Giải bài tập trang 173 SGK Sinh lớp 8: Vệ sinh hệ thần kinh

1 200 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 15:02

Bài 40.Tính diện tích thực của hồ nước có sơ đồ là phần gạch sọctrên hình 155Bài 40Tính diện tích thực của hồ nước có sơ đồ là phần gạch sọc trên hình 155 (cạnh của mỗi hình vuông là1cm, tỉ lệ).Hướng dẫn giải:Diện tích phần gạch sọc trên hình gồm diện tích hình chữ nhật ABCD trừ đi diện tích các hình tam giácAEN, JKL, DMN và các hình thang BFGH, CIJK. Ta có:Diện tích hình chữ nhật ABCD là 6 x 8 ô vuôngDiện tích tam giác AEN là 2 ô vuôngDiện tích tam giác JKL là 1,5 ô vuông Diện tích tam giác DMN là 2 ô vuôngDiện tích hình thang BFGH là 6 ô vuôngDiện tích hình thang CIJK là 3 ô vuôngDo đó tổng diện tích của các hình phải trừ đi là:2 + 1 + 2 +6 + 3 = 14,5 ô vuôngNên diện tích phần gạch sọc trên hình là:6 x 8 – 14,5 = 33,5 ô vuôngDo tỉ lệ xíchlà nên diện tích thực tế là:33,5 x 10000 = 335000 cm2 = 33,5 m2 Giải tập trang 14 SGK Toán lớp tập 1: Những đẳng thức đáng nhớ A Kiến thức cần nhớ đẳng thức đáng nhớ: Lập phương tổng:(A + B)3 = A3 + 3A2B + 3AB2 + B3 Lập phương hiệu:(A – B)3 = A3 – 3A2B + 3AB2 – B3 B Giải tập Sách giáo khoa đẳng thức đáng nhớ trang 14 Bài (SGK toán lớp tập trang 14) Tính: a) (2x2 + 3y)3; b) (1/2 x – 3)3 Bài giải: a) (2x2 + 3y)3 = (2x2)3 + 3(2x2)2.3y + 3.2x2.(3y)2 + (3y)3 = 8x6 + 3.4x4.3y + 3.2x2.9y2 + 27y3 = 8x6 + 36x4y + 54x2y2 + 27y3 b) (1/2x – 3)3 = (1/2x)3– (1/2x)2.3 + (1/2x) 32 – 33 = 1/8 x3 – 1/4 x2 + 1/2 x – 27 = 1/8 x3 – 9/4 x2 + 27/2 x – 27 Bài (SGK toán lớp tập trang 14) Viết biểu thức sau dạng lập phương tổng hiệu: a) – x3 + 3x2 – 3x + 1; b) – 12x + 6x2 – x3 Bài giải: a) – x3 + 3x2– 3x + = – 3.12.x + 3.1.x2 – x3 = (1 – x)3 b) – 12x + 6x2 – x3 = 23 – 3.22 x + 3.2.x2 – x3 = (2 – x)3 Bài (SGK toán lớp tập trang 14) Tính giá trị biểu thức: a) x3 + 12x2 + 48x + 64 x = 6; VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí b) x3 – 6x2 + 12x- x = 22 Bài giải: a) x3 + 12x2 + 48x + 64 = x3 + 3.x2.4 + 3.x.42 + 43 = (x + 4)3 Với x = 6: (6 + 4)3 = 103 = 1000 b) x3 – 6x2 + 12x- = x3 – 3.x2.2 + 3.x.22 – 23 = (x – 2)3 Với x = 22: (22 – 2)3 = 203 = 8000 Bài (SGK toán lớp tập trang 14) Đố: Đức tính đáng quý Hãy viết biểu thức sau dạng bình phương lập phương tổng hiệu, điền chữ dòng với biều thức vào bảng cho thích hợp Sau thêm dấu, em tìm đức tính quý báu người x3 – 3x2 + 3x – N 16 + 8x + x2 U 3x2 + 3x + + x3 H – 2y + y2 Â (x-1)3 (x+1)3 (y-1)2 (x-1)3 (1+x)3 (1-y)2 (x+4)2 Bài giải: Ta có: N: x3 – 3x2 + 3x – = x3 – 3.x2.1+ 3.x.12 – 13 = (x – 1)3 U: 16 + 8x + x2= 42 + x + x2 = (4 + x)2 = (x + 4)2 H: 3x2 + 3x + + x3 = x3 + 3x2 + 3x + = (x + 1)3 = (1 + x)3 Â: – 2y + y2 = 12 – y + y2 = (1 – y)2 = (y – 1)2 Nên: VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí (x-1)3 (x+1)3 (y-1)2 (x-1)3 (1+x)3 (1-y)2 (x+4)2 N H Â N H Â U Vậy: Đức tính đáng quý “NHÂN HẬU” Chú ý: Có khai triển biểu thức (x – 1)3, (x + 1)3, (y – 1)2, (x + 4)2 … để tìm xem kết ứng với chữ điền vào bảng VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Bài 39. Thực hiện các phép vẽ và đo cần thiết để tính diện tích mộtđám đất có dạng như hình 154Bài 39. Thực hiện các phép vẽ và đo cần thiết để tính diện tích một đám đất có dạng như hình 154, trongđó AB // CE và được vẽ tỉ lệHướng dẫn giải:Chia đám đất ABCDE thành hình thang ABCE và tam giác ECD. Cần vẽ đường cao CH của hình thangvà đường cao DK của tam giác. Thực hiện các phép đo chính xác đến mm ta được AB = 30mm, CE =26mm, CH = 13mm, DK = 7mm.Nên SABCE Giải tập trang 173 SGK Sinh lớp 8: Vệ sinh hệ thần kinh A Tóm tắt lý thuyết: Vệ sinh hệ thần kinh Ngủ nhu cầu sinh lí thể; kết trình ức chế tự nhiên có tác dụng bảo vệ, phục hồi khả làm việc (hoạt động) hệ thần kinh Phải bảo đảm giấc ngủ hàng ngày đầy đủ, làm việc nghỉ ngơi hợp lí, sống thản, tránh lo âu phiền muộn, tránh sử dụng chất có hại cho hệ thần kinh B Hướng dẫn giải tập SGK trang 173 Sinh học lớp 8: Vệ sinh hệ thần kinh Bài 1: (trang 173 SGK Sinh 8) Nêu rõ ý nghĩa sinh học giấc ngủ Muốn đảm bảo giấc ngủ tốt cần điều kiện gì? Đáp án hướng dẫn giải 1: Ngủ nhu cầu sinh lí thể; kết trình ức chế tự nhiên có tác dụng bảo vệ, phục hồi khả làm việc (hoạt động) hệ thần kinh Phải bảo đảm giấc ngủ hàng ngày đầy đủ, làm việc nghỉ ngơi hợp lí, sống thản, tránh lo âu phiền muộn, tránh sử dụng chất có hại cho hệ thần kinh Bài 2: (trang 173 SGK Sinh 8) Trong vệ sinh hệ thần kinh cần quan tâm tới vấn đề gì? Vì vậy? Đáp án hướng dẫn giải 2: Để bảo vệ hệ thần kinh cần tránh sử dụng chất gây hại hệ thần kinh như: – Chất kích thích: rượu, chè, cà phê… thường kích thích làm thần kinh căng thẳng gây khó ngủ, ảnh hưởng không tốt sức khỏe – Chất gây nghiện: hêrôin, cần sa… thường gây tê liệt thần kinh, ăn ngủ kém, thể gầy gò, yếu Ấy chưa nói đến tác hại khác mặt xã hội – Các chất khác làm suy giảm chức hệ thần kinh VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Bài 40.Tính diện tích thực của hồ nước có sơ đồ là phần gạch sọctrên hình 155Bài 40Tính diện tích thực của hồ nước có sơ đồ là phần gạch sọc trên hình 155 (cạnh của mỗi hình vuông là1cm, tỉ lệ).Hướng dẫn giải:Diện tích phần gạch sọc trên hình gồm diện tích hình chữ nhật ABCD trừ đi diện tích các hình tam giácAEN, JKL, DMN và các hình thang BFGH, CIJK. Ta có:Diện tích hình chữ nhật ABCD là 6 x 8 ô vuôngDiện tích tam giác AEN là 2 ô vuôngDiện tích tam giác JKL là 1,5 ô vuông Diện tích tam giác DMN là 2 ô vuôngDiện tích hình thang BFGH là 6 ô vuôngDiện tích hình thang CIJK là 3 ô vuôngDo đó tổng diện tích của các hình phải trừ đi là:2 + 1 + 2 +6 + 3 = 14,5 ô vuôngNên diện tích phần gạch sọc trên hình là:6 x 8 – 14,5 = 33,5 ô vuôngDo tỉ lệ xíchlà nên diện tích thực tế là:33,5 x 10000 = 335000 cm2 = 33,5 m2 Giải tập trang 16 SGK Toán lớp tập 1: Những đẳng thức đáng nhớ A Kiến thức đẳng thức đáng nhớ phần tiếp theo: Tổng hai lập phương: A3 + B3 = (A + B)(A2 – AB + B2) Hiệu hai lập phương: A3 – B3 = (A – B)(A2 + AB + B2) Ta có bảy đẳng thức đáng nhớ: (A + B)2 = A2 + 2AB + B2 (A – B)2 = A2 – 2AB + B2 A2 – B2 = (A + B)(A – B) (A + B)3 = A3 + 3A2B + 3AB2 + B3 (A – B)3 = A3 – 3A2B + 3AB2 – B3 A3 + B3 = (A + B)(A2 – AB + B2) A3 – B3 = (A – B)(A2 + AB + B2) B Giải tập sách giáo khoa Toán lớp trang 16 Bài (SGK trang 16 Toán lớp tập 1) Rút gọn biểu thức sau: a) (x + 3)(x2 – 3x + 9) – (54 + x3) b) (2x + y)(4x2 – 2xy + y2) – (2x – y)(4x2 + 2xy + y2) Đáp án hướng dẫn giải: a) (x + 3)(x2 – 3x + 9) – (54 + x3) = (x + 3)(x2 – 3x + 32) – (54 + x3) = x3 + 33 – (54 + x3) = x3 + 27 – 54 – x3 = -27 b) (2x + y)(4x2 – 2xy + y2) – (2x – y)(4x2 + 2xy + y2) = (2x + y)[(2x)2 – x y + y2] – (2x – y)(2x)2 + x y + y2] = [(2x)3 + y3]- [(2x)3 – y3] = (2x)3 + y3– (2x)3 + y3= 2y3 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Bài (SGK trang 16 Toán lớp tập 1) Chứng minh rằng: a) a3 + b3 = (a + b)3 – 3ab(a + b) b) a3 – b3 = (a – b)3 + 3ab(a – b) Áp dụng: Tính a3 + b3, biết a b = a + b = -5 Đáp án hướng dẫn giải: a) a3 + b3 = (a + b)3 – 3ab(a + b) Thực vế phải: (a + b)3 – 3ab(a + b) = a3 + 3a2b+ 3ab2 + b3 – 3a2b – 3ab2 = a3 + b3 Vậy a3 + b3 = (a + b)3 – 3ab(a + b) b) a3 – b3 = (a – b)3 + 3ab(a – b) Thực vế phải: (a – b)3 + 3ab(a – b) = a3 – 3a2b+ 3ab2 – b3 + 3a2b – 3ab2 = a3 – b3 Vậy a3 – b3 = (a – b)3 + 3ab(a – b) Áp dụng: Với ab = 6, a + b = -5, ta được: a3 + b3 = (a + b)3 – 3ab(a + b) = (-5)3 – (-5) = -53 + 3.6.5 = -125 + 90 = -35 Bài (SGK trang 16 Toán lớp tập 1) Điền đơn thức thích hợp vào ô trống: a) (3x + y)(☐-☐+☐) = 27x3 + y3 b) (2x -☐)(☐- 10x +☐) = 8x3 -125 Đáp án hướng dẫn giải: a) Ta có: 27x3 + y3 = (3x)3 + y3= (3x + y)[(3x)2 – 3x.y + y2] = (3x + y)(9x2 – 3xy + y2) Nên: (3x + y) (9x2 – 3xy + y2) = 27x3 + y3 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí b) Ta có: 8x3 – 125 = (2x)3 – 53= (2x – 5)[(2x)2 + 2x + 52] = (2x – 5)(4x2 + 10x + 25) Nên:(2x – 5)(4x2 + 10x + 25)= 8x3 – 125 C Luyện tập Bài (SGK trang 16 Toán lớp tập 1) a) (2 + xy)2 b) (5 – 3x)2 c) (5 – x2)(5 + x2) d) (5x – 1)3 e) (2x – y)(4x2 + 2xy + y2) f) (x + 3)(x2 – 3x + 9) Đáp án hướng dẫn giải: a) (2 + xy)2 = 22 + 2.2.xy + (xy)2 = + 4xy + x2y2 b) (5 – 3x)2= 52 – 2.5.3x + (3x)2 = 25 – 30x + 9x2 c) (5 – x2)(5 + x2) = 52 – (x2)2 = 25 – x4 d) (5x – 1)3 = (5x)3 – 3.(5x)2 + 3.5x.12 – 13 = 125x3 – 75x2 + 15x – e) (2x – y)(4x2 + 2xy + y2) = (2x – y)[(2x)2 + 2x y + y2] = (2x)3 – y3 = 8x3 – y3 f) (x + 3)(x2 – 3x + 9) = (x + 3)(x2 – 3x + 32) = x3 + 33 = x3 + 27 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Bài 39. Thực hiện các phép vẽ và đo cần thiết để tính diện tích mộtđám đất có dạng như hình 154Bài 39. Thực hiện các phép vẽ và đo cần thiết để tính diện tích một đám đất có dạng như hình 154, trongđó AB // CE và được vẽ tỉ lệHướng dẫn giải:Chia đám đất ABCDE thành hình thang ABCE và tam giác ECD. Cần vẽ đường cao CH Tiết 21: ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN KHỐI LƯỢNG I. MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: - học sinh hiểu được nội dung của định luật, giải thích được định luật dựa váợ bảo toàn về khối lượng của nguyên tử trong phản ứng hóa học - Biết vận dụng định luật để làm các bài tập hóa học. 2.Kỹ năng: - Tiếp tục rèn luyện kỹ năng viết PT chữ cho học sinh. 3.Thái độ: - Giáo dục tính cẩn thận , trình bày khoa học. II. CHUẨN BỊ: - Dụng cụ: Cân, 2 cốc thủy tinh. - Hóa chất: dd BaCl 2 , dd Na 2 SO 4 - Tranh vẽ: sơ đồ tượng trưng cho PTHH giữa khí oxi và hidro - Bảng phụ III. ĐỊNH HƯỚNG PHƯƠNG PHÁP: - Hoạt động nhóm, thực hành thí nghiệm IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: A.Kiểm tra bài cũ: 1. trong phản ứng hóa học hạt nào được bảo toàn hạt nào biến đổi. B. Bài mới: Hoạt động 1: Thí nghiệm: GV: Làm thí nghiệm biểu diễn Cốc 1: đựng Na 2 SO 4 Cho lên đĩa cân HS Cốc 2: đựng BaCl 2 đọc kết quả Đổ cốc 1 vào cốc 2 HS: Quan sát và đọc kết quả ? Hãy nêu nhận xét GV: chốt kiến thức ? Hãy viết PT chữ Bariclorua + natrisunfat Bari sunfat + natriclorua m Bariclorua + m natrisunfat = m Bari sunfat + m natriclorua Hoạt động 2: Định luật: Qua thí nghiệm em hãy nêu định luật bảo toàn khối lượng ? Em hãy giải thích tại sao? Trong một phản ứng hóa học, tổng khối lượng các sản phẩm bằng khối lượng các chất tham gia phản ứng. Hoạt động 3: Áp dụng: GV: Giả sử có PT chữ: A + B C + D Theo định luật bảo toàn khối lượng ta có điều gì? GV: nếu biết khối lượng 3 chất có tính được khối lượng chất thứ 4 Làm bài tập 3 HS đọc đề bài ? hãy viết PT chữ ? áp dụng định luật bảo toàn khối lượng chúng ta biết điều gì? ? Em hãy thay số vào công thức vừa ghi A + B C + D m A + m B = m C + m D Bài tập 3: M Mg = 9 M MgO = 15 a. Viết công thức khối lượng b. Tính khối lượng oxi đã phản ứng Giải: Magie + oxi t Magie oxit m magie + m oxi = m magie oxit m oxi = m magie oxit - m magie m oxi = 15 - 9 = 6g C. Củng cố – luyện tập: Tiết 22: PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC I. MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: - Học sinh biết được phương trình dùng để biểu diễn , gồm CTHH của các chất tham gia phản ứng với hệ số thích hợp. 2.Kỹ năng: - Viết PTHH 3.Thái độ: - Giáo dục tính cẩn thận , trình bày khoa học. II. CHUẨN BỊ: Tranh vẽ trang 55 III. ĐỊNH HƯỚNG PHƯƠNG PHÁP: - Hoạt động nhóm, thực hành thí nghiệm IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: A.Kiểm tra bài cũ: 1. Phát biểu định luật bảo toàn khối lượng ? giải thích? 2. Chữa bài tập 2. B. Bài mới: Hoạt động 1: Phương trình hóa học: ? Em hãy viết PT chữ khi cho khí hidro tác dụng oxi tạo thành nước? ? Em hãy thay bằng các CTHH? ? Nhận xét số nguyên tử của mỗi nguyên tố ở 2 vế? Có đúng với định luật bảo toàn khối lượng không? ? Làm thế nào để số nhuyên tử oxi ở 2 vế bằng nhau? GV: kết hợp dùng hình vẽ để giải thích? GV: Khi thêm hệ số 2 ở nước thì số nguyên tử 2 vế không bằng nhau ? Vậy làm thế nào để dảm bảo địng luật bảo toàn khối lượng ? Đã đảm bảo định luật bảo toàn khối lượng chưa? ? Vậy PTHH biểu diễn gì? HS làm việc theo nhóm - Có mấy bước lập PTHH đó là những bước nào? Khí hidro + khí oxi Nước H 2 + O 2 H 2 O 2H 2 + O 2 2H 2 O 2H 2 + O 2 2H 2 O 2H 2 + O 2 2H 2 O - Phương trình hóa học biểu diền ngắn gọn phản ứng hóa học. - Gồm 3 bước: 1. Viết sơ đồ phản ứng 2. Cân bằng số nguyên tử ng / tố ở 2 vế 3. Viết thành PTHH lưu ý: - Không được thay đổi chỉ số. - Hệ số viết cao bằng KHHH Đại diện các nhóm báo Giải tập trang 54 SGK Hóa lớp 8: Định luật bảo toàn khối lượng A Lý thuyết Giải tập trang 67 SGK Hóa lớp 8: Chuyển đổi khối lượng thể tích lượng chất I Lý thuyết Chuyển đổi khối lượng thể tích lượng chất Lý thuyết cần nhớ: Công thức chuyển đổi lượng chất (n) khối lượng chất (m): n = m/M (mol) (M khối lượng mol chất) Công thức chuyển đổi lượng chất (n) thể tích chất khí (V) điều kiện tiêu chuẩn n = V/22,4 (mol) II Hướng dẫn giải tập SGK Hóa trang 67 Bài (SGK Hóa trang 67) Kết luận sau đúng? Nếu hai chất khí khác mà tích (đo nhiệt độ áp suất) thì: a) Chúng có số mol chất b) Chúng có khối lượng c) Chúng có số phân tử d) Không thể kết luận điều Giải 1: Câu a c Bài (SGK Hóa trang 67) Kết luận sau đúng? Thế tích mol chất khí phụ thuộc vào: a) Nhiệt độ chất khí; b) Khối lượng mol chất khí; c) Bản chất chất khí; d) Áp suất chất khí Giải 2: Câu a d diễn tả Bài (SGK Hóa trang 67) Hãy tính: a) Số mol của: 28 g Fe; 64 g Cu; 5,4 g Al b) Thể tích khí (đktc) của: 0,175 mol CO2; 1,25 mol H2; mol N2 c) Số mol thể tích hỗn hợp khí (đktc) gồm có: 0,44g CO2; 0,04g H2; 0,56g N2 Giải 3: a) nFe = 28/56 = 0,5 mol nCu = 64/64 = mol nAl = 5,4/27 = 0,2 mol b) Thể tích khí đktc: VCO2 = 22,4 0,175 = 3,92 lít VH2 = 22,4 1,25 = 28 lít VN2= 22,4 = 67,2 lít c) Số mol thể tích hỗn hợp: nCO2 = 0,44/44 = 0,01 mol; vCO2 = 22,4 0,01 = 0,224 lít nH2 = 0,04/2 = 0,02 mol; VH2 = 22,4 0,2 = 0,448 lít; nN2 = 0,56/28 = 0,02 mol; VN2 = 22,4 0,02 = 0,448 lít Vậy số mol hỗn hợp là: nhh = 0,01 + 0,02 + 0,02 = 0,05 mol Thể tích hỗn hợp là: Vhh = 0,224 + 0,448 + 0,448 = 1,12 lít Hoặc Vhh = 0,05 22,4 = 1,12 lít Bài (SGK Hóa trang 67) Hãy tính khối lượng lượng chất sau: a) 0,5 mol nguyên tử N; 0,1 mol nguyên tử Cl; mol nguyên tử O b) 0,5 mol phân tử N2; 0,1 mol phân tử Cl2; mol phân tử O2 c) 0,10 mol Fe; 2,15 mol Cu; 0,80 mol H2SO4; 0,50 mol CuSO4 Giải 4: a) mN= 0,5 14 = g; mCl = 0,1 35,5 = 3,55 g; mO= 16 = 48 g; b) mN2= 28 0,5 = 14 g; mCl2= 71 0,1 = 7,1 g; mO2 = 32 = 96 g c) mFe= 56 0,1 = 5,6 g; mCu= 64 2,15 = 137,6 g; mH2SO4 = (2 + 32 + 64) 0,8 = 78,4 g; mCuSO4 = (64 + 32 + 64) 0,5 = 80 g Bài (SGK Hóa trang 67) Cho 100 g khí oxi 100 g khí cacbon đioxit, khí 20oC atm Biết thể tích mol khí điều kiện 24 l Nếu trộn khối lượng khí với (không có phản ứng xảy ra) hỗn hợp khí thu tích ? Giải 5: Ta có: nO2 = 100/32 = 3,125 mol nCO2 = 100/44 = 2,273 mol Thể tích hỗn hợp khí: Vhh = 24(nO2 + nCO2) = 24 (3,125 + 2,273) = 129,552 lít Bài (SGK Hóa trang 67) Hãy vẽ hình khối chữ nhật để so sánh thể tích khí sau (đktc): 1g H2; 8g O2; 3,5g N2; 33g CO2 Giải 6: Trước tiên ta cần chuyển đổi khối lượng khí số mol phân tử Số mol chất khí: nH2 = 1/2 = 0,5 mol; nN2 = 3,5/28 = 0,125 mol; nO2 = 8/32 = 0,25 mol nCO2 = 33/44 = 0,75 mol Tỉ lệ số mol khí tỉ lệ thể tích chất khí điều kiện, ta có sơ đồ biểu diễn Giải tập trang 14 SGK Toán lớp tập 1: Những đẳng thức đáng nhớ A Kiến thức cần nhớ đẳng thức đáng nhớ: Lập phương tổng:(A + B)3 = A3 + 3A2B + 3AB2 + B3 Lập phương hiệu:(A – B)3 = A3 – 3A2B + 3AB2 – B3 B Giải tập Sách giáo khoa đẳng thức đáng nhớ trang 14 Bài (SGK toán lớp tập trang 14) Tính: a) (2x2 + 3y)3; b) (1/2 x – 3)3 Bài giải: a) (2x2 + 3y)3 = (2x2)3 + 3(2x2)2.3y + 3.2x2.(3y)2 + (3y)3 = 8x6 + 3.4x4.3y + 3.2x2.9y2 + 27y3 = 8x6 + 36x4y + 54x2y2 + 27y3 b) (1/2x – 3)3 = (1/2x)3– (1/2x)2.3 + (1/2x) 32 – 33 = 1/8 x3 – 1/4 x2 + 1/2 x – 27 = 1/8 x3 – 9/4 x2 + 27/2 x – 27 Bài (SGK toán lớp tập trang 14) Viết biểu thức sau dạng lập phương tổng hiệu: a) – x3 + 3x2 – 3x + 1; b) – 12x + 6x2 – x3 Bài giải: a) – x3 + 3x2– 3x + = – 3.12.x + 3.1.x2 – x3 = (1 – x)3 b) – 12x + 6x2 – x3 = 23 – 3.22 x + 3.2.x2 – x3 = (2 – x)3 Bài (SGK toán lớp tập trang 14) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Tính giá trị biểu thức: a) x3 + 12x2 + 48x + 64 x = 6; b) x3 – 6x2 + 12x- x = 22 Bài giải: a) x3 + 12x2 + 48x + 64 = x3 + 3.x2.4 + 3.x.42 + 43 = (x + 4)3 Với x = 6: (6 + 4)3 = 103 = 1000 b) x3 – 6x2 + 12x- = x3 – 3.x2.2 + 3.x.22 – 23 = (x – 2)3 Với x = 22: (22 – 2)3 = 203 = 8000 Bài (SGK toán lớp tập trang 14) Đố: Đức tính đáng quý Hãy viết biểu thức sau dạng bình phương lập phương tổng hiệu, điền chữ dòng với biều thức vào bảng cho thích hợp Sau thêm dấu, em tìm đức tính quý báu người x3 – 3x2 + 3x – 16 + 8x + x2 N U 3x2 + 3x + + x3 – 2y + y2 (x-1)3 H Â (x+1)3 (y-1)2 (x-1)3 (1+x)3 Bài giải: Ta có: N: x3 – 3x2 + 3x – = x3 – 3.x2.1+ 3.x.12 – 13 = (x – 1)3 U: 16 + 8x + x2= 42 + x + x2 = (4 + x)2 = (x + 4)2 H: 3x2 + 3x + + x3 = x3 + 3x2 + 3x + VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí (1-y)2 (x+4)2 = (x + 1)3 = (1 + x)3 Â: – 2y + y2 = 12 – y + y2 = (1 – y)2 = (y – 1)2 Nên: (x-1)3 (x+1)3 (y-1)2 (x-1)3 (1+x)3 (1-y)2 (x+4)2 N H Â N H Â U Vậy: Đức tính đáng quý “NHÂN HẬU” Chú ý: Có khai triển biểu thức (x – 1) 3, (x + 1)3, (y – 1)2, (x + 4)2 … để tìm xem kết ứng với chữ điền vào bảng VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải bài tập trang 173 SGK Sinh lớp 8: Vệ sinh hệ thần kinh, Giải bài tập trang 173 SGK Sinh lớp 8: Vệ sinh hệ thần kinh, Giải bài tập trang 173 SGK Sinh lớp 8: Vệ sinh hệ thần kinh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay