CÔNG TÁC CÁN BỘ CỦA TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG VÀ NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC CÁN BỘ

50 321 2
  • Loading ...
1/50 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 13:31

CÔNG TÁC CÁN BỘ CỦA TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG VÀ NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC CÁN BỘ Khái niệm: •LUẬT CÁN BỘ CÔNG CHỨC ngày 13/11/2008 •Điều Cán bộ, công chức Cán công dân Việt Nam, bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm giữ chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ quan Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức trị - xã hội trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau gọi chung cấp tỉnh), huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau gọi chung cấp huyện), biên chế hưởng lương từ ngân sách nhà nước Công chức công dân Việt Nam, tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh quan ĐCSVN, Nhà nước, tổ chức trị - xã hội trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện; Trong quan, đơn vị thuộc QĐND mà sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng; Trong quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân mà sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp Trong máy lãnh đạo, quản lý ĐV nghiệp công lập ĐCSVN, Nhà nước, tổ chức trị - xã hội (sau gọi chung đơn vị nghiệp công lập), biên chế hưởng lương từ ngân sách nhà nước; Đối với công chức máy lãnh đạo, quản lý đơn vị nghiệp công lập lương bảo đảm từ quỹ lương đơn vị nghiệp công lập theo quy định pháp luật Cán xã, phường, thị trấn (sau gọi chung cấp xã) công dân Việt Nam, bầu cử giữ chức vụ theo nhiệm kỳ Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, người đứng đầu tổ chức trị - xã hội; công chức cấp xã công dân Việt Nam tuyển dụng giữ chức danh chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã, biên chế hưởng lương từ ngân sách nhà nước  Xây dựng ĐNCB chủ chốt: - Cán chủ chốt sở: + Bí thư, phó bí thư Đảng uỷ + Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân + Những người đứng đầu Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc đoàn thể trị xã hội (Đoàn niên, Phụ nữ, Hội nông dân, Hội cựu chiến binh ) - Đội ngũ cán chuyên môn:(công chức cấp xã) + Trưởng công an xã + Xã đội trưởng + Cán văn phòng, địa chính, tài chính, kế toán, tư pháp, văn hoá xã hội LUẬT VIÊN CHỨC ngày 15/11/2010 Điều Viên chức: Viên chức công dân Việt Nam tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc đơn vị nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc, hưởng lương từ quỹ lương đơn vị nghiệp công lập theo quy định pháp luật Vị trí, vai trò cán Cán góp phần nâng cao lực lãnh đạo sức chiến đấu tổ chức sở Đảng Cán người góp phần xây dựng Đảng vững mạnh Chính trị, tư tưởng, tổ chức: XDĐ: Chính trị: xây dựng đlối, chủ trương, CS Tư tưởng : tuyên truyền, GD cho tất ĐV, QC học tập quán triệt Tổ chức : Bộ máy Xây dựng ĐNCB (vđề then chốt) Xây dựng ĐN đảng viên Vị trí, vai trò cán bộ…tt Cán góp phần thực thắng lợi đường lối đổi đất nước, đẩy mạnh thời ký CNH, HĐH => Hồ Chí Minh: “CB gốc công việc, công việc thành công hay thất bại CB tốt hay kém” Vị trí, vai trò cán sở: - Cán người trực tiếp đưa đường lối chủ trương, sách, pháp luật NN vào nhân dân tổ chức thực đường lối, chủ trương CS… - Góp phần kiểm nghiệm tính đắn đường lối, CS hoàn chỉnh đường lối, CS… - Cán người gắn bó với nhân dân, nắm vững tâm tư nguyện vọng đáng nhân dân, phản ánh với Đảng để đề đường lối, chủ trương, CS đắn Vị trí, vai trò …(tt): - Cán sở hạt nhân, lực lượng nồng cốt đảm bảo đoàn kết thống chi bộ, Đảng nhân dân… Hồ Chí Minh: Cán người đem sách Đảng, Chính phủ giải thích cho dân hiểu rõ thi hành Đồng thời đem tình hình dân chúng báo cáo cho phủ hiểu rõ để đặt sách cho * Quan điểm Đảng xây dựng ĐNCB thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH dất nước: Một là: cán nhân tố định thành bại cách mạng khâu then chốt công tác xây dựng Đảng, phải thường xuyên chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, đổi công tác cán phải gắn với phương thức lãnh đạo Đảng Hai là, xây dựng đội ngũ cán phải xuất phát từ chiến lược phát triển KT - XH bảo vệ Tổ quốc từ yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH nhằm thực thắng lợi mục tiêu: dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh Trên nguyên tắc độc lập Dân tộc Chủ nghĩa xã hội 1.7 Những quan điểm …tt - CTDV trách nhiệm hệ thống trị, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên đoàn thể ND, cán bộ, chiến sĩ LLVT Trong Đảng lãnh đạo, quyền tổ chức thực hiện, Mặt trận, đoàn thể làm nồng cốt - NN tiếp tục thể chế hóa chế “Đảng lãnh đạo, NN quản lý, nd làm chủ” thành quy chế, quy định để tổ chức HTCT, cán bộ, đv, cc, vc cán chiến sĩ LLVT thực CTDV; hình thức tập hợp nd phải đa dạng, phong phú, khoa học, hiệu NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC DV CỦA TCCSĐ VÀ CỦA CHÍNH QUYỀN CS Nghiệp vụ công tác dv TCCSĐ - Thường xuyên nắm bắt, phân tích, đánh giá tâm trạng, nguyện vọng, thái độ nhân dân, CT, CS Đảng,… - Chuyển tải chủ trương , ĐL Đảng, CS, PL NN đến nhân dân, vận động nd thực nhiệm vụ trị đất nước, địa phương, ngành - Tập hợp nhân dân vào tổ chức CT-XH - Vận động nnd tham gia xây dựng Đảng, gắn công tác dv với công tác XDĐ - Tổ chức cho nd góp ý với Đảng, phê bình cán bộ, đv; tìm nguồn để bồi dưỡng, phát triển đv 2 Nghiệp vụ công tác dân vận CQ sở - Tuyên truyền vận động thông báo công khai cho nd biết kê hoạch phát triển kt – xh địa phương - Tổ chức để nhân dân bàn bạc, định trực tiếp mức đóng góp xây dựng cs hạ tầng, công trình phúc lợi công cộng, thu chi loại quỹ;thành lập ban giám sát công trình, - Tổ chức để nnd tham gia ý kiến trước trình HĐND cấp thông qua dự thảo quy hoạch, kê hoạch phát triển kt – xh dài hạn, năm có phương án phát triển ngành nghề, giải việc làm cho người lao đông;… - Xây dựng quyền thật sạch, vững mạnh, xứng đáng công bộc nhân dân Nghiệp vụ công tác dân vận Ủy ban Mặt trận tổ quốc đoàn thể nhân dân sở - Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức chủ trương, Nghị Đảng PL Nhà nước quy chế dân chủ cs - Tác động vào hoạt động kinh tế, tăng thu nhập để đảm bảo lợi ích đáng đoàn viên, hội viên; - Trực tiếp chăm lo đời sống đoàn viên, hội viên, tác động vào nơi, đối tượng khó khăn xh - Xd củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng tổ chức để thực chức năng, nhiệm vụ, tập hợp quần chúng, đồng thời tham gia xd Đảng, xd quyền CÔNG TÁC KIỂM TRA GIÁM SÁT… Khái niệm •- Công tác kiểm tra Đảng hoạt động tổ chức đảng đảng viên hướng vào việc thực định, giải vấn đề sinh hoạt nội Đảng, hoàn thiện quy trình lãnh đạo, giữ gìn kỷ luật Đảng, với mục đích đảm bảo cho định đề thực nghiêm túc có kết cao Khái niệm… - Công tác giám sát Đảng hiểu hoạt động cấp ủy, tổ chức Đảng theo dõi, xem xét, đánh giá hoạt động tổ chức Đảng Đảng viên chịu giám sát việc chấp hành cương lĩnh CT, điều lệ Đảng, chủ trương, Nghị quyết, thị Đảng PL nhà nước Khái niệm - Công tác kiểm tra, giám sát Đảng hoạt động thường xuyên toàn Đảng, tiến hành tổ chức đảng Đảng viên, nhằm theo dõi, xem xét tình hình chấp hành Cương lĩnh CT, Điều lệ Đảng, Nghị quyết, thị Đảng, sách pháp luật NN; thực nhiệm vụ quyền hạn tổ chức đảng Đảng viên; giải vấn đề sinh hoạt nội đảng; để đánh giá, nhận xét tổ chức Đảng đảng viên; góp phần hoàn thiện quy trình lãnh đạo, giữ vững kỷ luật; bảo đảm định thực nghiêm túc đạt kết cao Vị trí vai trò công tác kiểm tra, giám sát: - Kiểm tra, giám sát tất yếu khách quan, biểu nghêm túc hoạt có ý thức tổ chức người xã hội - Kiểm tra, giám sát chức lãnh đạo Đảng, phận quan trọng toàn công tác xây dựng đảng; Kiểm tra, giám sát phận quan trọng quy trình lãnh đạo Đảng + Hoạt động lãnh đạo Đảng bao gồm nhiều khâu: xây dựng đường lối, sách Nghị quyết, thị Đảng bố trí cán bộ; Kiểm tra giám sát; + Kiểm tra giám sát việc thực đường lối, Cương lĩnh CT, chủ trương, sách đó; kiểm tra, giám sát tổ chức tiến hành kiểm tra, nhằm đảm bảo đường lối, sách xác định đúng, quán triệt thực thắng lợi thực tiễn - Kiểm tra, giám sát nhiệm vụ trực tiếp, thường xuyên toàn Đảng - Trong lãnh đạo nghiệp đổi mới, đẩy mạnh CNH, HĐH dất nước, xây dựng xã hội dân chủ, công bằng, văn minh phải coi trọng tiến hành tốt công tác kiểm tra, giám sát Đảng =>kết KT: kịp thời phát sai sót chủ trương, uốn nắn lệch lạc nhận thức tổ chức thực hiện, phát điển hình tốt, sáng kiến hay, giải pháp sáng tạo để bổ sung hoàn thiện định, đánh giá chất lượng đội ngũ đảng viên, phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm phải thường xuyên tiến hành công tác kiểm tra => Mấu chốt công tác lãnh đạo tổ chức đảng kiểm tra, thế, buông lỏng khâu quan trọng tất mệnh lệnh định nằm giấy *Để công tác kiểm tra đạt mục đích, cần quán triệt nguyên tắc sau: •- Nguyên tắc tính đảng tính khoa học •- Nguyên tắc tính quần chúng: •- Nguyên tắc công khai: •- Nguyên tắc hiệu quả: Giải pháp: - Các cấp ủy tăng cường công tác giáo dục trị tư tưởng, nâng cao chất lượng nghiên cứu Nghị quyết, thị, quy định …của đảng nắm vững tự giác chấp hành… - Đổi nâng cao hiệu công tác Kiểm tra, giám sát đảng HTCT - Tăng cường công tác Kiểm tra, giám sát Đảng gắn với vai trò, trách nhiệm tổ chức torng HTCT - Đổi hình thức, phương pháp kiểm tra giám sát, kỷ luật Đảng đồng bộ, nghiêm minh có hiệu lực, hiệu Hình thức: + Kiểm tra thường xuyên + Kiểm tra bất thường + Kiểm tra định kỳ *Đối với giám sát + giám sát thường xuyên + giám sát bất thường + giám sát định kỳ * Phương pháp kiểm tra + Dựa vào tổ chức Đảng; phát huy tính tự giác phê bình TCĐ đảng viên + phát huy trách nhiệm xây dựng Đảng QC + làm tốt công tác thẫm tra, xác minh + Kết hợp chặt chẽ kiểm tra đảng với tra Chính phủ, tra nhân dân - Phương pháp: trực tiếp gián tiếp Vì nói rằng: “Mấu chốt công tác lãnh đạo kiểm tra, giám sát”? Làm để công tác kiểm tra, giám sát tổ chức Đảng đạt hiệu cao nhất?
- Xem thêm -

Xem thêm: CÔNG TÁC CÁN BỘ CỦA TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG VÀ NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC CÁN BỘ, CÔNG TÁC CÁN BỘ CỦA TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG VÀ NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC CÁN BỘ, CÔNG TÁC CÁN BỘ CỦA TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG VÀ NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC CÁN BỘ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay