Mẫu đơn xin hưởng trợ cấp xã hội

2 201 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 13:01

CÁC LOẠI MẪU ĐƠN Mẫu đơn 1: Trợ cấp hội CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------  -------------- ĐƠN XIN HƯỞNG TRỢ CẤP HỘI Kính gửi: Ông Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh Tên tôi là:……………………………………Mã số SV………………………… Ngày sinh: …………………………Đối tượng: …………Dân tộc…………… Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………… Lớp: …….…….Ngành:……………….Khoa:…… ………………………… Lý do xin trợ cấp: ………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………… Hồ sơ kèm theo: 1. ……………………………………………………………… 2. ……………………………………………………………… Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, nếu có gì man khai tôi xin chịu trách nhiệm trước nhà trường. Vậy kính mong Ông xét cho tôi được hưởng chế độ trợ cấp hội theo quy định hiện hành. Xin chân thành cảm ơn! Vinh, ngày tháng năm 200 Người kiểm tra Người làm đơn (Phòng CT HS-SV) Mẫu đơn 2: Hộ nghèo CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN XIN MIỄN – GIẢM HỌC PHÍ Kính gửi: Ông Hiệu trưởng trường Đại học Vinh Tên tôi là: ………… Mã số SV:…………………… Sinh ngày: / ./ Ngành ………… … Khoá.…… .Khoa ………… Hộ khẩu thường trú: . Họ, tên cha: Nghề nghiệp: .Mức thu nhập: .đ/tháng Họ, tên mẹ: Nghề nghiệp: .Mức thu nhập: .đ/tháng Anh, chị,em: Họ tên: Nghề nghiệp: .Mức thu nhập: .đ/tháng Họ tên: Nghề nghiệp: .Mức thu nhập: .đ/tháng Tổng bình quân thu nhập mỗi người: .đ/tháng. Lý do xin miễn, giảm: Gia đình thuộc Hộ nghèo (Hộ đói) Số học kì đã được miễn, giảm: . Tơi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, nếu có gì man khai tơi xin chịu hồn tồn trách nhiệm trước nhà trường. Kính mong Ơng xét duyệt cho tơi được miễn, giảm mức thu học phí nhằm giảm bớt khó khăn, an tâm học tập. Xin chân thành cảm ơn! Vinh, ngày tháng năm 200 Người kiểm tra Người làm đơn (Phòng CT- HSSV) Mẫu đơn 3: CTB CỘNG HỒ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN XIN MIỄN - GIẢM HỌC PHÍ Kính gửi: Ơng Hiệu trưởng trường Đại học Vinh Tên tơi là: . Mã số SV:…………………… Sinh ngày: / ./ . Ngành…… ………. Khố: .…… . Khoa……………………………. Hộ khẩu thường trú: … Họ, tên cha: .……… . Nghề nghiệp:……… .Chức vụ… .… . Họ, tên mẹ: .…… Nghề nghiệp:…… … .Chức vụ .…. Cha (mẹ) tơi là liệt sĩ, thương binh,………………….……hạng……… , tỉ lệ mất sức lao động %. Tơi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, nếu có gì man khai tơi xin chịu hồn tồn trách nhiệm trước nhà trường. Kính mong Ơng xét duyệt cho tơi được miễn (giảm) học phí theo quy định hiện hành. Tơi xin chân thành cảm ơn! Vinh, ngày tháng năm 200 Người kiểm tra Người làm đơn (Phòng CT- HSSV) Mẫu đơn 4: XĐBKK CỘNG HỒ Mẫu CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -ĐƠN XIN HƯỞNG TRỢ CẤP HỘI Kính gửi: Hội đồng xét duyệt sinh viên hưởng chế độ sách Tôi tên là: Ngày sinh: sinh viên năm thứ: Lớp: Ngành: Mã sinh viên: Khoa: Trường: Thuộc đối tượng ưu tiên: Nay làm đơn kính xin Hội đồng xét duyệt sinh viên hưởng chế độ sách xem xét cho hưởng trợ cấp hội năm học Rất mong nhận chấp thuận Hội đồng Xin chân thành biết ơn , ngày tháng năm Người viết đơn Mẫu CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc ––––––––––––––––––––––– ĐƠN XIN HƯỞNG TRỢ CẤP HỘI Kính gửi: - Hiệu trưởng Trường - Phòng Công tác sinh viên Tôi tên là: Sinh ngày tháng năm Hiện HS/SV lớp: Khoa: Niên khoá 20 – 20 Hộ thường trú tại: Chỗ nay: Nay làm đơn đề nghị Hội đồng xét duyệt trợ cấp hội Trường xem xét, giải cho hưởng trợ cấp hội thuộc đối tượng sách Hồ sơ kèm theo gồm: Tôi xin cam đoan: - Chỉ xin trợ cấp hội nơi theo tiêu chuẩn Nhà nước Trường - Nộp đầy đủ hạn giấy tờ theo quy định để Hội Đồng xét duyệt - Nếu tự ý nghỉ học, phải bồi thường lại toàn kinh phí nhận , ngày tháng năm Người viết đơn (Ký, ghi rõ họ tên) (Ban hμnh kÌm theo Th«ng t− sè 09 /2007 / TT-BL§TBXH ngμy 13/7/ 2007) Mẫu số 1 CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc . , ngày tháng năm 200 ĐƠN ĐỀ NGHỊ HƯỞNG TRỢ CẤP HỘI (dùng cho cá nhân, hộ gia đình) Kính gửi: - Chủ tịch Uỷ ban nhân dân (phường, thị trấn) . - Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện (quận, thị xã, thành phố) . Tỉnh, thành phố . Tên tôi là: . Nam, nữ Sinh ngày tháng . năm . Quê quán: Hiện có hộ khẩu thường trú tại . (phường, thị trấn) . huyện (quận, thị xã, TP) . Tỉnh . Nêu hoàn cảnh cá nhân, gia đình, dạng đối tượng . . . Vậy tôi làm đơn này đề nghị . Người viết đơn ( Ký, ghi rõ họ tên) Xác nhận của Trưởng thôn, xác nhận trường hợp ông (bà) nêu trên là đúng đề nghị UBND xã, huyện xem xét cho ( Ký, ghi rõ họ tên) Xác nhận và đề nghị của UBND cấp UBND Căn cứ hồ sơ và kết quả niêm yết công khai tại Trụ sở UBND và thông báo trên các phương tiện thông tin của từ ngày tháng năm 200 đến ngày . tháng năm 200 . đề nghị Chủ tịch UBND huyện xem xét, quyết định. Chủ tịch UBND (Ban hμnh kÌm theo Th«ng t− sè 09 /2007 / TT-BL§TBXH ngμy 13/7/ 2007) Mẫu số 1 CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc . , ngày tháng năm 200 ĐƠN ĐỀ NGHỊ HƯỞNG TRỢ CẤP HỘI (dùng cho cá nhân, hộ gia đình) Kính gửi: - Chủ tịch Uỷ ban nhân dân (phường, thị trấn) . - Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện (quận, thị xã, thành phố) . Tỉnh, thành phố . Tên tôi là: . Nam, nữ Sinh ngày tháng . năm . Quê quán: Hiện có hộ khẩu thường trú tại . (phường, thị trấn) . huyện (quận, thị xã, TP) . Tỉnh . Nêu hoàn cảnh cá nhân, gia đình, dạng đối tượng . . . Vậy tôi làm đơn này đề nghị . Người viết đơn ( Ký, ghi rõ họ tên) Xác nhận của Trưởng thôn, xác nhận trường hợp ông (bà) nêu trên là đúng đề nghị UBND xã, huyện xem xét cho ( Ký, ghi rõ họ tên) Xác nhận và đề nghị của UBND cấp UBND Căn cứ hồ sơ và kết quả niêm yết công khai tại Trụ sở UBND và thông báo trên các phương tiện thông tin của từ ngày tháng năm 200 đến ngày . tháng năm 200 . đề nghị Chủ tịch UBND huyện xem xét, quyết định. Chủ tịch UBND Mẫu TCXH1 TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN XIN HƯỞNG TRỢ CẤP HỘI (Sinh viên là người dân tộc ít người ở vùng cao) Kính gửi: Phòng Công tác sinh viên – Trường Đại học Công đoàn Họ và tên: Giới tính: Ngày sinh: Dân tộc: Khoa: Mã số sinh viên: Lớp: Bậc học: Hệ đào tạo: Điện thoại: E-mail: Số Giấy CMND: nơi cấp (tỉnh/thành phố): Đăng ký hộ khẩu thường trú (ghi đầy đủ) tại xã/phường/thị trấn: huyện/quận/thị xã: tỉnh/thành phố: từ ngày/tháng/năm: đến ngày/tháng/năm: Các giấy tờ kèm theo (đánh dấu “x” vào ô  tương ứng):  Bản sao chứng thực Sổ hộ khẩu của gia đình, trong đó có tên của sinh viên.  Giấy chứng nhận của UBND xã/phường/thị trấn về thời gian cư trú của sinh viên.  Bản sao các Quyết định khó khăn của Thủ tướng Chính phủ.  Giấy tờ khác (nếu có): Em đề nghị Nhà trường xét cho em được hưởng trợ cấp hội theo quy định của Nhà nước. Em xin chịu trách nhiệm về tính trung thực của các thông tin trong đơn và trong các giấy tờ kèm theo, nếu sai, em xin chịu kỷ luật của Nhà trường và xin hoàn lại số tiền trợ cấp, nếu đã nhận. Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 201… SINH VIÊN (Ký và ghi rõ họ tên) Mẫu TCXH2 TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN XIN HƯỞNG TRỢ CẤP HỘI (Sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ và không nơi nương tựa) Kính gửi: Phòng Công tác sinh viên – Trường Đại học Công đoàn Họ và tên: Giới tính: Ngày sinh: Dân tộc: Khoa: Mã số sinh viên: Lớp: Bậc học: Hệ đào tạo: Điện thoại: E-mail: Số Giấy CMND: nơi cấp (tỉnh/thành phố): Đăng ký hộ khẩu thường trú (ghi đầy đủ) tại xã/phường/thị trấn: huyện/quận/thị xã: tỉnh/thànhphố: Các giấy tờ kèm theo (đánh dấu “x” vào ô  tương ứng):  Giấy xác nhận của Phòng Lao động - Thương binh và hội cấp huyện/quận/thị trên cơ sở đề nghị của UBND xã/phường/thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của sinh viên và về tình trạng mồ côi cả cha lẫn mẹ và không nơi nương tựa của sinh viên.  Giấy tờ khác (nếu có): Em đề nghị Nhà trường xét cho em được hưởng trợ cấp hội theo quy định của Nhà nước. Em xin chịu trách nhiệm về tính trung thực của các thông tin trong đơn và trong các giấy tờ kèm theo, nếu sai, em xin chịu kỷ luật của Nhà trường và xin trả lại số tiền trợ cấp, nếu đã nhận. Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 201… SINH VIÊN (ký và ghi rõ họ tên) Mẫu TCXH3 TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN XIN HƯỞNG TRỢ CẤP HỘI (Sinh viên là người tàn tật) Kính gửi: Phòng Công tác sinh viên – Trường Đại học Công đoàn Họ và tên: Giới tính: Ngày sinh: Dân tộc: Khoa: Mã số sinh viên: Lớp: Bậc học: Hệ đào tạo: Điện thoại: E-mail: Số Giấy CMND: nơi cấp (tỉnh/thành phố): Đăng ký hộ khẩu thường trú (ghi đầy đủ) tại xã/phường/thị trấn: huyện/quận/thị xã: tỉnh/thànhphố: Các giấy tờ kèm theo (đánh dấu “x” vào ô  tương ứng):  Bản sao chứng thực Biên bản giám định y khoa.  Giấy tờ khác (nếu có): Em đề nghị Nhà trường xét cho em được hưởng trợ cấp hội theo quy định của Nhà nước. Em xin chịu trách nhiệm về tính trung thực của các thông tin trong đơn và trong các giấy tờ kèm theo, nếu sai, em xin chịu kỷ luật của Nhà trường và xin trả lại số tiền trợ cấp, nếu đã nhận. Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 201… SINH VIÊN (ký và ghi rõ họ tên) Mẫu TCXH4 TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc , ngày tháng năm 20 ĐƠN XIN HƯỞNG TRỢ CẤP HỘI Kính gửi: - UBND Xã, phường, thị trấn: - Ban Giám hiệu Trường Đại học Tây Bắc Tên (viết chữ in hoa có dấu): ., Nam/Nữ Ngày, tháng, năm sinh: .Dân tộc: (ghi rõ thành phần dân tộc) Đang học lớp: Trường Đại học Tây Bắc Hộ thường trú: Thôn (bản, tổ); (Phường, T.trấn) Huyện (Thị xã, Thành phố): Tỉnh: Căn định số 1121/1997/QĐ-TTg ngày 23/12/1997 định 194/2001/QĐ-TTg ngày 21/12/2001 Thủ tướng Chính phủ; Căn Thông tư liên tịch số 53/1998/TTLT/BGD & ĐT - BTC thông tư số 13/2002/TTLT/BGD & ĐT - BTC liên Bộ Giáo dục Đào tạo - Bộ Tài - Bộ Lao động - Thương binh - hội hướng dẫn thực chế độ học bổng, trợ cấp hội đối vơi học sinh - sinh viên trường đào tạo công lập Tôi nhận thấy (gia đình) thuộc diện (đánh dấu Xvào ô tương ứng): - Người dân tộc thiểu số vùng cao:  + Dân tộc: + Hộ thường trú (36 tháng trở lên) tại: - Mồ côi cha lẫn mẹ, không nợi nương tựa:  - Người tàn tật theo quy định Nghị định số 81/CP ngày 23/11/1995:  - Hộ nghèo:  + Có giấy chứng nhận số: + Giá trị sử dụng đến ngày: Tôi làm đơn kính mong quan xét cho hưởng chế độ trợ cấp hội CHỨNG NHẬN CỦA UBND XÃ, PHƯỜNG UBND xã, phường: xác nhận sinh viên: thuộc diện: , Ngày tháng năm 20 T/M UBND XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN DUYỆT (Ghi rõ chức danh, ký tên, đóng dấu) NGƯỜI LÀM ĐƠN (Ký, ghi rõ họ tên) TRƯỜNG ĐH TÂY BẮC XÉT Được - Không TCXH HIỆU TRƯỞNG
- Xem thêm -

Xem thêm: Mẫu đơn xin hưởng trợ cấp xã hội, Mẫu đơn xin hưởng trợ cấp xã hội, Mẫu đơn xin hưởng trợ cấp xã hội

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay