Nghiên cứu phản ứng quang hạt nhân trên bia fe gây bởi chùm bức xạ hãm năng lượng cực đại 2 5 GEV

57 216 0
  • Loading ...
1/57 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 13:56

Nghiên cứu phản ứng quang hạt nhân trên bia Fe gây bởi chùm bức xạ hãm năng lượng cực đại 2.5 GEVNghiên cứu phản ứng quang hạt nhân trên bia Fe gây bởi chùm bức xạ hãm năng lượng cực đại 2.5 GEVNghiên cứu phản ứng quang hạt nhân trên bia Fe gây bởi chùm bức xạ hãm năng lượng cực đại 2.5 GEVNghiên cứu phản ứng quang hạt nhân trên bia Fe gây bởi chùm bức xạ hãm năng lượng cực đại 2.5 GEVNghiên cứu phản ứng quang hạt nhân trên bia Fe gây bởi chùm bức xạ hãm năng lượng cực đại 2.5 GEV TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM KHOA CƠ SỞ CƠ BẢN THUYẾT MINH ĐỀ TÀI NCKH CẤP TRƯỜNG ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU CƠ BẢN NGHIÊN CỨU PHẢN ỨNG QUANG HẠT NHÂN TRÊN BIA Fe GÂY BỞI CHÙM BỨC XẠ HÃM NĂNG LƯỢNG CỰC ĐẠI 2.5 GeV Chủ nhiệm đề tài: NGUYỄN THỊ XUÂN Hải Phòng, tháng 4/2016 MỤC LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU MỞ ĐẦU CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ PHẢN ỨNG QUANG HẠT NHÂN 1.1 Phản ứng quang hạt nhân 1.2 Một số chế phản ứng quang hạt nhân 1.2.1 Cơ chế hạt nhân hợp phần 1.2.2 Cộng hưởng lưỡng cực điện khổng lồ 1.2.3 Cơ chế giả đơtron 1.2.4 Cơ chế hai giai đoạn 1.3 Tiết diện toàn phần phản ứng quang hạt nhân 10 1.4 Phản ứng quang hạt nhân sinh nhiều hạt 14 1.5 Nguồn xạ hãm máy gia tốc electron 16 CHƯƠNG 20 PHƯƠNG PHÁP VÀ KỸ THUẬT THỰC NGHIỆM 20 2.1 Xác định suất lượng phản ứng thực nghiệm 20 2.2 Ghi nhận phân tích phổ gamma 22 2.3 Một số hiệu chỉnh nâng cao độ xác kết đo 24 2.3.1 Hiệu ứng thời gian chết chồng chập xung 24 2.3.2 Hiệu ứng tự hấp thụ tia gamma mẫu 25 2.3.3 Hiệu ứng cộng đỉnh 26 2.3.4 Hiệu chỉnh can nhiễu phóng xạ 26 CHƯƠNG 29 NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM XÁC ĐỊNH SUẤT LƯỢNG CỦA CÁC PHẢN ỨNG QUANG HẠT NHÂN TRÊN BIA Fe 29 3.1 Thí nghiệm xác định suất lượng phản ứng quang hạt nhân bia Fe 29 Hình Sơ đồ bố trí thí nghiệm xác định suất lượng phản ứng natFe (,xnyp) 29 3.2 Đo xử lý phổ gamma mẫu kích hoạt 29 3.3 Xác định hiệu suất ghi đêtectơ 32 3.4 Nhận diện đồng vị phóng xạ tạo thành sau phản ứng natFe(,xnyp) 34 3.5 Xác định suất lượng tạo thành đồng vị phóng xạ từ phản ứng natFe (,xnyp) 41 3.6 Tính toán phân bố suất lượng theo công thức Rudstam so sánh với số liệu thực nghiệm thu 43 3.7 Đối chiếu với kết nghiên cứu khác 45 3.8 Thảo luận 46 KẾT LUẬN 48 TÀI LIỆU THAM KHẢO 49 I Tiếng Anh 49 II Tiếng Việt 51 DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT σ: Tiết diện phản ứng Ee : Năng lượng electron Eth : Năng lượng ngưỡng phản ứng hạt nhân E : Năng lượng tia gamma T1/2 : Thời gian bán rã đồng vị phóng xạ I : Xác suất phát xạ cường độ tia gamma HPGe: đêtectơ bán dẫn gecmani siêu tinh khiết GDR: cộng hưởng lưỡng cực khổng lồ n: nơtron; p: proton; γ: tia gamma DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1: Đặc trưng số phản ứng quang hạt nhân Bảng 2: Giá trị tham số thu từ số liệu tiết diện phản ứng với công thức CDMD 15 Bảng 3: Hiệu suất ghi đêtectơ bán dẫn HPGe 32 Bảng 4: Giá trị hệ số làm khớp đêtectơ HPGe 33 Bảng 5: Nhận diện đồng vị sản phẩm phản ứng 35 Bảng 6: Suất lượng phản ứng hạt nhân natFe(, xnyp) thu 41 Bảng 7: Đánh giá sai số kết quả thực nghiệm xác định suất lượng phản ứng natFe(, xnyp) 47 DANH MỤC HÌNH VẼ Hình Sự phân cực hạt nhân Hình Tiết diện phản ứng Cu với lượng từ 10 keV 100 GeV 13 Hình Tiết diện phản ứng quang hạt nhân toàn phần với vùng lượng 13 Hình Máy gia tốc tuyến tính 2.5 GeV Trung tâm Gia tốc Pohang 18 Hình Máy gia tốc tuyến tính 2.5 GeV Trung tâm Gia tốc Pohang 18 Hình Phổ xạ hãm phát từ bia Al W bắn phá chùm electron lượng 165 MeV 19 Hình Sự phụ thuộc hoạt độ phóng xạ vào thời gian kích hoạt (ti), 21 Hình Sơ đồ hệ phổ kế gamma 23 Hình Sơ đồ bố trí thí nghiệm xác định suất lượng phản ứng natFe (,xnyp) 29 Hình 10 Phổ gamma mẫu Fe với thời gian chiếu giờ, 30 Hình 11 Phổ gamma mẫu Fe với thời gian chiếu giờ, 30 Hình 12 Phổ gamma mẫu Fe với thời gian chiếu giờ, 31 Hình 13 Phổ gamma mẫu Fe với thời gian chiếu giờ, 31 Hình 14 Đường cong hiệu suất ghi đỉnh quang điện đêtectơ bán dẫn 34 Hình 15 Phân bố suất lượng phản ứng natFe(,xnyp) theo số khối hạt nhân sản phẩm 44 Hình 16 Phân bố suất lượng phản ứng quang hạt nhân natFe(,xnyp) theo số nucleon phát 45 Hình 17 Phân bố suất lượng phản ứng natFe(,xnyp) theo số khối hạt nhân sản phẩm nghiên cứu thí nghiệm Kumbartzki & U Kim 45 Hình 18 Phân bố suất lượng phản ứng natFe(,xnyp) 46 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Phản ứng hạt nhân làm biến đổi sâu sắc hạt nhân nguyên tử phát nuclon, loại xạ mang theo thông tin quan trọng liên quan tới đặc trưng hạt nhân trình xảy phản ứng Ghi, đo phân tích thông tin giúp nhận biết cấu trúc hạt nhân tính chất hạt nhân, nguồn gốc lượng hạt nhân đồng vị phóng xạ khả ứng dụng chúng Chính ngày phản ứng hạt nhân trở thành hướng nghiên cứu quan trọng lĩnh vực nghiên cứu hạt nhân ứng dụng Trải qua gần 100 năm nghiên cứu, có hiểu biết hạt nhân nguyên tử không vấn đề liên quan tới cấu trúc hạt nhân chế phản ứng hạt nhân cần tiếp tục nghiên cứu làm sáng tỏ Tổng quan tình hình nghiên cứu Cho tới đa số phản ứng hạt nhân thực với chùm hạt tích điện với nơtron Các nghiên cứu phản ứng quang hạt nhân chưa nhiều, phần lớn tập trung vùng lượng thấp [1,3,6,8,10,11], số vùng lượng cao [4,12,13,16,18,22,25,27,30,33], nhiên số liệu thực nghiệm vùng tương đối tản mạn, chưa đủ nhiều để xây dựng mẫu hạt nhân bán thực nghiệm kiểm tra phù hợp mô hình lý thuyết Trong năm gần đây, nhờ phát triển máy gia tốc điện tử có khả sinh xạ hãm với lượng nằm giải rộng cường độ lớn, tạo điều kiện cho việc đẩy mạnh nghiên cứu phản ứng quang hạt nhân Nếu phản ứng hạt nhân xảy với hạt mang điện tích nơtron theo chế tương tác mạnh phản ứng quang hạt nhân xảy theo chế tương tác điện từ chế phản ứng phụ thuộc mạnh vào lượng/bước sóng photon tới Cơ chế tương tác photon với hạt nhân nguyên tử phân chia theo ba vùng lượng: (1) E  40 MeV, (2) 40 MeV  E  140 MeV, (3) E ≥ 140 MeV, tức lớn ngưỡng phản ứng tạo pion Trong vùng lượng 8-40 MeV photon có bước sóng tương đương với kích thước hạt nhân tương tác trực tiếp với hạt nhân Các nuclon hạt nhân hấp thụ lượng photon, tạo dao động tập thể dẫn đến hấp thụ cộng hưởng lưỡng cực khổng lồ (Giant Dipole Resonance, GDR) Khi lượng tăng bước sóng photon giảm photon tương tác với cặp n-p theo chế giả đơteri (Quasi Deuteron, QD) tương tác trực tiếp (Direct Interaction, DI) với nucleon hạt nhân Ở lượng cao hơn,  300 MeV xuất hấp thụ cộng hưởng  (1232) [1-4] Và lượng gamma lớn trình phản ứng sinh nhiều hạt chiếm ưu Phương pháp hữu hiệu để nghiên cứu phản ứng xác định suất lượng đồng vị phóng xạ tạo Việc nghiên cứu suất lượng phản ứng photospalltion giúp ta hiểu rõ trình phát hạt phản ứng Chính số liệu tiết diện phản ứng photospallation cần thiết Mục tiêu, đối tượng, phạm vi nghiên cứu Mục đích đề tài "Nghiên cứu phản ứng quang hạt nhân bia Fe gây chùm xạ hãm lượng cực đại 2,5 GeV" xác định thực nghiệm phân bố suất lượng tạo thành hạt nhân phóng xạ từ phản ứng quang hạt nhân bia Fe gây chùm xạ hãm lượng cực đại 2.5 GeV tạo thành chùm electron gia tốc máy gia tốc electron tuyến tính bắn vào bia W Các số liệu thu từ thực nghiệm so sánh đánh giá với tính toán theo công thức bán thực nghiệm Rudstam so sánh với số liệu thực nghiệm khác có liên quan Những số liệu phân tích từ nghiên cứu mặt góp phần bổ sung thông tin vào kho số liệu hạt nhân, mặt khác kết nghiên cứu sử dụng việc chế tạo đồng vị phục vụ nghiên cứu y tế, tính toán che chắn an toàn xạ, đảm bảo an toàn cho người vận hành nghiên cứu máy gia tốc,… Phương pháp nghiên cứu cấu trúc đề tài Trong nghiên cứu sử dụng phương pháp kích hoạt hạt nhân ghi nhận phổ gamma Nguyên lý phương pháp kích hoạt hạt nhân biến đồng vị bền thành đồng vị phóng xạ thông qua phản ứng hạt nhân Trên sở xác định lượng tia gamma chu kỳ bán rã đồng vị phóng xạ nhận diện sản phẩm tạo thành sau phản ứng hạt nhân Suất lượng phản ứng xác định vào kết đo hoạt độ phóng xạ hạt nhân sản phẩm sử dụng hệ phổ kế gamma với đêtectơ bán dẫn Gecmani siêu tinh khiết (HPGe) có độ phân giải lượng cao Việc ghi nhận phân tích phổ gamma mẫu kích hoạt thực thông qua phần mềm chuyên dụng GammaVision (Ortec) Để nâng cao độ xác kết nghiên cứu, thực nghiệm lựa chọn giải pháp kỹ thuật thích hợp liên quan tới vấn đề đo, phân tích số liệu hiệu chỉnh nguồn sai số Thí nghiệm thực máy gia tốc electron tuyến tính Trung tâm gia tốc Pohang, Đại học Khoa học Công nghệ Pohang (POSTECH), Hàn Quốc Các số liệu gốc cung cấp từ đề tài nghiên cứu cấp nhà nước, GS TS Nguyễn Văn Đỗ làm chủ nhiệm Việc phân tích đánh giá số liệu thực Trung tâm Vật lý hạt nhân, Viện Vật lý, Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam Thuyết minh đề tài trình bày gồm phần mở đầu, kết luận chương Chương trình bày nét tổng quát đặc trưng phản ứng quang hạt nhân Chương giới thiệu phương pháp kỹ thuật thực nghiệm sử dụng nghiên cứu phương pháp ghi nhận đo đạc xạ, phương pháp xác định suất lượng thực nghiệm, phương pháp hiệu chỉnh sai số Chương trình bày kết thu từ việc nghiên cứu tiết diện phản ứng suất lượng phản ứng bia Fe đối chiếu so sánh với kết khác có liên quan Kết quả đạt Đề tài nghiên cứu thu số kết sau: Nhận diện 28 đồng vị phóng xạ tạo thành từ phản ứng quang hạt nhân nat Fe(,xnyp), có đồng vị 55Co, 56Co sản phẩm phản ứng tạo hạt pion có lượng ngưỡng lớn Xác định hiệu suất ghi đỉnh quang điện đêtectơ bán dẫn HPGe hãng Ortec ( Mỹ ) sản xuất Xác định suất lượng tạo thành 28 hạt nhân sản phẩm từ phản ứng quang hạt nhân bia Fe Xác định phân bố khối phân bố theo số nucleon phát suất lượng phản ứng sở so sánh với tính toán bán thực nghiệm sử dụng công thức Rudstam CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ PHẢN ỨNG QUANG HẠT NHÂN 1.1 Phản ứng quang hạt nhân Khi xuyên qua vật chất, xạ gamma tương tác với môi trường thông qua trình chủ yếu sau: Hiệu ứng quang điện, tán xạ Compton, hiệu ứng tạo cặp phản ứng hạt nhân Tùy theo lượng xạ gamma tính chất môi trường mà đóng góp trình có khác Tại vùng lượng thấp hiệu ứng quang điện chế chủ yếu tương tác xạ gamma với vật chất Trong vùng lượng trung bình trình tán xạ Compton đóng vai trò chủ đạo lượng cao trình tương tác ưu tiên cho hiệu ứng tạo cặp Với môi trường vật chất khác giới hạn cao thấp lựơng xạ gamma khác Tiết diện tương tác toàn phần[21]: 𝜎𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝜎𝑝ℎ𝑜𝑡𝑜 + 𝜎𝐶𝑜𝑚𝑝 + 𝜎𝑝𝑎𝑖𝑟 + 𝜎𝛾𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 (1.1) Trong tiết diện tương tác hiệu ứng quang điện 𝜎𝑝ℎ𝑜𝑡𝑜 = 𝛼1 tương tác hiệu ứng tán xạ Compton 𝜎𝐶𝑜𝑚𝑝 = 𝛼2 𝑍 𝐸𝛾 𝑍5 7/2 𝐸𝛾 , tiết diện , tiết diện tương tác hiệu ứng tạo cặp 𝜎𝑝𝑎𝑖𝑟 = 𝛼3 ln(2𝐸𝛾 ), 𝜎𝛾𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 tiết diện tổng cộng phản ứng quang hạt nhân, α1, α2, α3 hệ số tỉ lệ Phản ứng quang hạt nhân hấp thụ photon hạt nhân dẫn đến trạng thái nhân hợp phần Điều kiện để phản ứng xảy lượng lượng tử gamma tới phải lớn lượng tách hạt, hay gọi lượng ngưỡng phản ứng 𝐸 > 𝐸𝑡ℎ Trong thực tế, lượng lượng tử gamma phát từ nguyên tố phóng xạ tự nhiên, nguồn đồng vị phóng xạ thường nhỏ, khó gây phản ứng quang hạt nhân Các lượng tử gamma có lượng cao tạo từ tương tác proton với hạt nhân Ví dụ phản ứng 31𝐻(𝑝, 𝛾) 42𝐻𝑒 với Eγ = 19.8MeV, 115𝐵(𝑝, 𝛾) 126𝐶 với Eγ = 11.7 MeV, 73𝐿𝑖(𝑝, 𝛾) 84𝐵𝑒 với Eγ= 17.6MeV [21] Trong năm gần để có chùm xạ gamma có thông lượng lớn lượng cao người ta thường dùng chùm xạ hãm sinh electron gia tốc tương tác với bia hạt nhân nặng Đặc điểm chùm xạ hãm có phổ liên tục, lượng cực đại lượng chùm hạt tích điện gia tốc Vì vậy, việc gia tốc chùm điện tử máy gia tốc lượng cao ta tạo chùm xạ hãm có thông lượng lớn có lượng lên tới hàng vài GeV STT 11 Sản phẩm 24Cr Phản ứng hạt nhân (MeV) 57 Fe(,6n2p) 49Cr 77.91 58 Fe(,7n2p) 49Cr 87.97 54 Fe(,4n2p)48Cr 60.33 56 Fe(,6n2p)48Cr 80.85 48 58 13 48 Fe(,7n2p) Cr 88.51 Fe(,8n2p)48Cr 98.57 54 Fe(,4n3p)47V 68.45 56 Fe(,6n3p)47V 72.44 47 23V 57 Fe(,7n3p)47V 96.63 58 Fe(,8n3p)47V 106.69 54 Fe(,3n3p)48V 56.29 56 Fe(,5n3p)48V 76.79 48 23V 48 Fe(,6n3p) V 84.43 Fe(,7n3p)48V 94.48 54 Fe(,1n5p)48Sc 56.30 56 Fe(,3n5p)48Sc 76.82 58 21Sc Năng lượng tia gamma (keV) (xác xuất phát xạ %) 152.93 (30.32) 112.36 (96) 308.25 (100) 420.5 (0.03) 159.8 (0.107) 32.6 phút 57 14 Chu kỳ bán rã 21.56 57 12 Eth 48 1793.9 (0.109) 944.104 (7.76) 15.9735 ngày 1312.096 (97.5) 21Sc 57 Fe(,4n5p)48Sc 84.48 58 Fe(,5n5p)48Sc 94.54 37 983.517 (99.98) 48 56 Fe(,3n5p)48Sc STT 15 16 17 Sản phẩm 21Sc 21Sc 21Sc Phản ứng hạt nhân Eth (MeV) 54 Fe(,2n5p)47Sc 64.55 56 Fe(,4n5p)47Sc 85.07 47 57 47 Fe(,5n5p) Sc 92.73 58 Fe(,6n5p)47Sc 102.79 54 Fe(,3n5p)46Sc 75.21 56 Fe(,5n5p)46Sc 95.74 57 Fe(,6n5p)46Sc 103.40 58 Fe(,7n5p)46Sc 113.46 54 Fe(,5n5p)44Sc 95.33 56 Fe(,7n5p)44Sc 115.86 46 44 57 Fe(,8n5p)44Sc 123.52 58 Fe(,9n5p)44Sc 133.59 54 Fe(,5n5p)44mSc 95.33 56 Fe(,7n5p)44mSc 115.86 (xác xuất phát xạ %) 3.349 ngày 83.79 ngày 159.377 (68.3) 889.277 (99.984) 1120.6 (99.987) 1157.03 (99.9) 1499.43 (0.912) 271.13 (86.7) 58.6 57 21Sc Năng lượng tia gamma (keV) 3.927 18 19 Chu kỳ bán rã 44 Fe(,8n5p) Sc 123.52 58 Fe(,9n5p)44Sc 133.59 56 Fe(,8n5p)43Sc 125.58 43 1126 (1.2) 1157.03 (1.2) 372.76 (23) 3.891 54 Fe(,6n5p)43Sc 105.05 38 1158.5 (0.0084) STT Sản phẩm Phản ứng hạt nhân (MeV) 57 58 20 45 19K Eth Fe(,9n5p)43Sc Chu kỳ bán rã Năng lượng tia gamma (keV) (xác xuất phát xạ %) 1931.3 (0.0151) 133.25 Fe(,10n5p)43Sc 54 Fe(,2n7p)45K 86.88 56 Fe(,4n7p)45K 107.42 174.276 (74.4) 512 (1.2) 957.59 (8) 57 58 45 Fe(,5n7p) K 115.08 Fe(,6n7p)45K 125.14 17.3 phút 1260.53 1434.59 (4.2) 1705.6 (53) 21 54 Fe(,4n7p)43K 103.07 56 Fe(,6n7p)43K 123.61 43 19K 23 43 Fe(,7n7p) K 131.27 58 Fe(,8n7p)43K 141.34 54 Fe(,5n7p)42K 112.74 56 Fe(,7n7p)42K 133.28 42 19K 18Ar 41 372.76 (87) 22.3 57 22 220.63 (4.8) 57 Fe(,8n7p) K 140.94 58 Fe(,9n7p)42K 151.01 54 Fe(,5n8p)41Ar 122.00 56 Fe(,7n8p)41Ar 142.54 57 42 Fe(,8n8p)41Ar 150.21 39 396.86 (11.85) 593.39 (11.26) 617.49 (79.2) 312.6 (0.336) 12.36 1524.7 (18) 109.34 1293.587 (99.1) Phút 1677.198 (0.052) STT Sản phẩm Phản ứng hạt nhân Eth (MeV) 58 Fe(,9n8p)41Ar 54 Fe(,6n9p)39Cl 140.68 56 Fe(,8n9p)39Cl 161.23 58 Fe(,9n9p) Cl 168.89 Fe(,10n9p)39Cl 178.66 Fe(,7n9p)38Cl 148.77 56 Fe(,9n9p)38Cl 169.32 38 17Cl 56 38 Fe(,10n9p) Cl 1267.18 (54) 186.73 Fe(,11n9p)34mCl 206.68 Fe(,13n9p)34mCl 186.19 34m 17Cl 34m Cl 214.33 Fe(,15n9p)34mCl 224.37 54 Fe(,17n15p)22Na 297.61 56 Fe(,19n15p)22Na 318.10 57 Fe(,20n15p)22Na 325.74 58 Fe(,21n15p)22Na 335.79 54 Fe(,15n15p)24Na 278.23 58 22 1517.51 (39.2) 1642.7 (31.9) 2167.4 (42.4) 146.36 (40.5) 32 phút 57 11Na 1312.32 (0.251) 1432.38 (0.0129) 176.69 Fe(,11n9p)38Cl 54 28 250.33 (46.3) 37.24 phút 58 27 39 54 57 26 (xác xuất phát xạ %) 55.6 phút 57 Năng lượng tia gamma (keV) 160.28 24 25 Chu kỳ bán rã Fe(,14n9p) 40 1176.63 (14.09) 2127.49 (42.08) 2.6019 năm 1274.53 (99.94) STT Sản phẩm Phản ứng hạt nhân Eth Chu kỳ bán rã (MeV) 11Na 24 11Na 22 56 Fe(,17n15p)24Na 298.72 57 Fe(,18n15p)24Na 306.37 58 Fe(,19n15p)24Na 316.41 Năng lượng tia gamma (keV) (xác xuất phát xạ %) 14.959 472.202 (100) 2.6019 năm 1368.633 (100) 1274.53 (99.94) 3.5 Xác định suất lượng tạo thành đồng vị phóng xạ từ phản ứng nat Fe (,xnyp) Suất lượng phản ứng hạt nhân nguyên tử giây xác định thực nghiệm dựa việc đo hoạt độ gamma đồng vị phóng xạ tạo thành sau phản ứng Hoạt độ đồng vị phóng xạ xác định từ diện tích đỉnh phổ gamma thu nhận Bảng kết thực nghiệm xác định suất lượng tạo thành đồng vị từ phản ứng quang hạt nhân natFe(, xnyp) Bảng 6: Suất lượng phản ứng hạt nhân natFe(, xnyp) STT Phản ứng hạt nhân Hạt nhân sản phẩm 56 nat Fe(, xn-)Co56 77.27 ngày 12.25 ± 1.26 I 55 nat Fe(, xn-)Co55 17.53 1.037 ± 0.16 I Fe(, xn)Fe53 8.51 phút 146.28 ± 13.44 C(53mFe) Fe(, xn)Fe52 8.275 12.00 ± 1.09 I 2.5785 65.64 ± 4.96 I 27Co 27Co 26Fe 53 nat 26Fe 52 nat nat -20 Thời gian bán Suất lượng10 Phân loại rã (T1/2) (/giây/hạt nhân) 25Mn 56 Fe(, xn1p)Mn56 41 STT Phản ứng hạt nhân Hạt nhân sản phẩm nat 54 25Mn 52g 25Mn 25Mn 52m 24Cr 51 nat 10 24Cr 49 11 24Cr Fe(, -20 Thời gian bán Suất lượng10 Phân loại rã (T1/2) (/giây/hạt nhân) 312.3 ngày 1566.2 ± 117.90 I 5.591 ngày 315.90 ± 29.30 I 21.1 phút 109.79 ± 9.97 I Fe(, xn2p)Cr51 27.7 ngày 825.48 ± 62.58 C(51Mn) nat Fe(, xn2p)Cr49 42.3 phút 70.87 ± 5.56 I 48 nat Fe(, xn2p)Cr48 21.56 15.90 ± 1.49 I 12 47 23V nat Fe(, xn3p)V47 32.6 phút 93.37 ± 7.35 I 13 48 23V nat Fe(, xn3p)V48 15.9735 ngày 335.67 ± 30.02 I 14 21Sc 48 nat Fe(, xn5p)Sc48 43.67 22.80 ± 2.43 I 15 21Sc 47 nat Fe(, xn5p)Sc47 3.349 ngày 58.19 ± 4.80 C(47Ca) 16 21Sc 46 nat Fe(, xn5p)Sc46 83.79 ngày 134.17 ± 11.71 I 17 21Sc 44 nat Fe(, xn5p)Sc44 3.927 67.63 ± 6.07 I 58.6 107.76 ± 9.84 I 3.891 61.21 ± 4.78 I xn1p)Mn54 nat xn1p)Mn52g nat 19 21Sc 44m 21Sc Fe(, xn1p)Mn52m nat 18 Fe(, Fe(, xn5p)Sc44m 43 nat Fe(, xn5p)Sc43 42 STT Phản ứng hạt nhân Hạt nhân sản phẩm -20 Thời gian bán Suất lượng10 Phân loại rã (T1/2) (/giây/hạt nhân) 20 45 19K nat Fe(, xn7p)K45 17.3 phút 1.07 ± 0.08 I 21 43 19K nat Fe(, xn7p)K43 22.3 13.30 ± 1.27 I 22 42 19K nat Fe(, xn7p)K42 12.36 48.23 ± 3.68 I 23 18Ar 41 nat Fe(, xn8p)Ar41 109.34 phút 6.11 ± 0.25 I 24 39 17Cl nat Fe(, xn9p)Cl39 55.6 phút 3.85 ± 0.19 I 25 38 17Cl nat Fe(, xn9p)Cl38 37.24 phút 8.37 ± 0.56 C(38S) 32 phút 4.74 ± 0.14 I 2.6019 năm 3.87 ± 0.87 I 14.959 7.23 ± 0.40 I nat 26 34m 17Cl Fe(, xn9p)Cl34m nat 22 27 11Na 28 24 11Na Fe(, xn15p) Na22 nat Fe(, xn15p)Na24 I : Suất lượng độc lập; C: Suất lượng tích lũy 3.6 Tính toán phân bố suất lượng theo công thức Rudstam so sánh với số liệu thực nghiệm thu Các số liệu thực nghiệm so sánh với tính toán bán thực nghiệm dựa công thức Rudstam [1.30]: Hình 15 đồ thị biểu diễn phân bố suất lượng phản ứng natFe(, xnyp) theo số khối đồng vị tạo thành Hình 16 đồ thị biểu diễn phân bố suất lượng phản ứng natFe(,xnyp) theo số nucleon phát Trong hình vẽ, đường cong nét liền suất lượng tính theo công thức Rudstam sản phẩm phản ứng ghi nhận Các đường cong nét đứt suất lượng tính 43 cho đồng vị chưa ghi nhận thí nghiệm này, chủ yếu hoạt độ phóng xạ đồng vị thấp, thời gian sống ngắn lượng tia gamma đặc trưng nằm vùng đêtectơ ghi nhận Các biểu tượng điểm xác định thực nghiệm Hình 15 Phân bố suất lượng phản ứng natFe(,xnyp) theo số khối hạt nhân sản phẩm 44 Hình 16 Phân bố suất lượng phản ứng quang hạt nhân nucleon phát nat Fe(,xnyp) theo số 3.7 Đối chiếu với kết quả nghiên cứu khác Hình 18 19 biểu diễn kết thu so sánh với số liệu G Kumbartzki cộng công bố trước [16] Trên đồ thị giá trị suất lượng tạo thành đồng vị chuẩn hóa với giá trị suất lượng đồng vị 54Mn Thí nghiệm G Kumbartzki tiến hành xác định suất lượng phản ứng photospallation bia Fe với lượng xạ hãm 1,5 GeV, chiếu thời gian 60 phút Từ đồ thị ta thấy số liệu tương đối phù hợp với nhau, điều phần phản ánh độ tin cậy kết thu Trong hình 17 19, kết thu (ký hiệu đặc) kết so sánh (ký hiệu rỗng - G Kumbartzki cộng sự), kí hiệu đồng vị sau: Tên đồng vị Ar Cl Cr Fe K Kết thu ■ ▲  ● ▼ Tài liệu tham khảo □  ○ Na Mn V Sc ◄ ► ♦ ◊ Mg Al  Hình 17 Phân bố suất lượng phản ứng natFe(,xnyp) theo số khối hạt nhân sản phẩm nghiên cứu thí nghiệm Kumbartzki & U Kim 45 Hình 18 Phân bố suất lượng phản ứng natFe(,xnyp) theo số nucleon phát nghiên cứu thí nghiệm Kumbartzki & U Kim 3.8 Thảo luận Từ việc phân tích số liệu thu nhận diện 28 đồng vị phóng xạ (như bảng 5, 6) Chu kỳ bán rã 24Na lớn (T1/2 = 2,6019 năm) nhỏ 53Fe (T1/2 = 8,51 phút) Suất lượng tạo thành đồng vị 54Mn lớn Ta nhận thấy đồng vị nguyên tố có số khối gần đồng vị bền nguyên tố (23Na, 45Sc, 52Cr, 56Fe, 59Co, 41K , 55Mn, 37Cl,…) suất lượng tạo thành lớn Các kết thu hình 15 16 cho thấy phân bố suất lượng đồng vị Na, Sc, Cr, Mn, Cl, K có dạng gần với phân bố Gauss, số liệu thực nghiệm thu phù hợp với đường cong tính toán theo công thức bán thực nghiệm Rudstam Điều chứng tỏ có phù hợp kết thực nghiệm với tiên đoán lý thuyết phản ứng quang hạt nhân vùng lượng cao Các kết thực nghiệm thu phù hợp với số liệu tác giả khác công bố trước [16] (hình 17, 18) Điều cho thấy kết thu có độ tin cậy cao Đặc biệt thí nghiệm nghiên cứu nhận diện xác định suất lượng hai đồng vị 55Co, 56Co tạo thành từ phản ứng quang hạt nhân sinh pion nat Fe(,xn-)55Co, nat Fe(,xn-)56Co với ngưỡng phản ứng lên tới 172 MeV 46 Đây phát lý thú, thấy phản ứng thông thường vùng lượng thấp Trong thí nghiệm, mẫu Fe kích hoạt chùm xạ hãm lượng cao 2,5 GeV tạo nhiều đồng vị phóng xạ khác cháu chúng gây nhiều khó khăn phân tích số liệu Việc loại trừ can nhiễu, thực phép hiệu cần thiết nhằm nâng cao độ xác kết thực nghiệm Trong đề tài thực hiệu chỉnh suất lượng số đồng vị bị can nhiễu đồng vị khác bao gồm: đồng vị nat Fe(,xn)Fe52 phân rã xuống; đồng vị 48 52 Mn 52 Fe tạo thành từ phản ứng V bị can nhiễu 48 Cr tạo thành từ phản ứng natFe(,xn2p)48Cr phân rã xuống; đồng vị 44Sc can nhiễu 44mSc tạo thành từ phản ứng nat Fe(,xn5p)44mSc phân rã xuống đồng vị 52Mn can nhiễu 52mMn từ phản ứng nat Fe(,xn1p)52mMn phân rã xuống Sai số kết thực nghiệm đánh giá từ 7% - 20%, chủ yếu nguồn sai số sai số thống kê số đếm đỉnh gamma, sai số hiệu suất ghi đêtectơ, sai số xử lý phổ gamma, hiệu ứng cộng đỉnh, hấp thụ tia gamma mẫu, sai số từ số liệu hạt nhân chu kỳ bán rã, xác xuất phát xạ, Sai số tổng cộng tính từ công thức truyền sai số Bảng 7: Đánh giá sai số kết thực nghiệm xác định suất lượng phản ứng xnyp) Các nguồn sai số Sai số (%) Sai số thống kê  16 Hiệu suất ghi đetectơ 24 Chu kì bán rã 0.1  Xác suất phát tia gamma (%) 0.2  0.8 Khớp diện tích đỉnh 17 Hiệu ứng cộng đỉnh 13 0.5  Tự hấp thụ tia gamma mẫu Các nguồn sai số khác 56 Sai số tổng cộng  19 47 nat Fe(, KẾT LUẬN Đề tài nghiên cứu trình bày kết nghiên cứu phân bố suất lượng đồng vị phóng xạ sinh từ phản ứng quang hạt nhân nat Fe(,xnyp) gây chùm xạ hãm lượng cực đại 2,5 GeV máy gia tốc electron tuyến tính Kỹ thuật kích hoạt phóng xạ đo phổ gamma sử dụng nghiên cứu thực nghiệm Các đồng vị phóng xạ tạo thành sau phản ứng quang hạt nhân nhận diện vào lượng tia gamma chu kỳ bán rã Suất lượng phản ứng xác định dựa việc đo hoạt độ phóng xạ hạt nhân sản phẩm sử dụng đêtectơ bán dẫn gecmani siêu tinh khiết (HPGe) có độ phân giải lượng cao, sử dụng phần mềm Gamma Vision để ghi nhận phân tích phổ gamma; phần mềm Mathematica, talys Origin để tính toán phân tích số liệu Các kết nhận cho thấy suất lượng tạo thành đồng vị đồng vị phóng xạ có phân bố gần đối xứng theo số khối Các số liệu thực nghiệm phù hợp với tính toán theo công thức bán thực nghiệm Rudstam, đồng thời phù hợp với số liệu tác giả khác công bố trước Thông qua việc xác định xác suất lượng phản ứng góp phần làm sáng tỏ chế phản ứng quang hạt nhân, phản ánh tiết diện phản ứng quang hạt nhân phân bố thông lượng, lượng chùm xạ tới Cho đến số liệu phản ứng quang hạt nhân công bố chủ yếu tập trung vùng lượng cộng hưởng khổng lồ, kết nghiên cứu thực nghiệm vùng lượng cao có ý nghĩa khoa học thực tiễn lớn Trước hết góp phần kiểm nghiệm tính đắn tiên đoán lý thuyết chế phản ứng hạt quang nhân vùng lượng cao Bên cạnh đó, mặt ứng dụng, số liệu thực nghiệm thu sử dụng việc chế tạo đồng vị phục vụ nghiên cứu y tế; tính toán che chắn an toàn xạ cho máy gia tốc, đảm bảo an toàn cho người vận hành nghiên cứu máy gia tốc 48 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tiếng Anh J.R.Wu and C.C Chang, (1977), “Pre-equilibrium particle decay in the photonuclear reactions”, Phys Rev C 16, 1812 V.S.Barashenkov, F.G.Gereshi, A.S.Ilinov, G.G.Jonsson and V.D.Toneev, (1974), "A cascade-evaporation model for photonuclear reactions", Nucl Phys A 231 462-476 H Bartsch, K.Buber, U.Kneissl and H Krieger, (1975), “Critical consideration of the statistical model analysis of photonuclear Isomeric cross-section ratios”, Nuclear Physics, A 256, 243-252 R Serber, “Nuclear reactions at high energies, (1947), Phys Rev 72, 11141115 D.J.S Findlay, (1990), “Applications of photonuclear reactions”, Nucl Instr and Meth B 50, 314 B S Ishkhanova, b, S Yu Troshchieva, b, and V A Chetvertkovaa, "Yields of Photonuclear Reactions on Sn Isotopes at an Energy of 29.1 MeV", (2012) Bulletin of the Russian Academy of Sciences Physics, 4, 481–485 D Kolev, E Dobreva, N Nenov, V Todorov(1995), “A convenient method for experimental determination of yields and isomeric ratios in photonuclear reactions measured by the activation technique”, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, A 356, 390-396 N A Demekhina, A S Danagulyan and G.S.Karapetyan (2001), “Analysis of Isomeric Ratios in (γ,n) and (γ, p) Reactions around Giant-Resonance Energies”, Physics of Atomic Nuclei, Vol 65, No 2, 365–370 B S Ishkhanov and S Yu Troschiev (2009), “Bremsstrahlung Target for Studying Photonuclear Reactions in the Giant Dipole Resonance Energy Region”, Moscow University Physics Bulletin, Vol.65, No.1, 39–42 10 B S Ishkhanov, V N Orlin and S Yu Troschiev (2011), “Photonuclear Reactions on Mercury Isotopes in the Region of the Giant-Dipole-Resonance Energy”, Physics of Atomic Nuclei, Vol 74, No 5, 706–713 11 M Ericsson and G G Jonsson (1975), “Cross-sections and Isomeric ratios in the photoproduction of 44Sc from heavier nuclei”, Nuclear Physics, A 242, 507518 49 12 B S Ishkhanov and V N Orlin(2009), “Description of Cross Sections for Photonuclear Reactions in the Energy Range between and 140 MeV”, Physics of Atomic Nuclei, Vol 72, No 3, 410–424 13 K Lingren and G G Jonsson (1971), “High-energy (γ, xn) reactions in 197 Au”, Nuclear Physics, Al66, 643-660 14 G Rudstam and E Bruninx, Spallation of arsenic with 590 MeV protons J Inorg Nucl Chem 23 (1961) 161-165 15 Tran Duc Thiep, Truong Thi An, Nguyen The Vinh, Phan Viet Cuong, G Belov, O D Maslov, and Trinh Thi Thu My (2007), “Study on the Isomeric Ratios of (γ, p) Photonuclear Reactions with Isotopes and in the Giant Dipole Resonance Region”, Physics of Particles and Nuclei Letters, Vol 4, No 5, 397–402 16 Hiromitsu Haba, “Recoil Studies of photonuclear reactions at intermediate energies”, J Nucl Radiochem Sci (2002) 11 17 A S Demekhina and G A Vartapetyan, “Photonuclear reactions in medium weight nuclei 51V, 55Mn and Cu”, Nucl Phys A 285 (1977) 482 18 S Shibata, M Imamura, T Miyachi and M Mutou, “Photonuclear spallation reactions in Cu”, Phys Rev C 35 (1987)254 19 J.R.Wu and C.C Chang, “Pre-equilibrium particle decay in the photonuclear reactions”, Phys Rev C 16 (1977) 1812 20 K.N.Mukhin, “Experimental Nuclear Physics”, Mir Publisher, 1987 21 M.L.Terranova and O.A.P.Tavares, “Total Nuclear Photoabsorption Cross Section in the Range 0.2-1.0GeV for Nuclei Throughout the Periodic Table”, Phys Scri 49 (1994) 267 22 G.Rudstam, “The evaporation step in spallation reactions”, Nucl Phys A 126 (1969) 401 23 Nguyen Van Do and Pham Duc Khue, "Determination of absolute efficiency of high purity Ge detector", Communications in Physics, 13 (2003) 233 24 W.R Leo, “Techniques for nuclear and particle physics experiment’’, Springer Verlarg Berlin Heidelberg, 1993 25 G.Kumbartzki and U Kim, “High-energy photonuclear reactions in vanadium and iron”, Nucl Phys A 176 (1971) 23 50 26 Tatsuhiko Sato, Kazuo Shin, Syuichi Ban, Yoshihito Namoto, Hajime Nakamura, Hideo Hirayama, “Measurements of high – energy photonuclear reaction yields in the 2,5 GeV electron beam stop”, Nucl Instr and Meth A 401 (1997) 476 27 Richard B Fiestone, “Table of Isotopes”, CD ROM Edition, WileyInterscience, 1996 28 29 M.Yuly, J.Mittelstaedt, E.R.Kinney, “ A test of high-energy elctron bremsstrahlung calculation”, Nucl Instr and Meth A 488 (2002) 262 http://nndc.bnl.gov/ 30 31 http://cdfe.sinp.msu.ru/ http://nucleardata.nuclear.lu.se/ II Tiếng Việt 32 33 34 35 36 Nguyễn Văn Đỗ, “Các phương pháp phân tích hạt nhân”, Nhà xuất Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội, 2004 Phạm Đức Khuê, “Nghiên cứu phân bố xạ hãm nơtron máy gia tốc electron lượng 15 MeV, 65 MeV 2,5 GeV”, Luận án tiến sĩ Vật lý, Hà Nội, 2006 Lê Hồng Khiêm, “Phân tích số liệu ghi nhận xạ”, NXB ĐH QG Hà Nội, 2008 Trần Đức Thiệp Máy gia tốc, Nhà xuất Khoa học Kỹ thuật Hà nội 2002 Nguyễn Thị Thanh Tâm, “Xác định tỷ số tiết diện đồng phân phản ứng quang hạt nhân nat Fe(,xn1p)52m,gMn với chùm xạ hãm lượng 50 MeV, 60 MeV 70 MeV”, luận văn thạc sĩ vật lý, Hà Nội 2008 51 [...]... thức mật độ mức: 𝑦1 = 2[ 𝑎(𝑅 − 𝐸1 )2 ] và 2 = 2[ 𝑎(𝑅 − 2 )1 /2 ] Năng lượng trung bình của hạt phát ra được biểu diễn bởi: E = k2 gmA2/3 𝑃 α{− 1 2 ( 2 + 𝛽𝑅)[𝑒 2 ( 2 − 1) − 𝑒 𝑦1 (𝑦1 − 1)] + 3 22 + 6 2 − 6) − 𝑒 𝑦1 (𝑦13 − 3𝑦 12 + 6𝑦1 − 6)] − 1 32 2 1 8 2 [𝑒 2 ( 23 − [𝑒 2 ( 25 − 5 24 + 20 23 − 60 22 + 120 2 − 120 ) − 𝑒 𝑦1 (𝑦 15 − 5 14 + 20 𝑦13 − 60𝑦 12 + 120 𝑦1 − 120 )]} (1 . 25 ) Bảng 2: Giá trị các tham số... electron năng lượng cao cho thiết bị tạo nguồn bức xạ synchrotron (storage ring), ngoài ra còn có thể tạo ra nguồn bức xạ hãm và nơtron năng lượng cao phục vụ nhiều mục đích nghiên cứu và ứng dụng khác nhau Thí nghiệm nghiên cứu phân bố suất lượng của các phản ứng quang hạt nhân trên bia Fe được thực hiện với chùm bức xạ hãm năng lượng cực đại 2. 5 GeV trên máy gia tốc tuyến tính 2. 5 GeV tại Trung tâm... nhân trên bia Fe Thí nghiệm nghiên cứu phản ứng quang hạt nhân trên bia Fe được thực hiện trên chùm bức xạ hãm năng lượng cực đại 2. 5 GeV từ máy gia tốc tuyến tính của Trung tâm Pohang, Hàn Quốc Các photon hãm được tạo thành khi bắn phá chùm electron được gia tốc tới năng lượng 2. 5 GeV vào bia hãm W mỏng có kích thước (100 mm × 100 mm × 0 .2 mm) Sơ đồ bố trí thí nghiệm được mô tả trên hình 9 Bê tông Chùm. .. phổ bức xạ hãm của bia Al và W khi bắn phá bởi chùm electron năng lượng 1 65 MeV [ 25 ] Hình 6 Phổ bức xạ hãm phát ra từ bia Al và W khi bắn phá bởi chùm electron năng lượng 1 65 MeV Độ mất năng lượng do phát bức xạ tỷ lệ với số hạt nhân bia Vì vậy, năng suất phát bức xạ hãm tăng lên khi sử dụng bia dày, tuy nhiên khi bề dày bia tăng lên sẽ xảy ra một số hiện tượng như mất năng lượng nhưng không phát bức. .. phản ứng cạnh tranh nhau 54 Fe (5. 8% ), 57 Fe (2. 2% ), 58 Fe Việc hiệu chỉnh các can nhiễu trên có thể dựa vào phương pháp tỷ số diện tích đỉnh, áp dụng quy luật phân rã phóng xạ theo hàm e-mũ hoặc sử dụng các phản ứng hạt nhân khác làm đối sánh 28 CHƯƠNG 3 NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM XÁC ĐỊNH SUẤT LƯỢNG CỦA CÁC PHẢN ỨNG QUANG HẠT NHÂN TRÊN BIA Fe 3.1 Thí nghiệm xác định suất lượng phản ứng quang hạt nhân. .. = 𝜎0 (𝛤𝐸𝛾 )2 2 (𝐸𝛾 −𝐸 02 )+(𝛤𝐸𝛾 )2 (1.4) trong đó σγ: là tiết diện phản ứng ứng với bức xạ gamma; Eγ là năng lượng của xạ gamma tới; E0: năng lượng cộng hưởng; : độ rộng cộng hưởng; 0: giá trị tiết diện phản ứng cực đại phụ thuộc vào năng lượng của bức xạ và số khối của hạt nhân bia Bảng 1 biểu diễn các kết quả nghiên cứu trên một số hạt nhân [7] Các giá trị ngưỡng phản ứng bằng với năng lượng tách... Phản ứng quang hạt nhân sinh nhiều hạt Trong các phản ứng hạt nhân năng lượng cao trên các hạt nhân trung bình và nặng, phản ứng quang hạt nhân sinh nhiều hạt , xnyp  là một kênh phản ứng cạnh tranh chiếm ưu thế hơn trong các kênh phản ứng khác, trong đó x là số nơtron còn y là số proton phát ra sau phản ứng (1≤ 𝑥 ≤ (𝐴 − 𝑍) /2; 1≤ 𝑦 ≤ 𝑍 /2) Phản ứng sinh nhiều hạt, thường xảy ra với vùng năng lượng. ..  Fe( ,xn5p)44gSc ; 44mSc nat 52 48 V EC  Fe( ,xn1p )52 gMn ; 52 mMn 56 Mn 44 Sc EC  52 54 Mn 57 Fe có 4 đồng vị Fe (91. 72 %), Fe ( 5. 8 % ), Fe (2. 2 %), 5 8Fe (0 .28 %) Công thức tính hiệu chính suất lượng tạo thành hạt nhân b ( Yb) như sau: 𝑌𝑎 = 𝑌𝑏 = [ 𝑆𝑏 𝜀𝐼𝛾 − 𝑝𝑎 𝑌𝑎 𝜆𝑏 −𝜆𝑎 𝑆𝑎 (2. 15) 𝐴𝑎 𝐵𝑎 𝐶𝑎 𝜀𝐼𝛾 (𝜆𝑎 𝐴𝑎 𝐵𝑎 Ca  a Ab BbCb )] 1 Ab BbCb (2. 16) trong đó : Ya là suất lượng tạo thành hạt nhân a, Sa,... độ 26 chính xác của các kết quả thực nghiệm Trong nghiên cứu phản ứng quang hạt nhân trên bia Fe đã quan tâm tới các loại can nhiễu phóng xạ chủ yếu sau: - Can nhiễu do quá trình phân rã của các đồng vị đồng vị phóng xạ, ví dụ: nat Fe( ,xn )5 2Fe và nat Fe( ,xn2p)48Cr và nat Fe( ,xn5p)44mSc và nat Fe( ,xn1p )52 mMn và Sắt tự nhiên nat nat Fe( ,xn1p )52 Mn ; 5 2Fe nat Fe( ,xn3p)48V ; 48Cr nat EC  EC  Fe( ,xn5p)44gSc... 18.73 13.06 8 .27 12. 32 10. 85 23 .13 20 .0 20 .21 19. 75 17 .55 2. 76 4.73 5. 42 6 .57 6. 02 -18. 72 8 -13. 05 -8 .27 - 12. 31 -10. 85 109 47Ag 73Ta (,n) 47Ag108 181 (,n) 73Ta180 9.19 7 .57 16. 02 14. 72 4.76 5. 54 -9.19 -7 .57 Bằng sự so sánh tiết diện hấp thụ quang hạt nhân toàn phần quan sát được và các tiên đoán lý thuyết đã cho thấy sự hấp thụ lưỡng cực đóng vai trò chính trong vùng cộng hưởng khổng lồ 1 .2. 3 Cơ chế
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu phản ứng quang hạt nhân trên bia fe gây bởi chùm bức xạ hãm năng lượng cực đại 2 5 GEV, Nghiên cứu phản ứng quang hạt nhân trên bia fe gây bởi chùm bức xạ hãm năng lượng cực đại 2 5 GEV, Nghiên cứu phản ứng quang hạt nhân trên bia fe gây bởi chùm bức xạ hãm năng lượng cực đại 2 5 GEV

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay