Tăng cường thu hút ODA vào tỉnh thái nguyên

104 293 0
  • Loading ...
1/104 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 12:58

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐỖ THỊ DÂN TĂNG CƯỜNG THU HÚT ODA VÀO TỈNH THÁI NGUYÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Chuyên ngành: QUẢN LÝ KINH TẾ THÁI NGUYÊN - 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐỖ THỊ DÂN TĂNG CƯỜNG THU HÚT ODA VÀO TỈNH THÁI NGUYÊN Chuyên ngành: Quản lý Kinh tế Mã số: 60.34.04.10 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: GS.TS ĐỖ ĐỨC BÌNH THÁI NGUYÊN - 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan: Luận văn công trình nghiên cứu thực cá nhân, thực hướng dẫn khoa học GS TS Đỗ Đức Bình Các số liệu, kết luận nghiên cứu trình bày luận văn trung thực chưa công bố hình thức Tôi xin chịu trách nhiệm nghiên cứu mình! Học viên Đỗ Thị Dân Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn ii LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn này, xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu, Phòng Đào tạo, Khoa Sau Đại học, thầy, cô giáo trường Đại học Kinh tế Quản trị Kinh doanh Thái Nguyên tận tình giúp đỡ, tạo điều kiện cho trình học tập thực đề tài Đặc biệt xin chân thành cảm ơn GS.TS Đỗ Đức Bình trực tiếp hướng dẫn, bảo tận tình đóng góp nhiều ý kiến quý báu, giúp đỡ hoàn thành luận văn tốt nghiệp Tôi xin chân thành cảm ơn quan, gia đình, bạn bè, đồng nghiệp động viên, giúp đỡ hoàn thành luận văn Thái Nguyên, ngày tháng năm 2015 Tác giả luận văn Đỗ Thị Dân Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC BẢNG vii DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ viii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đóng góp luận văn Bố cục luận văn Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ THU HÚT ODA VÀO MỘT ĐỊA PHƯƠNG 1.1 Khái niệm, đặc điểm phân loại ODA 1.1.1 Khái niệm ODA 1.1.2 Đặc điểm ODA 1.1.3 Phân loại vốn ODA 1.2 Vai trò cần thiết thu hút ODA phát triển kinh tế xã hội Việt Nam tỉnh Thái Nguyên 1.2.1 Vai trò ODA phát triển kinh tế xã hội Việt Nam 1.2.2 Sự cần thiết thu hút ODA vào tỉnh Thái Nguyên 11 1.3 Nội dung tăng cường thu hút ODA 11 1.4 Các nhân tố ảnh hưởng tới thu hút vốn ODA vào địa phương 13 1.4.1 Các nhân tố thuộc nhà cung cấp 13 1.4.2 Các nhân tố thuộc địa phương 14 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn iv 1.5 Kinh nghiệm thu hút ODA số nước khu vực Châu Á, số địa phương nước học rút cho tỉnh Thái Nguyên 15 1.5.1 Kinh nghiệm thu hút ODA số nước khu vực Châu Á 15 1.5.2 Kinh nghiệm thu hút ODA số địa phương nước 19 1.5.3 Bài học rút cho tỉnh Thái Nguyên 23 Chương PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 26 2.1 Các câu hỏi nghiên cứu đề tài 26 2.2 Phương pháp nghiên cứu 26 2.2.1 Phương pháp thu thập tài liệu thứ cấp 26 2.2.2 Phương pháp xử lý tổng hợp số liệu 27 2.2.3 Phương pháp phân tích thông tin, số liệu 27 2.2.4 Phương pháp logic 28 2.3 Hệ thống tiêu nghiên cứu 28 Chương THỰC TRẠNG THU HÚT VỐN ODA Ở TỈNH THÁI NGUYÊN 29 3.1 Thuận lợi khó khăn tỉnh Thái Nguyên thu hút ODA 29 3.1.1 Đặc điểm điều kiện tự nhiên 29 3.1.2 Đặc điểm điều kiện KT - XH 32 3.1.3 Những thuận lợi khó khăn tỉnh Thái Nguyên thu hút ODA 40 3.2 Những nhân tố từ phía nhà tài trợ ảnh hưởng đến thu hút ODA tỉnh Thái Nguyên 43 3.2.1 Mục tiêu chiến lược, sách cung cấp ODA nhà tài trợ 43 3.2.2 Tình hình kinh tế, trị nước tài trợ 45 3.2.3 Môi trường quốc tế mối quan hệ kinh tế, trị nhà tài trợ tỉnh Thái Nguyên 45 3.3 Thực trạng thu hút ODA vào tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2011 - 2014 46 3.3.1 Tình hình thu hút vốn ODA 46 3.3.2 Tình hình giải ngân vốn ODA 53 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn v 3.4 Những sách biện pháp tỉnh Thái Nguyên áp dụng để tăng cường thu hút ODA 57 3.5 Đánh giá thực trạng thu hút vốn ODA tỉnh Thái Nguyên 61 3.5.1 Những kết đạt thu hút ODA 61 3.5.2 Những hạn chế thu hút ODA 63 3.5.3 Những nguyên nhân hạn chế 65 Chương QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG THU HÚT ODA CỦA TỈNH THÁI NGUYÊN 68 4.1 Bối cảnh quốc tế, nước tỉnh Thái Nguyên tác động đến thu hút ODA vào Thái Nguyên yêu cầu đặt việc thu hút ODA 68 4.1.1 Bối cảnh quốc tế 68 4.1.2 Bối cảnh nước 70 4.1.3 Bối cảnh tỉnh Thái Nguyên 71 4.1.4 Những yêu cầu đặt việc thu hút ODA vào tỉnh Thái Nguyên 72 4.2 Quan điểm, định hướng tăng cường thu hút ODA tỉnh Thái Nguyên thời gian tới 73 4.2.1 Phương hướng mục tiêu phát triển kinh tế xã hội tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020 73 4.2.2 Quan điểm đẩy mạnh thu hút ODA tỉnh Thái Nguyên 76 4.2.3 Định hướng tăng cường thu hút vốn ODA tỉnh Thái Nguyên 77 4.3 Một số giải pháp tăng cường thu hút ODA vào tỉnh Thái Nguyên 82 4.3.1 Nâng cao nhận thức vốn ODA 82 4.3.2 Hoàn thiện quy trình, thủ tục quản lý sử dụng vốn ODA 83 4.3.3 Nâng cao chất lượng đội ngũ cán làm công tác kinh tế đối ngoại quản lý dự án ODA 83 4.3.4 Nâng cao hiệu công tác đánh giá chương trình, dự án ODA 84 4.4 Kiến nghị 85 4.4.1 Đối với Bộ, ngành Trung Ương 85 4.4.2 Đối với đối tác cung cấp ODA 85 KẾT LUẬN 86 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 89 PHỤ LỤC 91 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn vi DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nghĩa đầy đủ CNH- HĐH Công nghiệp hóa - đại hóa KT - XH Kinh tế xã hội TDMN Trung du miền núi TP Thành phố UBND Ủy ban nhân dân VND Việt Nam Đồng Chữ viết tắt ADB FDI GDP IFAD IMF JBIC JICA ODA OECD PPP UNDP UNICEF USD WB Nghĩa đầy đủ Tiếng Anh Tiếng Việt Asian Development Bank Foreign Direct Investment Gross Domestic Produc International Fund for Agricultural Development International Monetary Fund Japan Bank for International Co-operation Japan International Co- operation Agency Official Development Assitance Organisation for Economicc Co-operation and Development Public-Private Partnership United Nations Development Programme Unites Nations Children’s Fund United States Dollar World Bank Ngân hàng phát triển Châu Á Đầu tư trực tiếp nước Tổng sản lượng quốc nội Quỹ Phát triển nông nghiệp Quốc tế Quỹ Tiền tệ quốc tế Ngân hàng Hợp tác quốc tế Nhật Bản Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản Hỗ trợ phát triển thức Tổ chức Hợp tác Phát triển kinh tế Hợp tác công - tư Chương trình Phát triển Liên hợp quốc Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc Đô la Mỹ Ngân hàng Thế giới http://www.lrc.tnu.edu.vn vii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1 Tình hình biến động dân số tỉnh Thái Nguyên phân theo thành thị, nông thôn 33 Bảng 3.2 Tỷ lệ lao động từ 15 tuổi trở lên làm việc thời điểm 1/7 năm kinh tế qua đào tạo phân theo giới tính, thành thị, nông thôn 34 Bảng 3.3 Một số tiêu kinh tế tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2010 - 2014 .37 Bảng 3.4 Giá trị sản xuất công nghiêp theo giá hành phân theo thành phần kinh tế 38 Bảng 3.5 Cơ cấu giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản theo giá hành 40 Bảng 3.6 Số dự án ODA thu hút vốn ODA cam kết tài trợ cho dự án địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2011 - 2014 47 Bảng 3.7 Vốn ODA phân theo nhà tài trợ Thái Nguyên giai đoạn 2011 - 2014 .49 Bảng 3.8 Vốn ODA phân theo lĩnh vực tài trợ Thái Nguyên giai đoạn 2011 - 2014 .51 Bảng 3.9 Tình hình giải ngân vốn ODA giai đoạn 2011 - 2014 53 Bảng 3.10 Vốn ODA giải ngân theo nhà tài trợ giai đoạn 2011 - 2014 .55 Bảng 3.11 Vốn ODA giải ngân theo lĩnh vực tài trợ giai đoạn 2011 - 2014 .57 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn viii DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 3.1 Số dự án ODA thu hút vốn ODA cam kết tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2011 - 2014 49 Biểu đồ 3.2 Vốn ODA phân theo nhà tài trợ giai đoạn 2011 - 2014 51 Biểu đồ 3.3 Vốn ODA phân theo lĩnh vực tài trợ giai đoạn 2011 - 2014 53 Biểu đồ 3.4 Tình hình giải ngân vốn ODA địa bàn giai đoạn 2011 - 2014 54 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 80 nhằm phát huy hiệu tổng hợp, nâng cao đời sống dân cư nông thôn cách đồng vùng có dự án - Quy hoạch dự án sử dụng vốn ODA thuộc lĩnh vực nông nghiệp nông thôn sau: Ba là, phát triển lĩnh vực xã hội: Trong y tế, giáo dục: Ưu tiên thu hút sử dụng ODA để xây dựng hoàn thiện hệ thống y tế từ cấp tỉnh đến cấp xã đồng theo hướng đại, phấn đấu trở thành trung tâm y tế vùng Miền núi phía Bắc Thu hút đầu tưu phát triển dịch vụ y tế công nghệ cao, bệnh viện quốc tế nhằm cung cấp dịch vụ cho tỉnh cho Vùng Trong giáo dục đào tạo, cần thu hút dự án ODA để đổi bản, toàn diện giáo dục theo hướng chuẩn hóa, đại hóa trường đại học ngành nghề đào tạo trọng điểm phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt nguồn nhân lực chất lượng cao Hỗ trợ xây dựng trường học sở vật chất vùng khó khăn Bốn là, lĩnh vực bảo vệ môi trường tài nguyên thiên nhiên: Ưu tiên thu hút sử dụng ODA để đầu tư dự án bảo vệ môi trường, quản lý tài nguyên thiên nhiên bền vững, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, cải thiện môi trường đô thị, tăng cường khả phòng, chống khắc phục hậu thiên tai Quy hoạch dự án sử dụng vốn ODA để xây dựng dự án bảo vệ môi trường tài nguyên thiên nhiên 4.2.3.3 Định hướng thu hút ODA theo nhà tài trợ Các nhà tài trợ có sách, quy mô tài trợ khác mạnh riêng việc cung cấp ODA cho Việt Nam Vì vậy, ngành cấp cần có phối hợp với Bộ, ngành Trung ương để khai thác tối đa mạnh nhà tài trợ để thu hút sử dụng có hiệu vốn viện trợ - Đối với tổ chức phát triển Ngân hàng hợp tác quốc tế Nhật Bản (JBIC), Ngân hàng giới (WB), Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB), Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 81 cần thu hút sử dụng ODA tổ chức cho công trình sở hạ tầng kinh tế lớn, hạ tầng đô thị trọng điểm, dự án xoá đói giảm nghèo, tăng cường lực người - Đối với nhà tài trợ song phương như: Anh, Canada, Đan Mạch, Đức, Hà Lan, Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản, Phần Lan, Trung Quốc tổ chức đa phương Quỹ tiền tệ Quốc tế (IMF), Quỹ OPEC, Quỹ quốc tế phát triển nông nghiệp (IFAD), Quỹ dân số (UNFPA) cần thu hút nguồn vốn ODA vào lĩnh vực hỗ trợ xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội có quy mô nhỏ, khu vực nông thôn, miền núi, vùng đồng bào dân tộc, gắn với xoá đói giảm nghèo; hỗ trợ tăng cường lực người; tham gia đồng tài trợ để tăng quy mô hiệu cho dự án nhỏ, riêng rẻ; cung cấp hỗ trợ kỹ thuật để chuẩn bị dự án đầu tư, đơn giản hoá quy trình thủ tục ODA để thúc đẩy giải ngân 4.2.3.4 Định hướng sử dụng phương thức viện trợ Phương thức viện trợ đa dạng, cần vào quy mô, tính chất điều kiện áp dụng để lựa chọn cách phù hợp sử dụng ODA đạt hiệu cao Có phương thức viện trợ chủ yếu sau: - Đối với viện trợ ODA không hoàn lại: Cần tập trung ưu tiên thu hút cho chương trình dự án khả hoàn vốn, chủ yếu hỗ trợ trực tiếp cho người nghèo, địa phương có nhiều khó khăn; dự án hỗ trợ kỹ thuật chuẩn bị đầu tư cho dự án; dự án bảo vệ môi trường; dự án lĩnh vực y tế giáo dục, cải cách hành chính, phát triển nguồn nhân lực, trồng rừng - Đối với ODA hoàn lại khoản vay có ưu đãi cao: Cần ưu tiên thu hút để phát triển sở hạ tầng kinh tế xã hội, công trình giao thông thuỷ lợi, cấp thoát nước, hạ tầng đô thị, trang thiết bị bệnh viện, trường Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 82 dạy nghề, trang thiết bị phòng thí nghiệm Trường Đại học Đối với khoả vay ưu đãi (lãi suất cao hơn, thời gian trả nợ ân hạn ngắn) cần sử dụng cho chương trình, dự án có tính khả thi mặt kinh tế có khả trả nợ lưới điện nông thôn, bê tông hoá kênh mương - Đối với ODA có phương thức hỗn hợp: Do tính đặc thù phương thức thường thu hút cho lĩnh vực nông nghiệp nông thôn gắn với công tác xoá đói giảm nghèo Nên dự án loại vừa sử dụng ODA hoàn lại không hoàn lại (trong có khoản nhà nước vay cấp lại cho tỉnh có khoản tỉnh phải đứng làm thủ tục cho dân vay để hoàn trả cho nhà tài trợ) Đây phương thức quan trọng cần tập trung thu hút cho dự án lớn, dự án tổng hợp để phát triển nông thôn, miền núi, ven biển 4.3 Một số giải pháp tăng cường thu hút ODA vào tỉnh Thái Nguyên Để góp phần nâng cao việc thu hút sử dụng ODA tỉnh Thái Nguyên, luận văn đề xuất số giải pháp chủ yếu việc thu hút sử dụng vốn ODA sau: 4.3.1 Nâng cao nhận thức vốn ODA - Cần phải có nhận thức đắn đầy đủ chất ODA, nguồn vốn cho không; có tỷ lệ không hoàn lại (khoảng 20%) phần lớn vốn vay phải trả nợ (khoảng 80%) Từ có kế hoạch chuẩn bị dự án thẩm định dự án cách cẩn thận khoa học để góp phần nâng cao hiệu sử dụng nguồn vốn Đồng thời cần xây dựng kế hoạch trả nợ cách chi tiết, cụ thể không tạo áp lực cho ngân sách Nhà nước - Cùng với việc thu hút ODA vấn đề nguồn vốn đối ứng tỉnh Cần khắc phục tư tưởng ỷ lại, trông chờ vào nguồn vốn ngân sách Nhà nước, Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 83 vào nguồn vốn Trung ương Không thể xem nguồn vốn cấp phát ngân sách Nhà nước nên xin nhiều tốt, không quan tâm đến hiệu sử dụng Vì vậy, cần đa dạng hoá nguồn vốn đối ứng rõ trách nhiệm quan, đơn vị tiếp nhận nguồn vốn ODA để góp phần nâng cao trách nhiệm việc sử dụng hiệu vốn ODA 4.3.2 Hoàn thiện quy trình, thủ tục quản lý sử dụng vốn ODA - Tỉnh cần nghiên cứu, rà soát hoàn thiện quy trình thủ tục ODA theo hướng đơn giản hóa, rõ ràng minh bạch nhằm thúc đẩy tiến độ giải ngân vốn ODA Đồng thời nâng cao hiệu lực thi hành văn pháp quy liên quan đến quản lý sử dụng vốn ODA, tạo đồng thuận quy trình thủ tục quản lý vốn ODA tỉnh nhà tài trợ cách hài hoà, đẩy nhanh trình thực chương trình, dự án nhằm làm tăng hiệu đầu tư giảm chi phí giao dịch - Thực kiên theo hướng loại bỏ dần tình trạng khép kín đầu tư xây dựng, thực chặt chẽ khâu đấu thầu chọn chủ đầu tư, tư vấn quản lý dự án, tăng cường sử dụng tư vấn độc lập trình thực dự án Đẩy mạnh công tác kiểm tra giám sát tất khâu trình đầu tư; cần quy định rõ trách nhiệm cá nhân, đơn vị liên quan đến chất lượng công trình từ khảo sát, thiết kế, thi công, thực quy chế đấu thầu, đến kiểm tra giám sát công trình, hoàn công công trình - Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, công khai minh bạch tất khâu trình đầu tư có quy định rõ trách nhiệm sở, ban, ngành, UBND huyện, chủ đầu tư việc thẩm tra, thẩm định phê duyệt dự án ODA Đảm bảo hài hoà thủ tục dự án sử dụng vốn ODA Tăng cường phân cấp cho xã làm chủ đầu tư, việc phân cấp phải kèm với điều kiện để thực phân cấp có hiệu 4.3.3 Nâng cao chất lượng đội ngũ cán làm công tác kinh tế đối ngoại quản lý dự án ODA Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 84 - Các cán cần phải có lực,, kiến thức đàm phán, ký kết dự án, ngoại ngữ, kiến thức chuyên môn…Vì hoạt động liên quan đến nguồn vốn ODA phải tuân thủ quy định, luật pháp Việt Nam nhà tài trợ Trước hết, cần phải tăng cường công tác cán bộ, đầu tư đào tạo để nâng cao lực cho cán thuộc phận liên quan đến việc xác định nhu cầu đàm phán, ký kết hiệp định với đối tác nước nhằm nâng cao số lượng chất lượng nguồn vốn thu hút - Có sách ưu đãi đặc biệt ngân sách dành khoản kinh phí hợp lý, thoả đáng để thu hút nguồn chất xám, nhân tài từ bên vào làm việc tỉnh, bổ sung nguồn cho dự án ODA 4.3.4 Nâng cao hiệu công tác đánh giá chương trình, dự án ODA - Cần quan tâm làm tốt công tác theo dõi đánh giá chương trình, dự án vốn ODA, hoạt động Ban quản lý dự án ODA, để nắm bắt tình hình triển khai, thực dự án, toán tài chính, tiến độ giải ngân, chế độ báo cáo; trình đạo, điều hành kịp thời giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm phát huy nhân tố tích cực hạn chế tổn thất gây ra, nâng cao hiệu dự án, tạo ảnh hưởng tốt nhà tài trợ - Trong trình thực dự án ODA phải thường xuyên theo dõi, cập nhật, rà soát, bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp Tăng cường đạo, kiểm tra thường xuyên tỉnh việc tổ chức thực chương trình, dự án, thực tốt việc công khai hoá nội dung dự án sau phê duyệt - Ngoài ra, tỉnh cần có phối hợp chặt chẽ ngành, cấp hay sở ban ngành tỉnh việc vận động, quản lý dự án ODA cách có hiệu quả, đồng thời đẩy nhanh báo cáo tổng kết, đúc rút kinh nghiệm phạm vi toàn tỉnh vận động thu hút sử dụng ODA có hiệu Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 85 Tóm lại: Xuất phát từ bối cảnh quốc tế, nước tỉnh Thái Nguyên Trên sở phân tích nguyên nhân tồn thu hút ODA vào tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2011 - 2014, chương đề xuất quan điểm, định hướng số giải pháp chủ yếu để tăng cường thu hút ODA tỉnh Thái Nguyên từ đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030 Đây giải pháp quan trọng, chủ yếu có tính ứng dụng tốt tỉnh Thái Nguyên để tỉnh phát triển kinh tế xã hội cách bền vững 4.4 Kiến nghị Để tăng thêm tính khả thi việc tăng cường thu hút nguồn vốn ODA Việt Nam nói chung tỉnh Thái Nguyên nói riêng việc cần phải nghiên cứu chi tiết sâu sắc nữa, luận văn xin đề xuất số kiến nghị sau: 4.4.1 Đối với Bộ, ngành Trung Ương Thứ nhất, tiếp tục hoàn thiện hệ thống luật pháp, đặc biệt hệ thống văn pháp quy ODA Việt Nam theo hướng hài hòa với quy trình thủ tục nhà tài trợ vốn đối ứng cho chương trình, dự án, đảm bảo tính quán, minh bạch không phân biệt đối xử.Việc phân cấp, phân quyền cần phải cụ thể, rõ ràng, tránh chồng chéo để làm sở pháp lý cho thu hút, vận động ODA Thứ hai, đề nghị Bộ kế hoạch Đầu tư có quy định rõ ràng việc xây dựng quy hoạch đầu tư ODA (các chương trình, dự án ODA) cho vùng địa phương Thứ ba, đề nghị quan Trung Ương xem xét tạo điều kiện cho địa phương tiếp cận để thu hút sử dụng vốn ODA hiệu 4.4.2 Đối với đối tác cung cấp ODA Thứ nhất, Các chương trình, dự án cần xây dựng phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội địa phương Các quy định hướng Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 86 dẫn quản lý, thực chương trình, dự án đầy đủ, hài hòa với quy định Luật pháp Việt Nam; Thứ hai, đẩy nhanh thời gian thẩm định, phê duyệt nhà tài trợ để sớm đưa dự án vào hoạt động theo tiến độ ký kết Thứ ba, đưa điều kiện ràng buộc tỉnh Thái Nguyên nhà tài trợ cần phải có đội ngũ chuyên gia quản lý chương trình, dự án chuyên nghiệp, am hiểu chuyên ngành, am hiểu địa phương, tận tâm sâu sát với chương trình, dự án, quy trình, thủ tục đấu thầu…để kịp thời xử lý vướng mắc trình thực nhanh chóng, hiệu KẾT LUẬN Trong năm qua, nguồn vốn ODA đóng vai trò quan trọng việc huy động vốn đầu tư phát triển, tạo hội tăng trưởng kinh tế toàn lĩnh vực, góp phần vào tăng trưởng kinh tế chung tỉnh Thái Nguyên giai đoạn Đồng thời chương trình, dự án ODA góp phần thực tốt công xóa đói giảm nghèo, nâng cấp sở hạ tầng quan trọng, cải thiện đời sống cho nhân dân dân tộc tỉnh, tạo tiền đề để thu hút đầu tư trực tiếp nước vào tỉnh phát triển bền vững giai đoạn Tuy nhiên, bên cạnh mặt đạt ODA hỗ trợ tích cực cho trình phát triển KT - XH, việc thu hút ODA địa bàn tỉnh thời gian qua bộc lộ hạn chế định, dẫn tới tình trạng số chương trình, dự án ODA hiệu chưa cao, tỷ lệ giải ngân số dự án thấp, nhận thức chất ODA chưa đắn đầy đủ, coi nguồn vốn nước cho không, vốn vay Chính Phủ có trách nhiệm trả nợ, văn liên quan đến việc quản lý sử dụng ODA thiếu đồng bộ, việc thi hành văn chưa nghiêm túc; Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 87 số dự án chậm triển khai nên bị động chưa phát huy hết vai trò làm chủ hợp tác với nhà tài trợ; việc phối hợp vốn ODA với nguồn vốn khác tỉnh chưa tốt, làm giảm hiệu sử dụng ODA; lực cán tham gia quản lý thực chương trình, dự án ODA yếu nghiệp vụ chuyên môn, kỹ hợp tác quốc tế ngoại ngữ; công tác theo dõi đánh giá ODA hạn chế, chế độ báo cáo, toán tài thực chậm Cơ chế quản lý sử dụng nguồn vốn viện trợ nhiều điểm chồng chéo, rườm rà Trên sở phân tích tổng hợp vấn đề có liên quan đối chiếu với mục đích nghiên cứu, luận văn thực với kết sau: Luận văn hệ thống hóa hoàn thiện vấn đề lý luận ODA, đặc điểm bản, phân loại, nhân tố ảnh hưởng tới thu hút ODA vào địa phương, đồng thời trình phân tích luận văn nêu lên vai trò ODA nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa đất nước Về thực tiễn tỉnh Thái Nguyên, luận văn tập trung trình bày khái quát tình hình KT - XH tỉnh, phân tích tổng hợp vấn đề liên quan đến thu hút ODA tỉnh Thái Nguyên Trên sở số liệu thu thập được, luận văn phân tích thực trạng thu hút ODA vào tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2011 - 2014, luận văn đánh giá thành tựu hạn chế thu hút ODA tỉnh Thái Nguyên, đồng thời luận văn giải thích cụ thể nguyên nhân hạn chế phân tích rõ luận văn nhằm đề xuất giải pháp cho việc thu hút hiệu vốn ODA thời gian tới Trên sở đề cập đến hệ thống quan điểm định hướng thu hút, sử dụng vốn ODA, luận văn đề xuất hệ thống giải pháp cụ thể nhằm tăng cường hiệu thu hút chương trình, dự án ODA địa bàn tỉnh Thái Nguyên Đồng thời tác giả có kiến nghị Bộ, Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 88 ngành, Trung Ương nhà tài trợ để giúp cho việc thu hút triển khai dự án nhanh chóng hiệu Việc thực tốt giải pháp đây, chắn giai đoạn 2016 - 2020, ODA vào tỉnh Thái Nguyên gia tăng đáng kể, góp phần quan trọng cho phát triển KT - XH Thái Nguyên nói riêng Việt Nam nói chung Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 89 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Bạch Nguyệt, Từ Quang Phương (2007), Giáo trình Kinh tế đầu tư, NxB Đại học Kinh Tế Quốc Dân, Hà Nội Đỗ Đức Bình, Nguyễn Thường Lạng (2008), Giáo trình Kinh tế Quốc tế, NxB Đại học Kinh tế Quốc Dân, Hà Nội Cục thống kê tỉnh Thái Nguyên (2012), Niên giám thống kê tỉnh Thái Nguyên 2011, NxB Cục Thống kê Thái Nguyên, Thái Nguyên Cục thống kê tỉnh Thái Nguyên (2013), Niên giám thống kê tỉnh Thái Nguyên 2012, NxB Cục Thống kê Thái Nguyên, Thái Nguyên Cục thống kê tỉnh Thái Nguyên (2014), Niên giám thống kê tỉnh Thái Nguyên 2013, NxB Cục Thống kê Thái Nguyên, Thái Nguyên Cục thống kê tỉnh Thái Nguyên (2015), Niên giám thống kê tỉnh Thái Nguyên 2014, NxB Cục Thống kê Thái Nguyên, Thái Nguyên Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Thái Nguyên (2012), Báo cáo tình hình vận động thực chương trình, dự án ODA tỉnh Thái Nguyên năm 2011, Thái Nguyên Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Thái Nguyên (2013), Báo cáo tình hình vận động thực chương trình, dự án ODA tỉnh Thái Nguyên năm 2012, Thái Nguyên Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Thái Nguyên (2014), Báo cáo tình hình vận động thực chương trình, dự án ODA tỉnh Thái Nguyên năm 2013, Thái Nguyên Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 90 10 Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Thái Nguyên (2015), Báo cáo tình hình vận động thực chương trình, dự án ODA tỉnh Thái Nguyên năm 2014, Thái Nguyên Các trang Website: 11 Cổng thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên: http://www.thainguyen.gov.vn/ 12 Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch đầu tư:http://www.mpi.gov.vn 13 Cổng thông tin Kinh tế Việt Nam: http://www.vnep.org.vn/ 14 Cục đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch Đầu tư:http://fia.mpi.gov.vn/ 15 Tổng cục thống kê: http://www.gso.gov.vn/ Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 91 PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ƯU TIÊN NGHIÊN CỨU ĐẦU TƯ GIAI ĐOẠN ĐẾN NĂM 2020 CỦA TỈNH THÁI NGUYÊN STT TÊN DỰ ÁN A CÁC DỰ ÁN DO TRUNG ƯƠNG ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN Dự án đường quốc lộ mới, đoạn Thái Nguyên - chợ - Bắc Cạn Cải tạo nâng cấp quốc lộ cũ (đoạn từ cầu Đa Phúc đến thành phố Thái Nguyên) Đường vành đai (đoạn qua địa phận tỉnh Thái Nguyên) Nâng cấp tuyến đường sắt Thái Nguyên - Núi Hồng - Tuyên Quang Nâng cấp tuyến đường sắt Hà Nội - Thái Nguyên - Tiếp tục đầu tư xây dựng Đại Học Thái Nguyên Đầu tư nâng cấp bệnh viện Đa Khoa Trung Ương Thái Nguyên Dự án Trung Tâm hội nghị Văn hóa vùng Việt Bắc Dự án nhà hát ca múa dân gian Việt Bắc B CÁC DỰ ÁN DO TỈNH QUẢN LÝ Dự án đầu tư cung cấp điện cho xóm, chưa có điện địa bàn tỉnh Thái Nguyên Đầu tư xây dựng chợ đầu mối, chợ nông thôn Dự án đầu tư phát triển giống nông lâm nghiệp thủy sản chất lượng cao Xây mới, cải tạo, nâng cấp hệ thống kênh mương thủy lợi địa bàn tỉnh Kè sông Cầu khu vực thành phố Thái Nguyên Đường giao thông kết nối khu công nghiệp Yên Bình, Điềm Thụy với đường quốc lộ Cải tạo, nâng cấp, mở rộng tuyến đường tỉnh , đường huyện, Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 92 đường xã Đường vành đai 1, thành phố Thái Nguyên Đầu tư xây dựng trường phổ thông trung học huyện: Đại Từ, Phú Lương, Phú Bình, Định Hóa trường chuyên Thái Nguyên Các dự án đầu tư xây dựng hoàn thiện nâng cấp bệnh việc tuyến tỉnh, tuyến huyện 10 Các dự án đầu tư xây dựng hoàn thiện nâng cấp trung tâm thuộc lĩnh vực y tế huyện, thành phố, thị xã 11 Nhà máy xử lý nước thải khu, cụm công nghiệp 12 Hệ thống thoát nước xử lý nước thải thành phố Thái Nguyên (trung tâm phía Bắc) 13 Hệ thống thoát nước xử lý nước thải trung tâm phía Nam thành phố Thái Nguyên 14 Hệ thống cấp nước huyện, thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư tập trung 15 Các dự án cấp nước vệ sinh môi trường nông thôn 16 Xây dựng dự án bãi chứa xử lý nước thải, chất thải huyện, thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư tập trung 17 Xây dựng nghĩa trang, nghĩa địa thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư tập trung 18 Hạ tầng khu du lịch vùng Hồ Núi Cốc 19 20 Xây dựng trung tâm văn hóa sân vận động huyện, xã Đầu tư mở rộng cổng thông tin điện tử 21 Dự án xây dựng trung tâm liệu tỉnh 22 Đầu tư xây dựng hoàn thiện Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 93 tỉnh Thái Nguyên, trung tâm ứng dụng chuyển giao công nghệ tỉnh Thái Nguyên C I II III IV V VI VII CÁC DỰ ÁN KÊU GỌI ĐẦU TƯ CÔNG NGHIỆP - THƯƠNG MẠI Hạ tầng khu công nghiệp Sông Công II, KCN nam Phổ Yên, KCN công nghệ cao thành phố Thái Nguyên Đầu tư xây dựng chợ đầu mối, chợ nông thôn Đầu tư sở hạ tầng cụm Công nghiệp Tổ hợp công nghiệp - nông nghiệp, đô thị dịch vụ Yên Bình Trung tâm hội chợ triển lãm vùng Việt Bắc Các dự án chế biến thực phẩm nông, lâm, thủy sản Các dự án chế biến sâu khoáng sản địa bàn tỉnh Các dự án trung tâm thương mại, siêu thị NÔNG, LÂM NGHIỆP, THỦY SẢN Các dự án đầu tư phát triển nâng cao chất lượng chè địa bàn tỉnh Các dự án trồng rừng gỗ xây dựng gia dụng, gỗ nguyên liệu giấy Các dự án chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy sản GIAO THÔNG VẬN TẢI Cụm cảng Đa Phúc Nâng cấp tuyến đường song, bến tàu phục vụ du lịch Hồ Núi Cốc Y TẾ Khu dưỡng lão chất lượng cao XÃ HỘI - MÔI TRƯỜNG Nhà máy xử lý nước thải khu, cụm công nghiệp Dự án tái chế rác thải theo công nghệ đại HẠ TẦNG ĐÔ THỊ - CẤP THOÁT NƯỚC Dự án chỉnh trang sông Cầu gắn với xây dựng khu đô thị Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên Khu đô thị phía tây thành phố Thái Nguyên Hạ tầng đô thị thị xã Núi Cốc Hạ tầng đô thị thị xã Phổ Yên VĂN HÓA - THỂ THAO - DU LỊCH Các dự án phát triển khai thác khu du lịch hồ Núi Cốc, hồ Suối Lạnh quần thể ATK theo hướng du lịch nghỉ dưỡng kết hợp với du lịch lịch sử du lịch sinh thái Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 94 VIII KHOA HỌC CÔNG NGHỆ - THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN Đầu tư xây dựng khu công nghệ thông tin tập trung Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn
- Xem thêm -

Xem thêm: Tăng cường thu hút ODA vào tỉnh thái nguyên , Tăng cường thu hút ODA vào tỉnh thái nguyên , Tăng cường thu hút ODA vào tỉnh thái nguyên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay