tư tưởng Hồ CHí Minh lựa chọn mô hình nhà nước

12 798 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 13:03

A Lời nói đầu Theo quan điểm chủ nghĩa Mác - Lênin, vấn đề cách mạng vấn đề quyền nhà nước, vấn đề quyền nhà nước thuộc phục vụ lợi ích Quá trình hoạt động cách mạng Hồ Chí Minh gắn liền với nhận thức, tìm kiếm, lựa chọn hình thức, chế độ nhà nước thích hợp, thúc đẩy dân tộc Việt Nam phát triển theo quỹ đạo tiến xã hội Ngay tuổi trưởng thành, quê hương mình, Hồ Chí Minh thấy rõ mặt phản nhân tính nhà nước thực dân phong kiến Đó hình thức nhà nước xấu xa, tồi tệ mà nhân loại biết đến, lại sản phẩm tất yếu hệ thống tư chủ nghĩa giới Toàn chất thật nhà nước Hồ Chí Minh bóc trần, lên án gay gắt nhiều tác phẩm, nói, viết, trước hết tác phẩm “Bản án chế độ thực dân Pháp” Từ đó, Hồ Chí Minh đặt vấn đề cần thiết phải thay nhà nước thối nát đó, lòng yêu nước thúc Hồ Chí Minh tìm kiếm mô hình nhà nước phù hợp với phát triển xã hội Việt Nam, đồng thời Nhà nước pháp quyền dân chủ phúc đáp lợi ích toàn dân tộc, nhà nước dân, dân, dân ( khác với nhà nước giai cấp thống trị, bóc lột quần chúng lịch sử) Để đưa định sáng suốt cuối cùng, Người phải trải qua trình tìm tòi, khảo nghiệm sâu sắc nhiều cách mạng để xác định thể chế nhà nước thích hợp - nhà nước đại diện cho dân chúng số đông B.Nội Dung I Phân tích lựa chọn mô hình Nhà nước 1, Quá trình khảo nghiệm mô hình nhà nước Hồ Chí Minh Xuất phát từ nhu cầu giải phóng dân tộc, tảng chủ nghĩa yêu nước, Hồ Chí Minh tiếp nhận chủ nghĩa Mác – Lênin, lý luận cách mạng tiên tiến thời đại Được soi sáng phương pháp luận biện chứng mácxít, thông qua hoạt động thực tiễn, Hồ Chí Minh phát vị trí lịch sử chế độ nhà nước vận hành, sở phân tích, so sánh đặt chúng dòng chảy liền mạch tiến lịch sử Trong trình bôn ba khảo nghiệm, Hồ Chí Minh khảo sát hầu hết mô hình nhà nước giới Người nhận phần lớn số dựng nên nhuững cách mạng chưa đến nơi, mà mô hình nhà nước hẳn chưa hoàn thiện Người ý tìm hiểu hai loại hình nhà nước thời: Nhà nước dân chủ tư sản mà đại diện tiêu biểu Mỹ, Pháp nhà nước xã hội chủ nghĩa đời từ Cách mạng Tháng Mười 1917 Trong đó, * Nhà nước tư sản Trong nhận thức Hồ Chí Minh, nhà nước tư sản dù Mỹ hay Pháp- sản phẩm cách mạng tư sản điển hình giới, xác lập hệ thống giá trị theo chuẩn mực dân chủ nhân đạo, thực chất công cụ thống trị số người, lợi ích thiểu số; đại phận dân chúng bị bóc lột, nô dịch quốc lẫn nước thuộc địa Tính chất phiến diện nửa vời, không triệt để nhà nước dân chủ tư sản, chất bộc lộ đối kháng điều hòa chắn nguyên nhân làm bùng nổ cách mạng xã hội tương lai Cái gọi “thiên đường dân chủ, tự do”, lý tưởng bình đẳng, bác ngôn từ sáo rỗng, nội dung xã hội xác thực Vì vậy, mục đích giải phóng phát triển xã hội Việt Nam lựa chọn theo kiểu nhà nước Những nhận xét khảo nghiệm Hồ Chí Minh nhà nước tư sản mang tính cách mạng, khoa học, có ý nghĩa phương pháp luận to lớn ngày giữ nguyên giá trị * Nhà nước Xô Viết công nông binh: Nghiên cứu, so sánh cách mạng Mỹ, cách mạng Pháp với Cách mạng Tháng Mười Nga, Hồ Chí Minh nhận rõ cách mạng Nga cách mạng triệt để nhất, có Nhà nước Xôviết công- nông- binh dựng nên từ cách mạng đến nơi "đã thành công, thành công đến nơi, nghĩa dân chúng hưởng hạnh phúc tự do, bình đẳng thật Cách mệnh Nga đuổi vua, tư bản, địa chủ rồi, lại sức cho công, nông nước dân bị áp thuộc địa làm cách mệnh để đập đổ tất đế quốc chủ nghĩa tư giới" Cách mạng quyền giao cho dân chúng số nhiều để dân chúng tự xây dựng nhà nước phát triển xã hội mình, không đểtrong tay bọn người cách mạng trước Từ đó, Hồ Chí Minh định lựa chọn đường cách mạng theo lý luận giải phóng chủ nghĩa Mác - Lênin Cách mạng Tháng Mười, thiết lập thể chế nhà nước đại biểu cho lợi ích đông đảo dân chúng sau nước nhà giành độc lập Người nêu rõ: "Chúng ta hy sinh làm cách mệnh, nên làm cho nơi, nghĩa cách mệnh quyền giao cho dân chúng số nhiều, để tay bọn người Thế khỏi hy sinh nhiều lần, dân chúng hạnh phúc" Trong tư Hồ Chí Minh lúc giờ, mô hình Nhà nước Xô viết công- nông – binh tương đối hoàn thiện Từng bước xây dựng nhà nước kiểu Tư tưởng Hồ Chí Minh nhà nước kiểu bước hình thành phù hợp với giai đoạn phát triển cách mạng Việt Nam Từ năm 1919, “Yêu sách tám điểm”gửi Hội nghị Véc xây, Hồ Chí Minh đề nghị: cải cách pháp lí Việt Nam Đông Dương; “Thay chế độ sắc lệnh chế độ đạo luật” Chế độ cai trị đạo luật phản ánh tư Hồ Chí Minh nhà nước pháp quyền dân chủ gắn liền với thay đổi phương pháp cai trị Kết hợp với ý tưởng mô hình nhà nước số đông nhân dân lao động trên, nói tư Hồ Chí Minh sớm xuất ý tưởng nhà nước pháp quyền số đông nhân dân lao động hay nhà nước pháp quyền dân, dân, dân Những mô hình nhà nước Hồ Chí Minh lựa chọn trình cách mạng Việt Nam phù hợp với giai đoạn lịch sử định * Từ năm 1923 đến năm 1941: Khi đến Liên Xô tìm mô hình nhà nước kiểu mới: Nhà nước Xô Viết công- nông – binh, Người muốn mô hình nhà nước tương lai áp dụng Việt Nam Điều khẳng định Chánh cương vắn tắt Đảng năm 1930, Hồ Chí Minh viết, phương diện trị: “Dựng phủ công nông binh” Đến tháng năm 1941, Chương trình Việt Minh vấn đề quyền, Hò Chí Minh rõ: tình hình tại, không nên nói công nông binh liên hiệp lập quyền Xôviết Vì, giữ quan điểm lập Xô viết công nông binh đoàn kết lực lượng dân tộc, thực tế công binh từ nông dân mà vè mang nặng đặc điểm tiểu nông * Từ năm 1941-1946: trước tình khẩn chương cách mạng, Hồ Chí Minh nhận thấy: trước hết cần có phủ đại biểu cho chân thành đoàn kết hành động trí toàn thể quốc dân, gồm tất đảng phái cách mệnh, đoàn thể quốc nước bầu cử Nhà nước đại đoàn kết toàn dân “Một cấu đủ lực lượng oai tín, lãnh đạo công việc cứu quốc, giao thiệp với hữu bang” Từ hình thức nhà nước công nông binh chuyển sang hình thức nhà nước đại biểu cho khối đoàn kết toàn thể quốc dân bước chuyển sáng suốt Hồ Chí Minh, phản ánh nét đặc thù thực tiễn dân tộc phù hợp với chuyển hướng chiến lược cách mạng Việt Nam * Sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945: thực dân Pháp quay trở lại hòng xâm lược nước ta lần thứ hai, mà thành viên phủ đại biểu Quốc dân Đảng đảng phái khác không khả đảm đương nhiệm vụ lịch sử dân tộc, bỏ chạy khỏi vị trí dân tộc giao cho, trốn nước quay lại làm việc cho Pháp, trước tình hình mô hình nhà nước Hồ Chí Minh lựa chọn cho Cách mạng Việt Nam Nhà nước Dân chủ nhân dân Nhà nước thực thi sứ mệnh lịch sử dân tộc lãnh đạo hai kháng chiến chống Pháp đế quốc Mỹ thắng lợi xây dựng chế độ xã hội nhân dân lao động làm chủ Tóm lại, tiếp xúc với chủ nghĩa Mác- Lênin, Hỗ Chí Minh tìm thấy học thuyết mô hình phù hợp với cách mạng Việt Nam Trải qua giai đoạn phát triển cách mạng với mô hình nhà nước từ Nhà nước Xôviết công nông binh, nhà nước đại đoàn kết toàn dân cuối nhà nước dân chủ nhân dân phù hợp với giai đoạn đầu thực tiễn cách mạng nước ta Dưới lãnh đạo Hồ Chí Minh, Nhà nước Việt Nam ngày củng cố hoàn thiện mặt: lập pháp, hành pháp tư pháp, thật công cụ quyền lực nhân dân, đại diện cho ý chí, lợi ích nguyện vọng toàn dân tộc Trong xây dựng lãnh đạo nhà nước, Hồ Chí Minh tuân thủ nguyên tắc bản, bảo đảm quyền lực nhà nước thống nhất, có phân công, phân nhiệm rõ ràng nhằm thực mục tiêu dân tộc độc lập, dân quyền tự do, dân sinh hạnh phúc II Quan điểm làm chủ nhà nước kiểu Hồ Chí Minh 1, Khái niệm “Làm chủ” Năm 1949, Hồ Chí Minh viết báo “dân vận”, báo quan trọng này, Người khẳng định: “Nước ta nước dân chủ Bao nhiêu lợi ích dân Bao nhiêu quyền hạn dân Chính quyền từ xã đến phủ trung ương dân cử Nói tóm lại, quyền hành lực lượng nơi dân” Hồ Chí Minh viết: “Nước ta nước dân chủ, địa vị cao dân, dân chủ” Quan niệm Người, thực chất, nói lên địa vị vai trò nhân dân xã hội Trong nhà nước dân chủ dân chủ làm chủ - “ Là chủ” với ý nghĩa người không công dân xã hội, mà người dân trở thành chủ nhân thực đất nước, chủ thể xã hội Trong xã hội, địa vị cao dân Quan niệm Hồ Chí Minh vượt lên tất tư tưởng thân dân nhà nước lịch sử nâng người dân từ vị trí thần dân lên địa vị công dân vươn lên địa vị chủ nhân xã hội, đất nước - “Làm chủ” với ý nghĩa người dân có quyền làm chủ, đồng thời có nghĩa vụ, trách nhiệm người làm chủ Điều cho thấy vừa thể quyền chủ thể xã hội, vừa thể bổn phận trách nhiệm chủ thể Người nói: “Nhân dân có quyền lợi làm chủ, phải có nghĩa vụ làm tròn bổn phận công dân,…” Điều quan trọng phải cho nhân dân biết hưởng quyền dân chủ, biết dùng quyền dân chủ mình, dám nghĩ dám làm 2, Làm chủ tinh thần tự nguyện Theo Hồ Chí Minh, nhân dân lao động chủ thể xã hội có quyền làm chủ Trong chế độ xã hội mới, quyền làm chủ hay quyền lực trực tiếp cao thuộc nhân dân Quyền lực nảy sinh sở liên hợp tự nguyện họ với nằm sức mạnh đoàn kết họ, không ban phát cho Theo đó, quyền làm chủ thể tính chủ động nhân dân việc định vấn đề có liên quan đến đời sống vận mệnh Dĩ nhiên, quyền cần phải đôi với nghĩa vụ Đã có quyền làm chủ phải làm tròn nghĩa vụ người chủ, như: nghĩa vụ xây dựng nhà nước, bảo vệ tổ quốc, tuân theo pháp luật… Ngoài ra, giai cấp, tầng lớp tùy theo vị trí mà có quyền nghĩa vụ vị trí đòi hỏi Với tư cách người chủ, nhân dân lao động cần phải tự giác phát huy tính chủ động sáng tạo khả sẵn có để giải vấn đề mà thực tế sống đăt Còn cán Đảng Nhà nước người giúp đỡ, hướng dẫn, tạo điều kiện để nhân dân biến khả thành thực Hồ Chí Minh viết: “Dễ trăm lần không dân chịu; khó vạn lần dân liệu xong” người cán Đảng phải biết đen tài dân, sức dân, dân làm lợi cho dân Làm chủ số lĩnh vực sống: *Chính trị: Trong lĩnh vực trị, nhân dân lao động làm chủ thông qua việc thực quyền bầu cử, ứng cử quyền bãi miễn đại biểu bầu lên không làm tròn trách nhiệm quyền tự do, dân chủ khác * Kinh tế: Trong lĩnh vực kinh tế, nhân dân lao động làm chủ tư liệu sản xuất chủ yếu, làm chủ việc quản lý, tổ chức sản xuất phân phối sản phẩm *Văn hóa- tư tưởng: Trong lĩnh vực này, Hồ Chí Minh rõ: “ Chế độ ta chế độ dân chủ, tư tưởng phải tự Tự nào? Đối với vấn đề, người tự bày tỏ ý kiến mình, góp phần tìm chân lý Đó quyền lợi, nghĩa vụ người Khi người phát biểu ý kiến, tìm thấy chân lý, lúc quyền tự tư tưởng hóa quyền tự phục tùng chân lý” Như vậy, Dân chủ lĩnh vực trị khẳng định việc thực bước dân chủ sách kinh tế, văn hoá, xã hội Điều thu hút ngày đông nhân dân tham gia vào thực nhiệm vụ đất nước, hình thành điều kiện làm sâu rộng thêm tảng dân chủ, tạo tiền đề mạnh mẽ lĩnh vực đa xã hội tiến lên trạng thái Cũng nhờ phong trào dân chủ lĩnh vực kinh tế, văn hóa (như phong trào chống giặc đói với thi đua sản xuất, thực hành tiết kiệm; phong trào chống giặc dốt với phong trào bình dân học vụ, việc thực hoá dân chủ đất nước phát động phong trào xây dựng đời sống ) Hồ Chí Minh tạo nên động lực mạnh mẽ toàn dân tộc, đoàn kết toàn dân, làm hậu thuẫn vững cho hoạt động trị - ngoại giao Nhà nước ta sau cách mạng Tháng Tám thắng lợi 4 Khái niệm “làm chủ” bao hàm mối quan hệ máu thịt Đảng, nhà nước với nhân dân: Phat huy quyền làm chủ nhân dân nghĩa ban ơn, bao biện, làm thay… mà phải huy động sức mạnh người, tập thể, quần chúng đông đảo để làm nên nghiệp cách mạng Mối quan hệ Đảng, Nhà nước nhân dân dựa nguyên tắc: *Nguyên tắc 1: Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lí nhân dân làm chủ *Nguyên tắc 2: Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra Trong suốt 24 năm cương vị Chủ tích nước nước Việt Nam mới- Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa dầu d tiên châu Á, Hồ Chí Minh đặt móng cho việc xây dựng nhà nước kiểu lịch sử dân tộc: Nhà nước dân, dân dân Nối tiếp tư tưởng Người, nghiệp đổi đất nước, Đảng ta khẳng định xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa dân, dân, dân C Kết luận Câu hỏi đường xóa bỏ nhà nước thực dân phong kiến lấy để thay tìm lời giải xác đáng Để lựa chọn kiểu nhà nước theo xu vận động lịch sử, Hồ Chí Minh dựa hai sở Đó tính chất nhân dân khả nhà nước việc bảo đảm sống tự do, ấm no, hạnh phúc, thoả mãn “nhu cầu trần thế” nhân dân người Ở Hồ Chí Minh, việc lựa chọn kiểu nhà nước gắn bó chặt chẽ với mục tiêu giải phóng người phát triển xã hội Thành công công đổi ngày nay, xét tới cội nguồn, khởi đầu trình “gạn đục khơi trong”, tìm xây dựng mô hình nhà nước phù hợp với thực tế quốc gia, quan điểm dân “là chủ” “làm chủ” lĩnh vực tạo nên động lực mạnh mẽ đưa đất nước ta vượt qua thời kỳ khủng hoảng kinh tế - xã hội thập kỷ 80 Đây lại thực sinh động minh chứng tầm quan trọng vững bền động lực dân chủ phát triển xã hội, tiến hoá dân tộc ta Tất vấn đề làm sáng tỏ khái niệm dân chủ Hồ Chí Minh Người coi nguồn gốc quyền hành lực lượng nơi dân Danh mục tài liệu tham khảo Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh- Nhận thức vận dụng NXB Tư pháp, tr.210-217 Quan điểm chủ tịch Hồ Chí Minh dân chủ, Phan Hồng NhungTạp chí phát triển nhân lực số 4- 2002 Tư tưởng Hồ Chí Minh nhà nước dân, dân, dân Trang thông tin điện tử Hồ Chí Minh http://hochiminh.vn/news/Pages/news.aspx?ItemID=485 Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh, Nxb Chính trị - Hành Hồ Chí Minh: Toàn tập , Nxb Chính trị quốc gia, H.2000, t.4, tr.190 Ảnh tư liệu Mùa Thu 1945: Sự đời nước Việt Nam đại Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh, “hễ người muốn lo việc nước có quyền ứng cử, công dân có quyền bầu cử.” Phân tích lựa chọn mô hình Nhà nước quan điểm “làm chủ” nhà nước kiểu Hồ Chí Minh: [...]...Ảnh tư liệu Mùa Thu 1945: Sự ra đời một nước Việt Nam hiện đại Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh, “hễ là người muốn lo việc nước thì đều có quyền ra ứng cử, hễ là công dân thì đều có quyền đi bầu cử.” Phân tích sự lựa chọn mô hình Nhà nước và quan điểm về “làm chủ” trong nhà nước kiểu mới của Hồ Chí Minh:
- Xem thêm -

Xem thêm: tư tưởng Hồ CHí Minh lựa chọn mô hình nhà nước, tư tưởng Hồ CHí Minh lựa chọn mô hình nhà nước, tư tưởng Hồ CHí Minh lựa chọn mô hình nhà nước

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay