Quyết định 1793/QĐ-KTNN về tiêu chí, thang điểm đánh giá và tiêu chuẩn xếp loại chất lượng Thành viên đoàn kiểm toán

45 209 0
  • Loading ...
1/45 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 15:02

Chuyên đề tốt nghiệp Trờng ĐH KTQD Một số Đánh giá và ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán chi phí sản xuất sản phẩm trong kiểm toán tài chính do AASC thực hiện 3.1. Đánh giá thực tế kiểm toán của Công ty AASC (Trụ sở Hà Nội). Cơ sở của những đánh giá thực tế kiểm toán CPSX SP tại Công ty AASC là viẹc so sánh giữa lý luận và thực tiễn kiểm toán khỏn mục SPSX SP. 3.1.1. Đánh giá chơng trình kiểm toán khoản mục CPSX SP. Công ty AASC hiện nay đã xây dựng một hệ thống chơng trình kiểm toán chi tiết từng khoản mục trên Báo cáo tài chính. Chơng trình kiểm toán đợc xem là tài liệu hớng dẫn nghiệp vụ rất cần thiết cho các trợ lý kiểm toán và các KTV. Chơng trình kiểm toán giúp cho KTV định hớng đợc các công việc cần thực hiện đồng thời đảm bảo nội dung kiểm toán không bị trùng lặp. Hơn thế nữa, chơng trình kiểm toán còn giúp ngời xem xét hồ sơ kiểm toán có thể hiểu đợc các công việc mà KTV đã thực hiện trong quá trình kiểm toán. Tuy nhiên, qua thời gian thực tập và đợc tìm hiểu thực tế kiểm toán CPSX SP tại Công ty cho thấy chơng trình kiểm toán CPSX SP vẫn có một số hạn chế nhất định khi so sánh với lý luận về kiểm toán CPSX SP. Thứ nhất, chơng trình kiểm toán khoản mục CPSX SP không đề cập đến nội dung khâu lập kế hoạch kiểm toán, trên thực tế Công ty AASC có xây dựng kế hoạch kiểm toán nhng đây là kế hoạch cho cuộc kiểm toán BCTC, việc lập kế hoạch kiểm toán cho từng khoản mục cha đợc quan tâm. Hạn chế này một phần là do vấn đề về thời gian và chi phí kiểm toán mà Công ty AASC nói riêng và các Công ty kiểm toán nói chung tại Việt Nam gặp phải. Thứ hai, trong chơng trình kiểm toán khoản mục CPSX SP, việc mô tả hệ thống KSNB mới chỉ sử dụng phơng pháp tờng thuật và sử dụng Bảng câu hỏi về hệ thống KSNB mà cha thấy sử dụng phơng pháp lu đồ. Thứ ba, cũng nh nhiều các Công ty kiểm toán khác, AASC cũng cha đa ra các thủ tục kiểm toán số d đầu năm đối với những khách hàng kiểm toán lần đầu. Thứ t, chơng trình kiểm toán của AASC mặc dù đợc đánh giá là khá chắt chẽ và có hiệu quả, song đó là chơng trình chung cho mọi khách hàng. Mặt khác mỗi một loại hình doanh nghiệp thì lại có đặc điểm riêng, chính vì vậy việc thực hiện chung một chơng trình kiểm toán cho mọi khách hàng có thể nói là cha thực sự hiệu quả. 1 Sinh viên Nguyễn Thị Nhung 1 Lớp Kiểm toán 44 Chuyên đề tốt nghiệp Trờng ĐH KTQD 3.1.2. Đánh giá việc thực hiện chơng trình kiểm toán khoản mục CPSX SP. Đánh giá việc thực hiện chơng trình kiểm toán khoản mục CPSX SP đợc xem xét trong cả 5 giai đoạn của quy trình kiểm toán khoản mục SPSX SP. Giai đoạn 1: Khảo sát và đánh giá khách hàng Trong giai on ny thỡ ngun khỏch hng Cụng ty cú c ch yu da trờn uy tớn ca Cụng ty, KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC - CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc - Số: 1793/QĐ-KTNN Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ TIÊU CHÍ, THANG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ VÀ TIÊU CHUẨN XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG THÀNH VIÊN ĐOÀN KIỂM TOÁN, TỔ KIỂM TOÁN VÀ ĐOÀN KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC Căn Luật Kiểm toán nhà nước; Xét đề nghị Vụ trưởng Vụ Chế độ Kiểm soát chất lượng kiểm toán, QUYẾT ĐỊNH: Điều Ban hành kèm theo Quyết định Quy định tiêu chí, thang điểm đánh giá tiêu chuẩn xếp loại chất lượng Thành viên đoàn kiểm toán, Tổ kiểm toán Đoàn kiểm toán nhà nước Điều Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký thay Quyết định số 1943/QĐ-KTNN ngày 06/12/2011 Tổng Kiểm toán nhà nước Điều Vụ trưởng Vụ Chế độ Kiểm soát chất lượng kiểm toán, Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước, tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC Nơi nhận: - Như Điều 3; - Lãnh đạo KTNN; - Lưu: VT, CĐ Hồ Đức Phớc QUY ĐỊNH VỀ TIÊU CHÍ, THANG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ VÀ TIÊU CHUẨN XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG THÀNH VIÊN ĐOÀN KIỂM TOÁN, TỔ KIỂM TOÁN VÀ ĐOÀN KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC (Ban hành theo Quyết định số 1793/QĐ-KTNN ngày 04/11/2016 Tổng KTNN) MỤC LỤC Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG .3 Điều Phạm vi điều chỉnh đối tượng áp dụng Điều Mục đích áp dụng Điều Căn đánh giá chất lượng kiểm toán Điều Đối tượng nội dung đánh giá Chương II TIÊU CHÍ, THANG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ VÀ TIÊU CHUẨN XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG THÀNH VIÊN ĐOÀN KIỂM TOÁN, TỔ KIỂM TOÁN VÀ ĐOÀN KTNN Điều Tiêu chí, thang điểm đánh giá chất lượng Thành viên đoàn kiểm toán nhà nước Điều Tiêu chuẩn xếp loại chất lượng thành viên Đoàn kiểm toán Điều Tiêu chí, thang điểm đánh giá chất lượng Tổ kiểm toán 10 Điều Tiêu chuẩn xếp loại chất lượng Tổ kiểm toán 11 Điều Tiêu chí, thang điểm đánh giá chất lượng Đoàn kiểm toán 15 Điều 10 Các trường hợp cộng điểm 17 Điều 11 Tiêu chuẩn xếp loại chất lượng Đoàn kiểm toán nhà nước 17 Điều 12 Tiêu chí lựa chọn kiểm toán chất lượng vàng 22 Điều 13 Trình tự, thủ tục lựa chọn kiểm toán chất lượng vàng 22 Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN 23 Điều 14 Trách nhiệm Trưởng đoàn kiểm toán nhà nước 23 Điều 15 Trách nhiệm Kiểm toán trưởng Kiểm toán nhà nước chuyên ngành, khu vực .23 Điều 16 Trách nhiệm đơn vị tham mưu chức Kiểm toán nhà nước 24 Điều 17 Giải vướng mắc .25 Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều Phạm vi điều chỉnh đối tượng áp dụng Phạm vi điều chỉnh Quy định quy định đối tượng, nội dung trách nhiệm tổ chức, cá nhân việc chấm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng kiểm toán Thành viên đoàn KTNN, Tổ kiểm toán, Đoàn KTNN; tiêu chí, thang điểm chất lượng tiêu chuẩn xếp loại Thành viên đoàn KTNN, Tổ kiểm toán, Đoàn KTNN; điều kiện, tiêu chuẩn thủ tục lựa chọn kiểm toán chất vàng KTNN Đối tượng áp dụng a) Các Đoàn KTNN b) Các KTNN chuyên ngành, khu vực c) Vụ Chế độ Kiểm soát chất lượng kiểm toán d) Vụ Tổng hợp đ) Thanh tra KTNN e) Ban Thi đua - Khen thưởng Điều Mục đích áp dụng Đánh giá, xếp loại Thành viên đoàn KTNN, Tổ kiểm toán Đoàn KTNN làm sở để đánh giá, xếp loại công chức bình xét thi đua hàng năm Đánh giá, xếp loại kiểm toán, lựa chọn kiểm toán chất lượng vàng để khen thưởng kịp thời tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc hoạt động kiểm toán KTNN Góp phần tăng cường quản lý hoạt động kiểm toán, nâng cao chất lượng, hiệu kiểm toán, hạn chế tồn yếu công tác kiểm toán Điều Căn đánh giá chất lượng kiểm toán Luật KTNN văn quy phạm pháp luật có liên quan đến hoạt động kiểm toán KTNN; chuẩn mực, quy trình kiểm toán quy định khác liên quan đến hoạt động kiểm toán KTNN Hồ sơ kiểm toán thông tin, tài liệu có liên quan đến kiểm toán Điều Đối tượng nội dung đánh giá Đối tượng đánh giá a) Thành viên đoàn KTNN (Thành viên đoàn KTNN tham gia nhiều Tổ kiểm toán khác Đoàn KTNN nên đánh giá theo kết Thành viên Đoàn KTNN đạt kiểm toán) b) Tổ kiểm toán (Tổ kiểm toán xác định theo đơn vị kiểm toán có tên kế hoạch kiểm toán) c) Đoàn KTNN Nội dung đánh giá a) Thành viên đoàn KTNN - Tuân thủ pháp luật quy định KTNN - Tuân thủ kế hoạch kiểm toán chi tiết - Tiến độ thực nhiệm vụ - Ghi chép nhật ký tài liệu làm việc khác - Thu thập, đánh giá quản lý chứng kiểm toán - Quản lý, lưu trữ hồ sơ kiểm toán - Lập Biên xác nhận số liệu tình hình kiểm toán - Chấp hành phân công, đạo cấp thực chế độ báo cáo; thái độ làm việc phối hợp công tác - Kết kiểm toán đạt Thành viên đoàn KTNN b) Tổ kiểm toán - Tuân thủ pháp luật quy định KTNN - Xây dựng kế hoạch kiểm toán chi tiết - Tổ chức thực kế hoạch kiểm toán chi tiết - Tiến độ thực nội dung kiểm toán - Thu thập, đánh giá quản lý chứng kiểm toán - Lập ghi chép tài liệu làm việc Tổ kiểm toán - Quản lý, kiểm tra, soát xét hoạt động kiểm toán - Lập, thông qua biên kiểm toán thông báo kết kiểm toán đơn vị kiểm toán chi tiết - Quản lý, lưu trữ hồ sơ kiểm toán - Chấp hành phân công, đạo cấp thực chế độ báo cáo; thái độ tinh thần phối hợp công ...Quy định Về tiêu chuẩn xếp hạng khách sạn (Ban hành kèm theo Quyết định số 02 /2001/QĐ-TCDL ngày 27 tháng 4 năm 2001 của Tổng cục Du lịch ) Khách sạn là công trình kiến trúc được xây dựng độc lập, có quy mô từ 10 buồng ngủ trở lên, bảo đảm chất lượng về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dịch vụ cần thiết phục vụ khách du lịch. Khách sạn đạt tiêu chuẩn xếp hạng từ 1 đến 5 sao: là khách sạn có cơ sở vật chất, trang thiết bị, chất lượng phục vụ cao, đáp ứng được nhu cầu đa dạng của khách du lịch về ăn, nghỉ, sinh hoạt, giải trí theo tiêu chuẩn của từng hạng, phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế, được đánh giá thông qua các chỉ tiêu : 1. Vị trí, kiến trúc 2. Trang thiết bị, tiện nghi phục vụ 3. Dịch vụ và mức độ phục vụ 4. Nhân viên phục vụ 5. Vệ sinh Khách sạn hạng càng cao, yêu cầu chất lượng phục vụ, trang thiết bị tiện nghi, số lượng các dịch vụ càng phải đầy đủ, hoàn hảo, đáp ứng được yêu cầu đa dạng của khách. 1. Vị trí, kiến trúc - Vị trí : Khách sạn phải được xây dựng cách bệnh viện, trường học ít nhất 100 mét căn cứ vào ranh giới giữa hai cơ sở; không được nằm trong hoặc liền kề khu vực quốc phòng, an ninh và các mục tiêu cần được bảo vệ theo quy định hiện hành. - Thiết kế kiến trúc: • Dây truyền phục vụ giữa các bộ phận và trong từng bộ phận dịch vụ trong khách sạn : được bố trí hợp lý, bảo đảm thuận tiện, một chiều. • Bảng tên; hạng khách sạn; phù hiệu khách sạn (nếu có) : được đặt ở nơi dễ thấy (kể cả ban ngày và ban đêm). • Cửa ra, vào của khách sạn : được bố trí thuận tiện, tối thiểu phải có 2 cửa, cửa dành riêng cho khách và cửa dành riêng cho cán bộ, công nhân viên phục vụ trong khách sạn. • Chỗ để xe : Khách sạn phải bố trí chỗ để xe cho khách. • Buồng : Diện tích tối thiểu của buồng ngủ, phòng vệ sinh (m2) Buồng ngủ: Buồng 2 phòng: 22 m 2 Buồng đơn : 9 m 2 Buồng đôi: 14 m2 Buồng 3, 4 giường :18 m2 Phòng vệ sinh:4 m2 Các khách sạn phục vụ khách với mục đích nghỉ dưỡng (nghỉ biển, nghỉ núi ) nên có diện tích để đặt thêm giường thứ 3 (trong trường hợp khách yêu cầu). • Sảnh : Sảnh đón tiếp (nơi có cửa ra, vào chính của khách sạn) phải đủ rộng để đón khách, phù hợp với quy mô của khách sạn. • Phòng vệ sinh ở các khu vực công cộng (khu vực đón tiếp, phòng ăn ) có phòng cho nam và nữ riêng. 2. Trang thiết bị, tiện nghi phục vụ: - Hệ thống điện : • Độ chiếu sáng đảm bảo theo yêu cầu của từng khu vực. • Đèn cấp cứu để đề phòng khi có sự cố xẩy ra. • Cung cấp điện đầy đủ 24/24 giờ cho sinh hoạt và phục vụ. - Hệ thống nước : • Nước đủ cho sinh hoạt và phòng cháy, chữa cháy 24/24 giờ. • Cấp nước nóng : 24/24 giờ. • Hệ thống xử lý nước thải và chất thải, đảm bảo tiêu chuẩn về vệ sinh môi trường. - Trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy : Có hệ thống báo cứu hoả và phương tiện phòng cháy, chữa cháy. - Phòng vệ sinh công cộng : có trang bị máy hơ tay, hoặc khăn tay, giấy lau tay. 3. Dịch vụ và mức độ phục vụ Các dịch vụ được qui định theo từng hạng khách sạn và phải luôn sẵn sàng phục vụ. 4. Nhân viên phục vụ - Về nghiệp vụ : Những người quản lý và nhân viên phục vụ phải qua đào tạo và bố trí theo đúng nghiệp vụ chuyên môn. - Về sức khoẻ : Những nhân viên phục vụ phải qua kiểm tra sức khoẻ ( có giấy chứng nhận ). - Về trang phục : Những người quản lý và nhân viên phục vụ phải mặc đồng phục đúng theo quy định của khách sạn đối với từng chức danh và từng bộ phận dịch vụ trong thời gian làm việc tại khách sạn. 5. Vệ sinh Thực hiện các biện pháp để bảo đảm yêu cầu về vệ sinh trong các lĩnh vực sau : • Vệ sinh môi trường, cảnh quan xung quanh khách sạn • Vệ sinh các khu vực trong khách sạn. • Vệ sinh trang thiết bị, dụng cụ phục vụ khách. • Vệ sinh thực TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM Số: 171/QĐ –TLĐ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do- Hạnh phúc ––––––––––––––––––––––– Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy định về thu, chi, quản lý tài chính công đoàn cơ sở ĐOÀN CHỦ TỊCH TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM - Căn cứ Luật Công đoàn năm 2012; Điều lệ Công đoàn Việt Nam. - Căn cứ Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa X. - Theo đề nghị của Ban Tài chính Tổng Liên đoàn. QUYẾT ĐỊNH Điều 1: Ban hành Quy định về thu, chi, quản lý tài chính công đoàn cơ sở. Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2013, thay thế Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 1445/QĐ-TLĐ ngày 16/12/2011 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Điều 3: Các ban, đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn; công đoàn các cấp có trách nhiệm thi hành Quyết định này. Nơi nhận: - Như Điều 3 - Các đ/c UVĐCT TLĐ - Lưu: Văn thư TLĐ. TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH CHỦ TỊCH (Đã ký) Đặng Ngọc Tùng 1 tổng liên đoàn lao động cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam việt nam Độc lập - Tự do- Hạnh phúc Quy định V thu, chi, qun lý tài chính công đoàn cơ sở ( Ban hành kèm theo Quyết định số 171/QĐ-TLĐ ngày 09 thỏng 01 nm 2013 của on Ch tch Tổng Liên đoàn) I- quy định chung iu 1. Phm vi iu chnh. Quy nh ny quy nh v thu, chi, qun lý ti chớnh cụng on c s. iu 2. i tng ỏp dng. i tng ỏp dng l cụng on c s, nghip on theo quy nh ca iu l Cụng on Vit Nam. iu 3. Nguyờn tc v thu, chi, qun lý ti chớnh cụng on c s. 1-Tài chính công đoàn cơ sở là một bộ phận của tài chính công đoàn, đợc sử dụng cho hoạt động thực hiện quyền, trách nhiệm v duy trỡ hot ng ca cụng on c s theo quy nh của Luật Công đoàn và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. 2- Căn cứ chế độ chi tiêu tài chính của Nhà nớc, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, nguồn tài chính công đoàn cơ sở đợc sử dụng v thực tế hoạt động của đơn vị, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ thc hin. 3- Cụng on c s phi thu ỳng, thu , thu kp thi cỏc khon thu theo phõn cp ca Tng Liờn on Lao ng Vit Nam. Chi đúng đối tợng, tiết kiệm, hiệu quả, công khai, minh bạch, thc hin ch qun lý theo Quy nh ca Nh nc v Quy nh ca Tng Liờn on. II- quy định cụ thể iu 4: Ngun thu, phõn cp thu ti chớnh cụng on. 1- Ngun thu kinh phớ cụng on. Kinh phớ cụng on do c quan, t chc, doanh nghip úng theo khon 2 iu 26 Lut cụng on do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thống nhất thu v phân cấp thu cho LL tnh, thnh ph; Cụng on ngnh TW; Cụng on Tng Cụng ty trc thuc Tng Liờn on nh sau: 2 a- LL tnh, thnh ph; Cụng on ngnh TW; Cụng on Tng Cụng ty trc thuc Tng Liờn on v Cụng on cp trờn c s c phõn cp thu kinh phớ cụng on ca n v hnh chớnh s nghip do ngõn sỏch Nh nc cp kinh phớ hot ng, t chc, doanh nghip ( Ni ó thnh lp cụng on c s v ni cha thnh lp cụng on c s). b- LL tnh, thnh ph; Cụng on ngnh TW; Cụng on Tng Cụng ty trc thuc Tng Liờn on phõn cp thu kinh phớ cụng on cho cỏc cụng on c s doanh nghip, n v s nghip khụng th hng kinh phớ hot ng t ngõn sỏch Nh nc ó thc hin tt nhim v thu, chi, qun lý ti chớnh cụng on. c- LL tnh, thnh ph; Cụng on ngnh TW; Cụng on Tng Cụng ty trc thuc Tng Liờn on quyt nh n v c phõn cp thu kinh phớ cụng on v thụng bỏo cho cơ quan, tổ chức, doanh nghip thc hin. 2- Thu đoàn phí công đoàn: MỐI LIÊN QUAN GIỮA THANG ĐIỂM ASPECT VỚI CÁC THANG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ VÀ KẾT CỤC NHỒI MÁU NÃO Lưu Hồng Minh*, Trần Công Thắng**, Tạ Văn Trầm* *Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang ** Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh TÓM TẮT Đặt vấn đề: Nhằm góp phần đánh giá vai trò tiên lượng thang điểm ASPECT bệnh nhân đột quỵ nhồi máu não cấp Mục tiêu: Mối liên quan thang điểm ASPECT với thang điểm đánh giá kết cục nhồi máu não Phương pháp: Nghiên cứu đoàn hệ tiền cứu Kết quả: Có mối liên quan thang điểm ASPECT với NIHSS GCS lúc nhập viện xuất viện Có mối liên quan ASPECTS với diễn tiến lâm sàng sau từ lúc nhập viện đến lúc xuất viện Có mối liên quan thang điểm ASPECT với kết cục chức tháng, ASPECTS có ý nghĩa tiên lượng kết cục Tỉ lệ tử vong tuổi không liên quan thang điểm ASPECT khác với y văn trước GCS thời điểm xuất viện so sánh phân nhóm ASPECTS có liên quan với Thang điểm GCS thang điểm NIHSS ảnh hưởng lên thay đổi sớm NMN Kết luận: Có mối liên quan thang điểm ASPECT với thang điểm đánh giá tiên lượng kết cục nhồi máu não Từ khóa: Nhồi máu não, Thang điểm ASPECT ABSTRACT Background: To assist in evaluating the role of scale ASPECT prognosis in patients with acute cerebral ischemic stroke Objective: The relationship between ASPECT scale with the scale outcome evaluation and cerebral infarction Methods:In a prospective cohort study Results: There is an association between ASPECT with NIHSS scale and the GCS at admission and discharge Correlation between ASPECTS with clinical progression after time from admission to discharge There ASPECT scale correlation with functional outcome months, so ASPECTS significant prognostic outcome Mortality and age irrelevant ASPECT scale different from the previous literature GCS at the time of discharge when comparing each subgroup ASPECTS related to each other Scale GCS and NIHSS scale effect on NMN change soon Conclusion: There is an association between ASPECT scale with the scale of assessment and prognosis of cerebral infarction outcomes Keywords: cerebral infarction, ASPECT scoring [...]... quả kiểm toán tổng hợp đầy đủ kết quả kiểm toán quan trọng, có đầy đủ bằng chứng kiểm toán; kiến nghị kiểm toán phù hợp với kết quả kiểm toán và báo cáo kiểm toán của đoàn kiểm toán Điều 8 Tiêu chuẩn xếp loại chất lượng Tổ kiểm toán 1 Tổ kiểm toán được xếp loại chất lượng theo bốn mức: Xuất sắc, Khá, Đạt và Chất lượng còn hạn chế 2 Tiêu chuẩn xếp loại chất lượng Tổ kiểm toán a) Tổ kiểm toán được xếp loại. .. TỔ KIỂM TOÁN(1) (Kèm theo Quy định về tiêu chí, thang điểm đánh giá và tiêu chuẩn xếp loại chất lượng thành viên, Tổ kiểm toán và Đoàn KTNN ban hành theo Quyết định số 1793/QĐ-KTNN ngày 04/11/2016 của Tổng KTNN) Đoàn kiểm toán: Xếp Ghi Kết quả chấm điểm (theo các tiêu chí tại Điều 7) Kết quả loại chú (2) KT chất (4) Tổ Tổ lượng TT kiểm trư toán ởng Tiêu Tiêu Tiêu Tiêu Tiêu Tiêu Tiêu Tiêu... CHẤM ĐIỂM VÀ XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG THÀNH VIÊN ĐOÀN KTNN (Kèm theo Quy định về tiêu chí, thang điểm đánh giá và tiêu chuẩn xếp loại chất lượng thành viên, Tổ kiểm toán và Đoàn KTNN ban hành theo Quyết định số 1793/QĐ-KTNN ngày 04/11/2016 của Tổng KTNN) Đoàn kiểm toán: Phát hiện Xếp KT loại Ghi chất chú Tiêu Xử lý Phát lượng (2) chí Cộng tài hiện 3 chính khác Kết quả chấm điểm (theo các tiêu. .. vực và các nội dung kiểm toán khác không thuộc các nội dung trên không có kết quả phát hiện kiểm toán Mục III TIÊU CHÍ, THANG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ VÀ TIÊU CHUẨN XẾP LOẠI ĐOÀN KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC Điều 9 Tiêu chí, thang điểm đánh giá chất lượng Đoàn kiểm toán 1 Chất lượng cuộc kiểm toán được đánh giá theo thang điểm 100, trong đó phân bổ cho các tiêu chí: a) Kế hoạch cuộc kiểm toán: Tối đa 10 điểm Yêu cầu về. .. thủ quy định của KTNN Cộng 100,0 PHỤ LỤC 03 KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC KTNN CN/KV …… - KẾT QUẢ CHẤM ĐIỂM VÀ XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG ĐOÀN KIỂM TOÁN (Kèm theo Quy định về tiêu chí, thang điểm đánh giá và tiêu chuẩn xếp loại chất lượng thành viên, Tổ kiểm toán và Đoàn KTNN ban hành theo Quyết định số 1793/QĐ-KTNN ngày 04/11/2016 của Tổng KTNN) Đoàn kiểm toán: I CHẤM ĐIỂM CHẤT LƯỢNG Chấm điểm của... đơn vị thực hiện việc chấm điểm, đánh giá và xếp loại Thành viên đoàn KTNN, Tổ kiểm toán và Đoàn KTNN theo quy định này 2 Tổ chức thẩm định kết quả chấm điểm, đánh giá và xếp loại Thành viên đoàn KTNN, Tổ kiểm toán và Đoàn KTNN của các Đoàn KTNN thuộc đơn vị (theo các Phụ lục 01, 02, 03); tổng hợp kết quả chấm điểm, đánh giá và xếp loại Thành viên đoàn KTNN, Tổ kiểm toán và Đoàn KTNN hàng năm của đơn... Trưởng đoàn kiểm toán nhà nước 1 Tổ chức chấm điểm, đánh giá và xếp loại chất lượng Thành viên đoàn KTNN theo quy định tại Điều 5 và Điều 6 của quy định này (theo Phụ lục 01) 2 Tổ chức chấm điểm, đánh giá và xếp loại chất lượng Tổ kiểm toán thuộc Đoàn KTNN theo quy định tại Điều 7 và Điều 8 của quy định này (theo Phụ lục 02) 3 Tự chấm điểm, đánh giá và xếp loại chất lượng Đoàn KTNN theo quy định tại... cuộc kiểm toán đề xuất xét chọn cuộc kiểm toán chất lượng vàng hàng năm cho Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán, Vụ Tổng hợp và Ban Thi đua - Khen thưởng để thẩm định, chấm điểm và xét chọn cuộc kiểm toán chất lượng vàng b) Gửi báo cáo kết quả thanh tra các cuộc kiểm toán thực hiện trong năm cho Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán để thẩm định kết quả chấm điểm, đánh giá và xếp loại chất. .. chuyển hồ sơ cơ quan điều tra ) thì đánh dấu vào cột ghi chú và giải thích phía dưới HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM CHẤT LƯỢNG THÀNH VIÊN ĐOÀN KTNN (Kèm theo Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Quy định về tiêu chí, thang điểm đánh giá và tiêu chuẩn loại chất lượng thành viên, Tổ kiểm toán và Đoàn KTNN) Nội dung và tiêu chí chấm điểm Điểm tối đa 1 2 1 Tuân thủ pháp luật và các quy định có liên quan của KTNN 15,0 1.1... lượng cuộc kiểm toán và gửi kết quả cho Kiểm toán trưởng 2 Kiểm toán trưởng tổ chức thẩm định, kết quả chấm điểm, đánh giá chất lượng cuộc kiểm toán của Trưởng đoàn KTNN Nếu kết quả thẩm định chất lượng cuộc kiểm toán đạt được các tiêu chí quy định tại Điều 12 của quy định này, Kiểm toán trưởng tổng hợp đề xuất các cuộc kiểm toán đề nghị xét chọn cuộc kiểm toán chất lượng vàng kèm theo hồ sơ chấm điểm cho
- Xem thêm -

Xem thêm: Quyết định 1793/QĐ-KTNN về tiêu chí, thang điểm đánh giá và tiêu chuẩn xếp loại chất lượng Thành viên đoàn kiểm toán, Quyết định 1793/QĐ-KTNN về tiêu chí, thang điểm đánh giá và tiêu chuẩn xếp loại chất lượng Thành viên đoàn kiểm toán, Quyết định 1793/QĐ-KTNN về tiêu chí, thang điểm đánh giá và tiêu chuẩn xếp loại chất lượng Thành viên đoàn kiểm toán

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay