Quan điểm hồ chí minh về một số lĩnh vực chính của văn hóa

12 40 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 15:00

ĐỀ TÀI: phân tích QUAN ĐIỂM HỒ CHÍ MINH VỀ MỘT SỐ LĨNH VỰC CHÍNH CỦA VĂN HÓA I Khái niệm “văn hóa” Hồ Chí Minh Tháng 8-1943, nhà tù Tưởng Giới Thạch, phần cuối tập Nhật ký tù, Hồ Chí Minh có viết: “Vì lẽ sinh tồn mục đích sống, loài người sáng tạo phát minh ngôn ngữ, chữ viết, đạo đức, pháp luật, khoa học, tôn giáo, văn học, nghệ thuật công cụ cho sinh hoạt ngày mặc, ăn, phương thức sử dụng Toàn sáng tạo phát minh tức văn hóa Văn hóa tổng hợp phương thức sinh hoạt với biểu mà loài người sản sinh nhằm thích ứng nhu cầu đời sống đòi hỏi sinh tồn” Người ghi thêm: “Năm điểm lớn xây dựng văn hóa dân tộc Xây dựng tâm lý: tinh thần độc lập tự cường Xây dựng luân lý: biết hy sinh mình, làm lợi cho quần chúng Xây dựng xã hội: nghiệp có liên quan đến phúc lợi nhân dân xã hội Xây dựng trị: dân quyền Xây dựng kinh tế”  Văn hóa hiểu theo nghĩa rộng toàn giá trị vật chất giá trị tinh thần mà loài người sáng tạo nhằm đáp ứng lẽ sinh tồn, đồng thời mục đích sống loài người II Tư tưởng Hồ Chí Minh lĩnh vực văn hóa Văn hóa bao gồm nhiều lĩnh vực, có lĩnh vực là: Văn hóa giáo dục, văn hóa văn nghệ, văn hóa đời sống Văn hóa giáo dục  Sinh thời chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm phát triển nghiệp giáo dục đất nước: Theo Bác, giáo dục toàn diện, bao gồm: thể dục, trí dục, mỹ dục, đức dục kết hợp nội dung người rõ • Thể dục: Để làm nhân thể mạnh khỏe, đồng thời cần giữ vệ sinh riêng vệ sinh chung • Trí dục: Ôn lại điều học, học thêm tri thức • Mỹ dục: Để phân biệt đẹp, không đẹp • Đức dục: Là yêu tổ quốc, yêu nhân dân, yêu lao động, yêu khoa học, yêu trọng công Sau tìm thấy đường cứu nước, Hồ Chí Minh bỏ nhiều công sức phân tích giáo dục phong kiến giáo dục thực dân từ chuẩn bị cho việc xây dựng giáo dục nước Việ Nam độc lập sau Người phê phán gay gắt giáo dục phong kiến giáo dục thực dân  Nền giáo dục phong kiến • Là giáo dục từ chương kinh viện, xa rời thực tế, không quan tâm đến thực nghiệm, coi kinh sách thánh hiền đỉnh cao tri thức • Mẫu người giáo dục phong kiến hướng tới kẻ sĩ, người quân tử, bậc trượng phu, hoàn toàn khác với kẻ bình dân Phụ nữ bị tước quyền học vấn  Nền giáo dục thực dân • Là giáo dục ngu dân, để mở mang trí tuệ phát triển tư tưởng cho dân, trái lại làm cho họ “đần độn thêm” • Là giáo dục đồi bại, xảo trá nguy hiểm dối nát • Nó dạy cho họ lòng “trung thực” giả dối, dạy cho họ biết sùng bái kẻ mạnh • Mục đích giáo dục đào tạo người phục vụ cho quyền thực dân – tùy phái, thông ngôn, viên chức nhỏ  Nền giáo dục nước Việt Nam độc lập sau • Đã Hồ Chí Minh chuẩn bị từ lớp bồi dưỡng cán cách mạng Hội Việt Nam Cách mạng niên năm 19251927 • Hồ Chí Minh cho rằng, việc xây dựng giáo dục thức đặt nhiệm vụ chiến lược lâu dài, đồng thời nhiệm vụ cấp bách cần phải tiến hành ngay, để chậm trễ  Trong trình xây dựng văn hóa giáo dục nước Việt Nam độc lập, Hồ Chí Minh nêu nhiều quan điểm quan trọng Những điểm Người nêu với thực tiễn phát triển nề giáo dục nước ta, định hướng cho văn hóa giáo dục phát triển đắn giành thành tựu to lớn Những quan điểm Hồ Chí Minh văn hóa giáo dục tập trung điểm sau a Mục tiêu văn hóa giáo dục  Thực ba chức văn hóa giáo dục, có nghĩa dạy học • Dạy học để mở mang dân trí, nâng cao kiến thức, bồi dưỡng tư tưởng đắn tình cảm cao đẹp, phẩm chất sáng phong cách lành mạnh cho nhân dân • Đào tạo người vừa có đức, vừa có tài, công dân biết làm chủ để đóng góp tích cực vào nghiệp xây dựng bảo vệ đất nước • Học để chạy theo cấp, mà phải có thực học Học để làm việc, làm người, làm cán • “Cải tạo trí thức cũ”, “đào tạo trí thức mới”, thực “công nông trí thức hóa”, “trí thức công nông hóa”, xây dựng đội ngũ trí thức ngày đông đảo có trình độ ngày cao Trong đấu tranh giành độc lập, tự do, trí thức có vai trò quan trọng; xây dựng chủ nghĩa xã hội, vai trò trí thức lại quan trọng • Nền văn hóa giáo dục phải đào tạo lớp người kế tục nghiệp cách mạng, xây dựng đất nước giàu mạnh văn minh để “theo kịp nước khác hoàn cầu”, “sánh vai cường quốc năm châu” Tinh thần cô đọng câu nói: “Vì lợi ích mười năm trồng cây, lợi ích trăm năm trồng người” • Mở mang dân trí phải việc xóa nạn mù chữ, chống giặc dốt, nâng cao dần trình độ, kết hợp phổ cập với nâng cao; biến nước ta thành nước văn hóa cao  Thực tư tưởng Hồ Chí Minh giáo dục đem lại thành tựu rực rỡ cho giáo dục suốt thời kỳ vừa kháng chiến, vừa kiến quốc vô oanh liệt nhân dân ta b Nội dung giáo dục  Nội dung giáo dục phải phù hợp với thực tiễn Việt Nam • Giáo dục phải toàn diện, bao gồm văn hóa, trị, khoa học – kỹ thuật, chuyên môn nghề nghiệp, lao động Các nội dung có quan hệ chặt chẽ với • Nếu không học văn hóa, trình độ văn hóa không học tập kỹ thuật, không học tập kỹ thuật không theo kịp được nhu cầu kinh tế nước nhà Nhưng phải ý học trị, học văn hóa, kỹ thuật mà trị người nhắm mắt mà • Học trị học chủ nghĩa Mác – Lênin, đường lối, quan điểm Đảng Nhà nước để hiểu rõ nhiệm vụ cách mạng, đồng thời xây dựng cho thân phương pháp nhận thức đắn • Hồ Chí Minh yêu cầu phải học cách sáng tạo, học cách giáo điều, học cách cẩn thận học qua loa, đại khái • Học chủ nghĩa Mác - Lênin, người nói, “không phải để thuộc sách làu làu”, để biết “cụ Mác nói cụ Lênin nói kia”, mà “học tập tinh thần xử trí việc, người thân mình; học tập chân lý phổ biến chủ nghĩa Mác - Lênin để áp dụng cách sáng tạo vào hoàn cảnh thực tế nước ta” • Người cho phải tiến hành cải cách giáo dục, nhằm xây dựng chương trình, nội dung, phương pháp dạy học thật khoa học, hợp lý, đáp ứng đòi hỏi cách mạng c Phương châm, phương pháp giáo dục  Phương châm • Phải luôn gắn nội dung giáo dục với thực tiễn Việt Nam, học đôi với hành, lý luận phải đôi với thực tế, học tập phải kết hợp với lao động • Muốn đẩy mạnh nghiệp giáo dục phải phối hợp ba khâu gia đình, nhà trường, xã hội Sự yếu kém, nới lỏng khâu đề hạn chế kết giáo dục, đưa lại hậu lường trước • Thực dân chủ, bình đẳng giáo dục Học nơi, lúc; học người; học suốt đời; coi trọng việc tự học, tự đào tạo đào tạo lại  Phương pháp giáo dục • Phải phù hợp với mục tiêu giáo dục Cách dạy phải phù hợp với trình độ người học, phù hợp với lứa tuổi, dạy từ dễ đến khó • Phải kết hợp học tập với vui chơi, giải trí lành mạnh phải dùng biện pháp nêu gương gắn liền với phong trào thi đua • Trong trình xây dựng văn hóa giáo dục mới, Hồ Chí Minh yêu cầu phải tẩy tàn dư giáo dục nô dịch Nhà trường nơi nhồi nhét kiến thức vô bổ, lại thiếu kiến thức cần thiết cho việc xây dựng kinh tế, quản lý xã hội hình thành người Việt Nam d Về đội ngũ giáo viên  Phải quan tâm xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên có đạo đức cách mạng, yêu nghề, yên tâm công tác, đoàn kết hợp tác với đồng nghiệp, giỏi chuyên môn, thục phương pháp  Mỗi giáo viên phải gương sáng đạo đức, học tập • Đối với người, học trường lớp phần, phần chủ yếu phải học lao động, công tác, hoạt động thực tiễn • C.Mác nêu ra: “Người giáo dục phải giáo dục” • Lênin khuyên chúng ta: “Học, học nữa, học mãi” Mỗi người phải ghi nhớ thực hành điều đó, người huấn luyện lại phải ghi nhớ hết • Hồ Chí Minh thường nhắc lại câu nói Khổng Tử: “Học chán, dạy mỏi” để khuyên người Người rõ: “Người huấn luyện phải học thêm làm công việc huấn luyện mình” Quan điểm người học không đủ, sống phải học  Học tập trình lao động gian khổ Phải rèn luyện đức tính, tập quán tốt học tập, điều đòi hỏi vượt qua không khó khăn Phải có tinh thần say mê học tập Phải có tâm, nghị lực để học tập không ngừng Phải có phương pháp để học tập hiệu  Những quan niệm Hồ Chí Minh văn hóa giáo dục hệ thống quan điểm phong phú hoàn chỉnh Nếu quan điểm thực hiện, từ đem lại thành tựu niềm tự hào to lớn cho giáo dục Việt Nam Văn hóa văn nghệ  Văn nghệ (bao gồm văn học nghệ thuật) biểu tập trung văn hóa, đỉnh cao đời sống tinh thần, hình ảnh tâm hồn dân tộc  Trong chiều dài lịch sử, dân tộc Việt Nam văn nghệ trở thành nhu cầu thiếu nhân dân ta Hồ Chí Minh khai sinh văn nghệ cách mạng thân Người lại chiến sỹ tiên phong sáng tạo văn nghệ, nhiều bình diện – truyện ký, kịch, thơ ca, luận, lý luận văn nghệ Tư tưởng Hồ chí minh văn nghệ bao gồm nhiều quan điểm lớn, có quan điểm chủ yếu nhất: a Văn hóa - văn nghệ mặt trận, nghệ sĩ chiến sĩ, tác phẩm văn nghệ vũ khí sắc bén đấu tranh cách mạng, xây dựng xã hội mới, người  Hồ Chí Minh khẳng định văn hóa – văn nghệ mặt trận, tức khẳng định vai trò, vị trí văn hóa – văn nghệ nghiệp cách mạng, coi mặt trận văn hóa có tầm quan trọng mặt trận quân sự, trị, kinh tế  Hồ Chí Minh coi mặt trận văn hóa chiến khổng lồ tà, cách mạng phản cách mạng Cuộc chiến liệt, lâu dài, song vẻ vang Trong chiến đó, người nghệ sĩ chiến sĩ, tác phẩm văn nghệ vũ khí đấu tranh  Trước giành quyền, văn nghệ có nhiệm vụ thức tỉnh quần chúng, tập hợp lực lượng, cổ vũ cho chiến thắng tất yếu cách mạng  Sau giành quyền, văn nghệ phải tham gia vào công bảo vệ xây dựng chế độ mới, xây dựng người Mặt trận văn nghệ lúc cam go hơn, liệt hơn, thắng đế quốc thực dân khó, thắng nghèo nàn, lạc hậu khó nhiều  Ngòi bút xung trận Nguyễn Ái Quốc không mệt mỏi vạch trần mặt tàn ác, âm mưu thâm độc bọn thực dân đế quốc, tố cáo tội ác chúng trước giới, đồng thời thức tỉnh nhân dân Đông Dương dân tộc thuộc địa đứng lên tự giải phóng Một số tác phẩm tiêu biểu như: Bản yêu sách nhân dân An Nam Đường Kách mệnh Bản án chế độ thực dân Pháp  Người tố cáo đầu độc văn hóa, đàn áp văn hóa dân tộc, Người dùng văn hóa đả kích gọi “công lý” mà bọn thực dân đem hành nước thuộc địa, Người dùng văn hóa cổ vũ tinh thần đấu tranh, dậy nhân dân bị áp  Chính người cộng sản Pháp thừa nhận Nguyễn Ái Quốc người thầy giúp họ hiểu chủ nghĩa thực dân Người trở thành chiến sĩ tiên phong chống chủ nghĩa thực dân, đế quốc vào đầu kỷ XX  Những lý luận, tác phẩm văn nghệ người vũ khí sắc bén đánh thẳng vào tên đầu sỏ Pháp trưởng thuộc địa, toàn quyền toàn tên thực dân xấu xa  Từ đầu năm 40 kỷ XX, sau trở nước, tác phẩm văn nghệ Hồ Chí Minh có ý nghĩa quan trọng việc tuyên truyền, giáo dục, cổ vũ, động viên nhân dân nước khởi nghĩa giành quyền, kháng chiến chống ngoại xâm Một số tác phẩm tiêu biểu như: Nhật ký tù Vừa đường vừa kể chuyện Sửa đổi lối làm việc  Người yêu cầu chiến sĩ nghệ thuật cần có lập trường vững, tư tưởng đặt lợi ích kháng chiến, tổ quốc, nhân dân lên hết, trước hết”  Hơn nữa, người chiến sĩ mặt trận văn nghệ phải có tài sáng tạo yêu cầu văn nghệ đặt  Người dặn việc nâng cao trình độ trị, văn hóa, nghề nghiệp, nâng cao hiểu biết sống người phải bồi dưỡng phẩm chất tài – điều kiện cần thiết cho sáng tạo văn nghệ Một tác phẩm văn nghệ thiết phải tài sáng tạo nhân văn nghệ sĩ định b Văn nghệ phải gắn với thực tiễn đời sống nhân dân  Thực tiễn đời sống nhân dân ta phong phú, bao gồm thực tiễn lao động sản xuất, chiến đấu, sinh hoạt xây dựng sống Văn nghệ vừa phản ánh thực tiễn vừa hướng cho nhân dân thúc đẩy phát triển thực tiễn theo quy luật đẹp  Chỉ có thực tiễn đời sống nhân dân đem lại nguồn sinh khí vô tận cho văn nghệ Từ thực tiễn đó, tài sáng tạo tinh thần nhân văn mình, văn nghệ sĩ nhào nặn, thăng hoa, hư cấu, tạo nên tác phẩm nghệ thuật trường tồn dân tộc nhân loại  Để làm vậy, Hồ Chí Minh nêu yêu cầu quan trọng bậc chiến sĩ văn nghệ là:  Thật hòa với quần chúng, phải từ quần chúng  Không quên có nhân dân nuôi dưỡng cho sáng tác nhà văn nguồn nhựa sống Còn nhà văn quên điều - nhân dân quên  Nhân dân không người hưởng thụ, mà người sáng tác văn hóa văn nghệ Chúng ta thường gọi sáng tác dân gian, sáng tác ngọc quý mà văn nghệ sỹ cần phải dày công nghiên cứu, học tập, hấp thu cho tinh hoa sáng tác  Văn nghệ sĩ phải “liên hệ sâu vào đời sống nhân dân” để hiểu thấu tâm tư, tình cảm nguyện vọng nhân dân, học tập nhân dân miêu tả cho hay, cho chân thật cho hùng hồn thực tiễn đời sống nhân dân c Phải có tác phẩm văn nghệ xứng đáng với thời đại đất nước dân tộc  Mục tiêu văn nghệ phục vụ quần chúng Để thục mục tiêu này, tác phẩm văn nghệ phải đạt tới thống hài hoài nội dung hình thức  Tác phẩm văn nghệ xứng đáng với thời đại phải tác phẩm miêu tả vừa hay, vừa chân thật nghiệp cách mạng nhân dân Tác phẩm phải phục vụ quần chúng nhân dân đông đảo, quần chúng nhân dân yêu thích, đem lại chuyển biến tích cực tư tưởng, tình cảm, tâm hồn người  Văn nghệ phục vụ quần chúng hạ thấp nghệ thuật, cung cấp cho họ sản phẩm loại hai, ăn tinh thần chế biến vội vàng mà phải tác phẩm có tính nghệ thuật cao • Tính nghệ thuật cao trước hết phải tác phẩm hay, diễn đạt vừa đủ điều đáng nói, trình bày cho người hiểu được, đọc xong độc giả phải suy ngẫm, tác phẩm xem tác phẩm hay biên soạn tốt • Tính nghệ thuật cao phụ thuộc vào nội dung tác phẩm phải chân thực phong phú, hình thức phải sáng vui tươi, tạo nên hấp dẫn bổ ích quần chúng  Văn nghệ đương nhiên cần đến hư cấu, hư cấu phải thực, xuất phát từ thực, để trở lại phục vụ thực, nâng thực lên cao  Giữa lúc kháng chiến chống thực dân Pháp giai đoạn liệt (1951), Người dặn văn nghệ sĩ phải bày tỏ tinh thần anh dũng kiên quân dân ta, đồng thời để giúp phát triển nâng cao tinh thần  Đến năm 60 kỷ XX, Người nói tác phẩm mà quần chúng chờ đợi tác phẩm ca tụng chân thật người mới, việc mới, để làm gương mẫu cho ngày mà để giáo dục cháu đời sau  Phản ánh chân thực không dừng lại chỗ phản ánh có đời sống nhân dân mà phải hướng nhân dân loại bỏ giả, sai, không đúng, dở, xấu để vươn tới lý tưởng  Các tác phẩm văn nghệ phải phong phú, đa dạng, đơn điệu, nghèo nàn Chính phong phú, đa dạng hình thức thể loại mở đường sáng tạo không giới hạn cho văn nghệ sĩ Có đáp ứng nhu cầu đa dạng tầng lớp nhân dân Văn hóa đời sống + Tháng 1-1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động phong trào xây dựng Đời sống + Tháng 4-1946, Người ký sắc lệnh thành lập Ủy ban Trung ương vận động Đời sống + Tháng 3-1947, Người viết sách Đời sống để hướng dẫn việc xây dựng đời sống tầng lớp nhân dân, toàn xã hội  Việc xây dựng Đời sống Hồ Chí Minh nêu từ sớm, vấn đề lối sống, nếp sống, phong cách sống, chất lượng sống… chưa bàn đến cách rộng rãi nước  Cuộc vận động có ý nghĩa quan trọng việc thực chủ trương vừa kháng chiến vừa kiến quốc, tạo nên chuyển biến to lớn đời sống văn hóa nhân dân ta  Quan điểm xây dựng đời sống thực quan điểm độc đáo Hồ Chí Minh văn hóa Văn hóa mặt tinh thần xã hội, mặt tinh thần cao siêu, trừu tượng, mà lại thể sống hàng ngày người, dễ hiểu, dễ thấy  Khái niệm Đời sống Hồ Chí Minh nêu bao gồm đạo đức mới, lối sống nếp sống Ba nội dung có quan hệ mật thiết với nhau, đạo đức đóng vai trò chủ yếu  Đạo đức gắn liền với lối sống nếp sống thể lối sống nếp sống Có dựa đạo đức xây dựng lối sống, nếp sống lành mạnh, vui tươi, hướng người tới tầm cao văn hóa, đất nước độc lập xã hội chủ nghĩa a Đạo đức  Để xây dựng đời sống trước hết phải xây dựng đạo đức Về vấn đề Hồ Chí Minh có viết “thực hành đời sống Cần, Kiệm, Liêm, Chính”  Cần tức lao động cần cù, siêng năng; lao động có kế hoạch, sáng tạo, có suất cao; lao động với tinh thần tự lực cánh sinh, không lười biếng, không ỷ lại, không dựa dẫm Phải thấy rõ lao động nghĩa vụ thiêng liêng, nguồn sống, nguồn hạnh phúc  Kiệm tức tiết kiệm sức lao động, tiết kiệm giờ, tiết kiệm tiền dân, nước, thân mình; phải tiết kiệm từ to tới nhỏ, nhiều nhỏ cộng lại thành to; không xa xỉ, không hoang phí, không bừa bãi, không phô trương hình thức, không liên hoan, chè chén lu bù  Liêm tức luôn tôn trọng giữ gìn công dân; không xâm phạm đồng xu, hạt thóc Nhà nước, nhân dân Phải sạch, không tham lam Không tham địa vị, không tham tiền tài, không tham sung sướng, không ham tâng bốc Vì mà quang minh đại, không hủ hóa Chỉ có thứ ham ham học, ham làm, ham tiến  Chính nghĩa không tà, thẳng thắn, đứng đắn • Đối với – không tự cao, tự đại, chịu khó học tập cầu tiến bộ, tự kiểm điểm đẻ phát triển điều hay, sửa đổi điều dở thân • Đối với người – không nịnh hót người trên, không xem khinh người dưới; giữ thái độ chân thành, khiêm tốn, đoàn kết, thật thà; không dối trá, lừa lọc • Đối với công việc – để công việc lên trên, lên trước việc tư, việc nhà Đã phụ trách việc làm cho kỳ được, nơi, đến chốn, không sợ khó khăn, nguy hiểm; việc thiện dù nhỏ làm, việc ác dù nhỏ tránh Mỗi ngày cố làm việc lợi cho nước, cho dân  Sau này, Người nhiều lần khẳng định: • Nếu không giữ Cần, Kiệm, Liêm, Chính dễ trở nên hủ bại, biến thành sâu mọt dân • Nêu cao thực hành Cần, Kiệm, Liêm, Chính tức nhen lửa cho đời sống b Lối sống  Lối sống Hồ Chí Minh trước hết lối sống có lý tưởng, có đạo đức Đó lối sống văn minh, tiên tiến, kết hợp hài hòa truyền thống tốt đẹp dân tộc tinh hoa văn hóa nhân loại  Cùng với việc bồi dưỡng, nâng cao đạo đức, việc xây dựng đời sống đòi hỏi phải sửa đổi việc cần thiết, phổ thông, đời sống người, tức sửa đổi cách ăn, cách mặc, cách ở, cách lại, cách làm việc  Trong học thuyết C.Mác nêu rõ người phải có ăn, mặc, ở, lại, có nghĩa phải giải nhu cầu cần thiết trước hết để tồn tại, nghĩ đến làm văn thơ, làm triết học…  Tiếp nối tư tưởng C.Mác, Hồ Chí Minh lại nói đến cách ăn, cách mặc, cách ở… cho với đời sống mà ta cần xây dựng Mặt văn hóa ăn, mặc, không phụ thuộc vào thứ dùng để ăn, mặc, mà phụ thuộc vào lối sống có hay văn hóa người  Phong cách sống, theo Hồ Chí Minh, phải khiêm tốn, giản dị, chừng mực, điều độ, ngăn nắp, vệ sinh, yêu lao động, biết quý trọng thời gian, lòng ham muốn vật chất, chức – quyền – danh – lợi Trong quan hệ với nhân dân, bạn bè, đồng chí, anh em cởi mở, chân tình, ân cần, tế nhị; giàu tình yêu thương, quý mến người; chặt chẽ, người khoan dung, độ lượng  Phong cách làm việc phải bao gồm tác phong quần chúng, tác phong tập thể - dân chủ, tác phong khoa học Ba loại tác phong có nội dung cụ thể, phong phú có quan hệ mật thiết với Những tác phong thể người hoàn thành nhiệm vụ giao, người cương vị quản lý, lãnh đạo  Người cho  Cách ăn mặc phải sẽ, giản đơn, chất phác, lượt thượt, xa xỉ, loè loẹt  Cách làm việc, phải siêng năng, có ngăn nắp, có tinh thần phụ trách, làm việc gì, làm cho kỳ được, làm đến nơi đến chốn, làm dối  Cách cư xử, đồng bào nên thành thực, thân ái, sẵn lòng giúp đỡ Biết ham học, trước hết học chữ, học làm tính Biết chữ, biết tính, làm việc dễ dàng Một người chữ, biết tính nửa mù nửa quáng Biết rồi, ta học thêm  Là người có học vấn uyên bác cổ kim, Đông Tây, thông thạo nhiều ngoại ngữ, Người cách viết, cách nói chân thật – dễ hiểu mà tế nhị, mộc mạc – bình dân mà không thô thiển Người không ưa phô trương hình thức, cầu kỳ, rắc rối cách biểu Tư tưởng Người thẳng đến quần chúng người hiểu được, nhớ làm c Nếp sống  Xây dựng nếp sống – nếp sống văn minh, trình làm cho lối sống thành thói quen, thành phong tục tập quán tốt đẹp, kế thừa phát triển phong mỹ tục lâu đời dân tộc       Tháng 6-1957, Hồ Chí Minh thăm quê hương Nghệ Tĩnh, Người nói “Nhân dân ta nói chung nhân dân Hà Tĩnh nói riêng, có truyền thống tốt đẹp, phong mỹ tục bị sút… Vì vậy, đồng bào phải cố gắng xây dựng lại phong mỹ tục để hạn chế tiễu trừ tệ nạn Hồ Chí Minh dạy kế thừa mà phải phát triển phong mỹ tục, đồng thời phải biết cải tạo phong tục tập quán cũ, lạc hậu; bổ sung mới, tiến mà trước chưa có  Đời sống cũ bỏ hết, làm  Cái cũ mà xấu, phải bỏ Thí dụ: Ta phải bỏ hết tính lười biếng, tham lam  Cái cũ mà không xấu, phiền phức phải sửa đổi cho hợp lý Thí dụ: Đơm cúng, cưới hỏi xa xỉ, ta phải giảm bớt  Cái cũ mà tốt, phải phát triển thêm Thí dụ: Ta phải tương thân tương ái, tận trung với nước, tận hiếu với dân trước  Cái mà hay, ta phải làm Thí dụ: Ăn cho hợp vệ sinh, làm việc cho có ngăn nắp Việc sửa đổi thói quen, phong tục, tập quán không phù hợp, loại bỏ xấu, xây dựng tốt công việc khó khăn, phức tạp “Thói quen khó đổi Cái tốt mà lạ, người ta cho xấu xấu mà quen người ta cho bình thường Thí dụ: Chồng đánh chửi vợ, cha mẹ đánh chửi con, điều dã man Nhưng ta quen thấy, nên ta cho việc bình thường  Phải nâng cao nhận thức, phải phấn đấu kiên trì xây dựng thói quen, phong tục tập quán mới, thực đời sống Hồ Chí Minh nhiều lần nhấn mạnh phải xây dựng phong mỹ tục: phong tục, phải cấm hẳn say sưa, cờ bạc, hút chích, bợm bãi, trộm cắp Phải tìm cách làm cho đánh nhau, kiện cáo nhau, làm cho làng thành làng “Phong tục mỹ” Tuy nhiên, việc thay đổi thói quen, cải tạo phong tục, tập quán cũ, lạc hậu tiến hành cách đơn giản, tùy tiện Người rõ: • Thói quen truyền thống lạc hậu kẻ địch to, ngấm ngầm cản trở cách mạng; xóa bỏ cách trấn áp thô bạo, mà phải cải tạo cách cẩn thận, chịu khó, lâu dài • Trước hết phải tuyên truyền, giải thích để người hiểu lợi việc xây dựng thói quen, phong tục, tập quán mới, hướng dẫn cách làm cụ thể, hiểu để làm, để thực cho đời sống • Tuyên truyền đời sống tuyên truyền việc khác, phải hăng hái, bền gan, chịu khó, đồng thời phải cận thận, khôn khéo, mềm mỏng Những biện pháp ép buộc, trấn áp thô bạo đem lại hậu không tốt Xây dựng văn hóa đời sống nhằm biến Việt Nam từ quốc gia nghèo nàn, lạc hậu trở thành quốc gia văn minh phú cường công việc lâu dài phải có phương pháp tốt Công việc đòi hỏi tâm cộng đồng dân tộc, song trước hết, phải người, gia đình, với tư cách tế bào xã hội
- Xem thêm -

Xem thêm: Quan điểm hồ chí minh về một số lĩnh vực chính của văn hóa, Quan điểm hồ chí minh về một số lĩnh vực chính của văn hóa, Quan điểm hồ chí minh về một số lĩnh vực chính của văn hóa

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay