Hoàn thiện tổ chức kiểm toán các chương trình mục tiêu quốc gia tại kiểm toán nhà nước khu vực x

122 39 0
  • Loading ...
1/122 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 15:01

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐỖ THỊ MINH HUỆ HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KIỂM TOÁN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA TẠI KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC KHU VỰC X LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Chuyên ngành: QUẢN LÝ KINH TẾ THÁI NGUYÊN - 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐỖ THỊ MINH HUỆ HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KIỂM TOÁN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA TẠI KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC KHU VỰC X Chuyên ngành: QUẢN LÝ KINH TẾ Mã số: 60.34.04.10 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS ĐINH TRỌNG HANH THÁI NGUYÊN - 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn tốt nghiệp với tên đề tài: “Hoàn thiện tổ chức kiểm toán Chương trình mục tiêu quốc gia Kiểm toán Nhà nước Khu vực X” công trình nghiên cứu riêng Các số liệu luận văn trung thực, tác giả thu thập phân tích Nội dung trích dẫn rõ nguồn gốc Kết luận văn hoàn toàn trung thực chưa công bố công trình khoa học Thái Nguyên, tháng năm 2015 Học viên Đỗ Thị Minh Huệ Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn ii LỜI CẢM ƠN Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban Giám hiệu Quý thầy cô trường Đại học Kinh tế Quản trị Kinh doanh Thái Nguyên, Quý thầy cô trường đại học tham gia giảng dạy lớp Cao học Quản lý Kinh tế K10 Các thầy cô nhiệt tình, tận tụy truyền đạt kiến thức quý giá, hỗ trợ cho suốt thời gian theo học Trường, thời gian thực luận văn Đặc biệt, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến thầy giáo PGS TS Đinh Trọng Hanh, thầy ủng hộ hướng dẫn thực luận văn cao học Xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến KTNN Khu vực X, bạn bè, đồng nghiệp, gia đình hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi, giúp đỡ thời gian, vật chất, tinh thần để hoàn thành luận văn Do thời gian trình độ có hạn nên luận văn chắn tránh khỏi thiếu sót, mong nhận ý kiến đóng góp Quý thầy cô, bạn bè, toàn thể quan tâm đến vấn đề nghiên cứu đề tài Thái Nguyên, tháng năm 2015 Học viên Đỗ Thị Minh Huệ Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN .ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC HÌNH vii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Những đóng góp luận văn Kết cấu luận văn Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ TỔ CHỨC KIỂM TOÁN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA 1.1 Khái quát Chương trình mục tiêu quốc gia 1.1.1 Khái niệm Chương trình mục tiêu quốc gia 1.1.2 Ý nghĩa Chương trình mục tiêu quốc gia 1.1.3 Nội dung chủ yếu Chương trình mục tiêu quốc gia 1.2 Tổ chức kiểm toán chương trình mục tiêu quốc gia 1.2.1 Một số khái niệm 1.2.2 Tổ chức kiểm toán CTMTQG 1.2.3 Những nhân tố ảnh hưởng đến tổ chức kiểm toán CTMTQG 26 1.3 Kinh nghiệm tổ chức kiểm toán chương trình mục tiêu quốc gia số KTNN khu vực khác nước 33 1.3.1 Kinh nghiệm tổ chức kiểm toán CTMTQG KTNN khu vực I 33 1.3.2 Kinh nghiệm tổ chức kiểm toán CTMTQG KTNN khu vực XI 35 1.3.3 Bài học kinh nghiệm rút cho KTNN khu vực X 36 Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 40 2.1 Câu hỏi nghiên cứu 40 2.2 Phương pháp nghiên cứu 41 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn iv 2.2.1 Phương pháp thu thập thông tin 41 2.2.2 Phương pháp phân tích 43 2.2.3 Khung phân tích để hoàn thiện tổ chức kiểm toán CTMTQG Kiểm toán Nhà nước Khu vực X 41 2.3 Hệ thống tiêu nghiên cứu 43 2.3.1 Chỉ tiêu định lượng 44 2.3.2 Chỉ tiêu định tính 44 Chương 3: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KIỂM TOÁN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA TẠI KTNN KHU VỰC X 46 3.1 Khái quát chức nhiệm vụ tổ chức máy KTNN khu vực X, đặc điểm chung CTMTQG tỉnh khu vực kết hoạt động kiểm toán 46 3.1.1 Chức năng, nhiệm vụ KTNN khu vực X 46 3.1.2 Mô hình tổ chức máy KTNN khu vực X 47 3.1.3 Đặc điểm chung CTMTQG tỉnh khu vực ảnh hưởng đến công tác Kiểm toán 51 3.1.4 Kết hoạt động kiểm toán CTMTQG khu vực X 53 3.2 Thực trạng tổ chức kiểm toán CTMTQG KTNN Khu vực X 54 3.2.1 Tổ chức máy kiểm toán CTMTQG 54 3.2.2 Hình thức tổ chức kiểm toán CTMTQG 58 3.2.3 Tổ chức quy trình kiểm toán CTMTQG 61 3.2.4 Tổ chức quản lý kiểm soát chất lượng kiểm toán 67 3.2.5 Thực trạng tổ chức thông tin kiểm toán 73 3.3 Đánh giá tổ chức kiểm toán CTMTQG KTNN Khu vực X 76 3.3.1 Ưu điểm 76 3.3.2 Hạn chế 78 3.3.3 Nguyên nhân 81 Chương 4: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KIỂM TOÁN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA TẠI KTNN KHU VỰC X 83 4.1 Phương hướng mục tiêu hoàn thiện tổ chức kiểm toán CTMTQG 83 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn v 4.1.1 Phương hướng mục tiêu Nhà nước việc thực CTMTQG đến năm 2020 83 4.1.2 Phương hướng mục tiêu hoàn thiện tổ chức kiểm toán Chương trình mục tiêu quốc gia KTNN khu vực X 84 4.2 Giải pháp hoàn thiện tổ chức kiểm toán Chương trình mục tiêu quốc gia KTNN khu vực X 88 4.2.1 Nhóm giải pháp hoàn thiện cấu tổ chức máy 88 4.2.2 Đổi hình thức tổ chức kiểm toán CTMTQG 92 4.2.3 Hoàn thiện số nội dung tổ chức quy trình kiểm toán Chương trình mục tiêu quốc gia 96 4.2.4 Nhóm giải pháp hoàn thiện tổ chức quản lý kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán 98 4.2.5 Giải pháp hoàn thiện công tác tổ chức thông tin kiểm toán 103 4.3 Kiến nghị để thực giải pháp 104 4.3.1 Kiến nghị với quan quản lý nhà nước 104 4.3.2 Kiến nghị với KTNN 105 KẾT LUẬN 108 TÀI LIỆU THAM KHẢO 109 PHỤ LỤC 111 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn vi DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BCKT : Báo cáo kiểm toán CTMT : Chương trình mục tiêu CTMTQG : Chương trình mục tiêu quốc gia HĐND : Hội đồng nhân dân KHKT : Kế hoạch kiểm toán KSCLKT : Kiểm soát chất lượng kiểm toán KTNN : Kiểm toán nhà nước KTV : Kiểm toán viên NSĐP : Ngân sách địa phương NSNN : Ngân sách nhà nước UBND : Ủy ban nhân dân Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn vii DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 1.1 Cơ cấu tổ chức đoàn kiểm toán có cấp quản lý trung gian .12 Hình 1.2 Cơ cấu tổ chức đoàn kiểm toán cấp quản lý trung gian 13 Hình 1.3 Quy trình tổ chức thực kiểm toán CTMTQG 15 Hình 1.4 Quy trình lập, xét duyệt gửi báo cáo kiểm toán CTMTQG 18 Hình 2.1 Khung phân tích 41 Hình 3.1 Mô hình tổ chức Kiểm toán Nhà nước khu vực X 49 Hình 4.1 Sơ đồ tổ chức máy Kiểm toán Nhà nước khu vực X 89 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Kiểm toán chương trình mục tiêu quốc gia việc kiểm tra quản lý toán kinh phí; kiểm tra việc thực mục tiêu, nội dung CTMTQG; việc tuân thủ pháp luật, sách, chế độ; tính kinh tế, hiệu quả, hiệu lực quản lý sử dụng nguồn kinh phí CTMTQG Hoạt động kiểm toán mang lại ý nghĩa quan trọng, góp phần tích cực vào việc nâng cao chất lượng quản lý, điều hành NSĐP; đồng thời bước đổi có cải tiến nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý điều hành ngân sách Qua 20 năm hoạt động, chất lượng tổ chức kiểm toán chương trình mục tiêu quốc gia KTNN dần nâng cao Kết kiểm toán CTMTQG có tác động tích cực đến việc nâng cao hiệu quản lý sử dụng ngân sách, tiền tài sản nhà nước nói chung kinh phí đầu tư cho CTMTQG nói riêng địa phương Hơn nữa, kế t quả kiể m toán CTMTQG đã đóng góp mô ̣t phầ n quan tro ̣ng BCKT toán NSNN, kiến nghị tăng thu, giảm chi NSNN, nâng cao chấ t lươ ̣ng công tác quản lý tài chính, ngân sách; kiế n nghị với các quan chức Nhà nước bổ sung, hoàn thiê ̣n chế, chính sách, pháp luâ ̣t quản lý tài chính, ngân sách Tuy nhiên so với yêu cầ u nhiê ̣m vu ̣ của KTNN nay, công tác kiểm toán CTMTQG bộc lộ số hạn chế cần phải đổi mới, hoàn thiện để đáp ứng yêu cầu thực tiễn Do việc hoàn thiện tổ chức kiểm toán CTMTQG KTNN đóng vai trò quan trọng cần thiết Cần đưa hướng dẫn cụ thể tổ chức khâu thực giai đoạn kiểm toán: từ kế hoạch kiểm toán, tổ chức thực kiểm toán đến báo cáo kiểm toán; tổ chức thông tin kiểm toán ngày hoàn thiện, xây dựng hoàn thiện hệ thống hồ sơ mẫu biểu, đáp ứng yêu cầu ngành… Và kết kiểm toán CTMTQG thực thông tin quan trọng, giúp Quốc hội, Hội đồng nhân dân cấp nhà quản lý việc hoạch định sách Từ đó, phát huy tối đa sức mạnh công cụ hữu hiệu Nhà nước kiểm toán, giám sát quản lý sử dụng tài chính, tài sản công Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 99 - Đảm bảo kiểm soát toàn diện hoạt động kiểm toán, tất kiểm soát chất lượng thường xuyên theo Qui chế KSCLKT (triển khai KSCLKT 100% số kiểm toán Tổ kiểm toán thực hiện); Tập trung KSCLKT dứt điểm giai đoạn kiểm toán Phát chấn chỉnh kịp thời tồn hạn chế nhằm nâng cao chất lượng kiểm toán * Giải pháp cụ thể sau: + Quản lý hoạt động kiểm toán: thực phân cấp theo hướng giao cho KTNN khu vực thực toàn kiểm toán địa bàn khu vực quản lý; chuyên đề CTMT ngành chủ trì, KTNN khu vực có trách nhiệm báo cáo để đơn vị chủ trì tổng hợp toàn ngành + Các KTNN khu vực (KTNN chuyên ngành) chủ động thực chức quản lý công tác KSCLKT thống nhất, toàn hoạt động KSCLKT đơn vị mình: xây dựng quy định, chế độ KSCLKT đơn vị phù hợp với quy chế KSCLKT chung ngành; hướng dẫn nghiệp vụ; hướng dẫn tổ chức xây dựng thực kế hoạch KSCLKT hàng năm; tổ chức kiểm tra, kiểm soát công tác KSCLKT đoàn kiểm toán; tham mưu, đề xuất biện pháp Vụ Chế độ KSCLKT để đảm bảo công tác KSCLKT toàn ngành; + Trong tổ chức thực kiểm soát chất lượng kiểm toán: phân cấp rõ ràng KSCLKT Vụ chế độ KSCLKT chủ trì KSCLKT KSCLKT KTNN khu vực (chuyên ngành) chủ trì KSCLKT Đối với KSCLKT KTNN khu vực (chuyên ngành) chủ trì KSCLKT, cần hoàn thiện tổ chức theo hướng: Kiểm toán trưởng định kế hoạch KSCLKT năm, kế hoạch KSCLKT kế hoạch KSCLKT đột xuất theo đề nghị Trưởng phòng Tổng hợp yêu cầu quản lý hoạt động kiểm toán KTNN đơn vị; Trưởng phòng Tổng hợp chịu trách nhiệm tổ chức thực kế hoạch KSCLKT đựợc phê duyệt tổ chức thực KSCLKT đột xuất theo định Kiểm toán trưởng; Tổ trưởng Tổ KSCLKT (đối với kiểm soát trực tiếp) chịu trách nhiệm tổ chức quản lý, đạo, điều hành thực KSCLKT theo kế hoạch phê duyệt * Biện pháp cụ thể: - Kiểm toán trưởng KTNN Khu vực X đã chỉ đa ̣o các Phòng nghiê ̣p vu ̣ chuyên môn, trực tiế p là phòng Tổ ng hơ ̣p rà soát la ̣i các văn bản đã ban hành để sửa đổ i, hướng dẫn cho phù hơ ̣p với điề u kiê ̣n thực tiễn, cu ̣ thể : đã sửa đổ i, bổ sung 02 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 100 văn bản số 30, 31/ QĐ-KTNN ngày 15/4/2015 về trình tự lập, KSCL, xét duyệt phát hành BCKT tổ kiểm toán; quy định báo cáo cung cấp thông tin tài liệu trình thực kiểm toán; - Thành lập Ban đa ̣o kiể m toán giúp Kiể m toán trưởng chỉ đa ̣o công tác kiể m toán, phố i hơ ̣p với Phòng Tổng hợp xây dựng đề cương mẫu hướng dẫn chi tiết phương pháp kiểm toán vận dụng thay đổi phương thức kiểm toán ngành chưa có văn hướng dẫn cụ thể 4.2.4.2 Đổi mới, hoàn thiện hình thức, phương pháp tổ chức KSCLKT Thực đổi mới, hoàn thiện hình thức, phương pháp tổ chức KSCLKT để đảm bảo vừa thực kiểm soát thường xuyên, đột xuất toàn diện hoạt động kiểm toán trước phát hành báo cáo kiểm toán * Đối với hình thức tổ chức KSCLKT: KSCLKT gián tiếp qua hồ sơ kiểm toán; KSCLKT trực tiếp việc kiểm soát thực Đoàn kiểm toán, Tổ kiểm toán; KSCLKT thường xuyên qua tài liệu kiểm toán hình thức KSCLKT kết hợp Để phát huy tốt hiệu KSCLKT, cần kết hợp hình thức kiểm soát phù hợp với đặc điểm kiểm toán mục tiêu KSCLKT Hình thức áp dụng KSCLKT gián tiếp qua hồ sơ kiểm toán (trước phát hành báo cáo kiểm toán), nhiên cần kết hợp KSCLKT trực tiếp KSCLKT thường xuyên để đảm bảo tính sâu sắc cập nhật công tác kiểm soát Mặt khác, tăng cường công tác KSCLKT trực tiếp Tổ kiểm toán Đoàn kiểm toán; * Theo đó, phương pháp tổ chức KSCLKT cần hoàn thiện tương ứng với hình thức KSCLKT tương ứng: + Tổ chức nhóm Kiểm soát viên kiểm soát hồ sơ kiểm toán Trong nhóm, cần phân công người đứng đầu nhóm, chịu trách nhiệm điều hành, đạo hoạt động kiểm soát; Kiểm soát viên khác thực nhiệm vụ kiểm soát phân công Do việc kiểm soát hồ sơ kiểm toán giới hạn thời gian hạn chế, nên nhóm thực chuyên trách với tất nội dung kiểm soát dứt điểm kiểm soát + Tổ chức Đoàn, Tổ KSCLKT thực kiểm soát Đoàn, Tổ kiểm toán: áp dụng hình thức kiểm soát trực tiếp Đoàn, Tổ Kiểm toán; việc tổ chức Đoàn kiểm toán (của Vụ Chế độ KSCLKT) Tổng KTNN định thành Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 101 lập; Tổ kiểm soát (của KTNN khu vực, KTNN chuyên ngành) Kiểm toán trưởng định thành lập Đoàn Tổ KSCLKT thường thực nhiệm vụ kiểm soát nhiệm vụ thực số Tổ kiểm toán trường nên cần có định người có thẩm quyền, xác định rõ quyền hạn, trách nhiệm, nhiệm vụ, phạm vi thời hạn kiểm soát Đoàn, Tổ KSCLKT + Tổ chức phân công Kiểm soát viên theo rõi, cập nhật tài liệu tình hình kiểm toán kiểm toán: phương pháp thực phù hợp với hình thức KSCLKT thường xuyên Thông thường nhiệm vụ KSCLKT số kiểm toán giao cho phòng (phòng KSCLKT phòng Tổng hợp); nhiệm vụ cụ thể Trưởng phòng phân công theo cách: i) Giao cho số Kiểm soát viên chịu trách nhiểm chủ trì theo dõi kiểm toán; ii) Giao cho số Kiểm soát viên chịu trách nhiệm hỗ trợ Kiểm soát viên theo dõi kiểm toán (có thể phân công theo chuyên môn hóa theo kiểm toán) + Tổ chức nhóm Kiểm soát viên theo rõi, cập nhật tài liệu kiểm soát, đồng thời kiểm soát hồ sơ kiểm toán: áp dụng phương pháp nhiệm vụ KSCLKT thực kết hợp hình thức kiểm soát gián tiếp qua hồ sơ kiểm toán hình thức kiểm soát thường xuyên Quy tắc phương pháp tổ chức kiểm soát phải phân công phân định rõ trách nhiệm, nhiệm vụ nhóm, Kiểm soát viên 4.2.4.3 Hoàn thiện đồng quy định KTNN công tác KSCLKT Hoàn thiện Quy chế kiểm soát chất lượng kiểm toán theo hướng: - Phân định rõ KSCLKT quan kiểm toán với KSCLKT Đoàn kiểm toán Khẳng định KSCLKT, chủ thể có vai trò định hiệu công tác KSCLKT kiểm toán KTNN quan KTNN khu vực (chuyên ngành) KSCLKT Đoàn kiểm toán thực chất kiểm soát nội Từ đó, xác định rõ chủ thể, khách thể đối tượng KSCLKT, nâng cao lực phòng Tổng hợp; Đối với kiểm soát nội Đoàn kiểm toán cần đề cao nâng cao lực, trách nhiệm kiểm soát Tổ trưởng kiểm toán; - Phân biệt Báo cáo Kiểm soát chất lượng kiểm toán (của quan kiểm toán nhà nước) với Báo cáo kiểm soát nội Đoàn kiểm toán (tổ chức thực kiểm toán) * Giải pháp cụ thể: Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 102 - Xây dựng ban hành quy chế tổ chức hoạt động máy KSCLKT Vụ Chế độ KSCLKT KTNN khu vực (KTNN chuyên ngành); Xây dựng ban hành quy định tiêu chuẩn công chức thực KSCLKT (Kiểm soát viên); Xây dựng ban bành quy định cấu tiêu biên chế cho đơn vị có nhiệm vụ KSCLKT - Xây dựng lại, bổ sung ban hành Quy chế quy định nghiệp vụ KSC LKT: để áp dụng thống toàn ngành; Sửa đổi, bổ sung để hoàn thiện quy định hệ thống Tiêu chí Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng kiểm toán; Xây dựng ban hành Quy định quy trình, thủ tục thực KSCLKT; - Xây dựng ban hành hệ thống mẫu biểu hồ sơ KSCLKT; Soạn thảo ban hành Sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ KSCLKT; - Xây dựng chương trình đào tạo, huấn luyện Kiểm soát viên KSCLKT * Biện pháp thực hiện: Để thực giải pháp tối ưu, cần triểm kha nhiệm vụ cụ thể sau: - Triển khai khai củng cố máy KSCLKT Vụ Chế độ KSCLKT, KTNN khu vực, KTNN chuyên ngành; Xác định nhu cầu; rà soát, đánh giá lại đội ngũ Kiểm soát viên KSCLKT có để xác định cấu, nhu cầu bổ sung số lượng, nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý cho đội ngũ Kiểm soát viên KSCLKT; - Tổ chức điều động, luân chuyển, tuyển dụng đội ngũ Kiểm soát viên KSCLKT; - Tổ chức đào tạo, huấn luyện đội ngũ Kiểm soát viên KSCLKT - Về tổ chức hồ sơ KSCLKT, cần thực thống sau: Công việc KSCLKT phải ghi chép đầy đủ tài liệu làm việc hình thành hồ sơ KSCLKT; KTNN cần quy định mẫu biểu tài liệu làm việc KSCLKT để thống thực toàn ngành; Hồ sơ KSCLKT lập, quản lý, lưu trữ sử dụng theo quy định KTNN hồ sơ kiểm toán 4.2.4.4 Vận dụng linh hoạt hoạt động tác nghiệp công tác KSCLKT - Việc phối hợp phận KSCLKT KTV, tổ kiểm toán, đoàn kiểm toán cần linh hoạt; rút ngắn thời gian nâng cao hiệu việc phối hợp tiếp thu giải trình ý kiến kiểm soát - Tổ chức, phổ biến rút kinh nghiệm chấn chỉnh kịp thời hạn chế, thiếu sót sau kết thúc kiểm toán, thống quan điểm thực tháo gỡ khó khăn vướng mắc, điểm chưa thống tổ kiểm soát Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 103 chất lượng kiểm toán đoàn, tổ kiểm toán; trọng kỷ luật kỷ cương kiểm toán, nâng cao chất lượng hoạt động kiểm toán giải pháp hoàn thiện, ghi chép nhật ký kiểm toán, tổ chức công tác tập huấn trước kiểm toán, trọng công tác thu thập chứng kiểm toán, cập nhật chế độ sách, coi trọng công tác phản biện Tổ kiểm toán; - Nâng cao chất lượng kiểm soát nội Đoàn, Tổ kiểm toán sở trọng đến công tác tự kiểm soát KTV Tổ chức kiểm soát nội đoàn kiểm toán thành lập từ tổ kiểm toán Mỗi tổ kiểm toán có 1-2 kiểm toán viên vừa làm chuyên môn nghiệp vụ, vừa làm công tác kiểm soát nội bộ, phối hợp với tổ trưởng nâng cao chất lượng kiểm toán tổ kiểm toán nói riêng đoàn kiểm toán nói chung - Thực cải cách hành hoạt động kiểm toán: Thực qui trình, chuẩn mực hoạt động kiểm toán, chuẩn hóa loại kế hoạch, biểu mẫu, báo cáo kiểm toán, phát hành báo cáo đảm bảo nội dung, chất lượng thời hạn - Tăng cường ứng dụng công nghệ tin học hoạt động KSCLKT 4.2.5 Giải pháp hoàn thiện công tác tổ chức thông tin kiểm toán Để hoàn thiện tổ chức thông tin kiểm toán cần thực số nội dung: Xây dựng hoàn chỉnh hệ thống sở liệu kiểm toán Một là, Xây dựng hệ thống sở liệu kiểm toán (dựa ứng dụng công nghệ thông tin): bao gồm sở liệu tất đơn vị (địa phương) thuộc địa bàn phân công quản lý khu vực (chuyên ngành); Cơ sở liệu kiểm toán; Cơ sở liệu Pháp luật quy định kiểm toán Hai là, tăng cường ứng dụng CNTT quản lý, giám sát, kiểm tra hoạt động kiểm toán: Xây dựng hệ thống mạng, trung tâm sở liệu, xây dựng triển khai áp dụng phần mềm hữu dụng cho công tác kiểm toán Nâng cấp, bổ sung hạ tầng mạng KTNN khu vực X Hệ thống mạng đầu tư đồng Đảm bảo hệ thống mạng hoạt động an toàn, hiệu quả, đáp ứng hạ tầng kỹ thuật cho ứng dụng CNTT vào hoạt động quản lý kiểm toán; Đủ quyền phần mềm hệ thống; đảm bảo cho KTNN khu vực X kết nối, khai thác ứng dụng Trung tâm tích hợp liệu KTNN - Xây dựng phát triển phần mềm ứng dụng hoạt động KTNN quản lý điều hành nội bộ, cụ thể: Xây dựng hệ thống phần mềm hỗ trợ lập KHKT Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 104 quản lý hoạt động kiểm toán; phần mềm quản lý kế hoạch, tiến độ kiểm toán theo dõi thực kết luận, kiến nghị kiểm toán; phần mềm quản lý hoạt động kiểm toán; Xây dựng hệ thống phần mềm hỗ trợ thực kỹ thuật kiểm toán KTV; phần mềm hỗ trợ chọn mẫu xác định rủi ro, trọng yếu kiểm toán, chuẩn hóa phù hợp với KTNN; phần mềm hỗ trợ công tác lập BCKT; xây dựng phát triển phần mềm ứng dụng đạo điều hành quản lý nội bộ, có Phần mềm Quản lý văn hồ sơ công việc Các phần mềm phải đảm bảo yêu cầu mềm dẻo linh hoạt, dễ sử dụng, đảm bảo tính bảo mật, an toàn thông tin Ba là, bố trí nhân thực tổ chức quản lý hồ sơ kiểm toán hợp lý, sát với yêu cầu nhiệm vụ Tại phòng Tổng hợp: cần có người có đủ kiến thức, kinh nghiệm để soát xét chất lượng hồ sơ, mẫu biểu từ phát sinh trình thực kiểm toán tiếp nhận hồ sơ lưu trữ Tại Văn phòng KTNN khu vực: Cần bố trí công chức có nghiệp vụ lưu trữ để tiếp nhận, phân loại bảo quản, quản lý theo quy định Nhà nước ngành KTNN Đầu tư sở vật chất, khoa học công nghệ Bố trí sở vật chất, trang thiết bị phục vụ tổ chức quản lý hồ sơ kiểm toán đầy đủ, đáp ứng theo yêu cầu quản lý Đơn vị phải có hệ thống kho lưu trữ đáp ứng yêu cầu diện tích, phòng chống cháy, nổ đảm bảo điều kiện an toàn, bảo mật tài liệu; Có đầy đủ trang, thiết bị cần thiết (máy tính, vật mang tin, giá đựng tài liệu, cặp, hộp ) đủ qui cách để lưu trữ, bảo quản hồ sơ, tài liệu kiểm toán 4.3 Kiến nghị để thực giải pháp 4.3.1 Kiến nghị với quan quản lý nhà nước Hoàn thiện quy định vị trí, vai trò Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy trình ngân sách, bảo đảm cho HĐND chủ động việc định vấn đề kinh tế - xã hội địa phương, định xây dựng NSĐP sở tuân thủ nguyên tắc thống tài quốc gia Theo đó, cần cho phép HĐND cấp tỉnh ban hành số loại định mức tiêu chuẩn phù hợp với khả ngân sách địa phương điều kiện kinh tế - xã hội vùng; ban hành văn quy định chế lồng ghép nguồn vốn CTMTQG phù hợp với tình hình thực tế địa phương để chủ động thực lồng ghép, tránh đầu tư dàn trải, phân tán, khó quản lý điều hành tập trung thống - Đổi quy trình NSNN nói chung quy trình NSĐP nói riêng theo hướng phân cấp tối đa nội dung, nhiệm vụ thuộc CTMTQG cho địa phương quản lý theo dõi, tạo thuận lợi cho địa phương trình thực triển Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 105 khai, thực CTMTQG CTMTQG thường kéo dài giai đoạn thời gian định - Quy định rõ ràng, đồng bộ, thống biểu mẫu toán CTMTQG để thuận lợi cho việc tổng hợp theo cấp, theo ngành, theo chương trình đảm bảo hiệu quản lý ngày cao 4.3.2 Kiến nghị với KTNN - Hoàn thiện quy định, văn quy phạm pháp luật văn hành phù hợp với hiến pháp pháp luật; đảm bảo tính đồng bộ, thống nâng cao tính hiệu lực hoạt động KTNN nói chung kiểm toán CTMTQG nói riêng: cần bổ sung dạng văn quy phạm pháp luật chế tài quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm quy định Luật KTNN; tiếp tục hoàn thiện sở pháp lý cho hoạt động kiểm toán KSCLKT Đặc biệt, lưu ý rà soát, sửa đổi, bổ sung quy định liên quan đến tổ chức kiểm toán CTMTQG - Về tổ chức máy công tác tổ chức cán bộ: + Đề nghị cho thành lập thêm phòng Kiểm toán hoạt động để đảm bảo thực nhiệm vụ kiểm toán hoạt động theo KHKT hàng năm KTNN giao (tại KTNN khu vực X có đủ điều kiện để thành lập) + Về biên chế KTNN khu vực X: từ đến năm 2020 đơn vị duyệt 120 biên chế, đề nghị Tổng KTNN giao bổ sung biên chế cho đơn vị, theo lộ trình đơn vị đề nghị từ năm 2016 năm bổ sung đủ 13 biên chế, giúp đơn vị có lực lượng để đồng thời bố trí 02 đoàn kiểm toán, tiến tới kiểm toán thường niên đơn vị đầu mối đóng địa bàn, nhằm thực hoàn thành tốt toàn diện nhiệm vụ trị Tổng KTNN giao Rà soát, có kế hoạch cụ thể việc bố trí công việc cho số công chức thuộc diện luân chuyển, điều động từ KTNN chuyên ngành khu vực hết thời hạn: cần phải xây dựng kế hoạch điều động, luân chuyển cho công chức trở đơn vị, đồng thời có kế hoạch để bổ sung, đào tạo công chức thay để đảm bảo ổn định, tính liên tục, thuận lợi thực nhiệm vụ KTNN khu vực X Từ đó, đề xuất ưu tiên cho đơn vị thành lập KTNN khu vực X chủ động bố trí nhân lực thực công tác KSCLKT, đảm bảo tránh lãng phí nhân lực đáp ứng yêu cầu chất lượng Báo cáo kiểm toán CTMTQG; - Đối với chuyên đề kiểm toán mới, cần xây dựng định hướng chuẩn bị kế hoạch trung hạn, tránh bị động khâu lập kế hoạch năm; Định hướng kiểm toán hoạt động cho khu vực, chuyên ngành việc xây dựng kế hoạch năm; Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 106 Hiện nay, theo định hướng chung Nhà nước đầu tư vào 02 Chương trình: CTMTQG giảm nghèo bền vững; CTMTQG xây dựng nông thôn Theo đó, ngành cần có định hướng chung, đề xuất cụ thể theo nội dung sau: + Về hình thức tổ chức kiểm toán thay đổi cho phù hợp sách Nhà nước có thay đổi, không đơn dừng lại tổ chức kiểm toán chuyên đề CTMTQG + Định hướng kiểm toán việc sử dụng hợp lý, hiệu nguồn lực cho CTMTQG; việc tổng hòa nguồn lực cho địa phương; + Tính liên kết CTMT hay nội dung vốn CTMTQG giai đoạn trước có tính chất tương đồng dồn vào chung tên CTMTQG giảm nghèo bền vững; CTMTQG xây dựng nông thôn mới; cần đề cập đến tính đồng sách áp dụng cho CTMT - Đối với chuyên đề CTMT có định hướng thực toàn ngành: Không nên thành lập Đoàn kiểm toán chung toàn ngành, nên để khu vực chủ động thành lập 01 Tổ kiểm toán Chuyên đề lồng ghép kiểm toán NSĐP, nhằm hạn chế lãng phí nhân lực (lồng ghép tổ chức, không lồng ghép nội dung BCKT); - Tăng cường công tác quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng KTV theo hướng chuyên môn hóa chuyên nghiệp hóa nhằm đảm bảo chất lượng kiểm toán KTNN; lĩnh vực chuyên ngành hẹp phải có KTV giỏi để định hướng bồi dưỡng nghiệp vụ cho KTV khác đơn vị, công tác đào tạo bồi dưỡng theo hướng chuyên môn hóa nhiên phải đảm bảo tính linh hoạt định để KTV đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới, đào tạo KTV giỏi lĩnh vực chuyên môn đồng thời biết nhiều lĩnh vực chuyên môn khác Đào tạo chuyên môn nghiệp vụ có hệ thống kỹ phân tích Báo cáo toán kiểm toán NSĐP cho cán quản lý KTV khu vực Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho công chức làm công tác kiểm toán, có số nội dung kiểm toán chuyên đề CTMT chuyên sâu cần thực thời gian tới Tuy nhiên, công tác đào tạo ngành cần đổi để khắc phục hạn chế: Đổi quy trình (chương trình, kế hoạch, phương thức tổ chức, đánh giá) đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho KTV phù hợp với yêu cầu đổi nâng cao chất lượng kiểm toán CTMTQG; Đổi nội dung, thời gian tập huấn cho phong phú, hướng dẫn phương pháp kiểm toán cho Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 107 KTV phù hợp để đáp ứng yêu cầu thực tế điều kiện cụ thể Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 108 KẾT LUẬN Chương trình mục tiêu quốc gia tổ chức thực nhằm giải mục tiêu kinh tế - xã hội định nằm chiến lược chung phát triển kinh tế - xã hội đất nước Mục tiêu có đạt hay không đạt tới đâu phụ thuộc vào trình thực chương trình Kiểm toán CTMTQG nhằm đánh giá việc sử dụng nguồn lực, việc tổ chức thực hiện, việc quản lý, kiểm tra, giám sát thực chương trình, từ đánh giá việc thực chương trình giác độ kinh tế, tính hiệu tính hiệu lực Bởi hoàn thiện tổ chức kiểm toán CTMTQG cho đạt mục tiêu, nội dung kiểm toán với hiệu cao có vai trò ý nghĩa quan trọng cần thiết, tạo thay đổi phù hợp nhằm nâng cao chất lượng công tác kiểm toán CTMTQG kiểm toán nhà nước khu vực X Với phương pháp tiếp cận hệ thống lịch sử, với việc vận dụng linh hoạt phương pháp nghiên cứu cụ thể thích hợp Đề tài tác giả nghiên cứu cách nghiêm túc, công phu, kết nghiên cứu Đề tài đóng góp có giá trị mặt lý luận thực tiễn, sử dụng làm tài liệu phục vụ cho nghiên cứu đào tạo bồi dưỡng kiểm toán viên nhà nước, góp phần tiếp tục hoàn thiện phương pháp nghiệp vụ kiểm toán Kiểm toán nhà nước Việt Nam Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 109 TÀI LIỆU THAM KHẢO Chỉ thị 23/CT-TTg ngày 5/8/2014 Thủ tướng Chính phủ Lập kế hoạch đầu tư công trung hạn năm 2016-2020 Chiến lược phát triển KTNN giai đoạn 2011 - 2020 Đinh Trọng Hanh (2010), Đổi mới, hoàn thiện tổ chức công tác kiểm toán ngân sách địa phương, Đề tài khoa học cấp Bộ Học viện Tài (2007), Giáo trình lý thuyết kiểm toán, NXB Tài Kiểm toán nhà nước khu vực X (2013), Tổng hợp kết kiểm toán năm 2012 Kiểm toán nhà nước khu vực X (2015), Tổng hợp kết kiểm toán năm 2014 Luật Kiểm toán nhà nước (2005) Luật NNNN năm 2002 văn hướng dẫn có liên quan Hoàng Phê chủ biên (2002), Từ điển tiếng Việt, NXB Đà Nẵng 10 Nguyễn Hữu Phúc (2009), Luận án “Tổ chức kiểm toán ngân sách nhà nước KTNN Việt Nam thực hiện”, ĐH Kinh tế quốc dân 11 Nguyễn Quang Quynh Nguyễn Thị Phương Hoa (2008), Lý thuyết kiểm toán, NXB Tài chính, Hà Nội 12 Quốc hội (2011), Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2011-2015, Nghị số 13/2011/QH13 ngày 09/11/2011 13 Quyết định 01/2012/QĐ-KTNN năm 2012 Quy định hệ thống mẫu biểu, hồ sơ kiểm toán 14 Quyết định 07/QĐ-KTNN năm 2012 Quy chế tổ chức hoạt động Đoàn kiểm toán Nhà nước 15 Quyết định 08/2012/QĐ-KTNN Quy định danh mục hồ sơ kiểm toán; chế độ nộp lưu, bảo quản, khai thác huỷ hồ sơ kiểm toán 16 Quyết định 1223/QĐ-KTNN năm 2012 Quy trình kiểm tra thực kiến nghị kiểm toán Kiểm toán nhà nước 17 Quyết định 395/QĐ-KTNN năm 2014 Quy chế kiểm soát chất lượng kiểm toán 18 Quyết định số 01/2013/QĐ-KTNN ngày 29/3/2013 Quy trình kiểm toán Chương trình mục tiêu quốc gia 19 Quyết định số 04/2007/QĐ-KTNN năm 2007 Quy trình kiểm toán kiểm toán Kiểm toán nhà nước Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 110 20 Thủ tướng Chính phủ (2009), Quy chế quản lý, điều hành thực Chương trình mục tiêu quốc gia, Quyết định số 135/2009/QĐ-TTg ngày 04/11/2009 21 Thủ tướng Chính phủ (2011), Danh mục chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2012-2015, Quyết định số 2406/QĐ-TTg ngày 18/12/2011 22 Website: http://www.sav.gov.vn/23-1/ktnn-khu-vuc.sav http://www.sav.gov.vn/1140-1-ndt/thanh-lap-kiem-toan-nha-nuoc-khu-vuc-x.sav http://dictionary.bachkhoatoanthu.gov.vn/default.aspx? Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 111 PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA TÌNH HÌNH TỔ CHỨC KIỂM TOÁN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA TẠI KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC KHU VỰC X Ngày khảo sát: ./ /20 Kính gửi anh/chị kiểm toán viên chuyên viên KTNN khu vực X Tôi Đỗ Thị Minh Huệ - học viên cao học kinh tế khóa 10 trường Đại học Kinh tế Quản trị Kinh doanh Thái Nguyên - Đại học Thái Nguyên Tôi thực đề tài nghiên cứu “Hoàn thiện tổ chức kiểm toán chương trình mục tiêu quốc gia Kiểm toán Nhà nước Khu vực X” Đề tài nhằm mục đích: Hệ thống hóa vấn đề lý luận tổ chức kiểm toán Chương trình mục tiêu quốc gia; Đánh giá thực trạng tổ chức kiểm toán Chương trình mục tiêu quốc gia KTNN khu vực X; Đề xuất phương hướng giải pháp hoàn thiện công tác tổ chức kiểm toán Chương trình mục tiêu quốc gia KTNN khu vực X Để thực đề tài này, cần quan tâm, đóng góp ý kiến quý anh/chị, đặc biệt cần thông tin anh/chị cung cấp Tôi đảm bảo thông tin cá nhân “Phiếu điều tra tình hình tổ chức kiểm toán chương trình mục tiêu quốc gia kiểm toán nhà nước khu vực X” hoàn toàn bảo mật Tôi đảm bảo thông tin anh/chị cung cấp sử dụng cho mục đích nghiên cứu đề tài không sử dụng cho mục đích khác Rất mong nhận giúp đỡ quý anh/chị! Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 112 PHIẾU ĐIỀU TRA Xin Anh/Chị đánh dấu vào lựa chọn đây: VỀ TÌNH HÌNH TỔ CHỨC KIỂM TOÁN TT CÁC CTMTQG TẠI KTNN KHU VỰC X Tên KTV:………………………………………… Địa chỉ:…………………………………………… ………………………………………………………… Điện thoại:……………………………………………… Email:………….……………………………………… Năm kinh nghiệm: Dưới năm 5-10 năm 10-15 năm Trên 15 năm 10 Đánh giá Các đơn vị kiểm toán thường áp dụng hình thức tổ chức kiểm toán chuyên đề CTMTQG? Các đơn vị kiểm toán thường áp dụng hình thức tổ chức kiểm toán CTMTQG nội dung kiểm toán kiểm toán ngân sách (kiểm toán NSĐP lồng ghép chuyên đề CTMTQG)? Theo Anh/Chị, hình thức kiểm toán có cấp trung gian Trưởng đoàn kiểm toán hiệu quả, hiệu lực tổ chức kiểm toán CTMTQG? Theo Anh/Chị, có nên thay đổi hình thức tổ chức theo mô hình tổ chức kiểm toán chuyên đề CTMTQG không? Theo Anh/Chị, có nên bỏ cấp trung gian trưởng đoàn kiểm toán tổ chức kiểm toán CTMTQG không? Quy trình kiểm toán CTMTQG theo bước quy định Quyết định số 01/2013/QĐ-KTNN ban hành Quy trình kiểm toán Chương trình mục tiêu quốc gia gồm bước: (1) Chuẩn bị kiểm toán, (2) Thực kiểm toán, (3) Lập gửi báo cáo kiểm toán,(4) Kiểm tra việc thực kết luận, kiến nghị kiểm toán Khâu chuẩn bị cho quan trọng quy trình kiểm toán CTMTQG? Theo Anh chị, thông tin thu thập khâu chuẩn bị kiểm toán có tính tin cậy cao? Số lượng người tổ khảo sát phù hợp không? Phương pháp kiểm toán hiệu không? Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn Có Không 113 NẾUANH/CHỊ CÓ Ý KIẾN ĐÓNG GÓP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KIỂM TOÁN CÁC CTMTQG KHU VỰC X, XIN GHI RÕ: 11 12 13 ………………………………………………………… 14 ………………………………………………………… ………………………………………………………… 15 ………………………………………………………… 16 17 18 ………………………………………………………… ………………………………………………………… 19 ………………………………………………………… ………………………………………………………… 20 ………………………………………………………… 21 ………………………………………………………… 22 ………………………………………………………… 23 24 25 ………………………………………………………… ………………………………………………………… Bằng chứng kiểm toán đầy đủ? Nội dung phương pháp phân tích chứng rõ ràng? Số lượng mẫu chọn để kiểm toán đủ độ lớn để đánh giá độ tin cậy Biên báo cáo kiểm toán CTMTQG phản ánh thực trạng? Việc kết luận kiến nghị thực sát phân công trách nhiệm rõ ràng? Công tác lưu trữ thực tốt? Việc ghi chép nhật ký kiểm toán thực khoa học? Hồ sơ kiểm toán giao nộp hạn Công nghệ thông tin ứng dụng hiệu công tác lưu trữ hồ sơ kiểm toán Đội ngũ cán thực công tác kiểm soát chất lượng kiểm toán có chuyên môn cao? Công tác kiểm soát nội thực tốt? Trình độ quản lý Trưởng đoàn việc quản lý KTV thực thủ tục phương pháp kiểm toán tốt? Đội ngũ kiểm toán viên có cấu số lượng phù hợp? Kiểm toán viên có lực chuyên môn cao? Kiểm toán viên có chuyên môn đa dạng lĩnh vực Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện tổ chức kiểm toán các chương trình mục tiêu quốc gia tại kiểm toán nhà nước khu vực x , Hoàn thiện tổ chức kiểm toán các chương trình mục tiêu quốc gia tại kiểm toán nhà nước khu vực x , Hoàn thiện tổ chức kiểm toán các chương trình mục tiêu quốc gia tại kiểm toán nhà nước khu vực x

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay