(LUẬN ÁN TIẾN SĨ SỬ HỌC) PHONG TRÀO CÔNG NHÂN ở các đô THỊ MIỀN NAM VIỆT NAM TRONG KHÁNG CHIẾN CHỐNG mỹ từ năm 1954 đến năm 1965

30 130 0
  • Loading ...
1/30 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 15:31

LUẬN ÁN TIẾN SĨ SỬ HỌCLUẬN ÁN TIẾN SĨ SỬ HỌCLUẬN ÁN TIẾN SĨ SỬ HỌCLUẬN ÁN TIẾN SĨ SỬ HỌCLUẬN ÁN TIẾN SĨ SỬ HỌCLUẬN ÁN TIẾN SĨ SỬ HỌCLUẬN ÁN TIẾN SĨ SỬ HỌCLUẬN ÁN TIẾN SĨ SỬ HỌCLUẬN ÁN TIẾN SĨ SỬ HỌCLUẬN ÁN TIẾN SĨ SỬ HỌCLUẬN ÁN TIẾN SĨ SỬ HỌCLUẬN ÁN TIẾN SĨ SỬ HỌCLUẬN ÁN TIẾN SĨ SỬ HỌC ĐẠI HỌC HUẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN PHONG TRÀO CÔNG NHÂN Ở CÁC ĐÔ THỊ MIỀN NAM VIỆT NAM TRONG KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ TỪ NĂM 1954 ĐẾN NĂM 1965 Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam Mã số: 62 22 03 13 LUẬN ÁN TIẾN SĨ SỬ HỌC HUẾ - NĂM 2016 Công trình đƣợc hoàn thành Trƣờng Đại học Sƣ phạm Huế - Đại học Huế Ngƣời hƣớng dẫn khoa học - PGS.TS LÊ CUNG Phản biện 1: Phản biện 2: Phản biện 3: Luận án bảo vệ Hội đồng chấm Luận án cấp Đại học Huế tại: Vào hồi ngày tháng năm 2016 Có thể tìm hiểu luận án thư viện: Đại học Sư phạm Huế, Đại học Huế Những cụm từ viết tắt: CQNĐD CQSG ĐTMN HLĐGP LSQS NCLS NXB PTT TPHCM TTLT VNCH Chính quyền Ngô Đình Diệm Chính quyền Sài Gòn Đô thị miền Nam Hội Lao động giải phóng miền Nam Việt Nam Lịch sử quân Nghiên cứu Lịch sử Nhà xuất Phủ Tổng thống Thành phố Hồ Chí Minh Trung tâm Lưu trữ Việt Nam Cộng hòa MỞ ĐẦU LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Trong dòng chảy lịch sử Việt Nam đại, phong trào công nhân đô thị miền Nam (ĐTMN) (1954-1975) phận phong trào ĐTMN, phong trào cách mạng Việt Nam, góp phần quan trọng nghiệp giải phóng miền Nam, thống đất nước Phong trào công nhân ĐTMN từ năm 1954 đến năm 1965 diễn liên tục, sôi liệt, thu hút hầu hết công nhân ngành tham gia công nhân hỏa xa, công nhân thủy điện, công nhân bến tàu, công nhân ngành dệt, công nhân taxi, công nhân xăng dầu, công nhân Savon, công nhân vô tuyến viễn thông, Mặc dầu, bị Mỹ quyền Sài Gòn (CQSG) dùng âm mưu, thủ đoạn để kìm kẹp, khủng bố đàn áp liệt phong trào công nhân ĐTMN giữ vững tiếp tục phát triển theo hướng lên cách mạng miền Nam Phong trào công nhân ĐTMN nét đặc sắc tiến trình lịch sử đấu tranh giữ nước dân tộc ta, ghi dấu ấn quan trọng lịch sử Việt Nam đại Phong trào chứng minh tinh thần yêu nước tinh thần đấu tranh cách mạng giai cấp công nhân Việt Nam Phong trào biểu thị thống hành động giai cấp công nhân tầng lớp nhân dân lao động khác thành thị, công nhân ĐTMN lực lượng nòng cốt, dẫn đầu có tác dụng cổ vũ đồng bào đô thị nông thôn đấu tranh chung nghiệp giải phóng miền Nam, thống đất nước Cùng với phong trào tầng lớp nhân dân ĐTMN, phong trào công nhân ĐTMN giáng đòn mạnh mẽ vào hậu an toàn Mỹ, CQSG Sự tiến công thành thị, nòng cốt phong trào công nhân, có tác dụng bước phá lỏng kìm kẹp địch đô thị, cô lập địch trị, làm cho hậu phương địch trở nên rối loạn, đẩy Mỹ CQSG bước rơi vào tình trạng khủng khoảng nghiêm trọng Phong trào công nhân ĐTMN góp phần tạo nên trận mới, biến đô thị bị địch tạm chiếm thành tiền phương phong trào cách mạng miền Nam, thuận lợi cho việc xây dựng lực lượng cách mạng nội đô, tạo điều kiện tiến đến giải phóng đô thị, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống đất nước (30-4-1975) Tuy nhiên, nay, phong trào công nhân cao su miền Nam nghiên cứu đầy đủ, có tính hệ thống, lại mảng trống phong trào công nhân ĐTMN Việt Nam (1954-1975) chưa giới sử học Việt Nam quan tâm nghiên cứu Vì vậy, việc tiến hành nghiên cứu phong trào công nhân ĐTMN (1954-1975), trước hết giai đoạn từ sau Hiệp định Genève (21-7-1954) đến thời điểm “Chiến tranh đặc biệt” Mỹ bị phá sản miền Nam (61965) cần thiết, vừa có ý nghĩa khoa học, vừa có ý nghĩa thực tiễn Với lý đó, chọn đề tài: “Phong trào công nhân đô thị miền Nam Việt Nam kháng chiến chống Mỹ từ năm 1954 đến năm 1965” làm đề tài nghiên cứu cho luận án Tiến sĩ, chuyên ngành Lịch sử Việt Nam Về ý nghĩa khoa học, luận án góp phần làm rõ hơn, đầy đủ giai đoạn lịch sử vẻ vang dân tộc nghiệp giải phóng miền Nam, thống đất nước; chất CQSG Mỹ điều khiển tham vọng tiêu diệt phong trào kháng chiến nhân dân miền Nam; chủ trương Đảng cấp việc lãnh đạo phong trào công nhân ĐTMN; tính đắn sáng tạo Đảng với phương châm đấu tranh “hai chân, ba mũi”, “ba mũi giáp công”, “ba vùng chiến lược” kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-1975); hiểu chất phong trào công nhân ĐTMN, phong trào diễn điều kiện chiến tranh giải phóng dân tộc, thông qua thấy tính đa dạng, phong phú hình thức biện pháp đấu tranh phong trào; kết đạt phong trào lĩnh vực dân sinh, dân chủ; hiểu phong trào công nhân ngành, phối hợp chung công nhân toàn ngành, liên kết phong trào công nhân ĐTMN với phong trào đấu tranh tầng lớp nhân dân Về ý nghĩa thực tiễn, nghiệp đổi đất nước Đảng khởi xướng, công nghiệp hóa, đại hóa giữ vị trí then chốt Vì vậy, luận án góp thêm số kinh nghiệm cho nhà trị xã hội vận dụng vào việc hoạch định sách công nhân Mặt khác, luận án góp phần nâng cao niềm tự hào cho giai cấp công nhân, giáo dục lịch sử truyền thống cách mạng cho công nhân để họ làm tốt nhiệm vụ bảo vệ thành cách mạng xây dựng đất nước theo đường lối đổi Đảng mà nhân dân ta thực Luận án góp phần bổ sung tư liệu phong trào công nhân miền Nam kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-1975) Mặt khác, kết luận án sử dụng làm tài liệu cho giáo viên, sinh viên, học sinh trường đại học, cao đẳng, trung học phổ thông vận dụng nghiên cứu giảng dạy lịch sử dân tộc lịch sử địa phương; góp phần vào việc biên soạn lịch sử công nhân Việt Nam nói chung, công nhân đô thị kháng chiến chống Mỹ (1954-1975) nói riêng ĐỐI TƢỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 2.1 Đối tƣợng nghiên cứu Đối tượng luận án phong trào công nhân ĐTMN kháng chiến chống Mỹ từ năm 1954 đến năm 1965, tập trung nghiên cứu mục tiêu, diễn biến, hình thức, biện pháp, kết đấu tranh công nhân ĐTMN làm rõ tính chất, đặc điểm ý nghĩa phong trào công nhân ĐTMN từ năm 1954 đến năm 1965 Để làm rõ nội dung này, luận án ý đến việc trình bày, phân tích cấu, đội ngũ, đời sống công nhân ĐTMN chế độ Mỹ CQSG 2.2 Phạm vi nghiên cứu Về không gian, luận án nghiên cứu phong trào công nhân ĐTMN (1954-1965) Miền Nam hiểu theo nghĩa hai miền Nam Bắc theo quy định Hiệp định Genève năm 1954 Tuy nhiên, luận án tập trung nghiên cứu phong trào công nhân đô thị lớn Sài Gòn, Biên Hòa, Nha Trang, Đà Nẵng, Huế, đô thị tiêu biểu - nơi tập trung đông đảo công nhân diễn đấu tranh điển hình Về thời gian, luận án giới hạn từ năm 1954 đến năm 1965, cụ thể từ Hiệp định Genève (21-7-1954) ký kết đến thời điểm “Chiến tranh đặc biệt” Mỹ bị phá sản với chiến thắng Ba Gia Quảng Ngãi (6-1965) Những vấn đề trình bày luận án xếp theo trình phát triển lịch sử, thể tính liên tục từ năm 1954 đến năm 1965 MỤC ĐÍCH VÀ NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU 3.1 Mục đích nghiên cứu Mục đích luận án tái tranh lịch sử phong trào công nhân ĐTMN kháng chiến chống Mỹ từ năm 1954 đến năm 1965 cách có hệ thống Kết nghiên cứu luận án góp phần cung cấp luận cho nhà trị - xã hội việc hoạch định sách công nhân 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Một là, làm rõ sách Mỹ CQSG, đời sống công nhân ĐTMN từ năm 1954 đến năm 1965, từ lý giải nguồn gốc phong trào Hai là, trình bày phân tích chủ trương Đảng cấp công nhân ĐTMN Quá trình đấu tranh, mục tiêu, hình thức biện pháp phong trào công nhân ĐTMN qua giai đoạn: 1954-1960, 1961-1965 Ba là, phân tích, làm rõ số tính chất, đặc điểm ý nghĩa lịch sử phong trào công nhân ĐTMN từ năm 1954 đến năm 1965 NGUỒN TÀI LIỆU VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 4.1 Nguồn tài liệu Luận án chủ yếu xây dựng sở nguồn tài liệu sau đây: - Các văn kiện Đảng Cộng sản Việt Nam, tác phẩm đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam viết cách mạng giải phóng dân tộc, kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, công nhân phong trào công nhân - Các công trình nghiên cứu kháng chiến chống Mỹ, cứu nước Viện Sử học, Viện Lịch sử Đảng, Viện Lịch sử quân chuyên khảo tập thể nhà nghiên cứu riêng nhà nghiên cứu - Các tài liệu lưu trữ liên quan tới kháng chiến chống Mỹ, cứu nước phong trào công nhân miền Nam lưu trữ Trung tâm Lưu trữ (TTLT) Quốc gia II thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM), TTLT thành phố Biên Hòa, Nha Trang, Đà Nẵng, Huế - Luận án ý tham khảo công trình luận án Tiến sĩ, luận văn Thạc sĩ viết tạp chí có nội dung liên quan đến đề tài - Bên cạnh đó, luận án sử dụng số tư liệu thu thập từ việc khảo sát thực địa vấn nhân chứng 4.2 Phƣơng pháp nghiên cứu Trên sở phương pháp luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, luận án sử dụng phương pháp lịch sử kết hợp với phương pháp logic chủ yếu Bên cạnh đó, luận án sử dụng phương pháp thống kê, so sánh, phân tích sở khảo cứu nguồn tài liệu văn Ngoài ra, sử dụng phương pháp liên ngành, kế thừa thành môn khoa học khác trị học, kinh tế học, để nghiên cứu trình bày luận án ĐÓNG GÓP CỦA LUẬN ÁN Một là, luận án công trình nghiên cứu tương đối có hệ thống phong trào công nhân ĐTMN từ năm 1954 đến năm 1965, góp phần bổ sung tư liệu số luận điểm nhằm làm rõ lịch sử phong trào ĐTMN nói riêng lịch sử Việt Nam khung thời gian Hai là, luận án làm rõ sách Mỹ CQSG công nhân ĐTMN, để từ giải thích cho nảy sinh phong trào đấu tranh giai cấp công nhân ĐTMN từ năm 1954 đến năm 1965 Hiểu tính dân tộc đặc điểm phong trào công nhân ĐTMN - phong trào diễn điều kiện chiến tranh giải phóng dân tộc, thông qua thấy tính đa dạng, phong phú hình thức biện pháp đấu tranh phong trào Ba là, luận án rõ mục tiêu đấu tranh công nhân ĐTMN kết đạt phong trào lĩnh vực dân sinh, dân chủ, Hiểu đoàn kết đấu tranh phong trào công nhân ngành, công nhân ngành, công nhân ĐTMN với giai cấp nông dân tầng lớp nhân dân lao động toàn miền Bốn là, luận án nêu bật tính chất, đặc điểm đóng góp phong trào công nhân ĐTMN nghiệp giải phóng miền Nam, thống đất nước Luận án góp phần giáo dục truyền thống đấu tranh yêu nước, nâng cao niềm tự hào cho giai cấp công nhân nay, kết nghiên cứu luận án cung cấp nguồn tư liệu tương đối hoàn chỉnh phong trào công nhân ĐTMN (1954-1965) BỐ CỤC CỦA LUẬN ÁN Ngoài phần mở đầu (6 trang), kết luận (4 trang), tài liệu tham khảo (26 trang), nội dung luận án gồm chương: Chương 1: Tổng quan (17 trang) Chương 2: Phong trào công nhân đô thị miền Nam giai đoạn 1954-1960 (51 trang) Chương 3: Phong trào công nhân đô thị miền Nam giai đoạn 1961-1965 (46 trang) Chương 4: Tính chất, đặc điểm ý nghĩa lịch sử phong trào công nhân đô thị miền Nam từ năm 1954 đến năm 1965 (27 trang) Chƣơng TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 1.1 Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài 1.1.1 Nhóm công trình nghiên cứu công nhân phong trào công nhân Việt Nam Trước năm 1975, nghiên cứu công nhân phong trào công nhân Việt Nam có công trình sau: Trần Văn Giàu (1958), Giai cấp công nhân Việt Nam hình thành phát triển từ giai cấp “tự mình” đến giai cấp “cho mình”, Nhà xuất (NXB) Sự Thật, Hà Nội; Vũ Ngọc Nguyên (1959), Công nhân Nam Bộ khói lửa, NXB Lao Động, Hà Nội; Hoàng Quốc Việt (1959), Những nét sơ lược lịch sử phong trào công nhân công đoàn Việt Nam 1860-1945, NXB Lao Động, Hà Nội Võ Nguyên (1961), Phong trào công nhân miền Nam, NXB Sự Thật, Hà Nội; Trần Văn Giàu (1962), (1963), Giai cấp công nhân Việt Nam từ Đảng Cộng sản thành lập đến cách mạng thành công (19301945), (3 tập), NXB Sử Học, Hà Nội; Diệp Liên Anh (1963), Máu trắng máu đào, NXB Lao Động Mới, Sài Gòn; Lê Nguyên Khôi, Dương Phẩm (1965), Công nhân miền Nam đấu tranh chống Mỹ Diệm, NXB Phổ Thông, Hà Nội; Trần Tử Bình (1965), Phú Riềng đỏ, NXB Lao Động, Hà Nội, Sau năm 1975, nghiên cứu công nhân phong trào công nhân Việt Nam có công trình sau: Cao Văn Lượng (1977), Công nhân miền Nam Việt Nam kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-1975), NXB Khoa học Xã hội, Hà Nội; Một vài ý kiến đội ngũ công nhân lao động miền Nam công tác công đoàn vùng giải phóng (1978), NXB Lao Động, Hà Nội; Ngô Văn Hoà, Dương Kinh Quốc (1978), Giai cấp công nhân Việt Nam trước thành lập Đảng, NXB Khoa học Xã hội, Hà Nội; Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (1995), Phong trào công nhân lao động hoạt động công đoàn giải phóng miền Nam Việt Nam 1954-1975, NXB Lao Động; Liên đoàn lao động Quảng Nam - Đà Nẵng (1996), Lịch sử phong trào đấu tranh cách mạng công nhân lao động hoạt động công đoàn Quảng Nam - Đà Nẵng (19541975), NXB Đà Nẵng; Liên đoàn Lao động tỉnh Thừa Thiên Huế (1998), Lịch sử phong trào công nhân lao động công đoàn tỉnh Thừa Thiên Huế, Tập (1930-1975), NXB Lao động, Hà Nội; Nguyễn Thị Mộng Tuyền (2009), Phong trào đấu tranh công nhân cao su Thủ Dầu Một 30 năm chiến tranh giải phóng (1945-1975), luận án Tiến sĩ, Viện Phát triển bền vững vùng Nam Bộ TPHCM; Cao Văn Lượng (1964), Vấn đề liên minh công nông cách mạng dân tộc dân chủ miền Nam Việt Nam nay, Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử (NCLS) số 64, 1.1.2 Nhóm công trình nghiên cứu công nhân phong trào công nhân đô thị miền Nam Trần Bút (1965), Công nhân Đà Nẵng chĩa thẳng mũi nhọn đấu tranh vào đầu bọn xâm lược Mỹ, NXB Lao Động, Hà Nội; Hữu Tuấn (1965), Công nhân đô thị tuyến đầu Tổ quốc, NXB Lao Động, Hà Nội; Lê Thị Quý (1988), Nghiệp đoàn Sài Gòn phong trào công nhân, NXB TPHCM; Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động TPHCM (1993), Công nhân Sài Gòn - Chợ Lớn nghiệp giải phóng dân tộc, NXB Lao Động, TPHCM; Phạm Hồng Thụy, Mỹ Hà, Đinh Thu Xuân (1998), Lịch sử xí nghiệp liên hợp Ba Son 1863-1998, NXB Quân đội Nhân dân, Hà Nội; Trần Xuân Thảo (2000), Phong trào đấu tranh nữ công nhân Sài Gòn - Gia Định 1954-1975, Luận văn Thạc sĩ, Trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn TPHCM; Nguyễn Thị Thu Huyền (2013), Phong trào đấu tranh công nhân Sài Gòn (1954-1975), luận văn Thạc sĩ, Trường Đại học Sư phạm TPHCM; Về công bố tạp chí NCLS, tạp chí LSQS kể, Cao Văn Lượng (1974), Bước đầu tìm hiểu cấu công nhân, lao động thành thị miền Nam Việt Nam nay, Tạp chí NCLS, số 159; Lê Cung (2000), Phong trào công nhân Huế năm đầu sau Hiệp định Genève 1954, Tạp chí NCLS, số 1; Lê Cung (2006), Cuộc đấu tranh công nhân ngành thủy điện miền Nam năm đầu sau Hiệp định Genève (1954), Tạp chí Lịch sử quân (LSQS), số 2; Lê Cung (2012), Phong trào công nhân mục tiêu dân sinh ĐTMN Việt Nam giai đoạn 1954-1959, Tạp chí NCLS, số Tựu trung công trình nghiên cứu giải vấn đề sau: Một là, khái quát lịch sử hình thành phát triển đội ngũ công nhân Việt Nam qua giai đoạn lịch sử từ trước thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đến kháng chiến chống thực dân Pháp (19451954) kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-1975) Hai là, hầu hết công trình nghiên cứu sách thống trị tất lĩnh vực trị, kinh tế, văn hóa - xã hội thực dân Pháp, đế quốc Mỹ công nhân Việt Nam; sách thực dân Pháp đế quốc Mỹ, đời sống công nhân Việt Nam cực khổ Ba là, công trình trình bày phong trào công nhân Việt Nam kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954) kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-1975); đồng thời, nghiên cứu đưa nhận xét, đánh giá đặc điểm phong trào công nhân Việt Nam qua thời kỳ Bốn là, số công trình trình bày chi tiết số đấu tranh công nhân ĐTMN thời kháng chiến chống Mỹ giới hạn số ngành, số địa phương khung thời gian hẹp mà 1.2 Những vấn đề đặt cần tiếp tục đƣợc nghiên cứu Luận án nhằm hướng đến giải số nội dung sau: - Phân tích âm mưu biện pháp Mỹ CQSG công nhân ĐTMN từ năm 1954 đến năm 1965 - Trên sở khai thác nguồn tư liệu từ nhiều phía, luận án luận giải, tái cách chi tiết mục tiêu diễn biến phong trào công nhân ĐTMN từ năm 1954 đến 1965 - Rút tính chất, đặc điểm phong trào công nhân ĐTMN - Chứng minh khẳng định vai trò to lớn phong trào công nhân ĐTMN việc góp phần đánh thắng chiến lược chiến tranh Mỹ miền Nam Việt Nam từ năm 1954 đến 1965 Mặt khác, rút ý nghĩa lịch sử phong trào công nhân ĐTMN; sở giúp nhà trị - xã hội hoạch định sách giai cấp công nhân Chƣơng PHONG TRÀO CÔNG NHÂN Ở CÁC ĐÔ THỊ MIỀN NAM (1961-1965) 3.1 Chính sách Mỹ quyền Sài Gòn công nhân đô thị miền Nam (1961-1965) 3.1.1 Khái quát tình hình miền Nam Việt Nam (1961-1965) Để tiếp tục giữ vững miền Nam quỹ đạo Mỹ, năm 1961, sau bước vào Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Kennedy định loại bỏ chiến lược “trả đũa ạt” chấp nhận chiến lược quân “phản ứng linh hoạt” toàn cầu Maxwell Taylor đề xướng “Chiến tranh đặc biệt” ba loại hình chiến tranh chiến lược “phản ứng linh hoạt” Song âm mưu hành động Mỹ CQNĐD không cản bước tiến cách mạng miền Nam Trên hai mặt quân trị, quân dân miền Nam liên tục tiến công giành thắng lợi có ý nghĩa chiến lược 3.1.2 Chính sách Mỹ quyền Sài Gòn công nhân đô thị miền Nam 3.1.2.1 Về tƣ tƣởng - trị Về mặt tư tưởng, CQSG tiếp tục truyền bá tư tưởng cần lao nhân vị công nhân miền Nam Mỹ CQSG cho bọn tay sai Tổng Liên đoàn Lao công xuất thường xuyên nội san báo chí công nhân để tuyên truyền luận điệu phản động như: “Tư nhân dân”, “hòa bình giai cấp”, “hợp tác giai cấp”, “hữu sản hóa vô sản” Về trị, để mua chuộc công nhân ĐTMN, mặt, Mỹ CQSG đẩy mạnh sách lôi kéo công nhân tham gia vào tổ chức đảng Cần lao nhân vị, nghiệp đoàn vàng, Ngoài ra, chúng sử dụng số tay sai tổ chức nghiệp đoàn chui vào phong trào công nhân để tiến hành hoạt động chia rẽ, phá hoại, tiếp tục phương châm “lấy phong trào, phá phong trào, nắm nghiệp đoàn để nắm quần chúng” 3.1.2.2 Về kinh tế Để thực “Chiến tranh đặc biệt”, Mỹ tăng cường viện trợ cho CQSG với hai hình thức chủ yếu viện trợ kinh tế viện trợ quân Chỉ năm 1963, Mỹ viện trợ kinh tế cho CQSG 175 triệu USD Bên cạnh “viện trợ”, Mỹ CQSG đề số 14 sách nhằm thúc đẩy công nghiệp miền Nam phát triển guồng quay chủ nghĩa thực dân phục vụ trực tiếp cho chiến tranh xâm lược Mỹ 3.1.2.3 Về văn hóa - xã hội Sống chế độ Mỹ CQSG, công nhân miền Nam chịu tác động thuyết sinh, sống gấp, sống vội, đồi trụy mê họ môi trường tràn ngập văn hóa Mỹ từ sách báo đến phim ảnh, hàng nội hàng ngoại tất xoay quanh chủ đề cao bồi, tình ái, mục tiêu chiến tranh, “chống Cộng” 3.2 Đội ngũ đời sống công nhân đô thị miền Nam (1961-1965) 3.2.1 Đội ngũ công nhân đô thị miền Nam Những sách kinh tế, sách công thương nghiệp làm cho số lượng công nhân ngày gia tăng 3.2.2 Đời sống công nhân đô thị miền Nam 3.2.2.1 Thời gian điều kiện lao động Tình trạng bóc lột công nhân tinh vi thông qua việc tăng lao động trở thành tượng phổ biến Bên cạnh đó, tai nạn lao động thường xuyên rình rập, đe dọa đến sống công nhân đẩy nhiều gia đình công nhân vào cảnh tang thương, quẫn 3.2.2.2 Tình trạng giải công, sa thải thất nghiệp Tình trạng giải công, sa thải thất nghiệp mối đe dọa thường xuyên đời sống công nhân ĐTMN giai đoạn 1961-1965 3.2.2.3 Lƣơng công nhân So với giai đoạn 1954-1960, giai đoạn 1961-1965 lương công nhân ĐTMN không tăng 3.3 Diễn biến phong trào công nhân đô thị miền Nam (1961-1965) 3.3.1 Chủ trƣơng Đảng Một là, Đảng đặc biệt trọng đến việc xây dựng tổ chức, đoàn ngũ hóa công nhân trước lúc tiến hành đấu tranh Nghị Hội nghị Trung ương Cục miền Nam lần thứ I (tháng 10-1961) rõ: “Tiến hành tổ chức đoàn thể cách mạng công nhân, nhân dân lao động” mặt võ trang: “Xây dựng lực lượng ngầm quan, xí nghiệp” [101; tr 627-628] Hai là, Đảng đề chủ trương cần thiết phải thành lập Ban Công vận Ba là, song song với việc xây dựng, tổ chức HLĐGP thành lập Ban Công vận, phong trào công nhân ĐTMN giai đoạn 1961-1965, Đảng đặc biệt trọng đến việc đề chủ trương thích hợp 15 3.3.2 Diễn biến phong trào 3.3.2.1 Phong trào công nhân mục tiêu dân sinh Mở đầu đình công 400 công nhân hãng Savon ngày 6-3-1961 đòi thỏa mãn lương bổng chấm dứt việc sa thải công nhân vô cớ [163; tr 4] Ngày 6-9-1961, công nhân hãng dầu Stanvac đình công Cuộc đình công công nhân hãng dầu Stanvac đồng tình, ủng hộ hàng vạn công nhân cao su Biên Hoà, Thủ Dầu Một, 100 nghiệp đoàn Sài Gòn - Chợ Lớn, 40.000 lái xe bà nông dân Một số báo chí Sài Gòn trích thái độ chủ hãng Stanvac Nối tiếp đấu tranh công nhân hãng Stanvac, ngày 11-11-1961, công nhân tài xế taxi mướn xe ông Lê Văn Lượm đình công đòi chủ hãng thâu nhận tài xế Huỳnh Văn Bình bị thu hồi xe trước tháng [60; tr 3] Sang năm 1962, phong trào công nhân ĐTMN mục tiêu dân sinh tiếp tục diễn Mở đầu đấu tranh công nhân xích lô, cuối tháng 2-1962 Trước tinh thần đấu tranh liệt công nhân, Đô trưởng Sài Gòn - Chợ Lớn phải thu hồi giấy phép chuyên chở nói hãng Vinaco [249; tr 66] Sang năm 1963, khí phong trào công nhân ĐTMN nâng lên Hàng nghìn đấu tranh mục tiêu dân sinh tiếp tục diễn Tại Sài Gòn, đấu tranh Nghiệp đoàn công nhân Autobus (thuộc Tổng Liên đoàn Lao công Việt Nam) diễn liệt Tại Đà Nẵng, ngày 10-11-1963, hòa nhịp với phong trào công nhân miền Nam kích thích sụp đổ CQNĐD (1-11-1963), 38 nữ công nhân hãng dệt Sicovina Hòa Thọ đấu tranh đòi tăng lương Cuối năm 1963, 1.800 công nhân hãng dệt Vimytex (thuộc phân nghiệp đoàn thợ dệt Sài Gòn - Chợ Lớn Gia Định hệ thống Tổng Liên đoàn Lao công Việt Nam) tiến hành đình công Ngày 7-1-1964, khoảng 300 công nhân hãng dệt Thanh Hòa (Gia Định) đình công [270; tr 10] Khi đấu tranh công nhân dệt Thanh Hòa chưa kết thúc, ngày 14-1-1964, khoảng 2.000 công nhân hãng dệt Vinatexco xưởng nhuộm Vinatefinco tiếp tục đình công [278; tr 2] Dưới áp lực đấu tranh công nhân dư luận, Mỹ CQSG buộc phải trả tự cho người bị bắt chủ hãng phải chấp nhận tăng lương từ 6% đến 8%, đồng thời mở lại cửa xưởng cho công nhân làm Tại Đà Nẵng, để ủng hộ đấu tranh 16 công nhân Vinatexco, ngày 17-1-1964, 900 công nhân dệt Hòa Thọ liên tiếp đấu tranh đòi tăng lương, đòi tuyển dụng thức, đòi phát tiền trước Tết tiền phép cuối năm [134; tr 68] Hòa không khí đấu tranh công nhân dệt Vinatexco, ngày (17-1-1964), toàn thể công nhân tài xế taxi (thuộc nghiệp đoàn công nhân tài xế taxi Sài Gòn) tổ chức đại hội gởi 12 nguyện vọng đến Chính phủ VNCH Theo phiếu trình ngày 13-10-1964 Ban Lãnh đạo Lâm thời Quốc gia Quân lực nguyện vọng Đô trưởng giải gần trọn vẹn thuộc phạm vi Đô Thành [7; tr 9] Khi đấu tranh công nhân tài xế taxi Sài Gòn chưa kết thúc, ngày 5-10-1964, nhân lúc chủ nhà máy Dofitex Biên Hòa sa thải 22 công nhân [238; tr 178] Cuộc đấu tranh công nhân Dofitex góp phần thúc đẩy phong trào công nhân toàn Khu Kỹ nghệ Biên Hòa Sang năm 1965, phong trào công nhân ĐTMN, mặt công khai chưa sôi động phong trào khác miền Nam, ngày vươn lên trở thành lực lượng nòng cốt phong trào đấu tranh ĐTMN, tiếp tục góp phần đánh bại âm mưu thủ đoạn Mỹ CQSG Tiêu biểu lãng công ngày 17-1-1965 công nhân nhà máy xay lúa số 277 Bến Bình Đông đòi chủ hãng trả ngày nghỉ có lương năm 1964 3.3.2.2 Phong trào công nhân mục tiêu dân chủ Mở đầu đấu tranh bảo vệ nghiệp đoàn anh chị em công nhân thuộc Tổng Liên đoàn Lao động giành lại tổ chức trụ sở Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam từ tay Trần Kim Tuyến, Lê Đình Cư Kết quả, Nguyễn Văn Của, Lê Văn Thốt, Đặng Đức Hào giành đại đa số phiếu bầu Tiếp theo, ngày 9-10-1961, Nghiệp đoàn công nhân Ô tô buýt (thuộc công quản chuyên chở công cộng hệ thống Tổng Liên đoàn Lao công Việt Nam) tổ chức đại hội bất thường trụ sở Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (197 Lý Thái Tổ, Sài Gòn) Đại hội bầu Ban Chấp hành chấm dứt lúc 23 10 Ngày 17-2-1962, 800 công nhân hãng dệt Vimytex bãi công chống hành động khủng bố chủ tư tay sai [249; tr 69] Cuối tháng 8-1962, đấu tranh công nhân Vimytex chống chủ Mỹ đuổi thợ lại lần bùng nổ Ngày 27-8-1962, chủ hãng 17 buộc phải thu nhận công nhân bị sa thải [249; tr 70] Tại Huế, ngày 7-5-1963, cảnh sát hạ cờ Phật giáo ngày Lễ Phật Đản, lên án hành động CQNĐD ngày 85-1963, công nhân thành phố Huế với Tăng ni, Phật tử liên tiếp biểu tình, tuần hành đường phố, đưa yêu sách tới Tòa Tỉnh trưởng đòi chấm dứt kỳ thị tôn giáo hành động chà đạp tín ngưỡng [135; tr 149] Để ủng hộ đấu tranh Phật giáo Huế, Đà Nẵng công nhân kết hợp với Tăng ni, Phật tử biểu tình mặc cho CQNĐD rải lính canh gác, tung mật vụ, cảnh sát ngăn cản [134; tr 61] Sang năm 1964, phong trào công nhân ĐTMN mục tiêu dân chủ tiếp tục diễn mạnh mẽ, liệt hơn, đặc biệt đấu tranh công nhân ngành vận tải, ngành dệt Công nhân tổ chức tuần lễ tẩy chay không chở Mỹ, đón đánh Mỹ đường phố, nhiều quán treo bảng không tiếp Mỹ khiến nhiều lính Mỹ không dám đường [120; tr 346] Với mục tiêu dân chủ, công nhân ĐTMN không dừng lại đấu tranh với nội dung đơn thuần, mà phong trào công nhân ĐTMN giai đoạn 1961-1965 thể rõ ý thức dân tộc, vạch mặt tính chất phản dân tộc CQSG “có ý nghĩa chống Mỹ rõ rệt” [256; tr 92] Ngày 30-1-1964, Nguyễn Khánh lên nắm quyền, đến ngày 16-8-1964, Nguyễn Khánh cho đời “Hiến chương Vũng Tàu” Chống “Hiến chương Vũng Tàu”, phong trào công nhân ĐTMN phản ứng mau lẹ Tiếp đến, ngày 25-10-1964, Phan Khắc Sửu cử giữ chức Quốc Trưởng Trần Văn Hương chọn làm Thủ tướng (31-10-1964) Chính phủ Trần Văn Hương không tránh khỏi mũi nhọn phong trào công nhân ĐTMN, bật Sài Gòn, Đà Nẵng, Huế 18 Chƣơng TÍNH CHẤT, ĐẶC ĐIỂM VÀ Ý NGHĨA LỊCH SỬ CỦA PHONG TRÀO CÔNG NHÂN Ở CÁC ĐÔ THỊ MIỀN NAM (1954-1965) 4.1 Tính chất phong trào 4.1.1 Tính chất dân tộc Phong trào công nhân ĐTMN (1954-1965), mang đậm tính chất dân tộc, thể trước hết tham gia đông đảo công nhân nhiều ngành; công nhân đấu tranh hưởng ứng chủ trương Trung ương Đảng sau Hội nghị Genève (21-7-1954); hiệu đấu tranh nhằm trực tiếp vào Mỹ CQSG 4.1.2 Tính chất dân chủ dân sinh Trên lĩnh vực dân sinh, nhằm đòi cải thiện đời sống, chống sách bần hóa Mỹ CQSG, công nhân ĐTMN đấu tranh xoay quanh hiệu thiết thực như: đòi tăng lương, đòi ngày làm tám giờ, chống sa thải, chống giải công, đòi tiền thưởng Tết, tiền phụ trội, đòi cải thiện điều kiện làm việc, phản đối tăng thuế phạt vạ, Về mục tiêu dân chủ phong trào công nhân ĐTMN (1954-1965) phong phú, bật đòi quyền tự nghiệp đoàn; đấu tranh phản đối bắt bớ, tra tấn, đấu tranh bảo vệ nghiệp đoàn; đấu tranh đòi tách khỏi nghiệp đoàn cũ để thành lập nghiệp đoàn nhằm lành mạnh hóa nghiệp đoàn không để phần tử xấu lợi dụng; đấu tranh chống lại luật cấm đình công hội họp CQSG,…[120; tr 347] 4.2 Đặc điểm phong trào 4.2.1 Quy mô rộng lớn, liên tục liệt phong trào Về quy mô rộng lớn phong trào, đặc điểm thể trước hết mặt không gian thời gian; lực lượng tham gia; ủng hộ rộng rãi nhân dân miền Bắc nhân dân giới; báo chí tiến miền Nam [178; tr 112] Sự liên tục phong trào công nhân ĐTMN thể rõ đấu tranh công nhân ngành vừa kết thúc dấy lên đấu tranh công nhân ngành khác [202; tr 3], [164; tr.101] Có lúc thời gian diễn đấu tranh công nhân nhiều ngành nhiều đô thị, có hưởng ứng công nhân đô thị khác đấu tranh độc lập Mặt khác, số lượng đấu tranh năm sau cao năm trước [22] 19 4.2.2 Hình thức phƣơng pháp đấu tranh phong phú, linh hoạt Phong trào công nhân ĐTMN (1954-1965) xuất nhiều hình thức đấu tranh khác nhau, kể như: họp đại hội, đưa yêu sách, kiến nghị, mạn đàm, gây dư luận, lãng công tiến lên đình công kết hợp với bãi công, biểu tình thị uy Phong trào công nhân ĐTMN từ năm 1954 đến năm 1965 thể tính chiến đấu tính động sáng tạo cao việc lợi dụng công khai hợp pháp đấu tranh bán hợp pháp bất hợp pháp 4.2.3 Có phối hợp chặt chẽ công nhân ngành đô thị; công nhân đô thị với công nhân đồn điền giai cấp nông dân tầng lớp nhân dân miền Nam Tác dụng phong trào công nhân ĐTMN (1954-1965) phong trào tầng lớp nhân dân, từ nông thôn đến thành thị khẳng định vị trí công nhân ĐTMN phong trào cách mạng miền Nam 4.3 Ý nghĩa phong trào 4.3.1 Phong trào chứng minh tinh thần đấu tranh bất khuất công nhân đô thị miền Nam tinh thần đấu tranh dân tộc 4.3.2 Phong trào chứng minh tính đắn phƣơng châm đấu tranh “hai chân, ba mũi”, “ba mũi giáp công”, “ba vùng chiến lược” cách mạng miền Nam Xét toàn cục tương quan lực lượng ta địch, quân địch mạnh ta, trị Mỹ CQSG yếu ta nhiều, chỗ yếu không khắc phục ngày khoét sâu Nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp để chiến thắng đối thủ có tiềm lực quân kinh tế đứng đầu nước tư chủ nghĩa, cách mạng miền Nam (1954-1975), đề phương châm đấu tranh “hai chân, ba mũi”, “ba mũi giáp công”, “ba vùng chiến lược” 4.3.3 Phong trào công nhân đô thị miền Nam góp phần làm rối loạn hậu phƣơng Mỹ quyền Sài Gòn, tạo điều kiện cho cách mạng miền Nam phát triển Phong trào đô thị nói chung, phong trào công nhân nói riêng diễn góp phần làm rối loạn hậu phương Mỹ CQSG thế, lực lượng cách mạng điều kiện phát triển đô thị mà nông thôn đồng rừng núi 20 4.3.4 Phong trào góp phần làm phong phú thêm học kinh nghiệm nghiệp giữ nƣớc dựng nƣớc dân tộc 4.3.4.1 Mục tiêu hiệu đấu tranh cụ thể Đối với giai cấp công nhân mục tiêu giải phóng giai cấp cần thiết, nhiên, mục tiêu giải phóng giai cấp gắn liền với nghiệp giải phóng dân tộc, lợi ích giai cấp công nhân đặt lợi ích tối cao dân tộc 4.3.4.2 Sự đoàn kết, thống nhất, kiên trì đấu tranh Trong điều kiện Mỹ CQSG khống chế, kìm kẹp, đàn áp, lúc thân công nhân gặp nhiều khó khăn đời sống Sỡ dĩ phong trào công nhân trì vậy, trước hết nhờ tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn đấu tranh 4.3.3.3 Những học kinh nghiệm rút từ hạn chế phong trào Một là, sau Hiệp định Genève ký kết (21-7-1954), phận đảng viên nhân dân chưa nhận thức chất Mỹ CQNĐD, họ cho có hiệp định Genève tất nhiên có hòa bình, nhận thức nên có nơi, có lúc công tác giáo dục, vận động đạo tổ chức Đảng cấp chưa kịp thời nên phong trào công nhân ĐTMN chưa tạo phối hợp rộng rãi, chặt chẽ Một số đấu tranh diễn lẻ tẻ, rời rạc chưa giành thắng lợi mục tiêu đề - Hai là, phong trào công nhân, vai trò tổ chức công đoàn quan trọng Tuy nhiên, thực tế năm 1960, tổ chức công đoàn cách mạng chưa hình thành quy mô toàn miền Nam Chủ yếu, công đoàn cách mạng phát triển số đồn điền cao su số đô thị, hoạt động bí mật 21 KẾT LUẬN Với âm mưu giữ chặt miền Nam quỹ đạo chủ nghĩa thực dân mới, biến miền Nam thành “tiền đồn” chống Cộng Đông Nam Á, ngăn chặn nghiệp giải phóng miền Nam, thống đất nước nhân dân ta; sách chung để đối phó với cách mạng miền Nam, từ năm 1954 đến năm 1965, Mỹ CQSG có sách riêng cho giai cấp, tầng lớp nhân dân miền Nam, tập trung sách công nhân phong trào công nhân Đối với công nhân phong trào công nhân ĐTMN từ năm 1954 đến năm 1965, sách Mỹ CQSG thể nhiều lĩnh vực từ tư tưởng - trị; kinh tế đến văn hóa - xã hội; bóc lột kinh tế, cúp phạt, sa thải, giải công… Mỹ CQSG thi hành sách “chiếc gậy củ cà rốt”, phá hoại phong trào công nhân cách lừa bịp khủng bố, gây chia rẽ nội bộ, lũng đoạn nghiệp đoàn, khống chế hoạt động nghiệp đoàn Tất nhằm thủ tiêu tinh thần yêu nước ý chí cách mạng công nhân, kéo họ khỏi quỹ đạo cách mạng Trước sách hai mặt Mỹ CQSG, để đưa phong trào công nhân ĐTMN phát triển, Đảng, Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, HLĐGP cấp nắm bắt tình hình, tùy vào thời điểm cụ thể, tùy theo chuyển biến, tương quan lực lượng cách mạng phản cách mạng mà đề chủ trương, biện pháp đấu tranh kịp thời nhằm lãnh đạo, đạo công nhân ĐTMN đấu tranh mục tiêu đòi hòa bình theo nội dung Hiệp định Genève (21-7-1954), chống sách “tố Cộng” Mỹ CQSG, đòi quyền lợi dân sinh, dân chủ, vừa kiên chống lại âm mưu lũng đoạn tổ chức nghiệp đoàn, lung lạc mua chuộc công nhân Kế thừa phát huy truyền thống yêu nước cách mạng nhân dân Việt Nam, phong trào đấu tranh cách mạng, liệt công nhân Việt Nam trước năm 1954, phong trào công nhân ĐTMN từ năm 1954 đến năm 1965 diễn liên tục, có lúc sôi nổi, có lúc trở thành cao trào, có lúc phong trào tạm lắng gắn mục tiêu đấu tranh phổ biến đòi quyền lợi dân sinh, dân chủ với mục tiêu dân tộc Nội dung hiệu cụ thể đòi tăng lương, đòi tiền thưởng Tết, tiền phụ cấp, đòi khám chữa bệnh kịp thời cho công nhân ốm đau; đòi quyền tự hội họp, tự nghiệp đoàn, 22 quyền đại diện nghiệp đoàn phải tôn trọng, Tổng Liên đoàn phải phép xuất tờ báo ngày đoàn thể trị khác, chống chia rẽ nghiệp đoàn, đặc biệt chống lại luật cấm đình công, hội họp CQSG; chống giao dịch buôn bán với người Mỹ, không chuyên chở người Mỹ, không đón tiếp người Mỹ; đòi Mỹ không can thiệp vào nội người Việt Nam Như vậy, khẳng định rằng, phong trào công nhân ĐTMN từ năm 1954 đến năm 1965 dù tự phát hay tự giác, thể rõ tính chất dân tộc, dân sinh dân chủ sâu sắc Mục tiêu đấu tranh công nhân ĐTMN thể kết hợp chặt chẽ hai tính chất dân tộc giai cấp, mục tiêu lâu dài với mục tiêu cụ thể trước mắt thời điểm cụ thể, góp phần đánh đổ ách thống trị đế quốc Mỹ CQSG, giải phóng miền Nam, thống đất nước Phong trào công nhân ĐTMN từ năm 1954 đến năm 1965 diễn khắp, trước hết thành phố lớn Sài Gòn - Chợ Lớn, Huế, Đà Nẵng, Biên Hòa; bao gồm hầu hết ngành từ công nhân thủy điện, hỏa xa, công nhân dệt, công nhân viễn thông, đến công nhân bến tàu, công nhân taxi, phong trào công nhân ĐTMN sáng tạo nhiều phương thức đấu tranh phong phú, đa dạng, từ tập hợp lực lượng, tổ chức hội nghị đưa yêu sách, lấy chữ ký, tổ chức diễn đàn, lãn công, biểu tình thị uy, đình công tiến lên tổng bãi công,… qua phong trào phát triển nhanh chóng thực trở thành mũi xung kích phong trào đấu tranh yêu nước ĐTMN Những hình thức, biện pháp đấu tranh cho thấy phong trào công nhân ĐTMN thể linh hoạt sáng tạo, vừa lợi dụng công khai hợp pháp, bán hợp pháp bất hợp pháp Sự phong phú đa dạng hình thức biện pháp đấu tranh tạo điều kiện cho công nhân ĐTMN tầng lớp nhân dân tùy theo điều kiện hoàn cảnh mà tham gia phong trào Mặt khác, đan xen hình thức đấu tranh tạo cho phong trào có thêm sức mạnh để đương đầu với Mỹ CQSG Đương nhiên, để có hình thức, biện pháp đấu tranh đa dạng, phong phú, phong trào công nhân ĐTMN phải gắn bó chặt chẽ, phải hòa nhập phong trào ĐTMN Hầu hết đấu tranh công nhân ĐTMN từ năm 1954 đến năm 1965, cho dù phận công nhân khởi xướng có 23 tham gia ủng hộ công nhân ngành, công nhân đồn điền, giai cấp nông dân tầng lớp xã hội miền Nam học sinh, sinh viên, Phật tử,… “Một hội tụ dân tộc” nói lên vai trò, vị trí, tính “tiền phong” phong trào công nhân ĐTMN Đoàn kết giai cấp, đoàn kết tầng lớp xã hội đấu tranh học kinh nghiệm đắt giá đối phong trào công nhân ĐTMN, rộng phong trào công nhân miền Nam đấu tranh rộng lớn mục tiêu giải phóng miền Nam, thống đất nước Sự hợp lực phong trào công nhân ĐTMN với công nhân đồn điền, với giai cấp nông dân tầng lớp xã hội đưa phong trào ĐTMN tiến lên cao trào, góp phần làm sa sút ý chí quân đội Sài Gòn, từ góp phần làm sụp đổ CQSG nối tiếp nhau, từ CQNĐD đến Nguyễn Khánh, Trần Văn Hương Vì vậy, điều khẳng định phong trào ĐTMN từ năm 1954 đến năm 1965, phong trào công nhân giữ vai trò quan trọng, làm cho hậu phương địch trở nên rối loạn, ổn định, tạo điều kiện cho phong trào cách mạng miền Nam rừng núi, nông thôn đồng phát triển, tiến đến làm phá sản chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” Mỹ miền Nam, góp phần đưa phong trào cách mạng miền Nam không ngừng phát triển, tiến đến hoàn thành nghiệp giải phóng miền Nam, thống đất nước (30-4-1975) Phong trào công nhân ĐTMN từ năm 1954 đến năm 1965 chứng minh đắn phương châm đấu tranh “hai chân, ba mũi”, “ba mũi giáp công”, “ba vùng chiến lược” Đảng cách mạng miền Nam Đây nét độc đáo phong trào đấu tranh cách mạng nhân dân miền Nam lãnh đạo Đảng Từ thực tiễn phong trào giúp cho công nhân ĐTMN nhận rõ chất kẻ thù, đồng thời tích lũy đúc rút học kinh nghiệm quý báu để tiến đến đấu tranh liệt với kẻ thù giai đoạn Tự hào khứ đáng, điều đáng trân trọng, niềm tự hào có ý nghĩa trở thành hành động thực, nước Việt Nam giàu mạnh, văn minh, đại Trong nghiệp công nhân Việt Nam phải thực lực lượng tiên phong nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa đất nước, điều mà giai cấp công nhân Việt Nam luôn ghi nhớ tâm thực cho 24 DANH MỤC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CÔNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN Nguyễn Thị Thanh Huyền (2013), “Sự liên kết, phối hợp phong trào công nhân phong trào Phật giáo đấu tranh chống CQSG (1963-1965)”, Kỷ yếu Hội thảo Khoa học trẻ, lần thứ VIII, Trường Đại học Khoa học Huế, (T11/2013) Nguyễn Thị Thanh Huyền (2014), “Phong trào công nhân mục tiêu dân sinh, dân chủ tự đô thị miền Nam giai đoạn 1961-1964”, Tạp chí Lịch sử Đảng, số 283 (6/2014) Nguyễn Thị Thanh Huyền (2015), “Công nhân Sài Gòn - Gia Định chiến dịch Hồ Chí Minh”, Hội thảo Khoa học: 40 năm thống đất nước xây dựng, bảo vệ Tổ quốc (1975-2015), Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế, (4/2105) Nguyễn Thị Thanh Huyền (2015), “Cuộc đấu tranh công nhân hỏa xa miền Nam năm đầu sau Hiệp định Genève”, Tạp chí KH & CN Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế, chuyên san Xã hội Nhân văn, (7/2015) Nguyễn Thị Thanh Huyền (2015), “Tìm hiểu phong trào đấu tranh công nhân ngành dệt miền Nam Việt Nam (1963-1964)”, Tạp chí Lịch sử Đảng, số 296, (7/2015) Nguyễn Thị Thanh Huyền (2015), Phong trào công nhân Sài Gòn - Gia Định (1961-1964) in sách “Về phong trào đô thị miền Nam kháng chiến chống Mỹ (1954-1975)”, NXB Tổng hợp TPHCM Nguyễn Thị Thanh Huyền, Nguyễn Thị Phương, Nguyễn Hoài Xuân (2015), “Sự đoàn kết giai cấp công nhân tầng lớp nhân dân đô thị miền Nam giai đoạn 1954-1965”, Hội thảo Khoa học: Tư tưởng Hồ Chí Minh đại đoàn kết dân tộc với nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc, Bảo tàng Hồ Chí Minh tỉnh Thừa Thiên Huế - Khoa Lý luận Chính trị, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế, (T9/2015) Nguyễn Thị Thanh Huyền - Lê Cung (2015), “Phong trào công nhân Sài Gòn - Gia Định giai đoạn chống chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” Mỹ (1961-1965), Tạp chí NCLS, số 473 (9/2015) 25 Nguyễn Thị Thanh Huyền, Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Phương (2016), Phong trào mục tiêu dân chủ công nhân đô thị miền Nam giai đoạn 1954-1960, Tạp chí KH & CN Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế, chuyên san Xã hội Nhân văn, (7/2016) (đã nhận đăng) 10 Nguyễn Thị Thanh Huyền (2016), Phong trào mục tiêu dân sinh công nhân đô thị miền Nam giai đoạn 1954-1960, Tạp chí Khoa học Đại học Huế, chuyên san Xã hội Nhân văn (đã nhận đăng) 11 Nguyễn Thị Thanh Huyền, Nguyễn Thị Thu Hà, Đặng Nữ Hoàng Quyên (2016), Đời sống công nhân đô thị miền Nam giai đoạn 1954-1960, Tạp chí KH & CN Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế, chuyên san Xã hội Nhân văn, (7/2016) (đã nhận đăng) 26 27 28
- Xem thêm -

Xem thêm: (LUẬN ÁN TIẾN SĨ SỬ HỌC) PHONG TRÀO CÔNG NHÂN ở các đô THỊ MIỀN NAM VIỆT NAM TRONG KHÁNG CHIẾN CHỐNG mỹ từ năm 1954 đến năm 1965, (LUẬN ÁN TIẾN SĨ SỬ HỌC) PHONG TRÀO CÔNG NHÂN ở các đô THỊ MIỀN NAM VIỆT NAM TRONG KHÁNG CHIẾN CHỐNG mỹ từ năm 1954 đến năm 1965, (LUẬN ÁN TIẾN SĨ SỬ HỌC) PHONG TRÀO CÔNG NHÂN ở các đô THỊ MIỀN NAM VIỆT NAM TRONG KHÁNG CHIẾN CHỐNG mỹ từ năm 1954 đến năm 1965

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay