Quyết định 06/2016/QĐ-KTNN về Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán

2 199 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 16:01

hớng dẫn qui trìnhphát triển phần mềmMã hiệu: HD.PM.01.01Lần sửa đổi:Ngày có hiệu lực:Bảng theo dõi thay đổi tài liệuSTT Vị trí sửa đổi Tóm tắt nội dung thay đổi Ghi chúNgời viết Ngời kiểm tra Phê duyệtHọ tênChữ kýhớng dẫn qui trìnhphát triển phần mềmMã hiệu: HD.PM.01.01Lần sửa đổi:Ngày có hiệu lực:1. Mục đích:Hớng dẫn thực hiện 4 bớc trong qui trình qui trình phát triển phần mềm1. Viết tài liệu mô tả và hớng dẫn sử dụng chơng trình2. Xây dựng phiên bản cài đặt sản phẩm 3. Cài đặt và chạy thử tại môi trờng thực tế4. Nghiệm thu bàn giao kỹ thuật2. Tài liệu liên quan:- Qui trình phát triển phần mềm QT.PM.013. Định nghĩa:Viết tài liệu mô tả sản phẩm là việc soạn thảo ra tài liệu mô tả về các khả năng (các chức năng và các tính năng kỹ thuật) nhằm giúp khách hàng có đợc đầy đủ thông tin về sản phẩm phần mềm. Đồng thời tài liệu mô tả sản phẩm còn là căn cứ pháp lý để nhà cung cấp (VSDC) thực hiện hợp chuẩn sản phẩm phần mềm.Viết tài liệu hớng dẫn sử dụng chơng trình là quá trình soạn thảo tài liệu hớng dẫn khách hàng sử dụng đợc đầy đủ và thuận tiện nhất các chức năng của chơng trình.Xây dựng phiên bản cài đặt sản phẩm (PBCĐSP) là quá trình đóng gói sản phẩm để khách hàng hoặc cán bộ triển khai có thể dễ dàng cài đặt chơng trình, đồng thời quản lý chặt chẽ phiên bản cài đặt cũng nh cung cấp cho khách hàng phiên bản cài đặt của riêng mình.Cài đặt và chạy thử tại môi trờng thực tế là quá trình triển khai hệ thống tại môi trờng thực tế nhằm thực hiện lại toàn bộ các quá trình đánh giá và chạy thử.Nghiệm thu bàn giao kỹ thuật (NTBGKT) là quá trình thực hiện giữa nhà cung cấp và khách hàng nhằm tạo cơ sở pháp lý để khẳng định chất lợng của sản phẩm đã đạt yêu cầu và có thể đa vào vận hành khai thác trong điều kiện thực tế.4. Nội dungPhân công thực hiện: Đợc QTDA chỉ ra trong bản KHDANội dung công việc Ng.p.công Ngời thực hiện Ngời xem xétViết tài liệu mô tả sản phẩmQTDA TNDA/TKV QTDAXây dựng PBCĐSPQTDA TNDA/KSHT/TKV/LTV QTDA/TNDAViết tài liệu hớng dẫn CĐSPQTDA KSHT/TKV/LTV TNDAViết TL hớng dẫn sử dụngQTDA TKV QTDA/TNDANghiệm thu bàn giao kỹ thuật QTDA CBTK Khách hànghớng dẫn qui trìnhphát triển phần mềmMã hiệu: HD.PM.01.01Lần sửa đổi:Ngày có hiệu lực:4.1. Hớng dẫn viết tài liệu mô tả, tài liệu hớng dẫn cài đặt và sử dụng chơng trình:4.1.1. Tài liệu mô tả sản phẩm:Tiêu đề:Trung tâm PTPMDN (VSDC)Tel : Fax:5. tài liệu Mô tả sản phẩm6. <Tên sản phẩm>Giới thiệu chungTên sản phẩm: Yêu cầu tên sản phẩm phải là tên đợc chỉ ra trong hồ sơ phát triển phần mềm đó. Phiên bản: là phiên bản sản phẩm đợc mô tảNhà cung cấp: là tên nhà cung cấp sản phẩm (VSDC)Tính chuẩn hoá: chỉ ra các văn bản, qui định, các chuẩn quốc tế mà sản phẩm phù hợpMôi trờng phát triển:- Máy chủ:- Máy trạm:- Cơ sở dữ liệu:- Công cụ phát triển:- Công cụ hỗ trợYêu cầu hệ thống phần cứng:- Máy chủ:- Máy trạm:- Máy in:- Thiết bị khác:Yêu cầu về ngời khai thác:hớng dẫn qui trìnhphát triển phần mềmMã hiệu: HD.PM.01.01Lần sửa đổi:Ngày có hiệu lực:Giải thích các khái niệm và thuật ngữ trình bày trong tài liệuMô tả các chức năng của sản phẩm: Liệt kê và mô tả chi tiết tất cả các nghiệp vụ mà sản phẩm có thể đáp ứng thông qua các chức năng chính, các chức năng hỗ trợ, .Các chức năng này đợc thể hiện tại tài KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC - CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc - Số: 06/2016/QĐ-KTNN Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH HỆ THỐNG MẪU BIỂU HỒ SƠ KIỂM TOÁN Căn Luật Kiểm toán nhà nước ngày 24 tháng năm 2015; Căn Luật ban hành văn quy phạm pháp luật ngày 22 tháng năm 2015; Theo đề nghị Vụ trưởng Vụ Chế độ Kiểm soát chất lượng kiểm toán Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành Quyết định việc ban hành Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán Điều Ban hành kèm theo Quyết định Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán Kiểm toán nhà nước Điều Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán áp dụng hoạt động kiểm toán Kiểm toán nhà nước Đoàn kiểm toán, kiểm toán viên nhà nước, tổ chức, cá nhân Kiểm toán nhà nước; đơn vị kiểm toán; quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan hoạt động kiểm toán phải tuân thủ quy định Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán hoạt động kiểm toán nhà nước Điều Quyết định có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký thay Quyết định số 01/2012/QĐ-KTNN ngày 28/3/2012 Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán Điều Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước, Đoàn kiểm toán nhà nước, thành viên Đoàn kiểm toán nhà nước tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./ TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC Nơi nhận: - Ban Bí thư Trung ương Đảng; - Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước; - Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội; - Thủ tướng, Phó Thủ tướng Chính phủ; - Ủy ban Thường vụ Quốc hội; - Văn phòng TW Ban Đảng; - VP Chủ tịch nước; VP Quốc hội; VP Chính phủ; - Hội đồng dân tộc Ủy ban Quốc hội; - Các Ban UBTV Quốc hội; - Các bộ, quan ngang Bộ, quan thuộc CP; - HĐND, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW; - Viện KSND tối cao, Tòa án nhân dân tối cao; Hồ Đức Phớc - Cơ quan Trung ương đoàn thể; - Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty 91; - Cục Kiểm tra VBQPPL- Bộ Tư pháp; - Công báo; - Lãnh đạo KTNN; đơn vị trực thuộc KTNN; - Lưu: VT, Vụ Chế độ KSCL kiểm toán (02) FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN Mau bieu hớng dẫn viết mã ch-ơng trình phần mềmHD.PM.05.02Lần sửa đổi:0Ngày có hiệu lực:Trang: 1 / 8Bảng theo dõi thay đổi tài liệuSTT Vị trí sửa đổi Tóm tắt nội dung thay đổi Ghi chúNgời viết Ngời kiểm tra Phê duyệtHọ tênChữ kýTrang 1hớng dẫn viết mã ch-ơng trình phần mềmHD.PM.05.02Lần sửa đổi:0Ngày có hiệu lực:Trang: 2 / 8Một số quy định chung:- Cách ghi Số hiệu tài liệu (là tên cột của một số bảng trong BM.PM.05.01) : sẽ đợc điền mã số tài liệu cần tham khảo để biết thêm thông tin chi tiết về đối tợng mô tả . Cách điền mã số tuân theo quy định sau:<Tên biểu mẫu>/xxxxxx : có giá trị từ 001 cho đến 999<tên biểu mẫu> : là mã số biểu mẫu cần tham chiếu tớiVí dụ : BM.PM.05.04/0011. Thiết kế chức năng1.1 Sơ đồ khối chức năngYêu cầu: Khi thiết kế sơ đồ khối chức năng phải bám sát nghiệp vụ bài toán, sao cho khi đọc sơ đồ khối chức năng và phần giải thích bên dới phải hiểu đợc toàn bộ nghiệp vụ của bài toán.Khái niệm chức năng: là phần công việc, thao tác có thể gọi đợc bằng tên trong yêu cầu nghiệp vụ đặt ra.Khái niệm sơ đồ khối: Mô tả toàn bộ nội dung công việc bài toán đặt ra bằng hình khối. Sơ đồ khối thể hiện quan hệ giữa các chức năng.Một số ký hiệu quy ớc trong sơ đồ khối: + Mỗi chức năng đợc biểu diễn trong hình hộp chữ nhật + Mũi tên chỉ thứ tự thực hiện chức năng A trớc sau đó đến chức năng B hoặc chức năng C.+ Chú thích bên trên hoặc bên trái đờng mũi tên. Có thể viết thẳng chú thích bên trên đờng mũi tên hoặc đánh ký mã hiệu và chú giải bên dới. 1.2 Mô tả chi tiết chức năng1.2.1 Mô tả-Có thể sử dụng một vài câu ngắn gọn mô tả tổng thể sơ đồ khối.Trang 221AB CDhớng dẫn viết mã ch-ơng trình phần mềmHD.PM.05.02Lần sửa đổi:0Ngày có hiệu lực:Trang: 3 / 8-Đối với mỗi chức năng phải mô tả chi tiết, ít nhất phải có thông tin về tên chức năng, ý nghĩa, mục đích, nội dung, có thể tuỳ từng chức năng mà có thêm các thông tin khác liên quan.1.2.2 Lựa chọn đờng đi của chức năngSTT Chức năng bắt đầu Chức năng tiếp theoSự kiện Mô tả1 A B Thoả mãn 1 2 A C Thoả mãn 2 3 B D 4 D A 3. Thiết kế các hàm, thủ tục, th viện, hằng,biến dùng chung3.1 Danh sách :Điền toàn bộ tên các hàm, thủ tục, th viện, hằng, biến dùng chung ở mức project Cách điền nội dung vào các cột của bảng Danh sách các hàm, thủ tục, th viện, hằng, biến Bảng : Danh sách các hàm, thủ tục, th viện, hằng, biếnSTT Tên Kiểu Nơi gọi Nơi chứa ý nghĩa/mục đíchSố hiệu tài liệu<Danh sách các hàm><Danh sách các thủ tục><Danh sách các th viện><Danh sách các hằng><Danh sách các biến>Tên: tên hàm, thủ tục, th viện, hằng, biến dùng chungKiểu: nếu là biến hoặc hàm thì phải chỉ ra kiểu của chúng là gì (interger, char, boolean, datetime, .) Nơi gọi: là nơi sử dụng tên này (chẳng hạn form nào, event nào, hàm hoặc thủ tục nào, . gọi tới tên này)Nơi chứa: là nơi lu chứa hàm, thủ tục, hằng, biến chỉ ra . Ví dụ thủ tục A đặt tại module1, hàm B đặt ở module2, th viện C đặt tại th mục ,ổ đĩa nào, . Số hiệu tài liệu: là mã số tài liệu cần tham chiếu tới để xem những thông tin chi tiết về hàm, thủ tục, hằng, biến dùng chung (mã số tài liệu này cũng đợc ghi trong biểu mẫu BM.PM.05.03)3.2 Mô tả chi tiết Cách điền nội dung vào biểu mẫu BM.PM.05.03 nh sau:Số hiệu tài liệu: (trùng với số hiệu tài liệu điền ở bảng Danh sách các hàm, thủ tục, th viện, hằng, biến mục 3.1,BM.PM.05.01)Trang 3hớng dẫn viết mã ch-ơng trình phần mềmHD.PM.05.02Lần sửa đổi:0Ngày có hiệu lực:Trang: 4 / 8Tên (hàm/thủ tục/th viện/hằng/biến): (có thể điền hoặc không)Cách gọi: chỉ ra cú pháp lời gọi hàm/thủ tục của th viện cần dùng.Trờng hợp hàm, thủ tục dùng chung trong project tự thiết kế thì nội dung này có thể để trống Sơ đồ và mô tả chi tiết thuật toán: vẽ sơ đồ thuật toán đồng thời mô tả thuật toán cho rõ ràng hơn bằng lời Chú ý: THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ________Số: 10/2007/QĐ-TTg CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc______________________________Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2007 QUYẾT ĐỊNHBan hành Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam__________ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦCăn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;Căn cứ Luật Thống kê ngày 26 tháng 6 năm 2003;Căn cứ Nghị định số 40/2004/NĐ-CP ngày 13 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Thống kê;Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, QUYẾT ĐỊNH :Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam gồm 5 cấp:- Ngành cấp 1 gồm 21 ngành được mã hoá theo bảng chữ cái lần lượt từ A đến U;- Ngành cấp 2 gồm 88 ngành; mỗi ngành được mã hoá bằng hai số theo từng ngành cấp 1 tương ứng;- Ngành cấp 3 gồm 242 ngành; mỗi ngành được mã hoá bằng ba số theo từng ngành cấp 2 tương ứng;- Ngành cấp 4 gồm 437 ngành; mỗi ngành được mã hoá bằng bốn số theo từng ngành cấp 3 tương ứng;- Ngành cấp 5 gồm 642 ngành; mỗi ngành được mã hoá bằng năm số theo từng ngành cấp 4 tương ứng.Điều 2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Bộ, ngành có liên quan:- Hướng dẫn các Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện theo đúng quy định của Quyết định này;- Theo dõi tình hình thực hiện, trình Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam.Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay thế các quy định trước đây về hệ thống ngành kinh tế quốc dân.Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.HỆ THỐNG NGÀNH KINH TẾ VIỆT NAM(Ban hành kèm theo Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2007của Thủ tướng Chính phủ) Cấp 1Cấp 2 Cấp 3 Cấp 4 Cấp 5 Tên ngànhA NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN 01 Nông nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan 011 Trồng cây hàng năm 0111 01110 Trồng lúa 0112 01120Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác 0113 01130Trồng cây lấy củ có chất bột 0114 01140 Trồng cây mía 0115 01150Trồng cây thuốc lá, thuốc lào 0116 01160Trồng cây lấy sợi 0117 01170Trồng cây có hạt chứa dầu 0118 Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh 01181Trồng rau các loại 01182Trồng đậu các loại 01183Trồng hoa, cây cảnh 0119 01190Trồng cây hàng năm khác 012 Trồng cây lâu năm 0121 Trồng cây ăn quả 01211 Trồng nho BỘ CÔNG THƯƠNG _______ Số: 37/2008/QĐ-BCT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc _______________________ Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê về lĩnh vực thương mại điện tử BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG Căn cứ Luật Thống kê ngày 17 tháng 6 năm 2003; Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương; Căn cứ Nghị định số 40/2004/NĐ-CP ngày 13 tháng 02 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê; Căn cứ Quyết định số 222/2005/QĐ-TTg ngày 15 tháng 9 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch tổng thể phát triển Thương mại điện tử giai đoạn 2006-2010; Căn cứ Quyết định số 305/2005/QĐ-TTg ngày 24 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia; Căn cứ Quyết định số 111/2008/QĐ-TTg ngày 15 tháng 8 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với Bộ, ngành; Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch và Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Hệ thống chỉ tiêu thống kê về lĩnh vực thương mại điện tử. Điều 2. Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Vụ chức năng và các Cục chuyên ngành: 1. Chuẩn hóa khái niệm, nội dung và phương pháp tính đối với từng chỉ tiêu trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê về lĩnh vực thương mại điện tử; 1 2. Xây dựng chế độ báo cáo thống kê định kỳ cho Hệ thống chỉ tiêu thống kê về lĩnh vực thương mại điện tử, tổ chức tập huấn cho các đơn vị để áp dụng thống nhất trong toàn ngành; 3. Xây dựng chương trình điều tra thống kê ngành về lĩnh vực thương mại điện tử trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện; 4. Tổng hợp và công bố số liệu thống kê về lĩnh vực thương mại điện tử trong cả nước; 5. Xây dựng và phát triển cơ sở dữ liệu thống kê dựa trên Hệ thống chỉ tiêu thống kê về lĩnh vực thương mại điện tử. Điều 3. Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm tổ chức thu thập thông tin về những chỉ tiêu thống kê về lĩnh vực
- Xem thêm -

Xem thêm: Quyết định 06/2016/QĐ-KTNN về Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán, Quyết định 06/2016/QĐ-KTNN về Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán, Quyết định 06/2016/QĐ-KTNN về Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay