Tiểu luận Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý trường đại học công nghiệp quảng ninh

12 622 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 15:02

1. Phần mở đầuNgười xưa có câu: “Hiền tài là nguyên khí Quốc gia”; Bác Hồ dạy chúng ta rằng: “Cán bộ là cái gốc của mọi việc”. Lịch sử dân tộc ta và nhiều dân tộc khác trên thế giới cho thấy triều đại nào, chính thể nào đánh giá đúng, sử dụng đúng người hiền tài thì triều đại đó, chính thể đó hưng thịnh. Triều đại nào, chính thể nào đánh giá sai, sử dụng sai người hiền tài thì triều đại đó, chính thể đó suy vong, mất nước, mất chế độ hoặc trì trệ không phát triển. Ở nước ta trải qua các triều Đinh, Lý, Trần, Lê,… đã chứng minh rất rõ điều đó. Trên thế giới, một minh chứng cụ thể và mới nhất là ở Liên Xô 1992, chỉ vì vi phạm nguyên tắc quản lý cán bộ, sử dụng sai người mà gây sụp đổ nhanh chóng cả một thành trì Xã hội chủ nghĩa hùng mạnh tồn tại gần một thế kỷ. Qua đó ta thấy công tác cán bộ có vai trò đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, vì vậy để thực hiện tốt công tác cán bộ, từ tuyển chọn, bố trí, sử dụng, quy hoạch, bồi dưỡng, đánh giá, bổ nhiệm và miễn nhiễm, chúng ta khẳng định lại quan điểm chung rằng Công tác cán bộ là công tác của Đảng. Đảng ta luôn xác định công tác quản lý cán bộ phải tuân thủ theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể quyết định đi đôi với thực hiện đầy đủ trách nhiệm cá nhân trong công tác quản lý cán bộ. Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán quản Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh Phần mở đầu Người xưa có câu: “Hiền tài nguyên khí Quốc gia”; Bác Hồ dạy rằng: “Cán gốc việc” Lịch sử dân tộc ta nhiều dân tộc khác giới cho thấy triều đại nào, thể đánh giá đúng, sử dụng người hiền tài triều đại đó, thể hưng thịnh Triều đại nào, thể đánh giá sai, sử dụng sai người hiền tài triều đại đó, thể suy vong, nước, chế độ trì trệ không phát triển Ở nước ta trải qua triều Đinh, Lý, Trần, Lê,… chứng minh rõ điều Trên giới, minh chứng cụ thể Liên Xô 1992, vi phạm nguyên tắc quản cán bộ, sử dụng sai người mà gây sụp đổ nhanh chóng thành trì Xã hội chủ nghĩa hùng mạnh tồn gần kỷ Qua ta thấy công tác cán có vai trò đặc biệt quan trọng nghiệp xây dựng bảo vệ tổ quốc, để thực tốt công tác cán bộ, từ tuyển chọn, bố trí, sử dụng, quy hoạch, bồi dưỡng, đánh giá, bổ nhiệm miễn nhiễm, khẳng định lại quan điểm chung Công tác cán công tác Đảng Đảng ta xác định công tác quản cán phải tuân thủ theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể định đôi với thực đầy đủ trách nhiệm cá nhân công tác quản cán Thực trạng chất lượng đội ngũ cán quản Trong năm gần đây, Quốc Hội ban hành nhiều văn luật điều chỉnh cán bộ, công chức, viên chức, có Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12, Luật Viên chức số 58/2010/QH12 Đảng Nhà nước ban hành nhiều văn quy định công tác quản cán bộ, đảng viên Các cấp ngành tổ chức quán triệt thực nghiêm túc; đội ngũ cán quản cấp có bước trưởng thành tiến nhiều mặt Thành tựu gần 30 năm đổi thành toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, có đóng góp to lớn đội ngũ cán Tuy hạn chế yếu đội ngũ cán nhiều, uy tín Đảng nhân dân giảm sút Chính vậy, Nghị Hội nghị lần thứ Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) nhận định rằng: “Một phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, có đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, kể số cán cao cấp, suy thoái tư tưởng trị, đạo đức, lối sống với biểu khác phai nhạt tưởng, sa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, hội, thực dụng, chạy theo danh lợi, tiền tài, kèn cựa địa vị, cục bộ, tham nhũng, lãng phí, tùy tiện, vô nguyên tắc…” Những hạn chế, yếu đội ngũ cán quản Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh không biểu rõ nét khẳng định rằng: trình độ chuyên môn, luận trị, quản nhà nước đội ngũ nhiều hạn chế; phẩm chất đạo đức lối sống cần phải nghiêm túc xem xét, kiểm điểm Thực Nghị Hội nghị TW 4, cán bộ, đảng viên cấp ngành tiến hành kiểm điểm khắc phục khuyết điểm nhìn chung chưa thấy có đột phá, chưa thấy chuyển biến rõ nét Việc thực Nghị Hội nghị Trung ương trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh điều kiện thuận lợi để Nhà trường nâng cao chất lượng đội ngũ cán quản Chất lượng cán thực chất “Đức Tài” đội ngũ cán sử dụng phục vụ công việc chung Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán quản 3-1 Tập trung đẩy mạnh công tác giáo dục tư tưởng, trị Công tác tư tưởng, trị định thành hay bại việc Đảng Nhà nước, liên quan đến vấn đề sống chế độ Vì vậy, công tác tư tưởng cần quan tâm hàng đầu Trong nhân dân ta có câu: “Tư tưởng không thông vác bình tông không nổi”, để tầm quan trọng công tác tư tưởng Khi người chưa hiểu rõ mục đích, chưa hiểu rõ việc làm Đảng, Nhà nước đồng thuận thực hiện, có làm gượng ép, không tự nguyện mà việc không chạy, chủ trương, sách không ủng hộ Trong lúc, nơi, việc, tư tưởng có thông suốt hành động thuận lợi, suôn sẻ Để thực tốt công tác tư tưởng, đòi hỏi trước hết cấp ủy phải tập trung quán triệt đội ngũ cán chủ chốt đội ngũ cán quản phải thật thấm nhuần chủ trương đường lối Đảng, biến chủ trương thành ý chí tâm cán Cán quản hạt nhân để tuyên truyền, vận động biến chủ trương Đảng thành ý thức toàn thể cán bộ, đảng viên, giảng viên công nhân viên chức trường Cả hệ thống trị phải vào với nhiệt huyết, trách nhiệm việc chung Phương pháp quán triệt phải linh hoạt, sáng tạo, giàu tính thuyết phục, việc khó, việc phức tạp cần kiên trì, "mưa dầm thấm lâu" 3-2 Thực nghiêm túc việc đánh giá cán bộ, đảng viên Công tác đánh giá cán vấn đề hệ trọng, nhạy cảm phức tạp công tác cán Đây khâu mở đầu có ý nghĩa định công tác cán bộ, sở để tiến hành việc bố trí, sử dụng thực sách cán bộ, thực việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Đánh giá cán phát huy tiềm người đội ngũ cán Đánh giá không chất cán dẫn đến việc bố trí, sử dụng sai cán bộ, hỏng người, hỏng việc, mà quan trọng làm mai dần động lực phát triển, có thui chột tài năng, làm cho chân bị lu mờ, vàng thau lẫn lộn, xói mòn niềm tin đảng viên, quần chúng lãnh đạo, ảnh hưởng không nhỏ đến việc thực nhiệm vụ trị đơn vị Song, đánh giá cán lại việc khó khăn khâu yếu công tác cán ta Hiện việc đánh giá cán thường tiến hành hàng năm thời điểm bổ nhiệm; thực tế đánh giá thường nặng cảm tính, thiếu tính khách quan, công tâm theo mục đích định sẵn (như đánh giá cán để đề nghị bổ nhiệm nhấn mạnh nêu nhiều ưu điểm, khuyết điểm thường không nhắc đến nêu ít, thường nêu chung chung biểu bề ngoài, “còn nóng nảy”, “còn nể nang”,… ) dẫn đến việc đánh giá không xác, mang nặng tính hình thức Để đánh giá cán xác cán bộ, đảng viên, mà trước hết cán lãnh đạo, người đứng đầu phải thực tự kiểm điểm thân, liên hệ theo chức trách nhiệm vụ giao, vào hệ thống tiêu chuẩn chức danh, trọng hiệu hoạt động thực tiễn, xem xét trình Tổ chức cho người tham gia góp ý thắng thắn, dân chủ, công khai, nghiêm túc, chân thành lấy phiếu tín nhiệm Tùy thuộc vào đối tượng mà lựa chọn thành phần lấy phiếu tín nhiệm cho phù hợp 3-3 Tăng cường giám sát phận chức Mỗi cán bộ, đảng viên trường phân công nhiệm vụ trị định Để nhiệm vụ thực thi hoàn thành đảm bảo hiệu quả, tiến độ phải giám sát thường xuyên phận chức Đối với công tác lãnh đạo Đảng mảng công việc đảng viên cấp ủy phân công nhiệm vụ giám sát theo quy định mà tham mưu ủy ban kiểm tra cấp; nhiệm vụ chuyên môn Ban tra giáo dục, Ban tra nhân dân đảm nhiệm việc giám sát Ngoài ra, cán nhân viên có quyền tham gia góp ý xây dựng thấy có vấn đề cần thiết Công tác giám sát hoạt động tốt đội ngũ cán quản thường xuyên điều chỉnh có điều kiện để sai phạm 3-4 Đẩy mạnh việc việc học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 03-CT/TW Bộ Chính Trị Học tập đạo đức Hồ Chí Minh học tập đức tính "Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư" chuẩn mực đạo đức truyền thống quan hệ "đối với mình", Chủ tịch Hồ Chí Minh kế thừa, vận dụng phát triển phù hợp với yêu cầu nghiệp cách mạng, trở thành chuẩn mực đạo đức cách mạng Người gương mẫu mực "cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư" Học tập gương đạo đức Người giai đoạn tích cực lao động, học tập, công tác với tinh thần lao động sáng tạo, có suất, chất lượng, hiệu cao; biết quý trọng công sức lao động tài sản tập thể, nhân dân; không xa hoa, lãng phí, không phô trương, hình thức; biết sử dụng lao động, vật tư, tiền vốn Nhà nước, tập thể, cách có hiệu quả; kiên chống chủ nghĩa cá nhân, lối sống thực dụng Đối với cán lãnh đạo, đảng viên phải loại bỏ thói chạy theo danh vọng, địa vị, giành giật lợi ích cho mình, lạm dụng quyền hạn, chức vụ để chiếm đoạt công, thu vén cho gia đình, cá nhân, cục bộ, địa phương chủ nghĩa Phải thẳng thắn, trung thực, bảo vệ chân lý, bảo vệ đường lối, quan điểm Đảng, bảo vệ người tốt; chân thành, khiêm tốn; không chạy theo chủ nghĩa thành tích, không bao che, giấu giếm khuyết điểm Học tập phong cách Hồ Chí Minh, cụ thể phong cách quần chúng, phong cách dân chủ phong cách nêu gương Phong cách quần chúng tư tưởng Hồ Chí Minh thể phong cách sâu sát quần chúng, lợi ích quần chúng, đường lối quần chúng, lắng nghe ý kiến, tâm tư nguyện vọng quần chúng Phong cách dân chủ yêu cầu cán bộ, đảng viên phải đặt tập thể, lắng nghe ý kiến tập thể, phát huy sức mạnh tập thể, nhận trách nhiệm cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ tập thể giao phó tuyệt đối tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách Phong cách nêu gương tức phải làm gương công việc từ nhỏ đến lớn, thể thường xuyên, mặt, nói phải đôi với làm Trước hết, cần nêu gương ba mối quan hệ mình, người công việc Đối với phải không tự cao tự đại, tự mãn, kiêu ngạo mà học tập cầu tiến bộ, tự kiểm điểm để phát triển điều hay, sửa đổi điều dở thân, phải tự phê bình rửa mặt hàng ngày; người, giữ thái độ chân thành, khiêm tốn, đoàn kết, thật thà, không dối trá, lừa lọc, phải khoan dung, độ lượng; công việc, dù hoàn cảnh phải giữ nguyên tắc để việc công lên trên, lên trước việc tư 3-5 Thực thường xuyên tự phê bình phê bình Thực tế nay, số tổ chức cán làm tốt công tác tự phê bình phê bình, họp dám nói thẳng, nói thật ưu, khuyết điểm giúp đồng chí phát huy, sửa chữa Song bên cạnh đó, số cán chưa phát huy tốt tinh thần phê tự phê Trong hội nghị, cán bộ, đảng viên không dám góp ý kiến, đặc biệt góp ý cho cấp trên, cho lãnh đạo sợ bị trù dập Một số cán không góp ý cho đồng chí họp mà lại nói sau lưng có tính chất " kích động", làm uy tín người khác Bên cạnh số cán bộ, đảng viên lợi dụng tinh thần phê tự phê để trích, phê phán người khác với thái độ không thiện cảm, mục đích cá nhân "vạch tìm sâu", " chuyện bé xé to", làm cho người bị phê bình không nhận sai lầm để sửa có nhận họ khó lòng mà sửa Tự phê bình phê bình phải đạt tới đích làm rõ đúng, sai, bảo đảm tính khách quan, trung thực, thẳng thắn chân tình Tự phê bình phê bình giúp ta sửa chữa khuyết điểm, phát huy ưu điểm, tiến không ngừng, trau dồi phẩm chất đạo đức cách mạng Trước phê bình người khác phải tự phê bình trước, tư tưởng phổ biến từ thời Nho giáo “Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ” Tự phê bình rèn luyện thân việc phải làm người cán Tự phê bình thực chất trình tự giáo dục, tự rèn luyện đạo đức cách mạng để không ngừng hoàn thiện nhân cách, nâng cao ý thức phẩm chất đạo đức Quá trình tự phê bình phê bình phải gắn với việc tự sửa chữa khuyết điểm mình, thực thói quen hàng ngày Người cán phải thật thận trọng, phải giữ gìn trước cám dỗ quyền lực, tiền bạc, trước thói hư tật xấu đời thường phải tâm niệm người cán viên chức bình thường, người tín nhiệm giao gánh vác công việc chung nên việc có lợi cho tập thể phải cố gắng làm, việc có hại phải tránh Tự phê bình phê bình phải tiến hành thường xuyên, phê bình từ xuống từ lên Khi tiến hành tự phê bình phê bình phải đảm bảo nguyên tắc, song cách thức tiến hành phải mềm dẻo, khéo léo Nếu dùng phương pháp cứng rắn, mệnh lệnh, ép buộc khó tiếp thu Phê bình không lúc, chỗ, không khôn khéo có tác dụng ngược lại chí gây hậu khó lường Người phê bình phải có thái độ thành khẩn, vui lòng để sửa đổi, không nên bị phê bình mà nản chí oán ghét 3-6 Thực kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán sau quy hoạch Mỗi nhiệm kỳ, Nhà trường phải thực quy hoạch danh sách cán nguồn cấp; kèm theo quy hoạch kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán diện quy hoạch Đào tạo, bồi dưỡng bồi dưỡng thêm kiến thức thiếu so với tiêu chuẩn chức danh theo quy định Trước hết bồi dưỡng luận trị, cán quy hoạch chức danh lãnh đạo phải bồi dưỡng chương trình cao cấp luận trị trường Bộ Công Thương Tỉnh Quảng Ninh tổ chức Cán quy hoạch chức danh trưởng đơn vị trực thuộc bồi dưỡng chương trình trung cấp luận trị Đảng ủy Than Quảng Ninh tổ chức Tiếp theo đào tạo bồi dưỡng thêm chuyên môn mà cụ thể học cao học nghiên cứu sinh; chương trình chủ yếu vừa làm vừa học Một nội dung cần bồi dưỡng, kiến thức ngoại ngữ tin học; nội dung buộc cá nhân phải tự học, tự trau dồi để biến thành kỹ nhằm phục vụ công việc chuyên môn 3-7 Thường xuyên quan tâm giúp đỡ, mạnh dạn cất nhắc bảo vệ cán Lãnh đạo Nhà trường phải thường xuyên quan tâm giúp đỡ cán giải vấn đề khó khăn sống, công tác Hễ thấy khuyết điểm giúp đỡ họ sửa chữa ngay, đồng thời phải rõ ưu điểm, thành công họ để động viên họ an tâm làm việc Trong công tác đề bạt cán bộ, thường “thận trọng” “quá khắt khe”, phải mạnh dạn cất nhắc, đề bạt cán trẻ có đủ tiêu chuẩn có triển vọng vào cương vị chủ chốt quản Mạnh dạn cất nhắc cán nghĩa người cán cất nhắc điểm yếu, song phải biết khuyết điểm họ để sau cất nhắc tiếp tục giúp đỡ họ tiến Mạnh dạn nghĩa làm nóng vội, làm ẩu, làm liều, không danh lợi mà cất nhắc cán bộ; Cất nhắc cán bộ, phải công việc chung, tài năng, cổ động cho đồng chí khác thêm hăng hái Đối với cán có trình công tác, có nhiều cống hiến, có nhiều kinh nghiệm, phải biết quý trọng, phải thường xuyên chăm lo bảo vệ họ, kể đồng chí có sai phạm; họ sai phạm dùng cách thuyết phục để giúp họ sửa chữa, phải có thái độ thân thiết, giúp đỡ động viên họ hăng hái tiến lên Kêt luận Đội ngũ cán quản Trường Đaị học Công nghiệp Quảng Ninh có truyền thống đoàn kết, tự lực, tự học không ngừng lớn mạnh qua giai đoạn trung cấp, cao đẳng đại học; bước đầu đáp ứng yêu cầu quản đào tạo Tuy so với yêu cầu nghiệp đổi chất lượng đội ngũ nhiều hạn chế, trình độ luận trị lực quản Nếu tập trung thực tốt giải pháp trên, chắn chất lượng đội ngũ cán quản Trường nâng cao, đủ phẩm chất lực lãnh đạo điều hành nhà trường không ngừng phát triển Tài liệu tham khảo: [1] Nghị số 12-NQ/TW ngày 16/01/2012- Nghị Hội nghị lần thứ Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) [2] Hồ Chí Minh toàn tập (tập 12), NXB Chính trị quốc gia Hà Nội năm 2000 [3] Tư tưởng Hồ Chí Minh đạo đức, NXB Chính trị quốc gia Hà Nội năm 1996 [4] Tài liệu “Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Ban tuyên giáo TW [...]...Kêt luận Đội ngũ cán bộ quản của Trường Đaị học Công nghiệp Quảng Ninh có truyền thống đoàn kết, tự lực, tự học và đã không ngừng lớn mạnh qua từng giai đoạn trung cấp, cao đẳng và đại học; bước đầu đáp ứng yêu cầu quản và đào tạo Tuy vậy so với yêu cầu trong sự nghiệp đổi mới thì chất lượng đội ngũ còn nhiều hạn chế, nhất là về trình độ luận chính trị và năng lực quản Nếu chúng... nhất là về trình độ luận chính trị và năng lực quản Nếu chúng ta tập trung thực hiện tốt các giải pháp trên, chắc chắn chất lượng đội ngũ cán bộ quản của Trường sẽ được nâng cao, đủ phẩm chấtnăng lực lãnh đạo và điều hành nhà trường không ngừng phát triển Tài liệu tham khảo: [1] Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/01/2012- Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI)... chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) [2] Hồ Chí Minh toàn tập (tập 12), NXB Chính trị quốc gia Hà Nội năm 2000 [3] Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức, NXB Chính trị quốc gia Hà Nội năm 1996 [4] Tài liệu Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Ban tuyên giáo TW
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý trường đại học công nghiệp quảng ninh, Tiểu luận Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý trường đại học công nghiệp quảng ninh, Tiểu luận Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý trường đại học công nghiệp quảng ninh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay