Luân chuyển giáo viên tiểu học trên địa bàn huyện hoành bồ, tỉnh quảng ninh trong bối cảnh đổi mới giáo dục

106 182 0
  • Loading ...
1/106 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 15:02

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM ĐỖ THỊ PHƯƠNG LUÂN CHUYỂN GIÁO VIÊN TIỂU HỌC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HOÀNH BỒ, TỈNH QUẢNG NINH TRONG BỐI CẢNH ĐỔI MỚI GIÁO DỤC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC THÁI NGUYÊN - 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM ĐỖ THỊ PHƯƠNG LUÂN CHUYỂN GIÁO VIÊN TIỂU HỌC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HOÀNH BỒ, TỈNH QUẢNG NINH TRONG BỐI CẢNH ĐỔI MỚI GIÁO DỤC Chuyên ngành: Quản lý giáo dục Mã số: 60.14.01.14 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Người hướng dẫn khoa học: TS NGUYỄN THỊ THU HẰNG THÁI NGUYÊN - 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn công trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết trình bày luận văn trung thực chưa công bố công trình Tài liệu tham khảo nội dung trích dẫn đảm bảo trung thực xác, tuân thủ quy định quyền sở hữu trí tuệ Thái nguyên, tháng 10 năm 2015 Tác giả luận văn Đỗ Thị Phương Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN i http://www.lrc.tnu.edu.vn LỜI CẢM ƠN Lời xin bày tỏ cảm ơn chân thành với tình cảm lòng biết ơn sâu sắc gửi tới: Ban Giám hiệu, thầy cô giáo Khoa Tâm lý - Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên tận tâm giảng dạy, bảo tận tình, hướng dẫn giúp đỡ suốt trình học tập, nghiên cứu khóa học Thạc sĩ Quản lý giáo dục Trường Đặc biệt xin chân thành cảm ơn TS Nguyễn Thị Thu Hằng, Trưởng phòng sau đại học, trường Đại học Sư phạm Hà Nội tận tình giúp đỡ, bảo ân cần, hướng dẫn suốt trình thực để hoàn thành luận văn Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Phòng Giáo dục Đào tạo, Phòng Nội vụ huyện, cán quản lý, giáo viên trường tiểu học, trường Tiểu học Trung học sở thuộc huyện Hoành Bồ Cảm ơn bạn bè, đồng nghiệp gia đình giúp đỡ, động viên hoàn thành luận văn Mặc dù cố gắng song chắn luận văn tránh khỏi thiếu sót, kính mong nhận dẫn, góp ý quý thầy, cô giáo bạn đồng nghiệp Thái nguyên, tháng 10 năm 2015 Tác giả luận văn Đỗ Thị Phương Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN ii http://www.lrc.tnu.edu.vn MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT iv DANH MỤC BẢNG v DANH MỤC BIỂU ĐỒ vi MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Khách thể đối tượng nghiên cứu Nhiệm vụ nghiên cứu Giả thuyết khoa học Giới hạn phạm vi nghiên cứu Các phương pháp nghiên cứu Cấu trúc luận văn Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ LUÂN CHUYỂN GIÁO VIÊN TIỂU HỌC TRONG BỐI CẢNH ĐỔI MỚI GIÁO DỤC 1.1 Vài nét lịch sử nghiên cứu vấn đề 1.2 Một số khái niệm đề tài 1.2.1 Quản lý 1.2.2 Quản lý giáo dục 1.2.3 Hiệu trưởng trường Tiểu học 1.2.4 Giáo viên, đội ngũ giáo viên, giáo viên tiểu học 11 1.2.5 Luân chuyển giáo viên tiểu học 14 1.3 Trường Tiểu học hệ thống giáo dục quốc dân 15 1.3.1 Vị trí, vai trò mục tiêu cấp Tiểu học 15 1.3.2 Trường Tiểu học mạng lưới trường Tiểu học 16 1.4 Đặc điểm đội ngũ giáo viên Tiểu học 17 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN iii http://www.lrc.tnu.edu.vn 1.5 Luân chuyển giáo viên Tiểu học bối cảnh đổi giáo dục 17 1.5.1 Yêu cầu đổi giáo dục công tác luân chuyển GVTH 17 1.5.2 Mục tiêu, nguyên tắc việc luân chuyển giáo viên bối cảnh đổi giáo dục 19 1.5.3 Yêu cầu luân chuyển đội ngũ giáo viên 21 1.5.4 Nội dung luân chuyển giáo viên Tiểu học 25 Tiểu kết chương 27 Chương THỰC TRẠNG LUÂN CHUYỂN GIÁO VIÊN TIỂU HỌC HUYỆN HOÀNH BỒ, TỈNH QUẢNG NINH 29 2.1 Một số đặc điểm tự nhiên - xã hội Huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh 29 2.2 Thực trạng giáo dục Tiểu học huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh 29 2.2.1 Hệ thống trường lớp quy mô học sinh tiểu học 29 2.2.2 Chất lượng giáo dục 32 2.3 Thực trạng đội ngũ GVTH huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh 33 2.3.1 Thực trạng số lượng, cấu môn học GVTH năm học 2013-2014 33 2.3.2 Cơ cấu độ tuổi, nơi thường trú 34 2.3.3 Về thâm niên công tác 36 2.3.4 Về trình độ đào tạo 37 2.3.5 Về trình độ lực chuyên môn giáo viên Tiểu học 38 2.3.6 Đánh giá chung 39 2.4 Thực trạng công tác luân chuyển GVTH địa bàn huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh 40 2.4.1 Khái quát khảo sát thực trạng 40 2.4.2 Thực trạng nhận thức công tác luân chuyển GVTH địa bàn huyện Hoành Bồ 40 2.4.3 Thực trạng tổ chức thực luân chuyển GVTH địa bàn huyện Hoành Bồ 45 2.5 Đánh giá chung thực biện pháp luân chuyển GVTH huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh 53 2.5.1 Ưu điểm 53 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN iv http://www.lrc.tnu.edu.vn 2.5.2 Tồn tại, hạn chế 54 2.5.3 Nguyên nhân thực trạng 55 Tiểu kết chương 57 Chương CÁC BIỆN PHÁP LUÂN CHUYỂN GVTH HUYỆN HOÀNH BỒ, TỈNH QUẢNG NINH TRONG BỐI CẢNH ĐỔI MỚI GIÁO DỤC 59 3.1 Nguyên tắc đề xuất biện pháp 59 3.1.1 Nguyên tắc đảm bảo tính hệ thống 59 3.1.2 Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn 59 3.1.3 Nguyên tắc đảm bảo tính kế thừa 59 3.1.4 Nguyên tắc đảm bảo tính đồng biện pháp 60 3.2 Các biện pháp luân chuyển GVTH huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh 60 3.2.1 Nâng cao nhận thức ý nghĩa, tầm quan trọng công tác luân chuyển giáo viên 60 3.2.2 Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ (quy hoạch giáo viên nòng cốt, quy hoạch cán quản lý, xác định vị trí việc làm, xác định đối tượng luân chuyển) 61 3.2.3 Xây dựng quy chế, kế hoạch luân chuyển 64 3.2.4 Đánh giá, xếp loại GV 68 3.2.5 Thực công khai, dân chủ công tác đánh giá, luân chuyển GVTH 71 3.2.6 Đảm bảo chế độ sách cho GV; làm tốt công tác thi đua khen thưởng thực công tác luân chuyển GV 75 3.3 Mối quan hệ biện pháp 76 3.4 Kết thăm dò tính cấp thiết tính khả thi biện pháp 77 Tiểu kết chương 82 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 83 Kết luận 83 Khuyến nghị 84 TÀI LIỆU THAM KHẢO 86 PHỤ LỤC Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN v http://www.lrc.tnu.edu.vn DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Từ viết tắt Viết đầy đủ BCH : Ban chấp hành BNL : Bổ nhiệm lại CB : Cán CBQL : Cán quản lý CĐSP : Cao đẳng Sư phạm ĐHSP : Đại học Sư phạm GD&ĐT : Giáo dục Đào tạo GV : Giáo viên GVTH : Giáo viên tiểu học SGK : Sách giáo khoa TH : Tiểu học TH&THCS : Tiểu học trung học sở THCS : Trung học sở THSP : Trung học Sư phạm UBND : Uỷ ban nhân dân Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN iv http://www.lrc.tnu.edu.vn DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Hệ thống trường Tiểu học địa bàn huyện Hoành Bồ 30 Bảng 2.2 Quy mô học sinh TH huyện Hoành Bồ năm học 2013 - 2014 31 Bảng 2.3 Chất lượng giáo dục học sinh Tiểu học năm học 2013 - 2014 32 Bảng 2.4 Số lượng cấu giáo viên Tiểu học năm học 2013 - 2014 33 Bảng 2.5 Cơ cấu độ tuổi GVTH huyện Hoành Bồ năm học 2013 - 2014 34 Bảng 2.6 Cơ cấu nơi thường trú GVTH huyện Hoành Bồ năm học 2013 - 2014 35 Bảng 2.7 Biểu thâm niên công tác GVTH huyện Hoành Bồ năm học 2013 - 2014 36 Bảng 2.8 Trình độ đào tạo giáo viên Tiểu học huyện Hoành Bồ năm học 2013 - 2014 37 Bảng 2.9 Trình độ lực chuyên môn GVTH huyện Hoành Bồ năm học 2013 - 2014 38 Bảng 2.10 Nhận thức mục tiêu công tác luân chuyển giáo viên 41 Bảng 2.11 Nhận thức nguyên tắc luân chuyển giáo viên Tiểu học 43 Bảng 2.12 Nhận thức hình thức luân chuyển giáo viên 44 Bảng 2.13 Thực trạng nội dung quy hoạch, kế hoạch công tác rà soát quy hoạch, kế hoạch 46 Bảng 2.14 Kết tổ chức thực công tác luân chuyển GVTH điểm trường, khối lớp trường 48 Bảng 2.15 Kết thực công tác luân chuyển GVTH trường địa bàn huyện Hoành Bồ 49 Bảng 2.16 Thực trạng việc thực công tác luân chuyển GVTH 50 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN v http://www.lrc.tnu.edu.vn Bảng 2.17 Đánh giá thực trạng yếu tố ảnh hưởng đến công tác luân chuyển giáo viên 51 Bảng 2.18 Thực trạng công tác kiểm tra, giám sát đánh giá công tác luân chuyển GVTH 52 Bảng 3.1 Tổng hợp ý kiến đánh giá tính cần thiết tính khả thi biện pháp đề xuất 78 DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 3.1 Sự tương quan tính cần thiết tính khả thi 81 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN vi http://www.lrc.tnu.edu.vn Tiểu kết chương Công tác luân chuyển GVTH góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ, giúp GV có khả thích ứng với điều kiện làm việc môi trường công tác khác Tuy nhiên, với đòi hỏi đổi để nâng cao chất lượng giáo dục công tác luân chuyển GVTH Huyện Hoành Bồ cần phải có biện pháp phù hợp Căn vào kết nghiên cứu lí luận công tác luân chuyên GV dựa vào thực tiễn công tác luân chuyển GVTH địa bàn huyện Hoành Bồ, sở có kế thừa cách thức làm tốt, đề xuất sáu biện pháp để nâng cao chất lượng công tác luân chuyển GVTH Một là: Nâng cao nhận thức ý nghĩa, tầm quan trọng công tác luân chuyển GV Hai là: Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ (quy hoạch giáo viên nòng cốt, quy hoạch cán quản lý, xác định vị trí việc làm, xác định đối tượng luân chuyển) Ba là: Xây dựng quy chế, kế hoạch luân chuyển Bốn là: Đánh giá, xếp loại giáo viên Năm là: Thực công khai, dân chủ công tác luân chuyển GVTH cấp Sáu là: Đảm bảo chế độ sách cho GV; làm tốt công tác thi đua khen thưởng thực công tác luân chuyển GV Việc triển khai áp dụng sáu biện pháp hoàn toàn có sở, cần thiết khả thi Các biện pháp có thống biện chứng có liên hệ chặt chẽ với Việc thực biện pháp sở cho thực biện pháp khác, với mục đích cuối làm cho đội ngũ GVTH huyện Hoành Bồ phát huy sở trường, trình độ, lực đóng góp cho việc nâng cao chất lượng giáo dục huyện Hoành Bồ Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN 82 http://www.lrc.tnu.edu.vn KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ Kết luận Luân chuyển GV nói chung, luân chuyển GVTH nói riêng nhiệm vụ quan trọng công tác xây dựng phát triển đội ngũ Công tác luân chuyển GVTH vấn đề quan trọng cần thiết giai đoạn, thời kỳ công tác phát triển đội ngũ Để làm tốt công tác luân chuyển GVTH cần làm tốt công tác quán triệt, ban hành văn đạo; ban hành quy chế luân chuyển; xây dựng quy hoạch, kế hoạch thực hiện; làm tốt công tác đánh giá xếp loại giáo viên trước, sau luân chuyển; thực công khai, dân chủ; khuyến khích vai trò chủ động, tự giác tích cực CBQL cấp; tăng cường công tác quản lý gắn với việc đánh giá phẩm chất, lực, chiều hướng phát triển GV đồng thời cần đảm bảo chế độ sách cho GV thuộc diện luân chuyển; động viên khen thưởng kịp thời tập thể, cá nhân thực tốt có biện pháp xử lý nghiêm tập thể, cá nhân thực chưa tốt công tác luyên chuyển GVTH Nghiên cứu thực trạng công tác luân chuyển GVTH huyện Hoành Bồ cho thấy, nhận thức đội ngũ nhà giáo công tác luân chuyển tương đối tốt, nhiên phận cho luân chuyển làm xáo trộn đội ngũ không cần thiết có tiêu cực trình luân chuyển GV Tuy nhiên, đa số CBQL GV hỏi ý kiến cho việc luân chuyển GVTH cần thiết Các biện pháp thực công tác luân chuyển GVTH huyện Hoành Bồ thời gian qua đạt kết định bước đầu góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ; giảm tình trạng cân đối chất lượng giảng dạy trường; giảm tình trạng chạy trường, chạy lớp; giảm học sinh học trái tuyến Tuy nhiên, bối cảnh đổi giáo dục chưa đáp ứng yêu cầu Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN 83 http://www.lrc.tnu.edu.vn Khuyến nghị 2.1 Đối với UBND tỉnh Đầu tư sở vật chất, tài cho giáo dục; xây dựng chế, sách đãi ngộ GV, GV công tác vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc người 2.2 Đối với Sở GD&ĐT Quảng Ninh Tăng cường lãnh đạo, đạo việc xây dựng quy hoạch phát triển đội ngũ GV; quan tâm xây dựng kế hoạch dài hạn đào tạo, bồi dưỡng phát triển đội ngũ GVTH 2.3 Đối với UBND huyện Tăng cường công lãnh đạo, đạo công tác luân chuyển GV Quan tâm, tạo điều kiện kinh phí, thời gian cho GV tham gia học tập, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ lý luận trị để nâng cao trình độ, lực công tác 2.4 Đối với Phòng GD&ĐT, Phòng Nội vụ huyện Hàng năm vào điều kiện thực tế Phòng GD&ĐT, Phòng Nội vụ tiến hành rà soát tham mưu cho UBND huyện rà soát, bổ sung quy chế luân chuyển cho phù hợp với tình hình thực tế Cần bổ sung quy chế luân chuyển không trọng việc luân chuyển để thực nghĩa vụ mà quan tâm công tác luân chuyển để thử thách, để rèn luyện bồi dưỡng đội ngũ Cần làm tốt công tác tư tưởng cho GV đặc biệt đối tượng GV thuộc diện luân chuyển để thực nghĩa vụ vùng cao; quan tâm công tác kiểm tra, đánh giá GV trước, sau luân chuyển nhằm tạo động lực cho GV cố gắng phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ phân công Cần có kết hợp hài hòa động viên, khen thưởng tập thể, cá nhân thực tốt với phê bình, kiểm điểm tập thế, cá nhân thực chưa tốt công luân chuyển GVTH Hàng năm phòng GD&ĐT phối hợp với phòng Nội vụ chủ động xây dựng kế hoạch tham mưu cho UBND huyện thực luân chuyển GV sớm, Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN 84 http://www.lrc.tnu.edu.vn nên hoàn thành trước tháng hàng năm để tạo điều kiện cho trường ổn định tổ chức, GV yên tâm công tác 2.5 Đối với CBQL trường có cấp Tiểu học Làm tốt công tác quán triệt, triển khai chủ trương, sách quy định công tác luân chuyển GV để GV nhận thức tự giác, nghiêm túc thực có phân công tổ chức Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ; động viên, khuyến khích giáo viên phấn đấu thành cán quản lý, GV nòng cốt trường huyện 2.6 Đối với Giáo viên Tiểu học Có ý thức rèn luyện thân, tự học, tự rèn để nâng cao trình độ, lực, uy tín công tác Chấp hành tốt chủ trương Đảng, sẵn sàng nhận nhiệm vụ có điều động, phân công công tác cấp Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN 85 http://www.lrc.tnu.edu.vn TÀI LIỆU THAM KHẢO Ban chấp hành Trung ương (2013), Nghị số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 đổi bản, toàn diện Giáo dục Đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, đại hóa điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hội nhập quốc tế, Hà Nội Đặng Quốc Bảo cộng (2010), Đổi nâng cao chất lượng giáo dục Việt Nam, NXB, Hà Nội Bộ trị (2012), Kết luận số 24-KL/TW ngày 05/6/2012 đẩy mạnh công tác quy hoạch luân chuyển, điều động cán lãnh đạo, quản lý đến năm 2020 năm tiếp theo, Hà Nội Bộ Chính trị (2012), Nghị 11-NQ/TW ngày 25/01/2002 “Về luân chuyển cán lãnh đạo, quản lý Bộ Giáo dục - Đào tạo (2000), Quy chế đánh giá, xếp loại chuyên môn nghiệp vụ giáo viên Tiểu học ban hành theo Quyết định số 48/2000/QĐBGDĐT ngày 13/11/2000, Hà Nội Bộ Giáo dục - Đào tạo (2007), Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học ban hành kèm theo Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04/5/2007, Hà Nội Bộ Giáo dục - Đào tạo (2011), Điều lệ trường Tiểu học (Ban hành kèm theo Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm), Hà Nội Bộ Giáo dục - Đào tạo (2011), Điều lệ trường THCS, trường trung học phổ thông trường phổ thông có nhiều cấp học (Ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng năm 2011), Hà Nội Bộ Giáo dục Đào tạo (2011), Quy định chuẩn hiệu trưởng tiểu học (Ban hành kèm theo thông tư số 14/2011/TT-BGDĐT ngày 08 tháng năm 2011), Hà Nội 10 Bộ Giáo dục Đào tạo, Bộ Nội vụ (2006), Thông tư liên tịch số 35/2006/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 23 tháng năm 2006 hướng dẫn định mức biên chế viên chức sở giáo dục phổ thông công lập, Hà Nội Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN 86 http://www.lrc.tnu.edu.vn 11 Bộ Giáo dục - Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài (2006), Thông tư liên tịch số 06/2007/TTLT-BGD&ĐT-BNV-BTC ngày 27/3/2007 hướng dẫn thực Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng năm 2006 Chính phủ sách nhà giáo, cán quản lý giáo dục công tác trường chuyên biệt, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (ĐBKK), Hà Nội 12 Bộ Nội vụ (2012), Thông tư số 14/2012/TT-BNV ngày 18 tháng 12 năm 2012 hướng dẫn thực Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng năm 2012 Chính phủ, Hà Nội 13 Bộ Nội vụ (2014), Thông tư số 19/2014/TT-BNV ngày 04/12/2014 Bộ Nội vụ hướng dẫn công tác đào tạo, bồi dưỡng viên chức, Hà Nội 14 Chính phủ (2006), Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng năm 2006 sách nhà giáo, cán quản lý giáo dục công tác trường chuyên biệt, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, Hà Nội 15 Chính phủ (2007), Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 Chính phủ quy định danh mục vị trí công tác thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác cán bộ, công chức, viên chức, Hà Nội 16 Chính phủ, (2010), Nghị định số 41/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng năm 2012 quy định vị trí việc làm đơn vị nghiệp công lập, Hà Nội 17 Chính phủ (2012), Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 Chính phủ quy định tuyển dụng, sử dụng quản lý viên chức, Hà Nội 18 Nguyễn Quốc Chí, Nguyễn Thị Mỹ Lộc (2010), Đại cương khoa học quản lý, NXB Đại học quốc gia Hà Nội, Hà Nội 19 Vũ Cao Đàm (2005), Phương pháp luận nghiên cứu khoa học, NXB Khoa học kỹ thuật, Hà Nội 20 Đảng cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, NXB trị quốc gia, Hà Nội Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN 87 http://www.lrc.tnu.edu.vn 21 Huyện ủy Hoành Bồ (2014), Quyết định số 1798-QĐ/HU ban hành quy chế luân chuyển, điều động cán lãnh đạo, quản lý, Hoành Bồ 22 Luật giáo dục (2005), NXB Chính trị quốc gia Hà Nội 23 Luật Viên chức Quốc hội khóa XII thông qua kỳ họp thứ ngày 15 tháng 11 năm 2010 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 201 (2010), Hà Nội 24 Hoàng Phê (1997), Từ điển Tiếng việt, NXB Đà Nẵng, Đà Nẵng 25 Phạm Hồng Quang (2006), Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục, NXB Đại học sư phạm Thái nguyên, Thái Nguyên 26 Phạm Hồng Quang, Nguyễn Thị Thu Hằng (2015), Lý luận giáo dục, NXB Đại học sư phạm Thái nguyên, Thái Nguyên 27 Tạp chí xây dựng Đảng, (tháng 7/2002) 28 Tạp chí xây dựng Đảng, (tháng 10/2002) 29 Tỉnh ủy Quảng Ninh (2013), Quyết định số 1276-QĐ/TU ban hành Quy chế luân chuyển, điều động cán bộ, lãnh đạo, quản lý, Quảng Ninh 30 Ủy ban nhân dân huyện Hoành Bồ (2012), Quyết định việc ban hành quy định điều động, luân chuyển viên chức ngành Giáo dục Đào tạo huyện thực nghĩa vụ xã vùng khó khăn (có hệ số khu vực từ 0,3 trở lên), ngày 03/5/2012, Hoành Bồ 31 Nguyễn Như Ý (chủ biên) (1992), Từ điển Tiếng việt, NXB Văn hóa Thông tin, Hà Nội Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN 88 http://www.lrc.tnu.edu.vn PHỤ LỤC MẪU PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN VỀ THỰC TRẠNG NHẬN THỨC CÔNG TÁC LUÂN CHUYỂN GIÁO VIÊN TIỂU HỌC Ở HUYỆN HOÀNH BỒ (Dành cho cán quản lý giáo viên Tiểu học) Đồng chí cho biết ý kiến công tác luân chuyển giáo viên tiểu học thuộc huyện Hoành Bồ nay, cách đánh dấu x vào ô trống trước ý đồng chí cho thích hợp Theo đồng chí công tác luân chuyển giáo viên Tiểu học nhằm: Tạo ổn định số lượng đội ngũ giáo viên tiểu học trường trường có cấp tiểu học với nhau; điểm trường, khối lớp trường Đảm bảo cấu đội ngũ giáo viên tiểu học theo nhu cầu cần thiết vị trí việc làm trường có cấp tiểu học như: giới tính, tuổi đời, thâm niên công tác, trình độ chuyên môn, lực nghề nghiệp, vùng miền Tạo nên thay đổi chất lượng đội ngũ giáo viên tiểu học huyện giúp cho giáo viên có khả thích ứng, khả thay đổi nhanh trước điều kiện, hoàn cảnh định Đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm cho cán bộ, giáo viên toàn ngành Góp phần bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ từ nâng cao chất lượng giảng dạy đại trà chất lượng mũi nhọn, giảm tình trạng chạy trường, chạy lớp, giảm lượng học sinh học trái tuyến Theo đồng chí, công tác luân chuyển giáo viên tiểu học cần quán triệt nguyên tắc nguyên tắc sau đây: Đảm bảo tính pháp lý (Luật công chức, viên chức, quy chế, quy định, kế hoạch công tác luân chuyển cán bộ) Đảm bảo tính công khai, dân chủ, công quy trình Đảm bảo tính thực tiễn (đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm trường, lực sở trường nhu cầu giáo viên), tính vùng miền Đảm bảo tính ổn định, kế thừa phát triển đội ngũ Đảm bảo tính hiệu (đáp ứng mục tiêu, không tạo yếu tố biến động tiêu cực) Theo đồng chí, công tác luân chuyển giáo viên tiểu học thực theo hình thức hình thức sau? Luân chuyển giáo viên từ vùng thấp, vùng trung lên vùng cao Luân chuyển giáo viên từ vùng cao xuống vùng thấp Luân chuyển theo hướng giữ nguyên vị trí việc làm Luân chuyển theo hướng thay đổi vị trí việc làm Luân chuyển giáo viên điểm trường thuộc trường Luân chuyển giáo viên khối lớp trường Luân chuyển giáo viên trường vùng với (vùng thấp, vùng trung, vùng cao) Đồng chí có đồng ý với quy trình xét, đề nghị luân chuyển giáo viên Tiểu học theo bước sau không? Bước 1: Căn quy chế Ủy ban nhân dân huyện ban hành Phòng Giáo dục Đào tạo, trường xây dựng kế hoạch thực Bước 2: Trên sở kế hoạch xây dựng tháng hàng năm phòng Giáo dục Đào tạo huyện có văn hướng dẫn trường Bước 3: Các trường triển khai văn hướng dẫn đến toàn thể giáo viên, nhân viên trường triển khai cho giáo viên viết đơn xin chuyển đổi theo nguyện vọng (tháng hàng năm) Bước 4: Căn đơn, bám vào quy chế luân chuyển nhà trường rà soát lập danh sách giáo viên có nguyện vọng xin luân chuyển (bao gồm giáo viên xin chuyển theo nguyện vọng giáo viên phải thực nghĩa vụ luân chuyển) Bước 5: Họp hội đồng xét luân chuyển giáo viên (BGH, Chủ tịch công đoàn, Tổng phụ trách đội, tổ trưởng chuyên môn) xét duyệt đối tượng phải thực nghĩa vụ đủ thời gian để đề nghị luân chuyển - Tổng hợp danh sách gửi Phòng Giáo dục Đào tạo (cuối tháng 5) Bước 6: Bộ phận tổ chức phòng Giáo dục Đào tạo tổng hợp danh sách (bao gồm số luân chuyển đi, số đề nghị luân chuyển về) Họp Hội đồng xét luân chuyển (thành phần Lãnh đạo phòng GD&ĐT huyện, Chủ tịch công đoàn ngành, cán tổ chức, tra) cân đối số lượng chuyển chuyển đến lập danh sách trình Ủy ban nhân dân huyện qua phòng Nội vụ huyện (tháng 6) Bước 7: Ủy ban nhân dân huyện thành lập hội đồng xét duyệt ban hành định luân chuyển (cuối tháng 7) Trước ban hành định thông tin danh sách giáo viên thuộc diện luân chuyển, giao công đoàn gặp gỡ làm công tác tư tưởng cho đối tượng giáo viên thuộc diện luân chuyển nghĩa vụ vùng cao Đồng ý Không đồng ý Nếu không đồng ý với quy trình luân chuyển đồng chí có đề xuất ý kiến (có thể ghi tóm tắt nội dung vài dòng): MẪU PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN VỀ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC LUÂN CHUYỂN GIÁO VIÊN TIỂU HỌC Ở HUYỆN HOÀNH BỒ (Dành cho cán quản lý giáo viên Tiểu học) Đồng chí cho biết ý kiến công tác luân chuyển giáo viên tiểu học thuộc huyện Hoành Bồ nay, cách đánh dấu x vào ô trống trước ý đồng chí cho thích hợp Ở huyện Hoành Bồ quán triệt, triển khai ban hành chủ trương công tác luân chuyển cán nói chung luân chuyển giáo viên nói riêng chưa? Đã quán triệt ban hành chủ trương Đã quán triệt chưa ban hành chủ trương Chưa quán triệt chưa có chủ trương Nếu huyện đồng chí có chủ trương công tác luân chuyển giáo viên Ủy ban nhân dân huyện ban hành quy chế luân chuyển giáo viên chưa? Đã ban hành Chưa ban hành Nếu ban hành quy chế sở quy chế luân chuyển huyện Phòng giáo dục Đào tạo huyện xây dựng kế hoạch quy hoạch để thực chưa? Đã có kế hoạch, quy hoạch Chưa có kế hoạch, quy hoạch Nếu Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Hoành Bồ có kế hoạch quy hoạch đồng chí cho biết nội dung kế hoạch công tác quy hoạch đảm bảo yêu cầu sau chưa? Được rà soát bổ sung hàng năm Tổ chức, đạo thực theo quy hoạch, kế hoạch xây dựng Tiêu chuẩn rõ ràng, cụ thể theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên Xác định thứ tự ưu tiên (như tính cấp bách, vùng) Tính luật (tuân thủ luật cán bộ, công chức, viên chức, quy chế quy định công tác luân chuyển) Tính công khai, dân chủ, công Tính thực tiến, tính vùng miên Tính ổn định, kế thừa phát triển Đồng chí cho biết, huyện Hoành Bồ luân chuyển giáo viên, công tác sau có thực thường xuyên hay không thường xuyên? TT Nội dung Thường xuyên Không thường xuyên Kiểm tra, giám sát đánh giá đội ngũ giáo viên trước luân chuyển Kiểm tra, giám sát đánh giá đội ngũ giáo viên luân chuyển Kiểm tra, giám sát đánh giá đội ngũ giáo viên sau luân chuyển Tổ chức quán triệt văn có liên quan Thanh tra, kiểm tra, giám sát việc lập kế hoạch tổ chức thực việc luân chuyển giáo viên nội trường đề nghị luân chuyển giáo viên địa bàn huyện Tuyên dương khen thưởng kịp thời Phê bình kiểm điểm tập thể, cá nhân thực chưa nghiêm túc Các ý kiến khác Theo đồng chí, yếu tố sau ảnh hưởng đến công tác luân chuyển giáo viên Tiểu học huyện Hoành Bồ nay? Năng lực cán quản lý trường Quy mô học sinh, mạng lưới trường lớp cấp học Số lượng, chất lượng, cấu đội ngũ Nguyện vọng giáo viên Cơ chế sách cho giáo viên (đặc biệt giáo viên công tác trường có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn) Tình hình kinh tế - xã hội Đời sống vật chất, tinh thần, trình độ nhận thức nhân dân Mối quan hệ (thân quen, họ hàng, gia đình ) Cơ sở vật chất nhà trường Ngoài yếu tố đồng chí bổ sung thêm yếu tố khác mà đồng chí cho có ảnh hưởng đến công tác luân chuyển giáo viên Tiểu học huyện Hoành Bồ Ở huyện Hoành Bồ công tác luân chuyển giáo viên thực vào thời gian sau đây? Đầu năm học: Tháng Tháng Cuối năm học: Tháng Tháng Tháng Tháng 10 Công tác luân chuyển giáo viên Tiểu học địa bàn huyện Hoành Bồ kịp thời chưa? Đã kịp thời Chưa kịp thời Nếu chưa kịp thời có ảnh hưởng gì? Gây tâm lý bất ổn giáo viên Khó khăn công tác phân công công tác đơn vị trường Xáo trộn công tác tổ chức trường Theo đồng chí thời gian thích hợp để thực công tác luân chuyển giáo viên Tiểu học địa bàn huyện Hoành Bồ thời gian nào? Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng 10 Ý kiến đề xuất gì: Xin chân thành cảm ơn! MẪU 3: PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN VỀ TÍNH CẦN THIẾT VÀ KHẢ THI CỦA CÁC BIỆN PHÁP ĐỀ XUẤT TRONG CÔNG TÁC LUÂN CHUYỂN GIÁO VIÊN TIỂU HỌC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HOÀNH BỒ (Dành cho cán quản lý, giáo viên) Để việc luân chuyển giáo viên tiểu học địa bàn huyện Hoành Bồ thực nghiêm túc, khách quan, công khai, dân chủ góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên từ nâng cao chất lượng giáo dục cấp tiểu học địa bàn huyện, đồng chí cho biết ý kiến mức độ cần thiết tính khả thi biện pháp cách đánh dấu X vào ô thích hợp Mức độ cần thiết Rất Các biện pháp cần thiết Tổ chức hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức ý nghĩa, tầm quan trọng công tác luân chuyển giáo viên Xây dựng quy chế, kế hoạch luân chuyển Xác định vị trí việc làm, quy hoạch giáo viên nòng cốt, quy hoạch cán quản lý, xác định đối tượng luân chuyển Đánh giá, xếp loại giáo viên Thực công khai, dân chủ công tác luân chuyển giáo viên tiểu học cấp Đảm bảo chế độ sách cho GV; làm tốt công tác thi đua khen thưởng thực công tác luân chuyển GV Phân vân Tính khả thi Ít Rất cần khả thiết thi phân Ít khả vân thi [...]... bầy trong 3 chương Chương 1: Cơ sở lý luận về luân chuyển giáo viên Tiểu học trong bối cảnh đổi mới giáo dục Chương 2: Thực trạng công tác luân chuyển giáo viên Tiểu học huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh Chương 3: Biện pháp luân chuyển giáo viên Tiểu học huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN 4 http://www.lrc.tnu.edu.vn Chương 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ LUÂN CHUYỂN GIÁO VIÊN TIỂU HỌC... tác luân chuyển GVTH huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh tác giả đề xuất một số biện pháp luân chuyển GVTH trên địa bàn nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ, nâng cao chất lượng giáo dục TH trên địa bàn 3 Khách thể và đối tượng nghiên cứu 3.1 Khách thể nghiên cứu Công tác luân chuyển GVTH ở các trường có cấp Tiểu học của huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh 3.2 Đối tượng nghiên cứu Biện pháp luân chuyển GVTH huyện. .. chí nẩy sinh tiêu cực trong quá trình luân chuyển, sắp xếp GV của ngành GD&ĐT huyện Xuất phát từ những lý do trên chúng tôi chọn đề tài: Luân chuyển giáo viên Tiểu học trên địa bàn huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh trong bối cảnh đổi mới giáo dục làm đề tài luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý giáo dục, với mong muốn đóng góp công sức nhỏ bé của mình vào Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN 1 http://www.lrc.tnu.edu.vn... viên Tiểu học trong bối cảnh đổi mới giáo dục 1.5.1 Yêu cầu của đổi mới giáo dục đối với công tác luân chuyển GVTH Trước yêu cầu "đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục" , nhiệm vụ đặt lên vai đội ngũ nhà giáo là những yêu cầu mới với trách nhiệm lớn hơn trong dạy học và giáo dục Mỗi giáo viên theo yêu cầu đổi mới không những phải là người giỏi về chuyên môn mà còn phải có năng lực sư phạm, năng lực giáo. .. giảm học sinh học trái tuyến qua đó nâng cao chất lượng đội ngũ GV trong bối cảnh đổi mới giáo dục còn rất ít Mặt khác tại huyện Hoành Bồ của tỉnh Quảng Ninh chưa có công trình nào đi sâu nghiên cứu về thực trạng và đề xuất biện pháp phát triển đội ngũ GVTH thông qua công tác luân chuyển giáo viên hàng năm Chúng tôi nghiên cứu về công tác luân chuyển GVTH trên địa bàn huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh. .. tác luân chuyển giáo viên + Phiếu hỏi cán bộ Phòng GD&ĐT, Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch công đoàn về công tác luân chuyển GVTH và các biện pháp luân chuyển GVTH - Phương pháp phỏng vấn: + Phỏng vấn GV để làm rõ thực trạng về công tác luân chuyển GV trên địa bàn huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh + Phỏng vấn CBQL để làm rõ thực trạng về công tác luân chuyển GV trên địa bàn huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng. .. Mầm non, đội ngũ giáo viên Tiểu học, đội ngũ giáo viên THCS, đội ngũ giáo viên THPT, đội ngũ giáo viên dạy nghề, đội ngũ giáo viên THCN Tập hợp những người làm nghề dạy học, giáo dục của một huyện X gọi là đội ngũ giáo viên của huyện X Hoặc tập hợp những người làm nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục ở một đơn vị trường học hay một địa phương gọi là đội ngũ giáo viên của một trường hay một địa phương Tuy nhiên,... việc thực hiện luân chuyển GVTH nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ GV, giảm chênh lệch chất lượng dạy học giữa các trường có bậc TH trên địa bàn huyện, giảm số học sinh học trái tuyến, tạo công khai, công bằng trong công tác luân chuyển GVTH góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ từ đó nâng cao chất lượng giáo dục bậc TH trên địa bàn huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh 2 Mục đích nghiên cứu Trên cơ sở nghiên... 4.3 Đề xuất biện pháp luân chuyển GVTH trên địa bàn huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN 2 http://www.lrc.tnu.edu.vn 5 Giả thuyết khoa học Hiện nay việc tổ chức luân chuyển GVTH huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh còn nhiều bất cập Điều đó ảnh hưởng nhất định đến chất lượng đội ngũ GVTH Nếu đề xuất được các biện pháp tổ chức, thực hiện tốt công tác luân chuyển GVTH sẽ góp phần... GVTH huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh 3.3 Khách thể điều tra - Cán bộ quản lý giáo dục, cán bộ Phòng Nội vụ huyện, cán bộ phụ trách công tác tổ chức Phòng GD&ĐT huyện - Giáo viên Tiểu học 4 Nhiệm vụ nghiên cứu 4.1 Nghiên cứu, hệ thống hóa các vấn đề lý luận về luân chuyển GVTH 4.2 Khảo sát, phân tích và đánh giá thực trạng đội ngũ GVTH và công tác luân chuyển GVTH huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh 4.3 Đề
- Xem thêm -

Xem thêm: Luân chuyển giáo viên tiểu học trên địa bàn huyện hoành bồ, tỉnh quảng ninh trong bối cảnh đổi mới giáo dục , Luân chuyển giáo viên tiểu học trên địa bàn huyện hoành bồ, tỉnh quảng ninh trong bối cảnh đổi mới giáo dục , Luân chuyển giáo viên tiểu học trên địa bàn huyện hoành bồ, tỉnh quảng ninh trong bối cảnh đổi mới giáo dục

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay