Mẫu báo cáo sau khi đi học tập tại nước ngoài

1 300 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 16:05

BÁO CÁO CHUYẾN CÔNG TÁC HỌC TẬP TẠI MALAYSIA PHỐI HỢP GIỮA HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VÀ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Malaysia, ngày 18-22, tháng 9 năm 2012 I. GIỚI THIỆU VVOB Việt Nam hợp tác cùng các Sở Giáo dục và Đào tạo (Sở GD&ĐT) và Hội liên hiệp phụ nữ (Hội LHPN) từ 5 tỉnh chương trình cùng thực hiện mục tiêu chung là “Các Sở GD&ĐT và Hội LHPN các tỉnh hỗ trợ dạy và học tích cực ở cấp tỉnh, cấp huyện và cấp trường”. Để đạt được mục tiêu này chương trình hướng tới việc bồi dưỡng năng lực cho cán bộ quản lý và nhóm nòng cốt của Sở GD&ĐT và Hội LHPN. VVOB Việt Nam đã có những nỗ lực trong việc góp phần bồi dưỡng năng lực cho các đối tác về quản lý giáo dục, phương pháp giảng dạy và sự tham gia của cộng đồng để các đối tác có thể dẫn dắt và hỗ trợ quá trình thay đổi theo hướng dạy và học tích cực. Trong công tác bồi dưỡng nâng cao năng lực, VVOB đã áp dụng một số cách tiếp cận như tiếp cận từng bước (nhóm nòng cốt cần đạt được những kết quả cụ thể trước khi đi bước tiếp), sử dụng nhóm nòng cốt để thực hiện tập huấn nhân rộng, phát triển kế hoạch đổi mới giáo dục, phát triển các câu lạc bộ giáo dục và đời sống, v.v. Công tác học tập tại nước ngoài là một cách tiếp cận với những điểm mạnh nhất định như giúp "đưa đến sự đổi mới trong cách thực hiện, làm cho người tham gia dễ tiếp thu những ý tưởng mới, tạo ra mối quan hệ tốt hơn giữa VVOB và các đối tác, mở rộng mạng lưới, v.v" (Biên bản Hội thảo hiểu biết chung về phương pháp tiếp cận phát triển năng lực - VVOB Việt Nam, ngày 06 tháng 5 năm 2011). Hợp phần Quản lý giáo dục (Kết quả 1) và Hợp phần Sự tham gia cộng đồng (Kết quả 3) VVOB Việt Nam đã tổ chức chuyến công tác học tập tại Malaysia vào tháng 9 năm 2012 cho cán bộ quản lý và nhóm nòng cốt của Sở GD&ĐT và Hội HLPN đến thăm một số tổ chức giáo dục và cộng đồng tại đất nước này. II. MỤC TIÊU CHUYẾN THAM QUAN HỌC TẬP 1. Thành viên từ các Sở GD&ĐT – Tìm hiểu về các mô hình về Trường học thông minh nói chung, dạy và học tích cực nói riêng, đặc biệt chú trọng vào phương pháp đánh giá kết quả học tập của học sinh tại các trường học khác nhau ở Malaysia; – Tìm hiểu mối quan hệ giữa gia đình, nhà trường và cộng đồng; – Thăm quan những mô hình điển hình liên quan đến các nội dung trong chương trình giáo dục VVOB Việt Nam trong bối cảnh một nước Châu Á phát triển hơn Việt Nam; – Tăng cường mối hợp tác giữa Sở GD&ĐT và Hội phụ nữ ở 5 tỉnh để thúc đẩy phong trào “Trường học thân thiện, học sinh tích cực” (THTT-HSTC). Report_Joint Study to Malaysia _Education sector and WU 1 2. Các thành viên của Hội LHPN – Tìm hiểu sâu về mối quan hệ giữa nhà trường và gia đình; – Trao đổi kinh nghiệm liên quan đến sự tham gia cộng đồng trong giáo dục tại nước Châu Á phát triển hơn Việt Nam; – Học hỏi về giáo dục kỹ năng sống cho trẻ vị thành niên; – Tuyên truyền về bình đẳng giới trong ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG …………… Độc lập – Tự – Hạnh phúc - , ngày tháng năm BÁO CÁO CÔNG TÁC NƯỚC NGOÀI Họ tên cán bộ: Đơn vị (Khoa, Phòng, ban, Trung tâm): Đã nước: Từ đến: Mục đích: Chi phí tài trợ: Trong thời gian nước làm: VỀ CHUYÊN MÔN (Nêu tóm tắt vấn đề chuyên môn làm kết quả) KẾ HOẠCH NGHIÊN CỨU TIẾP THEO CÁC VẤN ĐỀ NGOÀI CHUYÊN MÔN (Nêu tên công việc làm tham gia hội chợ, hội thảo, gặp gỡ, trao đổi, tên cá nhân hay tổ chức nước làm việc, tiếp xúc có, mục đích, nội dung, kết quả) NHỮNG KHÓ KHĂN, KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT VỚI TRƯỜNG VÀ CẤP TRÊN Người báo cáo ký tên * Ghi chú: Bản báo cáo làm Phòng Tổ chức - Hành sau nước lưu giữ Hồ sơ cán chế độ MẬT Tên đơn vị: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Địa chỉ: Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc Điện thoại: -----oOo----- Mẫu số 11 BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG NƯỚC NGÒAI TẠI THỜI ĐIỂM 01/10/………. Kính gửi: Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội Số TT Tên người lao động nước ngoài Tuổi Giới tính Quốc tịch Trình độ Chức danh đang làm Mức lương Thời hạn làm việc Thời hạn giao kết Cấp giấy phép Thời hạn gia hạn Lý do giảm Tổ ng số lao độ ng có mặ La o độ ng nư ớc ng oà Nam Nữ Thời hạn làm việc Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Dưới 1 năm Từ 1 đến 3 năm Không thuộc diện cấp giấy phép Đã cấp GPLĐ (ghi theo số GPLĐ) Đang làm thủ tục cấp GPLĐ GPLĐ hết thời hạn Chấm dứt HĐLĐ trước thời hạn GPLĐ bị cơ quan NN thu hồi Khác 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Số lao động tăng Số lao động giảm Nơi nhận: Như trên Lưu đơn vị Ngày tháng năm Người sử dụng lao động (Ký tên, đóng dấu) Ghi chú: Cột 23: Số lao động có mặt cuối kỳ là tổng số lao động Việt Nam và số lao động nước ngoài ở cuối kỳ báo cáo. Tên đơn vị: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Địa chỉ: Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Mẫu số 6 Điện thoại: -------oOo-------- BÁO CÁO DANH SÁCH TRÍCH NGANG VỀ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI KHÔNG PHẢI CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG Kính gửi: Sở Lao động Thương binh và Xã hội STT Tên người lao động nước ngoài Năm sinh Quốc tịch Số hộ chiếu Ngày bắt đầu làm việc Ngày kết thúc làm việc Công việc đảm nhận Thuộc đối tượng Nam Nữ Không phải cấp GPLĐ theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị định 105 Người lao động vào để thực hiện các loại hợp đồng (trừ HĐLĐ) 1 2 Tổng cộng Nơi nhận: Như trên Ngày tháng năm Lưu Người sử dụng lao động (Ký tên, đóng dấu) BÁO CÁO CHUYẾN THĂM QUAN HỌC TẬP TẠI SƠN LA (23-24/02/2012) Nguyen Dinh Ky Tháng năm 2012 MỤC LỤC I MỤC ĐÍCH CHUYẾN THAM QUAN II KẾT QUẢ CHUYẾN THĂM QUAN HỌC TẬP TẠI SƠN LA 2.1 Thăm quan Trung tâm Khoa học Sản xuất Lâm nghiệp Vùng Tây Bắc 2.2 Thăm số mô hình trồng rừng Trung tâm 2.2.1 Mô hình trồng tre 2.2.2 Mô hình trồng Mắc-ca 2.3 Thăm Xí nghiệp sản xuất giống nấm chế biến nấm xuất 2.4 Thăm mô hình trồng rừng Hua Ti, xã Co Mạ, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La III NHẬN XÉT VỀ TỔ CHỨC CHUYẾN ĐI Phụ Lục TỜ NHIỆM VỤ CHỦA CHUYẾN THAM QUAN HỌC TẬP Phụ Lục FILE ĐÍNH KÈM 10 Phụ Lục DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA 12 I MỤC ĐÍCH CHUYẾN THAM QUAN Dự án Hợp tác Kỹ thuật Quản lý Rừng Bền vững Vùng Đầu nguồn Tây Bắc (Project for Sustainable Forest Management in the Northwest Watershed Area) tổ chức chuyến tham quan học tập tỉnh Sơn La cho cán xã, dân thuộc điểm thử nghiệm huyện Điện Biên, huyện Điện Biên Đông, thành Phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên Mục đích chuyến tham quan học hỏi từ mô hình thành công chăn nuôi, trồng trọt, trồng ăn quả, trồng rừng bảo vệ rừng tỉnh Sơn La Áp sụng học kinh nghiệm tiếp thu từ chuyến tham quan học tập vào hoạt động sản xuất, nâng cao thu nhập quản lý rừng địa phương Năng lực hiểu biết thành viên tham gia nâng lên sau chuyến tham quan học tập II KẾT QUẢ CHUYẾN THĂM QUAN HỌC TẬP TẠI SƠN LA Thực kế hoạch Dự án, từ ngày 23/02 đến 24/02/2012 Đoàn công tác Dự án Quản lý Rừng Bền vững Vùng Đầu nguồn Tây Bắc đến thăm: Trung tâm Khoa học Sản xuất Lâm nghiệp Vùng Tây Bắc, Xí nghiệp sản xuất giống nấm chế biến nấm xuất Sơn La, mô hình trồng rừng Hua Ti, xã Co Mạ, huyện Thuận Châu tỉnh Sơn La 1) Nội dung, Chương trình tham quan học tập (Đính kèm) 2) Đoàn tham quan học tập gồm 22 thành viên (Danh sách đính kèm) 2.1 Thăm quan Trung tâm Khoa học Sản xuất Lâm nghiệp Vùng Tây Bắc Chiều ngày 23/02/2012 đoàn đến thăm Trung tâm Khoa học Sản xuất Lâm nghiệp Vùng Tây Bắc Ông Phong, Giám đốc Trung tâm số cán Trung tâm giới thiệu khu vườn ươm Trung tâm Hiện nay, vườn ươm Trung tâm ươm số trồng có giá trị kinh tế cao Mắc-ca, Giảo cổ lam, Táo mèo, Gụ hương, Thông Ông Tiệp, Phó Giám đốc Trung tâm cho biết Mac-ca loài có giá trị kinh tế cao Mác-ca có nguồn gốc từ Úc, loại cho có nhân chứa chất dinh dưỡng cao, hàm lượng dầu tới 78%, hàm lượng protein nhân lên tới 9,2%, 20 loại axít amin cần thiết cho thể… Nhân hạt Mác-ca dùng làm thực phẩm cao cấp, dầu dùng loại mỹ phẩm, ưa chuộng thị trường Âu, Mỹ Sản lượng mác-ca giới đáp ứng khoảng 1/4 nhu cầu thị trường Trung tâm tiến hành trồng thử nghiệm 1ha Mắc-ca từ năm trước đến diện tích Mắc-ca cho bói Thông thường, Mắc-ca từ 5-6 tuổi cho bói thu khoảng 15-20 kg/cây Tuy nhiên điều kiện khí hậu đất đai khu vực trồng phù hợp nên lượng thu hoạch đạt 30-40 kg Giá bán thị trường 14.000 đồng/kg Đất trồng Mác-ca yêu cầu tầng đất sâu, dày màu mỡ Theo ý kiến số thành viên đoàn Mác-ca trồng phù hợp xã Thanh An, Núa Ngam, huyện Điện Biên số thuộc thành phố Điện Biên Phủ Loài loài triển vọng việc xóa đói giảm nghèo cho đồng bào dân tộc miền núi Giống Táo Mèo (Sơn tra) ươm vườn ươm Trung tâm Loài thích hợp trồng độ cao < 800 m phù hợp gây trồng số xã Na Son, Pú Nhi xã Keo Lôm, huyện Điện Biên Đông Giá bán loại vào đầu mùa lên tới 15-20 nghìn đồng/1 kg Bên cạnh đó, Trung tâm giới thiệu với đoàn số loại thuốc có giá trị Giảo cổ lam Đây loài dễ gây trồng có nhiều công dụng chữa bệnh, chế biến thành loại chè ưa chuộng thị trường Thăm vườn ươm giống Trung tâm Khoa học Sản xuất Lâm nghiệp Vùng Tây Bắc Sau thăm vườn ươm đoàn cán Trung tâm hướng dẫn thăm số loài vật nuôi có giá trị kinh tế cao Nhím, Cầy Hương, Nai Ông Tiệp giới thiệu loài Cầy Hương Trung tâm nuôi Cầy Hương với mục đích làm cà phê chồn Hướng độc đáo cà phê chồn có giá trị cao thị trường Mô hình nuôi Nhím, Nai Cầy hương Trung tâm 2.2 Thăm số mô hình trồng rừng Trung tâm 2.2.1 Mô hình trồng tre Mô hình trồng tre địa phương (mạy lay) xây dựng từ năm 2009 Theo ông Trình, cán phụ BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐI THỰC TẬP TẠI CƠ SỞ CỦA HỌC VIÊN LỚP ĐÀO TẠO THÍ ĐIỂM CÔNG CHỨC NGUỒN LÀM VIỆC TẠI XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2014 Họ tên học viên : LÊ HỒNG PHONG Ngày tháng năm sinh : 13/01/1989 Tên lớp : Nguồn công chức xã, phường, thị trấn lớp Chức danh chuyên môn thực tập: Văn phòng - Thống kê Đơn vị thực tập : Ủy ban nhân dân phường Xuân La – quận Tây Hồ - thành phố Hà Nội Sau thời gian phân công thực tập 04 tháng sở, em xin báo cáo kết thực tập em sau: I Báo cáo tình hình, hoạt động chung đơn vị thực tập Khái quát tình hình kinh tế, trị, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng địa phương Xuân La phường trực thuộc quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội Đây biết đến vùng đất cổ Hà Nội nằm phía Tây Hồ Tây tiếng với chùa: Khai Nguyên, Thiên Niên, Vạn Niên, Ức Niên Phường Xuân La có vị trí Phía Đông giáp với phường Quảng An (ranh giới Hồ Tây), phường Bưởi , quận Tây Hồ phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy Phía Nam giáp phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm Phía Tây giáp phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm Phía Bắc giáp phương Phú Thượng Nhật Tân quận Tây Hồ Năm 2014 phường có diện tích tự nhiên 235,074 ha, có 5.158 hộ với 24.949 nhân khẩu, chia thành 08 địa bàn dân cư với 40 tổ dân phố Mật độ dân số trung bình khoảng 3.500 người/km2 Xã Xuân La thành lập thời kì kháng chiến chống Pháp sở sáp nhập làng Quán La xã, Quán La sở, Xuân Tảo sở Vệ Hồ Khi thành lập, xã Xuân La thuộc quận Lãng Bạc, sau thuộc huyện Ngoại thành Sau Hà Nội giải phóng vào năm 1954, xã Xuân La thuộc quận V ngoại thành Hà Nội Từ năm 1961, xã Xuân La thuộc huyện Từ Liêm Tháng 10 năm 1995, xã Xuân La chuyển thành phường thuộc quận Tây Hồ thành lập Xã Xuân La thành lập thời kì kháng chiến chống Pháp sở sáp nhập làng Quán La xã, Quán La sở, Xuân Tảo sở Vệ Hồ Khi thành lập, xã Xuân La thuộc quận Lãng Bạc, sau thuộc huyện Ngoại thành Sau Hà Nội giải phóng vào năm 1954, xã Xuân La thuộc quận V ngoại thành Hà Nội Từ năm 1961, xã Xuân La thuộc huyện Từ Liêm Tháng 10 năm 1995, xã Xuân La chuyển thành phường thuộc quận Tây Hồ thành lập Là vùng đất tiếng vốn có truyền thống yêu nước từ bao đời với nhiều gương hy sinh liệt sỹ làm rạng rỡ truyền thống cách mạng vùng đất anh hùng Trong thời kỳ với đội ngũ cán công chức hoạt động lĩnh vực hành nhà nước phường góp phần thúc đẩy phát triển mặt đời sống nhân dân phường Xuân La Thực Nghị Đảng ủy, Hội đồng nhân dân phường không ngừng nỗ lực phấn đấu tâm hoàn thành tiêu đề Dưới lãnh đạo Đảng ủy, quyền với nỗ lực cố gắng toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức Nhân dân địa phương tháng đầu năm 2016 phường đạt kết sau: 1.1 Tài chính- ngân sách Ước thu ngân sách Nhà nước đạt 6.915.790.336 đ 48,8% kế hoạch năm (trong đó: thu thuế quốc doanh 2.400.000.000đ, thuế đất phi nông nghiệp 161.808.336đ, thu lệ phí trước bạ nhà đất 2.428.007.000đ, thu phí-lệ phí 67.315.000đ, thuế TNCN 1.750.000.000đ, Thu khác 108.660.000đ) Thu ngân sách phường 3.204.906.436đ đạt 51,2% Chi ngân sách phường 4.381.290.483 đ đạt 58,2% Vận động loại quỹ 172.485.000đ, đó: Quỹ Tình nghĩa 33.760.000đ, Quỹ Trẻ em 93.240.000đ; Quỹ Người cao tuổi 21.870.000đ; Quỹ Vì người nghèo 23.615.000đ 1.2 Xây dựng quản lý đô thị a Công tác quản lý đất đai: UBND phường trình UBND quận (thông qua phòng Tài nguyên môi trường) đề nghị công nhận quyền sử dụng đất cho 33 lượt hồ sơ đó: 16 hồ sơ cấp mới, 14 hồ sơ chỉnh sửa, 03 hồ sơ chuyển mục đích Đến UBND quận ban hành Quyết định công nhận quyền sử dụng đất ở, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất cho 08 trường hợp cấp 01 trường hợp chuyển mục đích Tham gia thẩm định tài sản đảm bảo 02 trường hợp Hòa giải tranh chấp 03 trường hợp * Đối với công tác quản lý quỹ đất dọc tuyến đường Võ Chí Công: UBND phường đạo phận chuyên môn phối hợp với lực lượng Thanh tra Sở Xây dựng thường xuyên kiểm tra, rà soát dọc hai bên tuyến đường Võ Chí Công, kịp thời phát hiện, xử lý trường hợp vi phạm đất nông nghiệp UBND phường thiết lập hồ sơ ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành lĩnh vực đất đai 03 trường hợp với hành vi vi
- Xem thêm -

Xem thêm: Mẫu báo cáo sau khi đi học tập tại nước ngoài, Mẫu báo cáo sau khi đi học tập tại nước ngoài, Mẫu báo cáo sau khi đi học tập tại nước ngoài

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay