Tổng quan về đê ngầm phá sóng và tình hình nghiên cứu đê ngầm ở việt nam và thế giới ứng dụng thiết kế đê ngầm bảo vệ bờ biển phú nhuận – thừa thiên huế

50 219 0
  • Loading ...
1/50 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 13:29

Tổng quan về đê ngầm phá sóng và tình hình nghiên cứu đê ngầm ở Việt Nam và thế giới. Ứng dụng thiết kế đê ngầm bảo vệ bờ biển Phú Nhuận – Thừa Thiên HuếTổng quan về đê ngầm phá sóng và tình hình nghiên cứu đê ngầm ở Việt Nam và thế giới. Ứng dụng thiết kế đê ngầm bảo vệ bờ biển Phú Nhuận – Thừa Thiên HuếTổng quan về đê ngầm phá sóng và tình hình nghiên cứu đê ngầm ở Việt Nam và thế giới. Ứng dụng thiết kế đê ngầm bảo vệ bờ biển Phú Nhuận – Thừa Thiên HuếTổng quan về đê ngầm phá sóng và tình hình nghiên cứu đê ngầm ở Việt Nam và thế giới. Ứng dụng thiết kế đê ngầm bảo vệ bờ biển Phú Nhuận – Thừa Thiên Huế TRNG I HC HNG HI VIT NAM Khoa Cụng trỡnh T.S Lờ Th Hng Giang TNG QUAN V ấ NGM PH SểNG V TèNH HèNH NGHIấN CU ấ NGM VIT NAM V TRấN TH GII NG DNG THIT K ấ NGM BO V B BIN PH NHUN-HU TI NCKH CP TRNG HI PHềNG, THNG 05 NM 2016 i MC LC DANH MC CC HèNH NH iv DANH MC BNG BIU .v DANH MC CC T VIT TT vi CHNG M U .7 1.1 Phn m u .7 1.2 Phng phỏp nghiờn cu 1.3 i tng v phm vi nghiờn cu 1.4 Phng phỏp nghiờn cu 1.5 í ngha khoa hc v thc tin CHNG TNG QUAN V ấ NGM PH SểNG V TèNH HèNH NGHIấN CU ấ NGM VIT NAM V TRấN TH GII 2.1 Tng quan v ngm phỏ súng 2.1.1 nh ngha ngm 2.1.2 Quỏ trỡnh tiờu hao nng lng súng qua ngm 11 2.2 ng dng ngm phỏ súng trờn Th gii v Vit nam .15 2.2.1 ng dng ngm trờn th gii 15 2.2.2 ng dng ngm gim súng Vit Nam .34 2.3 Tng quan tỡnh hỡnh nghiờn cu ngm gim súng v ngoi nc 35 2.3.1 Tỡnh hỡnh nghiờn cu nc 35 2.3.2 Tỡnh hỡnh nghiờn cu ngoi nc 38 CHNG NG DNG THIT K ấ NGM BO V B BIN PH NHUN - HU .42 3.1 t .42 3.2 Xỏc nh chc nng thit k ca ngm 43 3.3 Xỏc nh mt ct ngang ngm 44 3.3.1 B rng nh .44 3.3.2 Xỏc nh mt ct ngang ngm cú chc nng gim súng bóo .44 3.3.3 Xỏc nh mt ct ngang ngm cú chc nng gim súng iu kin thng Error! Bookmark not defined 3.4 Xỏc nh cao trỡnh nh ngm 45 ii 3.5 p dng tớnh toỏn la chn kớch thc mt ct ngang ngm Phỳ Thun Tha Thiờn Hu 46 3.5.1 Hin trng khu vc cụng trỡnh 46 3.5.2 Thit k mt ct ngang ngm cú chc nng gim súng bóo .46 TI LIU THAM KHO Error! Bookmark not defined iii DANH MC CC HèNH NH Hỡnh 2.1 Mt s dng kt cu ngm bo v b Hỡnh 2.2 B trớ cụng trỡnh ngm gim súng .10 Hỡnh 2.3 Cỏc dng cụng trỡnh nh thp thụng dng 11 Hỡnh 2.4 C ch gim súng 11 Hỡnh 2.5 Nhiu x v khỳc x súng vựng gia hai 12 Hỡnh 2.6 Quỏ trỡnh tiờu hao nng lng súng qua ngm 12 Hỡnh 2.7 S thay i hỡnh dng ph súng nh hng ca bói nụng (TAW-2002) 13 Hỡnh 2.8 S thay i hỡnh dng ph súng nh hng ca di cỏt (sand bar) ngm trờn bói (Eldeberky and Battjes, 1996) 14 Hỡnh 2.9 Tiờu nng súng v tng t nh nc nhy 14 Hỡnh 2.10 Biu tng (logo) ca trng i hc Bỏch khoa Error! Bookmark not defined iv DANH MC BNG BIU Bng 2.1 Cỏch nh dng l giy Error! Bookmark not defined Bng 2.2 Túm tt cỏc kiu nh dng (style) cho cỏc mc Error! Bookmark not defined v DANH MC CC T VIT TT IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers APA American Psychological Association vi CHNG M U 1.1 Phn m u bin l mt h thng cụng trỡnh c xõy dng bo v cho vựng t phớa sau, phc v cho cỏc mc tiờu phỏt trin kinh t - xó hi c im khỏc bit ni bt gia bin v sụng l s tỏc ng ca súng S tỏc ng ca súng ln lm tng chi phớ u t xõy dng bin Nu tỏc ng ca súng gim dn n u t xõy dng bin s gim Do vy ó cú rt nhiu nghiờn cu n cỏc bin phỏp ngn cn hoc gim s tỏc ng ca súng lờn bin nh: kố m hn, trng rng ngp mn, tng phỏ súng, phỏ súng, ú phi k n mt bin phỏp va m bo m quan, va cú hiu qu gim súng rt tt, li va cú kh nng gõy bi to bói ú l cụng trỡnh ngm gim súng Trờn th gii vic nghiờn cu v ỏp dng ngm gim súng (submerged breakwater) nhm gim tỏc ng ca súng c nhiu nc trin khai nh: Nht Bn, Anh, Ai Cp, Italia, Ba Lan, Thỏi Lan, Hn Qu ngm ngoi tỏc dng bo v b bin, bin, chỳng cũn cú c tỏc dng lm bn cng, bo v bn cng, to bói bi Hiu qu ca ngm ph thuc rt nhiu vo c trng ca súng bin v sõu mc nc bin v trớ xõy dng ngm k tha kinh nghim xõy dng ca cỏc nc tỏc gi ó gii thiu mt s cụng trỡnh ngm ó s dng trờn th gii v nhng cụng trỡnh bo v b bin Vit Nam c im v súng bin v tng quan v ngm gim súng trờn th gii v Vit Nam c trỡnh by sau õy s a ton cnh v cụng trỡnh, hiu qu cụng trỡnh T ú phõn tớch, ỏnh giỏ v xut ỏp dng vo bo v b bin Vit Nam Trong bi cnh nh vy tỏc gi nghiờn cu ti Tng quan v ngm phỏ súng v tỡnh hỡnh nghiờn cu ngm Vit Nam v trờn Th gii ng dng thit k ngm bo v b bin Phỳ Nhun - Tha Thiờn Hu 1.2 Phng phỏp nghiờn cu Bng phng phỏp nghiờn cu thng kờ, tỏc gi phõn tớch tng hp mt cỏch khoa hc a cỏc cụng trỡnh ngm ó c xõy dng cng nh cỏc phng phỏp tớnh toỏn dng ny v ngoi nc 1.3 i tng v phm vi nghiờn cu i tng nghiờn cu: ngm v hiu qu gim súng ca chỳng Phm vi nghiờn cu: ngm xõy dng trờn bói thuc vựng Bc Trung B 1.4 Phng phỏp nghiờn cu ti s dng phng phỏp thng kờ, k tha cú chn lc, phõn tớch, tớnh toỏn t c mc ớch nghiờn cu 1.5 í ngha khoa hc v thc tin - í ngha khoa hc: ti lm rừ c ch bo v b bin ca ngm l thụng qua s tỏc ng trc tip ca cụng trỡnh vo yu t c bn nht l súng bin, khụng hon ton phũng ng b ng nh loi cụng trỡnh gia c b, cng khụng ch da vo vic ch i x lý sn phm ca súng l bựn cỏt ven b ca loi cụng trỡnh m hn - í ngha thc tin: ti ó thng kờ mt cỏch tng quan c h thng ngm trờn th gii cng nh cỏc phng phỏp tớnh toỏn loi cụng trỡnh ny Kt qu nghiờn cu cú th lm ti liu tham kho cho cỏc trung tõm t thit k, o to CHNG TNG QUAN V ấ NGM PH SểNG V TèNH HèNH NGHIấN CU ấ NGM VIT NAM V TRấN TH GII 2.1 Tng quan v ngm phỏ súng 2.1.1 nh ngha ngm ngm gim súng l mt bin phỏp va m bo m quan li va cú hiu qu gim súng rt tt Tuy nhiờn dng cụng trỡnh ny cng tỏc ng ti quỏ trỡnh chuyn bựn cỏt v din bin ng b ngm cú th xõy dng theo cu trỳc n (Hỡnh 2.1a) hoc phõn on (Hỡnh 2.1b) Cu trỳc n c s dng bo v mt on ng b nh, gii phỏp phõn on c ỏp dng bo v mt di ng b rng ln hn Đê ngầm độc lập A A mặt cắt a-a Hệ thống đê ngầm phân đoạn B B mặt cắt B-B hệ thống đê ngầm kết hợp với kè mỏ hàn đỉnh thấp C C mặt cắt c-c Hỡnh 2.1 Mt s dng kt cu ngm bo v b Hỡnh 2.2 B trớ cụng trỡnh ngm gim súng ngm n (Hỡnh 2.1a) thng c xõy dng vựng cú sõu trờn 3ữ4m vi mc tiờu gim xúi l, ng thi to khu vc bo v (khu vc bói tm, cỏc hot ng vui chi gii trớ) hoc khu neo u tu thuyn Hỡnh 2.1c mụ t h thng phõn on, khong cỏch gia cỏc phõn on nh Mc ớch ca cỏc cụng trỡnh nh thp hoc ngm l gim ti thu lc mt mc nht nh trỡ b bin trng thỏi cõn bng ng t c mc tiờu ny, chỳng c thit k cho phộp nng lng súng c truyn qua cụng trỡnh mc nht nh di dng trn qua nh v xuyờn qua cu trỳc rng ca thõn (p phỏ súng nh nhụ) hoc lm v v tiờu tan nng lng súng truyn qua nh ngp (ờ ngm gim súng, thựng chỡm tiờu súng) ngm thng s dng vt liu ỏ, cu kin bờ tụng c s dng cho lp ỏo ngoi, nhiờn gn õy cỏc nh nghiờn cu ó cho xõy dng ngm bng Geotube, hay nghiờn cu cỏc dng cu kin cu to ngm vi mc ớch tng kh nng gim súng, tng n nh, cho phộp sinh vt di bin c ng cu kin, bo v mụi trng, 10 Hỡnh 2.46 Hiu qu gim súng ca ỏ Cụng thc (2.1) thớch hp B = (1ữ3)Hs; Ls/Hs = 10ữ30, mỏi dc trc v sau u cú m=2; h/Hs= 2,5 Trong ú: Hs, Hsi - Chiu cao súng trc v sau (m); a - sõu nc trc nh (m); B - B rng nh ờ(m); h - sõu mc nc trc ờ(m); Ls, Lsi - Bc súng trc v sau ờ(m) 2.3.1.2 Nghiờn cu v truyn súng qua tng ngm ca TS Nguyn Khc Ngha ( ti nghiờn cu khoa hc cp B Nghiờn cu gii phỏp khoa hc cụng ngh xõy dng bin chng c bóo cp 12, triu cng) Trong khuụn kh ti khoa hc cp B Nghiờn cu gii phỏp khoa hc cụng ngh xõy dng bin chng c bóo cp 12, triu cng cú nghiờn cu v hiu ng ca súng v v súng truyn qua cụng trỡnh ngm phỏ súng ó c tin hnh trờn mỏng thớ nghim súng ca Vin Khoa hc Thy li Vit Nam Cỏc kt qu trờn c s dng xut gii phỏp nhm gim tỏc ng ca súng ln triu cng lờn h thng bin Ngoi ra, ti cng nghiờn cu, ỏnh giỏ kh nng gim súng leo, súng trn xõy dng c trờn mỏi kố phớa bin vi cỏc thụng s mc nc, súng ti Nam nh Hỡnh 2.47 Mụ hỡnh s truyn súng qua ngm Mc tiờu ca nghiờn cu thớ nghim trờn mụ hỡnh vt lý ny l lm rừ s bin i ca h s gim súng Kt i vi cỏc cao khỏc ca tng ngm Thớ nghim c trin khai nhm mụ phng s tỏc ng ca súng lờn cụng trỡnh bói cú tng ngm phỏ súng chiu cao d = 0,6Ht,; 0,7Ht v 0,8Ht (Ht l mc nc ti v trớ xõy dng tng ngm) Da vo cỏc kt qu thớ nghim ó xỏc nh cỏc h s v cỏc tham s quan h gim súng bói cú cụng trỡnh tng ngm phỏ súng Trong ú: d - cao ca tng ngm; Ht - sõu nc ti chõn tng ngm 36 2.3.1.3 Mụ phng v nghiờn cu tng tỏc súng v ngm chn súng TS Phựng ng Hiu Bi nghiờn cu ca TS Phựng ng Hiu cp n vic phỏt trin v ng dng mụ hỡnh toỏn mụ phng v nghiờn cu cỏc tng tỏc gia súng v ngm chn súng Mụ hỡnh s da trờn vic gii s h phng trỡnh Navier-Stokes m rng cho mụi trng xp cựng vi s tr giỳp ca phng phỏp VOF (Volume Of Fluid) hin i c ng dng vo nghiờn cu cỏc tng tỏc ca súng v cụng trỡnh xp Trc tiờn mụ hỡnh s c tớnh toỏn kim nghim vi vic mụ phng tng tỏc phi tuyn h súng ng cú so sỏnh vi nghim lý thuyt ca Goda (1968); Tớnh toỏn kim nghim cng c thc hin cho trng hp truyn súng v súng trờn sn thoi cú ngm xp Cỏc kt qu c so sỏnh vi cỏc s liu thớ nghim ó c xut bn Sau ú mụ hỡnh toỏn c ỏp dng nghiờn cu tng tỏc súng v xp ngm Hỡnh 2.48 S thớ nghim súng tng tỏc vi xp ngm TS Phựng ng Hiu ó thc hin thit lp thớ nghim s tng t nh iu kin thớ nghim vt lý ó thc hin ti phũng thớ nghim thu lc mụi trng ca i hc tng hp Saitama Nht bn Mỏng súng thớ nghim cú di l 18m, rng 0,4m v cao 0,7m Mt ngm c t cỏch bn to súng mt khong 10,5m ngm c lm bng ỏ cc cú ng kớnh trung bỡnh 0,025m, cao 0,33m, rng 1,16m v cú xp l 0,45 sõu nc l 0,376m súng ti cú cao 0,092m chu k 1,6s Phớa trc, trờn v sau ngm cú t 38 im o súng phõn tớch dao ng mc nc v phõn b cao súng 2.3.1.4 Thớ nghim hiu qu gim súng ca chn súng bng tre ( Ngun v d ỏn ca C quan Hp tỏc quc t c (GIZ) ti tr) ỏnh giỏ tớnh cht ca kt cu phỏ súng bng tre, thớ nghim v hiu qu gim súng ca kt cu chn súng bng tre thc hin trờn mụ hỡnh vt lý mỏng súng (Hỡnh 1.7) Súng n c to t phớa cui bờn trỏi ca mỏng súng bng mỏi chốo súng v cỏc tham s ca súng c o c trc v sau hng ro tre H s truyn súng Kt l t s 37 gia chiu cao súng ó truyn qua (HT) v chiu cao súng ban u (HS) Khong trng RC l khong cỏch t nh ca kt cu n mt nc RC 10 giỏ tr tớnh toỏn phự hp vi giỏ tr thc o, Van der Meer v nnk (2004) ó ci biờn cụng thc ca d'Angremond, 1996 v xut cụng thc hiu chnh tớnh toỏn h s truyn súng qua chn súng nh thp mỏi nghiờng trng hp B/Hi > 10: B h Kt 0,35 s 0,51 Hi Hi CHNG 0,65 e 0,41 (2.11) NG DNG THIT K ấ NGM BO V B BIN PH NHUN - HU 3.1 t Vn dng cỏc kt qu Chng xut chu trỡnh v phng phỏp tớnh toỏn la chn kớch thc mt ct ngang ca ngm phự hp vi chc nng thit k c bn ca cụng trỡnh Tớnh toỏn ỏp dng c th cụng trỡnh ngm ti thụn An Dng, xó Phỳ Thun, Tha Thiờn Hu 42 Hỡnh 3.1 Chu trỡnh thit k mt ct ngang ngm 3.2 Xỏc nh chc nng thit k ca ngm Chc nng chung ca ngm l tiờu hao mt phn nng lng súng v ú gim thiu tỏc ng ca súng n vựng b bin cn bo v Tuy nhiờn tựy theo yờu cu v mc gim súng v iu kin tỏc ng ca mc nc v súng m ngm cú th cú cỏc chc nng thit k c bn khỏc Kớch thc hỡnh hc mt ct ngang thit k ca ngm cng theo ú m c xỏc nh V c bn, cú hai chc nng: ngm gim súng bóo (Hỡnh 3.2) v ngm gim súng iu kin thng (Hỡnh 3.3) Hỡnh 3.2 iu kin lm vic ca ngm cú chc nng gim súng bóo Hỡnh 3.3 iu kin lm vic ca ngm cú chc nng gim súng iu kin thng 43 Trong khuụn kh ti cp trng, tỏc gi tớnh toỏn cho trng hp ngm cú chc nng gim súng bóo 3.3 Xỏc nh mt ct ngang ngm 3.3.1 B rng nh B rng nh l mt nhng yu t cú nh hng quan trng n hiu qu gim súng ca ngm Theo iu kin cu to thỡ nh ngm cn cú b rng ti thiu cho lp t 03 ph bo v [32] B 3Kt Dn (3.1) Trong ú: Dn l ng kớnh danh ngha ca ph bo v v Kt l h s xp lp ph thuc loi ph v phng phỏp thi cụng Tuy nhiờn nu b rng nh quỏ rng thỡ hiu qu gim súng cng khụng cao v c khng ch bi iu kin sau: B Lp (3.2) vi Lp l chiu di súng ti v trớ cụng trỡnh xỏc nh theo chu k ph Tp Da trờn cỏc iu kin rng buc (3.1) v (3.2), b rng nh cui cựng cũn cn phi c la chn trờn c s hi hũa vi ngp ca nh tit kim chi phớ m m bo hiu qu gim súng ca theo yờu cu 3.3.2 Xỏc nh mt ct ngang ngm cú chc nng gim súng bóo Vi chc nng ngm gim súng bóo thỡ khng ch chiu cao súng phớa sau ngm mc cho phộp thỡ hiu qu gim súng yờu cu [] tng ng c xỏc nh nh sau: [ ] [ H s ]E H s ,i ú: Hs,i l chiu cao súng ti ti v trớ cụng trỡnh, 44 (3.3) [ H s ]E l chiu cao súng bóo ti a cho phộp m bo an ton cho cỏc cụng trỡnh bo v b phớa sau ngm Nu phớa sau ngm l cụng trỡnh bin thỡ thụng thng [ H s ]E (1,5ữ2,0) m Liờn h gia b rng B v ngp S ca cn m bo hiu qu gim súng yờu cu theo cụng thc: 3,4 B [ ] 0,59 1, 47 Lm e 0,50 m 0, 26 HS (3.4) s ,i Bờn cnh ú cn la chn b rng v ngp ca S tit kim nht, tc l din tớch mt ct ngang nh nht: Amin B.( D S ) m.( D S )2 (3.5) vi Amin l din tớch mt ct ngang nh nht, m l h s mỏi ờ, D l sõu nc ti v trớ xõy dng so vi cao trỡnh mc nc tớnh toỏn (trong trng hp ny l cao trỡnh mc nc thit k bóo) ỏp dng c cụng thc kinh nghim tớnh hiu qu gim súng ca ngm thỡ cỏc yu t cn tha món: B/Lp = 0,06ữ0,65 (3.6) S/Hs = 0ữ1,68 (3.7) S dng cỏc biu thc t (4.3) n (4.7) cú th xỏc nh c b rng v ngp ca nh va tha hiu qu gim súng theo yờu cu m li tit kim chi phớ xõy dng 3.4 Xỏc nh cao trỡnh nh ngm Cao trỡnh nh ngm thit k c xỏc nh sau ó bit ngp: Z d Ztk , p % S vi Ztk,p% l cao trỡnh mc nc thit k iu kin xem xột 45 (3.8) 3.5 p dng tớnh toỏn la chn kớch thc mt ct ngang ngm Phỳ Thun Tha Thiờn Hu 3.5.1 Hin trng khu vc cụng trỡnh Vựng bin Phỳ Thun l mt vựng bin cú tỡnh trng st l mnh, ó cú nhiu gii phỏp cụng trỡnh c ỏp dng nh: h thng gm 05 kố m hn cng b trn l lch s nm 1999 v súng bin lm h hng; 06 m hn mm Stabiplage gi c ng b nhng cht lng vt liu cha phự hp, thng xuyờn phi bo hnh, sa cha Bin tin ln sõu vo t lin mi nm trung bỡnh t 10ữ30 m lm h hi cỏc cụng trỡnh h tng c s 3.5.2 Thit k mt ct ngang ngm cú chc nng gim súng bóo 3.5.2.1 iu kin biờn - Chiu di súng: L = 248,0 m.; - Chu kỡ súng T = 12,6 s; - Chiu cao súng trc chõn cụng trỡnh c xỏc nh ti v trớ cỏch b khong l L/4ữ L/2 = 62ữ124 m Chiu cao súng thit k ca cụng trỡnh kố thụng thng khụng vt quỏ 1,5ữ2,0 m, vy chn [ H s ]E 2,0 m v trớ cỏch b 120 m - Cụng trỡnh cp IV, chu kỡ lp li l 50 nm (tn sut xut hin P = 2%); - Mc nc súng bóo thit k ng vi tn sut xut hin P= 2% l Ztr,tk = 1,45 m - Chiu cao súng nc sõu thit k ng vi tn sut P = % l Hs = 10,76 m; - dc súng s0p = 0,0434; Cao ỏy ca v trớ ranh gii súng nc sõu = 1,45 - h = 1,45 124,0 = - 122,55 Cn c s liu kho sỏt a hỡnh Phỳ Thun [50] xỏc nh c v trớ vựng súng nc sõu ng vi mc nc thit k cỏch b X = 4060 m Cn c vo a hỡnh, c im thy hi khu vc Phỳ Thun, Tha Thiờn Hu, chn v trớ xõy dng ngm cỏch b X = 201 m 3.5.2.2 Xỏc nh súng bóo ti v trớ xõy dng ngm Thụng s súng thit k ti v trớ trc ngm (Bng 3.1) 46 Bng 3.1 Thụng s súng thit k ti v trớ trc ngm Chiu cao súng Hs (m) 4,035 Chu kỡ súng Tp (s) 7,349 Chiu di súng Lm-1,0 (m) 71,45 dc súng S0p 0,0467 3.5.2.3 Hiu qu gim súng yờu cu ca ngm Theo cụng thc (3.3) ta cú: [ ] [ H s ]N 2,0 0,5043 50, 43% H s ,i c 4,035 (3.9) Chn hiu qu gim súng ca ngm = 51,0% tớnh toỏn thit k 3.6.4.1 Xỏc nh kớch thc ngm a) Thit k mt ct ngang ngm T cụng thc kinh nghim xỏc nh hiu qu gim súng ca ngm 3,4 B [ ] 0,59 1, 47 Lm e 0,50 m 0, 26 HS s ,i Vi cỏc thụng s trờn v da vo kt qu kho sỏt a hỡnh cú: Hs,i = 4,035 m TP = 7,349 s Lm = 71,45 m ; LP = 86,45 m tan = 0,02 m tan 0,0842 H s / L0 m Bmax = 0,5.LP= 43,22 m Bmin 3Kt Dn , cha cú cu kin thit k nờn tớnh vi Bmin= 3,0 m 47 (3.10) sõu nc ti ngm D = MNTK Zỏy h = 1,45- (-3,20) = 4,65 m Tuy nhiờn mc nc truyn súng bóo luụn cú dnh nờn sõu mc nc thc t ti v trớ ngm l D' = 2,25 (-3,20) = 5,45 m Chiu cao ngm h = D' S; H s mỏi m = 2,0 ; Din tớch ngm A B.( D' S ) m.( D' S )2 ; Gi thit cỏc giỏ tr b rng nh B = Bmin ữ Bmax s tớnh c ngp nc ca S theo cụng thc (3.10), l c s tớnh din tớch ngm A, chiu cao h, B/Lp v S/Hs Bng 3.2 Tớnh toỏn cỏc thụng s ca ngm B rng nh B (m) 3,0 5,0 7,5 8,130 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 43,22 ngp nc S (m) 1,242 1,242 1,242 1,242 1,243 1,246 1,254 1,268 1,291 1,325 1,372 1,412 B rng Chiu cao tng i h (m) B/Lp 4,21 0,03 4,21 0,06 4,21 0,09 4,21 0,09 4,21 0,12 4,20 0,17 4,20 0,23 4,18 0,29 4,16 0,35 4,13 0,40 4,08 0,46 4,04 0,50 ngp Din tớch tng i ngm A S/Hs (m2) 0,308 48,05 0,308 56,46 0,308 66,98 0,308 69,62 0,308 77,48 0,309 98,40 0,311 119,14 0,314 139,53 0,320 159,38 0,328 178,43 0,340 196,36 0,350 207,16 b) Kim tra iu kin cn tha ca ngm * V trớ xõy dng ngm: X = 201 m, Zỏy h = -3,20 m vi thụng s mc nc ti Bng 4.4 m bo iu kin thi cụng: sõu nc mc nc thp nht 2,66 m nờn ti v trớ ny m bo iu kin mc nc thi cụng X = 201 m, s0p= 0,0467 (m bo iu kin s dng c cụng thc kinh nghim ngm s0p = 0,015 ữ0,06) Nh vy, v trớ xõy dng ngm cỏch b X =201 m ó chn l hp lý * Mt ct ngang ngm: 48 Vi ngm va thit k (xem dũng ca Bng 4.2) ó tha iu kin s dng cụng thc hiu qu gim súng ca ngm B/Lp = 0,09 (tha iu kin B/Lp = 0,06 ữ 0,65) S/HS = 0,308 (tha iu kin S/HS = ữ 1,68) c) Mt ct ngang ngm - Chiu rng ngm B = 8,13 m; - ngp nc thit k: S = 1,24 m; - H s mỏi m = 2,0; - Chiu cao h = 4,21 m; - Cao trỡnh nh ngm: 4,21 + (-3,20) = 1,01 m (Hỡnh 3.4); - ngm c t cỏch b: X = 201 m; - Hiu qu gim súng ca ngm mc nc MNTK= 1,45 m( tng ng vi mc nc thc t cú tớnh n dnh nc = 2,25 m) l: = 51,0 % Sóng bão 7.30 0,23 m= m= 2,0 -3,22 2.68 3.45 Ztr =-0,54 2,0 Hỡnh 3.4 Mt ct ngang ngm cú chc nng gim súng bóo ti Phỳ Thun 49 4.67 1.22 Ztr tk =1,45 TI LIU THAM KHO [1] - Phm Vn Giỏp - Nguyn Ngc Hu - Nguyn Hu u inh ỡnh Trng, B Cng v Chn Súng, Nh xut bn xõy dng, nm 2000; [2] - Lng Phng Hu Hong Xuõn Lng - Nguyn S Nuụi Lng Giang V, Cụng trỡnh bo v b bin v hi o, Nh xut bn xõy dng, nm 2001; [3] - Cụng ty TVXD CTHH, Quy hoch phỏt trin h thng cng bin Vit Nam n nm 2010- I/IV, nm 1995; [4] - Nguyn Vit Tin, NGHIấN CU HIU QU CA ấ NGM N QU TRèNH TIấU HAO NNG LNG SểNG TC NG VO B BIN VIT NAM Lun ỏn tin s, nm 2015; [5] - Thieu Quang Tuan, Hiroshi Matsushita, Yasuomi Taki and Nguyen Quang Luong, 2012 Stability of newly-improved wave dissipating blocks for rubble mound breakwaters, in proceedings of 4th International Conference on Estuaries and Coasts (ICEC), Water Resources University, Hanoi, Vietnam; [6] - TAW (2002), Technical Report Wave Run-up and Wave Overtopping at Diske, Tech nical Advisory Committee on Flood Defence, Delft, The Netherlands; [7] - Tiờu chun k thut thit k bin (Ban hnh kốm theo Quyt nh s 1613/QBNN-KHCN ngy 09/7/2012 ca B Nụng nghip v Phỏt trin nụng thụn); [8] - Shore Protection Manual 1984 4th ed., U.S Army Corps Engrs., Coastal Eng Res Center, U.S Govt Printing Office, Washington, D.C; [9] - Le thi Huong Giang; Thiu Quang Tun ; H S Minh, 2012 ON THE USE OF WAVE DISSIPATING BLOCKS IN BREAKWATERS AND COASTAL PROTECTION WORKS IN VIETNAM, Coastal Engineering, ICEC 2012; 10 Nguyn Khc Ngha v cng s (2009), ti nghiờn cu khoa hc cp B: Nghiờn cu gii phỏp khoa hc cụng ngh xõy dng bin chng c bóo cp 12, triu cng; 11 Phựng ng Hiu (2007), Mụ phng v nghiờn cu tng tỏc súng v ngm gim súng, Tuyn bỏo cỏo Hi tho khoa hc ln th 10 Vin Khoa hc khớ tng thy v mụi trng 50 [...]... hô bảo vệ bờ biển Castel Volturno (CE) Đê ngầm bảo vệ bờ biển Bisceglie (BAT) Kết cấu xây dựng đê ngầm ở Ý Kết cấu đê ngầm mới ở Ý Lắp đặt túi vải địa kỹ thuật tại Marina dạng mặt cắt đê ngầm bằng đá đổ ở Ý Hình 2.28 Các dạng đê ngầm ở Italia 2.2.1.5 Đê ngầm tại Hàn Quốc Bãi biển Songdo nằm trên bờ biển phía Đông Nam của Hàn Quốc và có một hình thức bãi biển túi mở về phía Đông Nam, chịu ảnh hƣởng... 2.2 Ứng dụng đê ngầm phá sóng trên Thế giới và ở Việt nam 2.2.1 Ứng dụng đê ngầm trên thế giới Với nhiều ƣu điểm, đê ngầm đã sớm đƣợc nghiên cứu, áp dụng ở nhiều nƣớc trên thế giới nhƣ: Vƣơng quốc Anh, Nhật Bản, Ai Cập, Italia, Hàn Quốc, Ba Lan, Mexico, Hà Lan, Malaysia… 2.2.1.1 Đê ngầm tại Vương quốc Anh Hình 2.10 Biển Palling, Norfolk Hình 2.11 Đê chắn sóng ngoài khơi tại Elmer, West Sussex Bờ biển. .. Malaysia 33 Hình 2.44 Đê ngầm bằng vải địa kỹ thuật tại Italia Hình 2.45 Đê ngầm có lõi sử dụng túi Geotube chứa cát, bên ngoài đá đổ ở Nhật Bản 2.2.2 Ứng dụng đê ngầm giảm sóng ở Việt Nam Trong thực tế bảo vệ và tôn tạo bờ biển ở nƣớc ta, loại công trình đê ngầm còn ít đƣợc ứng dụng, mặc dù các đề tài, dự án đều có đề xuất nhƣ dự án bảo vệ bờ biển Thừa Thiên - Huế do Viện Khoa học Thủy lợi tiến hành vào những... một đê chắn sóng xa bờ và một vài biện pháp công trình khác đã đƣợc ứng dụng kết hợp với hai đê ngầm này nhằm giảm năng lƣợng sóng tác dụng vào bờ 2.2.1.6 Đê ngầm ở Ba Lan Với mục tiêu giảm xói lở bờ do tác động của sóng, trong năm 2006, đê ngầm chắn sóng đã đƣợc xây dựng ở vịnh Gdansk,Gdynia, Ba Lan, với 03 đoạn đê ngầm có chiều dài 73 m và khoảng cách giữa các đoạn đê là 45 và 55 m, hệ thống đê bố... Montemarciano, giải pháp bảo vệ bờ bằng đê ngầm đƣợc ứng dụng độc lập, không kết hợp với giải pháp nuôi bãi nhân tạo (Hình 2.24) 22 Hình 2.25 Đê ngầm giảm sóng dọc theo bờ biển San Lucido Hình 2.24 Đê ngầm ở Marina di Montemarciano Năm 1995, nhằm hạn chế những xói lở ở các mỏ hàn chữ T dọc bờ biển San Lucido, giải pháp đƣa ra là xây dựng một đê ngầm bằng đá đổ với chiều dài 500 m, ngập 1,5m, cách bờ biển 35 m... muốn (Hình 2.26) Hệ thống mỏ hàn kết hợp với đê ngầm dài 9000 m đƣợc xây dựng ở hòn đảo Pellestrina Lagoon Venice, Italy Giải pháp bảo vệ bờ tƣơng tự cũng đƣợc áp dụng ở Lido di Ostia, Rome với hệ thống mỏ hàn ngập nƣớc kết hợp với 2800 m đê ngầm Hình 2.26 Đê ngầm bảo vệ bờ biển của hòn đảo Pellestrina Lagoon Venice, Italy Hình 2.27 Hệ thống đê ngầm kết hợp với mỏ hàn ngập nƣớc ở Rome, Italy 23 Đê ngầm. .. khi xây dựng đê ngầm Hình 2.18 Hiệu quả tái tạo bờ biển của hệ thống đê ngầm ở các bãi biển Miamy, Alexandria, Ai Cập Trước khi xây dựng đê ngầm Sau khi xây dựng đê ngầm Hình 2.19 Hiệu quả tái tạo bờ biển của hệ thống đê ngầm ở các bãi biển Motaza, Alexandria, Ai Cập Trước khi xây dựng đê ngầm Sau khi xây dựng đê ngầm Hình 2.20 So sánh giữa chất lƣợng nƣớc trƣớc và sau khi xây dựng đê chắn sóng chìm,... Hình 2.21 Đê ngầm ở Lido di Dante (đỉnh rộng 12m, ngập nƣớc 0,5m) Hai loại công trình bảo vệ bờ chính đƣợc áp dụng cho bờ biển Italia là: Các túi cát bảo vệ bờ kết hợp với giải pháp nuôi các bãi nhân tạo, hình thức bảo vệ bờ này không đem lại hiệu quả giảm sóng tối ƣu nhƣng ƣu điểm của giải pháp bảo vệ bờ này là đảm bảo trạng thái tự nhiên cho bãi biển, thời gian thực hiện nhanh, đây cũng là giải pháp... đến sự phát triển của các dải đê ngầm thân thiện với môi trƣờng bờ biển Một ví dụ về kết cấu dải đê ngầm là Aquareef, đƣờng bờ đƣợc bảo vệ bởi các khối Aqua (Hình 2.13, Hình 2.14) Nghiên cứu đầu tiên đƣợc thực hiện 16 bởi Asakawa và Hamaguchi vào năm 1991, trong nghiên cứu này, các tính toán thực hiện trong điều kiện sóng thƣờng Đặc điểm và tác dụng của khối Aqua đƣợc nêu chi tiết trong nghiên cứu của... nhƣ ở Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng nhƣng hiệu quả chƣa thực sự ổn định 2.3 Tổng quan tình hình nghiên cứu đê ngầm giảm sóng trong và ngoài nƣớc 2.3.1 Tình hình nghiên cứu trong nước Đã có nhiều đề tài, dự án nghiên cứu nhằm đảm bảo an toàn cho hệ thống đê điều, đặc biệt là hệ thống đê biển nhƣ gia cố nền, gia cố chân kè, xây dựng kè mỏ hàn Hƣớng nghiên cứu về các giải pháp giảm tƣơng tác sóng – công
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổng quan về đê ngầm phá sóng và tình hình nghiên cứu đê ngầm ở việt nam và thế giới ứng dụng thiết kế đê ngầm bảo vệ bờ biển phú nhuận – thừa thiên huế, Tổng quan về đê ngầm phá sóng và tình hình nghiên cứu đê ngầm ở việt nam và thế giới ứng dụng thiết kế đê ngầm bảo vệ bờ biển phú nhuận – thừa thiên huế, Tổng quan về đê ngầm phá sóng và tình hình nghiên cứu đê ngầm ở việt nam và thế giới ứng dụng thiết kế đê ngầm bảo vệ bờ biển phú nhuận – thừa thiên huế

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay