Phân tích yếu tố khí tượng dọc bờ biển việt nam từ năm 2010 2014 để phục vụ việc nghiên cứu yếu tổ gió trong việc thiết kế các tuyến luồng hàng hải việt nam

41 187 0
  • Loading ...
1/41 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 13:22

Phân tích yếu tố khí tượng dọc bờ biển Việt Nam từ năm 20102014 để phục vụ việc nghiên cứu yếu tổ gió trong việc thiết kế các tuyến luồng Hàng Hải Việt NamPhân tích yếu tố khí tượng dọc bờ biển Việt Nam từ năm 20102014 để phục vụ việc nghiên cứu yếu tổ gió trong việc thiết kế các tuyến luồng Hàng Hải Việt NamPhân tích yếu tố khí tượng dọc bờ biển Việt Nam từ năm 20102014 để phục vụ việc nghiên cứu yếu tổ gió trong việc thiết kế các tuyến luồng Hàng Hải Việt NamPhân tích yếu tố khí tượng dọc bờ biển Việt Nam từ năm 20102014 để phục vụ việc nghiên cứu yếu tổ gió trong việc thiết kế các tuyến luồng Hàng Hải Việt Nam Bộ giao thông vận tải Tr-ờng đại học hàng hảI việt nam THUYếT MINH Đề TàI NCKH cấp tr-ờng PHN TCH YU T KH TNG DC B BIN VIT NAM T NM 2010 2014 PHC V VIC NGHIấN CU YU T GIể TRONG VIC THIT K CC TUYN LUNG HNG HI VIT NAM Chủ nhiệm đề tài: tHs NGUYN XUN THNH Ks BùI MINH THU Hải Phòng 04/2016 MC LC M U 1 S cn thit Mc ớch nghiờn cu ca ti i tng v phm vi nghiờn cu 3.1 i tng nghiờn cu 3.2 Phm vi nghiờn cu CHNG 1: CHNG TNG QUAN V TèNH HèNH KH TNG TRấN CC TUYN LUNG HNG HI VIT NAM 1.1 Tng quan v cỏc tuyn lung Hng hi Vit Nam 1.2 Tng quan tỡnh hỡnh khớ tng trờn cỏc tuyn lung hng hi Vit Nam CHNG 2: XY DNG CHNG TRèNH V BIU HOA GIể 10 2.1 Cỏc phn mm ng dng 10 2.2 S liu u vo 10 2.3 Hng dn s dng chng trỡnh 12 CHNG 3:Kt qu nghiờn cu tỡnh hỡnh khớ tng ven bin ti khu vc Hũn Dỏu, Hu, Lý Sn, Vng Tu 17 3.1 Ch giú khu vc ven bin Hũn Dỏu 18 3.2 Ch giú khu vc ven bin Hu 22 3.3 Ch giú khu vc ven bin Lý Sn 25 3.4 Ch giú khu vc ven bin Vng Tu 29 DANH MC HèNH Hỡnh 1-1 Tỡnh hỡnh bóo v ỏp thp nhit i Vit Nam t nm 2000 n 2011 Hỡnh 1-2 Bn tn sut xoỏy thun nhit i (XTN) hot ng (a), hỡnh thnh Bin ụng (b) v nh hng n t lin Vit Nam (c) [Ngun: IMHEN/2010] Hỡnh 3-1 Biu hoa giú trm khớ tng Hũn Dỏu 18 Hỡnh 3-2 Biu hoa giú trm khớ tng Hu 22 Hỡnh 3-3 Biu hoa giú trm khớ tng Lý Sn 25 Hỡnh 3-4 Biu hoa giú trm khớ tng Vng Tu 29 M U S cn thit Yu t khớ tng ong vai tro cc ky quan nh hng mt cỏch trc tip ti nhiu hot ng kinh t k thut ca ngi Vic nghiờn cu khớ tng l mt nhng nhim v cp thit phc v cho cụng tac quy hoch thit k cỏc tuyn ti bin, ti thy ni a, qun lý v phat trin kinh t bin, m bo an ninh quc phong Hin nay, Vit Nam cú h thng quan trc khớ tng tri di t Bc n Nam; cỏc trm quan trc liờn tc cp nht tỡnh hỡnh khớ tng v trung tõm khớ tng trung ng quc gia, nhn thy tm quan trong vic phõn tớch yu t khớ tng mang li, ti ó tin hnh Phõn tớch yu t khớ tng doc b bin Vit Nam t nm 2010 2014 phc v vic nghiờn cu yu t giú vic thit k cỏc tuyn lung Hng hi Vit Nam Mc ớch nghiờn cu ca ti Mc ớch ca vic nghiờn cu l a yu t khớ tng giai on t nm 2010 n 2014 t o giỳp phc v cỏc nghiờn cu liờn quan n cỏc cụng tỏc thit k, thi cụng cỏc cụng trỡnh bo v b, cụng trỡnh cng v thit k lung i tng v phm vi nghiờn cu 3.1 i tng nghiờn cu Yu t khớ tng ti mt s trm quan trc khớ tng ti cỏc trm quan trc doc theo b bin Vit Nam 3.2 Phm vi nghiờn cu Nghiờn cu phõn tớch s liu thu thp c ti cỏc trm quan trc Hũn dỏu, Hu, Lý Sn, Vng Tu doc theo b bin Vit Nam C s khoa hc v phng phỏp nghiờn cu 4.1 C s khoa hc ti da trờn h thng s liu thu thp c ti cac trm quan trc khớ tng phõn tớch anh gia yu t khớ tng doc b bin Vit Nam 4.2 Phng phỏp nghiờn cu ti s dng phng phap nghiờn cu lý thuyt kt hp vi vic phõn tớch bng mỏy tớnh CHNG TNG QUAN V TèNH HèNH KH TNG TRấN CC TUYN LUNG HNG HI VIT NAM 1.1 Tng quan v cỏc tuyn lung Hng hi Vit Nam Vit Nam l quc gia cú h thng sụng ngoi a dng v phong phỳ v c bit l doc theo b bin Vit Nam co hn 100 cng bin ln nh phc v cho cỏc tu ni a v quc t, ngoi cú khong 48 vng, vnh, trờn 112 ca sụng, ca lch bin V c bit l doc theo chiu di hn 3000 km b bin thỡ Vit Nam hin ti cú khong 39 cng bin ln v 73 khu bn vi hn 40 tuyn lung hng chnh cú tng chiu di gn 800km, o lung nh An Cn Th l tuyn lung di nht vi 120km, tuyn lung ngn nht l 0,65km l lung vo cng Sa ộc ng Thap Trong o co 07 tuyn lung hai chiu chy c ban ngy v ban ờm vi tng chiu di gn 200km, 23 tuyn lung mt chiu chy c ban ngy ln ban ờm vi tng chiu di gn 500km, 08 tuyn lung chy ban ngy vi tng chiu di khong 120km Phõn chia theo vựng v lónh th t phớa Bc n phớa Nam Vit Nam h thng cng bin Vit Nam c phõn thnh 06 Nhúm [2] Nhúm 1: Nhúm cng bin Bc B, t Qung Ninh n Ninh Bỡnh; Nhúm 2:Nhúm cng bin Bc Trung B, t Thanh Hoa n H Tnh; Nhom 3:Nhom cng bin Trung Trung B, t Qung Bỡnh n Qung Ngói; Nhúm 4:Nhúm cng bin Nam Trung B, t Bỡnh nh n Bỡnh Thun; Nhúm 5:Nhúm cng bin ụng Nam B (bao gm c Cụn o v trờn sụng Soi Rp ti Long An, Tin Giang); Nhúm 6: Nhúm cng bin ng bng sụng Cu Long (gm c Phỳ Quc v cac o Tõy Nam);[2] 1.2 Tng quan tỡnh hỡnh khớ tng trờn cỏc tuyn lung hng hi Vit Nam Yu t khớ tng c cho l cú nh hng rt ln ti vic hot ng hng hi trờn cỏc tuyn lung Vit Nam; c bit l cỏc khu vc lung co c im a hỡnh phn ln nm xa t lin s l nhng i tng chu tac ng mnh nht Di cac tac ng ca yu t khớ tng Vit Nam nhng nm gn õy u co xu hng tng dn c v tn xut v mc Cỏc hin tng thi tit nh bóo git cp 12, trờn cp 12 gõy nguy him tu bố v cỏc hot ng trờn bin Bóo l trng thỏi nhiu ng ca khớ quyn v l mt loi hỡnh thi tit cc tr Bóo c hiu l bóo nhit i; l hin tng thi tit nguy him c hỡnh thnh ti cỏc khu vc bin nhit i Vit Nam, s lng cac cn bóo vo cỏc khu vc b bin ln nht t khong v 19.830N n 19.950N (khu vc Thanh Húa Ngh Tnh); v nh nht t khong v 10.570N n 80N (khu vc nam B) S lng cac cn bóo co xu hng gim dn t Bc xung Nam Thi gian xut hin cac cn bóo t khong thi gian thang n thỏng 11 Qua cỏc s liu thng kờ cac cn bóo b vo cỏc khu vc b bin Vit Nam t 1990 n 2011 cho thy: S lng cac cn bóo co xu hng tng lờn nhng khụng rừ rt qua cac nm; v cng cac cn bóo co xu hng mnh lờn, t khong nm 2000 n ó xut hin thut ng siờu bóo Trong thp niờn 1960, l giai on xut hin cn bóo ln; n nhng thp niờn 80 ca th k 20 ti u th k 21 thỡ cng cac cn bóo gim i, cac cn bóo ln ớt xut hin; t nm 2005 tr li õy, cac cn bóo mnh xut hin ngy mt thng xuyờn, cp siờu bóo ó xut hin Bờn cnh o; qu o di chuyn ca cac cn bóo cng co xu hng phc hn gõy kho khn cho vic d bỏo v tr b ca bóo Trong khong t nm 1961 n nm 2011 co khong 304 cn bóo, ap thp nhit i (ATN) nh hng ti Vit Nam Thi gian bóo, ATN nh hng ti Vit Nam kộo di khong t thang n thang 12, o cac thang t khong n khong thỏng 11 l nhng thỏng cú tn xut sut hin ang k nht; tớnh trung bỡnh mi thỏng cú khong cn bóo, ATN nh hng 16 15 14 14 13 12 11 11 8 y = 1.0714x - 0.5769 8 13 12 y = 0.1484x + 8.9615 10 13 12 10 14 6 S cn bóo 2 Cng bóo 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Hỡnh 1.1 Tỡnh hỡnh bóo v ỏp thp nhit i Vit Nam t nm 2000 n 2011 [Ngun: Theo ngun s liu tng hp ca trung tõm Khớ tng thy quc gia, B Ti nguyờn mụi trng] Mc dự s lng cac cn bóo tng gim khac qua cac nm nhng nhỡn chung l co xu hng tng lờn Phng trỡnh ng xu hng (c ni suy theo nguyờn tc hi quy tuyn tớnh excel) cú dng y = 0.1484x + 8.9615 Nhng cng bóo co xu hng tng lờn mt cỏch rừ rt; ng xu hng cú dng y = 1.0714x 0.5769 Trong nhng nm gn õy thut ng siờu bóo dựng ch cp bóo ó c s dng; thut ng ny c s dng ch cỏc cp bóo ln hn cp 13 Nhiu cn bóo c hỡnh thnh trờn Bin ụng nhng li khụng b vo t lin nhng cng gõy nhng thit hi to ln Tm nh hng ca mt cn bóo cn c vo mnh ca cn bóo v din tớch am mõy cn bóo; theo tớnh toan thỡ thng khu vc khong kinh v tớnh t tõm bóo s l khu vc b nh hng mnh nht Trong nghiờn cu ny xem sột cac cn bóo hay ATN hỡnh thnh, hot ng trờn Bin ụng v co nh hng ti lónh hi cng nh t lin Vit Nam a b c Hỡnh 1.2 Bn tn sut xoỏy thun nhit i (XTN) hot ng (a), hỡnh thnh Bin ụng (b) v nh hng n t lin Vit Nam (c) [Ngun: IMHEN/2010] Hỡnh 3.2 th hin mc trung bỡnh s cn bóo, ATN i qua ụ vuụng co kớch thc 10x10 mt nm, gia tr ca mi ụ li th hin tn sut hot ng, kh nng hỡnh thnh cng nh phm vi nh hng ti Vit Nam Cỏc khu vc cú giỏ tr ln nht ti cỏc khu vc b bin thuc khu vc Min Bc v khu vc Trung b; v ti liu nhng thng kờ v bóo gio ó cho cho thy nhng khu vc trờn l nhng khu vc b ch yu ca cac cn bóo Do c thự hot ng o l thng xuyờn liờn quan trc tip n súng giú cỏc hot ng hng hi l i tng rt nhy cm i vi nhng hỡnh thỏi thi tit cc oan ny Tuy nhiờn khụng ch Vit Nam m trờn ton th gii thi tit co cac cn bóo b thỡ moi hot ng liờn quan n hng hi u c cnh bỏo v tm ngng ho ng c bit l vic khai thỏc tu bố trờn cỏc tuyn luụng hng hi Do vy õy ti s trung phõn tớch v nghiờn cu yu t gio c trng v thng xuyờn trờn cỏc tuyn lung hng hi hin nay, t o a vo lm yu t thc nghim mụ phng tu chy Theo trung tõm Khớ tng thy quc gia, B Ti nguyờn mụi trng Vit Nam hin cú 47 trm quan trc khớ tng trờn ton quc nh theo bng sau: 10 3.2.Ch giú khu vc ven bin Hu: Hỡnh 3.2 Biu hoa giú trm quan trc khớ tng Hu 27 Cn c vo s liu thu thp c giai on nm 2010 2015 ta v c biu hoa gio chung cho nm nh trờn hỡnh 1.16 v co th phõn tớch c th theo tng thang nh sau: - Thỏng 1: Gio thnh hnh l Tõy bc Tc gio trung bỡnh t 1,0 m/s, tc gio thnh hnh trung bỡnh t 1,5 m/s Tc gio mnh nht t cp (12m/s) Khụng co gio git mnh t cp tr lờn - Thỏng 2: Gio thnh hnh l Tõy bc Tc gio trung bỡnh t 1,0m/s, tc gio thnh hnh trung bỡnh t 1,7 m/s Tc gio mnh nht t cp (9m/s) Khụng co gio git mnh t cp tr lờn - Thỏng 3: Gio dn chi theo nhiu hng, hng co s ln xut hin nhiu hn chỳt ớt l Tõy tõy bc v Tõy bc Tc gio trung bỡnh t 1,0 m/s, tc gio thnh hnh trung bỡnh t 1,7 m/s Tc gio mnh nht t cp (4m/s) Khụng co gio git mnh t cp tr lờn - Thỏng 4: Gio dn chi theo nhiu hng, hng co s ln xut hin nhiu hn chỳt ớt l Bc v ụng ụng bc Tc gio trung bỡnh t 1,0 m/s, tc gio thnh hnh trung bỡnh t 2,4 m/s Tc gio mnh nht t cp (6m/s) Khụng co gio git mnh t cp tr lờn - Thỏng 5: Gio thnh hnh l ụng ụng bc Tc gio trung bỡnh t 1,0m/s, tc gio thnh hnh trung bỡnh t 2,6 m/s Tc gio mnh nht t cp (5 m/s) Khụng co gio git mnh t cp tr lờn - Thỏng 6: Gio thnh hnh l Nam ụng nam Tc gio trung bỡnh t 1,1m/s, tc gio thnh hnh trung bỡnh t 1,3 m/s Tc gio mnh nht t cp (6 m/s) Khụng co gio git mnh t cp tr lờn - Thỏng 7: Gio thnh hnh l Nam ụng nam Tc gio trung bỡnh t 1,1m/s, tc gio thnh hnh trung bỡnh t 1,4 m/s Tc gio mnh nht t cp (10 m/s) Khụng co gio git mnh t cp tr lờn 28 - Thỏng 8: Gio thnh hnh l Nam tõy nam Tc gio trung bỡnh t 1,0m/s, tc gio thnh hnh trung bỡnh t 1,3 m/s Tc gio mnh nht t cp (6 m/s) Khụng co gio git mnh t cp tr lờn - Thỏng 9: Gio dn chi theo nhiu hng, hng co s ln xut hin nhiu hn chỳt ớt l ụng ụng bc v Tõy nam Tc gio trung bỡnh t 1,0 m/s, tc gio thnh hnh trung bỡnh t 2,2 m/s Tc gio mnh nht t cp (5m/s) Khụng co gio git mnh t cp tr lờn - Thỏng 10: Gio thnh hnh l ụng bc, ụng ụng bc Tc gio trung bỡnh t 1,0m/s, tc gio thnh hnh trung bỡnh t 2,1m/s Tc gio mnh nht t cp (7 m/s) Trong nm co 02 ln co gio git mnh cp 7-8 (17-18 m/s) - Thỏng 11: Gio thnh hnh l ụng ụng bc Tc gio trung bỡnh t 1,1 m/s, tc gio thnh hnh trung bỡnh t 2,2 m/s Tc gio mnh nht t cp (6 m/s) Khụng co gio git mnh t cp tr lờn - Thỏng 12: Gio thnh hnh l Bc ụng bc v ụng bc Tc gio trung bỡnh t 1,0m/s, tc gio thnh hnh trung bỡnh t 1,5m/s Tc gio mnh nht t cp (5m/s) Khụng co gio git mnh t cp tr lờn Nu chia hai gio, gio ụng bc v tõy nam, nhng trm Hu thỡ hng thnh hnh l Tõy Bc thang n thang tõm l thang khong 1.5 m/s v ụng Nam tõm l thang trung bỡnh khong 1.3 m/s 29 3.3.Ch giú khu vc ven bin Lý Sn: Hỡnh 3.3 Biu hoa giú trm quan trc khớ tng Lý Sn 30 Cn c vo s liu thu thp c giai on nm 2010 2015 ta v c biu hoa gio chung cho nm nh trờn hỡnh 1.17 v co th phõn tớch c th theo tng thang nh sau:[3] - Thỏng 1: Gio thnh hnh l ụng bc v Bc ụng bc Tc gio trung bỡnh t 6,0m/s, tc gio thnh hnh trung bỡnh t 7,0m/s Tc gio mnh nht t cp (13m/s) Trong nm co 07 ln co gio git mnh cp (16-17 m/s) - Thỏng 2: Gio thnh hnh l Bc tõy bc v Nam ụng nam Tc gio trung bỡnh t 5,0 m/s, tc gio thnh hnh trung bỡnh t 7,0 m/s Tc gio mnh nht t cp (15m/s) Trong nm co 17 ln co gio git mnh cp 7-8 (16-20 m/s) v 01 ln gio git mnh cp (21m/s) - Thỏng 3: Gio thnh hnh l Nam ụng nam v Bc tõy bc Tc gio trung bỡnh t 5,6m/s, tc gio thnh hnh trung bỡnh t 4,8m/s v 8,8m/s Tc gio mnh nht t cp (19m/s) Trong nm co 34 ln co gio git mnh cp 7-8 (16-20m/s) v 03 ln gio git cp (22-23m/s) - Thỏng 4: Gio thnh hnh l Nam v Nam ụng nam Tc gio trung bỡnh t 4,1 m/s, tc gio thnh hnh trung bỡnh t 5,0 m/s Tc gio mnh nht t cp (13 m/s) Trong nm co 03 ln co gio git cp 7-8 (16-19m/s) v 01 ln cp (23m/s) - Thỏng 5: Gio thnh hnh l Nam v Nam ụng nam Tc gio trung bỡnh t 3,6 m/s, tc gio thnh hnh trung bỡnh t 4,4 m/s Tc gio mnh nht t cp (12 m/s) Khụng co gio git mnh cp tr lờn - Thỏng 6: Gio thnh hnh l Nam Tc gio trung bỡnh t 3,1m/s, tc gio thnh hnh trung bỡnh t 4,1m/s Tc gio mnh nht t cp (11m/s) Trong nm co 02 ln co gio git mnh cp (16 m/s) 31 - Thỏng 7: Gio thnh hnh l Nam Tc gio trung bỡnh t 3,0 m/s, tc gio thnh hnh trung bỡnh t 4,2 m/s Tc gio mnh nht t cp (9m/s) Trong nm co 02 ln co gio git mnh cp (16, 17 m/s) - Thỏng 8: Gio thnh hnh l Nam n Nam ụng nam Tc gio trung bỡnh t 2,9 m/s, tc gio thnh hnh trung bỡnh t 4,2 m/s Tc gio mnh nht t cp (13 m/s) Trong nm co 05 ln co gio git mnh cp 7-5 (15-20 m/s) - Thỏng 9: Gio thnh hnh l Tõy bc Tc gio trung bỡnh t 3,6 m/s, tc gio thnh hnh trung bỡnh t 5,7 m/s Tc gio mnh nht t cp (15 m/s) Trong nm co 14 ln co gio git mnh cp 7-8 (16-20 m/s) v 08 ln git cp (21-22) - Thỏng 10: Gio thnh hnh l ụng bc Tc gio trung bỡnh t 5,6 m/s, tc gio thnh hnh trung bỡnh t 6,0 m/s Tc gio mnh nht t cp (17m/s) Trong nm co 28 ln co gio git mnh cp 7-8 (16-20 m/s), 09 ln git cp 910 (21-28m/s) v 02 ln git cp 11 (29-31m/s) - Thỏng 11: Gio thnh hnh l ụng bc v Bc ụng bc Tc gio trung bỡnh t 6,3 m/s, tc gio thnh hnh trung bỡnh t 7,0 7,8m/s Tc gio mnh nht t cp (17 m/s) Trong nm co 34 ln co gio git mnh cp 7-8 (16-20 m/s), v 07 ln gio git cp 9-10 (21-25m/s) - Thỏng 12: Gio thnh hnh l Bc ụng bc v ụng bc Tc gio trung bỡnh t 7,1 m/s, tc gio thnh hnh trung bỡnh t 8,1 m/s Tc gio mnh nht t cp (14 m/s) Trong nm co 66 ln co gio git mnh cp 7-8 (16-20 m/s) v 01 ln gio git cp (21m/s) 32 Nu chia hai gio thỡ hng thnh hnh l ụng Bc thang 11 n thang tõm l thang 12 v thang khong 8.0 m/s v ụng Nam tõm l thang trung bỡnh khong 4-5 m/s 33 3.4.Ch giú khu vc ven bin Vng Tu: Hỡnh 3.4 Biu hoa giú trm quan trc khớ tng Vng Tu 34 Cn c vo s liu thu thp c giai on nm 2010 2015 ta v c biu hoa gio chung cho nm nh trờn hỡnh 1.18 v co th phõn tớch c th theo tng thang nh sau:[3] - Thỏng 1: Gio thnh hnh l ụng Tc gio trung bỡnh t 1,5m/s, tc gio thnh hnh trung bỡnh t 2,1m/s Tc gio mnh nht t cp (9m/s) Trong nm co 01 ln co gio git mnh cp (17 m/s) - Thỏng 2: Gio thnh hnh l ụng Tc gio trung bỡnh t 1,9m/s, tc gio thnh hnh trung bỡnh t 2,1m/s Tc gio mnh nht t cp (10m/s) Khụng co gio git mnh 16 m/s tr lờn - Thỏng 3: Gio thnh hnh l ụng Tc gio trung bỡnh t 1.8m/s, tc gio thnh hnh trung bỡnh t 2,2m/s Tc gio mnh nht t cp (5m/s) Khụng co gio git mnh 16 m/s tr lờn - Thỏng 4: Gio thnh hnh l ụng Tc gio trung bỡnh t 1,8m/s, tc gio thnh hnh trung bỡnh t 2,3 m/s Tc gio mnh nht t cp (8 m/s) Trong nm co 01 ln co gio git mnh cp (18 m/s) - Thỏng 5: Gio thnh hnh l Tõy nam Tc gio trung bỡnh t 1,8 m/s, tc gio thnh hnh trung bỡnh t 2,4 m/s Tc gio mnh nht t cp (5 m/s) Khụng co gio git mnh 16 m/s tr lờn - Thỏng 6: Gio thnh hnh l Tõy nam Tc gio trung bỡnh t 2,0 m/s, tc gio thnh hnh trung bỡnh t 2,5 m/s Tc gio mnh nht t cp (7 m/s) Trong nm co 02 ln co gio git mnh cp (16 m/s) - Thỏng 7: Gio thnh hnh l Tõy nam v Tõy tay nam Tc gio trung bỡnh t 2,0 m/s, tc gio thnh hnh trung bỡnh t 2,5 m/s Tc gio mnh nht t cp (7 m/s) Trong nm co 04 ln co gio git mnh cp 7-8 (16-20 m/s) 35 - Thỏng 8: Gio thnh hnh l Tõy nam Tc gio trung bỡnh t 2,1 m/s, tc gio thnh hnh trung bỡnh t 2,5 m/s Tc gio mnh nht t cp (6 m/s) Trong nm co 02 ln co gio git mnh cp (17,18 m/s) - Thỏng 9: Gio thnh hnh l Tõy nam v Tõy tõy nam Tc gio trung bỡnh t 2,0m/s, tc gio thnh hnh trung bỡnh t 2,6m/s Tc gio mnh nht t cp (6 m/s) Trong nm co 02 ln co gio git mnh cp (16 m/s) - Thỏng 10: Gio thnh hnh l ụng Tc gio trung bỡnh t 1,4 m/s, tc gio thnh hnh trung bỡnh t 2,0 m/s Tc gio mnh nht t cp (6 m/s) Khụng co gio git mnh 16 m/s tr lờn - Thỏng 11: Gio thnh hnh l ụng Tc gio trung bỡnh t 1,5 m/s, tc gio thnh hnh trung bỡnh t 2,2 m/s Tc gio mnh nht t cp (5 m/s) Khụng co gio git mnh 16 m/s tr lờn - Thỏng 12: Gio thnh hnh l ụng Tc gio trung bỡnh t 1,3 m/s, tc gio thnh hnh trung bỡnh t 2,0 m/s Tc gio mnh nht t cp (12 m/s) Khụng cú gio git mnh 16 m/s tr lờn Nu chia hai gio thỡ hng thnh hnh l ụng thang n thang tõm l thỏng 2-3 khong 2.2 m/s v Tõy Nam tõm l thang trung bỡnh khong 2.6 m/s 36 Bng tng hp thụng s gio thnh hnh ti cac trm: Bng 3.1 Thụng s giú thnh hnh v ln nht trung bỡnh ti cỏc trm quan trc Khu vc V_thnh hnh [m/s] Vmax_trung binh[m/s] Hũn Dỏu 2.5 5.6 12.6 Hu 1.3 1.5 6.8 Lý Sn 5-8 14 Vng Tu 2.2 2.6 7.2 37 KT LUN ti ó c thu thp y s liu quan trc khớ tng ti cỏc trm quan trc doc b bin Vit Nam nhng nm gn õy ti ó a c thụng s giú thnh hnh ti cỏc trm quan trc Hũn dỏu, Hu, Lý Sn v Vng Tu, t kt qu nghiờn cu ny cú th s dng vo cỏc lnh vc nghiờn cu v thit k lung hng hi, quy hoch phỏt trin cỏc cụng trỡnh xõy dng doc b bin Vit Nam 38 TI LIU THAM KHO [1] ỏn phỏt trin Bo m Hng hi 2020 nh hng phỏt trin 2030 , phờ duyt ca th tng chớnh ph ngy 14 thang nm 2011 [2] Quy hoch phỏt trin h thng cng bin Vit Nam n nm 2020, nh hng n nm 2030, phờ duyt ca th tng chớnh ph ngy 24/12/2009, quyt nh s 2190/Q-TTg [3] Ngun s liu thu thp t trung tõm khớ tng thy quc gia [4] www.giaiphapexcel.com [5] www.coreldraw.com 39 KT LUN ti ó c thu thp y s liu quan trc khớ tng ti cỏc trm quan trc doc b bin Vit Nam nhng nm gn õy ti ó a c thụng s giú thnh hnh ti cỏc trm quan trc Hũn dỏu, Hu, Lý Sn v Vng Tu, t kt qu nghiờn cu ny cú th s dng vo cac lnh vc nghiờn cu v thit k lung hng hi, quy hoch phỏt trin cỏc cụng trỡnh xõy dng doc b bin Vit Nam 40 TI LIU THAM KHO [1] ỏn phỏt trin Bo m Hng hi 2020 nh hng phỏt trin 2030 , phờ duyt ca th tng chớnh ph ngy 14 thang nm 2011 [2] Quy hoch phỏt trin h thng cng bin Vit Nam n nm 2020, nh hng n nm 2030, phờ duyt ca th tng chớnh ph ngy 24/12/2009, quyt nh s 2190/Q-TTg [3] Ngun s liu thu thp t trung tõm khớ tng thy quc gia [4] www.giaiphapexcel.com [5] www.coreldraw.com 41 [...]... dưới 2 3 4 5 6 7 21 Chương 3 Kết quả nghiên cứu tình hình khí tượng trên các khu vực ven biển Hòn Dáu, Huế, Lý Sơn, Vũng Tàu Căn cứ vào bảng 1.7 các trạm khí tượng trên toàn quốc, đề tài đã thu thập được số liệu quan trắc khí tượng trong 5 năm từ 2010 – 2014 để nghiên cứu đánh giá yếu tố khí tượng đặc trưng trên các tuyến luồng hàng hải Việt Nam Với các tuyến luồng hàng hải thuộc khu vực Đông Bắc... thu thập dữ liệu tại trạm quan trắc khí tượng tại trạm quan trắc khí tượng Hòn Dáu Các tuyến luồng thuộc khu vực Bắc Trung Bộ sẽ được phân tích các số liệu khí tượng tai trạm quan trắc khí tượng Huế Khu vực Trung Bộ và Đông Nam Bộ được thu thập số liệu tại trạm quan trắc khí tượng Lý Sơn Khu vực Tây Nam Bộ và Nam Trung Bộ được thu thập số liệu tại trạm quan trắc khí tượng Vũng Tàu Sỡ dĩ đề tài chọn... trắc trên vì chúng được chải dài dọc theo đất nước và gần với các tuyến luồng hàng hải chính của Việt Nam. [3] 22 3.1.Chế độ gió khu vực ven biển Hòn Dấu: Hình 3.1 Biểu đồ hoa gió trạm quan trắc khí tượng Hòn Dáu 23 Căn cứ vào số liệu thu thập được trong giai đoạn 5 năm 2010 – 2015 ta vẽ được biểu đồ hoa gió chung cho 5 năm như trên hình 1.15 và có thể phân tích cụ thể theo từng tháng như sau:[3]... thịnh hành là Nam Tốc độ gió trung bình cấp 3 (3,4) m/s, tốc độ gió thịnh hành trung bình cấp 3 (4,7m/s) Tốc độ gió mạnh nhất đạt cấp 7 (15m/s), trong đó gió đạt cấp 5-7 chủ yếu là gió Đông, Đông đông nam, Đông nam, Nam đông nam, Nam và Nam tây nam 24 Trong 5 năm có 06 lần gió giật cấp 7-8 (14-19m/s) và 01 lần giật cấp 10 (26m/s) - Tháng 7: Gió thịnh hành là Đông nam và Nam đông nam Tốc độ gió... cấp 3 (4,0) m/s, tốc độ gió thịnh hành trung bình cấp 4 (5,6m/s) Tốc độ gió mạnh nhất đạt cấp 7 (15m/s), trong đó gió đạt cấp 5-7 chủ yếu là gió Đông, Đông đông nam, Đông nam, Nam đông nam, Nam và Tây nam Trong 5 năm có 04 lần gió giật cấp 7-8 (14-19m/s) và 03 lần giật cấp 9 (2123m/s) - Tháng 8: Gió thịnh hành là Đông nam và Nam đông nam Tốc độ gió trung bình cấp 2 (2,5) m/s, tốc độ gió thịnh... Hàng thứ 2 là hàng tiêu đều của bảng số liệu gió - Hàng thứ 3 là đơn vị của hướng và tốc độ, riêng đơn vị của tốc độ sẽ được lấy vào chú giải - Các hàng tiếp theo sẽ lần lượt là các giá trị về hướng và tốc độ gió, nếu hướng không được đo bằng độ mà thể hiện bằng chữ thì phải chú ý xem số liệu được phân thành 8 hay 16 hướng để chỉ định số hướng trong file phân cấp và khi chạy chương trình Trong file mẫu... gió đạt cấp 5 chủ yếu là gió Nam và Đông Trong 5 năm có 01 lần gió giật cấp 8 (18m/s) - Tháng 5: Gió thịnh hành là Đông và Đông nam Tốc độ gió trung bình cấp 3 (3,6) m/s, tốc độ gió thịnh hành trung bình cấp 3 (3,7m/s) Tốc độ gió mạnh nhất đạt cấp 6 (13 m/s), trong đó gió đạt cấp 5-6 chủ yếu là gió Đông, Đông đông nam, Đông nam, Nam đông nam và Nam Trong 5 năm có 04 lần gió giật cấp 7-8... (4,0m/s) Tốc độ gió mạnh nhất đạt cấp 6 (13m/s), trong đó gió đạt cấp 5-6 chủ yếu là gió Đông, Đông đông nam, Đông nam, Nam đông nam, Nam và Tây nam Trong 5 năm có 01 lần gió giật cấp 6 (11m/s), 06 lần gió giật cấp 8-9 (1822m/s) và 03 lần giật cấp 10-11 (25-29m/s) - Tháng 9: Gió thịnh hành là Đông, đông nam Tốc độ gió trung bình cấp 2 (2,4) m/s, tốc độ gió thịnh hành trung bình cấp 2 (3,3m/s) Tốc... (17m/s), trong đó gió đạt cấp 5-7 chủ yếu là gió Đông, Đông nam, Nam đông nam, Nam , Nam tây nam và Tây bắc Trong 5 năm có 03 lần gió giật cấp 7-8 (17-20m/s) và 04 lần giật cấp 9 (2123m/s) - Tháng 10: Gió thịnh hành là Đông, Đông bắc Tốc độ gió trung bình cấp 2 (2,3) m/s, tốc độ gió thịnh hành trung bình cấp 2 (3,0m/s) Tốc độ gió mạnh nhất đạt cấp 7 (14m/s), trong đó gió đạt cấp 5 chủ yếu là... trắc khí tượng tại khu vực Trung Bộ 12 Hình1.5 Sơ đồ các trạm quan trắc khí tượng tại khu vực Nam Bộ 13 Chương 2 XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH VẼ BIỂU ĐỒ HOA GIÓ 2.1 Các phần mềm ứng dụng Biểu đồ hoa gió có thể được biểu diễn dưới nhiều phần mềm khác nhau Tuy nhiên, trong đề tài sẽ giới thiệu một phương pháp vẽ hoa gió được viết trên VBA (trong bộ Visual studio 2010) cho ứng dụng trên Correl X6, X7 Để kết
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích yếu tố khí tượng dọc bờ biển việt nam từ năm 2010 2014 để phục vụ việc nghiên cứu yếu tổ gió trong việc thiết kế các tuyến luồng hàng hải việt nam, Phân tích yếu tố khí tượng dọc bờ biển việt nam từ năm 2010 2014 để phục vụ việc nghiên cứu yếu tổ gió trong việc thiết kế các tuyến luồng hàng hải việt nam, Phân tích yếu tố khí tượng dọc bờ biển việt nam từ năm 2010 2014 để phục vụ việc nghiên cứu yếu tổ gió trong việc thiết kế các tuyến luồng hàng hải việt nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay