đề cương ôn thi tốt nghiệp hóa THPT

67 194 0
  • Loading ...
1/67 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 16:13

TÀI LIỆU WORD đề cương ôn thi tốt nghiệp hóa THPT CNG ễN THI THPT MễN HO PHN MT : Vễ C Ch 1: NGUYấN T, BNG TUN HON CC NGUYấN T HO HC V NH LUT TUN HON, LIấN KT HO HC Cõu 1: Trong nguyờn t, ht mang in l A electron B electron v ntron C proton v ntron D proton v electron Cõu 2: S ca nguyờn t bng tng A s proton v ntron B s proton v electron C s ntron, electron v proton D s in tớch ht nhõn Cõu 3: Nguyờn t húa hc l hp nhng nguyờn t cú cựng A s B in tớch ht nhõn C s ntron D tng s proton v ntron Cõu 4: Chn cu hỡnh electron ỳng trng thỏi c bn? A D 1s22s22p63p2 B 1s22s22p63s2 C 1s22s22p53s3 D 1s22s22p63s13p1 Cõu 5: Phõn lp s, p, d ln lt y in t (bóo hũa) cú s electron l A 1, 3, B 2, 4, C 1, 2, D 2, 8, 18 B2 Cp hiu (5 cõu) Cõu 6: Cu hỡnh electron ca nguyờn t cú s hiu bng 17 l A 1s22s22p63s23p44s1 B 1s22s22p63s23d5 C 1s22s22p63s23p5 D 1s22s22p63s23p34s2 Cõu 7: Cỏc ion sau: O , 12 Mg + , 13 Al 3+ bng v A S B S ntron C S proton D S electron 2+ Cõu 8: Cation M cú cu hỡnh electron phõn lp ngoi cựng l 2p , cu hỡnh electron ca nguyờn t M l A 1s22s22p6 B 1s22s22p63s1 C 1s22s22p63s2 D 1s22s22p4 Cõu 9: Nguyờn t ca nguyờn t R cú 56 electron v 81 ntron Kớ hiu nguyờn t no sau õy l ca nguyờn t R? A 137 56 R B 137 81 R C 81 56 R D 56 81 R Cõu 10: trng thỏi c bn, cu hỡnh electron ca nguyờn t Na( Z = 11) l A 1s22s22p53s2 B 1s22s22p43s1 C 1s22s22p63s2 D 1s22s22p63s1 B3 Cp dng thp (5 cõu) Cõu 11: Tng s proton, ntron, electron nguyờn t ca nguyờn t X l 28, ú s ht mang in nhiu hn s ht khụng mang in l 8, nguyờn t X l A O (Z=8) B F (Z=9) C Ar (Z=18) D K (Z=19) Cõu 12: Nguyờn t nguyờn t B cú tng s ht c bn l 34 S ht mang in gp 1,8333 ln s ht khụng mang in Nguyờn t B l A Na (Z=11) B Mg (Z=12) C Al (Z=13) D Cl (Z=17) Cõu 13: Hp cht MX3 cú tng s ht mang in l 128 Trong hp cht, s proton ca nguyờn t X nhiu hn s proton ca M l 38 CT ca hp cht trờn l A FeCl3 B AlCl3 C FeF3 D AlBr3 Cõu 14: ng cú hai ng v l 63 29 Cu (chim 73%) v 65 29 Cu (chim 27%) Nguyờn t trung bỡnh ca Cu l A 63,45 B 63,54 C 64,46 D 64,64 Cõu 15: Nguyờn t X cú hai ng v, ng v th nht cú s 35 chim 75% Nguyờn t trung bỡnh ca X l 35,5 ng v th hai cú s l A 36 B 37 B4 Cp dng cao (5 cõu) Cõu 16: Mg cú ng v 24 12 Mg, 25 12 C 38 Mg, 1226 Mg v Clo cú hai ng v D 39 35 17 Cl v 37 17 Cl Cú bao nhiờu loi phõn t khỏc to nờn t cỏc ng v ca hai nguyờn t ú? A B C 12 D 10 Cõu 17: Nguyờn t ca nguyờn t X cú electron mc nng lng cao nht l 3p Nguyờn t ca nguyờn t Y cng cú electron mc nng lng 3p v cú mt electron lp ngoi cựng Nguyờn t X v Y cú s electron hn kộm l Nguyờn t X, Y ln lt l A phi kim v kim loi B khớ him v kim loi C kim loi v khớ him D kim loi v kim loi Cõu 18: S nguyờn t cú cu hỡnh electron lp ngoi cựng 4s1 l A B C D Cõu 19: Trong hp cht ion XY (X l kim loi, Y l phi kim), s electron ca cation bng s electron ca anion v tng s electron XY l 20 Bit mi hp cht, Y ch cú mt mc oxi húa nht Cụng thc XY l A AlN B MgO C LiF D NaF Cõu 20: Trong t nhiờn clo cú hai ng v bn: Thnh phn % theo lng ca A 8,92% B 8,43% 37 17 37 17 Cl chim 24,23% tng s nguyờn t, cũn li l 35 17 Cl Cl HClO4 l: C 8,56% D 8,79% P N: 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 D A B B B C D C A D B A B B B B A C D A Bng h thng tun hon cỏc nguyờn t húa hc B1 Cp bit (5 cõu) Cõu 1: Chu kỡ l dóy cỏc nguyờn t cú cựng A s lp electron B s electron húa tr C s proton D s in tớch ht nhõn Cõu 2: Cỏc nguyờn t bng tun hon Mendeleev cụng b c sp xp theo tng dn A Khi lng nguyờn t B bỏn kớnh nguyờn t C s hiu nguyờn t D õm in ca nguyờn t Cõu 3: Cỏc nguyờn t bng tun hon hin c sp xp theo tng dn A Khi lng nguyờn t B bỏn kớnh nguyờn t C s hiu nguyờn t D õm in ca nguyờn t Cõu 4: Trong mt nhúm A (phõn nhúm chớnh), tr nhúm VIIIA (phõn nhúm chớnh nhúm VIII), theo chiu tng ca in tớch ht nhõn nguyờn t thỡ A tớnh phi kim gim dn, bỏn kớnh nguyờn t tng dn B tớnh kim loi tng dn, õm in tng dn C õm in gim dn, tớnh phi kim tng dn D tớnh kim loi tng dn, bỏn kớnh nguyờn t gim dn Cõu 5: Cac nguyờn tụ t Li ờn F, theo chiờu tng cua iờn tich hat nhõn thi A Ban kinh nguyờn t va ụ õm iờn ờu tng B Ban kinh nguyờn t tng, ụ õm iờn giam C Ban kinh nguyờn t giam, ụ õm iờn tng D Ban kinh nguyờn t va ụ õm iờn ờu giam B2 Cp hiu (5 cõu) Cõu 6: S s nguyờn t thuc chu kỡ 2, 4, ln lt l A 8, 18, 32 B 2, 8, 18 C 8, 18, 18 D 8, 10, 18 Cõu 7: Chn phỏt biu khụng ỳng A Nguyờn t ca cỏc nguyờn t cựng chu kỡ u cú s lp electron bng B Tớnh cht húa hc ca cỏc nguyờn t cựng chu kỡ nhỡn chung tng t C Nguyờn t ca cỏc nguyờn t cựng nhúm cú s electron lp ngoi cựng nhỡn chung bng D Tớnh cht ca cỏc nguyờn t cựng nhúm l tng t Cõu 8: trng thỏi c bn, cu hỡnh electron nguyờn t ca nguyờn t X l 1s 22s22p63s23p4 V trớ ca nguyờn t X bng tun hon l A ễ s 16, chu kỡ 3, nhúm IVA B ễ s 16, chu kỡ 3, nhúm VIA C ễ s 16, chu kỡ 3, nhúm IVB D ễ s 16, chu kỡ 3, nhúm VIB 2 Cõu 9: Cu hỡnh electron ca nguyờn t X: 1s 2s 2p63s23p5 Hp cht vi hidro v oxi cao nht cú dng A HX, X2O7 B H2X, XO3 C XH4, XO2 D H3X, X2O5 2+ Cõu 10: Anion X v cation Y u cú cu hỡnh electron lp ngoi cựng l 3s 3p V trớ ca cỏc nguyờn t bng tun hon cỏc nguyờn t húa hc l: A X cú s th t 17, chu k 4, nhúm VIIA (phõn nhúm chớnh nhúm VII); Y cú s th t 20, chu k 4, nhúm IIA (phõn nhúm chớnh nhúm II) B X cú s th t 18, chu k 3, nhúm VIA (phõn nhúm chớnh nhúm VI); Y cú s th t 20, chu k 4, nhúm IIA (phõn nhúm chớnh nhúm II) C X cú s th t 17, chu k 3, nhúm VIIA (phõn nhúm chớnh nhúm VII); Y cú s th t 20, chu k 4, nhúm IIA (phõn nhúm chớnh nhúm II) D X cú s th t 18, chu k 3, nhúm VIIA (phõn nhúm chớnh nhúm VII); Y cú s th t 20, chu k 3, nhúm IIA (phõn nhúm chớnh nhúm II) B3 Cp dng thp (5 cõu) Cõu 11: Dóy cỏc nguyờn t sp xp theo chiu tng dn tớnh phi kim t trỏi sang phi l: A N, P, O, F B P, N, F, O C N, P, F, O D P, N, O, F Cõu 12: Bỏn kớnh nguyờn t ca cỏc nguyờn t: 3Li, 8O, 9F, 11Na c xp theo th t tng dn t trỏi sang phi l A Li, Na, O, F B F, O, Li, Na C F, Li, O, Na D F, Na, O, Li Cõu 13: Cho cỏc nguyờn t M (Z = 11), X (Z = 17), Y (Z = 9) v R (Z = 19) õm in ca cỏc nguyờn t tng dn theo th t A M < X < Y < R B R < M < X < Y C Y < M < X < R D M < X < R < Y Cõu 14: Cho cỏc nguyờn t: K (Z = 19), N (Z = 7), Si (Z = 14), Mg (Z = 12) Dóy gm cỏc nguyờn t c sp xp theo chiu gim dn bỏn kớnh nguyờn t t trỏi sang phi l: A N, Si, Mg, K B K, Mg, Si, N C K, Mg, N, Si D Mg, K, Si, N Cõu 15: Cỏc kim loi X, Y, Z cú cu hỡnh electron nguyờn t ln lt l: 1s22s22p63s1; 1s22s22p63s2; 1s22s22p63s23p1 Dóy gm cỏc kim loi xp theo chiu tng dn tớnh kh t trỏi sang phi l: A Z, X, Y B Y, Z, X C Z, Y, X D X, Y, Z B4 Cp dng cao (5 cõu) Cõu 16: Cụng thc phõn t hp cht khớ to bi nguyờn t R v hiro l RH Trong oxit m R cú húa tr cao nht thỡ oxi chim 74,07% v lng Nguyờn t R l A S B As C N D P Cõu 17: Nguyờn t ca nguyờn t X cú cu hỡnh electron lp ngoi cựng l ns np Trong hp cht khớ ca nguyờn t X vi hiro, X chim 94,12% lng Phn trm lng ca nguyờn t X oxit cao nht l A 50,00% B 27,27% C 60,00% D 40,00% Cõu 18: Nguyờn t Y l phi kim thuc chu kỡ 3, cú cụng thc oxit cao nht l YO Nguyờn tt Y to vi kim loi M hp cht cú cụng thc MY, ú M chim 63,64% v lng Kim loi M l A Zn B Cu C Mg D Fe Cõu 19: Phn trm lng ca nguyờn t R hp cht khớ vi hiro (R cú s oxi húa thp nht) v oxit cao nht tng ng l a% v b%, vi a : b = 11 : Phỏt biu no sau õy l ỳng? A Phõn t oxit cao nht ca R khụng cú cc B Nguyờn t R ( trng thỏi c bn) cú electron s C Oxit cao nht ca R iu kin thng l cht rn D Trong bng tun hon cỏc nguyờn t húa hc, R thuc chu kỡ Cõu 20: X v Y l hai nguyờn t thuc cựng mt chu k, hai nhúm A liờn tip S proton ca nguyờn t Y nhiu hn s proton ca nguyờn t X Tng s ht proton nguyờn t X v Y l 33 Nhn xột no sau õy v X, Y l ỳng? A õm in ca X ln hn õm in ca Y B n cht X l cht khớ iu kin thng C Lp ngoi cựng ca nguyờn t Y ( trng thỏi c bn) cú electron D Phõn lp ngoi cựng ca nguyờn t X ( trng thỏi c bn) cú electron P N: A A C A C A B B A 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 C D B B B C C D D A D LIấN KT HO HC B1 Cp bit (5 cõu) Cõu 1: Liờn kt ion c to thnh gia nguyờn t A kim loi in hỡnh B phi kim in hỡnh C kim loi v phi kim D kim loi v phi kim u in hỡnh Cõu 2: Chn nh ngha ỳng nht v liờn kt cng húa tr: Liờn kt cng húa tr l liờn kt gia hai nguyờn t A phi kim, c to thnh s gúp chung electron B khỏc nhau, c to thnh s gúp chung electron C c to thnh s gúp chung mt hay nhiu electron D c to thnh s cho nhn electron gia chỳng Cõu 3: Loi liờn kt phõn t khớ hiro clorua l liờn kt A cho - nhn B cng húa tr khụng cc C cng húa tr cú cc D ion Cõu 4: iu kin to thnh liờn kt cho nhn l A Nguyờn t cho cũn d cp electron cha tham gia liờn kt, nguyờn t nhn cú obitan trng B Hai nguyờn t cho v nhn phi cú õm in khỏc C Hai nguyờn t cho v nhn phi cú õm in gn bng D Hai nguyờn t cho v nhn u l nhng phi kim mnh Cõu 5: Liờn kt hoỏ hc gia cỏc nguyờn t phõn t H2O l liờn kt A cng hoỏ tr khụng phõn cc B cng hoỏ tr phõn cc C ion D hiro B2 Cp hiu (5 cõu) Cõu 6: Chn cõu ỳng A Trong liờn kt cng húa tr, cp electron b lch v nguyờn t cú õm in nh hn B Liờn kt cng húa tr cú cc c to thnh gia hai nguyờn t cú hiu õm in t 0,4 n nh hn 1,7 C Liờn kt cng húa tr cú cc c to nờn t cỏc nguyờn t khỏc hn v tớnh cht húa hc D Hiu õm in gia hai nguyờn t ln thỡ phõn t phõn cc yu Cõu 7: Liờn kt húa hc gia cỏc nguyờn t phõn t HCl thuc loi liờn kt A cng húa tr khụng cc B ion C cng húa tr cú cc D hiro Cõu 8: Hp cht phõn t cú liờn kt ion l A HCl B NH3 C H2O D NH4Cl Cõu 9: Liờn kt húa hc NaCl c hỡnh thnh A Hai ht nhõn nguyờn t hỳt electron rt mnh B Mi nguyờn t Na v Cl gúp chung electron C Mi nguyờn t ú nhng hoc thu electron tr thnh cỏc ion trỏi du hỳt D Na Na+ + 1e; Cl + 1e Cl-; Na+ + Cl- NaCl Cõu 10: Dóy gm cỏc cht phõn t ch cú liờn kt cng hoỏ tr phõn cc l: A HCl, O3, H2S B O2, H2O, NH3 C H2O, HF, H2S D HF, Cl2, H2O B3 Cp dng thp (5 cõu) Cõu 11: Liờn kt húa hc phõn t no sau õy c hỡnh thnh t s xen ph trc p p? A HCl B H2 C Cl2 D NH3 2 6 Cõu 12: Nguyờn t ca nguyờn t X cú cu hỡnh electron 1s 2s 2p 3s 3p 4s1, nguyờn t ca nguyờn t Y cú cu hỡnh electron 1s22s22p5 Liờn kt hoỏ hc gia nguyờn t X v nguyờn t Y thuc loi liờn kt A kim loi B ion C cng húa tr D cho nhn Cõu 13: Nhúm cỏc phõn t u cha liờn kt pi () l A C2H4, CO2, N2 B O2, H2S, H2O C Br2, C2H2, NH3 D CH4, N2, Cl2 Cõu 14: Nhng trng hp sau cỏc phõn t ch cú liờn kt sigma () l A Cl2, N2, H2O B H2S, Br2, CH4 C N2, CO2, NH3 D PH3, CCl4, SiO2 Cõu 15: Cỏc cht m phõn t khụng phõn cc l: A HBr, CO2, CH4 B Cl2, CO2, C2H2 C NH3, Br2, C2H4 D HCl, C2H2, Br2 B4 Cp dng cao (5 cõu) Cõu 16: Cht no sau õy cú liờn kt hidro gia cỏc phõn t? A H2O, CH4 B H2O, HCl C SiH4, CH4 D PH3, NH3 Cõu 17: Hỡnh dng phõn t CH4, BF3, H2O, BeH2 tng ng l A T din, tam giỏc, gp khỳc, thng B Tam giỏc, t din, gp khỳc, thng C Gp khỳc, tam giỏc, t din, thng D Thng, tam giỏc, t din, gp khỳc Cõu 18: Bit rng cỏc nguyờn t cacbon v oxi phõn t CO u tha quy tc bỏt t, phõn t hp cht ny c to bi A Mt liờn kt phi trớ v hai liờn kt cng húa tr bỡnh thng B Hai liờn kt phi trớ v mt liờn kt cng húa tr bỡnh thng C Hai liờn kt phi trớ D Hai liờn kt cng húa tr bỡnh thng Cõu 19: Phõn t nc cú gúc liờn kt 104o5 l nguyờn t oxi trng thỏi lai húa A sp B sp2 C sp3 D Khụng xỏc nh c Cõu 20: Trong phõn t H2S cú gúc liờn kt l 92 Vy hỡnh thnh liờn kt nguyờn t hidro v nguyờn t S A Lai húa sp B Lai húa sp2 C Lai húa sp3 D Khụng lai húa P N: D C C A B B C D D 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 C C B A B B B A A C D Ch 2: PHN NG OXI HO - KH, TC PHN NG V CN BNG HO HC B1 Cp bit (5 cõu) Cõu 1: S oxi húa ca lu hunh (S) H2S, SO2, SO32-, SO42- ln lt l A -2, +4, +4, +6 B -2, +4, +6, +8 C +2, +4, +8, +10 D 0, +4, +3, +8 Cõu 2: phn ng no sau õy NH3 úng vai trũ cht kh ? t N2 + 3Cu + 3H2O B NH3 + HCl NH4Cl A 2NH3 + 3CuO (NH4)2SO4 C 2NH3 + H2SO4 Al(OH)3 + 3NH4Cl D 3NH3 + AlCl3 + 3H2O t0 KClO3 + KCl + H2O Clo úng vai trũ l Cõu 3: Trong phn ng sau Cl2 + KOH A va l cht oxi húa, va l cht kh B mụt trng C cht kh D cht oxi húa Cõu 4: Cho phn ng húa hc: Fe + CuSO4 FeSO4 + Cu Trong phn ng trờn xy 2+ A s kh Fe v s oxi húa Cu B s kh Fe 2+ v s kh Cu 2+ C s oxi húa Fe v s oxi húa Cu D s oxi húa Fe v s kh Cu Cõu 5: Bc tip xỳc vi khụng khớ cú H2S b bin i thnh Ag2S mu en: 2+ 2Ag2S + 2H2O 4Ag + 2H2S + O2 Cõu no din t ỳng tớnh cht ca cỏc cht phn ng ? A H2S l cht kh, O2 l cht oxi húa B Ag l cht kh, O2 l cht oxi húa C H2S va l cht oxi húa, va l cht kh, cũn Ag l cht kh D Ag l cht oxi húa, H2S l cht kh B2 Cp hiu (5 cõu) Cõu 6: Cho bit cỏc phn ng xy nh sau 2FeBr2 + Br2 2FeBr3 (1) ; 2NaBr + Cl2 2NaCl + Br2 (2) Phỏt biu ỳng l A Tớnh oxi húa ca clo mnh hn ca Fe3+ B Tớnh oxi húa ca Br2 mnh hn ca Cl2 Tớnh kh ca Br- mnh hn ca Fe2+ D Tớnh kh ca Cl- mnh hn ca Br- Cõu 7: Cho cỏc phn ng sau: AgCl + KNO3 (1) KCl + AgNO3 C Ca(OH)2 (5) CaO + H2O t0 t0 2KNO2 + O2 (2) 2KNO3 2FeCl3 (6) 2FeCl2 + Cl2 t0 t0 CaC2 + CO (3) CaO + 3C CaO + CO2 (7) CaCO3 t0 t0 3S + 2H2O Cu + H2O (4) 2H2S + SO2 (8) CuO + H2 Nhúm gm cỏc phn ng oxi húa kh l A (2), (3), (4), (6), (8) B (2), (3), (4), (5), (6) C (2), (4), (6), (7), (8) D (1), (2), (3), (4), (5) Cõu 8: Trong phn ng t chỏy CuFeS to sn phm CuO, Fe2O3 v SO2 thỡ mt phõn t CuFeS2 s A nhn 13 electron B nhn 12 electron C nhng 13 electron D nhng 12 electron Cõu 9: Cho tng cht: Fe, FeO, Fe(OH)2, Fe(OH)3, Fe3O4, Fe2O3, Fe(NO3)2, Fe(NO3)3, FeSO4, Fe2(SO4)3, FeCO3 ln lt phn ng vi HNO3 c, núng S phn ng thuc loi phn ng oxi hoỏ kh l A B C D 2+ Cõu 10: Cho dóy cỏc cht v ion: Zn, S, FeO, SO2, N2, HCl, Cu , Cl S cht v ion cú c tớnh oxi húa v tớnh kh l A B C D B3 Cp dng thp (5 cõu) Cõu 11: Tng h s (cỏc s nguyờn, ti gin) ca tt c cỏc cht phng trỡnh phn ng gia Cu vi dung dch HNO3 c, núng l A 10 B 11 C D Cõu 12: Trong phn ng: K2Cr2O7 + HCl CrCl3 + Cl2 + KCl + H2O S phõn t HCl úng vai trũ cht kh bng k ln tng s phõn t HCl tham gia phn ng Giỏ tr ca k l A 4/7 B 1/7 C 3/14 D 3/7 Cõu 13: Cho phng trỡnh hoỏ hc: Fe3O4 + HNO3 Fe(NO3)3 + NxOy + H2O Sau cõn bng phng trỡnh hoỏ hc trờn vi h s ca cỏc cht l nhng s nguyờn, ti gin thỡ h s ca HNO3 l A 13x - 9y B 46x - 18y C 45x - 18y D 23x - 9y Al(NO3)3 + N2O + N2 + H2O Nu t l s mol Cõu 14: Cho phng trỡnh phn ng Al + HNO N2O v N2 l 2:3 thỡ sau cõn bng ta cú t l mol Al : N2O : N2 l A 23 : : B 46 : : C 20 : : D 46 : : Cõu 15: Hũa tan hon ton mt lng bt st vo dung dch HNO loóng thu c hn hp khớ gm 0,015 mol N2O v 0,01 mol NO Lng st ó hũa tan l A 2,8g B 1,4g C 0,84g D 0,56g B4 Cp dng cao (5 cõu) Cõu 16: Cho phn ng: Na2SO3 + KMnO4 + NaHSO4 Na2SO4 + MnSO4 + K2SO4 + H2O Tng h s ca cỏc cht (l nhng s nguyờn, ti gin) phng trỡnh phn ng l A 47 B 27 C 31 D 23 Cõu 17: Hũa tan hon ton 19,2g Cu vo dung dch HNO loóng, tt c khớ NO thu c em oxi húa thnh NO2 ri sc vo dũng nc cú khớ O chuyn ht NO2 thnh HNO3 Th tớch khớ O2 (ktc) ó tham gia vo quỏ trỡnh trờn l: A 4,48 lớt B 3,36 lớt C 2,24 lớt D 6,72 lớt Cõu 18: Hũa tan hn hp gm 0,05 mol Ag v 0,03 mol Cu vo dung dch HNO thu c hn hp khớ A gm NO v NO2 cú t l mol tng ng l 2:3 Th tớch hn hp khớ A ktc l A 3,3737 lớt B 1,369 lớt C 2,737 lớt D 2,224 lớt Cõu 19: Nung nong tng cp chõt binh kin: (1) Fe + S (r), (2) Fe 2O3 + CO (k), (3) Au + O2 (k), (4) Cu + Cu(NO3)2 (r), (5) Cu + KNO3 (r) , (6) Al + NaCl (r) Cac trng hp xay phan ng oxi hoa kim loai la : A (1), (3), (6) B (2), (3), (4) C (1), (4), (5) D (2), (5), (6) Cõu 20: Ho tan hon ton 12,42 gam Al bng dung dch HNO3 loóng (d), thu c dung dch X v 1,344 lớt ( ktc) hn hp khớ Y gm hai khớ l N2O v N2 T ca hn hp khớ Y so vi khớ H2 l 18 Cụ cn dung dch X, thu c m gam cht rn khan Giỏ tr ca m l A 38,34 B 34,08 C 106,38 D 97,98 P N: A A A D B A A C C 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 B A D B D A B B B C C CHNG 7: TC PHN NG V CN BNG HO HC B1 Cp bit (5 cõu) Cõu 1: Hóy cho bit ngi ta s dng yu t no s cỏc yu t sau tng tc phn ng trng hp rc men vo tinh bt ó c nu chớn (cm, ngụ, khoai, sn) ru? A Nhit B Xỳc tỏc C Nng D ỏp sut Cõu 2: Hỡnh v no sau õy biu din trng thỏi cõn bng hoỏ hc? t A A t t B C t C D D B 2NH3 (k); phn ng thun l phn ng ta nhit Cõu 3: Cho cõn bng húa hc: N2 (k) + 3H2 (k) Cõn bng húa hc khụng b dch chuyn A thay i nng N2 B thờm cht xỳc tỏc Fe C thay i ỏp sut ca h D thay i nhit Cõu 4: Hng s cõn bng ca phn ng xỏc nh ch ph thuc vo A nhit B ỏp sut C cht xỳc tỏc Cõu 5: Cho cõn bng (trong bỡnh kớn) sau: D nng CO (k) + H2O (k) ;H < CO (k) + H2 (k) Trong cỏc yu t: (1) tng nhit ; (2) thờm mt lng hi nc; (3) thờm mt lng H2; (4) tng ỏp sut chung ca h; (5) dựng cht xỳc tỏc Dóy gm cỏc yu t u lm thay i cõn bng ca h l: A (1), (2), (3) B (2), (3), (4) C (1), (2), (4) D (1), (4), (5) B2 Cp hiu (5 cõu) Cõu 6: Cho cỏc cõn bng hoỏ hc: N2 (k) + 3H2 (k) 2NH3 (k) (1) H2 (k) + I2 (k) 2HI (k) 2SO3 (k) (2) 2SO2 (k) + O2 (k) (3)2NO2 (k) N2O4 (k) (4) Khi thay i ỏp sut nhng cõn bng húa hc b chuyn dch l: A (1), (2), (3) B (2), (3), (4) C (1), (3), (4) Cõu 7: Cho cõn bng sau bỡnh kớn: N O (k) 2NO2 (k) D (1), (2), (4) (mu nõu ) (khụng mu) Bit h nhit ca bỡnh thỡ mu nõu nht dn Phn ng thun cú A H > 0, phn ng ta nhit B H < 0, phn ng ta nhit C H > 0, phn ng thu nhit D H < 0, phn ng thu nhit 2HI (k); H Cõu 8: Cho cõn bng húa hc: H2 (k) + I2 (k) Cõn bng khụng b chuyn dch khi: A gim nng HI C tng nhit ca h B tng nng H2 D gim ỏp sut chung ca h o Cõu 9: Xột phn ng phõn hy N2O5 dung mụi CCl4 45 C: t0 N O5 N O4 + O2 Ban u nng ca N2O5 l 2,33M, sau 184 giõy nng ca N2O5 l 2,08M Tc trung bỡnh ca phn ng tớnh theo N2O5 l A 6,80.10-4 mol/(l.s) B 2,72.10-3 mol/(l.s) C 1,36.10-3 mol/(l.s) D 6,80.10-3 mol/(l.s) Cõu 10: Trong phn ng iu ch khớ oxi phũng thớ nghim bng cỏch nhit phõn mui kali clorat, ngi ta dựng cỏc bin phỏp sau õy: (1) Dựng cht xỳc tỏc mangan ioxit (MnO2) (2) Nung hn hp kali clorat v mangan ioxit nhit cao (3) Dựng phng phỏp di nc thu khớ oxi (4) Dựng kali clorat v mangan ioxit khan Nhúm gm cỏc bin phỏp c s dng nhm mc ớch tng tc phn ng l A (1), (2), (4) B (1), (2), (3) C (2), (3), (4) D (1), (2), (3), (4) B3 Cp dng thp (5 cõu) t ,xt Cõu 11: Cho cõn bng hoỏ hc: 2SO2 (k) + O2 (k) 2SO3 (k); phn ng thun l phn ng to nhit Phỏt biu ỳng l: A Cõn bng chuyn dch theo chiu thun tng nhit B Cõn bng chuyn dch theo chiu thun gim ỏp sut h phn ng C Cõn bng chuyn dch theo chiu nghch gim nng O2 D Cõn bng chuyn dch theo chiu nghch gim nng SO3 Cõu 12: Cho cht xỳc tỏc MnO2 vo 100 ml dung dch H2O2, sau 60 giõy thu c 33,6 ml khớ O2 ( ktc) Tc trung bỡnh ca phn ng (tớnh theo H2O2) 60 giõy trờn l A 5, 0.10 mol/(l.s) B 5, 0.10 mol/(l.s) C 1, 0.10 mol/(l.s) D 2, 5.10 mol/(l.s) Cõu 13: Cho phn ng: Br2 + HCOOH 2HBr + CO2 Nng ban u ca Br2 l a mol/lớt, sau 50 giõy nng Br2 cũn li l 0,01 mol/lớt Tc trung bỡnh ca phn ng trờn tớnh theo Br2 l 4.10-5 mol/(l.s) Giỏ tr ca a l A 0,018 B 0,016 C 0,014 D 0,012 Cõu 14: Khi nhit tng lờn 10 C, tc ca mt phn ng hoỏ hc tng lờn ln Ngi ta núi rng tc phn ng hoỏ hc trờn cú h s nhit bng iu khng nh no sau õy l ỳng? A Tc phn ng tng lờn 243 ln nhit tng t 200C lờn 500C B Tc phn ng tng lờn 27 ln nhit tng t 200C lờn 500C C Tc phn ng tng lờn 256 ln nhit tng t 200C lờn 500C D Tc phn ng tng lờn 81 ln nhit tng t 200C lờn 500C Cõu 15: H s nhit ca tc phn ng l giỏ tr no sau õy? Bit rng tng nhit lờn thờm 500C thỡ tc phn ng tng lờn 1024 ln A 2,0 B 3,0 C 4,0 D 2,5 B4 Cp dng cao (5 cõu) 2SO3 (k) Khi tng nhiờt ụ thi ti khụi cua hụn hp Cõu 16: Cho cõn bng 2SO2 (k) + O2 (k) so vi H2 giam i Phat biờu ung noi vờ cõn bng la : A Phan ng nghich toa nhiờt, cõn bng dich chuyờn theo chiờu thuõn tng nhiờt ụ B Phan ng thuõn toa nhiờt, cõn bng dich chuyờn theo chiờu nghich tng nhiờt ụ C Phan ng nghich thu nhiờt, cõn bng dich chuyờn theo chiờu thuõn tng nhiờt ụ D Phan ng thuõn thu nhiờt, cõn bng dich chuyờn theo chiờu nghich tng nhiờt ụ 2NO2 (k) 250C Khi chuyn dch sang mt trng thỏi cõn Cõu 17: Xột cõn bng: N2O4 (k) bng mi nu nng ca N2O4 tng lờn ln thỡ nng ca NO2 A tng ln B tng ln C tng 4,5 ln D gim ln Cõu 18: Cho cỏc cõn bng sau: 1 HI (k ) H2 ( k ) + I2 ( k ) (1) H2 (k) + I2 (k) (2) 2HI (k) 2 H2 ( k ) + I2 (k ) H2 ( k ) + I2 ( k ) (3) HI (k ) (4) HI (k ) 2 (5) H2 (k) + I2 (r) 2HI (k) nhit xỏc nh, nu KC ca cõn bng (1) bng 64 thỡ KC bng 0,125 l ca cõn bng A (2) B (4) C (3) D (5) Cõu 19: Mt bỡnh phn ng cú dung tớch khụng i, cha hn hp khớ N2 v H2 vi nng tng o ng l 0,3M v 0,7M Sau phn ng tng hp NH3 t trng thỏi cõn bng t C, H2 chim 50% o th tớch hn hp thu c Hng s cõn bng KC t C ca phn ng cú giỏ tr l A 2,500 B 3,125 C 0,609 D 0,500 Cõu 20: Ho tan hon ming Zn dung dch HCl Nu thc hin phn ng 20 oc thỡ ht 27 phỳt Nu thc hin phn ng 40oc thỡ ht phỳt Nu thc hin phn ng 55oc thỡ ht thi gian l : A 134,64 giõy B 314 giõy C 34,64 giõy D 54,64 giõy P N: B B B A A C B D C 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 A C A D B C B B C B C CHNG I: S IN LI CP BIT (5 cõu) : Cõu 1: Phng trỡnh in li no di õy vit khụng ỳng ? A HCl H+ + Cl- B CH3COOH D CH3COO- + H+ C H3PO4 3H+ + 3PO43- D Na3PO4 3Na+ + PO43- Cõu 2: Dóy cht no sau õy, nc u l cht in li yu ? A H2S, H2SO3, H2SO4, NH3 B H2CO3, H3PO4, CH3COOH, Ba(OH)2 C H2S, CH3COOH, HClO, NH3 D H2CO3, H2SO3, HClO, Al2(SO4)3 Cõu 3: Trong cỏc phn ng sau, phn ng no sai: 10 iu ch mt s hp cht st (II): + Fe(OH)2 : Dựng phn ng trao i ion gia dd mui st (II) vi dung dch baz Vớ d: FeCl2 + NaOH Fe(OH)2 + NaCl Fe2+ + OH- Fe(OH)2 + FeO : *Phõn hu Fe(OH)2 nhit cao mụi trng khụng cú khụng khớ Fe(OH)2 FeO + H2O *Hoc kh oxit st nhit cao Fe2O3 + CO t FeO + CO2 + Mui st (II): Cho Fe hoc FeO, Fe(OH)2 tỏc dng vi cỏc dung dch HCl, H2SO4 loóng III Hp cht st (III): Tớnh cht hoỏ hc ca hp cht st (III): Hp cht st (III) cú tớnh oxi hoỏ: tỏc dng vi cht kh, hp cht st (III) b kh thnh hp cht st (II) hoc kim loi st t Trong p hoỏ hc : Fe3+ + 1e Fe2+ Fe3+ + 3e Fe _ tớnh cht chung ca hp cht st (III) l tớnh oxi hoỏ Vớ d 1: Nung hn hp gm Al v Fe2O3 nhit cao: t Fe2O3 + 2Al Al2O3 +2 Fe Oxi húa kh Vớ d 2: Ngõm mt inh st sch dung dch mui st (III) clorua FeCl3 + Fe 3FeCl2 Vớ d 3: cho Cu tỏc dng vi dung dch FeCl3 Cu + 2FeCl3 CuCl2 + 2FeCl2 iu ch mt s hp cht st (III): a Fe(OH)3: Cht rn, mu nõu - iu ch: phn ng trao i ion gia dung dch mui st (III) vi dung dch kim Vớ d :Fe(NO3)3 + 3NaOH Fe(OH)3 + 3NaNO3 Pt ion: Fe3+ + OH- Fe(OH)3 b St (III) oxit: Fe2O3 Phõn hu Fe(OH)3 nhit cao t Fe(OH)3 Fe2O3 + 3H2O c Mui st (III): iu ch bng phn ng gia Fe2O3, Fe(OH)3 vi dung dch axit Vớ d: Fe(OH)3 + 3HCl FeCl3 + 3H2O Fe2O3 + 6HCl 2FeCl3 + 3H2O IV GANG: Khỏi nim: Gang l hp kim ca st cacbon v mt s nguyờn t khỏc, ú hm lng cacbon bin ng gii hn 2% 5% Phõn loi: Cú loi gang: gang trng v gang xỏm Gang trng cha ớt C hn ch yu dng xementit, cng, giũn, c dựng luyn thộp Gang xỏm cha C dng than chỡ, ớt cng v ớt giũn hn, c dựng ỳc cỏc vt dng Sn xut gang: - Nguyờn liu luyn gang l qung st, than cc v cht chy CaCO3 - Nguyờn tc luyn gang l dựng cht kh CO kh cỏc oxit st thnh st - Cỏc phn ng kh st xy quỏ trỡnh luyn qung thnh gang (trong lũ cao): + Giai on to cht kh + Giai on kh oxit Fe thnh Fe 53 + Giai on to x V THẫP: Khỏi nim: Thộp l hp kim ca st vi cacbon v mt lng rt ớt nguyờn t Si, Mn Hm lng cacbon thộp chim 0,01 2% Phõn loi: Cú loi thộp: da trờn hm lng ca cỏc nguyờn t cú tng loi thộp - Thộp thng hay thộp cacbon cha ớt cacbon, silic, mangan v rt ớt S,P - Thộp c bit l thộp cú cha thờm cỏc nguyờn t khỏc nh Si, Mn, Ni, W, Vd Sn xut thộp: - Nguyờn tc sn xut thộp l loi bt cht cú gang - Nguyờn liu sn xut thộp l: *Gang trng hoc gang xỏm, st thộp ph liu *Cht chy l CaO *Cht oxihoỏ l oxi nguyờn cht hoc khụng khớ giu oxi *Nhiờn liu l du mazỳt, khớ t hoc dựng nng lng in - Cỏc phng phỏp: + Phng phỏp lũ thi oxi (PP Bet-x-me), thi gian luyn thộp ngn, ch yu dựng luyn thộp thng + Phng phỏp Mac-tanh (lũ bng): thng dựng luyn thộp cú cht lng cao + Phng phỏp lũ in: dựng luyn thộp c bit, thnh phn cú nhng kim loi khú chy nh W VI Crom v hp cht ca crom Crom: a V trớ ca crụm BTH: Crụm l kim loi chuyn tip, v trớ: STT: 24, Chu kỡ: 4, Nhúm: VIB b Cu to ca crụm: 24 Cr 1s22s22p63s23p63d54s1 -Trong hp cht, crụm cú s oxi hoỏ bin i t +1 n +6 S oxi hoỏ ph bin l +2,+3,+6 (crụm cú e hoỏ tr nm phõn lp 3d v 4s) c Tớnh cht vt lớ: - Crụm cú mu trng bc, rt cng ( cng thua kim cng) - Khú núng chy, l kimloi nng, d = 7,2 g/cm3 d, Tớnh cht hoỏ hc: * Tỏc dng vi phi kim: 4Cr + O2 Cr2O3 2Cr + 3Cl2 CrCl3 nhit thng khụng khớ, kim loi crụm to mng mng crụm (III) oxit cú cu to mn, bn vng bo v nhit cao kh c nhiu phi kim *Tỏc dng vi nc: khụng tỏc dng vi nc cú mng oxit bo v *Tỏc dng vi axit: Vi dung dch axit HCl, H2SO4 loóng núng, mng axit b phỏ hu Cr kh c H+ dung dch axit Vd: Cr + 2HCl CrCl2 + H2 Cr + H2SO4 CrSO4 + H2 Cr + 2H+ Cr2+ + H2 Chỳ ý: Crụm th ng axit H2SO4 v HNO3 c ,ngui VII HP CHT CA CROM Mt s hp cht ca crụm (II) a Crụm (II) oxit: CrO (mu en) CrO l oxit baz, cú tớnh kh mnh, tan axit Vd: CrO + 2HCl CrCl2 + H2O (1) 54 4CrO + O2 2Cr2O3 (2) b Crụm (II) hidroxit: Cr(OH)2 l cht rn mu vng - iu ch: CrCl2 +2NaOH Cr(OH)2 + 2NaCl - Cr(OH)2 l baz, cú tớnh kh: Vd: Cr(OH)2 + 2HCl CrCl2 + H2O 4Cr(OH)2 + O2 + 2H2O 4Cr(OH)3 c Mui crụm (II): cú tớnh kh mnh 2CrCl2 + Cl2 2CrCl2 Mt s hp cht ca crụm (III) a Crụm (III) oxit: Cr2O3 ( mu lc thm) Cr2O3 l oxit lng tớnh, tan axit v kim c Vd: Cr2O3 + 6HCl 2CrCl3 + 3H2O (1) Cr2O3 + 2NaOH 2NaCrO2+ H2O.(2) Phn ng (1), (2) chng minh Cr2O3 l oxit lng tớnh b Crụm (III) hidroxit: Cr(OH)3 l cht rn mu lc xỏm - iu ch: CrCl3 +3NaOH Cr(OH)3 + 3NaCl - Cr(OH)3 l hidroxit lng tớnh: Vd: Cr(OH)3 + NaOH NaCrO2+ 2H2O (1) Natri crụmit Cr(OH)3 + 3HCl CrCl3 + 3H2O (2) Phn ng (1), (2) chng minh Cr(OH)3 l oxit lng tớnh c Mui crụm (III): va cú tớnh kh va cú tớnh oxi hoỏ - Trong mụi trng axit Cr+3 cú tớnh oxi húa 2Cr3+ + Zn 2Cr2+ + Zn2+ - Trong mụi trng kim Cr+3 cú tớnh kh: tỏc dng vi cht oxi húa mnh Cr +3 b oxi húa thnh CrO422Cr3+ + 3Br2 + 16 OH- 2CrO42- + 6Br- + 8H2O 2CrO2- + 3Br2 + OH- 2CrO42- + 6Br- + 4H2O Mui quan trng l phốn crom-kali: KCr(SO 4)2.12H2O cú mu xanh tớm, dựng thuc da, cht cm mu nhm vi Hp cht Crụm (VI): a Crụm (VI) oxit: CrO3 - L cht rn mu thm - CrO3 l cht oxi hoỏ rt mnh mt s hp cht vụ c v hu c bc chỏy tip xỳc vi CrO3 VD: t 2CrO3 + NH3 Cr2O3 +N2+3 H2O - CrO3 l mt oxit axit, tỏc dng vi H2O to hn hp axit CrO3 + H2O H2CrO4 : axit crụmic CrO3 + H2O H2Cr2O7 : axit icrụmic axit trờn ch tn ti dung dch, nu tỏch dung dch chỳng b phõn hu to thnh CrO3 b Mui cromat v icromat: - L nhng hp cht bn - Mui cromat: Na2CrO4, l nhng hp cht cú mu vng ca ion CrO42- - Mui icromat: K2Cr2O7 l mui cú mu da cam ca ion Cr2O72- - Gia ion CrO42- v ion Cr2O72- cú s chuyn hoỏ ln theo cõn bng Cr2O72- + H2O D CrO42- + 2H+ 55 (da cam) (vng) Cr2O72- + 2OH- CrO42- + H2O (da cam) (vng) CrO42- + H+ Cr2O72- + H2O (vng) (da cam) * Tớnh cht ca mui cromat v icromat l tớnh oxi hoỏ mnh c bit MT axit Vd: K2Cr2O7 + 3SO2 + H2SO4 Cr2(SO4)3 + K2SO4 + H2O K2Cr2O7 + 6KI + 7H2SO4 Cr2(SO4)3 + 4K2SO4 + 3I2 + 7H2O VIII NG V HP CHT CA NG NG I V trớ v cu to: a Cu to nguyờn t Kim loi chuyn tip, thuc nhúm IB, Chu k 4, S hiu NT l 29, Kớ hiu Cu Cu hỡnh e: 1s22s22p63s23p63d104s1 hoc: [ Ar ] 3d104s1 64 29 Cu Trong cỏc hp cht ng cú soh ph bin l: +1; +2 Cu hỡnh e ca: Ion Cu+: [ Ar ] 3d10 Ion Cu2+: [ Ar ] 3d9 b Cu to ca n cht: - ng cú BKNT nh hn kim loi nhúm IA - Ion ng cú in tớch ln hn kim loi nhúm IA - Kim loi ng cú cu to kiu mng tinh th lp phng tõm din l tinh th c chc liờn kt n cht ng bn vng hn c Mt s tớnh cht khỏc ca ng: - BKNT: 0,128 (nm) - BK cỏc ion Cu2+: 0,076(nm); Cu+: 0,095 (nm) - õm in: 1,9 - Nng ln ion húa I1, I2: 744; 1956 (KJ/mol) - Th in cc chun: E0Cu2+/Cu: +0,34(V) * Tớnh cht vt lớ: L kim loi mu , do, d kộo si v mng Dn in v nhit rt cao (ch kộm hn bc) D = 8,98g/cm3; t0nc = 10830C * Húa tớnh: Cu l KL kộm hot ng; cú tớnh kh yu + P vi phi kim: - Khi t núng 2Cu + O2 2CuO (ng II oxit) - Cu td Vi Cl2, Br2, S nhit thng hoc un núng PT: Cu + Cl2 CuCl2 (ng clorua) Cu + S CuS (ng sunfua) + Tỏc dng vi axit: - Vi HCl, H2SO4(l): Khụng phn ng nhng nu cú mt O2 ca khụng khớ thỡ Cu b oh Cu2+ (H 7.11) PT: 2Cu + 4HCl + O2 2CuCl2 + 2H2O 2Cu + 2H2SO4 (l) + O2 2CuSO4 + 2H2O - Vi HNO3, H2SO4 c núng: +5 +2 +2 3Cu +8H NO3 (l) 3Cu (NO3 ) +2 N O+4H 2O 56 +5 +2 +4 t Cu +4H NO3 () Cu (NO3 )2 +2 NO +2H O +6 +2 +4 t Cu +2H SO () Cu (SO3 ) +2 S O +4H 2O + Tỏc dng vi dung dch mui: - ng kh c ion ca nhng kim loi ng sau nú dóy in húa dd mui KL t - VD : Cu + 2AgNO3 Cu(NO3)2 + 2Ag Cu + 2Ag+ Cu2+ + 2Ag Mt s hp cht ca ng: a ng (II) Oxit: CuO l cht rn, mu en +2 t0 +2 *Tớnh oxi húa: TD: Cu O + CO Cu + CO2 t0 0 Cu O + N H Cu + N +3H 2O *Tớnh oxit baz : CuO + 2HCl CuCl2 + H2O b ng (II) hiroxit: Cu(OH)2 Cht rn, mu xanh *Tớnh baz: - Phn ng vi axit Mui + H2O TD: Cu(OH)2 + 2HCl CuCl2 + 2H2O - Phn ng to phc : Cu(OH)2 + 4NH3 [Cu(NH3)4](OH)2 t *Cu(OH)2 d b nhit phõn: Cu(OH)2 CuO + H2O c Mui ng(II) : CuS04 (khan) mu trng, cht rn CuSO hp th nc to thnh CuSO 4.5H2O mu xanh dựng CuSO4 khan dựng phỏt hin du vt ca nc cỏc cht lng B CU HI V BI TP B1 CP BIT Cõu 1: Bit cu hỡnh e ca Fe: 1s22 s22p63s23p63d64s2 Xỏc nh v trớ ca Fe bng tun hon cỏc nguyờn t húa hc A S th t 26, chu k 4, nhúm VIIIB B S th t 25, chu k 3, nhúm IIB C S th t 26, chu k 4, nhúm IIA D S th t 20, chu k 3, nhúm VIIIA Cõu 2: Trong cỏc cõu sau õy, cõu no khụng ỳng? A Crom l kim loi cú tớnh kh mnh hn st B Crom l kim loi nờn ch to c oxit baz C Crom cú nhng tớnh cht húa hc ging nhụm D Crom cú nhng hp cht ging hp cht ca S Cõu 3: Cht no dựng phỏt hin vt nc du ha, benzen A NaOH khan B CuSO4 khan C CuSO4.5H2O D C A v B Cõu 4: Ion OH cú th phn ng vi ion no sau õy: A H+, NH4+, HCO3B Cu2+, Mg2+, Al3+ C Fe3+,HSO4-, Zn2+ D C A, B, C u ỳng Cõu 5: Phỏt biu no di õy cho bit bn cht ca quỏ trỡnh luyn thộp? A Oxi húa cỏc nguyờn t gang thnh oxit, loi oxit di dng khớ hoc x B in phõn dd mui st (III) C Kh hp cht ca kim lai thnh kim loi t D Kh qung st thnh st t B2 CP HIU Cõu 6: Phn ng gia cp cht no di õy khụng th s dng iu ch cỏc mui Fe(II)? A FeO + HCl B Fe(OH)2 + H2SO4 loóng C FeCO3 + HNO3 loóng D Fe + Fe(NO3)3 Cõu 7: Nhn xột v tớnh cht húa hc ca cỏc hp cht Fe(III) no di õy l ỳng? A Hp cht Fe2O3 cú tớnh axit, ch cú oxi húa 57 B Hp cht Fe(OH)3 cú tớnh baz, ch cú tớnh kh C Hp cht FeCl3 cú tớnh trung tớnh, va oxi húa va kh D Hp cht Fe2(SO4)3 cú tớnh axit, ch cú oxi húa Cõu 8: Hũa tan ht cựng mt Fe dung dch H 2SO4 loóng (1) v H2SO4 c núng (2) thỡ th tớch khớ sinh cựng iu kin l: A (1) bng (2) B (1) gp ụi (2) C (2) gp ri (1) D (2) gp ba (1) Cõu 9: Nhỳng Fe vo dung dch CuSO4 Quan sỏt thy hin tng gỡ? A Thanh Fe cú mu trng v dung dch nht dn mu xanh B Thanh Fe cú mu v dung dch nht dn mu xanh C Thanh Fe cú trng xỏm v dung dch nht dn mu xanh D Thanh Fe cú mu v dung dch cú dn mu xanh Cõu 10: Cho st phn ng vi dung dch HNO c, núng thu c mt cht khớ mu nõu Cht khớ ú l: A NO2 B N2O C NH3 D N2 B3 CP VN DNG THP Cõu 11: Cho phn ng: NaCrO2+ Br2 + NaOH Na 2CrO4 + NaBr + H2O H s cõn bng ca NaCrO2 l A B C D 2+ Cõu 12 : Cho a mol Mg v b mol Zn vo dung dch cha c mol Cu v d mol Ag+ Sau phn ng kt thỳc thu c dung dch cha ion kim loi iu kin v b (so vi a,c,d) c kt qu ny l: A b > c - a + d/2 B b < c - a +d/2 C b > c - a D b < a - d/2 Cõu 13 : Cho vo ng nghim vi tinh th K 2Cr2O7 , sau ú thờm tip khong ml nc v lc u c dung dch Y Thờm tip vi git KOH vo Y , c dung dch Z Mu sc ca d/dch Y, Z ln lt l : A mu da cam, mu vng chanh B mu vng chanh, mu da cam C mu nõu , mu vng chanh D mu vng chanh ,mu nõu Cõu 14 : Cho cỏc kim loi Cu , Fe, Ag ln lt vo cỏc dung dch riờng bit sau: HCl, CuSO 4, FeCl2 ,FeCl3 S cp cht cú phn ng vi l: A B C D B4 CP VN DNG CAO Cõu 15 : Cho mt ớt bt Fe vo d/dch AgNO3 d , kt thỳc phn ng c dung dch cú cha cht tan A Fe(NO3)2 B Fe(NO3)3 C Fe(NO3)3 , AgNO3 D AgNO3 , Fe(NO3)3 , Fe(NO3)2 Cõu 16 : Nung 8,96 gam Fe khụng khớ c hn hp A A hũa tan va ht dd HNO cú 0,5 mol cht tan, thoỏt khớ NO nht S mol khớ NO thoỏt : A 0,01 B 0,02 C 0,03 D 0,04 Cõu 17 : Cho 50 g hn hp gm Fe 3O4, Cu , Mg tỏc dng vi dung dch HCl d ,sau phn ng c 2,24 lớt H2 (ktc) v cũn li 18 g cht rn khụng tan % Fe3O4 hn hp ban u l : A 46,4 B 59,2 C 52,9 D 25,92 Cõu 18 : Cho 2,32 g Fe3O4 tỏc dng vi 100 ml dung dch HCl M c dung dch A Th tớch dung dch KMnO4 0,5 M tỏc dng va vi A ( cú H2SO4 loóng d lm mụi trng ) l: A 44 ml B 40 ml C 88 ml D 20 ml Cõu 19 : 8,64 g hn hp X gm Fe, FeO, Fe2O3 chia lm phn bng : - phn : cho tỏc dng vi dd CuSO4 d c 4,4 g cht rn B - phn : cho vo dd HNO loóng , sau phn ng c dd C , 0,448 lớt NO nht (ktc) Lm bay hi t t dd C thu c 24,24 g mt mui st ngm nc cụng thc ca mui ngm nc: 58 A Fe(NO3)3 2H2O B Fe(NO3)3 5H2O C Fe(NO3)3 6H2O D Fe(NO3)3 9H2O Cõu 20 : Hũa tan hon ton 2,4g hn hp X gm FeS , FeS, S (s mol FeS = s mol S) vo dung dch H2SO4 c núng d Th tớch khớ SO2 thoỏt ktc l : A 2,464 lớt B 0,896 lớt C 3,36 lớt D 4,48 lớt C P N A B B D A C C C B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 A B A A D C B A A D C St v mt s kim loi quan trng thi tt nghip (GDTX-2010)-Cõu 22: St (Fe) ụ s 26 ca bng tun hon cỏc nguyờn t húa hc Cu hỡnh electron ca ion Fe3+ l A [Ar]3d6 B [Ar]4s23d3 C [Ar]3d5 D [Ar]4s 3d (BT-2007)-Cõu 12: Cho st phn ng vi dd HNO3 c, núng thu c mt cht khớ mu nõu Cht khớ ú l A NH3 B NO2 C N2O D N2 (KPB-2008)-Cõu 5: Hai dd u phn ng c vi kim loi Fe l A CuSO4 v ZnCl2 B CuSO4 v HCl C ZnCl2 v FeCl3 D HCl v AlCl3 (PB-2008)-Cõu 26: Hai dd u tỏc dng c vi Fe l A CuSO4 v HCl B CuSO4 v ZnCl2 C HCl v CaCl2 D MgCl2 v FeCl3 (2010)-Cõu 25: Kim loi Fe phn ng c vi dd A Na2CO3 B CuSO4 C CaCl2 D KNO3 X Y Fe(OH ) mi mi tờn ng vi (BT2-2008)-Cõu 38: Cho s chuyn hoỏ: Fe FeCl3 mt phn ng) Hai cht X, Y ln lt l A NaCl, Cu(OH)2 B HCl, NaOH C HCl, Al(OH)3 D Cl2, NaOH (CB-2010)-Cõu 35: Kim loi Fe phn ng c vi dd no sau õy to thnh mui st(III)? A Dd H2SO4 (loóng) B Dd HCl C Dd CuSO4 D Dd HNO3 (loóng, d) (GDTX-2010)-Cõu 25: Kim loi Fe phn ng c vi dd A CaCl2 B NaCl C KCl D CuCl2 (GDTX-2009)-Cõu 28: Cụng thc húa hc ca st(II) hiroxit l A FeO B Fe3O4 C Fe(OH)3 D Fe(OH)2 10 (2010)-Cõu 19: Cụng thc húa hc ca st(III) hiroxit l A Fe(OH)2 B Fe(OH)3 C FeO D Fe2O3 11 (BT2-2008)-Cõu 1: Hp cht st(II) sunfat cú cụng thc l A Fe(OH)3 B FeSO4 C Fe2O3 D Fe2(SO4)3 12 (BT-2007)-Cõu 4: Phõn hy Fe(OH)3 nhit cao n lng khụng i, thu c cht rn l A Fe2O3 B Fe(OH)2 C FeO D Fe3O4 13 (BT-2007)-Cõu 21: Cht ch cú tớnh kh l A Fe B Fe2O3 C Fe(OH)3 D FeCl3 14 (KPB-2008)-Cõu 6: Cht cú tớnh oxi hoỏ nhng khụng cú tớnh kh l A Fe B Fe2O3 C FeCl2 D FeO 15 (BT2-2008)-Cõu 2: Kt ta Fe(OH)2 sinh cho dd FeCl2 tỏc dng vi dd A HCl B NaOH C NaCl D KNO3 16 (BT2-2008)-Cõu 13: Sn phm to thnh cú cht kt ta dd Fe2(SO4)3 tỏc dng vi dd A NaOH B NaCl C Na2SO4 D CuSO4 17 (GDTX-2009)-Cõu 40: Nu cho dd NaOH vo dd FeCl3 thỡ xut hin A kt ta mu trng hi xanh B kt ta mu xanh lam C kt ta mu nõu D kt ta mu trng hi xanh, sau ú chuyn dn sang mu nõu 18 (KPB-2007)-Cõu 4: Dóy gm cỏc hp cht ch cú tớnh oxi hoỏ l 59 A FeO, Fe2O3 B Fe2O3, Fe2(SO4)3 C Fe(OH)2, FeO D Fe(NO3)2, FeCl3 19 (PB-2007)-Cõu 19: Cho phn ng: a Fe + b HNO3 c Fe(NO3)3 + d NO + e H2O Cỏc h s a, b, c, d, e l nhng s nguyờn, n gin nht thỡ tng (a+b) bng A B C D 20 (CB-2010)-Cõu 37: S oxi húa ca crom hp cht Cr2O3 l A +6 B +2 C +4 D +3 21 (GDTX-2010)-Cõu 12: S oxi húa ca crom hp cht CrO3 l A +6 B +4 C +3 D +2 22 (PB-2008)-Cõu 12: Khi so sỏnh cựng mt iu kin thỡ Cr l kim loi cú tớnh kh mnh hn A Fe B K C Na D Ca 23 (BKHTN-2007)-Cõu 35: Nh t t dd H2SO4 loóng vo dd K2CrO4 thỡ mu ca dd chuyn t A mu da cam sang mu vng B khụng mu sang mu da cam C khụng mu sang mu vng D mu vng sang mu da cam 24 (BT-2008)-Cõu 30: Nung 21,4 gam Fe(OH)3 nhit cao n lng khụng i, thu c m gam mt oxit Giỏ tr ca m l A 14,0 B 16,0 C 12,0 D 8,0 25 (BT2-2008)-Cõu 24: phn ng hon ton vi 100 ml dd CuSO 1M, cn va m gam Fe Giỏ tr ca m l A 2,8 B 5,6 C 11,2 D 8,4 26 (BKHTN-2007)-Cõu 38: Khi lung K2Cr2O7 cn dựng oxi hoỏ ht 0,6 mol FeSO dd cú H2SO4 loóng lm mụi trng l A 29,6 gam B 59,2 gam C 29,4 gam D 24,9 gam 27 (2012) Cõu 1: Trong bng tun hon cỏc nguyờn t húa hc, nguyờn t Fe (Z = 26) thuc nhúm A VIB B IA C IIA D VIIIB 28 (GDTX-2012) Cõu 37: Trong bng tun hon cỏc nguyờn t húa hc, nguyờn t Fe (Z = 26) thuc nhúm A IIIA B VIIIB C IA D IIA 29 (NC-2012) Cõu 46: Nguyờn t no sau õy l kim loi chuyn tip ? A Na B Al C Cr D Ca 30 (GDTX-2012) Cõu 23: iu kin thng, cht no sau õy cú mu nõu ? A Al(OH)3 B Fe(OH)3 C BaSO4 D AgCl 31 (2012) Cõu 3: Nhit phõn hon ton Fe(OH)3 nhit cao thu c cht rn l A Fe3O4 B Fe C FeO D Fe2O3 32 (2012) Cõu 26: Cho dóy cỏc cht: FeO, Fe, Cr(OH)3, Cr2O3 S cht dóy phn ng c vi dd HCl l A B C D 33 (2012) Cõu 19: nhit thng, dd FeCl2 tỏc dng c vi kim loi A Cu B Ag C Au D Zn 34 (CB-2012) Cõu 40: Phn ng no sau õy khụng to mui st(III) ? B Fe2O3 tỏc dng vi dd HCl A Fe(OH)3 tỏc dng vi dd H2SO4 C Fe tỏc dng vi dd HCl D FeO tỏc dng vi dd HNO3 loóng (d) 35 (GDTX-2012) Cõu 17: Phn ng no sau õy to mui st(II) ? A Fe(OH)3 tỏc dng vi dd HCl B Fe tỏc dng vi dd HCl C Fe2O3 tỏc dng vi dd HCl D FeO tỏc dng vi dd HNO3 loóng (d) C 36 (GDTX-2012) Cõu 36: Hp cht Cr(OH)3 phn ng c vi dd A NaCl B Na2SO4 KCl D HCl 37 (GDTX-2012) Cõu 8: Cụng thc hoỏ hc ca kali cromat lA KCl B KNO3 C K2SO4 D K2CrO4 38 (GDTX-2012) Cõu 1: Cho 11,2 gam Fe tỏc dng ht vi dd H2SO4 loóng (d), thu c V lớt khớ H2 (ktc) Giỏ tr ca V l A 2,24 B 3,36 C 4,48 D 6,72 39 (2012) Cõu 27: Cho 10,0 gam hn hp X gm Fe v Cu phn ng vi dd HCl loóng (d), n phn ng xy hon ton thu c 3,36 lớt khớ H2 (ktc) Khi lng ca Cu 10,0 gam hn hp X l 60 A 5,6 gam B 8,4 gam C 2,8 gam D 1,6 gam 40 (2013)-Cõu 6: Hũa tan hon ton 5,6 gam Fe dung dch HNO3 loóng (d), thu c dung dch cú cha m gam mui v khớ NO (sn phm kh nht) Giỏ tr ca m l A 24,2 B 18,0 C 42,2 D 21,1 41 (2013)-Cõu 18: Trong thnh phn ca gang, nguyờn t chim hm lng cao nht l A Fe B Si C Mn D S 42 (2013)-Cõu 20: Cho m gam hn hp X gm Cu v Fe vo dd H2SO4 loóng (d), kt thỳc phn ng thu c 2,24 lớt khớ H2 (ktc) Khi lng ca Fe m gam X l A 16,8 g B 5,6 g C 11,2 g D 2,8 g 43 (2013)-Cõu 21: Cụng thc húa hc ca kali icromat l A KCl B KNO3 C K2Cr2O7 D K2CrO4 44 (2013)-Cõu 41: in phõn 400 ml dung dch CuSO4 0,5M (in cc tr) cho n catot thu c 6,4 gam kim loi thỡ th tớch khớ (ktc) thu c anot l A 2,24 lớt B 1,12 lớt C 0,56 lớt D 4,48 lớt 45 (2013)-Cõu 43: Cho cỏc phỏt biu sau: (1) Kim loi st cú tớnh nhim t (2) Trong t nhiờn, crom ch tn ti dng n cht (3) Fe(OH)3 l cht rn mu nõu (4) CrO3 l mt oxit axit S phỏt biu ỳng l A B C D 46 (GDTX-2013) Cõu 15: Kim loi no sau õy phn ng c vi dung dch H2SO4 loóng? A Au B Ag C Na D Cu 47 (GDTX-2013) Cõu 19: Trong thnh phn ca gang, nguyờn t chim hm lng cao nht l A Mn B Si C Fe D S 48 (GDTX-2013) Cõu 20: Trong bng tun hon cỏc nguyờn t húa hc, nguyờn t Cr (Z = 24) thuc nhúm A IA B IIA C VIIIB D VIB 49 (GDTX-2013) Cõu 21: Kim loi no sau õy phn ng c vi FeSO4 dd? A Ag B Cu C Fe D Mg 50 (GDTX-2013) Cõu 29: S oxi húa ca crom hp cht CrCl3 l A +6 B +3 C +2 D +4 51 (GDTX-2013) Cõu 32: Dóy cation kim loi c xp theo chiu tng dn tớnh oxi hoỏ t trỏi sang phi l: A Cu2+, Mg2+, Fe2+ B Fe2+, Cu2+, Mg2+ C Mg2+, Cu2+, Fe2+ D Mg2+, Fe2+, Cu2+ 52 (GDTX-2013) Cõu 38: Cụng thc húa hc ca kali icromat l A KCl B K2CrO4 C K2Cr2O7 D KNO3 ST V KIM LOI KHC TRONG THI I HC Cõu 1.: Qung st manhetit cú thnh phn chớnh l A.FeCO3 B Fe2O3 C Fe3O4 D FeS2 2+ + 2+ 3+ Cõu 2:Cho dóy cỏc cht v ion: Fe, Cl2, SO2, NO2, C, Al, Mg , Na , Fe , Fe S cht v ion va cú tớnh oxi hoỏ, va cú tớnh kh l A.8 B C D Cõu 3:Thc hin cỏc thớ nghim sau: (1) t dõy st khớ clo (2) t núng hn hp bt Fe v S (trong iu kin khụng cú oxi) (3) Cho FeO vo dung dch HNO3 (loóng, d) (4) Cho Fe vo dung dch Fe2(SO4)3 (5) Cho Fe vo dung dch H2SO4 (loóng, d) Cú bao nhiờu thớ nghim to mui st(II)? Cõu 4:Cho hn hp X gm Fe2O3, ZnO v Cu tỏc dng vi dung dch HCl (d) thu c dung dch Y v phn khụng tan Z Cho Y tỏc dng vi dung dch NaOH (loóng, d) thu c kt ta A Fe(OH)3 B Fe(OH)2 v Cu(OH)2 C Fe(OH)2, Cu(OH)2 v Zn(OH)2 D Fe(OH)3 v Zn(OH)2 Cõu 5: Cho cỏc phn ng sau: Fe + 2Fe(NO3)3 3Fe(NO3)2 ; AgNO3 + Fe(NO3)2 Fe(NO3)3 + Ag 61 Dóy sp xp theo th t tng dn tớnh oxi hoỏ ca cỏc ion kim loi l: A.Fe2+, Ag+, Fe3+ B Ag+, Fe2+, Fe3+ C Fe2+, Fe3+, Ag+ D Ag+, Fe3+, Fe2+ Cõu 6:Ho tan hn hp bt gm m gam Cu v 4,64 gam Fe3O4 vo dung dch H2SO4 (loóng, rt d), sau cỏc phn ng kt thỳc ch thu c dung dch X Dung dch X lm mt mu va 100 ml dung dch KMnO4 0,1M Giỏ tr ca m l A.0,96 B 1,24 C 3,2 D 0,64 Cõu 7:Thc hin cỏc thớ nghim sau: (I) Sc khớ SO2 vo dung dch KMnO4 (II) Sc khớ SO2 vo dung dch H2S (III) Sc hn hp khớ NO2 v O2 vo nc (IV) Cho MnO2 vo dung dch HCl c, núng (V) Cho Fe2O3 vo dung dch H2SO4 c, núng (VI) Cho SiO2 vo dung dch HF S thớ nghim cú phn ng oxi hoỏ - kh xy l Cõu 8:Cho cỏc hp kim sau: Cu-Fe (I); Zn-Fe (II); Fe-C (III); Sn-Fe (IV) Khi tip xỳc vi dung dch cht in li thỡ cỏc hp kim m ú Fe u b n mũn trc l: A.I, II v IV B I, II v III C I, III v IV D II, III v IV Cõu 9:Cho 6,72 gam Fe vo 400 ml dung dch HNO3 1M, n phn ng xy hon ton, thu c khớ NO (sn phm kh nht) v dung dch X Dung dch X cú th ho tan ti a m gam Cu Giỏ tr ca m l A.1,92 B 3,20 C 0,64 D 3,84 Cõu 10:Cho hn hp gm Fe v Zn vo dung dch AgNO3 n cỏc phn ng xy hon ton, thu c dung dch X gm hai mui v cht rn Y gm hai kim loi Hai mui X l A Fe(NO3)3 v Zn(NO3)2 B Zn(NO3)2 v Fe(NO3)2 C AgNO3 v Zn(NO3)2 D Fe(NO3)2 v AgNO3 Cõu 11:Cu hỡnh electron ca ion X2+ l 1s22s22p63s23p63d6 Trong bng tun hon cỏc nguyờn t hoỏ hc, nguyờn t X thuc A chu kỡ 4, nhúm VIIIA B chu kỡ 4, nhúm IIA C chu kỡ 3, nhúm VIB D chu kỡ 4, nhúm VIIIB Cõu 12:Trng hp no sau õy khụng xy phn ng hoỏ hc? A Sc khớ Cl2 vo dung dch FeCl2 B Sc khớ H2S vo dung dch CuCl2 C Sc khớ H2S vo dung dch FeCl2 D Cho Fe vo dung dch H2SO4 loóng, ngui Cõu 13: Trong cỏc loi qung st, qung cú hm lng st cao nht l A.hematit nõu B manhetit C xierit D hematit Cõu 14:Dóy cỏc ion xp theo chiu gim dn tớnh oxi hoỏ l (bit dóy in húa, cp Fe3+/Fe2+ ng trc cp Ag+/Ag): A Ag+, Cu2+, Fe3+, Fe2+ B Fe3+, Cu2+, Ag+, Fe2+ C Ag+, Fe3+, Cu2+, Fe2+ D Fe3+, Ag+, Cu2+, Fe2+ Cõu 15: Cho tng cht: Fe, FeO, Fe(OH)2, Fe(OH)3, Fe3O4, Fe2O3, Fe(NO3)2, Fe(NO3)3, FeSO4, Fe2(SO4)3, FeCO3 ln lt phn ng vi HNO3 c, núng S phn ng thuc loi phn ng oxi hoỏ kh l A.8 B C D Cõu 16: Ho tan 5,6 gam Fe bng dung dch H2SO4 loóng (d), thu c dung dch X Dung dch X phn ng va vi V ml dung dch KMnO4 0,5M Giỏ tr ca V l (cho Fe = 56) A.80 B 40 C 20 D 60 Cõu 17: Ho tan hon ton 2,81 gam hn hp gm Fe2O3, MgO, ZnO 500 ml axit H2SO4 0,1M (va ) Sau phn ng, hn hp mui sunfat khan thu c cụ cn dung dch cú lng l A.6,81 gam B 4,81 gam C 3,81 gam D 5,81 gam Cõu 18: Dóy gm cỏc kim loi u tỏc dng c vi dung dch HCl nhng khụng tỏc dng vi dung dch HNO3 c, ngui l: 62 A.Cu, Fe, Al B Fe, Al, Cr C Cu, Pb, Ag D Fe, Mg, Al Cõu 19: Nu vt lm bng hp kim Fe-Zn b n mũn in hoỏ thỡ quỏ trỡnh n mũn A km úng vai trũ catot v b oxi húa B st úng vai trũ anot v b oxi hoỏ C st úng vai trũ catot v ion H+ b oxi húa D km úng vai trũ anot v b oxi hoỏ Cõu 20: Dóy gm cỏc ion u oxi húa c kim loi Fe l A.Fe3+, Cu2+, Ag+ B Zn2+, Cu2+, Ag+ C Cr2+, Au3+, Fe3+ D Cr2+, Cu2+, Ag+ Cõu 21: Cho phn ng: 6FeSO4 + K2Cr2O7 + 7H2SO4 3Fe2(SO4)3 + Cr2(SO4)3 + K2SO4 + 7H2O Trong phn ng trờn, cht oxi húa v cht kh ln lt l A.K2Cr2O7 v FeSO4 B K2Cr2O7 v H2SO4 C H2SO4 v FeSO4 D FeSO4 v K2Cr2O7 Cõu 22:Cho cỏc dung dch loóng: (1) FeCl3, (2) FeCl2, (3) H2SO4, (4) HNO3, (5) hn hp gm HCl v NaNO3 Nhng dung dch phn ng c vi kim loi Cu l: A.(1), (3), (5) B (1), (2), (3) C (1), (3), (4) D (1), (4), (5) Cõu 24: Cho bit th t t trỏi sang phi ca cỏc cp oxi hoỏ - kh dóy in hoỏ (dóy th in cc chun) nh sau: Zn2+/Zn; Fe2+/Fe; Cu2+/Cu; Fe3+/Fe2+; Ag+/Ag Cỏc kim loi v ion u phn ng c vi ion Fe2+ dung dch l: A.Zn, Ag+ B Ag, Cu2+ C Ag, Fe3+ D Zn, Cu2+ Cõu 25: Cht rn X phn ng vi dung dch HCl c dung dch Y Cho t t dung dch NH3 n d vo dung dch Y, ban u xut hin kt ta xanh, sau ú kt ta tan, thu c dung dch mu xanh thm Cht X l A.FeO B Cu C CuO D Fe Cõu 26: Cho dóy cỏc cht: FeO, Fe(OH)2, FeSO4, Fe3O4, Fe2(SO4)3, Fe2O3 S cht dóy b oxi húa tỏc dng vi dung dch HNO3 c, núng l A.3 B C D Cõu 27:Cho phn ng húa hc: Fe + CuSO4 FeSO4 + Cu Trong phn ng trờn xy A s kh Fe2+ v s oxi húa Cu B s kh Fe2+ v s kh Cu2+ C s 2+ oxi húa Fe v s oxi húa Cu D s oxi húa Fe v s kh Cu Cõu 28: Cp cht khụng xy phn ng hoỏ hc l A Cu + dung dch FeCl3 B Fe + dung dch HCl C Fe + dung dch FeCl3 D Cu + dung dch FeCl2 Cõu 29: kh ion Fe3+ dung dch thnh ion Fe2+ cú th dựng mt lng d A.kim loi Mg B kim loi Cu C kim loi Ba D kim loi Ag Cõu 30: Phn ng hoỏ hc xy trng hp no di õy khụng thuc loi phn ng nhit nhụm? A Al tỏc dng vi Fe3O4 nung núng B Al tỏc dng vi CuO nung núng C Al tỏc dng vi Fe2O3 nung núng D Al tỏc dng vi axit H2SO4 c, núng Cõu 31: Dung dch loóng (d) no sau õy tỏc dng c vi kim loi st to thnh mui st(III)? A HNO3 B H2SO4 C FeCl3 D HCl Cõu 32: Cho Fe tỏc dng vi dung dch H2SO4 loóng to thnh khớ X; nhit phõn tinh th KNO3 to thnh khớ Y; cho tinh th KMnO4 tỏc dng vi dung dch HCl c to thnh khớ Z Cỏc khớ X, Y v Z ln lt l A Cl2, O2 v H2S B H2, O2 v Cl2 C SO2, O2 v Cl2 D H2, NO2 v Cl2 Cõu 33: Cho dóy cỏc kim loi : Cu, Ni, Zn, Mg, Ba, Ag S kim loi dóy phn ng c vi dung dch FeCl3 l A B C D Cõu 34: Qung no sau õy giu st nht? 63 A Xierit B Manhetit C Hematit D Pirit st PHN BIT MT S CHT Vễ C A KIN THC C BN I PHN BIT MT S ION TRONG DUNG DCH Nguyờn tc: Ngi ta thờm vo dung dch mt thuc th to vi ion ú mt sn phm c trng nh: mt cht kt ta, mt hp cht cú mu hoc mt cht khớ khú tan si bt, bay dung dch NHN BIT ION DNG (CATION) CATION Li+ Na+ K+ Rb+ Cs+ NH +4 Ba2+ Al3+ Cr3+ Fe3+ Thuc th t chỏy hp cht trờn ngn la vụ sc Hin tng Gii thớch Ngn la mu vng Ngn la mu vng ti Ngn la mu tớm hng Ngn la mu Ngn la mu Dung dch Cú khớ mựi khai thoỏt NH +4 + OH- NH3 + H2O kim (OH-) lm xanh quỡ tớm dd H2SO4 Ba2+ + SO42- BaSO4 To kt ta trng khụng loóng tan thuc th d Al3+ + OH- Al(OH)3 trng Dung dch to kt ta sau ú kt Al(OH)3+ OH- [Al(OH)4]- sut kim (OH-) tan kim d Cr3+ + OH- Cr(OH)3 xanh Cr(OH)3 + OH- [Cr(OH)4]- xanh dung dch to kt ta mu nõu kim (OH ) SCNMu mỏu to kt ta mu nõu Fe3+ + SCN- Fe(SCN)3 Fe2+ dung dch to kt ta trng xanh, Fe2+ + 2OH- Fe(OH)2 trng kim(OH-) kt ta chuyn sang 4Fe(OH)2 + 2H2O + O2 4Fe(OH)3 mu nõu tip xỳc nõu vi khụng khớ Cu2+ dd NH3 xanh, tan dd Cu(OH)2 + 4NH3 [Cu(NH3)4](OH)2 NH3 d NHN BIT ION M (ANION) ANION Thuc th NO3- Cu, H 2SO4 loang SO4 2- Hin tng Gii Thớch to dd mu xanh, cú khớ 3Cu + 8H++2NO3- 3Cu2++ 2NO+ khụng mu (NO) d húa 4H2O nõu khụng khớ 2NO + O2 2NO2 mu nõu dd BaCl2 to kt ta trng khụng Ba2+ + SO42- BaSO4 mụi trng axit tan axit trng loóng d 64 Cl- CO32- OH - dd AgCl to kt ta trng khụng Ag+ + Cl- AgCl trng mụi trng tan axit HNO3 loóng d Dung dch axit to khớ lm c nc CO32- + 2H+ CO2 + H2O v nc vụi vụi CO2 + Ca(OH)2 CaCO3 trng + H2O Quỡ tớm Húa xanh NHN BIT MT S CHT KH Nguyờn tc : Ngi ta cú th da vo tớnh cht vt lớ hoc tớnh cht húa hc c trng ca nú Thuc th CO2 dung (khụn dch g mu, Ba(OH)2, khụng Ca(OH)2 mựi) d SO2 dd brom; (khụn iot g mu, hoc mựi cỏnh hoa hc, hng c) Khớ H2S (mựi trng thi) Giy lc tm dd mui chỡ axetat NH3 Giy quỡ (khụn tớm m g mu, mựi khai) Hin tng Phn ng to kt + Ca(OH)2 CaCO3 +H2O ta trng CO2 H2O nht SO2 + 2H2O + Br2 2HBr + H2SO4 mu brom; iot; cỏnh hoa hng Cú H2S + Pb2+ PbS + 2H+ mu en trờn giy lc quỡ tớm chuyn sang mu xanh B CU HI V BI TP B1 CP BIT V HIU Cõu 1: phõn bit CO2, SO2 ngi ta dựng: A dd BaCl2 B dd Ca(OH)2 d C Dd nc brom D Quỡ tớm Cõu 2: Cho quỡ tớm vo dung dch cha NH4+ Quỡ tớm s húa: A B khụng i mu C xanh 65 D trng Cõu 3: Cho quỡ tớm m ln lt vo cỏc bỡnh ng khớ NH3, H2S, SO2, CO2 Quỡ tớm s húa xanh bỡnh ng khớ: A NH3 B H2S C SO2 D CO2 Cõu 4: Ch dựng mt thuc th cú th phõn bit c dung dch: BaCl ,AlCl3, FeCl3 Thuc th ú l: A Khớ CO2 B dd HCl loóng C dd BaCl2 D dd NaOH Cõu 5: Cho t t dung dch NaOH d vo dung dch AlCl3 thỡ: A ch cú kt ta trng B cú kt ta trng v sau ú tan C Khụng cú kt ta D cú kt ta trng hi xanh v chuyn thnh nõu Cõu 6: Dung dch cha Cu2+ thng cú mu: A B vng C xanh D trng B2 CP VN DNG Cõu : Cú dung dch khụng mu cha l mt nhón : NaCl , Mg(NO 3)2 ,Al(NO3)3 , Fe(NO3)2 Chn mt kim loi no di õy phõn bit l trờn ? A Na B Al C Fe D Ag Cõu 8: Cú cỏc cht sau: NaCl, NaOH, Na 2CO3, HCl Cht cú th lm mm nc cng tm thi l cht no? A NaCl B Na2CO3 C NaHCO3 D HCl C P N C A A D B C A B HểA HC V VN PHT TRIN KINH T X HI, MễI TRNG B1 CP BIT V HIU Cõu 1: Nhiờn liu c coi l sch, ớt gõy ụ nhim mụi trng hn c l: A Ci, g, than cc B Than ỏ, xng, du C Xng, du D Khớ thiờn nhiờn Cõu 2: Nhiờn liu c coi l sch, ang c nghiờn cu s dng thay mt s nhiờn liu khỏc gõy ụ nhim mụi trng l: A Khớ hiro B Than ỏ C Xng, du D Khớ butan (gas) Cõu 3: Ngi ta sn xut khớ metan dựng lm nhiờn liu ch yu bng phng phỏp: A Thu khớ metan t khớ bựn ao B Lờn men ng cc C Lờn men cỏc cht thi hu c nh phõn gia sỳc hm Biogaz D Cho hi nc i qua than núng lũ Cõu 4: Dóy cỏc loi thuc gõy nghin cho ngi l: A Penixilin, amoxilin B Vitamin C, glucoz C Seduxen, moocphin D Thuc cm pamin, paradol Cõu 5: bo qun tht cỏ c coi l an ton ta bo qun chỳng A fomon, nc ỏ B Phõn m, nc ỏ C Nc ỏ, nc ỏ khụ D fomon, nc ỏ khụ 66 Cõu 6: Hin tng Trỏi t núng lờn hiu ng nh kớnh ch yu l khớ A Cacbonic B Clo C Hiroclorua D Cacbon oxit Cõu 7: Cht gõy nghin v gõy ung th cho ngi, cú nhiu cõy thuc lỏ l A Penixilin B Aspirin C Moocphin D Nicotin Cõu 8: Tỏc nhõn ch yu gõy ma axit l A CO v CH4 B CH4 v NH3 C CO v CO2 D SO2 v NO2 Cõu 9: Cht cú th dit khun v bo v Trỏi t l A Oxi B Ozon C Cacbonic (CO2) D Lu hunh ioxit (SO2) Cõu 10: Bin phỏp cú th hn ch ụ nhim khụng khớ l A Trng cõy xanh B t xng du C eo khu trang phun thuc tr sõu D t than ỏ C P N D A A C C A D D B 10 A HểA HC V VN PHT TRIN KINH T, X HI V MễI TRNG (GDTX-2009)-Cõu 23: Cht cú nhiu khúi thuc lỏ gõy hi cho sc kho ngi l A cocain B nicotin C heroin D cafein (2013)-Cõu 38: Mt mu khớ thi cụng nghip cú nhim cỏc khớ H2S, CO, CO2 nhn bit s cú mt ca H2S mu khớ thi ú, ta dựng dung dch A KCl B NaCl C Pb(CH3COO)2 D NaNO3 (2013)-Cõu 45: Trong phũng thớ nghim, x lớ s b mt s cht thi dng dung dch cha ion Fe3+ v Cu2+ ta dựng lng d A dung dch mui n B ancol etylic C nc vụi D gim n (GDTX-2013)-Cõu 3: Mt mu khớ thi cụng nghip cú nhim khớ H2S Cho mu khớ ú qua dung dch Pb(CH3COO)2 thy xut hin kt ta mu A trng B xanh C vng D en (GDTX-2013)-Cõu 3: Mt mu khớ thi cụng nghip cú nhim khớ H2S Cho mu khớ ú qua dung dch Pb(CH3COO)2 thy xut hin kt ta mu A trng B xanh C vng D en 67 [...]... Dựng Na kim loi kh ion Mg2+ trong dung dch Cõu 7: Kt lun no sau õy khụng ỳng? A Cỏc thit b mỏy múc bng kim loi tip xỳc vi hi nc nhit cao cú kh nng b n mũn húa hc B Ni thanh Zn vi v tu thu bng thộp thỡ v tu thy s c bo v C vt bng thộp ngoi khụng khớ m thỡ vt ú s b n mũn in húa D Mt ming v hp lm bng st tõy (st trỏng thic) b xõy xỏt tn bờn trong, trong khụng khớ m thỡ Sn s b n mũn trc Cõu 8: Kim loi... electron t n cu trỳc bn D Nguyờn t kim loi cú õm in ln B3 CP VN DNG THP Cõu 11: tỏch riờng tng kim loi ra khi dung dch cha ng thi mui AgNO 3 v Pb(NO3)2, ngi ta dựng ln lt cỏc kim loi: A Cu, Fe B Pb, Fe C Ag, Pb D Zn, Cu Cõu 12: Nhỳng mt lỏ st vo dung dch CuSO4, sau mt thi gian ly lỏ st ra cõn nng hn so vi ban u 0,2 g, khi lng ng bỏm vo lỏ st l: A 0,2gam B 1,6gam C 3,2gam D 6,4gam Cõu 13: Ho tan... tng dn tớnh oxi húa ca cỏc ion kim loi: Al3+/Al; Fe2+/Fe, Sn2+/Sn; Cu2+/Cu Tin hnh cỏc thớ nghim sau: (a) Cho st vo dung dch ng(II) sunfat (b) Cho ng vo dung dch nhụm sunfat (c) Cho thic vo dung dch ng(II) sunfat (d) Cho thic vo dung dch st(II) sunfat Trong cỏc thớ nghim trờn, nhng thớ nghim cú xy ra phn ng l: A (b) v (c) B (a) v (c) C (a) v (b) D (b) v (d) cAl(NO3)3 + dNO + Cõu 49 (DHA2013): Cho phng... cht thu c cỏc in cc: m = A.I.t/(n.F) m: Khi lng cht thoỏt ra in cc (gam) A: Khi lng mol ca cht ú n: S electron trao i Vớ d: Cu2+ + 2e Cu, thỡ n = 2 v A = 64 2OH- O2 + 2H+ + 4e, thỡ n = 4 v A = 32 t: Thi gian in phõn (giõy, s) I: Cng dũng in (ampe, A) F: S Faraday (F = 96500) B CU HI V BI TP 24 B1 CP BIT Cõu 1: Cõu no sau õy khụng ỳng: A S electron lp ngoi cựng ca nguyờn t kim loi thng cú ớt (1... nng % cu NaCl l 1,138% Giỏ tr ca m l ? A 140 gam B 113,2 gam C 176,0gam D 160 gam C P N 1 C 2 C 3 B 4 B 5 D 6 B 7 C 8 B 9 B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 B C D A A D C D A A D Dung dch trong cỏc thi tt nghip 1 (BT2-2008)-Cõu 19: Dd lm qu tớm chuyn sang mu xanh l A NaCl B Na2SO4 C NaNO3 2 (GDTX-2009)-Cõu 14: Dd lm qu tớm chuyn sang mu xanh l A H2S B Ba(OH)2 C Na2SO4 3 (NC-2010)-Cõu 42: Dd cú pH... Fe2+, H+, NO3D Cu2+, SO42-, Fe3+, H+, NO3Cõu 9: Ho tan hon ton 0,9 g kim loi X vo dd HNO 3 ta thu c 0,28 lớt khớ N2O (ktc) Vy X cú th l : A Cu B Fe C Zn D Al Cõu 10: em nung mt khi lng Cu(NO3)2 sau mt thi gian dng li, lm ngui, ri cõn thy khi lng gim 0,54g Vy khi lng mui Cu(NO3)2 ó b nhit phõn l: A 0,5g B 0,94g C 9,4g D 0,49g CP VN DNG THP Cõu 11: Axit HCl v HNO3 u phn ng c vi tt c cỏc cht trong dóy... cỏc giỏ tr sau õy, giỏ tr no ca x tho món trng hp trờn? A 1,8 B 1,5 C 1,2 D 2,0 C P N 1 C 2 B 3 C 4 A 5 B 6 C 7 D 8 D 9 B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 B B B A C A A C C B C i cng kim loi trong cỏc thi tt nghip 26 1 (GDTX-2009)-Cõu 36: Cho dóy cỏc kim loi: Ag, Fe, Au, Al Kim loi trong dóy cú dn in tt nht l A Al B Au C Ag D Fe 2 (GDTX-2010)-Cõu 37: Cho dóy cỏc kim loi: Fe, W, Hg, Cu Kim loi trong... kin thng, kim loi no sau õy trng thỏi lng? A Hg B Cu C Na D Mg 98 (GDTX-2013) Cõu 28: Cho dóy cỏc kim loi: Ag, Cu, Al, Mg Kim loi trong dóy cú tớnh kh yu nht l A Ag B Mg C Cu D Al i cng kim loi trong thi i hc Cõu 1 (Cõu 7 i Hc KA 2007) Dóy cỏc ion xp theo chiu gim dn tớnh oxi húa l (bit trong dóy in húa, cp Fe3+/Fe2+ ng trc cp Ag+/Ag): A Ag+, Fe3+, Cu2+, Fe2+ B Ag+, Cu2+, Fe3+, Fe2+ 3+ + 2+ 2+ C... bit c 4 cht rn trng, ng trong bn l mt nhón l : NaCl, Na2CO3, CaCO3, BaSO4 A H2O v CO2 B H2O v NaOH C H2O v Cu(NO3)2 D H2O v BaCl2 Cõu 18: Cho t t dung dch cha a mol HCl vo dung dch cha b mol Na 2CO3 ng thi khuy u, thu c V lớt khớ ( ktc) v dung dch X Khi cho d nc vụi trong vo dung dch X thy cú xut hin kt ta Biu thc liờn h gia V vi a, b l A V = 11,2(a - b) B V = 22,4(a + b) C V = 11,2(a + b) D V = 22,4(a... l Cu2+ + 2e Zn2+ + 2e A Cu B Zn 2 2+ Zn Cu C Zn + 2e D Cu + 2e Cõu 37 (Cõu 52 i Hc KA 2008) Mt pin in húa cú in cc Zn nhỳng trong dung dch ZnSO4 v in cc Cu nhỳng trong dung dch CuSO4 Sau mt thi gian pin ú phúng in thỡ khi lng A c hai in cc Zn v Cu u tng B in cc Zn gim cũn khi lng in cc Cu tng C in cc Zn tng cũn khi lng in cc Cu gim D c hai in cc Zn v Cu u gim Cõu 38 (Cõu 30 i Hc KB 2010)
- Xem thêm -

Xem thêm: đề cương ôn thi tốt nghiệp hóa THPT, đề cương ôn thi tốt nghiệp hóa THPT, đề cương ôn thi tốt nghiệp hóa THPT, B. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP, VIII. ĐỒNG VÀ HỢP CHẤT CỦA ĐỒNG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay