Khảo sát độ chính xác đo độ cao bằng công nghệ GPS khu vực hải phòng

49 199 0
  • Loading ...
1/49 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 13:24

hảo sát độ chính xác đo độ cao bằng công nghệ GPS khu vực Hải Phònghảo sát độ chính xác đo độ cao bằng công nghệ GPS khu vực Hải Phònghảo sát độ chính xác đo độ cao bằng công nghệ GPS khu vực Hải Phònghảo sát độ chính xác đo độ cao bằng công nghệ GPS khu vực Hải Phònghảo sát độ chính xác đo độ cao bằng công nghệ GPS khu vực Hải Phònghảo sát độ chính xác đo độ cao bằng công nghệ GPS khu vực Hải Phòng TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM KHOA CÔNG TRÌNH THUYẾT MINH ĐỀ TÀI NCKH CẤP TRƯỜNG ĐỀ TÀI “Khảo sát độ xác đo độ cao công nghệ GPS khu vực Hải Phòng” Chủ nhiệm đề tài: NGUYỄN THỊ HỒNG Thành viên tham gia: VŨ THẾ HÙNG Hải Phòng, tháng 4/2016 MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết vấn đề nghiên cứu Tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực đề tài Mục tiêu, đối tượng, phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu, kết cấu công trình nghiên cứu Kết đạt đề tài CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT CHUNG VỀ ĐO ĐỘ CAO CÔNG NGHỆ GPS BẰNG 1.1 Khái niệm độ cao 1.2 Nguyên lý đo cao GPS 1.3 Các phương pháp xác định dị thường độ cao CHƯƠNG : ĐỘ CHÍNH XÁC XÁC ĐỊNH ĐỘ CAO BẰNG CÔNG NGHỆ GPS 12 2.1 Trường hợp xác định trực tiếp  12 2.2 Trường hợp xác định gián tiếp  13 CHƯƠNG : THỰC NGHIỆM ĐO ĐỘ CAO BẰNG CÔNG NGHỆ GPS TẠI KHU VỰC HẢI PHÒNG 17 3.1 Phương pháp thực nghiệm 17 3.2 Kết thực nghiệm 17 KẾT LUẬN 19 TÀI LIỆU THAM KHẢO 20 PHỤ LỤC 21 DANH SÁCH BẢNG BIỂU Bảng Bảng sai số trung phương đo độ cao………………………………… 1Error! Bookmark not defined Bảng 2: Bảng trị đo gia số tọa độ tiêu sai……………………………21 Bảng 3: Bảng sai số khép hình……………………………………………………23 Bảng 4: Bảng trị bình sai, số hiệu chỉnh, sai số đo gia số tọa độ……………… 24 Bảng 5: Bảng tọa độ vuông góc không gian sau bình sai………………………28 Bảng 6: Bảng tọa độ trắc địa sau bình sai…………………………… ……… 29 Bảng 7: Bảng kết tọa độ phẳng độ cao sau bình sai……………………29 Bảng 8: Bảng chiều dài cạnh, phương vị chênh cao sau bình sai………… 30 DANH SÁCH HÌNH ẢNH DANH SÁCH THUẬT NGỮ, CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Trang MỞ ĐẦU Tính cấp thiết vấn đề nghiên cứu Công nghệ GPS ứng dụng vào công tác trắc địa nước ta từ năm 1990 Từ đến nay, công nghệ GPS chứng tỏ công cụ hữu hiệu giải toán lớn trắc địa như: Thành lập mạng lưới khống chế toàn quốc; Định vị Ellipsoid Quy chiếu Quốc gia VN2000; Xây dựng mô hình Geoid Ellipsoid quy chiếu quốc gia; ghép nối toạ độ VN2000 với hệ toạ độ khác; xây dựng trạm DGPS….Công nghệ GPS ngày khẳng định vai trò xác định vị trí mặt với độ xác cao công tác trắc địa, chí công nghệ GPS đo đạc khu vực bị che chắn khoảng thông thoáng với bầu trời Về xác định độ cao, phương pháp đo cao hình học phương pháp có độ xác cao nhất, nhiên khu vực vùng núi, vùng đầm lầy, đo qua sông, qua eo biển, hải đảo khu vực đo có điểm gốc khống chế độ cao xa, chiều dài đường đo vượt giới hạn cho phép việc đo cao công nghệ GPS giải khó khăn Để xác định độ cao công nghệ GPS xác cần có mạng lưới trọng lực dày đặc rộng khắp phủ trùm toàn quốc Trong đó, Việt Nam lại chưa có mặt Geoid chuẩn phù hợp với lãnh thổ Việt Nam để đưa vào sử dụng cho toàn quốc, đồng thời số liệu trọng lực lại Trong điều kiện độ xác độ cao đo công nghệ GPS đạt bao nhiêu? Chính lí đó, nhóm nghiên cứu tiến hành thực đề tài: “Khảo sát độ xác đo độ cao công nghệ GPS khu vực Hải Phòng” nhìn tổng quan vấn đề đo độ cao công nghệ GPS nói chung cho khu vực Hải Phòng nói riêng Tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực đề tài Ở nước ngoài, công nghệ GPS sử dụng việc truyền độ cao, song lại phụ thuộc chủ yếu trước hết vào mức độ phức tạp trọng trường Trái đất vùng xét Ở nước phát triển Mỹ, Nga, Đức, Úc có mạng Trang lưới trọng lực dày đặc rộng khắp, người ta sử dụng đo cao GPS thay cho đo cao thuỷ chuẩn xác tới hạng II Ở Hungari có dự án sử dụng đo cao GPS để phát triển mạng lưới độ cao hạng III phạm vi toàn quốc Ở Việt Nam, nhiều đơn vị sản xuất sử dụng phương pháp đo cao công nghệ GPS để xác định độ cao thủy chuẩn cho điểm khống chế phục vụ đo vẽ đồ địa hình, khảo sát giao thông, thuỷ lợi,…Song, kết đo đạc khảo sát thực tế cho thấy là: điều kiện số liệu trọng lực hạn chế khó tiếp cận Việt Nam phương pháp đo độ cao công nghệ GPS đảm bảo xác định độ cao thuỷ chuẩn với độ xác phổ biến tương đương thuỷ chuẩn kỹ thuật, số trường hợp đạt độ xác tương đương với thuỷ chuẩn hạng IV, mà điều quan trọng dự đoán chắn độ xác kết đạt trước triển khai đo đạc Do vậy, việc đánh giá độ xác kết đo độ cao công nghệ GPS sở để áp dụng rộng rãi kỹ thuật đo cao GPS thực tế sản xuất Mục tiêu, đối tượng, phạm vi nghiên cứu Trên sở phân tích chất yêu cầu độ xác đo độ cao công nghệ GPS, nhóm nghiên cứu tiến hành đo đạc thực nghiệm khảo sát độ xác đo độ cao công nghệ GPS khu vực Hải Phòng Từ khẳng định việc ứng dụng công nghệ GPS để xác định độ cao cho khu vực Hải Phòng Phương pháp nghiên cứu, kết cấu công trình nghiên cứu *Phương pháp nghiên cứu: +Phương pháp thống kê: Thu thập tổng hợp xử lý thông tin, tài liệu liên quan +Phương pháp phân tích: Tổng hợp, xử lý logic tài liệu, giải vấn đề đặt Khảo sát thực nghiệm, phân tích đánh giá kết khảo sát +Phương pháp so sánh: Đối chiếu kết nghiên cứu với phương pháp đo cao hình học với yêu cầu quy phạm lưới khống chế độ cao hành Trang * Kết cấu công trình nghiên cứu: +Phân tích chất đo độ cao công nghệ GPS +Đánh giá yếu tố ảnh hưởng đến kết đo độ cao công nghệ GPS +Thực nghiệm đo độ cao công nghệ GPS khu vực Hải Phòng +Đánh giá kết đo độ cao công nghệ GPS, so sánh với kết đo cao thủy chuẩn quy phạm hành Kết đạt đề tài Đề tài đưa quy trình độ cao công nghệ GPS Đánh giá độ xác đo độ cao công nghệ GPS khu vực Hải Phòng tương đương với thủy chuẩn hạng IV Nhà nước Trang CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT CHUNG VỀ ĐO ĐỘ CAO BẰNG CÔNG NGHỆ GPS 1.1 Khái niệm độ cao Độ cao khoảng cách thẳng đứng (theo đường dây dọi) từ điểm xuống mặt thủy chuẩn Tùy thuộc việc xác định mặt chuẩn quy chiếu độ cao mà ta có hệ thống độ cao khác nhau: -Nếu mặt chuẩn độ cao mặt Geoid (mặt nước biển trung bình) ta có độ cao (hg) -Nếu mặt chuẩn độ cao mặt Quasigeoid ta có độ cao thường (còn gọi độ cao chuẩn)(h ) -Nếu mặt chuẩn độ cao mặt Ellipsoid ta có độ cao trắc địa (H) M Mặt đất tự nhiên M M3 hgM HM Mặt nước biển trung bình h M h M M1 N G Mặt Teluroid () UM1=const Mặt Geoid M2 Mặt Quasigeoid M u0=const 𝐺 𝑀 𝑀 𝑀 Mặt Ellipsoid Hình 1-1 Độ cao Trên hình vẽ, ký hiệu S mặt đất tự nhiên (mặt đất thực) có điểm xét M G điểm mặt đất thực, nằm sát mặt nước biển trung bình, lấy làm điểm gốc độ cao quốc gia (ở nước ta điểm G nằm Hòn Dấu, Đồ Sơn, Hải Phòng) Trang Bảng 6: Bảng tọa độ trắc địa sau bình sai HỆ TỌA ĐỘ TRẮC ĐỊA WGS84 ELLIPSOID QUI CHIẾU: WGS-84 STT Tên điểm 118496 20° 50' 27.42849 106° 41' 36.51510 -6.071 118521 20° 48' 17.30113 106° 43' 33.99763 -19.683 118539 20° 47' 06.53931 106° 43' 49.47903 -17.810 DC-01 20° 48' 20.29758 106° 47' 44.31962 -18.963 DC-02 20° 48' 21.86561 106° 48' 04.98125 -18.819 DV-IV 20° 48' 46.18477 106° 46' 53.03377 -18.076 DVIZ-07 20° 48' 38.44327 106° 47' 14.50258 -17.512 DVIZ-08 20° 49' 21.26958 106° 48' 00.30463 -17.682 DVIZ-13 20° 49' 30.88880 106° 47' 42.33500 -18.420 10 DVIZ-16 20° 49' 30.93500 106° 47' 57.09470 -17.809 11 DVIZ-17 20° 49' 21.72710 106° 47' 43.37729 -18.470 12 DVIZ-24 20° 49' 19.45342 106° 47' 17.51447 -15.192 13 IHI-01 20° 48' 57.13362 106° 46' 30.45891 -18.277 B(° ' ") L(° ' ") H(m) Bảng 7: Bảng kết tọa độ phẳng độ cao sau bình sai HỆ TỌA ĐỘ PHẲNG VN-2000 KINH TUYẾN TRỤC : 105°45' ELLIPSOID : WGS-84 Tọa độ Độ cao Số Tên TT điểm X(m) Y(m) 118496 2305633.981 118521 2301652.258 Sai số vị trí điểm h(m) (mx) (my) (mh) (mp) 597994.565 15.847 - - - - 601415.365 2.062 - - - - Trang 29 118539 2299478.752 601876.282 3.883 0.004 0.004 0.006 0.006 DC-01 2301789.784 608653.685 2.562 0.004 0.004 0.005 0.006 DC-02 2301841.893 609250.875 2.688 0.004 0.004 0.005 0.006 DV-IV 2302576.383 607165.485 6.392 0.003 0.004 0.004 0.005 DVIZ-07 2302342.279 607787.832 3.485 0.003 0.004 0.002 0.005 DVIZ-08 2303667.965 609103.734 4.031 0.004 0.005 0.006 0.006 DVIZ-13 2303960.424 608582.218 3.883 0.004 0.004 0.004 0.005 10 DVIZ-16 2303964.619 609008.982 3.132 0.004 0.004 0.003 0.005 11 DVIZ-17 2303678.854 608614.184 3.750 0.004 0.004 0.004 0.005 12 DVIZ-24 2303604.093 607866.805 3.111 0.003 0.004 0.003 0.005 13 IHI-01 2302908.947 606510.547 3.333 0.004 0.004 0.004 0.005 Bảng 8: Bảng chiều dài cạnh, phương vị chênh cao sau bình sai HỆ TỌA ĐỘ PHẲNG VN-2000, Cạnh tương hỗ Điểm đầu Điểm cuối ELLIPSOID : WGS-84 Chiều dài mS (m) (m) ms/S Phương vị ° ' " m Ch.cao mh " (m) (m) 118521 IHI-01 5247.871 0.006 1/893491 76 08 41.81 0.22 1.271 0.013 118521 118539 2221.840 0.006 1/386381 168 01 37.71 0.57 1.821 0.013 DC-02 DC-01 599.458 0.006 1/96407 265 00 47.44 1.92 -0.127 0.007 DC-02 DVIZ-07 1546.247 0.006 1/277197 288 52 53.76 0.70 0.797 0.006 118521 118496 5249.380 0.004 1/1212345 319 19 59.82 0.17 13.785 0.012 118521 DVIZ-07 6409.717 0.006 1/1125135 83 49 11.99 0.17 1.423 0.012 Trang 30 Cạnh tương hỗ Điểm đầu Điểm cuối Chiều dài mS (m) (m) ms/S Phương vị ° ' " m Ch.cao mh " (m) (m) DC-02 DVIZ-16 2136.464 0.005 1/396513 353 29 56.34 0.57 0.444 0.006 DC-01 DVIZ-07 1027.109 0.005 1/187475 302 32 30.07 1.06 0.923 0.005 IHI-01 DVIZ-07 1397.344 0.005 1/272252 113 55 28.11 0.74 0.152 0.005 DC-01 DVIZ-16 2203.666 0.005 1/413975 09 16 41.86 0.55 0.570 0.006 DVIZ-07 DVIZ-16 2030.565 0.005 1/404855 36 58 08.85 0.52 -0.353 0.004 118496 DVIZ-07 10331.669 0.003 1/2968680 108 34 42.49 0.07 -12.362 0.002 118496 DVIZ-24 10078.768 0.004 1/2805812 101 37 08.32 0.07 -12.736 0.003 118496 DV-IV 9667.196 0.004 1/2699960 108 26 18.45 0.07 -9.455 0.004 118496 IHI-01 8941.351 0.004 1/2358683 107 44 39.06 0.09 -12.514 0.004 118539 DVIZ-13 8065.667 0.006 1/1434127 56 14 40.67 0.14 0.000 0.007 118539 DVIZ-16 8426.056 0.006 1/1500745 57 50 00.85 0.13 -0.751 0.007 118539 DVIZ-17 7939.785 0.006 1/1426353 58 03 44.85 0.14 -0.133 0.007 DVIZ-07 DVIZ-13 1802.621 0.005 1/359524 26 08 51.12 0.59 0.398 0.005 DVIZ-07 DVIZ-17 1571.398 0.005 1/316597 31 43 36.75 0.67 0.265 0.004 DVIZ-07 DVIZ-24 1264.283 0.005 1/266767 03 34 52.69 0.82 -0.374 0.004 DVIZ-07 DVIZ-24 1264.283 0.005 1/266767 03 34 52.69 0.82 -0.374 0.004 DVIZ-07 DV-IV 664.921 0.005 1/133337 290 36 52.13 1.48 2.907 0.004 DVIZ-07 IHI-01 1397.344 0.005 1/272252 293 55 28.11 0.74 -0.152 0.005 DVIZ-08 DVIZ-13 597.922 0.006 1/100541 299 16 59.26 1.99 -0.148 0.007 DVIZ-08 DVIZ-16 311.418 0.006 1/55133 342 17 11.02 3.97 -0.899 0.007 Trang 31 Cạnh tương hỗ Điểm đầu Điểm cuối Chiều dài mS (m) (m) ms/S Phương vị ° ' " m Ch.cao mh " (m) (m) DVIZ-08 DVIZ-17 489.671 0.006 1/82071 271 16 27.12 2.36 -0.281 0.007 DVIZ-13 DVIZ-16 426.785 0.006 1/77381 89 26 12.86 2.49 -0.751 0.005 DVIZ-13 DVIZ-17 283.379 0.005 1/54854 173 31 23.44 3.96 -0.133 0.005 DVIZ-13 DVIZ-24 799.242 0.005 1/152162 243 31 23.30 1.31 -0.772 0.005 DVIZ-16 DVIZ-17 487.368 0.005 1/91505 234 06 07.53 2.21 0.618 0.005 DVIZ-17 DVIZ-24 751.109 0.005 1/143567 264 17 15.54 1.36 -0.639 0.005 DVIZ-24 DV-IV 1244.201 0.005 1/253921 214 18 36.10 0.83 3.281 0.005 DVIZ-24 IHI-01 1524.029 0.005 1/293557 242 51 45.82 0.69 0.222 0.005 DV-IV IHI-01 734.536 0.005 1/141468 296 55 13.67 1.42 -3.059 0.006 KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ ĐỘ CHÍNH XÁC Sai số trung phương trọng số đơn vị mo = ± 1.000 Sai số vị trí điểm: Lớn : (DVIZ-08) mp = 0.006(m) Nhỏ : (DVIZ-07) mp = 0.005(m) Sai số trung phương tương đối chiều dài cạnh : Lớn : (DVIZ-13 -DVIZ-17) mS/S = 1/ 54854 Nhỏ : (118496 -DVIZ-07) mS/S = 1/ 2968680 Sai số trung phương phương vị cạnh : Lớn : (DVIZ-08 -DVIZ-16) m = 3.97" Nhỏ : (118496 -DVIZ-07) m = 0.07" Sai số trung phương chênh cao : Trang 32 Lớn : (118521 -118539) mh= 0.013(m) Nhỏ : (118496 -DVIZ-07) mh= 0.002(m) Chiều dài cạnh : Lớn : (118496 -DVIZ-07) Smax = 10331.67m Nhỏ : (DVIZ-13 -DVIZ-17) Smin = 283.38m Trung bình : Stb = 3118.13m Ngày tháng năm 2016 Người thực đo : Người xử lý số liêu : Kết biên tập phần mềm DPSurvey ooo0ooo - Trang 33 Phụ lục 2: KẾT QUẢ BÌNH SAI LƯỚI ĐỘ CAO Tên công trình: LƯỚI ĐỘ CAO ĐÌNH VŨ I Các tiêu kỹ thuật lưới + Tổng số điểm : 13 + Số điểm gốc :1 + Số điểm lập : 12 + Số lượng trị đo : 15 + Tổng chiều dài đo : 39.088 km II Số liệu khởi tính STT Tên điểm I(HN-HP)19 H (m) Ghi 2.485 III Kết độ cao sau bình sai STT Tên điểm H(m) SSTP(mm) DC01 2.565 DC02 2.695 DVIV 6.378 DVIZ03 2.808 5 DVIZ04 2.742 DVIZ07 3.485 DVIZ08 4.032 Trang 34 DVIZ13 3.871 DVIZ16 3.128 10 DVIZ17 3.742 11 DVIZ24 3.100 12 IHI01 3.302 IV Trị đo đại lượng bình sai S Điểm sau Điểm trước [S] Trị đo SHC TT (i) (j) (km) (m) (mm) R6N4 DVIZ04 8.73244 0.261 -4 0.257 DVIZ04 IHI01 2.3107 0.558 0.560 3 IHI01 DVIV 0.82333 3.075 3.076 DVIV DVIZ07 0.74244 -2.893 -2.893 DVIZ07 DC01 2.82084 -0.919 -1 -0.920 DC01 DC02 0.60167 0.131 0.130 DC02 DVIZ17 3.17243 1.048 -1 1.047 DVIZ17 DVIZ08 0.4825 0.290 0.290 DVIZ08 DVIZ16 1.16031 -0.903 -0.903 10 DVIZ16 DVIZ13 0.42246 0.743 0.742 Trị B.Sai SSTP (m) (mm) Trang 35 S Điểm sau Điểm trước [S] Trị đo SHC TT (i) (j) (km) (m) (mm) 11 DVIZ13 DVIZ24 2.12313 -0.770 -1 -0.770 12 DVIZ03 DVIZ24 4.97746 0.296 -4 0.292 13 DVIZ24 DVIV 1.40151 3.279 -2 3.277 14 DVIZ03 R6N4 8.4058 -0.319 -4 -0.323 15 DVIZ04 DVIZ03 0.911 0.067 -1 0.066 Trị B.Sai SSTP (m) (mm) V Kết đánh giá độ xác - Sai số trung phương trọng số đơn vị mo = ± 2.14 mm/Km - SSTP độ cao điểm yếu : mH(DVIZ17) = 6.41(mm) - SSTP chênh cao yếu : m(R6N4 - DVIZ04) = 4.54 (mm) Ngày tháng năm 2016 Người thực đo : Người tính toán ghi sổ : Kết tính toán phần mềm DPSurvey 2.9 ooo0ooo - Trang 36 Phụ lục 3: KẾT QUẢ BÌNH SAI LƯỚI GPS –KCN SHINEC BANG TRI DO GIA SO TOA DO VA CAC CHI TIEU SAI SO HE TOA DO VUONG GOC KHONG GIAN ELLIPSOID QUI CHIEU:WGS-84 =============================================================================== == |Lan do| D dau D cuoi | DX | DY | DZ | RMS | RDOP | RATIO | =============================================================================== == | 0962| 118449 118461| 2871.644| 1663.882| -2016.469| 0.008| 2.994| 15.1| | SF| 118449 118461| 2871.644| 1663.882| -2016.469| 0.008| 2.994| 15.1| | 0962| 118449 DC1| 3086.407| 1227.311| -760.124| 0.019|11.766| 2.1| | SF| 118449 DC1| 3086.407| 1227.311| -760.124| 0.019|11.766| 2.1| | 0962| 118449 DC1| 3086.410| 1227.301| -760.106| 0.017| 6.990| 2.4| | SF| 118449 DC1| 3086.410| 1227.301| -760.106| 0.017| 6.990| 2.4| | 0962| 118449 DC2| 3408.489| 1419.922| -1002.510| 0.007| 2.182| 13.3| | SF| 118449 DC2| 3408.489| 1419.922| -1002.510| 0.007| 2.182| 13.3| | 0962| 118449 DC2| 3408.489| 1419.920| -1002.514| 0.008| 2.466| 10.4| | SF| 118449 DC2| 3408.489| 1419.920| -1002.514| 0.008| 2.466| 10.4| | 0962| 118449 DC3| 3875.490| 1550.958| -979.857| 0.010| 3.729| 12.3| | SF| 118449 DC3| 3875.490| 1550.958| -979.857| 0.010| 3.729| 12.3| | 0965| 118449 DC3| 3875.479| 1551.007| -979.839| 0.011| 4.420| 4.2| | SF| 118449 DC3| 3875.479| 1551.007| -979.839| 0.011| 4.420| 4.2| | 0965| 118449 DC4| 3969.456| 1422.326| -585.882| 0.010| 4.782| 8.6| | SF| 118449 DC4| 3969.456| 1422.326| -585.882| 0.010| 4.782| 8.6| | 0965| 118449 DC5| 4039.985| 1304.205| -236.830| 0.026|28.736| 1.6| | SF| 118449 DC5| 4039.985| 1304.205| -236.830| 0.026|28.736| 1.6| | 0960| 118461 118449| -2871.642| -1663.882| 2016.496| 0.009| 2.244| 16.7| | SF| 118461 118449| -2871.642| -1663.882| 2016.496| 0.009| 2.244| 16.7| | 0960| 118461 DC1| 214.773| -436.560| 1256.395| 0.017| 9.551| 2.2| | SF| 118461 DC1| 214.773| -436.560| 1256.395| 0.017| 9.551| 2.2| | 0961| DC2 118461| -536.835| 243.946| -1013.974| 0.006| 2.007| 27.5| | SF| DC2 118461| -536.835| 243.946| -1013.974| 0.006| 2.007| 27.5| | 0961| DC2 DC1| -322.082| -192.605| 242.393| 0.018|11.644| 2.4| | SF| DC2 DC1| -322.082| -192.605| 242.393| 0.018|11.644| 2.4| | 0961| DC2 DC3| 467.001| 131.038| 22.653| 0.007| 1.822| 47.8| Trang 37 | SF| DC2 DC3| 467.001| 131.038| 22.653| 0.007| 1.822| 47.8| | 0963| DC3 DC4| 93.987| -128.685| 393.962| 0.009| 2.465| 2.0| | SF| DC3 DC4| 93.987| -128.685| 393.962| 0.009| 2.465| 2.0| | 0965| DC4 DC5| 70.556| -118.175| 349.036| 0.018|14.684| 2.4| | SF| DC4 DC5| 70.556| -118.175| 349.036| 0.018|14.684| 2.4| | 0965| DC5 118449| -4039.953| -1304.190| 236.814| 0.012| 9.822| 2.8| | SF| DC5 118449| -4039.953| -1304.190| 236.814| 0.012| 9.822| 2.8| | 0965| DC5 DC6| -574.907| -491.099| 797.628| 0.013|12.243| 2.4| | SF| DC5 DC6| -574.907| -491.099| 797.628| 0.013|12.243| 2.4| | 0966| DC6 118449| -3465.046| -813.089| -560.815| 0.007| 2.765| 14.0| | SF| DC6 118449| -3465.046| -813.089| -560.815| 0.007| 2.765| 14.0| =============================================================================== == - RMS lon nhat:( 118449 DC5) RMS= 0.026 - RMS nho nhat:( DC2 - 118461) RMS= 0.006 - RDOP lon nhat:( 118449 - RDOP nho nhat:( DC2 - RATIO lon nhat:( DC2 - RATIO nho nhat:( 118449 - DC5) DC3) DC3) DC5) RDOP= 28.736 RDOP= 1.822 RATIO= 47.800 RATIO= 1.600 Bang BANG SAI SO KHEP HINH HE TOA DO VUONG GOC KHONG GIAN ELLIPSOID QUI CHIEU:WGS-84 =============================================================================== === | So hieu vong khep | dX(m)| dY(m)| dz(m)| dh(m)| dxyz | [S](m) | dxyz/[S] | | -| | | | | | | -| | 118449 118461 DC1 | 0.01| 0.011| 0.050| 0.025| 0.052| 8638.1|1: 165597| | 118449 118461 DC2 |-0.010| 0.014| 0.015| 0.020| 0.023| 8882.5|1: 389149| | 118449 DC1 DC2 | 0.000|-0.006|-0.007|-0.007| 0.009| 7680.2|1: 833034| | 118449 DC2 DC3 | 0.000| 0.002| 0.000| 0.002| 0.002| 8599.4|1: 4299718| | 118449 DC3 DC4 | 0.021|-0.053|-0.013|-0.057| 0.058| 8969.8|1: 153403| | 118449 DC4 DC5 | 0.027|-0.054|-0.016|-0.063| 0.062| 8884.2|1: 142242| | 118449 DC5 DC6 | 0.032| 0.017|-0.017| 0.002| 0.040| 8954.0|1: 223710| | 118461 DC1 DC2 | 0.020|-0.009| 0.028|-0.002| 0.036| 2967.0|1: 83421| Trang 38 =============================================================================== === - Tong so tam giac : -Sai so khep tuong doi tam ( Tam giac : 118461Sai so khep tuong doi tam ( Tam giac : 118449Sai so khep chenh cao tam ( Tam giac : 118449Sai so khep chenh cao tam ( Tam giac : 118449- giac lon DC1giac nho DC2giac nho DC2giac lon DC4- nhat: 1/ 83421 DC2, [S] = 2967.0m nhat: 1/ 4299718 DC3, [S] = 8599.4m nhat: 0.002m DC3, [S] = 8599.4m nhat: 0.063m DC5, [S] = 8884.2m Tong so tu giac : Sai so khep tuong doi tu giac lon nhat: 1/ ( Tu giac: 118461DC1DC2- 118461, [S] = - Sai so khep tuong doi tu giac nho nhat: 1/ ( Tu giac: 118449DC5DC6- 118449, [S] = - Sai so khep chenh cao tu giac nho nhat: 0.000m ( Tu giac : , [S] = 0.0m ) - Sai so khep chenh cao tu giac lon nhat: 1.197698485360663700000000000000000000000e+200m ( Tu giac : 118449DC4DC5, [S] = ) ) ) ) 0.0m ) 0.0m ) 0.0m ) Bang 3.1 BANG TRI DO, SO HIEU CHINH VA TRI BINH SAI GOC PHUONG VI HE TOA DO TRAC DIA ELLIPPSOID:WGS-84 ========================================================================== | STT | Ki hieu goc | Tri |S.s | So h/c| Tri b.sai | | | | o ' " | " | " | o ' " | ========================================================================== | | 118461 118449 | 55 54 13.61 | 0.87 | 0.34 | 55 54 13.95 | | | 118449 DC3 | 255 30 49.44 | 1.03 | -0.04 | 255 30 49.40 | | | 118449 118461 | 235 54 14.77 | 1.15 | -0.82 | 235 54 13.95 | | | 118449 DC2 | 253 23 9.06 | 0.88 | -0.02 | 253 23 9.05 | | | 118449 DC2 | 253 23 8.87 | 0.52 | 0.18 | 253 23 9.05 | | | DC2 118461 | 157 24 51.97 | 3.36 | 0.66 | 157 24 52.64 | | | DC2 DC1 | 54 11 30.99 | 14.86 | -1.58 | 54 11 29.41 | | | DC2 DC3 | 272 31 32.94 | 6.15 | -0.55 | 272 31 32.39 | | | 118449 DC4 | 261 12 0.62 | 0.74 | 0.17 | 261 12 0.79 | | 10 | 118449 DC3 | 255 30 49.42 | 0.86 | -0.02 | 255 30 49.40 | | 11 | DC5 DC6 | 38 40 12.73 | 6.24 | 0.58 | 38 40 13.30 | | 12 | DC5 118449 | 86 15 15.04 | 1.94 | -0.34 | 86 15 14.69 | | 13 | DC6 118449 | 99 16 6.21 | 1.20 | -0.1 | 99 16 6.11 | | 14 | 118449 DC1 | 255 51 22.72 | 1.70 | 0.50 | 255 51 23.22 | | 15 | 118449 DC5 | 266 15 14.31 | 2.25 | 0.38 | 266 15 14.69 | | 16 | 118461 DC1 | 356 14 47.52 | 4.82 | 1.75 | 356 14 49.27 | Trang 39 | 17 | 118449 DC1 | 255 51 23.94 | 1.89 | -0.72 | 255 51 23.22 | | 18 | DC3 DC4 | 352 29 29.89 | 15.45 | 2.91 | 352 29 32.80 | | 19 | DC4 DC5 | 354 31 13.97 | 28.72 | 16.84 | 354 31 30.80 | ========================================================================== - Sai so phuong vi lon nhat: ( DC4 DC5) ma(max)= 28.72" - Sai so phuong vi nho nhat: ( 118449 DC2) ma(min)= 0.52" - So hieu chinh phuong vi lon nhat:( DC4 DC5) da(max)= 16.84" - So hieu chinh phuong vi nho nhat:( 118449 DC2) da(min)= 0.02" Bang 3.2 BANG TRI DO, SO HIEU CHINH VA TRI BINH SAI CANH HE TOA DO TRAC DIA ELLIPPSOID:WGS-84 ========================================================================== | STT | Ki hieu canh | Tri | S.s | So h/c | Tri b.sai | | | | (m) | (m) | (m) | (m) | ========================================================================== | | 118461 118449 | 3883.489 | 0.013 | -0.000 | 3883.488 | | | 118449 DC3 | 4287.827 | 0.019 | -0.000 | 4287.827 | | | 118449 118461 | 3883.477 | 0.027 | 0.012 | 3883.488 | | | 118449 DC2 | 3826.144 | 0.015 | -0.003 | 3826.141 | | | 118449 DC2 | 3826.144 | 0.010 | -0.004 | 3826.141 | | | DC2 118461 | 1172.974 | 0.019 | 0.012 | 1172.986 | | | DC2 DC1 | 446.757 | 0.032 | -0.001 | 446.756 | | | DC2 DC3 | 485.569 | 0.014 | 0.002 | 485.572 | | | 118449 DC4 | 4257.145 | 0.021 | -0.003 | 4257.143 | | 10 | 118449 DC3 | 4287.831 | 0.026 | -0.004 | 4287.827 | | 11 | DC5 DC6 | 1099.057 | 0.046 | 0.012 | 1099.068 | | 12 | DC5 118449 | 4251.900 | 0.034 | 0.012 | 4251.912 | | 13 | DC6 118449 | 3603.125 | 0.015 | 0.002 | 3603.127 | | 14 | 118449 DC1 | 3407.388 | 0.033 | -0.001 | 3407.387 | | 15 | 118449 DC5 | 4251.935 | 0.052 | -0.023 | 4251.912 | | 16 | 118461 DC1 | 1347.321 | 0.036 | -0.017 | 1347.304 | | 17 | 118449 DC1 | 3407.384 | 0.033 | 0.004 | 3407.387 | | 18 | DC3 DC4 | 424.973 | 0.016 | -0.005 | 424.968 | | 19 | DC4 DC5 | 375.195 | 0.031 | -0.003 | 375.192 | ========================================================================== - Sai so canh lon nhat: ( 118449 DC5) ms(max)= 0.052m - Sai so canh nho nhat: ( 118449 DC2) ms(min)= 0.010m - So hieu chinh canh lon nhat:( 118449 DC5) ds(max)= 0.023m - So hieu chinh canh nho nhat:( 118449 DC3) ds(min)= 0.000m Bang 3.3 BANG TRI DO, SO HIEU CHINH VA TRI BINH SAI CHENH CAO HE TOA DO TRAC DIA ELLIPPSOID:WGS-84 ========================================================================== | STT | Ki hieu canh | Tri | S.s | So h/c | Tri b.sai | | | | (m) | (m) | (m) | (m) | ========================================================================== | | 118461 118449 | -0.977 | 0.036 | 0.126 | -0.851 | | | 118449 DC3 | 0.990 | 0.041 | 0.006 | 0.996 | | | 118449 118461 | 0.986 | 0.053 | -0.135 | 0.851 | | | 118449 DC2 | 0.524 | 0.031 | -0.018 | 0.506 | | | 118449 DC2 | 0.520 | 0.025 | -0.015 | 0.506 | | | DC2 118461 | 0.442 | 0.041 | -0.097 | 0.345 | | | DC2 DC1 | 0.218 | 0.099 | -0.010 | 0.208 | | | DC2 DC3 | 0.468 | 0.028 | 0.023 | 0.490 | | | 118449 DC4 | 1.243 | 0.056 | -0.023 | 1.220 | | 10 | 118449 DC3 | 1.043 | 0.047 | -0.047 | 0.996 | Trang 40 | 11 | DC5 DC6 | -1.186 | 0.127 | 0.016 | -1.169 | | 12 | DC5 118449 | -1.175 | 0.117 | 0.022 | -1.152 | | 13 | DC6 118449 | 0.013 | 0.055 | 0.004 | 0.017 | | 14 | 118449 DC1 | 0.735 | 0.087 | -0.021 | 0.714 | | 15 | 118449 DC5 | 1.174 | 0.151 | -0.022 | 1.152 | | 16 | 118461 DC1 | -0.226 | 0.083 | 0.090 | -0.137 | | 17 | 118449 DC1 | 0.731 | 0.080 | -0.017 | 0.714 | | 18 | DC3 DC4 | 0.196 | 0.050 | 0.028 | 0.224 | | 19 | DC4 DC5 | -0.131 | 0.124 | 0.063 | -0.068 | ========================================================================== - Sai so chenh cao lon nhat: ( 118449 DC5) mdh(max)= 0.151m - Sai so chenh cao nho nhat: ( 118449 DC2) mdh(min)= 0.025m - So hieu chinh chenh cao lon nhat:( 118449 - 118461) ddh(max)= 0.135m - So hieu chinh chenh cao nho nhat:( DC6 - 118449) ddh(min)= 0.004m ========================================================================== Bang BANG TOA DO VUONG GOC KHONG GIAN SAU BINH SAI HE TOA DO VUONG GOC KHONG GIAN ELLIPSOID QUI CHIEU:WGS-84 ===================================================================== | STT | So hieu diem| X(m) | Y(m) | Z(m) | |===================================================================| | | 118449 | -1710115.6302 | 5710237.5086 | 2261602.1736 | | | 118461 | -1707243.9562 | 5711901.2201 | 2259585.6019 | | | DC1 | -1707029.2067 | 5711464.7229 | 2260842.0010 | | | DC2 | -1706707.1311 | 5711657.3311 | 2260599.6051 | | | DC3 | -1706240.1312 | 5711788.3773 | 2260622.2567 | | | DC4 | -1706146.1543 | 5711659.7104 | 2261016.2210 | | | DC5 | -1706075.6409 | 5711541.5774 | 2261365.2751 | | | DC6 | -1706650.5560 | 5711050.4947 | 2262162.9204 | ===================================================================== Bang BANG TOA DO TRAC DIA SAU BINH SAI HE TOA DO TRAC DIA ELLIPSOID QUI CHIEU:WGS-84 ======================================================================== | STT | So hieu diem| B | L | H(m) | |======================================================================| | | 118449 | 20ø54'19.042407" | 106ø40'19.317781" | -0.615 | | | 118461 | 20ø53'08.845567" | 106ø38'27.623131" | 0.235 | | | DC1 | 20ø53'52.574870" | 106ø38'24.828905" | 0.099 | | | DC2 | 20ø53'44.140857" | 106ø38'12.242941" | -0.109 | | | DC3 | 20ø53'44.923158" | 106ø37'55.462364" | 0.380 | | | DC4 | 20ø53'58.632396" | 106ø37'53.620924" | 0.605 | | | DC5 | 20ø54'10.782441" | 106ø37'52.453012" | 0.537 | | | DC6 | 20ø54'38.560866" | 106ø38'16.379314" | -0.632 | ======================================================================== Bang BANG THANH QUA TOA DO PHANG VA DO CAO BINH SAI HE TOA DO PHANG UTM **** KINH TUYEN TRUC: 105_45_00 **** ELLIPPSOID:WGS-84 =============================================================================== | So | So | Toa do, Do cao | Sai so vi tri diem | Trang 41 | thu | hieu | | | tu | diem | x(m) | y(m) | h(m) |mx(m)|my(m)| mh(m)| mp(m)| =============================================================================== | 1| 118449 | 2312635.016| 595917.969| 1.177 |0.000|0.000| 0.000| 0.000| | 2| 118461 | 2310457.953| 592702.117| 1.960 |0.000|0.000| 0.000| 0.000| | 3| DC1 | 2311802.359| 592613.905| 1.850 |0.015|0.018| 0.040| 0.023| | 4| DC2 | 2311540.967| 592251.603| 1.634 |0.010| 0.01| 0.015| 0.014| | 5| DC3 | 2311562.355| 591766.506| 2.121 |0.014|0.014| 0.021| 0.019| | 6| DC4 | 2311983.677| 591710.973| 2.354 |0.015|0.019| 0.037| 0.025| | 7| DC5 | 2312357.155| 591675.171| 2.293 |0.022|0.023| 0.063| 0.032| | 8| DC6 | 2313215.264| 592361.892| 1.147 |0.021|0.017| 0.051| 0.027| =============================================================================== Bang BANG CHIEU DAI CANH, PHUONG VI VA SAI SO TUONG HO HE TOA DO PHANG UTM ELLIPPSOID: WGS-84 =============================================================================== ===== | SHD | SHD | Chieu dai| ms | ms/s | Phuong vi | ma | dh | mdh | | dau | cuoi | -| | | (m) | (m) | | o ' " | " | (m) | (m) | =============================================================================== ===== | 118449| DC1| 3407.368| 0.017|1/ 198103| 255 51 19 | 0.95| 0.714|0.040| | 118449| DC1| 3407.368| 0.017|1/ 198103| 255 51 19 | 0.95| 0.714|0.040| | 118449| DC2| 3826.118| 0.01|1/ 386477| 253 23 05 | 0.54| 0.506|0.015| | 118449| DC2| 3826.118| 0.01|1/ 386477| 253 23 05 | 0.54| 0.506|0.015| | 118449| DC3| 4287.802| 0.014|1/ 312978| 255 30 46 | 0.65| 0.996|0.021| | 118449| DC3| 4287.802| 0.014|1/ 312978| 255 30 46 | 0.65| 0.996|0.021| | 118449| DC4| 4257.118| 0.019|1/ 219439| 261 11 57 | 0.74| 1.220|0.037| | 118449| DC5| 4251.887| 0.023|1/ 184865| 266 15 11 | 1.06| 1.152|0.063| | DC5| 118449| 4251.887| 0.023|1/ 184865| 266 15 11 | 1.06| 1.152|0.063| | DC6| 118449| 3603.106| 0.016|1/ 223795| 279 16 02 | 1.21| 0.017|0.051| | 118461| DC1| 1347.297| 0.015|1/ 87487| 356 14 46 | 2.68| 0.137|0.040| | DC2| 118461| 1172.980| 0.01|1/ 118483| 337 24 49 | 1.76| 0.345|0.015| | DC2| DC1| 446.753| 0.016|1/ 27577| 234 11 26 | 7.51| 0.208|0.042| | DC2| DC3| 485.569| 0.011|1/ 46245| 272 31 29 | 4.27| 0.490|0.021| | DC3| DC4| 424.966| 0.012|1/ 35711| 352 29 29 | 8.90| 0.224|0.037| | DC4| DC5| 375.190| 0.020|1/ 18760| 354 31 27 |13.91| 0.068|0.068| | DC5| DC6| 1099.062| 0.027|1/ 41163| 38 40 10 | 3.79| 1.169|0.073| =============================================================================== ===== Trang 42 KET QUA DANH GIA DO CHINH XAC Sai so trung phuong so don vi: Sai so vi tri diem: -nho nhat: (diem: -lon nhat: (diem: Sai so tuong doi canh:-nho nhat: (canh 118449 -lon nhat: (canh DC4 Sai so phuong vi: -nho nhat:( 118449 -lon nhat:( DC4 Sai so chenh cao: -nho nhat:( 118449 -lon nhat:( DC5 6.- Chieu dai canh nho nhat :( DC4 - Chieu dai canh lon nhat :( 118449 - Chieu dai canh trung binh: M mp mp ms/s DC2 S ms/s DC5 S DC2) ma DC5) ma DC2) mh DC6) mh DC5) S DC3) S S DC2) DC5) - = 1.00 = 0.014m = 0.032m =1/ 386477 = 3826.1 m) =1/ 18760 = 375.2 m) = 0.54" = 13.91" = 0.015m = 0.073m = 375.190m = 4287.802m = 2697.497m Trang 43 [...]... Từ công thức (1-2) có thể rút ra : hM = HM - M (1-3) Như vậy, độ cao thường (h ) của điểm đang xét có thể được xác định, nếu biết độ cao trắc địa (H) và dị thường độ cao () của nó Độ cao trắc địa (H) của điểm xác định từ kết quả đo GPS Vì vậy, phương pháp đo cao theo công thức (1-3) được gọi là đo cao GPS (đo độ cao bằng công nghệ GPS) 1.2 Nguyên lý đo cao GPS Đo cao GPS (hay rộng hơn là đo cao. .. 16 CHƯƠNG 3: THỰC NGHIỆM ĐO ĐỘ CAO BẰNG CÔNG NGHỆ GPS TẠI KHU VỰC HẢI PHÒNG 3.1 Phương pháp thực nghiệm Trên cơ sở phân tích lý thuyết, nhóm nghiên cứu đã tiến hành thực nghiệm đo độ cao bằng công nghệ GPS tại 02 khu vực Hải Phòng, dựa vào các trị đo chênh cao H, chúng ta sẽ phân tích 2 mạng lưới độ cao H của 2 khu vực So sánh với quy phạm sẽ có những kết quả thực tế về trị đo H Do kinh phí thực hiện... tinh GNSS) là phương pháp đo cao dựa trên công nghệ GPS Lưới GPS là lưới không gian (3D), bằng công nghệ đo Trang 5 GPS chúng ta không chỉ xác định được vị trí mặt bằng của điểm (X,Y) mà còn xác định được độ cao trắc địa (H) của điểm đó so với mặt Ellipsoid Nhưng trong thực tế sử dụng độ cao, chúng ta lại cần có độ cao thủy chuẩn (độ cao chính hoặc độ cao chuẩn) tức là độ cao so với mặt Geoid (hoặc... ; (1-28) (1-29) Trang 11 CHƯƠNG 2: ĐỘ CHÍNH XÁC XÁC ĐỊNH ĐỘ CAO BẰNG CÔNG NGHỆ GPS 2.1 Trường hợp xác định trực tiếp [5] Từ công thức (1-3) theo lý thuyết sai số ta có: m2h = m2H + m2 (2-1) Dựa trên nguyên tắc đồng ảnh hưởng, ta sẽ rút ra được: mH  m  mh 2 (2-2) Nếu yêu cầu độ chính xác đo độ cao bằng công nghệ GPS tương đương với đo độ cao thuỷ chuẩn, ta phải đặt điều kiện: mh   L (2-3) Trong... suy dị thường độ cao theo phương pháp nội suy Kriging 6- Tính độ cao thủy chuẩn cho các điểm xét theo công thức (1-3) 7- Đánh giá độ chính xác đo độ cao bằng công nghệ GPS So sánh với sai số trung phương cho phép 8-So sánh độ cao thủy chuẩn tính được ở bước 6 với độ cao thủy chuẩn đo được ở bước 1 9-Kết luận 3.2 Kết quả thực nghiệm 3.2.1 Giới thiệu về khu vực thực nghiệm Khu vực 1: Tại khu công nghiệp... 1: Tại khu công nghiệp Đình Vũ, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng Trang 17 Khu vực này có độ cao trung bình là 2.8 m (Độ cao Nhà nước), từ điểm độ cao Hạng I nhà nước tiến hành dẫn độ cao về khu vực đo KCN Đình Vũ Khu vực 2: Tại khu công nghiệp SHINEC, Huyện Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng 3.2.2 Số liệu đo đạc 1 -Đo thủy chuẩn Lưới thủy chuẩn được dẫn từ điểm độ cao Nhà nước I(HN-HP)19 đến lưới thực... không thể đo trọng lực của khu vực nghiên cứu để xác định trực tiếp giá trị dị thường độ cao nên nhóm nghiên cứu thực hiện xác định dị thường độ cao theo phương pháp gián tiếp, nội dung tiến hành thực nghiệm gồm các công việc sau: 1 -Đo độ cao thủy chuẩn cho toàn bộ các điểm của 02 lưới GPS của 2 khu vực đo 2 -Đo GPS của 2 lưới 3- Bình sai lưới GPS 4- Xác định dị thường độ cao của các điểm cứng theo công. .. sau: - Kết quả xác định độ cao chuẩn bằng đo cao GPS với độ chính xác tương đương với thủy chuẩn hình học được đặc trưng bởi sai số trung phương trên 1 km là  thì sai số trung phương xác định độ cao trắc địa đo bằng công nghệ GPS cũng như sai số trung phương xác định dị thường độ cao trực tiếp không được lớn hơn μ L , trong đó L là khoảng cách giữa “điểm cứng” với “điểm xét” và 2 được tính bằng km; còn... điện tử SDL30 và máy thủy chuẩn tự động B40 Trong lưới GPS, tiến hành dẫn độ cao thủy chuẩn đến tất cả các điểm của lưới GPS Mỗi lưới chọn 4 điểm cứng (trong đó: có 2 điểm là gốc tọa độ đã được dẫn độ cao thủy chuẩn, 2 điểm của lưới) làm các “điểm cứng” để từ độ cao đo được bằng công nghệ GPS và độ cao thủy chuẩn theo công thức (2-9) ta xác định được dị thường độ cao của các điểm cứng Dựa vào phương... là dị thường độ cao của điểm A và B Từ hai biểu thức (1-4) và (1-5) trên ta có công thức tính hiệu độ cao chuẩn giữa hai điểm A, B như sau:  hAB  H AB   AB (1-6); Trong đó: H AB là hiệu số độ cao trắc địa,  AB là hiệu số dị thường độ cao giữa hai điểm A, B  AB là hiệu số dị thường độ cao Như vậy để xác định độ cao bằng công nghệ GPS vấn đề mấu chốt là xác định dị thường độ cao  hoặc hiệu
- Xem thêm -

Xem thêm: Khảo sát độ chính xác đo độ cao bằng công nghệ GPS khu vực hải phòng, Khảo sát độ chính xác đo độ cao bằng công nghệ GPS khu vực hải phòng, Khảo sát độ chính xác đo độ cao bằng công nghệ GPS khu vực hải phòng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay