Thuyết minh tổng hợp Quy hoạch chung Thành phố Cần Thơ

128 432 2
  • Loading ...
1/128 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 13:49

BỘ XÂY DỰNG PHÂN VIỆN QUY HOẠCH ĐÔ THỊ NÔNG THÔN MIỀN NAM _  _ QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG T.P CẦN THƠ THUYẾT MINH TỔNG HP Tháng 09- 2006 QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG THÀNH PHỐ CẦN THƠ (ĐẾN NĂM 2025) CHỦ NHIỆM ĐỒ ÁN TS-KTS Nguyễn Thiềm CHỦ TRÌ CÁC BỘ MÔN • : KINH TẾ - KIẾN TRÚC KTS Phạm Văn Cư KTS Trần Ngọc Thanh Thạc sỹ KT Nguyễn Thò Nam Phương • CBKT ĐẤT XÂY DỰNG : KS Trần Ngọc Bình • GIAO THÔNG : KS Trần Ngọc Bình KS Nguyễn Đình Tuấn • : KS Trương Quang Ninh • CẤP NƯỚC • THOÁT NƯỚC BẨN : KS • CẤP ĐIỆN Trương Quang Ninh : KS Phan Quốc Khánh QUẢN LÝ KỸ THUẬT • KINH TẾ - KIẾN TRÚC : TS.KTS Lê văn Nin • CBKT ĐẤT XÂY DỰNG : KS • GIAO THÔNG : KS Phan Thanh Hà • CẤP NƯỚC • THOÁT NƯỚC BẨN : KS • CẤP ĐIỆN : KS Phạm Hiếu Thảo Trần Anh Tuấn Đặng Thanh Mai : KS Nghiêm Bội Đức TP Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 09 năm 2006 Phân Viện Quy Hoạch Đô Thò Nông Thôn Miền Nam Giám đốc MỤC LỤC MỞ ĐẦU .4 Lý quy hoạch chung xây dựng thành phố Cần Thơ Các quy hoạch chung thành phố Cần Thơ CHƯƠNG ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG XÂY DỰNG TỔNG HP THÀNH PHỐ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN số nét Lòch sử hình thành phát triển đô thò: Hiện trạng kinh tế - xã hội thành phố Cần Thơ trạng xây dựng T.P Cần Thơ .25 Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật: .37 KẾT LUẬN 49 CHƯƠNG II .51 quy hoạch chung thành phố Cần Thơ đến năm 2025 tầm nhìn tới năm 2035 51 động lực phát triển kinh tế- xã hội thành phố .51 Xác đònh tính chất, động lực phát triển dự báo quy mô dân số T.P Cần Thơ .56 cấu phát triển không gian xây dựng thành phố tới năm 2025 61 Các tiêu kinh tế- kỹ thuật quy hoạch chung xây dựng thành phố Cần Thơ .71 Đònh hướng quy hoạch khu chức thành phố 72 đònh hướng quy hoạch xây dựng huyện ngoại thành 92 đònh hướng quy hoạch giao thông dài hạn 95 quy hoạch chuẩn bò kỸ thuật đất xây dựng 100 Quy hoạch cấp nước dài hạn ĐẾN NĂM 2025 102 quy hoạch thoát nước bẩn vệ sinh môi trường DÀI HẠN ĐẾN NĂM 2025 104 Quy hoạch cấp điện 106 Chương III .111 QUY HOẠCH XÂY DỰNG ĐT ĐẦU 111 xác đònh quy mô phát triển đợt đầu .111 Đònh hướng quy hoạch cải tạo phát triển khu đô thò tới năm 2015 113 đònh hướng Quy hoạch chung xây dựng khu vực ngoại thành 117 đònh hướng quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật đợt đầu 118 Các chương trình trọng điểm dự án đầu tư ưu tiên 124 Chương IV 126 QUẢN LÝ QUY HOẠCH VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 126 Công tác quản lý quy hoạch 126 Các giải pháp thực quy hoạch 126 Chương V: 128 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 128 MỞ ĐẦU Lý quy hoạch chung xây dựng thành phố Cần Thơ Các sở pháp lý – Nghò 22 kỳ họp thứ Quốc Hội khoá 11 phiên họp 12/2003 đònh thành lập T.P Cần Thơ trực thuộc Trung Ương từ 1/1/2004, theo Quyết đònh … Chính Phủ, thành phố Cần Thơ – đơn vò hành đời với quận huyện ngoại thò – Nghò số 21/NQ- BCT ngày 20/01/2003 Bộ Chính trò yêu cầu nhiệm vụ thành phố Cần Thơ tiến trình công nghiệp hoá, đại hoá nước nói chung đồng sông Cửu Long nói riêng – Nghò số 45-NQ/TW ngày 17/02/2005 Bộ Chính Trò xây dựng phát triển thành phố Cần Thơ thời kỳ công nghiệp hó, đại hoá đất nước nhấn mạnh “xây dựng T.P Cần Thơ thành thành phố loại I trực thuộc Trung Ương” − Điều 19 Luật xây dựng Việt Nam Quốc Hội thông qua Quyết đònh số 16/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003, có hiệu lực từ 1/7/2004 đònh chức nhiệm vụ UBND cấp tỉnh lập nhiệm vụ thực quy hoạch chung xây dựng − Quyết đònh số… Của Bộ trưởng Bộ Xây Dựng việc giao đơn vò tư vấn thực quy hoạch chung xây dựng T.P Cần Thơ Cơ sở thực tiễn − Được Chính Phủ đònh thành phố trung tâm vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long, nhu cầu xây dựng loại công trình đô thò với tính chất khác lớn Quy hoạch T.P Cần Thơ trực thuộc tỉnh Cần Thơ trước đáp ứng mặt không gian quy mô xây dựng − Với ranh giới quận, huyện mới, nhiều khu vực thành phố cần quy hoạch làm sở cho dự án đầu tư xây dựng khu chức thành phố sở hạ tầng kỹ thuật hạ tầng xã hội thành phố − Làm sở để thực quy hoạch chi tiết xây dựng thành phố, lập dự án đầu tư lónh vực xây dựng hạ tầng, công nghiệp, dân cư.v.v… .2 Các quy hoạch chung thành phố Cần Thơ – Đồ án quy hoạch chung Thành phố Cần Thơ lập năm 1995 - 2002 – Các hồ sơ dự án, đồ án nằm phạm vi thành phố cấp có thẩm quyền phê duyệt – Các văn pháp lý số liệu, tài liệu đòa phương cung cấp liên quan đến thay đổi đồ án quy hoạch chung năm 1993, 1991 Quy hoạch tổng thể KT-XH thành phố Cần Thơ, quy hoạch sử dụng đất đai, thống kê - dự báo phát triển kinh tế- xã hội.v.v… – Các chủ trương, sách Đảng, Nhà nước chiến lược phát triển kinh tế - xã hội – C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 08/2005/N§-CP ngµy 24 th¸ng 01 n¨m 2005 cđa ChÝnh phđ vỊ quy ho¹ch x©y dùng; – Căn vào Thông tư số 15/2005/TT- BXD Ngày 19 tháng năm 2005 hướng dẫn lập, thẩm đònh phê duyệt Quy hoạch Xây Dựng – Quy chuẩn xây dựng Việt Nam (Ban hành theo Quyết đònh số 682/BXD-CSXD ngày 14/12/1996 Bộ trưởng Bộ Xây dựng) – Bản đồ đòa hình, tỷ lệ 1/10.000, đồ đòa 1/10.000 loại đồ khác CHƯƠNG ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG XÂY DỰNG TỔNG HP THÀNH PHỐ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN Vò trí đòa lý: T.P Cần Thơ nằm bờ Tây sông Hậu- trung tâm đòa lý vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long Ranh giới cụ thể thành phố sau: − Phía Bắc giáp tỉnh An Giang − Phía Nam giáp tỉnh Hậu Giang − Phía Đông giáp tỉnh Vónh Long Đồng Tháp qua sông Hậu Giang − Phía Tây giáp Tỉnh Kiên Giang Diện tích tự nhiên thành phố khoảng 1390 km 2, quận nội thành gồm Ninh Kiều, Bình Thủy, Cái Răng Ô Môn khoảng 287km 2, huyện ngoại thành gồm Phong Điền, Cờ Đỏ, Vónh Thạnh Thốt Nốt khoảng 1103km2 Đòa hình – đòa mạo : Thành phố Cần Thơ nằm toàn đất có nguồn gốc phù sa sông Mê Kông bồi lắng hàng thiên niên kỷ tiếp tục bồi lắng thường xuyên qua nguồn nước có phù sa dòng sông Hậu Cao độ trung bình khoảng 1,00 – 2,00m dốc từ đất giồng ven sông Hậu, sông Cần Thơ thấp dần phía nội đồng Do nằm cạnh sông lớn, nên Cần Thơ có mạng lưới sông, kênh, rạch dày Bên cạnh đó, thành phố có cồn cù lao sông Hậu Cồn Ấu, Cồn Khương, Cồn Sơn, Cù lao Tân Lập Khí hậu : Cần Thơ nằm vùng khí hậu nhiệt đới - gió mùa với đặc trưng sau đây: Nhiệt độ không khí: − Nhiệt độ trung bình năm khoảng 26,8 o C − Nhiệt độ trung bình tháng cao năm gần đây: 35,50C (tháng 4/2001) − Nhiệt độ trung bình tháng thấp năm gần đây: 18,90C (tháng 1/2003) Lượng mưa − Lượng mưa trung bình năm: 1600mm (năm 2000 khoảng 1.911, năm 2004 khoảng 1.416mm) − Lượng mưa trung bình tháng cao nhất: 60,3mm (tháng 10/2000) − Lượng mưa trung bình tháng thấp nhất: 0mm (tháng 1,2,3 năm 2002; tháng 2,3 năm 2004.v.v…) Độ ẩm trung bình năm: − Độ ẩm trung bình năm 82% - 87% (thay đổi theo năm) − Độ ẩm trung bình tháng cao 91% − Độ ẩm trung bình tháng thấp 76% Gió: Gió có hướng chính: − Hướng Đông Bắc tháng 12 → (mùa khô ) − Hướng Tây Nam từ tháng - 10 (mùa mưa) − Tốc độ gió bình quân 1,8 m/s − Ít bão thường có giông, lốc vào mùa mưa Nắng : − Số nắng trung bình năm : 2.249,2h (N 2004) − Số nắng trung bình tháng cao 237,3h (tháng 3/2004) − Số nắng trung bình tháng thấp nhất:138h (tháng 8/2004) Điều kiện thủy văn : − Chiều dài T.P Cần Thơ tiếp giáp Sông Hậu khoảng 60 km với số cù lao lớn cù lao Tân Lập, cù lao Cồn u, Cồn Sơn số cồn nhỏ khác Sông Hậu đoạn qua Cần Thơ có chiều rộng khoảng 1,6km − Sông Cần Thơ sông lớn bắt nguồn từ khu vực nội đồng Tây sông Hậu Sông qua quận Ô môn, huyện Phong Điền, quận Cái Răng, Ninh Kiều.v.v…Chiều rộng sông từ 280-350m − Có 158 sông, rạch lớn nhỏ qua thành phố nối thành mạng đường thủy phụ lưu sông lớn Sông Hậu sông Cần Thơ Các sông rạch lớn khác rạch Bình Thuỷ, Trà Nóc, Ô Môn, Thốt Nốt, Kênh Tham Rôn nhiều kênh lớn khác huyện ngoại thành Thốt Nốt, Vónh Thạnh, Cờ Đỏ Phong Điền − Mùa lũ sông Cửu Long thường xảy từ tháng đến tháng 11 hàng năm, lưu lượng nước sông Hậu lên đến 35.000-40.000 m3/giây, mùa khô khoảng 1970m3/giây (tháng 4) − Cao độ lũ 5% đạt 2,15 m ; 1% - 2,21 m − Hệ thống sông rạch bò ảnh hưởng chế độ bán nhật triều MỘT SỐ NÉT VỀ LỊCH SỬ HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ: − Con người đãø có mặt ĐBSCL cách khoảng 3000 - 2500 năm gắn liền với thời kỳ biển lùi Tuy nhiên, chưa tìm thấy dấu tích tầng văn hóa cư trú cổ xưa, thay vào tàn tích, bồi tích, di vật vận động nước biển − Sang đầu công nguyên, văn hóa Óc Eo phát triển rộng khắp vùng Nam Bộ nói chung vùng ĐBSCL nói riêng từ kỷ thứ tới kỷ thứ thời kỳ hậu Óc Eo từ kỷ thứ tới kỷ thứ 10 Nền văn minh gắn với vương quốc Phù Nam nhóm cư dân Mã Laiđa đảo tạo nên để lại di chứng rực rỡ số khu vực khác có Cần Thơ Di chứng tiêu biểu đô thò cổ Óc Eo − Sau Phù Nam sụp đổ, “những người nông dân nghèo Khme từ Campuchia kéo vùng hoang vu ĐBSCL họ chiếm giồng cát lớn để tổ chức thành vùng môi sinh xã hội vùng đồng này” Tuy nhiên nhiều nguyên nhân khác tới kỷ 17 vùng đất vùng “vùng đất điểu thú quần hoang tuyệt vô nhân tích” mà di dân người Việt tìm thấy − Năm 1698, chúa Nguyễn Phúc Chu thiết lập hành người Việt “ lấy xứ Đồng Nai làm huyện Phước Long, dựng dinh Trấn Biên, lấy xứ Sài Côn làm huyện Tân Bình, dựng dinh Phiên Trấn Lúc này, khu vực Hà Tiên Mạc Cửu quản lý − Năm 1739, Mạc Thiên Tứ (con Mạc Cửu) lập đạo Long Xuyên, Kiên Giang, Trấn Giang, Trấn Di phía Tây Nam sông Hậu (tức vùng Bán đảo Cà Mau Tứ giác Long Xuyên ngày nay) − Năm 1808, nhà Nguyễn chia vùng ĐBSCL làm trấn Vónh Thanh, Đònh Tường Hà Tiên gồm phủ huyện Cần Thơ thuộc trấn Hà Tiên Cần Thơ thuộc huyện Vónh Đònh, Phủ Đònh Viễn, Trấn Vónh Thanh − Năm 1836 Chúa Nguyễn chia vùng ĐBSCL thành tỉnh gồm Đònh Tường, Vónh Long, An Giang Hà Tiên Cần Thơ thuộc huyện Phong Phú, phủ Tuy Biên tỉnh An Giang − Năm 1864 Pháp đánh chiếm tỉnh Miền Đông Nam Kỳ Đồng Nai – Gia Đònh – Đònh Tường đến năm 1867 Pháp đánh chiếm tỉnh miền tây Nam Kỳ (Vónh Long, An Giang, Hà Tiên), Nam Bộ trở thành thuộc đòa Pháp − Năm 1872 huyện Phong Phú nhập với Bến Tràng , phủ Lạc Hoá, tỉnh Vónh Long − 23/2/1876 Vùng Phong Phú tách để lập tỉnh Cần Thơ gồm quận tổng đặt lỵ sở (toà bố) Cần Thơ − Năm 1921 sau nửa kỷ thực dân Pháp xâm chiếm, đô thò Cần Thơ có 15 nghìn dân − Năm 1958 Đô thò Cần Thơ có đến 50 nghìn dân tỉnh lỵ tỉnh Cần Thơ sau đổi Tỉnh Phong Dinh − Năm 1972-1975 tỉnh lỵ Cần Thơ có quận, phường, dân số lên đến 300 ngàn dân; diện tích 14.129 Sau 30/4/1975 dân cư đô thò giảm 250.000 dân − Từ ngày 14 tháng 11/1992 đô thò thành phố Cần Thơ thành phố loại Thành phố Cần Thơ gồm 15 phường xã, 350 ngàn dân, nội thành 262.500 người, ngoại thành 87.500 người, đất xây dựng nội thò 4344 ha, ranh giới hành toàn thành phố 14.153,11 − Từ ngày 1/1/2004 thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương thức thành lập theo Nghò 22 kỳ họp th Quốc Hội khoá 11 phiên họp 12/2003 Quyết đònh … Thủ tướng Chính phủ Thành phố Cần Thơ có quận huyện ngoại thành HIỆN TRẠNG KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA THÀNH PHỐ CẦN THƠ Hiện trạng kinh tế: Tốc độ tăng trưởng chuyển dòch cấu kinh tế: Thành phố Cần thơ nằm khu vực trung tâm vùng ĐBSCL, vùng châu thổ trù phú nước lúa, ăn trái thuỷ sản Sản lượng lúa vùng chiếm tới 51% sản lượng lúa nước Trong giai đoạn 2001-2003, thành phố Cần Thơ đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế cao khoảng 12,29% Tốc độ tăng trưởng giúp Cần Thơ nâng giá trò GDP từ 4.543.436 triệu đồng vào năm 2000 lên 6.433.523 triệu đồng vào năm 2003 (giá cố đònh 1994), tức tăng gấp gần 1,5 lần (xem hình 1) So với tỉnh ĐBSCL, tố độ tăng trưởng Cần Thơ cao Tuy nhiên, so với số tỉnh, thành khác Bình Dương, Đồng Nai, Bà RòaVũng Tàu, Đà Nẵng, Hải Phòng.v.v… tốc độ tăng trưởng Cần Thơ Hình 1: GDP thành phố Cần Thơ (2000-2003) giá cố đònh 1994 Chuyển dòch cấu kinh tế: Kinh tế thành phố Cần Thơ chuyển dòch nhanh theo hướng công nghiệp dòch vụ GDP ngành công nghiệp tăng từ 31,3% năm 2000 lên 35,53% năm 2003 GDP ngành nông nghiệp tăng cao tỷ trọng ngành cấu kinh tế thành phố giảm dần từ 22,41% năm 2000 xuống 21,82% năm 2003 Hình 2: Chuyện dòch kinh tế ngành T.P Cần Thơ So sánh với tỉnh thành vùng kinh tế trọng điểm phía Nam tỷ trọng nông nghiệp thành phố Cần Thơ chiếm mức cao Ví dụ năm 2003, tỷ trọng nông nghiệp thành phố Hồ Chí Minh chiếm 1,56%, tỉnh Bà Ròa- Vũng Tàu – 2,9%, tỉnh Bình Dương khoảng 12% tỉnh Đồng Nai khoảng 17% Một nguyên nhân quan trọng việc tỷ trọng cao ngành nông nghiệp Cần Thơ đất đai nông nghiệp nông dân chiếm tỷ trọng lớn so với cấu đất đai lao động thành phố Đây thách thức cho việc trì tốc độ phát triển nhanh thành phố Cần Thơ (vì tăng trưởng cao ngành nông nghiệp mức 4-5%/năm làm giảm mức độ tăng trưởng chung thành phố) 10 + Xây dựng khu tái đònh cư đường 91B nhằm tái đònh cư hộ dân nằm dự án phát triển hạ tầng kỹ thuật hạ tầng xã hội thành phố + Cải tạo nâng cấp khu dân cư hữu theo hướng cải thiện điều kiện hạ tầng kỹ thuật đô thò + Phát triển khu dân cư cho khoảng 50- 70 ngàn dân tăng thêm khu vực đường Nguyễn văn Cừ, 91B, đường Đồng Khởi nối dài qua Bình Thuỷ sân bay.v.v… Các khu dân cư cần có tỷ lệ chung cư thích hợp- chiếm 30- 50% số hộ nhằm đại hoá lối sống đô thò thành phố + Từng bước di dời, tái đònh cư nhà sông rạch khu đô thò trung tâm Các khu chức khác - Xây dựng công viên văn hoá thành phố quận Bình Thuỷ đường Đồng Khởi nối dài Diện tích công viên Quy hoạch sử dụng đất (xem bảng 8) - - - Đất đai xây dựng đô thò khu đô thò trung tâm gồm quận Ninh Kiều Bình Thuỷ tới năm 2015 khoảng 5000 ha, chiếm khoảng 60% diện tích quỹ đất quận (không tích mặt nước sông, rạch) Trong diện tích này, đất dân dụng khoảng 2000 ha, khoảng 600ha đất xây dựng khu tái đònh cư đất đai phát triển dự án đô thò Đất khu dân cư nhà vườn nông thôn hữu có khoảng 550ha Trong tổng số đất dân dụng này, đất khu đô thò khoảng 1000ha, đất nông thôn khoảng 400ha Đất dân dụng khoảng 600- 650ha gồm đất đai xây dựng công trình hành chính, dòch vụ, sản xuất mang tính chất vùng, thành phố quận Đất dân dụng có khoảng 2400-2500ha chiếm gần 50% quỹ đất khu đô thò Trong diện tích này, đất giao thông đô thò giao thông đối ngoại chiếm khoảng 720ha (tính sân bay khoảng 500ha); đất dân cư ấp nằm bên khu đô thò khoảng 550ha, đất xanh, mặt nước khoảng 400ha (tính sân golf) đất chuyên dùng khác khoảng 600ha (quân sự, thuỷ lợi.v.v…).v.v… Cải tạo phát triển khu đô thò- cảng- công nghiệp Các khu sản xuất: - Hoàn thành đưa vào sử dụng cảng Cái Cui- cảng trung tâm vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long kho bãi phục vụ cảng Đưa vào khai thác khu công nghiệp Hưng Phú Phát triển khu dòch vụ 114 Hoàn thành đưa vào sử dụng trung tâm văn hoá Tây- Nam khu vực đầu cầu Quang Trung- quốc lộ 1A Hình thành trung tâm thương mại- dòch vụ khu đầu mối giao thông đầu cầu Cần Thơ Xây dựng trung tâm hành quận Cái Răng Xây dựng trung tâm chuyên ngành quận Hình thành tuyến đường ven sông Cần Thơ ven sông Hậu để tạo quỹ đất thu hút dự án phát triển dòch vu.ï Phát triển dự án khu dân cư - - - Dự kiến tới năm 2015, dân cư sống đô thò Cái Răng khoảng 70 ngàn dân, khoảng 25 ngàn dân sống thò trấn Cái Răng củ 45 ngàn dân sống khu đô thò Nam Cần Thơ Hiện có nhiều dự án phát triển khu dân cư khu vực Nam sông Cần Thơ Một số dự án triển khai, số dự án khác chờ đền bù giải phóng mặt Hướng điều chỉnh dự án khuyến khích xây dựng chung cư kết hợp dòch vụ trục đường đường gom quốc lộ 1A từ chân cầu Cần Thơ Cái Răng, quốc lộ 91B.v.v… Các khu dân cư hữu cần quy hoạch chi tiết để xác đònh khu giữ lại để đô thò hoá bước, khu di dời tái đònh cư để có thêm quỹ đất phát triển dự án xây dựng đô thò tương lai Các dự án phát triển khác Quy hoạch sử dụng đất Dự kiến đất đai đưa vào phát triển đô thò khoảng 2000ha chiếm khoảng 33% diện tích tự nhiên quận Cái Răng Trong diện tích này, đất đai dành xây dựng khu công nghiệp, cảng Cái Cui kho tàng ven sông Hậu khoảng 400ha; đất công trình kinh tế- xã hội mang tính chất thành phố khoảng 280-300ha Đất dân dụng cho khu đô thò khoảng 350 ha, đất đai cho làng nông nghiệp hữu giữ lại khoảng 650ha Đất giao thông tuyến đối ngoại, bãi đậu xe, bến xe liên tính.v.v… khoảng 110ha Đất công trình đầu mối kỹ thuật khác khoảng 20ha Ngoài ra, đất đai cho công viên, mặt nước đưa vào không gian phát triển khu chức đô thò khoảng 70ha, công viên văn hoá quận khoảng 20ha Các loại đất xây dựng khác Quốc Phòng, an ninh, thuỷ lợi khoảng 160h (xem bảng 9) 115 Cải tạo phát triển khu đô thò - công nghiệp (nặng) Nam Ô Môn Phát triển khu công nghiệp - - - Tập trung lấp đầy KCN Trà Nóc giai đoạn 2, tiếp tục mở rộng KCN Trà Nóc giai đoạn tới nhà máy nhiệt điện Ô Môn Diện tích mở rộng khoảng 150-200ha Các dự án thu hút đầu tư tập trung chủ yếu công nghiệp nặng khí (giao thông –vận tải- xây dựng, máy móc phục vụ nông nghiệp v.v…), sắt thép; mở rộng đa dạng hoá sản phẩm nhà máy xi măng.v.v… Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn vào hoạt động tạo điều kiện để thu hút dự án cần nhiều điện kể sử dụng nguồn khí đốt từ mỏ MP3- khơi biển Tây Phát triển khu trung tâm đô thò Trong tương lai, hình thành quốc lộ 91B 91C, đường quốc lộ 91 trở thành đường trung tâm khu đô thò Ô Môn Trung tâm quận Ô Môn quy hoạch ven quốc lộ 91 khu vực xây dựng hữu Sẽ phát triển khu trung tâm đô thò trung tâm văn hoá, trung tâm thể thao, trung tâm giải trí, công viên khu đô thò.v.v… Các trung tâm dòch vụ quy hoạch cụ thể khu vực phía Nam gắn với khu đô thò phục vụ công nhân KCN Trà Nóc Cải tạo phát triển khu dân cư Cải tạo nâng cấp khu vực thò trấn Ô Môn phường Châu Văn Liêm − Xây dựng khu đô thò phường Phước Thới ( phía Tây quốc lộ 91 đối diện với khu công nghiệp Trà Nóc) − Các làng nông nghiệp hữu nằm ranh giới đô thò giữ lại đô thò hoá bước hạ tầng kỹ đô thò − Quy hoạch khu chức khác Quy hoạch sử dụng đất đô thò (xem bảng 10) Đất đai xây dựng đô thò dự kiến khoảng 2000ha chiếm 40% diện tích tự nhiên khu vực phía Nam quận Ô Môn Khoảng 60% đất đai lại đất nông nghiệp, mặt nước, sông, rạch.v.v… Trong đất đai quy hoạch đô thò diện tích khu chức sau: − Đất phát triển công nghiệp – kho tàng khoảng 500ha chiếm 22% diện tích khu đô thò − Đất dân dụng khoảng 390-400ha chiếm 19-20%, bình quân khoảng 56m2/người 116 − Đất trung tâm thương mại, văn hoá, công viên, giải trí, trường đào tạo, dạy nghề.v.v… khoảng 230ha chiếm khoảng 11% − Đất đai ấp dân cư hữu giữ lại khoảng 500- 550ha − Đất đai công trình kỹ thuật hạ tầng khoảng 70ha, nhà máy điện Ô Môn khoảng 50ha − Đất giao thông đô thò bến bãi khoảng 70ha − Ngoài đất chuyên dùng khác đất quân sự, an ninh, thuỷ lợi.v.v…gần 200ha Quy hoạch khu đô thò - công nghệ đợt đầu Giai đoạn đầu giai đoạn đặt móng cho phát triển khu đô thò công nghệ Các khu chức dự kiến sau: − Tập trung phát triển khu trường đại học, viện nghiên cứu vùng, trung tâm nghiên cứu – chuyển giao.v.v… Diện tích phát triển khoảng 150ha quy hoạch gần với bờ sông Hậu thuộc phường Thới An Kiến nghò đưa trường đại học mang tính chất vùng vào khu vực Ngoài kêu gọi trường quốc tế tới đầu tư xây dựng trường − Phát triển bước đầu khu công nghệ cao với diện tích khoảng 200ha cạnh khu đào tạo-nghiên cứu khoa học Bước đầu phát triển trung tâm phần mềm Đồng Bằng Sông Cửu Long khu vực thu hút dự án công nghiệp công nghệ cao Khuyến khích trường, viện nghiên cứu xây dựng trung tâm sản xuất thử khu công nghệ − Xây dựng bước đầu sở hạ tầng xã hội cho khu đô thò công nghệ công trình dòch vụ thương mại, văn hoá, giải trí, khu nhà ở.v.v… cho chuyên gia công nhân kỹ thuật Khu có diện tích khoảng 300ha công trình dòch vụ khoảng 100 khu đô thò khoảng 200ha − Để tạo điều kiện cho khu đô thò công nghệ phát triển, cần xây dựng đường từ quốc lộ 91 vào khu đô thò Đoạn đường dài khoảng 5km ĐỊNH HƯỚNG QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG CÁC KHU VỰC NGOẠI THÀNH Khu vực ngoại thành Các trung tâm đào tạo − Trung tâm giáo dục đào tạo cấp vùng từ điểm xuất phát Đại học Cần Thơ, Đại học Sư phạm, Trung học nghề, Viện Lúa có diện tích khoảng 280ha xây dựng bên đại lộ 91B 117 − Đi vào hoạt động khu đô thò công nghệ với việc thu hút xây dựng trường đại học, viện nghiên cứu, sở công nghiệp kỷ thuật cao.v.v… − Xây dựng trường dạy nghề Cái Răng Ô Môn Trung tâm văn hoá, thể thao − Trung tâm văn hóa - TDTT Thành phố Cần Thơ Cồn Cái Khế chuyển giao bước cho quận Ninh Kiều − Xây dựng bước đầu khu liên hợp thể dục thể thao cấp vùng khu vực rạch Bình Thủy – Long Hòa – Long Tuyền bên trục đại lộ 91B − Khu hội chợ quốc tế (15ha) trung tâm thể dục thể thao cồn Cái Khế Trung tâm thương mại Các trung tâm thương mại , dòch vụ cấp vùng tuyên sông Hậu , sông Cần Thơ , rạch Bình Thủy , siêu thò tổng hợp Hưng Phú , Cái Khế , Bình Thủy , Trà Nóc , trục đại lộ 91B đường trục Mậu Thân Trung tâm y tế − Lấy khu vực bệnh viện đa khoa 700 giường làm trung tâm y tế vùng ĐBSCL − Kêu gọi đầu tư xây dựng bệnh viện tư nhân chất lượng cao, kể bệnh viện quốc tế Quy hoạch khu đô thò : − Kết hợp mở rộng mạng giao thông đô thò với chỉnh trang kiến trúc, nâng cấp hệ thống công trình hạ tầng cho khu dân cư hữu quận, đặc biệt quận Ninh Kiều, Bình Thuỷ − Giải đất đònh cư, tái đònh cư − Xây dựng khu đô thò theo dự án phê duyệt − Xây dựng khu đô thò chất lượng cao khu đô thò công nghệ ĐỊNH HƯỚNG QUY HOẠCH HỆ THỐNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐT ĐẦU Đònh hướng quy hoạch hệ thống giao thông Giao thông vùng : − Đường : Cầu sông Hậu, QL, QL.91B kéo dài, QL.91A − Đường thủy: khai thác cảng quốc tế Hòang Diệu (1-2 triệu tấn/năm) xây dựng cảng xuất Hưng Phú - Cái Cui − Hàng không : khôi phục mở rộng sân bay quốc tế Trà Nóc cho vùng Giao thông đô thò: – Xác đònh lại lộ giới số tuyến đường khu vực đề nghò phương án điều chỉnh cho hợp lý theo tiêu chuẩn đô thò loại I – Mở số tuyến đường phố quận 118 – Tổ chức hệ thống giao thông công cộng bến bãi dừng xe, đỗ xe gửi xe đô thò, đưa bến xe liên tỉnh ven nội thò – Tổ chức xây dựng cải tạo số nút giao thông phức tạp quan trọng Thành phố nút cầu sông Hậu, cầu Cái Răng, cầu Trà Nóc Đònh hướng quy hoạch Chuẩn bò kỹ thuật đất xây dựng : – Xác đònh cao độ xây dựng cho khu vực khác – Xác đònh sông, kênh, rạch cần giử cho việc thoát nước mưa đợt đầu – Cải tạo hệ thống thoát nước hữu, thay dần mương hở cống tròn chống ngập úng cho khu trung tâm hữu – San xây dựng tuyến mương cống thoát nước mưa khu vực phát triển đô thò – Kè số đoạn bờ sông, rạch chống xói lở tạo cảnh quan đô thò 10 Quy hoạch cấp nước nắn hạn đến năm 2015 Cơ sở qui hoạch: -Căn đồ điều chỉnh qui hoạch chung Cần Thơ đến năm 2015 -Căn đồ trạng cấp nước thành phố Cần Thơ -Các dự án phát triển nguồn cấp nước dự kiến xây dựng thêm nhà máy cấp nước đến năm 2015 - 2025 -Dân số dự kiến phát triển đến năm 2015 : 1.300.000 người (Nội thò :630.000 người – Ngọai thò : 670.000 người) -Diện tích khu công nghiệp phát triển đến năm 2015 : 1000-1250 Ha Phương hướng cấp nước: - Nguồn nước: Chủ yếu sử dụng nguồn nước mặt sông Hậu, sông Cần Thơ kết hợp bổ sung giếng khoan sâu từ 150-180 m hữu An Bình-An ThớiBình Thủy - Nhu cầu dùng nước: a- Khu dân cư nội thò (630.000 người) : +Tiêu chuẩn cấp nước :200 lít/người /ngày +Nước thất thoát rò rỉ: cố gắng giảm xuống 25% (2015) ,23%(2025) theo báo cáo đònh hướng cấp nước cty cấp nước Cần Thơ đến 2020 +Tiêu chuẩn cấp nước khu công nghiệp tập trung :40 m3/ha +Tổng lượng nước cấp cho sinh hoạt : Qsh= (150.000 -160.000)m3/ngày +Tổng lượng nước cấp cho công nghiệp:Qcn= (40.000 -50.000) m3/ngày b- Các khu thò trấn huyện lỵ ( ngoại thò) :Từ 80.000 – 90.000 người +Tiêu chuẩn cấp nước :120-150 lít/người /ngày 119 - Phương án cấp nước: Theo tài liệu công ty cấp nước thành phố Cần Thơ, công suất nhà máy cấp nước quận nội ô khoảng 100.000m3/ngày huyện ngoại thành khoảng 10.000m3/ngày (bao gồm nguồn nước ngầm khỏang 5000m3/ngày xí nghiệp khai thác) Như đáp ứng khỏang 30 % nhu cầu sử dụng nước theo qui hoach Để cung cấp đầy đủ nguồn nước theo tính toán cho khu dân cư khu công nghiệp , sau tham khảo thêm đònh hướng cấp nước dự án xây dựng nhà máy nước thành phố phê duyệt, phương án cấp nước bao gồm giải pháp sau : ()a Ở quận nội thò : +Tăng công suất NMN hữu đến năm 2015: -NMN Cần Thơ 1: Giữ nguyên công suất hữu:ø 40.000m3/ngày -NMN Cần Thơ 2: Từ 40.000m3/ngày lên 50.000m3/ngày(2015) -NMN Trà Nóc: Từ 10.000m3/ngày lên 40.000m3/ngày(2015) -NMN Thốt Nốt: Từ 4.000m3/ngày lên 10.000m3/ngày(2015) +Xây dựng thêm nhà máy nước : -NMN Hưng Phú: Q(2015)= 40.000m3/ngày -NMN Hưng Thạnhù:Q(2015)= 20.000m3/ngày -NMN Thuận Hưng:Q(2015)=10.000m3/ngày ()b Ở khu dân cư thò trấn huyện lỵ : + Thò trấn Cờ Đỏ: Dân số (2015):20.000 người -NMN Cờ Đỏ: Từ 1.500m3/ngày tăng lên 3.000m3/ngày(2015) + Thò trấn Thới Lai: Dân số (2015):10.000 người -NMN Thới Lai: Từ 2.500m3/ngày tăng lên 3.000m3/ngày + Thò trấn Thạnh An: Dân số (2015):10.000 người -NMN Thạnh An: Từ 500m3/ngày tăng lên 1500m3/ngày + Thò trấn Vónh Thạnh :Dân số (2015):8.000 người -NMN Vónh Thạnh: Từ 500m3/ngày lên 1000m3/ngày (Xem vò trí xây dựng vẽ cấp nước kèm theo) Với tính toán nguồn nước cấp thoả mãn đô thò phát triển thành phố đến năm 2015, cụ thể công suất cấp nước phân bố sau : +Khu I: Đô thò trung tâm: Số dân 350.000 người - Công nghiệp: 50 Qsh=90.000 m3/ngày - Qcn = 2000 m3/ngày +Khu II: Đô thò cảng-công nghiệp Nam Cần Thơ Cảng công nghiệp : 300 Ha - Số dân 70.000 người Qsh = 18.000 m3/ngày , Qcn = 12.000 m3/ngày +Khu III: Đô thò công nghiệp nặng Ô Môn Công nghiệp : 450 Ha - Số dân 70.000 người Qsh = 18.000 m3/ngày , Qcn = 18.000 m3/ngày 120 +Khu IV: Đô thò công nghệ Công nghệ kỷ thuật cao: 200 Ha - Số dân 30.000 người Qsh =7.000 m3/ngày , Qcn = 8.000 m3/ngày +Khu V: Đô thò dòch vụ công nghiệp Thốt Nốt Công nghiệp : 200 Ha - Số dân 70.000 người Qsh = 18.000 m3/ngày , Qcn = 8.000 m3/ngày +Khu VI: Đô thò du lòch sinh thái vườn Phong Điền : Công nghiệp : 50 Ha - Số dân 40.000 người Qsh = 10.000 m3/ngày - Qcn = 2.000 m3/ngày 11 Quy hoạch thoát nước bẩn vệ sinh môi trường Cơ sở qui hoạch: -Căn đồ điều chỉnh qui hoạch chung thành phố Cần Thơ giai đoạn ngắn hạn đến năm 2015 ,dài hạn đến năm 2025 -Dự án qui hoạch hệ thống thoát nước thải xử lý nước thải khu vực quận Ninh Kiều công ty CES Đức thiết kế -Dân số dự kiến phát triển đến năm 2015: 1.300.000 người (Gồm :Nội thò 630.000 người , Ngọai thò 670.000 người ) -Diện tích khu công nghiệp phát triển đến năm 2015 : 1000-1250 Ha -Tiêu chuẩn thải nước = 70-80% Tiêu chuẩn cấp nước -Tiêu chuẩn thải nước công nghiệp : 30 m3/ha -Tổng lượng nước thải: + Khu nội thò : Q= 100.000 m3/ngày + Các trung tâm thò trấn huyện lỵ : Q=10.000 m3/ngày + Các khu công nghiệp : Q = 37.000 m3/ngày Giải pháp qui hoạch : Do thành phố trãi dài gần 50 km tạo thành khu đô thò lớn, giải pháp qui hoạch hệ thống thoát nước bẩn đến năm 2015 phân gồm khu vực sau: - Khu I :Khu đô thò trung tâm: (Dân số 350.000 người ) Tổng lượng nước bẩn Q=50.000 m3/ngày, chia làm khu vực: +Khu dân cư quận Ninh Kiều: Tập trung Trạm xử lý số 1: Q=36.000m3/ngày F=5 thải sông Hậu ,vò trí đặt Hưng Phú Đây dự án qui hoạch hệ thống nước bẩn xử lý nước bẩn công ty CES Đức thiết kế (xem vẽ kèm theo) +Khu dân cư quận Bình Thủy: Tập trung Trạm xử lý số 2: Q(15)=15.000m3/ngày Q(25)=35.000m3/ngày F=5 thải sông Bình Thủy, vò trí xã Long Tuyền 121 - Khu II :Khu đô thò cảng công nghiệp Nam Cần Thơ :( 70.000người –CN:300 ) +Khu dân cư thuộc quận Ninh Kiều: Tập trung Trạm xử lý số 1: Q=36.000m3/ngày F=5 thải sông Hậu +Khu công nghiệp Hưng Phú: Tập trung Trạm xử lý CN 1: Q(15)=9.000m3/ngày Q(25)=16.000m3/ngày F=2 (Theo qui hoạch khu CN Hưng Phú &2 Tỉnh phê duyệt) - Khu III :Khu đô thò công nghiệp nặng (Ô Môn – Trà Nóc ): ( Dân số :70.000 người , Công nghiệp : 450 ) -Lượng nước thải sinh hoạt Q=10.000 m3/ngày Tập trung trạm xử lý số 3: Q(15)=10.000m3/ngày Q(25)=20.000 m3/ngày F=3 thải rạch -Lượng nước thải công nghiệp Q= 13.500 m3/ngày Tập trung trạm xử lý CN 2:Q(15)=13.500m3/ngàyQ(25)=24.000 m3/ngày F=3 thải sông Hậu -Khu IV:Khu đô thò công nghệ:(Dân số 30.000 người – CN : 200 ) -Lượng nước thải sinh hoạt Q= 4500 m3/ngày Tập trung trạm xử lý số 4: Q(15)=4500m3/ngày Q(25)=12.000 m3/ngày F=3 thải rạch Cần Thơ -Lượng nước thải công nghiệp Q= 6.000 m3/ngày Tập trung trạm xử lý CN 3: Q(15)=6.000m3/ngày Q(25)=12.000 m3/ngày F=2 thải sông Hậu -Khu đô thò dòch vụ công nghiệpThốt Nốt: (Dân số 70.000 người CN: 200 ) -Lượng nước thải sinh hoạt Q= 10.000 m3/ngày Tập trung trạm xử lý số 5: Q(15)=10.000m3/ngày Q(25)=15.000 m3/ngày F=2 thải sông Hậu -Lượng nước thải công nghiệp Q= 6.000 m3/ngày Tập trung trạm xử lý CN số 4: Q(15)=6.000m3/ngày Q(25)=12.000 m3/ngày F=2 thải sông Hậu - Khu VI: Khu đô thò du lòch sinh thái vườn: (Dân số 40.000 người) Tập trung trạm xử Q(25)=10.000m3/ngày( F=2 ha) lý số : Q(15)=6.000m3/ngày - Các thò trấn huyện lỵ ngọai thò : -Thò trấn Cờ Đỏ : Dân số đến năm 2015: 20.000 người Xây dựng trạm xử lý:Q(15)=2.000m3/ngày Q(25)=3.000m3/ngày(F=1.5 ha) -Thò trấn Thới Lai : Dân số đến năm 2015: 10.000 người 122 Xây dựng trạm xử lý: Q(15)=1000m3/ngày Q(25)=2.000m3/ngày( F=1 ha) -Thò trấn Thạnh An : Dân số đến năm 2015: 10.000 người Xây dựng trạm xử lý: Q(15)=1000m3/ngày-Q(25)=1.500m3/ngày(F=0.7 ha) -Thò trấn Vónh Thạnh : Dân số đến năm 2015: 8.000 người Xây dựng trạm xử lý: Q(15)=800m3/ngày Q(25)=2.000m3/ngày( F=1 ha) +Nước bẩn từ nhà dân, công trình công cộng phải xử lý bể tự hoại trước thải cống thu gom trạm xử lý Nước bẩn xử lý phải đạt tiêu chuẩn TCVN 5942:1995 đổ sông rạch +Nước bẩn khu công nghiệp phải xử lý giai đoạn nơi sản xuất theo qui đònh ban Quản lý trước thải vào cống thu gom trạm xử lý công nghiệp Nước bẩn xử lý phải đạt tiêu chuẩn TCVN 6980:2001 (cột B) đổ sông rạch Giải pháp vệ sinh môi trường : - Rác : Tổng lượng rác khỏang 1000 Tấn/ngày (bao gồm khu dân cư khu công nghiệp), để giải hết nguồn rác thải ngày cần thực biện pháp sau: + Tăng cường nhân vật lực tương ứng để thu gom vận chuyển hết rác ngày + Riêng khu công nghiệp phải có trạm phân lọai xử lý rác sơ trước vận chuyển bãi rác thành phố +Bãi rác: Dự kiến bố trí bãi rác cho khu vực nội thành huyện ngọai thành -Cho quận nội thành: Bãi rác F=120 Ha (2015) xã Trường Thành cách trung tâm thành phố 15km, dự kiến tương lai khỏang 200 Ha (2025) -Cho cacù huyện ngọai thành: Bãi rác F=20 Ha (2015) xã Thạnh Lộc huyện Thốt Nốt, dự kiến tương lai khỏang 50 Ha (2015) +Cần xây dựng nhà máy chế biến rác với công nghệ đại, tiên tiến hạn chế đến mức thấp ô nhiễm môi trường rác thải gây - Nghóa đòa : Ngòai nghóa trang Liệt só thành phố quận huyện, đề nghò xây dựng nghóa trang tập trung F=350 Ha công viên vónh hằng, vò trí xã Đònh Môn(Ô Môn) cách trung tâm thành phố 15 km phục vụ cho dân cư nội thành phía Nam nghóa trang F= 50 xã Thạch Nhất huyện Thốt Nốt cho khu dân cư ngoại thành phía Bắc 123 12 Đònh hướng quy hoạch Cấp điện chiếu sáng công cộng : + Chỉ tiêu cấp điện đợt đầu (2015) : 1.000 KWh/người/năm + Về nguồn : Khai thác hiệu trạm hữu, Tính toán nhu cầu để xây dựng thêm trạm + Về lưới điện : Trước mắt sử dụng lưới 15 KV Giai đoạn 2004 2010 chuyển toàn lưới điện sang cấp 22 KV + Hiện đại hệ thống đèn chiếu sáng công cộng đường phố, công viên khu vực công cộng khác + Quy hoạch hệ thống cung cấp xăng, dầu, ga khí đốt, bảo đảm thuận tiện, an toàn vệ sinh môi trường CÁC CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM VÀ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ ƯU TIÊN 13 Công trình nhà nước tạo lực cho thành phố Hoàn thành tiến độ dự án lớn Chính Phủ thành phố Cần Thơ − − − − − Sân bay quốc tế Cần Thơ vào hoạt động năm 2008 Cầu Cần Thơ đường dẫn Quốc lộ 91B 91 nối dài Đường Hồ Chí Minh qua Vàm cống phía Bắc thành phố Cảng nước sâu Đồng Bằng Sông Cửu Long có cảng Cái Cui Các công trình kiến nghò − Nghiên cứu chế, sách để Đồng Bằng Sông Cửu Long nói chung T.P Cần Thơ nói riêng lên công nghiệp hoá, đại hoá theo kòp tiến trình chung nước − Đầu tư xây dựng trung tâm văn hoá Tây- Nam − Đầu tư xây dựng trung tâm thể dục thể thao vùng − Nghiên cứu đường sắt từ T.P Hồ Chí Minh Cần Thơ − Nghiên cứu tuyến đường cao tốc từ T.P Cần Thơ Châu Đốc Chương trình xây dựng sở kinh tế tạo động lực phát triển − Xây dựng khu công nghiệp nhằm thu hút đầu tư nước − Khuyến khích thu hút dự án đầu tư xây dựng sở hạ tầng khu đô thò mới, sở sản xuất kinh doanh dòch vụ tổng hợp − Xây dựng trung tâm hành dòch vụ quận − Xây dựng khu đô thò phê duyệt dự án đầu tư quy hoạch chi tiết Chương trình cải tạo, nâng cấp phát triển sở hạ tầng 124 − Nâng cấp hệ thống đường nội thò − Nâng cấp nhà máy nước hệ thống đường ống phân phối nội thò − Cải tạo hệ thống thoát nước (mưa, nước bẩn) nội thò − Cải tạo hệ thống mạng lưới phân phối điện Cải tạo chỉnh trang nội thò − Cải tạo chỉnh trang khu trung tâm − Xây dựng số điểm dân cư phục vụ công tác di dời, giải toả nội thò 125 Chương IV QUẢN LÝ QUY HOẠCH VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN Công tác quản lý quy hoạch Nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng thành phố tạo sở pháp lý đònh hướng phát triển không gian xây dựng thời gian gắn hạn dài hạn tới năm 2025 Bản chất quy hoạch tạo dựng môi trường thuận lợi để thành phố thu hút đầu tư, tạo việc làm, tăng trưởng bền vững kinh tế Bên cạnh đó, quy hoạch đề xuất mô hình tổ chức không gian để xây dựng khu chức đô thò hợp lý, bảo đảm tính đại có kế thừa phát huy đặc điểm điều kiện tự nhiên- kinh tế – xã hội truyền thống thành phố nhằm đáp ứng tốt điều kiện ở, lại nghó nghơi giải trí nhân dân Để ý tưởng tốt đẹp quy hoạch trỡ thành thực, vấn đề quản lý quy hoạch quan trọng Công tác trách nhiệm tổ chức quyền cấp thông quan quan sở, ban ngành tỉnh, quận phường , xã Để quản lý xây dựng thuận lợi cần thiết phải: − Uỷ ban nhân dân cấp có trách nhiệm tổ chức cơng bố đồ án quy hoạch chung xây dựng thị duyệt thuộc địa giới hành quản lý − Cơ quan quản lý xây dựng cấp có trách nhiệm cung cấp thơng tin địa điểm xây dựng, giới xây dựng, giới đường đỏ, cốt xây dựng, chứng quy hoạch xây dựng thơng tin khác liên quan đến quy hoạch tổ chức, cá nhân có u cầu phạm vi đồ án quy hoạch xây dựng quản lý Uỷ ban nhân dân cấp có trách nhiệm tổ chức việc tiếp nhận, xử lý cung cấp thơng tin có u cầu .2 Các giải pháp thực quy hoạch Sau quy hoạch phê duyệt cần có giải pháp thực hợp lý nhằm thúc đẩy nhanh trình xây dựng môi trường phát triển bền vững thành phố Về công tác quy hoạch − Cần thực quy hoạch chung xây dựng khu đô thò với đồ tỷ lệ 1/5000 để xác đònh cụ thể khu chức đô thò, tiêu kinh tếkỹ thuật mật độ xây dựng, tầng cao xây dựng, cao độ xây dựng hệ thống đường sở hạ tầng đô thò khác.v.v… − Trong khu dân cư hữu cần thực quy hoạch chi tiết 1/2000 nhằm xác đònh lộ giới tất tuyến đường, cao độ xây dựng 126 − Tại khu trung tâm đô thò đường trục cần thực đồ án thiết kế đô thò nhằm tạo mỹ quan, trật tự, đại.v.v… không gian kiến trúc quy hoạch Về triển khai dự án phát triển đô thò − Thành phố phát triển nhờ có dự án phát triển xây dựng thành phố Vì vậy, việc kêu gọi, khuyến khích, ưu đãi khuôn khổ cho phép dự án đầu tư cần thiết − Khó khăn lớn dự án phát triển đô thò Cần Thơ nói riêng, nhiều tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long nước nói chung đền bù giải phóng mặt Tỉnh cần có sách thống có vận động lớn với nhân dân việc đền bù giải phóng mặt nhằm hình thành dự án nâng cấp xây dựng khu đô thò − Cần thực quy hoạch chung xây dựng khu đô thò với đồ tỷ lệ 1/5000 để xác đònh cụ thể khu chức đô thò, tiêu kinh tếkỹ thuật mật độ xây dựng, tầng cao xây dựng, cao độ xây dựng hệ thống đường sở hạ tầng đô thò khác.v.v… − Trong khu dân cư hữu cần thực quy hoạch chi tiết 1/2000 nhằm xác đònh lộ giới tất tuyến đường, cao độ xây dựng − Tại khu trung tâm đô thò đường trục cần thực đồ án thiết kế đô thò nhằm tạo mỹ quan, trật tự, đại.v.v… không gian kiến trúc quy hoạch Về nguồn vốn phát triển đô thò Là đô thò trực thuộc Trung Ương trung tâm Đồng Bằng Sông Cửu Long , Cần Thơ có nhiều lợi để thu hút đầu tư dự án từ Trung Ương đến đòa phương, đặc biệt doanh nghiệp nước Với lợi đó, nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng thành phố Cần Thơ trước hết khai thác quỹ đất Tuy nhiên để có lợi đó, nhà nước cần quan tâm đầu tư sớm số công trình hạ tầng kỷ thuật đầu mối sân bay, bến cảng, cầu, đường v.v… đònh Thủ Tướng Chính Phủ Các dự án hạ tầng kỹ thuật đặc biệt giao thông phải tạo sức hấp dẫn để dự án ven đường đảm bảo nuôi đường sở hạ tầng đường Sức đóng góp dân chủ trương nhà nước với nhân dân làm động lực quan trọng việc nâng cấp đô thò 127 Để phát triển khu đô thò công nghệ, Cần Thơ cần phải xin phép Chính Phủ cho vay vốn để đền bù giải phóng mặt bằng, xây dựng công trình hạ tầng thiết yếu, sau mời gọi đầu tư để thu hồi vốn vay Chương V: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ − Kiến nghò Hội đồng thẩm đònh quy hoạch Bộ Xây Dựng xem xét, thẩm đònh để trình Chính Phủ phê duyệt theo luật đònh 128
- Xem thêm -

Xem thêm: Thuyết minh tổng hợp Quy hoạch chung Thành phố Cần Thơ, Thuyết minh tổng hợp Quy hoạch chung Thành phố Cần Thơ, Thuyết minh tổng hợp Quy hoạch chung Thành phố Cần Thơ, ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG XÂY DỰNG TỔNG HP THÀNH PHỐ, ..1. Hiện trạng phát triển và phân bố ngành công nghiệp:, ..3. Hiện trạng phát triển ngành nông, lâm, thuỷ sản:, ..4 Hiện trạng xã hội:, ..4. Hiện trạng lao động., ..5 Hiện trạng sử dụng đất :, ()d Hiện trạng xây dựng nhà ở., ..7 Hiện trạng lưới điện :, ()c Các đòa chỉ gây ô nhiễm:, ..15. Nhận xét hiện trạng :, ..1 Quan hệ của thành phố Cần Thơ và khu vực xung quanh, ..4 Dự báo quy mô phát triển dân số của thành phố:, ..3. Phương án 2- phương án chọn: Phát triển thành phố vừa tập trung vừa theo cơ cấu chuỗi đô thò., ..4. Cơ cấu sử dụng đất phương án chọn., ()a Quan điểm về quy hoạch sử dụng đất:, ..11. Tính toán cân bằng đất đai xây dựng., ()b Trục chính khu vực:, ..3. Phương án cấp nước:, ..26 Phụ tải điện :, ..2. Các công trình kiến nghò mới

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay