Đề cương ôn tập toán 8

52 372 0
 • Loading ...
1/52 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 14:56

Toán là môn khoa học tự nhiên khó đòi hỏi sự tư duy và xâu chuỗi kiến thức. Với hai phần Đại số và hình học khá trừu tượng luôn gây khó dễ cho không ít học sinh đặc biệt là các học sinh nữ. Vì vậy, học sinh cần sự trợ giúp của gia sư luyện thi đại học môn Toán nhằm mang đến cho các em kết quả thi cao nhất và đỗ đạt theo nguyện vọng mình mong đợi. 123450672894 2 6 74  928949 2 !"4 2 #92894 2 !"4 2 $% &"92'"( )*92'+,2-,92894 2 2./ 0 0 2120 92 23456789:6; "( < =04(9;> ?34@4A96 3BC6 182D" 06E20 '"F 928949 2 !"4 2 G6E20 '"F 92894 2 !"4 2 90&580" % 9!580" % 580"79! % 9 '()*+,-./-6.0+16.0 23)4-.-./-2 627 7 8 127 6098 06 76 9 #$ 627 7 8 55 0  [...]... 56C56[\]\6[5^]^6[5\] 5\5\5\^5\ \0C_ ` 9HY 0 1234562 789 1 6276 98 56961 6096 56096156276 91 53 2 234562719 276 1 56196 6 1 561 1517 6 53  41 622 78  907 9 5 98 12!79 907 80 5 80 " #$ 62 2 78  907 9 5 98 % ! 09! 8 5 98 % 5 98 % 59 12!79 907 80 5 80 " % ! ... 56 7 00 8 790 08  0  0 0 9 5 954 9 96 9009 697 8 79 8 900 00 0 0 9 0 0 # # 5005496!"9 !"0 9 9 6 7 08 $07 08 9070 8 00 $ $009009  %00 $ 0 # # # 0 50054 %6!"060 6!"060 $6!"0 % 0 &2'()4 *+2,4-./0123456 789 :9;?9@0>6 56  8 8700 8. .. 50054 %6!"060 6!"060 $6!"0 % 0 &2'()4 *+2,4-./0123456 789 :9;?9@0>6 56  8 8700 8 60B A67BA0 88 8 B9A0 12324 56CD860  % 600E05678F1GHI.J2% CD8F1KLM.J2NO5% 1P.0 0E0HI.9./012356 780 2.:7? % 60 $ 1Q59=0>?9@0>6 7 8  $ % 600 6RSJ7Q0;T0>UV756 -=0>?9@0>J240B A6#!"BA0 0B0A$BA B9A0 *+2W4X?0>Y.0M9=0>?Z574... HI+" J, 59 289 49 2 !"4 2 2KC6L2M 2"N9,2-,9 289 ORGSGPO S;R;SGRSQ0P 'YWXR0]S;Q\GZR0;[VTUYWXR0GSZVTU ^_6 ORGSGPO S;R;SGRSQ0P`RGS\QbSaQGS;RGSG 'YWXR0]S;Q\GZR0;[VTUYWXR0GSZVTU`\SaZR0\SZGQ0bSZ[ 2Kc612 9d D)e9d 0 4 2 12f9d,2g 2h
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương ôn tập toán 8, Đề cương ôn tập toán 8, Đề cương ôn tập toán 8

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay