Vocabulary boosters grade 4 workbook

30 217 0
 • Loading ...
1/30 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 13:42

Tiếng Anh và mức độ quan trọng đối với cuộc sống của học sinh, sinh viên Việt Nam.Khi nhắc tới tiếng Anh, người ta nghĩ ngay đó là ngôn ngữ toàn cầu: là ngôn ngữ chính thức của hơn 53 quốc gia và vùng lãnh thổ, là ngôn ngữ chính thức của EU và là ngôn ngữ thứ 3 được nhiều người sử dụng nhất chỉ sau tiếng Trung Quốc và Tây Ban Nha (các bạn cần chú ý là Trung quốc có số dân hơn 1 tỷ người). Các sự kiện quốc tế , các tổ chức toàn cầu,… cũng mặc định coi tiếng Anh là ngôn ngữ giao tiếp. 0123456378  99999 9 99 99 999999999999999  0123467869 49 234567859:?9= @ABACDAEFGI JEKAELBGI JEMNAOPFGQRDMKSGKDFTAEEFUKPAEV WXPABG TAEYZEUKPAEGI [\FCAGPKPAEG JA\]JE]I JJXYFUKP^FGI _FOMKP^F_MEULSG_FOMKP^FJXYFUKP^FGI JXYFUKP^FJXJOFEULQ`K\AEOJXYFUKP^FGI J\FaAZMbAAXTNMZGFcFKFUKP^FVI `FEKFEUFc\FGGdeCI JX^F\fG gD\FFTDFF\GhA\WEKF\YFUKPAEGiI cPMO\MBBPEO`FEKFEUFGQJNPUFSGJX^FEKZ\FGPERAEXF\NMEXI jklmnonpqmksojstuvkmnsw xwyzkl{|kkmy }~qyqwxwyzkl{|kkm (! &) *+ *%,-  !.#% %'&!&! & /00)))& !0& 1#%0  ! "##$%$&%&'& !"# 8+7+06+3&4$-&9+-:4%6$%4+,3:%6&4$7&;&-&3%7&$32354? V @ABCDCFDGHCIFBJKFLGLMFLJDBJCFDNMHIDMALOBPDPQRNDCFDMBICSADHNHITSDU $%&())))))))))))))))))))))))) *+,-()))))))))))))))))))))))) +/&()))))))))))))))))))))))) 01$23())))))))))))))))))))))) 4+())))))))))))))))))))))))) /3256%()))))))))))))))))))))) 7&&%())))))))))))))))))))))) 08145 34 0123425789 25 34 1224 01231456 789 8  99 9 91 1 01235126783397 9555 3 91 15126783397 JKLMNLJOPKLQ "#$%&$'()#$*,-./#-0*(1,(%#)$/#-0*,$021-,*.*(#3.(1.-)$*.$(.$'.*4 51.6#*('#66#$78&*.0'#$%&$'()#$*,- 9:;?,$0@A4 B(1.-'#$%&$'()#$*,-.CD#-[...]... 01235126783397 9555 3 91 15126783397 m43n*)#+ > ?> @AB "#$%&')*+',)-./-$01-)&+'/)-#0%&&%-23*)'+' 43 )4) '%0$ +45 '3)*+'6 CDFGFHIJKLHJJMNGHOGHJPDQMHQDRJSTUJPDVWXXZ[V\]][XLHFKDHJJPRMUOPKGJPGJ^ CDRNQGDHQD_LGR`RMaDQJbXccdZ[edefdbZc\]d[gbLTMhDJPDRDNJ^ CDNJLiDFPMjDTDQLUNDPDKLN_DDkGHOLkGJJkD\fd[gXZ[l[eXZ[g^ 7*)8)2$ 049 * +43 )45 % 943 $-1*+2*+'+ -4' +)03$#$%&6 7%- :4; +)
- Xem thêm -

Xem thêm: Vocabulary boosters grade 4 workbook, Vocabulary boosters grade 4 workbook, Vocabulary boosters grade 4 workbook

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay