Giải chi tiết đề thi ĐH môn Vật Lí 2007 đến 2016 và đề thi minh họa 2017

162 248 0
  • Loading ...
1/162 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 15:31

Din n Vt lớ ph thụng www.vatliphothong.vn TNG HI TUN DIN N VT L PH THễNG GII CHI TIT THI MINH HA 2017 http://vatliphothong.vn BI THI KHTN, PHN VT L Cõu 1: Mt lc lũ xo gm mt vt nh lng m v lũ xo cú cng k Con lc dao ng iu hũa vi tn s gúc l m k m k B C D A k m k m k m H iT uõ Con lc lũ xo dao ng iu hũa vi tn s gúc l = n Li gii ỏp ỏn D Cõu 2: Mt cht im dao ng iu hũa vi phng trỡnh x = A cos (t + ); ú A, l cỏc hng s dng Pha ca dao ng thi im t l A (t + ) B C D t Li gii Pha ca dao ng thi im t l (t + ) ỏp ỏn A Cõu 3: Hai dao ng cú phng trỡnh ln lt l: x1 = cos (2t + 0, 75) (cm) v x2 = 10 cos (2 + 0, 5) (cm) lch pha ca hai dao ng ny cú ln bng A 0, 25 B 1, 25 C 0, 50 D 0, 75 Li gii T n g lch pha ca hai dao ng ny l = |(2t + 0, 75) (2t + 0, 5)| = 0, 25 ỏp ỏn A Cõu 4: Mt súng c truyn dc theo trc Ox vi phng trỡnh u = cos(40t x) (mm) Biờn ca súng ny l A mm B mm C mm D 40 mm Li gii Biờn ca súng ny l mm ỏp ỏn A Cõu 5: Khi núi v súng c, phỏt biu no sau õy sai? A Súng c lan truyn c chõn khụng B Súng c lan truyn c cht rn C Súng c lan truyn c cht khớ D Súng c lan truyn c cht lng Li gii Tng Hi Tuõn fb.com/tanghaituan.vlpt Din n Vt lớ ph thụng www.vatliphothong.vn Súng c lan truyn c cht rn, lng, khớ v khụng truyn c chõn khụng ỏp ỏn A Cõu 6: Mt súng c truyn dc theo trc Ox cú phng trỡnh u = A cos (20t x), vi t tớnh bng s Tn s ca súng ny bng A 10 Hz B 10 Hz C 20 Hz D 20 Hz Li gii Tn s l f = = 10 Hz n ỏp ỏn B H iT uõ Cõu 7: Sut in ng cm ng mỏy phỏt in xoay chiu mt pha to cú biu thc e = 220 cos(100t + 0, 5) (V) Giỏ tr hiu dng ca sut in ng ny l A 220 V B 110 V C 110 V D 220 V Li gii E0 Giỏ tr hiu dng ca sut in ng E = = 220 V ỏp ỏn D Cõu 8: t in ỏp u = U0 cos t (vi U0 khụng i, thay i c) vo hai u on mch mc ni tip gm in tr R, cun cm thun cú t cm L v t in cú in dung C Khi = thỡ mch cú cng hng Tn s gúc l C D LC B A LC LC LC Li gii g Cng hng = LC ỏp ỏn C T n Cõu 9: t in ỏp u = U0 cos 100t (t tớnh bng s) vo hai u mt t in cú in dung 104 (F) Dung khỏng ca t in l A 150 B 200 C 50 D 100 Dung khỏng ZC = Li gii = 100 C ỏp ỏn D Cõu 10: Súng in t A l súng dc v truyn c chõn khụng B l súng ngang v truyn c chõn khụng C l súng dc v khụng truyn c chõn khụng D l súng ngang v khụng truyn c chõn khụng Li gii Súng in t l súng ngang v truyn c chõn khụng Tng Hi Tuõn fb.com/tanghaituan.vlpt Din n Vt lớ ph thụng www.vatliphothong.vn ỏp ỏn B Cõu 11: xem cỏc chng trỡnh truyn hỡnh phỏt súng qua v tinh, ngi ta dựng anten thu súng trc tip t v tinh, qua b x lớ tớn hiu ri a n mn hỡnh Súng in t m anten thu trc tip t v tinh thuc loi A súng trung B súng ngn C súng di D súng cc ngn Li gii n Súng cc ngn cú nng lng ln nờn xuyờn qua c tng in li, ú c dựng truyn thụng tin v tinh ỏp ỏn D H iT uõ Cõu 12: Mt mch dao ng in t gm cun cm thun cú t cm 105 H v t in cú in dung 2, 5.106 F Ly = 3, 14 Chu kỡ dao ng riờng ca mch l A 1, 57.105 s B 1, 57.1010 s C 6, 28.1010 s D 3, 14.105 s Li gii Chu kỡ dao ng riờng ca mch l T = LC = 3, 14.105 s ỏp ỏn D Cõu 13: Tia X khụng cú ng dng no sau õy? A Cha bnh ung th B Tỡm bt khớ bờn cỏc vt bng kim loi C Chiu in, chp in D Sy khụ, si m Li gii g Sy khụ, si m l tỏc dng ca tia hng ngoi ỏp ỏn D T n Cõu 14: Trong mỏy quang ph lng kớnh, lng kớnh cú tỏc dng A nhiu x ỏnh sỏng B tỏn sc ỏnh sỏng C giao thoa ỏnh sỏng D tng cng chựm sỏng Li gii Trong mỏy quang ph lng kớnh, lng kớnh cú tỏc dng tỏn sc ỏnh sỏng ỏp ỏn B Cõu 15: Mt bc x truyn chõn khụng cú bc súng l 0,60 àm, truyn thy tinh cú bc súng l Bit chit sut ca thy tinh i vi bc x l 1,5 Giỏ tr ca l A 900 nm B 380 nm C 400 nm D 600 nm Li gii So vi chõn khụng, bc súng mụi trng nh hn chit sut ln: = Tng Hi Tuõn 600 = = 400 nm n 1, fb.com/tanghaituan.vlpt Din n Vt lớ ph thụng www.vatliphothong.vn ỏp ỏn C Cõu 16: Theo thuyt lng t ỏnh sỏng, phỏt biu no sau õy ỳng? A nh sỏng n sc cú tn s cng ln thỡ phụtụn ng vi ỏnh sỏng ú cú nng lng cng ln B Nng lng ca phụtụn gim dn phụtụn xa dn ngun sỏng C Phụtụn tn ti c trng thỏi ng yờn v trng thỏi chuyn ng D Nng lng ca cỏc loi phụtụn u bng Li gii H iT uõ n Theo thuyt lng t ỏnh sỏng, nng lng photon t l vi tn s ỏnh sỏng theo biu thc = hf (J) ỏp ỏn A Cõu 17: Quang in tr cú nguyờn tc hot ng da trờn hin tng A quang - phỏt quang B quang in ngoi C quang in D nhit in Li gii Quang in tr cú nguyờn tc hot ng da trờn hin tng quang in ỏp ỏn C Cõu 18: Cụng thoỏt ca ờlectron mt kim loi l 6, 625.1019 J Bit h = 6, 625.1034 J.s, c = 3.108 m/s Gii hn quang in ca kim loi ny l A 300 nm B 350 nm C 360 nm D 260 nm Li gii Gii hn quang in = hc = 3.107 m = 300nm A g ỏp ỏn A T n Cõu 19: S nuclụn cú ht nhõn A 23 B 11 23 11 N a l C 34 D 12 Li gii S nuclụn chớnh l s ỏp ỏn A Cõu 20: i lng no sau õy c trng cho mc bn vng ca ht nhõn? A Nng lng liờn kt B Nng lng ngh C ht D Nng lng liờn kt riờng Li gii Nng lng liờn kt riờng c trng cho mc bn vng ca ht nhõn ỏp ỏn D Tng Hi Tuõn fb.com/tanghaituan.vlpt Din n Vt lớ ph thụng www.vatliphothong.vn Cõu 21: Tia A cú tc bng tc ỏnh sỏng chõn khụng B l dũng cỏc ht nhõn 42 He C khụng b lch i qua in trng v t trng D l dũng cỏc ht nhõn 11 H Li gii Tia l dũng cỏc ht nhõn 42 He ỏp ỏn B H iT uõ n Cõu 22: Khi bn phỏ ht nhõn 14 N bng ht , ngi ta thu c mt ht prụtụn v mt ht nhõn X Ht nhõn X l D 14 C 17 B 16 A 12 C O O C Li gii 17 Phng trỡnh phn ng l 42 +14 N p +8 O ỏp ỏn C Cõu 23: Tng ụzụn l tm ỏo giỏp bo v cho ngi v sinh vt trờn mt t b tỏc dng hy dit ca A tia t ngoi ỏnh sỏng Mt Tri B tia hng ngoi ỏnh sỏng Mt Tri C tia n sc mu ỏnh sỏng Mt Tri D tia n sc mu tớm ỏnh sỏng Mt Tri Li gii g Tng ụzụn l tm ỏo giỏp bo v cho ngi v sinh vt trờn mt t b tỏc dng hy dit ca tia t ngoi ỏnh sỏng Mt Tri ỏp ỏn A T n Cõu 24: Hin tng giao thoa ỏnh sỏng l bng chng thc nghim chng t ỏnh sỏng A l súng siờu õm B l súng dc C cú tớnh cht ht D cú tớnh cht súng Li gii Hin tng giao thoa ỏnh sỏng l bng chng thc nghim chng t ỏnh sỏng cú tớnh cht súng ỏp ỏn D Cõu 25: Mt cht im dao ng iu hũa theo mt qu o thng di 14 cm vi chu kỡ s Tc trung bỡnh ca cht im t thi im t0 cht im qua v trớ cú li 3,5 cm theo chiu dng n thi im gia tc ca cht im cú ln cc i ln th (k t t0 ) l A 27,3 cm/s B 28,0 cm/s C 27,0 cm/s D 26,7 cm/s Li gii Qu o chuyn ng di 14 cm nờn biờn A = cm Gia tc t ln cc i ti hai v trớ biờn Thi gian cn tỡm l thi gian vt i t thi im t0 n biờn dng (gia Tng Hi Tuõn fb.com/tanghaituan.vlpt Din n Vt lớ ph thụng www.vatliphothong.vn tc cú ln cc i ln 1), t biờn dng n biờn õm (gia tc cú ln cc i ln 2), t biờn õm li n biờn dng (gia tc cú ln cc i ln 3) Da vo ng trũn ta cú quóng T ng i c v thi gian i c ln lt l 4, 5A v T + Suy tc trung bỡnh l vtb = 4, 5A = 27 cm/s T T+ ỏp ỏn C H iT uõ n Cõu 26: Mt lc lũ xo gm vt nh cú lng m v lũ xo cú cng 40 N/m ang dao ng iu hũa vi biờn cm Khi vt i qua v trớ cú li cm, lc cú ng nng bng A 0,024 J B 0,032 J C 0,018 J D 0,050 J Li gii ng nng l Wd = W Wt = k (A2 x2 ) = 0, 032 J ỏp ỏn B Cõu 27: Mt lc n ang dao ng iu hũa vi biờn gúc Khi vt nng i qua v trớ cõn bng thỡ ngi ta gi cht im chớnh gia ca dõy treo, sau ú vt tip tc dao ng iu hũa vi biờn gúc o Giỏ tr ca o bng A 7, B 10 C 3, D 2, Li gii T n g Khi lc b vng vo im gi cht thỡ na chu k bờn khụng vng s dao ng vi chiu di dõy treo , biờn gúc o v bờn b vng l , biờn gúc mi o Do c nng bo ton nờn 1 W = W mg o2 = mg o o = o = 7.10 2 ỏp ỏn A Cõu 28: Kho sỏt thc nghim mt lc lũ xo gm vt nh cú lng 216 g v lũ xo cú cng k, dao ng di tỏc dng ca ngoi lcF = F0 cos 2f t , vi F0 khụng i v f thay i c Kt qu kho sỏt ta c ng biu din biờn A ca lc theo tn s f cú th nh hỡnh v Giỏ tr ca k xp x bng A 13,64 N/m B 12,35 N/m C 15,64 N/m D 16,71 N/m Li gii Tng Hi Tuõn fb.com/tanghaituan.vlpt Din n Vt lớ ph thụng www.vatliphothong.vn T th ta cú giỏ tr tn s xy hin tng cng hng xp x bng f0 T ú suy f0 1, 275 = 1, 25 + 1, = 1, 275 Hz k k 1, 2752 ã 0, 216 = 13, 86 m ỏp ỏn A H iT uõ n Cõu 29: Ti im O lũng t ang xy d chn ca mt trn ng t im A trờn mt t cú mt trm quan sỏt a chn Ti thi im t0 , mt rung chuyn O to súng c (mt súng dc, mt súng ngang) truyn thng n A v ti A hai thi im cỏch s Bit tc truyn súng dc v tc truyn súng ngang lũng t ln lt l 8000 m/s v 5000 m/s Khong cỏch t O n A bng A 66,7 km B 15 km C 115 km D 75,1 km Li gii AO (s) AO Thi gian súng dc truyn n A l (s) Ta cú vd Thi gian súng ngang truyn n A l t = ỏp ỏn A AO AO = AO = 66, 7km vd T n g Cõu 30: Ti hai im A v B mt cht lng cú ngun kt hp dao ng iu hũa theo phng thng ng v cựng pha Ax l na ng thng nm mt cht lng v vuụng gúc vi AB Trờn Ax cú nhng im m cỏc phn t ú dao ng vi biờn cc i, ú M l im xa A nht, N l im k tip vi M, P l im k tip vi N v Q l im gn A nht Bit MN = 22,25 cm v NP = 8,75 cm di on QA gn nht vi giỏ tr no sau õy? A 1,2 cm B 3,1 cm C 4,2 cm D 2,1 cm Li gii Theo bi ra, M l im xa A nht nờn M thuc cc i bc 1, N thuc cc i bc 2, P thuc Tng Hi Tuõn fb.com/tanghaituan.vlpt Din n Vt lớ ph thụng www.vatliphothong.vn cc i bc t Vỡ hai ngun cựng pha, nờn ta cú a2 + (m + 22, 25 + 8, 75)2 (m + 22, 25 + 8, 75) = MB MA = N B N A = (I) a2 + (m + 8, 75)2 (m + 8, 75) = P B P A = a + m2 m = H iT uõ n Trong ú a = AB, P A = m Ta cú + m2 m a a2 + m2 + m a2 a2 + m2 m = = = a2 + m2 + m a2 + m2 + m a2 + m2 m = a2 2m = a2 + m2 + m = a 3 Tng t, h (I) ca ta s tr thnh a2 (m + 31) = m = 7, m = 7, a a2 (m + 8, 75) = = 81 a = 18 = a = 2m = 3 2OA AB 18 OA = = = = 4, nờn suy cc i bc ln nht on OA l cc i bc Vỡ Q thuc Ax v gn A nht nờn Q phi thuc cc i bc Vy a2 QB QA = a2 + QA2 QA = 2QA = a2 182 QA = = 2.4 = 2, 125 8.4 T n g Xột trờn on OA (O l trung im AB), ta cú ỏp ỏn D Cõu 31: t in ỏp u = U cos t (U khụng i, thay i c) vo hai u on mch gm in tr thun R, cun cm thun cú t cm L v t in cú in dung C mc ni tip Trờn hỡnh v, cỏc ng (1), (2) v (3) l th ca cỏc in ỏp hiu dng hai u in tr UR , hai u t in UC v hai u cun cm UL theo tn s gúc ng (1), (2) v (3) theo th t tng ng l A UC , UR v UL C UR , UL v UC Tng Hi Tuõn B UL , UR v UC D UC , UL v UR fb.com/tanghaituan.vlpt Din n Vt lớ ph thụng www.vatliphothong.vn Li gii Nhỡn th ta thy = (dũng in chiu) thỡ dũng khụng qua t in, nờn dũng qua mch bng T ú suy UR = UL = 0, UC = U Vy (1) l UC Khi thay i thỡ UL max = UC max , vy (3) l th ca UL , (2) l th ca UR ỏp ỏn A Li gii n Cõu 32: Cho dũng in cú cng i = cos 100t (i tớnh bng A, t tớnh bng s) chy 0, qua cun cm thun cú t cm (H) in ỏp hiu dng gia hai u cun cm bng B 220 V C 200 V D 220 V A 200 V H iT uõ I0 in ỏp hiu dng gia hai u cun cm bng UL = IZL = L = 200V ỏp ỏn C Cõu 33: t in ỏp xoay chiu cú giỏ tr hiu dng 200 V vo hai u on mch gm cun cm thun mc ni tip vi in tr Bit in ỏp hiu dng hai u in tr l 100 V lch pha gia in ỏp hai u on mch so vi cng dũng in chy qua on mch bng B C D A Li gii Ta cú cos = UR = = U ỏp ỏn D T n g Cõu 34: T mt trm in, in nng c truyn ti n ni tiờu th bng ng dõy ti in mt pha Bit cụng sut truyn n ni tiờu th luụn khụng i, in ỏp v cng dũng in luụn cựng pha Ban u, nu trm in cha s dng mỏy bin ỏp thỡ in ỏp hiu dng trm in bng 1,2375 ln in ỏp hiu dng ni tiờu th cụng sut hao phớ trờn ng dõy truyn ti gim 100 ln so vi lỳc ban u thỡ trm in cn s dng mỏy bin ỏp lớ tng cú t s gia s vũng dõy ca cun th cp so vi s vũng dõy cun s cp l A 8,1 B 6,5 C 7,6 D 10 Ta cú N2 U = N1 U Ban u: Ptt = Utt I = Sau: Li gii U I (1) 1, 2375 P Ptt = P P = U I 100 I UI 19 P = I R I = , Ptt = U I (2) 10 10 9900 P = P Ptt = U I U I = 19 U I 1, 2375 99 Tng Hi Tuõn fb.com/tanghaituan.vlpt Din n Vt lớ ph thụng www.vatliphothong.vn T (1), (2) suy U N2 = = 8, N1 U ỏp ỏn A Cõu 35: Cho on mch gm in tr, cun dõy v t in mc ni tip t in ỏp u = 65 cos 100t (V) vo hai u on mch thỡ in ỏp hiu dng hai u in tr, hai u cun dõy, hai u t in ln lt l 13 V, 13 V, 65 V H s cụng sut ca on mch bng 12 B C D A 13 13 n Li gii H iT uõ Ta thy U = UR2 + (Ud UC )2 nờn cun dõy cú in tr r t Ur = x, UL = y cho gn, theo gi thit Ud2 = x2 + y = 132 (1) U = 652 = (13 + x)2 + (y 65)2 (2) T (2) khai trin v th (1) vo ta c 5y x = 13 x = 5y 13 Thay vo (1) ta c x = 12, y = Vy 13 + 12 UR + Ur = = cos = U 65 13 ỏp ỏn C T n g Cõu 36: Trong mt thớ nghim Y-õng v giao thoa ỏnh sỏng, khong cỏch gia hai khe l 0,5 mm, khong cỏch t mt phng cha hai khe n mn quan sỏt l m Ngun sỏng phỏt ỏnh sỏng trng cú bc súng khong t 380 nm n 760 nm M l mt im trờn mn, cỏch võn sỏng trung tõm cm Trong cỏc bc x cho võn sỏng ti M, bc x cú bc súng di nht l A 417 nm B 570 nm C 714 nm D 760 nm Ta võn sỏng M l xM = 2cm Li gii kD = 20mm = 4k a Mt khỏc, theo bi ta cú 0, 38 = 0, 76 kmin = max = 714 nm k ỏp ỏn C Cõu 37: T khụng khớ, chiu chựm sỏng hp (coi nh mt tia sỏng) gm hai bc x n sc mu v mu chm ti mt nc vi gúc ti 53 thỡ xy hin tng phn x v khỳc x Bit tia khỳc x mu vuụng gúc vi tia phn x, gúc gia tia khỳc x mu chm v tia khỳc x mu l 0, Chit sut ca nc i vi tia sỏng mu chm l A 1,333 B 1,343 C 1,327 D 1,312 Li gii Tng Hi Tuõn 10 fb.com/tanghaituan.vlpt HNG DN GII THI I HC MễN VT L NM 2007- 2011 Cõu 57 : Ngi ta xỏc nh tc ca mt ngun õm bng cỏch s dng thit b o tn s õm Khi ngun õm chuyn ng thng u li gn thit b ang ng yờn thỡ thit b o c tn s õm l 724 Hz, cũn ngun õm chuyn ng thng u vi cựng tc ú xa thit b thỡ thit b o c tn s õm l 606 Hz Bit ngun õm v thit b luụn cựng nm trờn mt ng thng, tn s ca ngun õm phỏt khụng i v tc truyn õm mụi trng bng 338 m/s Tc ca ngun õm ny l A v 30 m/s B v 25 m/s C v 40 m/s D v 35 m/s v Khi lại gần: f= v v fs v vs f 724 338 vs s HD: vs 30m/ s f ' v vs 606 338 vs Khi xa: f'= v f s v vs Cõu 58 : Phỏt biu no sau õy l ỳng núi v ngu lc ? A Momen ca ngu lc khụng cú tỏc dng lm bin i tc gúc ca vt B Hai lc ca mt ngu lc khụng cõn bng C i vi vt rn khụng cú trc quay c nh, ngu lc khụng lm quay vt D Hp lc ca mt ngu lc cú giỏ (ng tỏc dng) qua tõm ca vt HD: Ngu lc l h hai lc song song nht khụng cú hp lc m ch cú mụmem lc Cõu 59: Mt vt rn quay quanh mt trc c nh i qua vt cú phng trỡnh chuyn ng 10 t ( tớnh bng rad t tớnh bng giõy) Tc gúc v gúc m vt quay c sau thi gian s k t thi im t = ln lt l A 10 rad/s v 25 rad B rad/s v 25 rad C 10 rad/s v 35 rad D rad/s v 35 rad d 2t 2.5 10rad/ s HD: dt 10 t t 52 25rad Cõu 60 : Mt a phng ang quay quanh trc c nh i qua tõm v vuụng gúc vi mt phng a vi tc gúc khụng i Mt im bt k nm mộp a A khụng cú c gia tc hng tõm v gia tc tip tuyn B ch cú gia tc hng tõm m khụng cú gia tc tip tuyn C ch cú gia tc tip tuyn m khụng cú gia tc hng tõm D cú c gia tc hng tõm v gia tc tip tuyn HD: Quay u ch cú gia tc hng tõm, gia tc tip tuyn bng Trn Vn Chung T: 0972.311.481 Trang 42 THI TUYN SINH I HC, CAO NG NM 2007 Mụn thi: VT L, Khi A Thi gian lm bi: 90 phỳt Mó ủ thi 135 H, tờn thớ sinh: S bỏo danh: PHN CHUNG CHO TT C TH SINH (40 cõu, t cõu ủn cõu 40): [] Trong mt ủon mch ủin xoay chiu ch cú t ủin thỡ hiu ủin th hai ủu ủon mch A sm pha /2 so vi cng ủ dũng ủin B tr pha /4 so vi cng ủ dũng ủin D sm pha /4 so vi cng ủ C tr pha /2 so vi cng ủ dũng ủin dũng ủin Cõu 2: T khụng khớ ngi ta chiu xiờn ti mt nc nm ngang mt chựm tia sỏng hp song song gm hai ỏnh sỏng ủn sc: mu vng, mu chm Khi ủú chựm tia khỳc x( thi tuyn sinh H-C nm 2007) A gm hai chựm tia sỏng hp l chựm mu vng v chựm mu chm, ủú gúc khỳc x ca chựm mu vng ln hn gúc khỳc x ca chựm mu chm B ch l chựm tia mu vng cũn chựm tia mu chm b phn x ton phn C gm hai chựm tia sỏng hp l chựm mu vng v chựm mu chm, ủú gúc khỳc x ca chựm mu vng nh hn gúc khỳc x ca chựm mu chm D ch l mt chựm tia sỏng hp song song Cõu 3: Mt chựm ỏnh sỏng ủn sc tỏc dng lờn b mt mt kim loi v lm bt cỏc ờlectrụn (ờlectron) kim loi ny Nu tng cng ủ chựm sỏng ủú lờn ba ln thỡ( thi tuyn sinh H-C nm 2007) A ủng nng ban ủu cc ủi ca ờlectrụn quang ủin tng chớn ln B cụng thoỏt ca ờlectrụn gim ba ln C ủng nng ban ủu cc ủi ca ờlectrụn quang ủin tng ba ln D s lng ờlectrụn thoỏt b mt kim loi ủú mi giõy tng ba ln Cõu 4: Ni dung ch yu ca thuyt lng t trc tip núi v( thi tuyn sinh H-C nm 2007) A s phỏt x v hp th ỏnh sỏng ca nguyờn t, phõn t B cu to ca cỏc nguyờn t, phõn t C s hỡnh thnh cỏc vch quang ph ca nguyờn t D s tn ti cỏc trng thỏi dng ca nguyờn t hiủrụ Cõu 5: Khi xy hin tng cng hng c thỡ vt tip tc dao ủng( thi tuyn sinh HC nm 2007) A vi tn s bng tn s dao ủng riờng B vi tn s nh hn tn s dao ủng riờng C vi tn s ln hn tn s dao ủng riờng D m khụng chu ngoi lc tỏc dng Cõu 6: Trờn mt si dõy di m ủang cú súng dng vi tn s 100 Hz, ngi ta thy ngoi ủu dõy c ủnh cũn cú ủim khỏc luụn ủng yờn Vn tc truyn súng trờn dõy l( thi tuyn sinh H-C nm 2007) D A 60 m/s B 80 m/s C 40 m/s 100 m/s Gii Trờn si dõy cú nỳt súng, vy cú bú súng Mi bú súng cú chiu di na bc súng = = 1(m ) = f = 1.100 = 100(m / s ) T Cõu 7: Cho: 1eV = 1,6.10-19J; h = 6,625 10-34J.s; c = 108 m/s Khi ờlectrụn (ờlectron) nguyờn t hiủrụ chuyn t qy ủo dng cú nng lng Em=-0,85 eV sang qu ủo dng cú nng lng En= -13,60 eV thỡ nguyờn t phỏt bc x ủin t cú bc súng( thi tuyn sinh H-C nm 2007) A 0,0974 àm B 0,4340 àm C 0,4860 àm D 0,6563 àm Gii Electron bc x photon cú nng lng bng hiu hai mc nng lng hc hc 6,625.10 34.3.108 = E m En = = = 0,974.10 (m ) Em En [ 0,85 ( 13,6 )].1,6.10 19 Cõu 8: Nhn ủnh no sau ủõy sai núi v dao ủng c hc tt dn? ( thi tuyn sinh HC nm 2007) A Trong dao ủng tt dn, c nng gim dn theo thi gian B Lc ma sỏt cng ln thỡ dao ủng tt cng nhanh C Dao ủng tt dn l dao ủng cú biờn ủ gim dn theo thi gian D Dao ủng tt dn cú ủng nng gim dn cũn th nng bin thiờn ủiu hũa Cõu 9: Nng lng liờn kt riờng l nng lng liờn kt( thi tuyn sinh H-C nm 2007) A tớnh riờng cho ht nhõn y B ca mt cp prụtụn-prụtụn D ca mt cp prụtụn-ntrụn (ntron) C tớnh cho mt nuclụn Cõu 10: Phỏt biu no l sai? ( thi tuyn sinh H-C nm 2007) A Nguyờn tc hot ủng ca tt c cỏc t bo quang ủin ủu da trờn hin tng quang dn B in tr ca quang tr gim mnh cú ỏnh sỏng thớch hp chiu vo C Cú mt s t bo quang ủin hot ủng ủc kớch thớch bng ỏnh sỏng nhỡn thy D Trong pin quang ủin, quang nng bin ủi trc tip thnh ủin nng Cõu 11: Hiu ủin th gia ant v catt ca mt ng Rnghen l 18,75 kV Bit ủ ln ủin tớch ờlectrụn (ờlectron), tc ỏnh sỏng chõn khụng v hng s Plng ln lt l 1,6.10-19 C, 3.108 m/s v 6,625.10-34 J.s B qua ủng nng ban ủu ca ờlectrụn Bc súng nh nht ca tia Rnghen ng phỏt l( thi tuyn sinh H-C nm 2007) D A 0,4625.10-9 m B 0,5625 10-10 m C 0,6625 10-9 m 0,6625 10-10 m Gii Nng lng ca e thu ủc ti mt ant l W = e(VK VA ) = 1,6.10 19 18,75.103 = 30.10 16 ( J ) Khi ton b nng lng ca e ủc chuyn thnh nng lng tia Rnghen thỡ phụtụn tia Rnghen s cú bc súng ngn nht hc hc 6,625.10 34.3.108 =W = = = 0,6625.10 10 (m ) W 30.10 16 Cõu 12: Mt vt nh thc hin dao ủng ủiu hũa theo phng trỡnh x = 10 sin 4t + (cm ) vi t tớnh bng giõy ng nng ca vt ủú bin thiờn vi chu kỡ bng( thi tuyn sinh HC nm 2007) C 0,25 s D A 0,50 s B 1,50 s 1,00 s Gii ng nng bin thiờn vi chu kỡ bng 1/2 ln chu dao ủng T Td = x = = 0,25(s ) 2 v= Cõu 13: Bc súng ca mt cỏc bc x mu lc cú tr s l( thi tuyn sinh H-C nm 2007) B 0,55 àm C 55 nm D A 0,55 nm 0,55 mm Cõu 14: t hiu ủin th u = U0sint (U0 v khụng ủi) vo hai ủu ủon mch RLC khụng phõn nhỏnh Bit ủ t cm L v ủin dung C ủc gi khụng ủi iu chnh tr s ủin tr R ủ cụng sut tiờu th ca ủon mch ủt cc ủi Khi ủú h s cụng sut ca ủon mch bng( thi tuyn sinh H-C nm 2007) A 0,5 B 0,85 C D Gii Cụng sut tiờu th ca ủon mch ủc xỏc ủnh bi phng trỡnh R U U2 R U2 P = RI = R = = 2 Z R + (Z L Z C )2 Z P= U 02 R+ (Z L Z C )2 R Xột mu s, ta cú R+ (Z L Z C )2 R Pmax = R (Z L ZC )2 = Z L ZC R U 02 U 02 = 2 Z L ZC Z L ZC Cụng sut ủt cc ủi R= (Z L Z C )2 R = Z R H s cụng sut xỏc ủnh bi phng trỡnh R R = cos = = Z R + (Z L Z C ) L ZC Z L ZC (Z L ZC ) + (Z L ZC ) = Cõu 15: Phỏt biu no sai núi v súng ủin t? ( thi tuyn sinh H-C nm 2007) A Trong súng ủin t, ủin trng v t trng bin thiờn theo thi gian vi cựng chu kỡ B Trong súng ủin t, ủin trng v t trng luụn dao ủng lch pha C Súng ủin t dựng thụng tin vụ tuyn gi l súng vụ tuyn D Súng ủin t l s lan truyn khụng gian ca ủin t trng bin thiờn theo thi gian Cõu 16: Mt mch dao ủng ủin t gm mt t ủin cú ủin dung 0,125 àF v mt cun cm cú ủ t cm 50àH in tr thun ca mch khụng ủỏng k Hiu ủin th cc ủi gia hai bn t ủin l V Cng ủ dũng ủin cc ủi mch l( thi tuyn sinh H-C nm 2007) A 7,5 mA B 15 mA C 7,5 A D 0,15 A Gii Giaỷ thieỏt phửụng trỡnh q q = Q0 sin (t + ) dq i= = Q0 cos(t + ) dt 0,125.10 6.3 CU Q0 = = 0,15( A) LC LC 50.10 6.0,125.10 Cõu 17: Trong thớ nghim Iõng (Y-õng) v giao thoa ca ỏnh sỏng ủn sc, hai khe hp cỏch mm, mt phng cha hai khe cỏch mn quan sỏt 1,5 m Khong cỏch gia võn sỏng liờn tip l 3,6 mm Bc súng ca ỏnh sỏng dựng thớ nghim ny bng( thi tuyn sinh H-C nm 2007) D A 0,40 àm B 0,76 àm C 0,48 àm 0,60 àm Gii võn sỏng liờn tip cú khong võn 4i = 3,6 i = 0,9(mm ) 1.0,9 = = = 6.10 (mm ) = 0,6(àm ) D 1,5.10 Cõu 18: Hin tng ủo sc ca vch quang ph (ủo vch quang ph) cho phộp kt lun rng( thi tuyn sinh H-C nm 2007) A cựng mt ủiu kin v nhit ủ v ỏp sut, mi cht ủu hp th v bc x cỏc ỏnh sỏng cú cựng bc súng B cỏc vch ti xut hin trờn nn quang ph liờn tc l giao thoa ỏnh sỏng C cựng mt ủiu kin, mt cht ch hp th hoc ch bc x ỏnh sỏng D nhit ủ xỏc ủnh, mt cht ch hp th nhng bc x no m nú cú kh nng phỏt x v ngc li, nú ch phỏt nhng bc x m nú cú kh nng hp th Cõu 19: Trong mt ủon mch ủin xoay chiu khụng phõn nhỏnh, cng ủ dũng ủin sm pha (vi < < 0,5) so vi hiu ủin th hai ủu ủon mch on mch ủú( thi tuyn sinh H-C nm 2007) A gm ủin tr thun v t ủin B gm cun thun cm (cm thun) v t ủin C ch cú cun cm D gm ủin tr thun v cun thun cm (cm thun) Cõu 20: Dũng ủin chy qua mt ủon mch cú biu thc i = I0sin100t Trong khong thi gian t ủn 0,01s cng ủ dũng ủin tc thi cú giỏ tr bng 0,5I0 vo nhng thi ủim( thi tuyn sinh H-C nm 2007) 1 s vaứ s s vaứ s s vaứ s D B C A 400 500 300 400 500 300 s vaứ s 600 600 Gii Xột phng trỡnh i=0,5I0 I sin (100t ) = I sin (100t ) = = sin k 100t = + 2k (k ) t = 600 + 50 100t = + 2l (l ) t = + l 600 50 I = Q0 = 1 t = 600 ; 600 + 50 ; 600 + 50 5 + ; + ; t = 600 600 50 600 50 Vy khong thi gian t ủn 0,01s cng ủ dũng ủin tc thi cú giỏ tr bng 0,5I0 s vaứ s vo nhng thi ủim 600 600 Cõu 21: Mt ngun phỏt súng dao ủng theo phng trỡnh u = asin20t (cm) vi t tớnh bng giõy Trong khong thi gian s, súng ny truyn ủi ủc quóng ủng bng bao nhiờu ln bc súng? ( thi tuyn sinh H-C nm 2007) A 20 B 40 C 10 D 30 Giaỷi Chu kỡ dao ủủng ca súng 2 T= = = 0,1(s ) 20 Khong thi gian 2(s) gp 20 ln chu kỡ Vy khong thi gian 2(s) súng truyn ủc ủon ủng 20 ln bc súng Cõu 22: Cỏc bc x cú bc súng khong t 3.10-9 m ủn 3.10-7 m l( thi tuyn sinh H-C nm 2007) A tia Rnghen B tia t ngoi C ỏnh sỏng nhỡn thy D tia hng ngoi Cõu 23: Mt t ủin cú ủin dung 10 àF ủc tớch ủin ủn mt hiu ủin th xỏc ủnh Sau ủú ni hai bn t ủin vo hai ủu mt cun dõy thun cm cú ủ t cm H B qua ủin tr ca cỏc dõy ni, ly = 10 Sau khong thi gian ngn nht l bao nhiờu (k t lỳc ni) ủin tớch trờn t ủin cú giỏ tr bng mt na giỏ tr ban ủu? ( thi tuyn sinh H-C nm 2007) 1 s s s B C D A 400 300 1200 s 600 Gii Phng trỡnh dao ủng ca ủin tớch hai bn t ủin cú dng q = Q0 sin (t + ) Ti thi ủim t=0 thỡ q=Q0 Q0 = Q0 sin sin = = q = Q0 sin t + Xột phng trỡnh q=Q0/2 Q Q0 sin t + = sin t + = = sin 2 2 2k t + = + 2k t = + t = t + = + 2l t = + 2l t = LC = LC = 1.10.10 = (s ) 300 Cõu 24: Mt lc lũ xo gm vt cú lng m v lũ xo cú ủ cng k, dao ủng ủiu hũa Nu tng ủ cng k lờn ln v gim lng m ủi ln thỡ tn s dao ủng ca vt s( thi tuyn sinh H-C nm 2007) B gim ln C tng ln D A tng ln gim ln Gii Tn s dao ủng ca lc lũ xo cú ủ cng k, lng m k f = m Nu k=2k, m=m/8 thỡ 2k f'= =4f m / Cõu 25: Gi s sau gi phúng x (k t thi ủim ban ủu) s ht nhõn ca mt ủng v phúng x cũn li bng 25% s ht nhõn ban ủu Chu kỡ bỏn ró ca ủng v phúng x ủú bng( thi tuyn sinh H-C nm 2007) D A 0,5 gi B gi C gi 1,5 gi Gii Gi N0 l s nguyờn t cht phúng x ti thi ủim ban ủu S nguyờn t cht phúng x cũn li sau thi gian t l N (t ) = N t T Theo bi ta ti thi ủim t=3h ta cú N (t ) = 25 % = N0 t T t t = 2 = T = = = 1,5(h ) T 2 Cõu 26: Mt súng õm cú tn s xỏc ủnh truyn khụng khớ v nc vi tc ln lt l 330 m/s v 1452 m/s Khi súng õm ủú truyn t nc khụng khớ thỡ bc súng ca nú s( thi tuyn sinh H-C nm 2007) A gim 4,4 ln B gim ln C tng 4,4 ln D tng ln Gii Ta cú v v f n = n ; f kk = kk = n kk Tn s súng khụng ủi f n = f kk n = vkk kk kk vkk 330 = = = n 1452 4,4 Cõu 27: Phn ng nhit hch l s( thi tuyn sinh H-C nm 2007) A kt hp hai ht nhõn cú s trung bỡnh thnh mt ht nhõn rt nng nhit ủ rt cao B phõn chia mt ht nhõn nh thnh hai ht nhõn nh hn kốm theo s ta nhit C phõn chia mt ht nhõn rt nng thnh cỏc ht nhõn nh hn D kt hp hai ht nhõn rt nh thnh mt ht nhõn nng hn ủiu kin nhit ủ rt cao Cõu 28: Trong mch dao ủng LC cú ủin tr thun bng khụng thỡ( thi tuyn sinh H-C nm 2007) A nng lng t trng trung cun cm v bin thiờn vi chu kỡ bng chu kỡ dao ủng riờng ca mch B nng lng ủin trng trung cun cm v bin thiờn vi chu kỡ bng chu kỡ dao ủng riờng ca mch C nng lng t trng trung t ủin v bin thiờn vi chu kỡ bng na chu kỡ dao ủng riờng ca mch D nng lng ủin trng trung t ủin v bin thiờn vi chu kỡ bng na chu kỡ dao ủng riờng ca mch Cõu 29: Phỏt biu no l sai? ( thi tuyn sinh H-C nm 2007) A Cỏc ủng v phúng x ủu khụng bn B Cỏc ủng v ca cựng mt nguyờn t cú cựng v trớ bng h thng tun hon C Cỏc nguyờn t m ht nhõn cú cựng s prụtụn nhng cú s ntrụn (ntron) khỏc gi l ủng v D Cỏc ủng v ca cựng mt nguyờn t cú s ntrụn khỏc nờn tớnh cht húa hc khỏc Cõu 30: kho sỏt giao thoa súng c, ngi ta b trớ trờn mt nc nm ngang hai ngun kt hp S1 v S2 Hai ngun ny dao ủng ủiu hũa theo phng thng ủng, cựng pha Xem biờn ủ súng khụng thay ủi quỏ trỡnh truyn súng Cỏc ủim thuc mt nc v nm trờn ủng trung trc ca ủon S1S2 s( thi tuyn sinh H-C nm 2007) A dao ủng vi biờn ủ bng na biờn ủ cc ủi B dao ủng vi biờn ủ cc tiu C dao ủng vi biờn ủ cc ủi D khụng dao ủng 238 Cõu 31: Bit s Avụgaủrụ l 6,02.1023/mol, lng mol ca urani 92 U l 238 g/mol S 238 U l( thi tuyn sinh H-C nm 2007) ntrụn (ntron) 119 gam urani 92 25 A 8,8.10 B 1,2 1025 C 2,2 1025 D 25 4,4 10 Gii Ta cú m 119 N n = ( A Z ) N A = (238 92 ) 6,02.10 23 4,4.10 25 (Hat ) M 238 Cõu 32: Mt mỏy bin th cú cun s cp 1000 vũng dõy ủc mc vo mng ủin xoay chiu cú hiu ủin th hiu dng 220V Khi ủú hiu ủin th hiu dng hai ủu cun th cp ủ h l 484 V B qua mi hao phớ ca mỏy bin th S vũng dõy ca cun th cp l( thi tuyn sinh H-C nm 2007) B 2200 C 2500 A 1100 D 2000 Gii p dng cụng thc U U1 N1 484 1000 = 2200(vong ) = N = N1 = U1 U N2 220 Cõu 33: Cho: mC = 12,00000 u; mp = 1,00728 u; mn = 1,00867 u; 1u = 1,66058.10-27 kg; 1eV =1,6.10-19 J ; c = 3.108 m/s Nng lng ti thiu ủ tỏch ht nhõn 12 C thnh cỏc nuclụn riờng bit bng( thi tuyn sinh H-C nm 2007) A 89,4 MeV B 44,7 MeV C 72,7 MeV D 8,94 MeV Gii Xột phn ng tỏch 12 C 12 Ta cú C p + 6n m0 = 12u m = 6(m p + mn ) = 6(1,00728 + 1,00867 ) = 12,0957u Suy nng lng ti thiu (m m0 )c = (12,0957 12)uc E = e e ( 12,0957 12 ).1,66058.10 27.(3.108 ) E = 1,6.10 19 = 0,894.108 (eV ) Cõu 34: t vo hai ủu ủon mch RLC khụng phõn nhỏnh mt hiu ủin th xoay chiu u = U sin t thỡ dũng ủin mch l i = I sin t + on mch ủin ny luụn cú( thi tuyn sinh H-C nm 2007) A ZL = R B ZL < ZC C ZL = ZC D ZL > ZC Cõu 35: t vo hai ủu ủon mch ủin RLC khụng phõn nhỏnh mt hiu ủin th xoay chiu cú tn s 50 Hz Bit ủin tr thun R = 25 , cun dõy thun cm (cm thun) cú L = H hiu ủin th hai ủu ủon mch tr pha so vi cng ủ dũng ủin thỡ dung khỏng ca t ủin l( thi tuyn sinh H-C nm 2007) C 125 D A 100 B 150 75 Gii Hiu ủin th hai ủu ủon mch tr pha = so vi cng ủ dũng ủin tg = Z L ZC = Z C = Z L + R R Cm khỏng ca cun dõy Z L = L = 2fL = 50 = 100( ) Z C = 100 + 25 = 125( ) Cõu 36: t hiu ủin th u =100 sin100t (V) vo hai ủu ủon mch RLC khụng phõn nhỏnh vi C, R cú ủ ln khụng ủi v L = H Khi ủú hiu ủin th hiu dng hai ủu mi phn t R, L v C cú ủ ln nh Cụng sut tiờu th ca ủon mch l( thi tuyn sinh H-C nm 2007) A 350 W B 100 W C 200 W D 250 W Gii Ta cú U = U R2 + (U L U C ) = U R U R = 100(V ) U L = 100(V ) Cm khỏng ca cun dõy Z L = L = 100 = 100( ) U L 100 = = 1( A) P = U R I = 100.1 = 100(W ) Z L 100 Cõu 37: t hiu ủin th u = U0sint (U0 khụng ủi) vo hai ủu ủon mch RLC khụng phõn nhỏnh Bit ủin tr thun ca mch khụng ủi Khi cú hin tng cng hng ủin ủon mch, phỏt biu no sau ủõy sai? ( thi tuyn sinh H-C nm 2007) A Hiu ủin th hiu dng hai ủu ủin tr R nh hn hiu ủin th hiu dng hai ủu ủon mch B Cng ủ hiu dng ca dũng ủin mch ủt giỏ tr ln nht C Hiu ủin th tc thi hai ủu ủon mch cựng pha vi hiu ủin th tc thi hai ủu ủin tr R D Cm khỏng v dung khỏng ca ủon mch bng Cõu 38: Ln lt chiu vo catt ca mt t bo quang ủin cỏc bc x ủin t gm bc x cú bc súng = 0,26 àm v bc x cú bc súng = 1,21 thỡ tc ban ủu cc ủi ca cỏc ờlectrụn quang ủin bt t catt ln lt l v1 v v2 vi v2 = v1 Gii hn quang ủin ca kim loi lm catt ny l( thi tuyn sinh H-C nm 2007) B 0,42 àm C 1,45 àm D A 1,00 àm 0,90 àm Gii Vi bc x ta cú 1 hc hc = + mv1 hc = mv12 I= hc 1 = mv1 Vi bc x ta cú hc = 1 1 + mv22 hc = mv22 hc hc 2 = mv2 02 2 v = 1,2 = v2 10,8(0 ) = 16(0 ) 162 10,81 162 10,81 8,41 8,4.0,26 = = = = = 0,42(àm ) 5,2 5,2 5,2 5,2 Cõu 39: Mt lc ủn ủc treo trn mt thang mỏy Khi thang mỏy ủng yờn, lc dao ủng ủiu hũa vi chu kỡ T Khi thang mỏy ủi lờn thng ủng, chm dn ủu vi gia tc cú ủ ln bng mt na gia tc trng trng ti ni ủt thang mỏy thỡ lc dao ủng ủiu hũa vi chu kỡ T bng( thi tuyn sinh H-C nm 2007) T A 2T B T/2 C T D Gii Chu kỡ dao ủng ca lc thang mỏy ủng yờn l T = g Khi lc chuyn ủng vi gia tc a=g/2 chu kỡ xỏc ủnh bi cụng thc T ' = l g' g l gia tc trng trng hiu dng Trong trng hp thang mỏy ủi lờn thng ủng, chm dn ủu vi gia tc cú ủ ln bng mt na gia tc trng trng g' = g / l l = = 2T ' g g /2 Cõu 40: Hai dao ủng ủiu hũa cựng phng cú phng trỡnh ln lt l x1 = sin t (cm ) v x2 = sin t (cm ) Dao ủng tng hp ca hai dao ủng ny cú biờn ủ l( thi tuyn sinh H-C nm 2007) A cm B cm C 2 cm D T ' = 2 cm Gii Ta cú A = A12 + A22 + A1 A2 cos( ) A = + + 2.4.4 cos = (cm ) PHN RIấNG: Thớ sinh ch ủc chn lm phn (Phn I hoc Phn II) Phn I Theo chng trỡnh KHễNG phõn ban (10 cõu, t cõu 41 ủn cõu 50): Trang 5/6 - Mó ủ thi 135 Cõu 41: Mt ngi mt khụng cú tt quan sỏt mt vt qua mt kớnh lỳp cú tiờu c f=10cm trng thỏi ngm chng cc cn Bit rng mt ngi ủú cú khong thy rừ ngn nht l =24cm v kớnh ủt sỏt mt bi giỏc ca kớnh lỳp v ủ phúng ủi nh qua kớnh lỳp ln lt l( thi tuyn sinh H-C nm 2007) B 3,4 v 3,4 C 5,5 v 5,5 D A 4,5 v 6,5 3,5 v 5,3 Gii Theo đề ta dễ dàng có d ' = 24(cm ) d = d' f 24.10 120 (cm) = = ' d f 24 10 17 d' 24 = = 3,4 d 120 / 17 Gc = k = 3,4 Cõu 42: Vt kớnh v th kớnh ca mt loi kớnh thiờn cú tiờu c ln lt l f1=168 cm v f2=4,8 cm Khong cỏch gia hai kớnh v ủ bi giỏc ca kớnh thiờn ngm chng vụ cc tng ng l( thi tuyn sinh H-C nm 2007) C 172,8 cm v 35 D A 168 cm v 40 B 100 cm v 30 163,2 cm v 35 Gii Khong cỏch hai kớnh O1O2 = f1 + f = 168 + 4,8 = 172,8(cm ) bi giỏc k = f1 168 = = 35 f 4,8 Cõu 43: Hin tng phn x ton phn cú th xy ỏnh sỏng truyn theo chiu t( thi tuyn sinh H-C nm 2007) B nc vo khụng khớ A khụng khớ vo nc ủỏ C khụng khớ vo thy tinh D khụng khớ vo nc Cõu 44: Phỏt biu no sai liờn h mt vi mỏy nh (loi dựng phim) v phng din quang hc? ( thi tuyn sinh H-C nm 2007) A nh ca vt mt v mỏy nh thu ủc ủu l nh tht B Thy tinh th cú vai trũ ging nh vt kớnh C Giỏc mc cú vai trũ ging nh phim D Con ngi cú vai trũ ging nh mn chn cú l vi kớch thc thay ủi ủc Cõu 45: Chiu mt tia sỏng ủn sc t khụng khớ (chit sut bng 1) vo mt phng ca mt thy tinh vi gúc ti 600 Nu tia phn x v tia khỳc x vuụng gúc vi thỡ chit sut ca loi thy tinh ny bng( thi tuyn sinh H-C nm 2007) A B C 2 D Gii Định luật khúc xạ cho ph-ơng trình n1 sin i = n2 sin r S S Tia khúc xạ vuông góc với tia phản xạ i i n1 i+r = r n2 n1 sin i = n sin i = n2 cos i R n = tgi n2 = n1tgi = 1.tg 600 = n1 Cõu 46: Vt kớnh ca mt loi mỏy nh l thu kớnh hi t mng cú tiờu c cm Khong cỏch t vt kớnh ủn phim mỏy nh cú th thay ủi khong t cm ủn 7,5 cm Dựng mỏy nh ny cú th chp ủc nh rừ nột ca vt cỏch vt kớnh t( thi tuyn sinh H-C nm 2007) A mt v trớ bt k B 7,5 cm ủn 105 cm C cm ủn 7,5 cm D 105 cm ủn vụ cựng Gii Cụng thc thu kớnh ỏp dng cho s to nh qua vt kớnh 1 d' f = + ' d = ' d f f d d Vi d =7(cm) 7.7 d = = 77 Vi d=7,5(cm) 7,5.7 d = = 105(cm ) 7,5 Cõu 47: Mt ngi mt khụng cú tt quan sỏt mt vt qua mt kớnh hin vi quang hc trng thỏi mt khụng ủiu tit Mt ngi ủú cú ủim cc cn cỏch mt 25 cm Th kớnh cú G = 13 cm Khi ủú ủ bi giỏc ca kớnh hin vi bng 75 12 Tiờu c vt kớnh f1 v ủ di quang hc ca kớnh hin vi ny l( thi tuyn sinh H-C nm 2007) A f1 = cm v = 12 cm B f1 = 0,8 cm v = 14 cm C f1 = 1,2 cm v = 16 cm D f1 = 0,5 cm v = 11 cm Gii bi giỏc ca kớnh hin vi ngm chng vụ cc xỏc ủnh bi phng trỡnh D G = k1 f2 tiờu c f2=4cm v vt cỏch vt kớnh G = G d f d1' D 75.(13 / 12).4 d1' = = = 13(cm ) D d1 f 25 f1 = d1d1' (13 / 12).13 = 1(cm) = ' d1 + d1 (13 / 12) + 13 Vt vụ cc d 2' = d = f = 4(cm ) = O1O2 = ( f1 + f ) = d1' + d ( f1 + f ) = 13 + (1 + 4) = 12(cm) Cõu 48: t vt sỏng nh AB vuụng gúc trc chớnh (A nm trờn trc chớnh) ca mt thu kớnh mng thỡ nh ca vt to bi thu kớnh nh hn vt Dch chuyn vt dc trc chớnh, v phớa thu kớnh thỡ nh ln dn v cui cựng bng vt Thu kớnh ủú l( thi tuyn sinh H-C nm 2007) B A hi t phõn kỡ C hi t nu vt nm khong t tiờu ủim ủn vụ cựng D hi t nu vt nm khong t tiờu ủim ủn quang tõm ca thu kớnh Cõu 49: Mt lng kớnh cú tit din thng l mt tam giỏc ủu, ba mt nh nhau, chit sut n = , ủc ủt khụng khớ (chit sut bng 1) Chiu tia sỏng ủn sc, nm mt phng tit din thng, vo mt bờn ca lng kớnh vi gúc ti i1=600 Gúc lch D ca tia lú mt bờn kia( thi tuyn sinh H-C nm 2007) A gim i gim B gim i tng C tng i thay ủi D khụng ủi i tng Gii sin i1 sin 600 sin i1 = n sin r1 = = = sin r1 n r1 = 30 Công thức lăng kính cho ta r1 + r2 = A r2 = A r1 = 60 30 = 30 Định luật khúc xạ cho điểm tới J mt bờn th sin r2 = sin i2 = n sin r2 = sin 300 = sin i2 n i2 = 600 = i1 Trng hp ny gúc lch ủt giỏ tr cc tiu Cõu 50: Khi mt vt tin li gn mt gng phng thỡ nh ca vt to bi gng( thi tuyn sinh H-C nm 2007) A tin xa gng B tin li gn gng v cú kớch thc tng dn C tin li gn gng v cú kớch thc khụng ủi D luụn luụn di chuyn ngc chiu vi chiu di chuyn ca vt Phn II Theo chng trỡnh phõn ban (10 cõu, t cõu 51 ủn cõu 60): Cõu 53: Mt lc vt lớ l mt mnh, hỡnh tr, ủng cht, lng m, chiu di , dao ủng ủiu hũa (trong mt mt phng thng ủng) quanh mt trc c ủnh nm ngang ủi qua mt ủu Bit momen quỏn tớnh ca ủi vi trc quay ủó cho l I = ml Ti ni cú gia tc trng trng g, dao ủng ca lc ny cú tn s gúc l( thi tuyn sinh H-C nm 2007) 2g g 3g g B = C = D = A = 3l l 2l 3l Cõu 54: Cú ba qu cu nh ủng cht lng m1, m2 v m3 ủc gn theo th t ti cỏc ủim A, B v C trờn mt AC hỡnh tr mnh, cng, cú lng khụng ủỏng k, cho xuyờn qua tõm ca cỏc qu cu Bit m1 = 2m2 = 2M v AB = BC tõm ca h nm ti trung ủim ca AB thỡ lng m3 bng( thi tuyn sinh H-C nm 2007) 2M M A B C.M D 2M 3 Cõu 55: Cng ủ ca chựm ỏnh sỏng ủn sc truyn mt mụi trng hp th ỏnh sỏng( thi tuyn sinh H-C nm 2007) A gim t l nghch vi bỡnh phng ủ di ủng ủi B gim t l nghch vi ủ di ủng ủi C gim theo hm s m ca ủ di ủng ủi D khụng ph thuc ủ di ủng ủi Cõu 56: Trờn mt ủng ray thng ni gia thit b phỏt õm P v thit b thu õm T, ngi ta cho thit b P chuyn ủng vi tc 20 m/s li gn thit b T ủng yờn Bit õm thit b P phỏt cú tn s 1136 Hz, tc õm khụng khớ l 340 m/s Tn s õm m thit b T thu ủc l( thi tuyn sinh H-C nm 2007) A 1225 Hz B 1207 Hz C 1073 Hz D 1215 Hz Cõu 57: Do s phỏt bc x nờn mi ngy (86400 s) lng Mt Tri gim mt lng 3,744.1014 kg Bit tc ỏnh sỏng chõn khụng l 3.108 m/s Cụng sut bc x (phỏt x) trung bỡnh ca Mt Tri bng( thi tuyn sinh H-C nm 2007) A 6,9.1015 MW B 3,9 1015 MW C 4,9 1015 MW D 5,9 1015 MW Cõu 51: Mt vt rn ủang quay chm dn ủu quanh mt trc c ủnh xuyờn qua vt thỡ( thi tuyn sinh H-C nm 2007) A gia tc gúc luụn cú giỏ tr õm B tớch tc gúc v gia tc gúc l s õm C tớch tc gúc v gia tc gúc l s dng D tc gúc luụn cú giỏ tr õm Cõu 52: Mt ngi ủang ủng mộp ca mt sn hỡnh trũn, nm ngang Sn cú th quay mt phng nm ngang quanh mt trc c ủnh, thng ủng, ủi qua tõm sn B qua cỏc lc cn Lỳc ủu sn v ngi ủng yờn Nu ngi y chy quanh mộp sn theo mt chiu thỡ sn( thi tuyn sinh H-C nm 2007) A quay cựng chiu chuyn ủng ca ngi ri sau ủú quay ngc li B quay cựng chiu chuyn ủng ca ngi C quay ngc chiu chuyn ủng ca ngi D ủng yờn vỡ lng ca sn ln hn lng ca ngi Cõu 58: Mt bỏnh xe cú momen quỏn tớnh ủi vi trc quay c ủnh l kg.m2 ủang ủng yờn thỡ chu tỏc dng ca mt momen lc 30 N.m ủi vi trc quay B qua mi lc cn Sau bao lõu, k t bt ủu quay, bỏnh xe ủt ti tc gúc cú ủ ln 100 rad/s? ( thi tuyn sinh H-C nm 2007) A 15 s B 12 s C 30 s D 20 s Gii Gia tc gúc ca mi M 30 = = 5(rad / s ) = I Phng trỡnh tc ủ gúc ca vt theo thi gian t = + t = 5t 100 t = t = = 20(s ) Cõu 59: Mt vt rn ủang quay quanh mt trc c ủnh xuyờn qua vt Cỏc ủim trờn vt rn (khụng thuc trc quay) ( thi tuyn sinh H-C nm 2007) A cựng mt thi ủim, khụng cựng gia tc gúc B quay ủc nhng gúc khụng bng cựng mt khong thi gian C cựng mt thi ủim, cú cựng tc gúc D cựng mt thi ủim, cú cựng tc di Cõu 60: Phỏt biu no sai núi v momen quỏn tớnh ca mt vt rn ủi vi mt trc quay xỏc ủnh? ( thi tuyn sinh H-C nm 2007) A Momen quỏn tớnh ca mt vt rn cú th dng, cú th õm tựy thuc vo chiu quay ca vt B Momen quỏn tớnh ca mt vt rn ph thuc vo v trớ trc quay C Momen quỏn tớnh ca mt vt rn ủc trng cho mc quỏn tớnh ca vt chuyn ủng quay D Momen quỏn tớnh ca mt vt rn luụn luụn dng [...]... • Lời giải chi tiết đề thi THPT Quốc gia môn Vật lí 2016 - Tăng Hải Tuân • Lời giải chi tiết đề thi THPT Quốc gia môn Vật lí 2015 - Tăng Hải Tuân • Lời giải chi tiết đề thi Đại học khối A 2014 - Tăng Hải Tuân • Lời giải chi tiết đề thi Đại học khối A 2013 - Tăng Hải Tuân Tăng Hải Tuân 12 fb.com/tanghaituan.vlpt GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2016 MÔN: VẬT LÝ Thực hiện: Hồ Văn Diên Mã đề: 169... C HẾT Trang 16/16 – Giải chi tiết đề thi THPT Quốc gia 2016, môn Vật lý, mã đề thi 169 KÌ THI THPT Quốc Gia NĂM 2015 MÔN THI: VẬT LÝ Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề Mã đề thi: 138 Cấu trúc đề thi THPTQG môn Vật Lí năm 2015 Chương Tiết Số câu 1 Dao động cơ 11 10 2 Sóng cơ 8 7 3 Điện xoay chi u 15 12 4 Sóng điện từ 5 4 5 Sóng ánh sáng 9 5 6 Lượng... không B Trong sóng điện từ, điện trường và từ trường tại mỗi điểm luôn biến thi n điều hòa lệch pha nhau 0,5 C Sóng điện từ là sóng dọc D Sóng điện từ không mang năng lượng B Điện trường và từ trường tại mỗi điểm luôn cùng pha C Sóng điện từ là sóng ngang D Sóng điện từ mang năng lượng Đáp án: A Trang 4/16 – Giải chi tiết đề thi THPT Quốc gia 2016, môn Vật lý, mã đề thi 169 Câu 26: Cho dòng điện có cường... điểm lò xo dãn 4 cm, tốc độ của vật là 6 2 v (cm/s); tại thời điểm lò xo dãn 6 cm, tốc độ của vật là 3 6 v (cm/s) Lấy g = 9,8 m/s2 Trong một chu kì, tốc độ trung bình của vật trong khoảng thời gian lò xo bị dãn có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây? A 1,52 m/s B 1,26 m/s C 1,43 m/s D 1,21 m/s Trang 7/16 – Giải chi tiết đề thi THPT Quốc gia 2016, môn Vật lý, mã đề thi 169 Gọi  là độ giãn của lò... ta có 2  a  8,75   2 và 2  a  31    2 15 b2 b2 Ta thu được hệ bậc nhất ba ẩn là a,  và  giải được a = ,  = 4, = 81  b = 18   2 AB  4, 5  điểm Q nằm trên cực đại thứ 4 Ta có   b2  a 2  a   QB  QA  4  AB2  QA2  QA  4  182  QA2  QA  16  QA  2,125 (cm) Đáp án: C Trang 9/16 – Giải chi tiết đề thi THPT Quốc gia 2016, môn Vật lý, mã đề thi 169 Câu 38: Một thấu kính... (năm) = 160,5 (triệu năm) t   5,065.10 (s) = 362,5.24.3600 3k Đáp án: D Trang 13/16 – Giải chi tiết đề thi THPT Quốc gia 2016, môn Vật lý, mã đề thi 169 Câu 45: Từ một trạm điện, điện năng được truyền tải đến nơi tiêu thụ bằng đường dây tải điện một pha Biết công suất truyền đến nơi tiêu thụ luôn không đổi, điện áp và cường độ dòng điện luôn cùng pha Ban đầu, nếu ở trạm điện chưa sử dụng máy biến áp... tăng 2 lần D tăng 2 lần Trang 2/16 – Giải chi tiết đề thi THPT Quốc gia 2016, môn Vật lý, mã đề thi 169 1 k  tần số dao động của con lắc chỉ phụ thuộc những yếu tố bên trong như chất liệu làm 2 m con lắc lò xo, khối lượng vật nặng Biên độ không ảnh hưởng đến tần số con lắc Đáp án: A f Câu 15: Khi bắn phá hạt nhân 14 7N bằng hạt , người ta thu được một hạt prôtôn và một hạt nhân X Hạt nhân X là A 12... 1   L   R   Z L  ZC  2  R 2 U ZC 2 Z  1  L   R  Gọi  là độ lệch pha giữa u và i khi mạch có dung khác ZC (các giá trị , 0 đều lấy giá trị đại số) Xét: cos( – 0) = cos  cos 0  sin  sin 0  Z L  ZC  2  R 2 Trang 12/16 – Giải chi tiết đề thi THPT Quốc gia 2016, môn Vật lý, mã đề thi 169 R  ZL  ZL  ZC 2  R 2 R 2  ZL2 R  ZL   ZL  ZC     Z L  ZC  2  R 2... dù ít nhiều vẫn có tính chất nhiệt nhưng không ai dùng tia X để sấy khô, sưởi ấm cả Trang 3/16 – Giải chi tiết đề thi THPT Quốc gia 2016, môn Vật lý, mã đề thi 169 Đáp án: B Câu 21: Đặt điện áp u=U0cost (U0 không đổi,  thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp Hiện tượng cộng hưởng điện xảy ra khi 1 A 2LCR – 1 = 0 B... thức 2  U1 n U1 19  Với bài toán này thì n = 100, x = U1 99 Đáp án: A Thay vào công thức (*), ta được Trang 14/16 – Giải chi tiết đề thi THPT Quốc gia 2016, môn Vật lý, mã đề thi 169 Câu 46: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn S phát ra đồng thời ba bức xạ đơn sắc có bước sóng lần lượt là: 0,4 m; 0,5 m và 0,6 m Trên màn, trong khoảng giữa hai vân sáng liên tiếp cùng màu với vân
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải chi tiết đề thi ĐH môn Vật Lí 2007 đến 2016 và đề thi minh họa 2017, Giải chi tiết đề thi ĐH môn Vật Lí 2007 đến 2016 và đề thi minh họa 2017, Giải chi tiết đề thi ĐH môn Vật Lí 2007 đến 2016 và đề thi minh họa 2017

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay