 0,9 Gii h ta c: a = 0,0075 ; b = 0,015 ; x = 0,0075 Tng s mol ca CuSO4 l : 0,0075 + 0,0075 = 0,015 (mol) Nng CM ca dung dch CuSO4 l: C M ( CuSO4 ) = 0,015 = 0,075M 0,2 0,25 0,5 0,25 0,25 b) Thnh phn phn trm lng ca hn hp A: 0,0075 ì 24 ì100% = 17,65% 1,02 %mFe = 100% - 17,65% = 82,35% %mMg = 0,25 0,25 HT -Lu ý: - Thí sinh giải nhiều cách, đợc điểm tối đa Nếu thí sinh giải trọn kết ý theo yêu cầu đề cho điểm trọn ý mà không cần tính điểm bớc nhỏ, ý giải không hoàn chỉnh, cho phần tổng điểm tối đa dành cho ý Điểm toàn xác đến 0,25đ Sở Gd&Đt Nghệ an Đề thi thức kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh lớp thcs năm học 2008 - 2009 Môn thi: hoá học- Bảng A Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề) Câu I (4,5 điểm) Từ KMnO4, NH4HCO3, Fe, MnO2, NaHSO3, BaS dd Ba(OH)2, HCl đặc điều chế đợc khí gì? Viết phơng trình hoá học Khi điều chế khí thờng có lẫn nớc, để làm khô tất khí hoá chất chọn chất số chất sau đây: CaO, CaCl2 khan , H2SO4 đặc, P2O5, NaOH rắn Viết phơng trình hoá học phản ứng xảy thí nghiệm sau: a Cho hỗn hợp NaHCO3 NaHSO3 vào dung dịch Ba(OH)2 d b Cho sắt d vào dd H2SO4 đặc nóng đợc dung dịch A Cho A vào dung dịch NaOH d đợc kết tủa B Lọc kết tủa B nung không khí đến khối lợng không đổi Câu II (4,0 điểm) Dựa vào đặc điểm cấu tạo phân tử Viết công thức cấu tạo có chất có công thức phân tử C4H6 Cho hỗn hợp X gồm Ca CaC2 vào nớc d đợc hỗn hợp khí Y Cho hỗn hợp khí Y qua bình chứa Ni nung nóng đợc hỗn hợp khí Z gồm chất Cho hỗn hợp khí Z qua bình đựng dung dịch Br d, đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp khí khỏi bình Viết phơng trình hoá học xảy thí nghiệm Câu III (4,0 điểm) Chia 26,88 gam MX2 thành phần - Cho phần I vào 500ml dung dịch NaOH d thu đợc 5,88 gam M(OH)2 kết tủa dung dịch D - Cho phần II vào 360ml dung dịch AgNO 1M đợc dung dịch B 22,56 gam AgX kết tủa Cho Al vào dung dịch B thu đợc dung dịch E, khối lợng Al sau lấy cân lại tăng lên m gam so với ban đầu (toàn kim loại thoát bám vào Al) Cho dung dịch D vào dung dịch E đợc 6,24 gam kết tủa a Xác định MX2 giá trị m b Tính nồng độ mol dung dịch NaOH dùng (biết phản ứng xảy hoàn toàn) Câu IV (4,5 điểm) Chia 17 gam hỗn hợp rắn X gồm: MxOy, CuO Al2O3 thành hai phần nhau: - Hoà tan phần I vào dung dịch NaOH d, lại 7,48 gam hỗn hợp rắn A - Dẫn 4,928 lít khí CO (đktc) vào phần II nung nóng đợc hỗn hợp rắn B hỗn hợp khí C có tỷ khối Hiđrô 18 Hoà tan B vào dung dịch HCl d lại 3,2 gam Cu a Viết phơng trình hoá học xảy b Tính % khối lợng nguyên tố hỗn hợp X Các phản ứng xảy hoàn toàn c Để hoà tan hoàn toàn A phải dùng hết 12,5 gam dung dịch H 2SO4 98% nóng Xác định kim loại M công thức MxOy Biết: MxOy + H2SO4 (đặc, nóng) -> M2(SO4)3 + SO2 + H2O MxOy bị khử không tan dung dịch NaOH Câu V (3,0 điểm) Đốt cháy hoàn toàn V lít hỗn hợp khí X gồm a gam hiđrôcacbon A b gam hiđrôcacbon B (mạch a hở) thu đợc 35,2 gam CO2 16,2 gam nớc Nếu thêm vào V lít X lợng gam A đợc hỗn hợp khí Y, đốt cháy hoàn toàn Y thu đợc 48,4 gam CO2 23,4 gam H2O Xác định công thức phân tử A B (Cho: H = 1, C = 12, O = 16, F = 19, Mg = 24, Al = 27, S = 32, Cl = 35,5, Ca = 40, Fe = 56, Cu = 64, Br = 80, I = 127, Ba = 137) -Hết - Họ tên thí sinh: SBD: Kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh lớp THCS Sở Gd&Đt Nghệ an Năm học 2008 - 2009 hớng dẫn biểu điểm Chấm đề thức (Hớng dẫn biểu điểm chấm gồm 04 trang) Môn: hoá học - bảng A -Câu I a b II Nội dung điểm 4,5 2,5 0,25 Các khí điều chế đợc gồm O2, NH3, H2S, Cl2, CO2, SO2 Các phơng trình hoá học: t0 2KMnO4 K2MnO4 + MnO2 + O2 Mỗi pt 2NH4HCO3 + Ba(OH)2 Ba(HCO3)2 + 2NH3 + 2H2O cho Fe + 2HCl FeCl2 + H2 0,25 MnO2 + 4HCl MnCl2 + Cl2 + 2H2O BaS + 2HCl BaCl2 + H2S NH4HCO3 + HCl NH4Cl + CO2 + H2O Na2SO3 + 2HCl 2NaCl + SO2 + H2O Để làm khô tất khí có lẫn nớc mà dùng hoá chất ta chọn CaCl2 khan Vì có CaCl2 khan sau hấp thụ nớc không tác dụng với 0,5 khí Các phơng trình hoá học phản ứng xảy thí nghiệm: 2,0 NaHCO3 + Ba(OH)2 BaCO3 + NaOH +H2O (Mỗi pt NaHSO3 + Ba(OH)2 BaSO3 + NaOH + H2O cho 0,5) 2Fe + 6H2SO4 (đặc, nóng) Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O Mỗi pt Fe + Fe2(SO4)3 3FeSO4 cho FeSO4 + 2NaOH Fe(OH)2 + Na2SO4 0,25 t0 4Fe(OH)2 + O2 2Fe2O3 + 4H2O 4,0 Các công thức cấu tạo có chất ứng với công thức phân tử C4H6 2,0 CH C CH2 CH3 CH2 = C = CH CH3 CH3 C C CH3 CH2 = CH CH = CH2 Mỗi CH2 CH CH2 cấu tạo CH = C CH3 CH CH2 cho 0.25 CH2 CH CH CH CH3 CH2 C = CH2 2,0 Các phơng trình phản ứng xảy ra: Ca + 2H2O Ca(OH)2 + H2 CaC2 + 2H2O Ca(OH)2 + C2H2 t0 C2H2 + H2 C2H4 Ni t C2H4 + H2 C2H6 Ni C2H4 + Br2 C2H4Br2 C2H2 + 2Br2 C2H2Br4 t0 2C2H6 + 7O2 4CO2 + 6H2O Mỗi phơng trình cho 0,25 t 2H2 + O2 2H2O III a 4,0 n MX2 phần = 13, 44 mol M + 2X n AgNO3 = 0,36 mol Phơng trình hoá học: MX2 + 2NaOH M(OH)2 + 2NaX (1) MX2 + 2AgNO3 M(NO3)2 + 2AgX (2) Giả sử AgNO3 phản ứng hết: mAgX = 108.0,36 + 0,36X = (38,88 + 0,36X) gam > 22,56 gam AgNO3 d Ta có hệ phơng trình: 13, 44 M + 2X (M + 34) = 5,88 13, 44 2(108 + X) = 22,56 M + 2X 1,0 M = 64 M Cu Giải đợc: X =80 X Br Vậy: MX2 CuBr2 n Cu(NO ) = 0,12 n AgBr = = 0, 06 mol 2 n AgNO3 d = 0,36 - 0,12 = 0,24 mol b Ta có phơng trình xảy ra: Al + 3AgNO3 Al(NO3)3 + 3Ag (3) 2Al + 3Cu(NO3)2 2Al(NO3)3 + 3Cu (4) Al(NO3)3 + 3NaOH Al(OH)3 + 3NaNO3 (5) Có thể: Al(OH)3 + NaOH NaAlO2 + 2H2O (6) * Theo (3) (4): Khi Al đẩy Ag làm khối lợng Al tăng: 108.0,24 27.0,08 = 23,76 (g) Khi Al đẩy Cu làm khối lợng Al tăng: 64.0,06 27.0,04 = 2,76 (g) Vậy: m Al tăng = 23,76 + 2,76 = 26,52 (g) TH1: Phơng trình (6) không xảy NaOH không d n NaOH phản ứng (6) = 3.0, 08 = 0,24 (mol) 5,58 = 0,12 (mol) 98 = 0,24 + 0,12 = 0,36 (mol) n NaOH phản ứng (1) = n NaOH Vậy C M NaOH = 1,0 1,0 0,36 = 0,72 (M) 0,5 TH2: Phản ứng (6) xảy ra: n Al(NO3 )3 phản ứng (3) (4) = 0,08 + 0,04 = 0,12 (mol) 1,0 n NaOH phản ứng (5) = 3.0.12 = 0,36 (mol) Bi cho: n Al(OH)3 = 0,08 (mol) n Al(OH)3 bị tan (6) = 0,12 - 0,08 = 0,04 (mol) n NaOH phản ứng (6) = 0,04 (mol) n NaOH = 0,36 + 0,04 + 0,12 = 0,52 (mol) 0,52 Vậy: C M NaOH = = 1,04 (M) 0,5 IV a b 4.5 Các phơng trình hoá học: Al2O3 + 2NaOH 2NaAlO2 + H2O (1) t0 CuO + CO Cu + CO2 (2) t0 MxOy + yCO (3) xM + yCO2 Al2O3 + 6HCl 2AlCl3 + 3H2O (4) 2M + 2nHCl 2MCln + nH2 (5) (n hoá trị M MCln) CuO + H2SO4 CuSO4 + H2O (6) 2MxOy + (6x 2y)H2SO4 đặc nóng xM2(SO4)3 + (3x 2y)SO2 + (6x 2y)H2O (7) n CO = m Al O 4,928 = 0,22 mol ; n H SO = 0,125 mol ; nCu = 0,05 mol 22, 17 = 7,48 = 1,02 (g) n Al O = 0,01 mol 2 1,0 0,5 mO Al2O3 = 0,01.3.16 = 0,48 (g) ; mAl = 0,54 (g) d C / H = 18 M C = 36 Đặt n CO2 x nCO = 0,22 x (mol) Ta có phơng trình: 44x + 28(0, 22 x) = 36 x = 0,11 (mol) 0, 22 Từ (2) (3): nO CuO MxOy bị khử = n CO2 = 0,11 mol mO CuO MxOy = 0,11 16 = 1,76 (g) 1,76 + 0, 48 100 26,353 (%) 8,5 3, % Cu = 100 37,647 (%) 8,5 0,54 % Al = 100 6,353 (%) 8,5 0,75 Vậy: % O = c 0,75 % M = 100 - (26,353 + 37,647 + 6,353) = 29,647 (%) Theo dự kiện thấy: nCuO = nCu = 0,05 mol mCuO = (g) ; nO CuO = 0,05 mol =>mM= n O M x O y = 0,11 0,05 = 0,06 mol m O M x O y = 0,96(g) m M x O y = 7,48 - = 3,48 (g) 0,5 2,52(g) n H2SO4 = nCuO = 0,05 mol n H2SO4 phản ứng với MxOy = 0,075 mol áp dụng định luật bảo toàn khối lợng cho nguyên tố phơng trình (7) ta có: Với nguyên tố oxi: nO bên tham gia = 0,06 + 0,075.4 = 0,36 mol n H2SO4 = 0,075 nO H2O sản phẩm phản ứng (7) = 0,075 mol nO M2(SO4)3 SO2 = 0,36 - 0,075 = 0,285 mol nS H2SO4 = 0,075 mol n S M2(SO4)3 SO2 = 0,075 mol 0,5 Đặt n M (SO4 )3 = x, n SO2 = y Ta có hệ phơng trình: 3x + y = 0,075 x = 0,0225 12x + 2y = 0, 285 y = 0,0075 nM = 0,0225.2 = 0,045 mol 2,52 MM = = 56 M Fe 0,045 x 0,045 = = MxOy Fe3O4 Từ công thức MxOy y 0,06 V 0,5 3,0 Đặt công thức phân tử A CxHy , B Cn H m Khi đốt X: n CO2 = 0,8 mol ; n H2O = 0,9 mol Khi đốt Y: n CO2 = 1,1 mol ; n H2O = 1,3 mol 1,0 a gam A: n CO2 = 1,1 0,8 = 0,3 mol Khi đốt n H2O = 1,3 0,9 = 0,4 mol => n H2O > n CO2 A Hiđrô cacbon có công thức tổng quát CnH2n + a gam A x mol n CO2 = n.x , n H2O = (n + 1).x (n + 1).x n.x = 0,4 - 0,3 = 0,1 x = 0,1 Trong hỗn hợp X: nA = 0,2 mol 3n + t0 Phơng trình cháy A: Cn H 2n + + O nCO + (n + 1)H 2O n Cn H2n + = 0,1 n = CTPT A C3H8 n CO2 = 0,3 Đặt số mol 1,0 Trong X: n CO2 đốt cháy B = 0,8 0,6 = 0,2 mol n H2O đốt cháy B = 0,9 0,8= 0,1 mol n CO2 > n H2O B Hiđrô cacbon có công thức tổng quát CnH2n-2 Ta có phơng trình phản ứng cháy: 3n t0 O2 nCO2 + (n 1)H2O n COA2 = ny (mol) n Đặt C n H2n - = y mol n H2O = (n 1)y (mol) ny (n 1)y = 0,2 0,1 y = 0,1 nC H = 0,1 n 2n => n = công thức phân tử BClà: C2H2 n CO2 = 0,2 M C n H 2n + Chú ý: Học sinh giải theo cách khác cho điểm tối đa B D 1,0 [...]... im Chỳ ý: 1 Hc sinh gii cỏch khỏc, ỳng vn cho im ti a 2 Vit phng trỡnh phn ng thiu iu kin (nu cú), khụng cõn bng thỡ tr 1 s im ca 2 phng trỡnh ú Sở Giáo Dục & Đào Tạo NGhệ an Kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh lớp 9 THCS năm học 2010 - 2011 Đề chính thức Môn thi: Hóa học - bảng a Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề) Cõu I (4,0 im) 1/ Chn 7 cht rn khỏc nhau m khi cho 7 cht ú ln lt tỏc dng vi... hp X Cho: H = 1; Li = 7; C = 12, O = 16; Na = 23; Mg = 24; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Br = 80; Ba= 137 - - - Hết - - Họ và tên thí sinh: Số báo danh: Sở Gd&Đt Nghệ an Kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh lớp 9 THCS Năm học 2010 - 2011 Hớng dẫn và Biểu điểm chấm đề chính thức (Hớng dẫn và biểu điểm chấm gồm 05 trang) Môn: HểA HC Bảng A Cõu I 1... 6 = 0,015.22,4 = 0,336 (lớt) Lu ý bi V: Nu trong bi hc sinh xột C3H6 l mch vũng: - Khụng cú phn ng (7) sai khụng tr im - Cú phn ng (7) ỳng ỏp s vn khụng cho thờm im Sở Giáo Dục & Đào Tạo Kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh lớp 9 THCS năm học 2010 - 2011 NGhệ an Đề chính thức Môn thi: Hóa học - bảng B Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề) Cõu I (5,0 im) 1/ Chn 6 cht rn khỏc nhau m khi cho 6... = 16; Na = 23; Mg = 24; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Br = 80; Ba= 137 - - - Hết - - -Họ và tên thí sinh: Số báo danh: S GIO DC V O TO K THI CHN HC SINH GII CP TNH KHNH HềA NM HC 20 09 2010 MễN THI : HểA HC CP THCS (Bng A) THI CHNH THC Ngy thi : 06 4 2010 ( thi ny cú 2 trang) Thi gian lm bi : 150 phỳt (khụng k thi gian phỏt ) Bi 1 : 3,00 im 1 Lm 2 thớ nghim... 252,8 g KMnO4 Tớnh m v xỏc nh CTPT ca (A) -HT Ghi chỳ : Thớ sinh c s dng mỏy tớnh cỏ nhõn v bng HTTH cỏc nguyờn t húa hc Giỏo viờn coi thi khụng gii thớch gỡ thờm S GIO DC V O TO HI DNG THI CHNH THC Kè THI CHN HC SINH GII TNH LP 9 THCS NM HC 2010-2011 MễN THI: HểA HC Thi gian lm bi: 150 phỳt Ngy thi 27 thỏng 3 nm 2011 thi gm 1 trang Cõu 1(2 im): 1- Cht bt A l Na2CO3, cht bt B l Ca(HCO3)2... 0,75 0,75 4,0 0.25 0.25 0.5 0.25 0,75 0.5 1.0 0.5 S GD&T VNH PHC CHNH THC K THI CHN HSG LP 9 NM HC 2014-2015 THI MễN: HO HC (Thi gian lm bi: 150 phỳt, khụng k thi gian giao ) Cõu 1 (2,0 im): 1 X l hn hp ca hai kim loi gm kim loi R v kim loi kim M Ly 9, 3 gam X cho vo nc d thu c 4,48 lớt khớ H2 (ktc) em 1 ,95 gam kali luyn thờm vo 9, 3 gam X trờn, thu c hn hp Y cú phn trm khi lng kali l 52% Ly ton b hn... Ba(OH) 2 0,1M thu c 5 ,91 gam kt ta Xỏc nh cụng thc phõn t ca hai hirocacbon (Cho bit: H = 1; Li = 7; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Br = 80; Ba = 137) Ht H v tờn thớ sinh: .S bỏo danh: Thớ sinh c dựng bng tun hon, giỏm th coi thi khụng gii thớch gỡ thờm S GD&T VNH PHC K THI CHN HC SINH GII LP 9 NM HC 2014-2015 HNG... H2O (3) n AlCl3 = 0,7.0,5 = 0,35 (mol), n Al(OH)3 = 17 ,94 = 0,23 (mol) 78 Bi toỏn phi xột 2 trng hp: TH1: AlCl3 cha b phn ng ht (2) khụng cú phn ng (3) 1,0 3 3 0, 69 T (2): n M(OH)n = n Al(OH)3 = 0, 23 = n n n T (1): n M = n M(OH)n = 0, 69 n 0, 69 M M = 26 ,91 = 39 n n Vi n = 1 M = 39 M l: K Vi n = 2 M = 78 loi 1 1 Theo (1): n H 2 = n K = 0, 69 = 0,345 (mol) V = 8,268 lớt 2 2 TH2: AlCl3 phn ng ht... phản ứng kết thúc thu đợc dung dịch chứa hai muối và 8 ,96 lít khí (đktc) Tính khối lợng muối thu đợc và thể tích dung dịch axit H2SO4 2M tối thi u đã dùng Bài 8 : 1,50 điểm Hòa tan hoàn toàn 2,81 g hỗn hợp gồm Fe2O3, MgO và ZnO trong 500 ml dung dịch H2SO4 0,1M (vừa đủ) Hãy tính khối lợng muối khan thu đợc sau khi cô cạn dung dịch sau phản ứng Bài 9 : 1,00 điểm Cho 20,15 g hỗn hợp hai axit hữu cơ (X).. .98 m Theo ra ta cú: 80 100 = 9, 8 200 + m Gii ra ta c : m 8,7(g) b Gi húa tr kim loi X l y ta cú PTHH : 2X + yH2SO4 X2(SO4)y + yH2 9, 8 + nH2SO4 = (2) 9, 8.300 = 0,3 (mol ) 100 .98 Theo PT (2) nX = 2 0,6 0 6 X = 5,4 X = 9y nH2SO4 = (mol) y y y Lp bng bin lun cỏc giỏ tr ca X theo m y 1 X 2 3 9 18 27 loi loi nhn Vy X l kim loi Al PTHH : 2Al + 3H2SO4
- Xem thêm -

Xem thêm: BỘ ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI HÓA HỌC 9 MỚI NHẤT VÀ ĐẦY ĐỦ NHẤT P1, BỘ ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI HÓA HỌC 9 MỚI NHẤT VÀ ĐẦY ĐỦ NHẤT P1, BỘ ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI HÓA HỌC 9 MỚI NHẤT VÀ ĐẦY ĐỦ NHẤT P1, Môn: HểA HC. Bảng A

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay