Nâng cao hiệu quả kinh doanh của khách sạn novoteltel hạ long bay thuộc công ty cổ phần khách sạn hải âu

137 213 0
  • Loading ...
1/137 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 12:59

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐỖ THỊ HIỀN NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA KHÁCH SẠN NOVOTEL HẠ LONG BAY THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN HẢI ÂU LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Chuyên ngành: QUẢN LÝ KINH TẾ THÁI NGUYÊN - 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐỖ THỊ HIỀN NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA KHÁCH SẠN NOVOTEL HẠ LONG BAY THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN HẢI ÂU Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 60 34 04 10 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS NGÔ VĂN HẢI THÁI NGUYÊN - 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn với đề tài “Nâng cao hiệu kinh doanh Khách sạn Novotel Hạ Long Bay thuộc Công ty Cổ phần Khách sạn Hải Âu" công trình nghiên cứu khoa học độc lập riêng cá nhân Các số liệu có nguồn gốc rõ ràng, kết luận văn trung thực kết luận khoa học luận văn chƣa công bố công trình nghiên cứu khoa học trƣớc Thái Nguyên, tháng 05 năm 2015 Tác giả Đỗ Thị Hiền Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn ii LỜI CẢM ƠN Tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn đến Ban Giám hiệu, giảng viên Trƣờng Đại học Kinh tế Quản trị kinh doanh Thái Nguyên nhiệt tình giảng dạy, truyền đạt kiến thức trình tác giả theo học Trƣờng Cảm ơn toàn thể cán bộ, nhân viên Trƣờng tạo điều kiện thuận lợi cho tác giả thời gian học tập nghiên cứu nhằm hoàn thành chƣơng trình Cao học Tác giả Luận văn xin bày tỏ tình cảm trân trọng, cảm ơn chân thành, sâu sắc tới TS Ngô Văn Hải tận tình hƣớng dẫn, giúp đỡ tác giả trình thực luận văn Xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo toàn thể cán bộ, nhân viên Công ty Cổ phần Khách sạn Hải Âu nói chung anh, chị em đồng nghiệp tạo điều kiện để tác giả theo học chƣơng trình đào tạo thạc sĩ hoàn thành luận văn đƣợc thuận lợi Cảm ơn gia đình, ngƣời bạn đồng hành, hỗ trợ, giúp đỡ tác giả suốt trình học tập hoàn thiện luận văn Sau cùng, xin đƣợc cảm ơn Thầy, Cô Hội đồng bảo vệ kính mong nhận đƣợc quan tâm, nhận xét Thầy, Cô để tác giả có điều kiện hoàn thiện tốt nội dung luận văn nhằm đạt đƣợc tính hiệu quả, hữu ích áp dụng vào thực tiễn Xin trân trọng cảm ơn! Tác giả Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN .ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC BẢNG vii DANH MỤC HÌNH VẼ VÀ BIỂU ĐỒ viii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Kết cấu luận văn Chƣơng CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ KINH NGHIỆM THỰC TIỄN VỀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP DU LỊCH 1.1 Cơ sở lý luận nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp du lịch 1.1.1 Một số khái niệm dịch vụ du lịch đặc điểm kinh doanh dịch vụ du lịch 1.1.2 Một số khái niệm kết hiệu kinh doanh 1.1.3 Khái quát kinh doanh Khách sạn 16 1.1.4 Các nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu kinh doanh doanh nghiệp du lịch 20 1.2 Kinh nghiệm thực tiễn 29 1.2.1 Một số mô hình áp dụng thành công giải pháp nâng cao hiệu kinh doanh nƣớc, nƣớc 29 1.2.2 Bài học kinh nghiệm cho Khách sạn Novotel Hạ Long Bay thuộc Công ty Cổ phần Khách sạn Hải Âu 31 Chƣơng PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 32 2.1 Câu hỏi nghiên cứu 32 2.2 Phƣơng pháp nghiên cứu 32 2.2.1 Phƣơng pháp thu thập thông tin 32 33 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn iv 2.2.3 Phƣơng pháp tổng hợp xử lý thông tin 35 2.3 Chỉ tiêu phân tích 35 2.3.1 Các tiêu phản ánh kết kinh doanh 35 2.3.2 Các tiêu phản ánh hiệu kinh doanh 36 Chƣơng THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA KHÁCH SẠN NOVOTEL HẠ LONG BAY THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN HẢI ÂU 40 3.1 Đặc điểm địa bàn nghiên cứu 40 3.2 Quá trình hình thành, phát triển Khách sạn Novotel Hạ Long Bay thuộc Công ty Cổ phần Khách sạn Hải Âu 40 3.2.1 Công ty Cổ phần Khách sạn Hải Âu 40 3.2.2 Tập đoàn quản lý Khách sạn Accor 41 3.2.3 Khách sạn Novotel Hạ Long Bay 41 3.3 Kết hoạt động kinh doanh Khách sạn Novotel Hạ Long Bay thuộc Công ty Cổ phần Khách sạn Hải Âu 53 3.4 Đánh giá thực trạng hiệu kinh doanh Khách sạn Novotel Hạ Long Bay thuộc Công ty Cổ phần Khách sạn Hải Âu 54 3.4.1 Đặc điểm sản phẩm thị trƣờng khách khách sạn Novotel Hạ Long Bay thuộc Công ty Cổ phần Khách sạn Hải Âu 54 3.4.2 Tình hình doanh thu dịch vụ Công ty 56 3.4.3 Đánh giá hiệu kinh doanh Khách sạn Novotel Hạ Long Bay thuộc Công ty Cổ phần Khách sạn Hải Âu 59 3.5 Đánh giá nhân tố ảnh hƣởng đến hoạt động kinh doanh Khách sạn Novotel Hạ Long Bay thuộc Công ty Cổ phần Khách sạn Hải Âu 63 3.5.1 Các nhân tố khách quan 63 3.5.2 Các nhân tố chủ quan 68 3.6 Phân tích SWOT hoạt động kinh doanh DN 77 3.7 Đánh giá thuận lợi khó khăn hoạt động kinh doanh Khách sạn Novotel Hạ Long Bay thuộc Công ty Cổ phần Khách sạn Hải Âu giai đoạn 2012 - 2014 81 3.7.1 Các thuận lợi 81 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn v 3.7.2 Các khó khăn 83 Chƣơng MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA KHÁCH SẠN NOVOTEL HẠ LONG BAY THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN HẢI ÂU 87 4.1 Chủ trƣơng sách qui hoạch phát triển kinh tế du lịch Trung ƣơng địa phƣơng 87 4.1.1 Chủ trƣơng sách phát triển du lịch Trung ƣơng địa phƣơng 87 4.1.2 Quy hoạch phát triển kinh tế du lịch Trung ƣơng địa phƣơng 88 4.2 Mục tiêu định hƣớng phát triển kinh doanh Khách sạn Novotel Hạ Long Bay thuộc Công ty Cổ phần Khách sạn Hải Âu giai đoạn tới 90 4.2.1 Mục tiêu 90 4.2.2 Định hƣớng kinh doanh Khách sạn Novotel Hạ Long Bay thuộc Công ty Cổ phần Khách sạn Hải Âu 91 4.3 Các giải pháp nâng cao hiệu kinh doanh Khách sạn Novotel Hạ Long Bay thuộc Công ty Cổ phần Khách sạn Hải Âu 91 4.3.1 Tăng cƣờng thu hút khách hàng nhằm tăng doanh thu dịch vụ 91 4.3.2 Tiết kiệm chi phí để tăng lợi nhuận doanh nghiệp 94 4.3.3 Đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ khách sạn nhằm thay đổi cấu doanh thu 97 4.3.4 Hoàn thiện chiến lƣợc kinh doanh Công ty 98 4.3.5 Nâng cao chất lƣợng đội ngũ nhân viên 105 4.3.6 Quan tâm chăm lo thích đáng đến đội ngũ cán công nhân viên 108 4.3.7 Giảm bớt nhân viên hữu thuê nhân viên từ Công ty chuyên nghiệp nhằm tăng lƣơng kinh doanh cho nhân viên 110 4.3.8 Điều chỉnh cấu vốn kinh doanh doanh nghiệp 111 4.4 Một số kiến nghị đổi sách đầu tƣ phát triển quản lý để nâng cao hiệu kinh doanh ngành du lịch 112 4.4.1 Kiến nghị với Nhà nƣớc 112 4.4.2 Kiến nghị với Ngành Du lịch 113 4.4.3 Kiến nghị với tỉnh Quảng Ninh 115 KẾT LUẬN 117 TÀI LIỆU THAM KHẢO 118 PHỤ LỤC 121 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn vi DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BVHTTDL Bộ Văn hóa - Thể thao & Du lịch CP Chi phí CTCP Công ty Cổ phần DN Doanh nghiệp DT Doanh thu F&B Nhà hàng FDI Đầu tƣ trực tiếp nƣớc GDP Tổng sản phẩm quốc nội KD Kinh doanh KS Khách sạn LĐ Lao động LN Lợi nhuận MICE Hội họp, khen thƣởng, hội thảo triển lãm SX Sản xuất SXKD Sản xuất kinh doanh TCDL Tổng cục du lịch TNHH Trách nhiệm hữu hạn TSCĐ Tài sản cố định USD Đô la Mỹ VCĐ Vốn cố định VLĐ Vốn lƣu động VND Đồng Việt Nam WTO Tổ chức thƣơng mại giới Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn vii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Ma trận SWOT 33 Bảng 3.1 Các loại phòng Khách sạn Novotel Hạ Long Bay năm 2014 46 Bảng 3.2 Các loại phòng họp Khách sạn Novotel Hạ Long Bay năm 2014 48 Bảng 3.3 Tình hình lao động Công ty năm 2012 - 2014 51 Bảng 3.4 Kết sản xuất kinh doanh Công ty qua năm (2012 - 2014) 53 Bảng 3.5 Tình hình khách du lịch đến lƣu trú Công ty qua năm (2012 - 2014) 54 Bảng 3.6 Lƣợng khách quốc tế lƣu trú Công ty 55 Bảng 3.7 Doanh thu loại dịch vụ Công ty 56 Bảng 3.8 Doanh thu loại dịch vụ Công ty (thực kế hoạch) 56 Bảng 3.9 Cơ cấu doanh thu Công ty 58 Bảng 3.10 Tình hình sử dụng công suất phòng nghỉ 58 Bảng 3.11 Phân tích chi phí lƣợng, giá vốn ăn uống lƣơng Công ty 59 Bảng 3.12 Hiệu kinh doanh tổng hợp DN giai đoạn 2012 - 2014 60 Bảng 3.13 Hiệu sử dụng lao động vào Công ty giai đoạn 2012 - 2014 61 Bảng 3.14 Hiệu sử dụng TSCĐ Công ty giai đoạn 2012 - 2014 62 Bảng 3.15 Hiệu sử dụng vốn lƣu động Công ty giai đoạn 2012 - 2014 63 Bảng 3.16 Tình hình nguồn vốn Công ty qua năm (2012 - 2014) 69 Bảng 3.17 Giá phòng khách sạn Novotel Hạ Long Bay 71 Bảng 3.18 Số lƣợng ý kiến phản hồi khách hàng 76 Bảng 3.19 Ma trận SWOT công ty Cổ phần Khách sạn Hải Âu 78 Bảng 4.1 Dự kiến tăng số lƣợng khách Khách sạn Novotel Ha Long Bay 92 Bảng 4.2 Các ƣu đãi dành cho hội viên Khách sạn Novotel Hạ Long Bay 93 Bảng 4.3 Dự kiến tăng số doanh thu hiệu kinh doanh Khách sạn Novotel Hạ Long Bay 94 Bảng 4.4 Dự kiến cấu doanh thu Công ty 97 Bảng 4.5: Dự kiến số ƣu đãi cho nhân viên có thâm niên làm việc Khách sạn 109 Bảng 4.6: Dự kiến tiết kiệm tiền lƣơng từ việc chuyển đổi cấu nhân viên 111 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn viii DANH MỤC HÌNH VẼ VÀ BIỂU ĐỒ Hình 1.1 Đƣờng giới hạn khả sản xuất Hình 1.2 Mô hình chất lƣợng dịch vụ SERVQUAL (Parasuraman, 1991) 28 Hình 3.1 Sơ đồ cấu tổ chức khách sạn Novotel Hạ Long Bay 43 Biểu đồ 3.1: Điểm đánh giá chung trải nghiệm khách Khách sạn Novotel Hạ Long Bay 74 Biểu đồ 3.2: Các trang mạng khảo sát mức độ hài lòng khách hàng 75 Biểu đồ 3.3: Các tiêu khảo sát mức độ hài lòng khách hàng 75 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 113 địa phƣơng, ứng dụng công nghệ sạch, khuyến khích, ƣu đãi dự án phát triển du lịch có sử dụng nhiều lao động địa phƣơng; Khuyến khích, hỗ trợ loại hình du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, du lịch xanh, du lịch có trách nhiệm xã hội môi trƣờng Cụ thể hóa sách tăng cƣờng hợp tác đối tác Công-Tƣ: huy động nguồn lực từ khu vực tƣ nhân cho hoạt động chung vùng, quốc gia; xã hội hoá đầu tƣ phát triển hạ tầng du lịch; ƣu đãi dự án đầu tƣ vào vùng sâu, vùng xa, hải đảo; Điều chỉnh hoàn thiện máy quản lý Nhà nƣớc lĩnh vực du lịch công tác tổ chức cán cho tƣơng ứng với yêu cầu, nhiệm vụ phát triển du lịch Bởi vì, trình độ quản lý nhà nƣớc du lịch chƣa đáp ứng đƣợc nhu cầu phát triển ngành Sự chảy máu chất xám diễn nghiêm trọng chƣa có sách thu hút nhân tài làm việc quản quản lý nhà nƣớc du lịch - Cần quán triệt Luật pháp Việt Nam thiếu đồng quan ban ngành, thƣờng xuyên bổ sung chế sách chồng chéo quan ban ngành - Cần có thêm nhiều trung tâm mua sắm miễn thuế cho khách nƣớc với sách hoàn thuế VAT cho khách du lịch nƣớc mua sắm điểm mua hàng hóa miễn thuế, nhằm tăng lƣợng khách đến Việt Nam để mua sắm - Chính sách xúc tiến, quảng bá mang nặng tính hình thức, chƣa thực vào chiều sâu chƣa đem lại hiệu cao cho ngành du lịch - Chƣa định hƣớng đƣợc sách đầu tƣ phát triển sản phẩm du lịch theo đặc trƣng vùng, miền - Chất lƣợng nhân chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu phát triển du lịch, nên nhiều doanh nghiệp phải thuê ngƣời nƣớc làm quản lý - Vẫn tồn đọng việc bảo vệ môi trƣờng điểm du lịch 4.4.2 Kiến nghị với Ngành Du lịch Trong năm qua, ngành du lịch đạt đƣợc thành công đáng kể, nhƣng tồn số khó khăn, vƣớng mắc cần phải khắc phục Sau nghiên cứu phân tích hội nhƣ thách thức môi trƣờng kinh doanh nhƣ điểm mạnh, điểm yếu Khách sạn Novotel Hạ Long Bay thuộc Công ty Cổ phần Khách sạn Hải Âu, tác giả xin đƣa số kiến nghị sau: 114 Quán triệt cách đắn, toàn diện, đồng chủ trƣơng, đƣờng lối sách phát triển du lịch Nhà nƣớc từ cấp, ngành, địa phƣơng toàn thể xã hội cho xứng tầm với yêu cầu phát triển ngành mũi nhọn + Chính sách đầu tƣ đầu tƣ tập trung cho khu du lịch trọng điểm quốc gia có sức cạnh tranh cao khu vực quốc tế: ƣu đãi công cụ tài chính, hỗ trợ trực tiếp nhà nƣớc sở hạ tầng, thu hút FDI, phát triển sản phẩm, phân cấp quản lý khu du lịch quốc gia + Chính sách đầu tƣ phát triển sản phẩm du lịch đặc trƣng vùng, quốc gia có sức cạnh tranh khu vực quốc tế: tăng cƣờng nghiên cứu thị trƣờng, xây dựng chiến lƣợc sản phẩm; khuyến khích sản phẩm có tính chiến lƣợc; hỗ trợ xây dựng quảng bá thƣơng hiệu du lịch vùng, thƣơng hiệu quốc gia, sản phẩm đặc trƣng; liên kết khai thác giá trị văn hóa, sinh thái tài nguyên du lịch bật vùng, quốc gia + Chính sách phát triển du lịch cộng đồng: Khuyến khích, hỗ trợ phát triển loại hình du lịch dựa vào cộng đồng, du lịch nông thôn, nông nghiệp, làng nghề truyền thống, du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng; hỗ trợ trang thiết bị cho cộng đồng, phát triển mô hình nghỉ nhà dân (homestay); hỗ trợ xúc tiến quảng bá du lịch cộng đồng; hỗ trợ chuyển đổi nghề sang làm du lịch vùng nông thôn, ven đô, tăng cƣờng lực tham gia động đồng; tuyên truyền nâng cao nhận thức, hƣớng dẫn kỹ thuật, tăng cƣờng trách nhiệm kinh tế, chia sẻ lợi ích với cộng đồng + Chính sách xúc tiến quảng bá thị trƣờng trọng điểm: tăng cƣờng nghiên cứu thị trƣờng, phân đoạn thị trƣờng mục tiêu; hỗ trợ tài thị trƣờng trọng điểm; liên kết, tập trung nguồn lực nƣớc cho xúc tiến quảng bá thị trƣờng trọng điểm; quảng bá thƣơng hiệu mạnh theo phân đoạn thị trƣờng trọng điểm; hình thành kênh quảng bá toàn cầu thị trƣờng trọng điểm (văn phòng đại điện du lịch, thông tin đại chúng toàn cầu); chiến dịch quảng bá thị trƣờng trọng điểm + Chính sách phát triển nguồn nhân lực du lịch: Khuyến khích đào tạo chuyển giao kỹ chỗ; thu hút chuyên gia, nhân tài, nghệ nhân nƣớc phục vụ cho đào tạo du lịch; tăng cƣờng chuẩn hóa kỹ năng, chƣơng trình đào tạo; đẩy mạnh thẩm định, công nhận kỹ năng; tạo điều kiện di chuyển, chuyển đổi nghề nghiệp; hình thành mã ngành đào tạo du lịch cấp đào tạo; sử dụng phí dịch vụ vào việc đào tạo phát triển nhân lực 115 + Chính sách bảo vệ môi trƣờng khu, tuyến điểm, sở dịch vụ du lịch: áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn môi trƣờng; xây dựng nếp sống văn minh du lịch; kiểm tra xử lý vi phạm môi trƣờng du lịch; kiểm định, đánh giá, tôn vinh thƣơng hiệu, nhãn hiệu du lịch “xanh”; + Về quản lý lữ hành: Xây dựng chƣơng trình, kế hoạch tổng thể nƣớc phát triển, nâng cao chất lƣợng số lƣợng đội ngũ hƣớng dẫn viên, thuyết minh viên du lịch; khắc phục tình trạng trạng cân đối cấu hƣớng dẫn viên du lịch (chủ yếu hƣớng dẫn viên tiếng Anh, hƣớng dẫn viên ngôn ngữ có nhu cầu cao nhƣ Nga, Hàn, Thái…) 4.4.3 Kiến nghị với tỉnh Quảng Ninh Tại số điểm du lịch tồn nạn ăn xin, bán hàng rong, chèo kéo khách, cò mồi thiếu nhà vệ sinh công cộng có chất lƣợng không đảm bảo, nhiều tài nguyên du lịch bị khai thác không mục đích Đề nghị cấp, ngành có chức cần có biện pháp mạnh tay để khắc phục tình trạng Đẩy mạnh công tác quản lý quy hoạch số công trình, sở kinh doanh du lịch xây dựng không theo quy hoạch gây lãng phí, hiệu quả, số khu vực đƣợc quy hoạch cho phát triển du lịch bị sử dụng sai mục đích Tại địa bàn thành phố Hạ Long, có nhiều khách sạn, Sở Văn hóa, Thể Thao Du lịch tỉnh phải có biện pháp, sách quản lý chặt chẽ, tránh tình trạng cạnh tranh không lành mạnh Tạo điều kiện thuận lợi mặt thủ tục hành quản lý du lịch, liệt kê văn pháp quy mà doanh nghiệp kinh doanh lƣu trú cần phải tuân thủ, gửi cho Doanh nghiệp để doanh nghiệp chấp hành tốt vấn đề pháp luật Xây dựng thƣơng hiệu du lịch cho Quảng Ninh Thƣờng xuyên tổ chức hội thảo, triển lãm, carnaval du lịch để thu hút khách du lịch Tăng cƣờng hoạt động tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch thị trƣờng tỉnh để thu hút khách du lịch đến Hạ Long Tăng cƣờng quảng bá hình ảnh đất nƣớc, ngƣời Việt Nam đến với nƣớc giới Xác định rõ sản phẩm đặc thù để đƣa thông điệp quảng bá có hiệu 116 Chú trọng đầu tƣ, nâng cấp, phát triển sở hạ tầng, khu du lịch, tuyến điểm có nhiều tiềm để ngày thu hút nhiều du khách Tạo sản phẩm du lịch mua sắm, đặc biệt sinh hoạt đặc sắc, quy hoạch thêm phố mua sắm đêm, chƣơng trình vui chơi giải trí hấp dẫn vào ban đêm nhằm thu hút khách tham quan, mua sắm tiêu dùng nhiều Đƣa giải pháp nhằm giải triệt để nạn vất rác bừa bãi, cƣớp giật, móc túi, chèo kéo khách hay ăn xin, bán hàng rong nhằm tạo vẻ mỹ quan cho thành phố Hạ Long Đƣa biện pháp ngăn chặn nạn chặt chém khách khách Hạ Long vào dịp lễ hội lớn Phát triển thêm đƣợc nhiều điểm vui chơi, giải trí khu vực Bãi Cháy để kéo dài thời gian lƣu trú khách du lịch 117 KẾT LUẬN Nghiên cứu sở lý luận hiệu kinh doanh doanh nghiệp, luận văn tiến hành hệ thống hóa số vấn đề lý luận khái niệm, phân loại hiệu kinh doanh nói chung, hiệu kinh doanh du lịch khách sạn nói riêng, tiêu đánh giá hiệu kinh doanh doanh nghiệp nhƣ nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu kinh doanh lĩnh vực kinh doanh khách sạn, du lịch doanh nghiệp dịch vụ Trên sở đánh giá thực trạng kinh doanh năm 2012 đến năm 2014 Khách sạn Novotel Hạ Long Bay thuộc Công ty Cổ phần Khách sạn Hải Âu, luận văn nêu đƣợc kết đạt đƣợc rút nhân tố ảnh hƣởng đến kết hoạt động SXKD Công ty Nhìn chung doanh thu Khách sạn qua năm giảm: năm 2012 tổng doanh thu: 118.164,6 triệu; năm 2013 tổng doanh thu giảm xuống 113.406,3 triệu đồng đến năm 2014 102.635,7 triệu đồng Về mặt chi phí: chi phí giảm dần qua năm năm 2012 chi phí 115.319,1 triệu đồng; năm 2013 giảm xuống 111.025,8 triệu đồng năm 2014 giảm xuống 101.897.5 triệu đồng Tốc độ giảm doanh thu nhiều tốc độ giảm chi phí, nên doanh nghiệp làm ăn chƣa thực hiệu Các nhân tố ảnh hƣởng nhƣ vốn, lực lƣợng lao động, trang thiết bị vật chất, giá sản phẩm, lực điều hành kinh doanh, chất lƣợng dịch vụ, thỏa mãn lòng trung thành khách hàng có ảnh hƣởng đến kết hoạt động kinh doanh Công ty Trên sở đó, luân văn đề xuất số giải pháp góp phần nâng cao hiệu kinh doanh Khách sạn Novotel Hạ Long Bay Các giải pháp là: - Tăng cƣờng thu hút khách để tăng doanh thu dịch vụ Các sách tiết kiệm chi phí nhƣ giảm chi phí điện, nƣớc, văn phòng phẩm, giảm chi phí nhân công thuê nhằm tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp Nâng cao chất lƣợng dịch vụ để thu hút hƣớng đến lòng trung thành khách hàng Các giải pháp nâng cao chất lƣợng đội ngũ nhân viên: nhƣ đào tạo nhân viên mới, đào tạo lại nhân viên cũ, khuyến khích nhân viên tự học tập Quan tâm chăm lo thích đáng đến đội ngũ nhân viên: nhƣ xem xét lại vấn đề lƣơng, thƣởng cho nhân viên để nhân viên gắn bó với doanh nghiệp Thực tốt giải pháp góp phần nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh Khách sạn Novotel Hạ Long Bay thuộc Công ty Cổ phần Khách sạn Hải Âu, đáp ứng với yêu cầu hội nhập phát triển kinh tế Việt Nam giai đoạn tới 118 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu Tiếng Việt Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch Việt Nam (2013), Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch (2014), Báo cáo chuyên đề Du lịch Việt Nam thực trạng giải pháp phát triển Trần Thị Thùy Dung (2013) Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu kinh doanh Công ty TNHH Du lịch Thương mại Đại Dương, Luận văn Thạc sĩ, Trƣờng Đại học Khoa học xã hội Nhân văn Nguyễn Thành Độ, Nguyễn Ngọc Huyền (2007), Quản Trị kinh doanh, Nxb Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội Khách sạn Novotel Hạ Long Bay - Công ty Cổ phần Khách sạn Hải Âu (2014), Bản báo cáo tài tình hình kinh doanh Khách sạn năm 2012, 2013 2014 Lê Thị Mai Lan (2010), Một số giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện công tác quản trị kinh doanh khách sạn Nam Cường Hải Dương, Luận văn Thạc sĩ, Trƣờng Đại học Khoa học xã hội Nhân văn Nguyễn Văn Lƣu (1998), Thị trường du lịch, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội Nguyễn Văn Mạnh (2004), Quản trị kinh doanh khách sạn Nhà xuất Lao động - Xã hội Nguyễn Văn Mạnh, Hoàng Thị Lan Hƣơng (2008), Quản trị Kinh doanh Khách sạn, Nxb Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội 10 Nguyễn Văn Mạnh, Nguyễn Đình Hòa (2008), Marketing du lịch, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội 11 Nguyễn Thế Khải (2002), Giáo trình phân tích hoạt động kinh tế doanh nghiệp, NXB Tài Chính, Hà Nội 12 Michael E Porter (2009), Chiến lược cạnh tranh, dịch giả Nguyễn Ngọc Toàn, Nhà xuất trẻ thành phố Hồ Chí Minh 13 Nguyễn Văn Nam (2002), Rủi ro tài - thực tiễn phương pháp đánh giá, Nxb Tài chính, Hà Nội 119 14 Paul A Samuelson (2000), Kinh tế học, dịch giả Lê Đông Tâm, Nhà xuất giáo dục Hà Nội 15 Phạm Thị Gái (2000), Giáo trình phân tích hoạt động kinh doanh, NXB Thống kê, Hà Nội 16 Philip Kotler (1997), Quản trị marketing, dịch giả Vũ Trọng Hùng, Phan Thăng, Nhà xuất Thống kê, Hà Nội 17 Quốc hội (2005), Luật số 44/2005/QH: Luật du lịch 18 Nguyễn Hải Sản (2007), Quản trị học, Nxb Thống kê 19 Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Quảng Ninh (2014), Chiến lược phát triển du lịch Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 20 Trần Đức Thanh (2008), Nhập môn khoa học du lịch, NXB Đại học quốc gia Hà Nội 21 Nguyễn Đình Thọ - Nguyễn Thị Mai Trang (2009), Nghiên cứu khoa học Quản trị kinh doanh Nhà xuất Thống kêTrần Văn Thông (2003), Tổng quan du lịch, NXB Trẻ 22 Thủ tƣớng Chính phủ (2014), Nghị số 92/NQ-CP số giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch Việt Nam thời kỳ 23 Đinh Thị Thƣ (2005), Kinh tế du lịch khách sạn, Nxb Hà Nội 24 UBND tỉnh Quảng Ninh (2012, 2013, 2014), Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ninh 2012, 2013, 2014 II Tài liệu tiếng Anh 25 Alastair M Morrision (1998), Hospitality and Travel Marketing 26 Arjun Chaudhuri & Morris B Holbrook (2011) The chain of effects from brand trust & brand affect to brand performance: the role of brand loyalty Journal of marketing, Vol 65, No 2, pp 81-93, 2001 27 Bitner, M J and A Hubbert (1994), “Encounter Satisfaction versus Overall Satisfaction versus Quality,” in Service Quality 28 Denny G Rutherford, Michael J.O’Fallon (2007), Hotel Management and Operations 120 III Internet: 29 Trang thông tin: www.novotel.com 30 Trang thông tin: www.accornet.com 31 Trang thông tin: www.novotelhalong.com.vn 32 Trang thông tin: https://voer.edu.vn/m/khai-niem-ban-chat-va-vai-tro-cua-hieuqua-san-xuat-kinh-doanh-trong-cac-doanh-nghiep/1bfed6d4 33 Trang thông tin: www.vanban.chinhphu.vn 34 Trang thông tin: http://www.vietnamtourism.com/index.php/news/items/12389, ngày 06/08/2014 35 Trang thông tin: http://vietnamtourism.gov.vn/index.php/items/16494, ngày 14/01/2015 36 Trang thông tin: http://p5media.vn/quan-tri-chien-luoc/ma-tran-chien-luoc/matran-swot-trong-marketing 37 Trang thông tin: http://tours-dulich.blogspot.com/2013/11/vi-tri-ia-ly.html 38 121 PHỤ LỤC Phụ lục 1: Bảng cân đối kế toán Công ty Cổ phần Khách sạn Hải Âu 2012 - 2014 Chỉ tiêu Năm 2012 A Tài sản ngắn hạn 22,671,123,886 I Tiền khoản tƣơng đƣơng tiền 3,986,821,709 Tiền 3,986,821,709 Các khoản tƣơng đƣơng tiền II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tƣ ngắn hạn Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tƣ ngắn hạn III Các khoản phải thu ngắn hạn 15,032,462,301 Phải thu khách hàng 8,459,883,952 Trả trƣớc cho ngƣời bán 319,813,379 Phải thu nội ngắn hạn 6,192,185,121 Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải thu khác 60,579,849 Dự phòng khoản phải thu khó đòi IV Hàng tồn kho 2,683,217,242 Hàng tồn kho 2,683,217,242 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho V Tài sản ngắn hạn khác 968,622,634 Chi phi trả trƣớc ngắn hạn 807,280,018 Thuế giá trị gia tăng đƣợc khấu trừ 4,963,616 Thuế khoản khác phải thu Nhà nƣớc Tài sản ngắn hạn khác 156,379,000 B Tài sản dài hạn 236,603,602,470 I Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu dài hạn nội Phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi II Tài sản cố định 232,270,356,424 TSCĐ hữu hình 223,429,450,923 - Nguyên giá 258,547,461,665 - Giá trị hao mòn lũy kế (35,118,010,742) TSCĐ thuê tài - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế Năm 2013 23,523,397,989 2,708,522,573 2,708,522,573 17,653,048,419 9,106,618,783 2,501,383,612 5,713,816,758 331,229,266 2,458,536,791 2,458,536,791 703,290,206 524,903,571 178,386,635 232,726,881,876 228,334,489,194 215,040,841,162 259,389,839,825 (44,348,998,663) Năm 2014 18,086,765,356 3,225,688,887 3,225,688,887 11,629,493,454 7,288,468,629 133,105,541 4,086,996,864 120,922,420 2,403,651,816 2,403,651,816 827,931,199 552,870,938 11,818,182 85,742,079 177,500,000 226,473,334,108 222,501,965,398 215,511,465,398 267,178,113,780 (51,666,648,382) - 122 TSCĐ vô hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế Chi phí xây dựng dở dang III Bất động sản đầu tƣ - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế IV Các khoản đầu tƣ tài dài hạn Đầu tƣ vào công ty Đầu tƣ vào công ty liên kết, liên doanh Đầu tƣ dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu tƣ dài hạn V Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trƣớc dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Tài sản dài hạn khác Tổng cộng tài sản Nguồn vốn A Nợ phải trả I Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả cho ngƣời bán Ngƣời mua trả tiền trƣớc Thuế khoản phải nộp nhà nƣớc Phải trả ngƣời lao động Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn II Nợ dài hạn Phải trả dài hạn ngƣời bán Phải trả dài hạn nội Phải trả dài hạn khác Vay nợ dài hạn Thuế thu nhập hoãn lại phải trả Dự phòng trợ cấp việc làm Dự phòng phải trả dài hạn B Vốn chủ sở hữu I Vốn chủ sở hữu Vốn đầu tƣ chủ sở hữu Vốn khác chủ sở hữu 8,474,273,001 13,005,205,308 (4,530,932,307) 366,632,500 7,699,043,600 12,997,871,987 (5,298,828,387) 5,594,604,432 259,274,726,356 256,250,279,865 6,990,500,000 12,983,205,308 (5,992,705,308) 3,971,368,710 3,971,368,710 244,560,099,464 4,333,246,046 4,333,246,046 4,392,392,682 4,392,392,682 256,963,956,499 251,558,938,531 78,399,504,022 66,211,396,797 30,822,522,223 17,378,225,077 3,118,576,493 3,733,466,022 756,694,353 564,727,535 1,660,022,071 402,920,076 3,037,937,066 2,744,551,901 2,644,428,879 1,578,303,289 6,192,185,121 5,713,816,758 239,549,822,762 30,808,411,843 15,941,665,407 4,130,724,215 941,221,313 1,026,475,284 2,649,024,970 1,340,045,957 4,086,996,864 - 30,167,137,816 34,095,386,139 178,564,452,477 185,347,541,734 178,564,452,477 185,347,541,734 2,310,769,857 2,310,769,857 70,000,000,000 103,784,608 4,691,341,334 4,691,341,334 70,000,000,000 103,784,608 692,257,833 208,741,410,919 208,741,410,919 5,010,276,702 5,010,276,702 70,000,000,000 103,784,608 123 Thặng dƣ vốn cổ phần Cổ phiếu ngân quỹ Chênh lệch đánh giá lại tài sản Chênh lệch tỷ giá hối đoái Quỹ đầu tƣ phát triển Quỹ dự phòng tài Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 10 Lợi nhuận sau thuế chƣa phân phối (67,793,014,751) (65,412,443,274) 11 Nguồn vốn đầu tƣ XDCB (65,093,507,906) - II Nguồn kinh phí, quỹ khác Quỹ khen thƣởng, phúc lợi - Nguồn kinh phí - Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ - Tổng cộng nguồn vốn 259,274,726,356 256,250,279,865 244,560,099,464 Các tiêu bảng cân đối kế toán Tài sản thuê Vật tƣ hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi Nợ khó đòi xử lý Ngoại tệ loại - - Dự toán chi nghiệp, dự án - - - 124 Phụ lục 2: Bảng Kết kinh doanh Công ty Cổ phần Khách sạn Hải Âu 2012 - 2014 Chỉ tiêu Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Các khoản giảm trừ doanh thu 112,202,872,792 107,545,191,368 102,242,131,258 971,693,684 608,514,056 438,146,543 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Giá vốn hàng bán 111,231,179,108 106,936,677,312 101,803,984,715 40,954,922,579 39,798,902,312 39,348,810,118 70,276,256,529 67,137,775,000 62,455,174,597 471,569,523 16,353,120 13,326,656 31,569,591,154 26,206,211,758 22,064,472,263 31,559,963,228 26,191,414,169 22,061,631,498 5,080,412,533 5,054,975,966 4,925,973,141 31,481,441,295 34,367,327,716 34,988,375,906 2,616,381,070 1,525,612,680 489,679,943 11 Thu nhập khác 6,461,891,317 6,453,347,852 818,389,762 12 Chi phí khác 6,232,763,302 5,598,389,057 569,947,128 229,128,015 854,958,795 248,442,634 2,845,509,085 2,380,571,475 738,122,577 Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ Doanh thu hoạt động tài Chi phí tài - Trong đó: Lãi vay phải trả Chi phí bán hàng Chi phí quản lý doanh nghiệp 10 Lợi nhuận thần từ hoạt động kinh doanh 13 Lợi nhuận khác 14 Tổng lợi nhuận Kế toán trƣớc thuế 15 Chi phí thuế TNDN hành - 16 Chi phí thuế TNDN hoãn lại - 17 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 2,845,509,085 2,380,571,475 738,122,577 125 Phụ lục MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA KHÁCH SẠN NOVOTEL HẠ LONG BAY Hình 3.1: Khách sạn Novotel Hạ Long Bay Hình 3.2: Một góc phòng nghỉ Khách sạn Novotel Hạ Long Bay 126 Hình 3.3 Các trang thiết bị đại phòng nghỉ khách sạn Hình 3.4 Một góc nhà hàng Square khách sạn Novotel Hạ Long Bay 127 Hình 3.5 Một góc bể bơi Khách sạn Novotel Hạ Long Bay Hình 3.6: Một góc phòng tập thể dục thể thao khách sạn Novotel
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao hiệu quả kinh doanh của khách sạn novoteltel hạ long bay thuộc công ty cổ phần khách sạn hải âu , Nâng cao hiệu quả kinh doanh của khách sạn novoteltel hạ long bay thuộc công ty cổ phần khách sạn hải âu , Nâng cao hiệu quả kinh doanh của khách sạn novoteltel hạ long bay thuộc công ty cổ phần khách sạn hải âu

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay