tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng và công cuộc chống suy thoái đạo đức ở cán bộ, Đảng viên ở nước ta hiện nay

28 671 0
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 14:33

I.Lý do chọn đề tài Trước lúc đi xa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại lời di huấn dặn dò về Đảng và vấn đề đạo đức cách mạng: “Đảng ta là một Đảng cầm quyền, mỗi Đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, phải cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là những người đầy tớ trung thành của nhân dân”. Trong suốt cuộc đời của người, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng vấn đề đạo đức cách mạng, coi đạo đức là cái gốc, cái nền tảng của người cách mạng. Người thường nói: “Cán bộ là cái gốc của mọi việc, công việc thành công hay thất bại đều do cán bộ có đạo đức tốt hay kém, người cách mạng phải có đạo đức cách mạng, không có đạo đức cách mạng thì có tài giỏi đến mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân. Đảng là nền tảng, là gốc của người cán bộ Đảng viên. Có đạo đức cách mạng, có lối sống giản dị, trong sạch, lành mạnh cán bộ Đảng viên sẽ có uy tín, có điều kiện hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình”. Trong giai đoạn hiện nay, đa số cán bộ, Đảng viên và nhân dân đã luôn ghi nhớ lời dạy của Hồ Chí Minh về xây dựng con người mới Việt Nam XHCN mà yếu tố hàng đầu là nâng cao đạo đức cách mạng và cán bộ, Đảng viên phát huy vai trò tiên phong năng động, sáng tạo, giữ gìn phẩm chất đạo đức. Tuy nhiên, báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X tại đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng đã chỉ chi ta thấy tình trạng sauy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống trong một số bộ phận không nhỏ của cán, bộ Đảng viên và tình trạng tham nhũng, lãng phí, quan liêu,những tình trạng tiêu cực và tệ nan xã hội chưa được ngăn chặn, đầy lùi mà còn tiếp tục diễn biến phức tạp. Cùng với sự phân hóa giàu nghèo và sự yếu kém trong công tác quản lý, điều hành của nhiều cấp làm giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng và nhà nước, đe dọa sự ổn định và phát triển của đất nước. Với tinh thần tiếp tục nâng cao chất lượng lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đấy mạnh toàn diện công cuộc đỏi mới, tạo nền tảng nước ta đến năm 2020 nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Trên nền tảng kiến thức đã được học tập, nghiên cứu trong học phần tư tưởng Hồ Chí Minh. Là một trong những chủ nhân tương lai của đất nước, tôi nhận thức được toàn diện những vấn đề cấp bách nói trên và mong muốn góp phần vào công cuộc xây dựng Đảng vững mạnh và phát triển. Đó là lý do thúc đẩy tôi chọn đề tài này, đó là: “ tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng và công cuộc chống suy thoái đạo đức ở cán bộ, Đảng viên ở nước ta hiện nay”. A PHẦN MỞ ĐẦU I Lý chọn đề tài Trước lúc xa, Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại lời di huấn dặn dò Đảng vấn đề đạo đức cách mạng: “Đảng ta Đảng cầm quyền, Đảng viên cán phải thật thấm nhuần đạo đức cách mạng, phải cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, phải giữ gìn Đảng ta thật sạch, phải xứng đáng người đầy tớ trung thành nhân dân” Trong suốt đời người, Chủ tịch Hồ Chí Minh coi trọng vấn đề đạo đức cách mạng, coi đạo đức gốc, tảng người cách mạng Người thường nói: “Cán gốc việc, công việc thành công hay thất bại cán có đạo đức tốt hay kém, người cách mạng phải có đạo đức cách mạng, đạo đức cách mạng có tài giỏi đến không lãnh đạo nhân dân Đảng tảng, gốc người cán Đảng viên Có đạo đức cách mạng, có lối sống giản dị, sạch, lành mạnh cán Đảng viên có uy tín, có điều kiện hoàn thành tốt nhiệm vụ mình” Trong giai đoạn nay, đa số cán bộ, Đảng viên nhân dân ghi nhớ lời dạy Hồ Chí Minh xây dựng người Việt Nam XHCN mà yếu tố hàng đầu nâng cao đạo đức cách mạng cán bộ, Đảng viên phát huy vai trò tiên phong động, sáng tạo, giữ gìn phẩm chất đạo đức Tuy nhiên, báo cáo trị Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng chi ta thấy tình trạng sauy thoái trị, đạo đức, lối sống số phận không nhỏ cán, Đảng viên tình trạng tham nhũng, lãng phí, quan liêu,những tình trạng tiêu cực tệ nan xã hội chưa ngăn chặn, đầy lùi mà tiếp tục diễn biến phức tạp Cùng với phân hóa giàu nghèo yếu công tác quản lý, điều hành nhiều cấp làm giảm lòng tin nhân dân Đảng nhà nước, đe dọa ổn định phát triển đất nước Với tinh thần tiếp tục nâng cao chất lượng lãnh đạo sức chiến đấu Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, mạnh toàn diện công đỏi mới, tạo tảng nước ta đến năm 2020 nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng đại Trên tảng kiến thức học tập, nghiên cứu học phần tư tưởng Hồ Chí Minh Là chủ nhân tương lai đất nước, nhận thức toàn diện vấn đề cấp bách nói mong muốn góp phần vào công xây dựng Đảng vững mạnh phát triển Đó lý thúc đẩy chọn đề tài này, là: “ tư tưởng Hồ Chí Minh đạo đức cách mạng công chống suy thoái đạo đức cán bộ, Đảng viên nước ta nay” Mục đích yêu cầu Đề tài nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh đạo đức cách mạng công chống suy thoái đọa đức cán bộ, Đảng viên nước ta Đổi tượng phạm vỉ nghiên cứu Hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh đạo đức cách mạng cán bộ, Đảng viên Đóng góp đề tài Nắm rõ tư tưởng Hồ Chí Minh đạo đức cách mạng Làm sáng tỏ việc suy thoái đọa đức cán bộ, Đảng viên Đưa biện pháp góp phần vào công đổi mới, nâng cao lực lãnh đạo sức chiến đấu Đảng chế độ XHCN Phương pháp nghiên cứu Đe tài dựa phương pháp luận chũ nghĩa Mác - Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh, đọc, phân tích, so sánh, đánh giá, khái quát tổng hợp B PHẦN NỘI DUNG I Cơ sở lý luận thực tiễn Cơ sở lý luận 1.1 Tư tưởng Hồ Chí Minh đạo đức cách mạng Trong suốt đời hoạt động mình, từ giảng tác phẩm Đường Kách mệnhll] đến bảng di chúc cuối cùng, Chủ tịch Hồ Chí Minh quan tâm đến vấn đề đạo đức tu dưỡng đạo đức, coi đạo đức gốc người cách mạng Vấn đề đạo đức cách mạng tư tưởng Hồ Chí Minh có quán tính lôgic cao tinh thần cách mạng phương pháp tư khoa học, tư biện chứng chủ nghĩa Mác - Lênin, sở truyền thống đạo đức tốt đẹp dân tộc, lọc tinh hoa đạo đức nhân loại, Người phát triển sáng tạo giá trị tư tưởng đạo đức phù hợp với điều kiện Việt Nam Tầm quang trọng đạo đức Người đặt vị trí hàng đầu Ngay từ Đảng chưa đời, ngẫu nhiên giảng người cho hệ niên yêu nước nước ta theo đường cách mạng vô sản giảng tư cách người cách mạng Trong trang đầu Đường Kách mệnh Người ghi 23 nét tư cách người cách mạng ứng xử với mình, với người, với đời, với việc Đó chuẩn mực: “ Tự phải: Cần kiệm Hòa mà không tư Cả sửa lỗi Cẩn thận mà không nhút nhát Hay hỏi Nhẫn nại (chịu khó) Hay nghiêng cứu, xem xét Vị công vong tư Không hiếu danh, không kiêu ngạo Nói phải làm Giữ chủ nghĩa cho vững Hy sinh lòng ham muốn vật chất Bí mật Đối với người phải: Với người khoang thứ Với đoàn thể nghiêm Có lòng bày vẽ cho người Làm việc phải: Xem xét hoàn cảnh kĩ Quyết đoán Dũng cảm Phục tùng đoàn thể” [2,Trang 22,23] Tên sở nhận thức tảng việc hình thành đạo đức mới, vấn đề đạo đức cách mạng Người nhắc lại nội dung tương tự nói chung với cán tinh Thanh Hóa năm 1947, cụ thể hơn,[3,trang 54,55] gồm điểm: Một, mình; hai đồng chí phải nào?; ba, công việc phải nào?; bốn, nhân dân; năm, đoàn thể Với lời dặn cho thấy, Người đặc vấn đề đạo đức cách mạng cách lôgic sở khoa học quan hệ lợi ích Hầu nguyên tắc đạo đức Người đề trước hết cho thực hiện, sau để giáo dục người khác, nêu số chuẩn mực đạo đức cách mạng theo tư tưởng Người sau: Neu học đạo đức cách mạng Đường Kách mệnh Người đề nguyên lý chung thể mối quan hệ ba khía cạnh, phản ánh mối quan hệ đạo đức mới, đạo đức cách mạng mà người cách mạng cần quán triệt trước tiên, đồng thời nêu cao việc tu dưỡng đạo đức cách mạng, phiên họp nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, Người đề nguyên tắc hành vi đạo đức cách mạng đối YỚi người có chức, có quyền phủ từ toàn quốc đến làng, Người đề nghị: “Mở chiến dịch giáo dục lại tinh thần nhân dân cách thực hiện: cần, kiệm, liêm để làm cho dân tộc trở nên dân tộc dũng cảm, yêu nước, yêu lao động” Người xem cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư phẩm chất đạo đức người mới, đồng thời chuẩn mực đạo đức dân tộc ta Đây phẩm chất Người đề cập đến nhiều nhất, thường xuyên với nội dung đạo đức cách mạng mà giữ tảng khái niệm đạo đức cũ quen thuộc với người Phẩm chất gắn liền với hoạt động ngày người có quan hệ mật thiết với tư tưởng trung với nước hiếu với dân Chí công vô tư thực chất nối tiếp cần, kiệm, liêm Người cho cán bộ, đảng viên có đầy đủ đức tính đững vững trước thử thách phải yêu cầu họ phải thể lĩnh vực đời sống xã hội, người, việc Từ nội dung hẹp phạm trù đạo đức cũ Người mở rộng, đưa vào nội dung mới, tiến bộ, cách mạng, vượt qua hạn chế tư tưởng đạo đức truyền thống nâng lên thành đạo đức mới, mà tiêu biểu khái niệm: Trung, hiếu, nhân, nghĩa “Từ trung với vua thành trung với nước; từ hiếu với cha mẹ thành hiếu với dân, từ nhân nhân thành nhân dân, từ cần cho riêng thành cần cho xã hội, từ kiệm cho riêng thành tiết kiệm chung phục vụ cho đất nước: từ liêm nghĩa liêm khiết, không tham nhũng, giữ cho thân sạch, Người mở rộng thành vấn đề liêm khiết mang tính xã hội; từ nghĩa không tà, nghĩa thẳng thắn, đắn, Người chuyển sang van đề thiện; làm việc tà người ác” [4,trang 35] Người nhấn mạnh: “Người cán phải có đạo đức cách mạng Phải giữ đạo đạo đức cách mạng người cán chân Đạo đức cách mạng nói tóm tắt là: Nhận rõ phải trái, giữ vững lập trường Trung YỚi nước Tận hiếu YỚi dân Trung với nước hiếu YỚi dân xem nội dung nhất, bao trùm tư tưởng đạo đức cách mạng Người, thể mối quan hệ người với tổ quốc nhân dân “Trung với nước”là trung thành với đạo đức dựng nước giữ nước dân tộc, nước nước dân, dân chủ nhân đất nước Người cho quyền hạn dân, lợi ích dân, quyền hành lực lượng nơi dân Xuất phát từ quan niệm nên “hiếu” tư tưởng người “hiếu với dân” Hiếu với dân không xem dân đối tượng dạy dỗ, ban ơn mà đối tương phải phục vụ hết lòng Ở Người, lý luận gắn chặc với thực tiễn, lời nói đôi với việc làm Neu nhưa trung với nước, hiếu với dân phẩm chất người - công dân tổ quốc, nhân dân, yêu thương người trách nhiệm người người Người cho phẩm chất cao đẹp người Yêu thương người trước hết tình cảm dành cho người bị áp bức, bóc lột, người khổ Yêu thương người thể mối quan hệ ngày với người đồng chí xung quanh, sống bình thường Phải nghiêm khắc với thân, rộng rãi, độ lượng với người khác Điều đặc biệt Người, yêu thương người luôn gắn YỚi niềm tin vào người, tin vào lương tri, tin vào lòng dũng cảm, tin vào sức sáng tạo họ hành trình người tự giải phóng lấy mình, để người làm chủ xã hội, làm chủ thân Người có kết hợp nhuần nhuyễn cá nhân giai cấp, dân tộc quốc tế, truyền thống đại tạo quan niệm đạo đức cách mạng hài hòa mối quan hệ lợi ích Theo người, tinh thần quốc tế sang thực chất chủ nghĩa yêu nước gắn liền với chủ nghĩa quốc tế vô sản Người cho t inh thần yêu nước không chân chính, tinh thần quốc tế không sang dẫn tới tư tưởng dân tộc chủ nghĩa hẹp hoài, xô vanh, biệt lập, kỳ thị chủng tộc Từ sớm Người chủ trương quan hệ YỚi quốc gia dân tộc tổ chức giới để thêm bạn bớt thù Quan điểm dân tộc thổi vào thời đại, vượt qua biêm giới quốc gia, hướng tới mục tiêu độc lập, dân chủ, hòa bình, hữu nghị hợp tác Từ khái niệm, phạm trù tư tưởng đạo đức như: Nhân, nghĩa, trí, dũng, liêm đến cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, từ trung, hiếu đến thiện, ác Người có cách giải thích riêng chuẩn mực đạo đức phù hợp, dễ hiểu, dể chấp nhận với đối tượng, với tầng lớp nhân dân Đe cao đạo đức mới, Người thể tầm nhìn xa trông rộng nhân cách người Những phẩm chất Người nêu nhằm hướng người tới thiện, tốt, cao cả, đồng thời ngăn chặn, khắc phục biểu thái hóa, biến chất xảy ra, đặc biệt chống khuynh hướng lạm dụng quyền lực để tham dũng, lảng phí Ngay trước qua đời, việc đề cập đến di chúc để lại cho toàn Đảng, việc đề cập đến Đảng đạo đức, Người viết: “Đảng ta Đảng cầm quyền Mỗi Đảng viên cán phải thực thấm nhuần đạo đức cách mạng, thực cần, kiệm, liêm, chính,chí công vô tư, phải gìn gữ Đảng ta thật sạch, phải xứng đáng người lãnh đạo, người người đầy tó thật trung thành nhân dân” [6,trang 510] Dù thời điểm lịch sử khác tư tưởng Người đạo đức cách mạng có sức thuyết phục cao, có sức sống mạnh mẽ có giá trị lâu bền Bởi thống lời nói, tư tưởng hành động Người đặt vấn đề đạo đức cách mạng từ lĩnh vực lý luận sang lĩnh vực thực tiễn, đưa đạo đức cách mạng vào nghiệp cách mạng, coi nguyên tắc hoạt động cách mạng, phản ánh quan hệ lợi ích tạo nên tảng vững quyền cách mạng nói chung người cách mạng nói riêng 1.2 Đường lối Đảng Nghị hội nghị lần Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “một so van đề cấp bách xây dựng Đảng nay” ban hành ngày 16 — — 2012 Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng ban hành Nghị Trung ương YỚi tiêu đề “một số Yấn đề cấp bách xây dựng Đảng nay” tập trung vào ba vấn đề thực cấp bách, cần làm là: Ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng say thoái tư tưởng tĩị, đạo đức, lối sống số phận không nhỏ cán bộ, Đảng viên, cán lãnh đạo, quản lí cấp; Xây dựng đội ngũ cán lãnh đạo, quản lí cấp Trung ương, đáp ứng yêu cầu nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa hội nhập quốc tế; Xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm cá nhân người đứng đầu cấp ủy, quyền mối quan hệ với tập thể cấp ủy, quan, đơn vị 1.3 Văn pháp luật nhà nước phòng chổng tham nhũng thực hành tiết kiệm Căn vào hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 sửa đổi, bổ sung theo nghị số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10 1.3.1 Luật Phòng chổng tham nhũng Điều Nguyên tắc xử lý tham nhũng Mọi hành vi tham nhũng phải phát hiện, ngăn chặn xử lý kịp thời, nghiêm minh Người có hành vi tham nhũng cương vị chức, vụ phải bị xử lý theo quy định pháp luật Tài sản tham nhũng phải thu hồi, tịch thu; người có hành vi tham nhũng gây thiệt hại phải bồi thường, bồi hoàn theo quy định pháp luật Người có hành vi tham nhũng chủ động khai báo trước bị phát hiện, tích cực hạn chế cho hành vi trái pháp luật gây ra, tự giác nộp lại tài sản tham nhũng xem xét giảm nhẹ hình thức kỷ luật, giảm nhẹ hình phạt giảm truy cứu trách nhiệm hình theo quy định pháp luật Việc xử lý tham nhũng phải thục công khai theo quy định pháp luật Người có hành vi tham nhũng nghỉ hưu, việc, chuyển công tác phải bị xử lý hành vi tham nhũng thực 1.3.2 Luật thực hành tiết kiệm Điều Nguyên tắc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí phải quán triệt từ chủ trương, đường lối, chế, sách dược thể chế hóa pháp luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí phải vào định mức, 2.2 Thực tiễn cách mạng Việt Nam Trong 81 năm xây dựng trưởng thành, Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo nhân dân Việt Nam giành thắng lợi vĩ đại: Một là: Thắng lợi cách mạng tháng năm 1945 khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa mở kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền YỚi chủ nghĩa xã hội Hai là: Thắng lợi kháng chiến oanh liệt giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc, đánh thắng chủ nghĩa thực dân cũ mới, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, thực thống tổ quốc, đưa nước lên chủ nghĩa xã hội, góp phần quan trọng vào đấu tranh nhân dân giới hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ tiến xã hội Ba là: Thắng lợi đổi mới, bước đưa đất nước độ lên chủ nghĩa xã hội; xây dựng chủ nghĩa xã hội bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa phù hợp với thực tiễn Việt Nam Với thắng lợi đạt cách mạng nước ta lãnh đạo Đảng làm cho thêm tự hào dân tộc Việt Nam anh hùng, thông minh sáng tạo Trong giai đoạn lãnh đạo công đổi mới, thực đẩy mạnh công nghiệp hóa - đại hóa đất nước lênh chủ nghĩa xã hội, Đảng ta quán kiên định vấn đề bản: - Trong trình đổi phải kiên trình mục tiêu độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội tên tảng chủ nghĩa Mác - Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh Đứng trước khó khăn, thách thức, biến động phức tạp tình hình giới khu vực, Đảng ta kiên định xây dựng thực chủ trương, sách đổi đắn, phát huy truyền thống quý báu dân tộc thành tựu cách mạng đạt được, giữ vững độc lập dân tộc, vững bước lên chủ nghĩa xã hội - Đổi phải dựa nhân dân, lợi ích nhân dân, phù hợp với thực tiễn, luôn sang tạo - Đổi phải kết hợp với sức mạnh dân tộc sức mạnh thời đại - Đường lối đắn Đảng nhân tố định thành công nghiệp đổi Đảng khởi xướng lãnh đạo công đổi mới, tổng kết thực tiễn nghiên cứu lý luận, hoàn thiện đường lối đổi mới; thường xuyên xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tạo thống quan điểm, ý chí hành động toàn Đảng; lãnh đạo tổ chức thực hiện, xây dựng kiện toàn máy nhà nước sạch, vững mạnh II Thực trạng giải pháp Thực trạng Trong năm qua, đất nước phát triển thuận lợi, Việt Nam trở thành thành viên tổ chức thương mại giới (WTO) Nhưng từ cuối năm 2007, đầu năm 2008, kinh tế đời sống nhiều khó khan Các lực thù địch tiếp tục chống phá, kích động bạo loạn, đẩy mạnh hoạt động “diễn biến hòa bình” Trong bối cảnh đó, toàn Đảng, toàn dân ta nổ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, đạt thành tựu quan trọng việc thực mục tiêu, nhiệm vụ đại hội X đề ra, nhiều hạn chế yếu việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa chưa kịp yêu cầu phát triển kinh tế quản lý đất nước Năng lực xây dựng thể chế, quản lý, điều hành, tổ chức thực thi pháp luật yếu Tổ chức máy nhiều quan chưa hợp lý, biên chế cán bộ, công chức tăng thêm; chức nhiệm vụ số quan chưa đủ rõ, chồng chéo Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tình hình đất nước Cải cách hành chưa đạt yêu cầu đề ra; thủ tục hành gây nhiều phiền hà cho tổ chức công dân Năng lục dự báo, hiệu lực, hiệu quản lý Nhà nước số lĩnh vực yếu; phân cấp mạnh thiếu kiểm tra, kiểm soát; trật tự, kỉ cương xã hội không nghiêm, cải cách tư pháp chậm, chưa đồng Công tác điều tra giam giữ, truy tố, xét xử số trường hợp chưa xác, án tồn đọng, án bị hủy, bị cải sửa nhiều Công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí chưa đạt yêu cầu đề Quan liêu tham nhũng, lãng phí nghiêm trọng, YỚi biểu tinh vi, phức tạp, chưa ngăn chặn, đẩy lùi gây xúc xã hội Công tác xây dựng Đảng nhiều hạn chế, yếu chưa khắc phục Công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn chưa làm rõ số vấn đề Đảng cầm quyền, chủ nghĩa xã hội đường lên chủ nghĩa xã hội nước ta.Tính chiến đấu thiết phục, hiệu công tác tư tưởng hạn chế; thiếu sắc bén đấu tranh chống âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” Tình trạng suy thoái trị, tư tưởng, đạo đức lối sống phận nhỏ cán bộ, Đảng viên tình trạng tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tiêu cực tệ nạn xã hội chưa ngăn chặn, đẩy lùi mà tiếp tục diễn biến phức tạp, với phân hóa giàu nghèo yếu quản lý, điều hành nhiều cấp, nhiều ngành làm giảm lòng tin nhân dân Đảng nhà nước, đe dọa ổn định, phát triển đất nước Cuộc vận động “Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh” chưa thực vào chiều sâu, số nơi mang tính hình thức, chưa đạt yêu cầu Tổ chức số quan Đảng, Nhà nước tổ chức trị xã hội chưa thực sinh gọn hiệu quả: việc đổi công tác cán chậm, thiếu chế, phương pháp quy trình đánh giá, bổ nhiệm, miễn nhiệm, từ chức cán bộ; đánh giá cán khâu yếu Tình trạng chạy chức, chạy quyền, chạy tội, chạy cấp, huân chương chưa khắc phục Công tác cán thiếu tầm nhìn xa, chất lượng cán thấp, chưa thu hút phát huy lực, cống hiến cán bộ, chưa cổ vũ ý thức phấn đấu vươn lên, gắn bó, tận tụy cán đối YỚi công việc Năng lực lãnh đạo sức chiến đấu không tổ chức Đảng thấp, công tác quản lý Đảng viên chưa chặt chẽ, sinh hoạt Đảng chưa nề nếp, tự phê bình phê bình yếu Việc xử lý, sử dụng quản lý cán bộ, Đảng viên có vấn đề lịch sử trị phiến diện, thiếu chặt chẽ Việc xem xét, giải vấn đề trị cán bộ, Đảng viên lúng túng Nhiều cấp ủy, tổ chức Đảng chưa làm tốt công tác kiểm tra, đánh giá, giám sát thi hành kỷ luật Đảng, chất lượng hiệu kiểm tra, giám sát chưa cao; chưa coi trọng việc kiểm tra, giám sát thực đường lối, chủ trương, thị, nghị quyết, thi hành điều lệ Đảng, kiểm tra, giám sát phòng ngừa tiêu cực phát huy nhân tố tích cực Nhiều khuyết điểm, sai lầm Đảng viên tổ chức Đảng chậm phát Tình trạng thiếu trách nhiệm, hội, suy thoái đạo đức, lối sống diễn phổ biến phận cán bộ, Đảng viên.Kỷ luật, kỷ cương nhiều tổ chức Đảng không nghiêm.Sự đoàn kết, trí không cấp ủy chưa tốt Phương thức lãnh đạo Đảng số nội dung chưa rõ, chậm đổi Chức năng, nhiệm vụ Đảng, Đoàn, ban cán Đảng chưa xác định rõ ràng, cụ thể nên lúng túng Phong cách, lề lối làm việc đổi chậm; hội họp nhiều Nguyên tắc tập trung dân chủ bị vi phạm, ảnh hưởng đến đoàn kết, thống Đảng Nguyên nhân tượng suy thoái cán Đảng viên Sinh thời Chủ tịchHồ Chí Minhrất quan tâm vấn đề để nhiều công sức, ngăn chặn, phòng chống, để Đảng ta thực sạch, vũng mạnh, đạo đức, văn minh Người nguyên nhân khách quan nguyên nhân chủ quan tượng suy thoái cán bộ, Đảng viên nguyên nhân khách quan: Người cho Đảng ta từ trời sa xuống Nó xã hội mà Vì Đảng có nhiều tính cách trung thành, kiên quyết, vĩ đại Song, không nên: “nói chung Đảng viên phần nhiều phần tử tốt có số chưa bỏ hết thói xấu tự tư, tự lợi, kiêu ngạo, xa hoa Những thói xấu họ mang từ xã hội vào Đảng” Ngày nay, có nguyên nhân khách quan tác động đến tâm tư tình cảm tư tưởng cán Đảng viên khiến họ từ chỗ dao động đến suy thoái trị tư tưởng, đạo đức lối sống Đó sụp đổ chủ nghĩa xã hội Đông Âu Liên Xô, mặt trái trình hội nhập quốc tế, toàn cầu hóa quốc tế, chế thị trường, tác động “diễn biến hòa bình” lực phản động Song cần ý phương pháp tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh người cần quan tâm thật thích đáng đến nguyên nhân chủ quan suy thoái đội ngũ cán Đảng viên nguyên nhân chủ quan: Phương pháp lãnh đạo Đảng có chỗ khoa học, việc giáo dục đạo đức cách mạng bị buông lỏng Song, vấn đề phát triển chủ nghĩa cá nhân xã hội, đội ngũ cán Đảng viên nguy với Đảng cộng sản cầm quyền Chính chủ nghĩa cá nhân cán bộ, Đảng viên nguồn gốc khuyết điểm, sai lầm suy thoái tư tưởng, trị, suy thoái đạo đức lối sống Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định rõ: “Chủ nghĩa cá nhân trở ngại lớn cho việc xây dựng chủ nghĩa xã hội Cho nên thắng lợi Chủ nghĩa xã hội tách rời thắng lợi đấu tranh từ bỏ chủ nghĩa cá nhân” Còn Đảng viên, Người khẳng định: Do chủ nghĩa cá nhân mà phạm nhiều sai lầm, khuyết điểm Vận dụng tử tưởng Hồ Chí Minh đạo đức cách mạng vào công chổng suy thoái đạo đức cán bộ, Đảng viên nước ta 3.1 Tu dưỡng đạo đức bền bỉ suốt đời Tu dưỡng đạo đức truyền thống tốt đẹp dân tộc văn hóa phương Đông.Người thường nhắc lại luận điểm “chính tâm, tu thân” Khổng Tử, từ rút ý nghĩa tích cực để vận dụng vào việc rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng người Người đưa lời khuyên dễ hiểu: “Đạo đức cách mạng trời sa xuống Nó đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hàng ngày mà phát triển củng cố Cũng ngọc mài sáng, vàng luyện trong” Đạo đức cách mạng nhằm giải phóng đem lại hạnh phúc, tự cho người, đạo đức người giải phóng Vì tu dưỡng đạo đứcphải gắn liền với hoạt động thực tiễn, tinh thần tự giác, tự nguyên, dựa vào lương tâm trách nhiệm người.Chỉ có việc tu duỗng có kết môi trường, mối quan hệ, địa bàn, hoàn cảnh Chúng ta thấm thìa lời dạy Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Đảng ta Đảng cầm quyền, Đảng viên cán phải thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư Phải giữ gìn Đảng ta sạch, phải xứng đáng người lãnh đạo, người đầy tớ thật trung thành nhân dân.” Tư tưởng Hồ Chí Minh nguyên tính thời sự, soi sáng cho Đảng nhân dân ta hoàn thành nghiệp vẻ vang, xây dựng đạo đức Việt Nam ngang tầm với yêu cầu giai đoạn cách mạng 3.2 Nêu gương đạo đức, nói đỉ đôi với làm Đối với người, lời nói phải đôi với làm đem lại hiệu thiết thực cho thân có tác dụng người khác.Neu nói nhiều làm ít, nói mà không làm, nói đường làm nẻo đem lại hậu phản tác dụng Trong đạo đức phải trọng việc nêu gương Tùy theo nhiệm vụ tình hình cụ thể mà gương biểu mặt nào, chiến đấu, lao động, học tập, sống đời thường gia đình xã hội Đó điều thấy Hồ Chí Minh - Một gương sáng đạo đức sáng tuyệt vời đời trọn vẹn Trong xã hội, gương hệ trước hệ sau đặc biệt quan trọng.Mồi hệ có trách nhiệm mình, hệ trước có trách nhiệm nặng nề hệ sau việc giáo dưỡng, bồi dưỡng đạo đức Đối với cán bộ, Đảng viên, Hồ Chí Minh nêu luận điểm quan trọng: “Trước mặt quần chúng, ta cư viết lên trán chữ “cộng sản” mà ta họ yêu mến Quần chúng yêu mến người có tư cách đạo đức.Muốn hướng dẫn nhân dân, phải làm mực thước cho người ta bắt chước Luận điểm khẳng định rõ vấn đề nêu gương có tầm quan trọng đặc biệt đời sống đạo đức, đôi với trách nhiệm cán bộ, Đảng viên Việc bồi dưỡng, nêu gương “người tốt, việc tốt” quan trọng cần thiết, không xem thường Yấn đề này, Hồ Chí Minh nói: tường giọt nước nhỏ thấm vào lòng đất, chảy hướng thành suối, thành sông Biết giọt nước hợp lại thành biển Một tượng hay lâu đài phải có vững đứng vững Nhưng người ta dễ dàng nhận thấy tượng lâu đài mà không ý đến nền, thấy mà quên gôc Xây dựng đạo đức mới, nêu gương đạo đức mới, nêu gương đạo đức phải trọng tính chất phổ biến rộng khắp, vững toàn xã hội hạt nhân “người tốt việc tốt” tiêu biểu 3.3 Nâng cao đạo đức cách mạng, chổng chủ nghĩa cá nhân cán Đổi mạnh mẽ công tác cán Theo chủ tịch Hồ Chí Minh, để biến chủ trương sách thành thực cần có nhiều giải pháp đắn, sắc bén, linh hoạt đặc biệt phải có tâm, dũng khí thực Đảng phải tích cực đổi phương thức lãnh đạo, phong cách, lề lối làm việc; thực phát huy quyền làm chủ quần chúng nhân dân, nói đôi với làm Đổi phương thức tuyển dụng, đề bạt cán phương thức bầu cử, tranh cử Đảng, hệ thống dân cử Thực tốt giám sát đoàn thể nhân dân đội ngũ cán bộ, Đảng viên, người lãnh đạo chủ chốt cấp ngành tổ chức cấp Tăng cường đổi công tác giáo dục đạo đức cách mạng Cụ thể hóa chuẩn mực đạo đức nói chung giao tiếp ứng xử cán bộ, công chức, Đảng viên, nhân dân cho phù hợp với yêu cầu mới, cụ thể nảy sinh điều kiện thực kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, hội nhập quốc tế; đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa đất nước Tăng cường nhiệm vụ giáo dục đạo đức mới, cách mạng công tác tư tưởng Đảng đoàn thể trị xã hội, phương tiện thông tin đại chúng loại hình văn hóa, nghệ thuật Tăng thêm chương trình, đổi nội dung, phương pháp giảng dạy đạo đức cấp học loại trường từ phổ thong đại học trường đào tạo, bồi dưỡng cán Đảng, nhà nước đoàn thể Đẩy mạnh tự phê bình phê bình phê bình theo tinh thần nghị Trung ương khóa XI Hiện phê bình tự phê bình nhiều tổ chức Đảng tình trạng chung chung, hình thức Việc phê bình, tự phê bình nhằm vào vấn đề thiết thực, trực tiếp liên quan đến suy thoái tư tưởng trị, đạo đức, lối sống cán bộ, Đảng viên địa phương, đơn vị cụ thể Mỗi cán bộ, Đảng viên, người đứng đầu cấp ủy có lĩnh, dung khí, thật tự phê bình phê bình, tinh thần “trị bện cứu người” có tác dụng nâng cao đạo đức cách mạng chống chủ nghĩa cá nhân Đẩy mạnh đấu tranh chống tham nhũng.Đảng lãnh đạo cần phát huy tính dân chủ, dựa vào nhân dân, chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí với tinh thần liệt chống giặc ngoại xâm.Đảng lãnh đạo hệ thống trị thực luật chống tham nhũng.Xử lý nghiêm minh, công khai vụ việc tham nhũng, kẻ phạm tội tham nhũng ai.Chống tham gắn liền chống quan liêu Thực tốt việc khuyến khích, biểu dương, khen thưởng bảo vệ người phát hiện, tố cáo, tích cực chống tham nhũng Trừng trị nghiêm khắc hành vi, việc làm với mục đích trả thù người đấu tranh tố cáo tham nhũng, tiêu cực Xử lý nghiêm minh người lợi dụng dân chủ, lợi dụng chống tham để vu cáo, vu khống, làm ảnh hưởng đến uy tín cán bộ, Đảng viên, gây rối nội Hoàn chỉnh chế, sách, hệ thống pháp luật.Hiện có tình trạng nhiều luật, pháp lệnh ban hành vài năm lạc hậu, phải sửa đổi, vừa ban hành thấy điểm bất cập.Tình trạng phải khắc phục Chính sách ban hành phải chặt chẽ, phù hợp thực tiễn yêu cầu cách mạng Luật pháp, sách phải nghiêm minh Trong hệ thống pháp luật cán bộ, công chức, vấn đề tiền lương cần tiếp tục cải tiến theo t inh thần đảm bảo để cán bộ, công chức tham nhũng không cần tham nhũng Tiền lương nhân tố định đảm bảo sống cán bộ, công chức gia đình họ phù hợp với trình độ phát triển kinh tế xã hội nước ta Một sổ gỉảỉ pháp góp phần vào công chổng suy thoái đạo đức cán Đảng viên - Cần giáo dục trị, đạo đức, lý tưởng cách mạng thường xuyên cho người cán để trở thành đội ngũ cán có đủ tư cách đạo đức cách mạng, biết nhận rõ phải trái, giữ vũng lập trường Tận trung với nước, tận hiếu với dân.Đáp ứng việc giải kịp thời yêu cầu, nguyên vọng đáng nhân dân - Đánh giá xác khả cán để trang bị tạo dựng môi trường cần thiết phù hợp để họ yên tâm công tác, phát huy hết khả sức cống hiến cho đất nước - Tạo điều kiện để cán người dân gần hiểu Cán hiểu nguyên vọng sáng kiến nhân dân để vượt qua khó khăn thử thách - Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát cán để giữ gìn máy tổ chức phải dựa vào nhân dân để phát xử lý - Tăng cường tuyên truyền cho học sinh, sinh viên học tập gương đạo đức cách mạng, xây dựng, bồi đắp tốt, hành vi đạo đức, biểu dương người tốt, việc tốt, lên án xấu, ác cách cụ thể - Tăng cường vai trò hiệu lực kỷ luật Đảng pháp luật nhà nước, tập trung đạo đấu tranh chống quan liêu, tham những, lãng phí có hiệ Bổn phận người cán cách mạng suốt đời hết lòng phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân Phải cố gắng thực cho kỳ được: cần, kiệm, liêm, chính, chí công YÔ tư thật tự phê bình phê bình Phải gần gũi nhân dân, học tập nhân dân làm công việc gì, địa vị tâm sửa chữa khuyết điểm, phát triển ưu điểm làm tròn nhiệm vụ Đảng Chính phủ giao cho Đó đạo đức người cán mẫu mực tư tưởng Hồ Chí Minh để vận dụng xây dựng nên đội ngũ cán có đủ phẩm chất lực lãnh đạo đất nước, phục vụ nhân dân ta giai đoạn mai sau c KẾT LUẬN Qua việc tìm hiểu, theo dõi nghiên cứu trình hoạt động cán bộ, Đảng viên năm qua thấy rõ thực trạng Đảng YỚi ưu điểm đạt khuyết điểm mắc phải Trong tượng suy thoái đạo đức, lối sống cán Đảng viên vấn đề đáng báo động cấp thiết Dựa vào sở lý luận chủ tịch Hồ Chí Minh đạo đức cách mạng làm rõ nguyên nhân việc suy thoái đưa số giải pháp nhằm góp phần vào công chống suy thoái đạo đức, lối sống cán Đảng viên để xây dựng Đảng cộng sản Việt Nam vững mạnh đường lên chủ nghĩa xã hội D TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Đường cách mệnh, xuất năm 1927 [2] Nguyễn Ái Quốc, Đường cách mệnh NXB Sự thật, Hà Nội, 1982 [3] Hồ Chí Minh Toàn tập.Tâp NXB Chính trị quốc gia Hà Nội, 1995 [4] Thành Duy, văn hóa đạo đức: Mấy vấn đề lý luận thực tiễn Việt Nam, NXB Văn hóa thông tin Hà Nội, 2004, trang 251 [7] Hồ Chí Minh Toàn tập, Tập 12.Sdd, trang 510 [8] Văn kiện đại hội Đảng XI - Báo cáo trị Ban chấp hành TW khóa X đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ Xi Đảng [9] Nghị TW4 khóa XI MỤC LỤC A.PHẦN MỞ ĐẦU I.Lý chọn đề tài Mục đích yêu cầu .2 Đổi tượng phạm vỉ nghiên cứu Đóng góp đề tài Phương pháp nghiên cứu I.Cơ sở lý luận thực tiễn 1.Cơ sở lý luận 1.1.Tư tưởng Hồ Chí Minh đạo đức cách mạng 1.2.Đường lối Đảng .9 1.3.2.Luật thực hành tiết kiệm 10 2.Cơ sở thực tiễn 11 2.1.Thực tiễn sổng hoạt động Hồ Chí Minh 11 II.Thực trạng giải pháp 15 1.Thực trạng .15 3.Vận dụng tử tưởng Hồ Chí Minh đạo đức cách mạng vào công chổng suy thoái đạo đức cán bộ, Đảng viên nước ta .19 3.1.Tu dưỡng đạo đức bền bỉ suốt đời 19 3.2.Nêu gương đạo đức, nói đỉ đôi với làm 20 1.1 Một số giải pháp góp phần vào công chống suy thoái đạo đức cán A.PHẦN MỞ ĐẦU I.Lý chọn đề tài Mục đích yêu cầu .2 Đổi tượng phạm vỉ nghiên cứu Đóng góp đề tài Phương pháp nghiên cứu I.Cơ sở lý luận thực tiễn 1.Cơ sở lý luận 1.1.Tư tưởng Hồ Chí Minh đạo đức cách mạng 1.2.Đường lối Đảng .9 1.3.2.Luật thực hành tiết kiệm 10 2.Cơ sở thực tiễn 11 2.1.Thực tiễn sổng hoạt động Hồ Chí Minh 11 II.Thực trạng giải pháp 15 1.Thực trạng .15 3.Vận dụng tử tưởng Hồ Chí Minh đạo đức cách mạng vào công chổng suy thoái đạo đức cán bộ, Đảng viên nước ta .19 3.1.Tu dưỡng đạo đức bền bỉ suốt đời 19 3.2.Nêu gương đạo đức, nói đỉ đôi với làm 20 [...]... 1.1 .Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng 4 1.2.Đường lối của Đảng .9 1.3.2.Luật thực hành tiết kiệm 10 2.Cơ sở thực tiễn 11 2.1.Thực tiễn cuộc sổng và hoạt động của Hồ Chí Minh 11 II.Thực trạng và giải pháp 15 1.Thực trạng .15 3.Vận dụng tử tư ng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng vào công cuộc chổng suy thoái đạo đức ở cán bộ, Đảng. .. lối của Đảng .9 1.3.2.Luật thực hành tiết kiệm 10 2.Cơ sở thực tiễn 11 2.1.Thực tiễn cuộc sổng và hoạt động của Hồ Chí Minh 11 II.Thực trạng và giải pháp 15 1.Thực trạng .15 3.Vận dụng tử tư ng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng vào công cuộc chổng suy thoái đạo đức ở cán bộ, Đảng viên ở nước ta hiện nay .19 3.1.Tu dưỡng đạo đức bền... Trong đó hiện tư ng suy thoái đạo đức, lối sống của cán bộ Đảng viên là vấn đề đáng báo động và cấp thiết Dựa vào cơ sở lý luận của chủ tịch Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng tôi đã làm rõ nguyên nhân của việc suy thoái trên và đưa ra một số giải pháp nhằm góp phần vào công cuộc chống suy thoái đạo đức, lối sống của cán bộ Đảng viên hiện nay để xây dựng một Đảng cộng sản Việt Nam trong sạch và vững mạnh... góp phần vào công cuộc chổng suy thoái đạo đức ở cán bộ Đảng viên hiện nay - Cần giáo dục chính trị, đạo đức, lý tư ng cách mạng thường xuyên cho người cán bộ để trở thành một đội ngũ cán bộ có đủ tư cách đạo đức cách mạng, biết nhận rõ phải trái, giữ vũng lập trường Tận trung với nước, tận hiếu với dân.Đáp ứng việc giải quyết kịp thời yêu cầu, nguyên vọng chính đáng của nhân dân - Đánh giá chính xác... trở ngại lớn cho việc xây dựng chủ nghĩa xã hội Cho nên thắng lợi của Chủ nghĩa xã hội không thể tách rời thắng lợi của cuộc đấu tranh từ bỏ chủ nghĩa cá nhân” Còn đối với Đảng viên, Người khẳng định: Do chủ nghĩa cá nhân mà phạm nhiều sai lầm, khuyết điểm 3 Vận dụng tử tư ng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng vào công cuộc chổng suy thoái đạo đức ở cán bộ, Đảng viên ở nước ta hiện nay 3.1 Tu dưỡng đạo. .. học, việc giáo dục đạo đức cách mạng bị buông lỏng Song, vấn đề là sự phát triển của chủ nghĩa cá nhân trong xã hội, trong đội ngũ cán bộ Đảng viên chính là một nguy cơ với Đảng cộng sản cầm quyền Chính chủ nghĩa cá nhân trong cán bộ, Đảng viên là nguồn gốc của các khuyết điểm, sai lầm chính là sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, suy thoái về đạo đức và lối sống Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định rõ:... cảnh Chúng ta càng thấm thìa lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Đảng ta là một Đảng cầm quyền, mỗi Đảng viên và cán bộ phải thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư Phải giữ gìn Đảng ta trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân.” Tư tưởng Hồ Chí Minh vẫn còn nguyên tính thời sự, soi sáng cho Đảng và nhân dân ta hoàn... thì Đảng viên phần nhiều là những phần tử tốt nhưng vẫn có một số chưa bỏ hết những thói xấu tự tư, tự lợi, kiêu ngạo, xa hoa Những thói xấu đó họ mang từ xã hội vào Đảng Ngày nay, cũng có những nguyên nhân khách quan tác động đến tâm tư tình cảm tư tưởng của cán bộ Đảng viên khiến họ từ chỗ dao động đến suy thoái về chính trị tư tưởng, đạo đức và lối sống Đó là sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở Đông... phục Công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn chưa làm rõ được một số vấn đề về Đảng cầm quyền, về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Tính chiến đấu thiết phục, hiệu quả của công tác tư tưởng còn hạn chế; thiếu sắc bén trong đấu tranh chống âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” Tình trạng suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống trong một bộ phận nhỏ cán bộ,. .. để lại cho nhân dân ta di sản t inh thần to lớn, những tư tưởng vô giá, những giá trị nhân văn cao cả, trong đó, đặc biệt là tư tưởng và tấm gương đạo đức cách mạng của Người Tấm gương đạo đức, phong cách của Người được thể hiện trong cuộc sống sinh hoạt hằng ngày Đó là đời tư trong sáng, cuộc sống riêng tư giản dị và đức khiêm tốn hết mực Người coi khinh sự xa hoa để sống một cuộc đời trong sạch,
- Xem thêm -

Xem thêm: tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng và công cuộc chống suy thoái đạo đức ở cán bộ, Đảng viên ở nước ta hiện nay, tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng và công cuộc chống suy thoái đạo đức ở cán bộ, Đảng viên ở nước ta hiện nay, tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng và công cuộc chống suy thoái đạo đức ở cán bộ, Đảng viên ở nước ta hiện nay

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay