Chuong II bai 5 phep chieu song song hinh bieu dien cua mot hinh khong gian (1)

20 244 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 15:28

bai giang 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 Chương II: Quan hệ song song Tiết12: §6 Phép chiếu song song, Hình biểu diễn hình không gian Quy tắc biểu diễn hình không gian: - Hình biểu diễn đường thẳng đường thẳng, đoạn thẳng đoạn thẳng - Hình biểu diễn hai đường thẳng song song hai đường thẳng song song, hai đường thẳng cắt hai đường thẳng cắt nhau, - Hình biểu diễn phải giữ nguyên quan hệ thuộc điểm đường thẳng -Đường nhìn thấy vẽ nét liền Đường bị che khuất vẽ nét đứt đoạn Chương II: Quan hệ song song Tiết12+13: §6 Phép chiếu song song, Hình biểu diễn hình không gian Cấu trúc học Phép chiếu song song Các tính chất phép chiếu song song Hình biểu diễn hình không gian mặt phẳng 1/ Phép chiếu song song Điểm M’ gọi hình chiếu song song điểm M lên mp (α) theo phương đường thẳng ∆  (α): mp chiếu  ∆: phương chiếu  M ∆ M' α) 1/ Phép chiếu song song M’ đgl hình chiếu song song điểm M mặt phẳng (α) theo phương ∆ Cho mp (α) đường thẳng (∆) cắt (α) Với điểm M không  Phép đặt tương ứng điểm M không gian với điểm M’ gian , đường thẳng qua M (xác định theo cách trên) gọi song song trùng ∆ cắt (α) phép chiếu song song lên mặt  Điểm M’ gọi hình∆chiếu phẳngM’ (α) theo phương song song điểm M lên M mp (α) theo phương đường ∆ M' thẳng ∆  (α): mp chiếu α  ∆: phương chiếu ) Hình chiếu song song ∆A’B’C’ hình chiếu song song ∆ABC lên mp (α) A B C l B' α) A' C' Phép chiếu song song (hình)  H ∆ M a H’ P M’  Hình H’ đgl hình chiếu hình H qua phép chiếu song song lên mặt phẳng (P) theo phương ∆ Câu hỏi: Tìm hình chiếu đường thẳng a // ∆ lên mặt phẳng (P) theo phương ∆ ? 2/ TÍNH CHẤT Tính chất Phép chiếu song song biến ba điểm thẳng hàng thành điểm thẳng hàng không làm thay đổi thứ tự điểm A B C d l d’ P A’ B’ C’ Tính chất 1’  Hệ quả: Hình chiếu song song    đường thẳng đường thẳng tia tia đoạn thẳng đoạn thẳng Tính chất 3: Phép chiếu song song không làm thay đổi tỉ số đoạn thẳng nằm đường thẳng song song( trùng nhau) a A' B ' AB = ' ' C D CD A B a A D C C b B D l l a' A' α) a' B' b' C' D' α) A' C' B' D' Tổng kết tính chất phép chiếu song song  Phép chiếu song song bảo toàn tính chất sau:     Quan hệ liên thuộc Quan hệ thứ tự Quan hệ song song Tỉ số 3/Hình biểu diễn hình không gian lên mặt phẳng  Định nghĩa: Hình biểu diễn hình H không gian hình chiếu song song hình H lên mặt phẳng theo phương chiếu hình đồng dạng với hình chiếu 3/ HÌNH BIỂU DIỄN CỦA MỘT HÌNH KHÔNG GIAN Các hình thường gặp • Tam giác: Tam giác Tam giác cân Tam giác vuông * Hình bình hành hình bình hành hình chữ nhật hình vuông hình thoi * Hình biểu diễn hình tròn: Có thể hình tròn, hình elip đoạn thẳng α) Một số hình biểu diễn Hình không gian Hình biểu diễn Tam giác (thường, cân, Tam giác đều, vuông,…) Hình bình hành, hình chữ Hình bình hành nhật, hình thoi, hình vuông Đường tròn Elip Củng cố: Câu 1: Hình chiếu song song hình chữ nhật hình sau đây: A.Hình thang C Hình chữ nhật B.Hình bình hành D Hình thoi Câu Một tam giác xem hình biểu diễn hình sau đây? A.tam giác cân, tam giác vuông, tam giác B tam giác cân, tam giác vuông, tứ giác C tam giác vuông, tứ giác, hình bình hành Câu 3: Hình chiếu song song hình thang cân hình sau đây? A.Hình bình hành B.Đoạn thẳng C.4 điểm thẳng hàng D.tam giác cân Củng cố: Câu 4: Cho tứ diện ABCD, điểm M nằm ∆BCD Thiết diện tứ diện cắt mặt phẳng (P) chứa M song song với AB, BD là: A: hình thang B.hình bình hành C.tứ giác D.tam giác Câu 5:Cho hình chóp SABCD có đáy hình thang với AD// BC Thiết diện hình chop cắt mặt phẳng (P) qua trung điểm BC song song với (SAB) là: A hình thang B.tứ giác C.ngũ giác D.tam giác [...]... chiếu song song không làm thay đổi tỉ số của 2 đoạn thẳng nằm trên 2 đường thẳng song song( hoặc trùng nhau) a A' B ' AB = ' ' C D CD A B a A D C C b B D l l a' A' α) a' B' b' C' D' α) A' C' B' D' Tổng kết các tính chất của phép chiếu song song Phép chiếu song song bảo toàn các tính chất sau:     Quan hệ liên thuộc Quan hệ thứ tự Quan hệ song song Tỉ số 3/Hình biểu diễn của một hình không gian. .. tứ giác, hình bình hành Câu 3: Hình chiếu song song của 1 hình thang cân không thể là hình nào sau đây? A.Hình bình hành B.Đoạn thẳng C.4 điểm thẳng hàng D.tam giác cân Củng cố: Câu 4: Cho tứ diện ABCD, điểm M nằm trong ∆BCD Thiết diện của tứ diện cắt bởi mặt phẳng (P) chứa M và song song với AB, BD là: A: hình thang B.hình bình hành C.tứ giác D.tam giác Câu 5: Cho hình chóp SABCD có đáy là hình thang... Tỉ số 3/Hình biểu diễn của một hình không gian lên mặt phẳng  Định nghĩa: Hình biểu diễn của một hình H trong không gian là hình chiếu song song của hình H lên mặt phẳng nào đó theo một phương chiếu nào đó hoặc hình đồng dạng với hình chiếu đó 3/ HÌNH BIỂU DIỄN CỦA MỘT HÌNH KHÔNG GIAN Các hình thường gặp • Tam giác: Tam giác đều Tam giác cân Tam giác vuông * Hình bình hành hình bình hành hình chữ... Hình biểu diễn của hình tròn: Có thể là hình tròn, hình elip hoặc đoạn thẳng α) Một số hình biểu diễn Hình không gian Hình biểu diễn Tam giác (thường, cân, Tam giác đều, vuông,…) Hình bình hành, hình chữ Hình bình hành nhật, hình thoi, hình vuông Đường tròn Elip Củng cố: Câu 1: Hình chiếu song song của hình chữ nhật không thể là hình nào sau đây: A.Hình thang C Hình chữ nhật B.Hình bình hành D Hình thoi... song với AB, BD là: A: hình thang B.hình bình hành C.tứ giác D.tam giác Câu 5: Cho hình chóp SABCD có đáy là hình thang với AD// BC Thiết diện của hình chop cắt bởi mặt phẳng (P) qua trung điểm BC và song song với (SAB) là: A hình thang B.tứ giác C.ngũ giác D.tam giác
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuong II bai 5 phep chieu song song hinh bieu dien cua mot hinh khong gian (1), Chuong II bai 5 phep chieu song song hinh bieu dien cua mot hinh khong gian (1), Chuong II bai 5 phep chieu song song hinh bieu dien cua mot hinh khong gian (1), Chương II: Quan hệ song song, 1/ Phép chiếu song song, Phép chiếu song song (hình), 3/ HÌNH BIỂU DIỄN CỦA MỘT HÌNH KHÔNG GIAN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay