Tăng cường quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại cục thuế tỉnh bắc ninh

125 156 0
  • Loading ...
1/125 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 14:27

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH ––––––––––––––––––––––––––––––– ĐỖ THỊ HIỂN TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH TẠI CỤC THUẾ TỈNH BẮC NINH LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ THÁI NGUYÊN - 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH ––––––––––––––––––––––––––––––– ĐỖ THỊ HIỂN TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH TẠI CỤC THUẾ TỈNH BẮC NINH Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 60.34.04.10 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Hoàng Thị Thu THÁI NGUYÊN - 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằ ng: số liêụ và kế t quả nghiên cứu luận văn này là hoàn toàn trung thực và chưa đươ ̣c sử du ̣ng để bảo vê ̣ một ho ̣c vi ̣ nào Việt Nam Tôi xin cam đoan rằng: mọi sự giúp đỡ cho viê ̣c thực hiêṇ luâ ̣n văn này đã được cảm ơn và mo ̣i thông tin luâ ̣n văn đã được chỉ rõ nguồn gố c Thái Nguyên, ngày 15 tháng năm 2015 Tác giả luận văn Đỗ Thị Hiển Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn ii LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn này, xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu Trường Đại học kinh tế & QTKD – ĐH Thái Nguyên, Phòng Đào tạo, thầy, cô giáo Trường Đại học kinh tế & QTKD tận tình giúp đỡ, tạo điều kiện cho trình học tập thực đề tài Đặc biệt xin trân trọng cảm ơn PGS.TS Hoàng Thị Thu với cương vị hướng dẫn khoa học trực tiếp bảo, hướng dẫn tận tình đóng góp nhiều ý kiến quý báu, giúp đỡ hoàn thành luận văn Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn tới lãnh đạo Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh, phòng ban liên quan Cục thuế tỉnh Bắc Ninh, Cục thống kê tỉnh Bắc Ninh, ban, ngành với doanh nghiệp giúp suốt trình thực Luận văn Mặc dù thân cố gắng, Luận văn không tránh khỏi thiếu sót Vì vậy, mong nhận dẫn, góp ý quý thầy, cô giáo tất bạn bè Xin chân thành cảm ơn ! Thái Nguyên, ngày 15 tháng năm 2015 Tác giả luận văn Đỗ Thị Hiển Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC VIẾT TẮT vii DANH MỤC CÁC BẢNG viii DANH MỤC CÁC HÌNH ix MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết việc nghiên cứu đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Ý nghĩa khoa học đề tài nghiên cứu Kết cấu luận văn Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH 1.1 Cơ sở lý luận quản lý thuế TNDN DN NQD 1.1.1 Vai trò và đặc điểm DN NQD 1.1.2 Một số vấn đề thuế TNDN 1.1.3 Quản lý thuế TNDN DN NQD 17 1.2 Cơ sở thực tiễn quản lý thuế TNDN DN NQD 27 1.2.1 Kinh nghiệm quản lý thuế TNDN doanh nghiệp NQD một số địa phương 27 Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 33 2.1 Câu hỏi nghiên cứu 33 2.2 Phương pháp nghiên cứu 33 2.2.1 Khung phân tích 33 2.2.2 Phương pháp thu thập thông tin 34 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn iv 2.2.3 Phương pháp tổng hợp và xử lý thông tin 35 2.2.4 Phương pháp phân tích thông tin 35 2.2.5 Phương pháp vấn sâu 36 2.3 Hệ thống tiêu nghiên cứu 36 2.3.1 Chỉ tiêu phản ánh kết quả thu thuế TNDN 36 2.3.2 Chỉ tiêu phản ánh kết quả quản lý thuế TNDN 36 2.3.3 Chỉ tiêu đánh giá công tác quản lý nợ đọng thuế TNDN DN NQD 38 Chương 3: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ THUẾ TNDN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH TẠI CỤC THUẾ TỈNH BẮC NINH 40 3.1 Đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Ninh 40 3.1.1 Điề u kiê ̣n tự nhiên 40 3.1.2 Đặc điểm dân số, nguồn nhân lực 41 3.1.3 Đặc điểm phát triển kinh tế - xã hội 42 3.2 Đặc điểm Cục thuế tỉnh Bắc Ninh 44 3.2.1 Khái quát Cục thuế tỉnh Bắc Ninh 44 3.2.2 Cơ cấu tổ chức, bộ máy hoạt động Cục thuế tỉnh Bắc Ninh 45 3.2.3 Đặc điểm nhân sự văn phòng Cục thuế tỉnh Bắc Ninh 49 3.2.4 Cơ chế quản lý thuế Cục thuế tỉnh Bắc Ninh 50 3.2.5 Kết quả thực thu Ngân sách Nhà nước giai đoạn 2012 - 2014 51 3.3 Đặc điểm hoạt động DN NQD Cục thuế tỉnh Bắc Ninh 3.3.1 Khai quát DN NQD Cục thuế tỉnh Bắc Ninh 53 3.3.2 Đặc điểm tình hình hoạt động DN NQD Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh 59 3.4 Công tác quản lý thuế TNDN DN NQD Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh 61 3.4.1.Tình hình quản lý thuế TNDN thông qua hồ sơ khai thuế 61 3.4.2 Tình hình quản lý thuế thông qua kết quả thu thuế TNDN 68 3.4.3 Tình hình quản lý thuế thông qua sự tuân thủ DN NQD 70 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn v 3.4.4 Tình hình quản lý thuế TNDN thông qua nợ đọng thuế TNDN DN NQD 74 3.5 Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản lý thuế TNDN DN NQD Cục thuế tỉnh Bắc Ninh 77 3.5.1 Trình độ nhận thức và ý thức chấp hành luật thuế người nộp thuế 78 3.5.2 Hệ thống sách thuế, pháp luật thuế 82 3.5.3 Công tác tuyên truyền sách thuế 83 3.6 Đánh giá chung công tác quản lý thuế TNDN DN NQD Cục thuế tỉnh Bắc Ninh 84 3.6.1 Kết quả đạt được 84 3.6.2 Hạn chế 85 3.6.3 Nguyên nhân hạn chế 86 Chương 4: GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ THUẾ TNDN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NQD TẠI CỤC THUẾ TỈNH BẮC NINH 88 4.1 Quan điểm, phương hướng, mục tiêu tăng cường quản lý thuế TNDN DN NQD Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh 88 4.1.1 Quan điểm 88 4.1.2 Phương hướng 89 4.1.3 Nhiệm vụ 90 4.2 Giải pháp tăng cường quản lý thuế TNDN DN NQD Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh 92 4.2.1 Tăng cường công tác quản lý người nộp thuế 92 4.2.2 Tăng cường công tác tra, kiểm tra và xử lý vi phạm thuế 95 4.2.3 Đẩy mạnh công tác tuyên truyền,giáo dục và cung cấp dịch vụ hỗ trợ người nộp thuế 99 4.2.4 Đẩy mạnh khai ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý thuế 102 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn vi 4.2.5 Công tác khác 103 4.3 Một số kiến nghị 105 4.3.1 Một số kiến nghị với Nhà nước chế độ sách 105 4.3.2 Kiến nghị với Bộ Tài – Tổng Cục thuế 107 4.3.3 Kiến nghị với UBND tỉnh Bắc Ninh và Cục thuế tỉnh Bắc Ninh 108 KẾT LUẬN 110 TÀI LIỆU THAM KHẢO 111 PHỤ LỤC 113 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn vii DANH MỤC VIẾT TẮT Chữ viết tắt Diễn giải DN NQD Doanh nghiệp ngoài quốc doanh DN Doanh nghiệp NQD Ngoài quốc doanh DNTN Doanh nghiệp tư nhân TNDN Thu nhập doanh nghiệp HTX Hợp tác xã TNCT Thu nhập chịu thuế CQT Cơ quan thuế CBCC Cán bộ công chức NNT Người nộp thuế NSNN Ngân sách nhà nước KD Kinh doanh TNHH Trách nhiệm hữu hạn HSKT Hồ sơ khai thuế UBND Ủy ban nhân dân Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn viii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Số lượng mẫu theo ngành nghề kinh doanh 35 Bảng 3.1 Chức phòng thuộc Cục thuế tỉnh Bắc Ninh 47 Bảng 3.2 Cơ cấu tổ chức cán bộ văn phòng Cục thuế tỉnh Bắc Ninh năm 2012 - 2014 49 Bảng 3.3 Số thu Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2012-2014 52 Bảng 3.4 Số lượng Doanh nghiệp hoạt động giai đoạn 2012-2014 55 Bảng 3.5 Số lượng và cấu doanh nghiệp ngoài quốc doanh Cục thuế tỉnh Bắc Ninh giai đoạn từ Năm 2012-2014 57 Bảng 3.6 Số lượng DN NQD địa bàn tỉnh Bắc Ninh theo lĩnh vực kinh doanh qua năm 2012 - 2014 60 Bảng 3.7 Hồ sơ khai thuế TNDN nộp cho quan thuế giai đoạn 2012-2014 61 Bảng 3.8 Kết quả thu NSNN DN NQD theo sắc thuế 69 Bảng 3.9 Kết quả thu NSNN thuế TNDN DN NQD theo ngành nghề 69 Bảng 3.10 Tình hình tuân thủ luật thuế TNDN doanh nghiệp NQD 72 Bảng 3.11 Tình hình vi phạm luật thuế, nợ đọng thuế TNDN doanh nghiệp NQD 75 Bảng 3.12 Số thu thuế TNDN qua năm 2012-2014 76 Bảng 3.13 Kết quả điều tra sai sót kê khai, nộp thuế TNDN 78 Bảng 3.14 Bảng kết quả điều tra doanh nghiệp việc coi trọng công tác kế toán doanh nghiệp 79 Bảng 3.15 Kết quả điều tra doanh nghiệp hoạt động kiểm tra thuế quan thuế tác động đến doanh nghiệp 80 Bảng 3.16 Kết quả điều tra thực sách thuế TNDN 82 Bảng 3.17 Kết quả điều tra dịch vụ hỗ trợ người nộp thuế 83 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 100 điều kiện, tiền đề để thực quản lý thuế theo chế tự khai tự nộp Tuy nhiên, thực tế ý thức chấp hành pháp luật thuế nói chung, pháp luật thuế TNDN nói riêng doanh nghiệp NQD địa bàn tỉnh thấp, doanh nghiệp chưa có thói quen tự tìm hiểu sách pháp luật thuế để thực vậy, thời gian tới để thực tốt công tác quản lý thuế TNDN doanh nghiệp NQD, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật thuế doanh nghiệp này Cục thuế Bắc Ninh cần tiếp tục đẩy mạnh công tuyên truyền - hỗ trợ NNT Một số hướng để đẩy mạnh công tác tuyên truyền - Hỗ trợ NNT là: * Công tác tuyên truyền cần đổi nội dung lẫn hình thức, với NNT khác nội dung, hình thức khác Các hình thức tuyên truyền sách pháp luật thuế được áp dụng toàn ngành thuế là tuyên truyền qua tờ rơi, ấn phẩm, pano, áp phích; tuyên truyền qua hệ thống tuyên giáo, giáo dục; tuyên truyền qua phương tiện thông tin đại chúng; tuyên truyền qua việc tổ chức buổi tập huấn cho NNT, doanh nghiệp Để nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền cần đổi hình thức này Tuyên truyền qua hệ thống tuyên giáo, giáo dục: hình thức này được áp dụng một số tỉnh Là hình thức tuyên truyền thông qua mạng lưới tuyên giáo Đảng hay giáo dục, đào tạo cấp để thực việc tuyên truyền pháp luật thuế Với hình thức này, quan thuế cần phối hợp với quan tuyên giáo để lồng ghép thông tin cần tuyên truyền vào nội dung sinh hoạt chi bộ Đảng, vào nội dung tập huấn cho báo cáo viên, vào nội dung giao ban với quan thông báo chí địa phương Đặc biệt hình thức tuyên truyền qua hệ thống giáo dục đào tạo, là hình thức tuyên truyền qua hệ thống giáo dục đào tạo, là hình thức tuyên truyền vào công dân tương lai đất nước nên tác dụng lớn, thời gian tới Cục thuế cần phối hợp với hệ thống trường toàn tỉnh 101 để đẩy mạnh hình thức này, bên cạnh lồng ghép một phần sách thuế vào chương trình giảng dạy Cục thuế tổ chức cuộc thi tìm hiểu sách pháp luật thuế cho hệ thống trường học theo cấp học Nội dung tuyên truyền hình thức này cần đổi và điều chỉnh phù hợp với lứa tuổi muốn tuyên truyền Tuyên truyền qua tờ rơi, ấn phẩm, pano, áp phích: là hình thức tuyên truyền truyền thống Để đổi hình thức này cần thiết kế tờ rơi, áp phích, pano đơn giản, dễ nhìn, truyền tải được nội dung cần tuyên truyền, tránh rườm rà, phức tạp Tuyên truyền qua phương tiện thông tin đại chúng là việc chuyển tải nội dung pháp luật thuế bằng hình thức: thông tin, tọa đàm, hỏi - đáp, tiểu phẩm, lên phương tiện thông tin đại chúng để thực tuyên truyền Với hình thức này cần luôn thay đổi hình thức nội dung cần tuyên truyền: Cục thuế tổ chức cuộc thi tìm hiểu sách pháp luật thuế trường học, quan, đơn vị phát sóng truyền hình, truyền thanh; tổ chức cuộc thi sáng tác thơ ca thuế; làm phóng sự tổ chức, cá nhân có thành tích tốt việc thực nghĩa vụ thuế với Nhà nước; xây dựng câu hỏi tình sách thuế mới, sách sửa đổi, bổ sung dạng tiểu phẩm; định kỳ tổ chức buổi tạo đàm quan thuế và doanh nghiệp * Đa dạng hoá hình thức hỗ trợ NNT, doanh nghiệp : Để hỗ trợ NNT ngoài hình thức hỗ trợ truyền thống (hỗ trợ bằng văn bản) quan thuế hỗ trợ cho NNT bằng hình thức khác như: hỗ trợ qua điện thoại, hỗ trợ trực tiếp cho NNT văn phòng quan thuế (tại bộ phận một cửa), hỗ trợ NNT sở kinh doanh NNT, hỗ trợ qua công tác tổ chức tập huấn cho doanh nghiệp thành lập tập huấn cho NNT có sự thay đổi, bổ sung sách thuế, hỗ trợ thông qua hội nghị, hội thảo, qua email, qua trang thông tin điện tử ngành thuế, qua phương tiện thông tin đại chúng, 102 * Đẩy mạnh trì Trang web điện tử ngành thuế Bắc Ninh, trang web này Cục thuế cần có hướng dẫn chi tiết, cụ thể nội dung tác động sách nhóm doanh nghiệp bao gồm quy trình và thủ tục mà họ phải thực để doanh nghiệp chấp hành tốt nghĩa vụ * Duy trì phát huy đội ngũ cộng tác viên ngành để tăng nội dung thông tin phục vụ cho công tác tuyên truyền và công tác quản lý thuế Tăng cường công tác cung cấp tin bài cổng thông tin điện tử ngành thuế Đổi phương thức tuyên truyền viết tin bài theo nội dung gương người tốt, doanh nghiệp cá nhân hoạt độn sản xuất kinh doanh giỏi, nộp thuế tốt, * Tiếp tục tăng cường phối hợp với quan, ban ngành có liên quan tuyên giáo, giáo dục, phát truyền hình, để đẩy mạnh công tác tuyên truyền - hỗ trợ NNT 4.2.4 Đẩy mạnh khai ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý thuế Hiện nay, công nghệ thông tin được triển khai công tác quản lý thuế, nhiên chưa đáp ứng được yêu cầu quản lý thuế, là hệ thống thông tin NNT chưa được cập nhật đầy đủ, ảnh hưởng nhiều tới công tác tra, kiểm tra, công tác quản lý NNT Vì vậy, để thực tốt công tác quản lý thuế thiết phải đẩy mạnh triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý thuế Để đẩy mạnh triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý thuế thời gian tới, Cục thuế cần tập trung vào một số điểm sau: - Hoàn thiện hệ thống thông tin phục vụ sự đạo, điều hành, quản lý lãnh đạo cấp; đảm bảo hệ thống hạ tầng thông suốt, tốc độ cao phục vụ cuộc họp lãnh đạo quan thuế cấp, hướng tới mô hình làm việc từ xa, họp trực tuyến 103 - Xây dựng hệ thống giám sát và quản lý an toàn, bảo mật, quản lý thiết bị toàn mạng, giám sát và kiểm tra người dùng, bảo vệ mạng để đảm bảo tính toàn vẹn liệu trao đổi, phòng chống lỗ hổng quản lý truy nhập - Đào tạo nâng cao cho cán bộ nghiệp vụ sử dụng hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý thuế - Tin học hoá toàn bộ hệ thống sở liệu chứa đựng thông tin NNT được thu thập - Duy trì và cập nhật trang web điện tử ngành để NNT tra cứu vận dụng nhanh chóng, thuận tiện Xây dựng kho liệu hướng dẫn hỏi đáp và trả lời sách thuế theo chủ đề và phù hợp với nhóm NNT - Tiếp tục đẩy mạnh phát triển ứng dụng, nâng cấp ứng dụng và hỗ trợ công tác quản lý thuế 4.2.5 Công tác khác * Công tác tổ chức cán Công tác tổ chức cán bộ giữ một vai trò quan trọng công tác quản lý thuế Để nâng cao tính động, sáng tạo chống bảo thủ, trì truệ; định kỳ tháng năm thực luân chuyển cán bộ bộ phận, là cán bộ làm công tác tra, kiểm tra, làm góp phần làm nâng cao trình độ nghiệp vụ cán bộ, cán bộ nắm được tất cả mảng công tác quản lý thuế TNDN doanh nghiệp NQD Vì quản lý thuế TNDN doanh nghiệp NQD là một mảng công tác rộng, mảng nhỏ lại có sự khác biệt, để nâng cao hiệu quả công tác này cần thường xuyên thực luân chuyển cán bộ bộ phận - Nghiên cứu khảo sát, đào tạo trang bị kiến thức cho cán bộ thuế thường xuyên, hiệu quả Căn cứ vào trình độ cán bộ làm công tác quản lý thuế TNDN doanh nghiệp NQD, lãnh đạo Cục thuế cần xây dựng 104 chương trình đào tạo tương ứng với trình độ cán bộ, cử cán bộ tham dự khoá đào tạo nghiệp vụ Tổng cục tổ chức Việc đào tạo này phải được tiến hành thường xuyên, đảm bảo cán bộ phải tham gia khoá đào tạo nghiệp vụ năm Các lần đào tạo, bồi dưỡng phải có bài kiểm tra để đánh giá - Triển khai thực tốt quy định chế độ làm việc, trách nhiệm thực thi công vụ và xử lý hành vi vi phạm quản lý thuế công chức Là một cán bộ công chức trước hết phải chấp hành tốt kỷ luật lao động, phải có trách nhiệm thực thi công vụ, hoàn thành nhiệm vụ được giao Các trường hợp vi phạm cần có biện pháp xử lý kịp thời trừ lương, trừ thưởng, kiểm điểm toàn quan, kiểm điểm Đảng, - Phát động phong trào thi đua yêu nước có hiệu quả nhằm khuyến khích cán bộ công chức có nhiều sáng kiến, biện pháp cải tiến trình thực nhiệm vụ được giao - Rèn luyện phẩm chất người cán bộ thuế, làm chức trách nhiệm vụ, không bị cám dỗ đồng tiền, bao che cho doanh nghiệp, gây thất thu thuế Hiện nay, không trường hợp cán bộ thuế bị cám dỗ đồng tiền nên lợi dụng chức trách, quyền hạn mà giúp doanh nghiệp trốn thuế, tư lợi cá nhân Vì thực thi công vụ, người cán bộ thuế cần rèn luyện làm chức trách, nhiệm vụ, không bị cám dỗ đồng tiền Đồng thời quan thuế nên kịp thời biểu dương cán bộ thuế làm chức trách nhiệm vụ mình, không bị cám dỗ đồng tiền và xử lý kịp thời, nghiêm minh cán bộ thuế tha hoá biến chất - Đề xuất với Tổng cục Thuế giải pháp hỗ trợ, nâng cao đời sống cán bộ công chức, tạo lòng tin để họ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao * Công tác quản lý thu nợ thuế Với mục tiêu năm 2015 giảm tỷ lệ nợ đọng thuế đến mức thấp so với năm trước, Cục thuế Bắc Ninh cần thực biện pháp sau: 105 - Thực quy định quản lý nợ theo quy trình quản lý nợ thuế phân công, phân loại nợ thuế kiên xử lý trường hợp cố tình chây ỳ nợ thuế - Phối hợp chặt chẽ với công tác tra, kiểm tra để tăng cường hiệu quả việc áp dụng biện pháp thu nợ thuế * Công tác kiểm tra nội Để kịp thời phát cán bộ công chức vi phạm đạo đức nghề nghiệp, chấn chỉnh kịp thời hành vi vi phạm cán bộ thuế thiết ngành thuế Bắc Ninh cần đẩy mạnh công tác kiểm tra nội bộ Đối với công tác này thời gian tới ngành thuế Bắc Ninh cần quan tâm tới một số điểm sau: - Tăng cường chế độ tra kiểm tra công vụ, đồng thời giáo dục đầy đủ sâu sắc phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp để công chức yêu ngành, yêu nghề, tâm huyết với nghề, tìm tòi sáng tạo trình thực công việc được giao - Các Chi cục thuế, phòng chức thuộc Cục tự tổ chức kiểm tra nội bộ đơn vị việc chấp hành quy trình quản lý, quy chế công tác - Tạo điều kiện để Chi cục kiểm tra lẫn theo chuyên đề 4.3 Một số kiến nghị 4.3.1 Một số kiến nghị với Nhà nước chế độ sách Công tác quản lý thuế theo chế tự khai tự nộp dựa tảng hệ thống pháp luật Nhà nước (chính sách thuế sách có liên quan), bất cập, hạn chế hệ thống pháp luật cần được bổ sung và hoàn thiện Một số hướng hoàn thiện hệ thống pháp luật Nhà nước có liên quan tới công tác quản lý TNDN doanh nghiệp NQD: * Hoàn thiện sách thuế TNDN Chính sách thuế nói chung và sách thuế TNDN nói riêng là sở để doanh nghiệp thực nghĩa vụ với NSNN, đồng thời sách thuế 106 là sở để Nhà nước kiểm tra sự chấp hành pháp luật thuế doanh nghiệp Vì vậy, để hạn chế tình trạng doanh nghiệp trốn thuế thông qua việc lợi dụng kẽ hở sách hệ thống sách thuế TNDN cần có sự hoàn thiện hơn, một số hướng hoàn thiện sách thuế TNDN là: - Cần trì chặt chẽ điều kiện để một hkoản chi phí được coi là ci phí được trừ tính thuế TNDN, chứng từ chứng minh được khoản chi là hợp lý cần đảm bảo độ tin cậy cao tránh tình trạng chấp nhận cho phép hạch toán bằng bảng kê chi phí thu mua nguyên vật liệu nông dân trực tiếp làm (bảng kê doanh nghiệp dễ khai khống chi phí) - Cần sửa đổi quy định ưu đãi thuế TNDN: + Cần giảm bớt diện miễn, giảm thuế, không nên đặt nhiều mức miễn,giảm thuế TNDN nhiều mức miễn, giảm vừa khó cho quan thuế quản lý vừa khó cho doanh nghiệp việc kê khai + Giảm bớt việc lồng ghép sách xã hội vào sách miễn, giảm thuế Vì việc lồng ghép sách xã hội vào sách thuế làm hạn chế tính trung lập thuế, gây khó khăn phức tạp công tác quản lý thuế + Nên áp dụng thống mức miễn, giảm thành phần kinh tế để tạo sự cạnh tranh bình đẳng thành phần kinh tế + Các ưu đãi thuế TNDN nên quy định thống một văn bản, quy định ưu đãi thuế TNDN chưa có sự thống luật như: Luật đầu tư quy định lĩnh vực đầu tư sở hạ tầng khu công nghiệp thuộc diện đặc biệt khuyến khích đầu tư Luật thuế TNDN xác định đầu tư cho thuê sở hạ tầng khu công nghiệp là NNT chuyển quyền thuê đất và không được ưu đãi * Sửa đổi, bổ sung Luật doanh nghiệp Để thực thi tốt sách thuế TNDN, bên cạnh hệ thống sách thuế TNDN cần sửa đổi,bổ sung sách có liên quan cần có 107 sự hoàn thiện, điển hình là Luật doanh nghiệp Trong thời gian tới, Luật doanh nghiệp cần hoàn thiện theo hướng sau: - Luật doanh nghiệp cần quy định chặt chẽ điều kiện thành lập doanh nghiệp, điều kiện để được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trụ sở, địa điểm, ngành nghề kinh doanh - Quy định địa điểm kinh doanh hay địa điểm đặt trụ sở cần chặt chẽ hơn, tránh tình trạng doanh nghiệp diện địa điểm quản lý kinh doanh nhiều khai không địa điểm kinh doanh dẫn đến quan thuế không quản lý được - Quy định cụ thể, rõ ràng mức xử phạt vi phạm hành tự ý chấm dứt kinh doanh mà không thông báo với quan thuế và quan cấp đăng ký kinh doanh * Nhà nước cần phải ban hành văn bản hướng dẫn Luật quản lý thuế phần trách nhiệm quan, đơn vị, cá nhân việc cung cấp thông tin để xây dựng hệ thống thông tin đầy đủ NNT, phục vụ cho công tác quản lý thuế, quy định rõ quyền vàn nghĩa vụ quan, đơn vị, cá nhân việc cung cấp thông tin cho quan thuế; đồng thời quy định rõ hình thức xử phạt quan, đơn vị, cá nhân không cung cấp thông tin cung cấp sai thông tin 4.3.2 Kiến nghị với Bộ Tài – Tổng Cục thuế Trên sở sách thuế mà Chính phủ đưa ra, đề nghị Bộ Tài chính, Tổng Cục thuế có văn bản hướng dẫn cụ thể chế sách thu thuế nói chung và thuế TNDN nói riêng theo hướng công bằng, đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế việc thực pháp luật thuế Hiện Bộ Tài triển khai ứng dụng trao đổi thông tin thuế và Kho bạc để trao đổi liệu số thu, nộp vào kho bạc, giảm bớt thủ tục hành cả người nộp thuế và cán bộ thuế Đề nghị Bộ Tài chính, 108 Tổng Cục thuế tiếp tục triển khai ứng dụng trao đổi thông tin ngành tài thuế - Kho bạc đến Cục thuế khoản thu liên quan đến thuế TNDN 4.3.3 Kiến nghị với UBND tỉnh Bắc Ninh Cục thuế tỉnh Bắc Ninh Tuyên truyền, giáo dục trị, tư tưởng: tuyên truyền chủ trương, đường lối Đảng, sách, pháp luật Nhà nước phát triển kinh tế tư nhân; tăng cường sự lãnh đạo Đảng và phát huy vai trò tổ chức trị - xã hội; tuyên truyền sâu rộng Nghị Đảng, sách Nhà nước trợ giúp phát triển doanh nghiệp Rà soát, điều tra, tổng hợp, phân loại, cung cấp thông tin doanh nghiệp doanh nghiệp NQD địa bàn tỉnh Bắc Ninh theo tiêu chí Nghị định 56/2009/NĐ-CP ngày 30/6/2009 Chính phủ; cụ thể theo lĩnh vực ngành nghề như: Nông , lâm nghiệp, thuỷ sản; Công nghiệp và xây dựng; thương mại và dịch vụ; với số lao động và tổng nguồn vốn; để từ phân loại: doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp vừa; Xây dựng chương trình ứng dụng thông tin quản lý doanh nghiệp, bao gồm: sở liệu, nối mạng thông tin quan chức năng, trước hết là Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế, Công an tỉnh; nối mạng thông tin doanh nghiệp với Cục Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (Bộ Kế hoạch và Đầu tư); hỗ trợ phát triển thương mại điện tử Triển khai kịp thời giải pháp Chính Phủ miễn, giảm, gia hạn thời hạn nộp thuế TNDN cho một số đối tượng DNNVV; tăng cường rà soát, nắm đối tượng, nguồn thu ngân sách địa bàn; quản lý chặt chẽ công tác hoàn thuế TNDN được gia hạn, phối hợp chặt chẽ quan thu, quan tài và lực lượng chức công tác quản lý thu, chống thất thu ngân sách Nhà nước và xử lý nợ đọng thuế Chú trọng công tác phân tích, đánh giá và dự báo nguồn thu, đặc biệt phân tích cụ thể nguyên nhân tác động làm tăng, giảm nguồn thu theo 109 địa bàn, lĩnh vực thu, từ tổng hợp báo cáo kịp thời kết quả thu và dự báo thu hàng tháng, hàng quý sát với thực tế phát sinh Đồng thời, xác định cụ thể nguồn thu tiềm năng, lĩnh vực thất thu để kịp thời đề xuất giải pháp quản lý hiệu quả, tham mưu với cán bộ quản lý Chi cục quyền địa phương quan tâm đạo ngành, cấp địa phương phối hợp thực Tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ DN nộp thuế TNDN tất cả khâu, bộ phận, lĩnh vực, đảm bảo phương châm hoạt động ngành thuế “minh bạch, chuyên nghiệp, liêm chính, đổi mới” vào thực chất Thường xuyên tổ chức “tuần lễ lắng nghe ý kiến người nộp thuế”, hội nghị đối thoại, tập huấn sách thuế, nhằm tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, cá nhân, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao hiệu lực quản lý thuế; lên án mạnh mẽ hành vi trốn thuế, gian lận thuế, vi phạm pháp luật thuế, tạo sự đồng thuận và ủng hộ xã hội công tác thuế Thường xuyên tổ chức, triển khai hoạt động thi nghiệp vụ, giáo dục, đào tạo cán bộ thuế nhằm nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ thuế Từ đó, làm tăng hiệu quả thực sách ưu đãi thuế, chủ trương Nhà nước đề 110 KẾT LUẬN Công tác quản lý thuế TNDN doanh nghiệp NQD địa bàn tỉnh Bắc Ninh thời gian qua Cục thuế Bắc Ninh là tốt, góp phần lớn vào việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu NSNN ngành thuế Bắc Ninh Tuy nhiên, công tác này bất cập, hạn chế chủ yếu là kẽ hở sách thuế TNDN tạo điều kiện cho doanh nghiệp NQD trốn thuế, gây thất thu NSNN Trên sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn công tác quản lý thuế TNDN doanh nghiệp NQD địa bàn Cục thuế Bắc Ninh, luận văn đạt được kết quả chủ yếu sau: - Thông qua khái niệm, đặc điểm, vai trò, chức …làm rõ vấn đề lý luận chung thuế TNDN, doanh nghiệp NQD, quản lý thuế TNDN doanh nghiệp NQD, từ nêu nên sự cần thiết phải quản lý thuế TNDN doanh nghiệp NQD - Từ việc phân tích, đánh giá đặc điểm, tình hình hoạt động doanh nghiệp ngoài quốc doanh, công tác quản lý thuế TNDN thông qua hồ sơ khai thuế, qua kết quả thu thuế TNDN, thông qua sự tuân thủ luật thuế TNDN, qua nợ đọng thuế TNDN DN NQD để từ phân tích, đánh giá chung công tác quản lý thuế TNDN Đánh giá thực trạng công tác quản lý thuế TNDN doanh nghiệp NQD địa bàn tỉnh Bắc Ninh, kết quả đạt được và hạn chế, tồn tại, nguyên nhân tồn - Xuất phát từ thực trạng công tác quản lý thuế TNDN doanh nghiệp NQD địa bàn tỉnh Bắc Ninh luận văn mạnh dạn đưa một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác này Do thời gian nghiên cứu tương đối ngắn, trình độ lý luận và thực tiễn hạn chế nên luận văn tránh khỏi thiếu sót Vì vậy, mong nhận được sự đóng góp nhà nghiên cứu, nhà khoa học, thầy cô giáo, đồng nghiệp và người quan tâm tới linh vực này để luận văn được hoàn thiện Tôi xin chân thành cảm ơn! 111 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Tài Chính (2012), Thông tư 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế TNDN số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2018, Nghị định số 122/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 Chính Phủ quy định chi tiết một số điều Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, Hà Nội Bộ Tài (2014), Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 Chính Phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, Hà Nội Bộ Tài (2013), Thông tư 156/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều Luật Quản lý thuế, Hà Nội Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh (2012), Tổng kết công tác thuế năm 2012, phương hướng và giải pháp thu NSNN năm 2013, Bắc Ninh Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh (2013), Tổng kết công tác thuế năm 2013, phương hướng và giải pháp thu NSNN năm 2014, Bắc Ninh Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh (2014), Tổng kết công tác thuế năm 2014, phương hướng và giải pháp thu NSNN năm 2015, Bắc Ninh Cục thuế Hà Nội (2012), Báo cáo tổng kết nhiệm vụ công tác thuế năm 2012, Hà Nội Cục thuế tỉnh Thanh Hóa (2013), Báo cáo tổng kết nhiệm vụ công tác thuế năm 2013, Thanh Hóa Chi cục thuế TP Thái Nguyên (2013), Báo cáo tổng kết nhiệm vụ công tác thuế năm 2013, Thành phố Thái Nguyên 10.Cục Thống kê Bắc Ninh (2013), Niên giám thống kê 2012 11 Tác giả Phan Bích Hà (2014), “giáo trình tài doanh nghiệp” Website,địachỉ:http://voer.edu.vn/c/khai-niem-va-thanh-phan-cua-khuvuc-kinh-te-ngoai-quoc-doanh/ff80210b/7f945f39 12 Quốc Hội (2008), Luật thuế TNDN số 14/2008/QH12 ngày 03/6/2008, Hà Nội 112 13 Quốc Hội (2014), Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014, Hà Nội 14.Th.S Hạ Thu Thủy (2014) - Ban Thông tin DN và Thị trường 15 Tổng cục Thuế (2010) Quyết định số 108/QĐ-TCT ngày 14/1/2010 Tổng cục trưởng Tổng cục thuế v/v quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cấu tổ chức Cục thuế trực thuộc Tổng cục thuế, Hà Nội 16 Tổng cục Thuế (2010) Quyết định số 502/QĐ-TCT ngày 29/3/2010 Tổng cục trưởng Tổng cục thuế v/v quy định chức năng, nhiệm vụ phòng trực thuộc Cục thuế, Hà Nội 17 Tổng cục thuế (2013) Quyết định số 688/QĐ-TCT ngày 22/4/2013 Tổng Cục thuế việc ban hành hệ thống số đánh giá hoạt động Quản lý thuế 113 PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA DOANH NGHIỆP CÁC THÔNG TIN CƠ BẢN CỦA DOANH NGHIỆP (DN) 1.1 Thông tin chung - Tên DN: - Địa chỉ: - Năm thành lập: - Lĩnh vực sản xuất kinh doanh: - Vốn điều lệ: ……………………………………………………………… - Loại hình doanh nghiệp:…………………………………………………… 1.2 Thông tin chủ DN - Họ và tên: .Tuổi: - Giới tính: Trình độ văn hoá: NỘI DUNG ĐIỀU TRA: 2.1 Ông/bà kê khai thuế TNDN bị sai sót thường nguyên nhân nào?  Kê khai đầy đủ phải nộp thuế nhiều  Biểu mẫu kê khai phức tạp, nhiều thông tin  Thủ tục nộp hồ sơ khai thuế chưa thuận lợi  Chính sách thuế thay đổi nhiều 2.2 Ông/ Bà hiểu biết Luật quản lý thuế và vấn đề liên quan đến công tác kê khai, nộp thuế nào?  Hiểu biết tường tận  Biết hạn chế  Không biết 114 2.3 Theo ông (bà) công tác kiểm tra quan thuế tác động đến doanh nghiệp nào? - Doanh nghiệp có ý thức việc chấp hành Luật quản lý thuế, kê khai thuế, đồng thời hạn chế việc cố tình trốn thuế doanh nghiệp  - Doanh nghiệp tìm mọi cách để lách thuế  - Không có tác động nhiều  - Ý kiến khác: …………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… 2.4 Công tác kế toán doanh nghiệp được quan tâm nào? 1/Quan trọng  2/ Bình thường  3/ Không quan trọng 2.5 Khó khăn vướng mắc DN thực sách thuế TNDN?  Có nhiều văn bản hướng dẫn nên khó thực  Cách xác định loại chi phí phức tạp  DN ngại làm việc lâu với cán bộ thuế 2.6 Chính sách thuế thay đổi có ảnh hưởng tới định SXKD DN không?  Có  Không 2.7 Doanh nghiệp thường sử dụng hình thức hỗ trợ quan thuế?  Qua mạng  Hỏi trực tiếp  Qua điện thoại  Qua trả lời văn bản  Kết hợp hình thức 2.8.Các ý kiến khác (nếu có) Ghi chú: Ông/ bà đánh dấu (X) vào ô  lựa chọn với câu hỏi Xin chân thành cảm ơn Ông/bà! Ngày tháng năm2015 Doanh nghiệp được điều tra (Ký và ghi rõ hộ tên)
- Xem thêm -

Xem thêm: Tăng cường quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại cục thuế tỉnh bắc ninh , Tăng cường quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại cục thuế tỉnh bắc ninh , Tăng cường quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại cục thuế tỉnh bắc ninh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay