Phân tích quy định của pháp luật về di sản dùng vào việc thờ cúng.

9 786 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 12:58

DS1HK10 Phân tích quy định pháp luật di sản dùng vào việc thờ cúng Hãy sưu tầm phân tích vụ việc thừa kế có di sản dùng vào việc thờ cúng sở quy định pháp luật dân Việt Nam hành A LỜI NÓI ĐẦU Tín ngưỡng thờ cúng người khuất có mặt nhiều dân tộc Đông Nam Á phổ biến, phát triển Việt Nam Nó không xa lạ gia đình không tin thần thánh đặt bàn thờ tổ tiên nhà Cũng thấy bóng dáng việc lo trước ma chay người để lại di sản tác phẩm văn học nước ta, Lão Hạc truyện ngắn tên Nam Cao để lại “di chúc miệng” rằng: “Lão già yếu rồi, sống chết lúc : nhà, lỡ chết đứng lo cho ; để phiền cho hàng xóm chết không nhắm mắt : lão hăm nhăm đồng bạc với năm đồng vừa bán chó ba mươi đồng bạc, muốn gửi để lỡ có chết đem ra, nói với hàng xóm giúp, gọi lão có tí chút, đành nhờ hàng xóm ” Có thể nói việc thờ cúng trở thành văn hóa Việt Nam nhà nước tôn trọng tín ngưỡng ấy, tôn trọng ý nguyện người lập di chúc, cho nên, Pháp lệnh thừa kế trước ngày Điều 670 Bộ luật dân quy định người lập di chúc có quyền định người thừa kế thực việc thờ cúng Tuy nhiên, xoay quanh luật định có nhiều vấn đề chưa rõ ràng tranh chấp nảy sinh thực tế Vì việc quan tâm nghiên cứu về việc để lại di sản cho việc thờ cúng nhằm hoàn thiện điều luật cần thiết Tiểu luận xin phân tích quy định pháp luật di sản dùng vào việc thờ cúng đưa ví dụ để làm rõ sở quy định pháp luật dân Việt Nam hành B NỘI DUNG: I Phân tích điều luật Di sản dùng vào việc thờ cúng quy định Điều 670 BLDS năm 2005: “1 Trong trường hợp người lập di chúc có để lại phần di sản dùng vào việc thờ cúng, phần di sản không chia thừa kế giao cho người định di chúc quản lí để thực việc thờ cúng; người định không thực di chúc không theo thỏa thuận người thừa kế người thừa kế có quyền giao phần di sản dùng vào việc thờ cúng cho người khác quản lí để thờ cúng Trong trường hợp người để lại di sản không định người quản lí di sản thờ cúng người thừa kế cử người quản lí di sản thờ cúng Trong trường hợp tất người thừa kế theo di chúc chết phần di sản dùng vào việc thờ cúng thuộc người quản lí hợp pháp di sản số người thuộc diện thừa kế theo pháp luật Trong trường hợp toàn di sản người chết không đủ để toán nghĩa vụ tài sản người không dành phần di sản dùng vào việc thờ cúng.” Tính chất pháp lí di sản dùng vào việc thờ cúng 1.1 Di sản thờ cúng chuyển nhượng Điều 670 BLDS quy định tính chất di sản dùng vào việc thờ cúng (không định tính), mà định lượng phần di sản dùng vào việc thờ cúng Thực tế di sản dùng vào việc thờ cúng nhiều nguồn khác ví dụ gia đình hay dòng họ đóng góp lại nên có nhiều nguồn xác định khác Pháp luật quy định theo người lập di chúc để giải cho tranh chấp quyền thừa kế Người lập di chúc định đoạt tài sản khối tài sản thuộc quyền sở hữu dùng vào việc thờ cúng Khối tài sản định người quản lí theo di chúc người thừa kế bầu người để quản lí khối tài sản chủ sở hữu khối tài sản di sản chuyển nhượng cho người khác qua hình thức thừa kế Vì vậy, thông thường tài sản có mục đích thờ cúng bán, cầm cố, chuyển nhượng quyền hạn làm việc Quy định “nếu người định không thực di chúc không theo thỏa thuận người thừa kế người thừa kế có quyền giao phần di sản dùng vào việc thờ cúng cho người khác quản lí để thờ cúng” hành động chuyển giao hực chất chuyển nhượng di sản thờ cúng mà chuyển nhượng Quyền quản lí di sản dùng vào việc thờ cúng Vì vậy, trường hợp lí mà Di sản dùng vào việc thờ cúng lại không dùng vào việc thờ cúng tài sản rơi vào khối “Di sản thường” phép chuyển nhượng 1.2 Di sản thờ cúng bị kê biên Khoản điều 670 quy định: “ Trong trường hợp toàn di sản người chết không đủ để toán nghĩa vụ tài sản người không dành phần di sản dùng vào việc thờ cúng.” Mục đích nhà làm luật bảo vệ quyền lợi cho chủ nợ (hay người có quyền lợi quan hệ dân với người để lại di chúc) di sản lại chưa đủ để toán nghĩa vụ tài sản người chết để lại Nghĩa quy định để tránh kẽ hở người để lại di sản không muốn toán nghĩa vụ sau nên để lại nhiều tài sản giá trị lớn vào phần Di sản dùng cho việc thờ cúng Tuy nhiên, lập phạm vi cho phép tài sản dùng cho việc thờ cúng bị kê biên theo yêu cầu chủ nợ người để lại di chúc hay khoản nợ từ chi phí mai táng phát sinh từ chết người Tất nhiên nguyên tắc không áp dụng trước thừa kế mở lúc di chúc chưa có hiệu lực, không áp dụng tài sản chung dùng vào việc thờ cúng đồng thời vật đảm bảo nghĩa vụ dân trước ngày mở thừa kế Di sản dùng việc thờ cúng kê biên theo yêu cầu chủ nợ người thừa kế hay người quản lí di sản dùng vào việc thờ cúng họ chủ sở hữu tài sản Việc quản lí di sản dùng vào việc thờ cúng 2.1 Chỉ định người quản lí di sản thờ cúng Theo nghĩa thông thường người quản lý di sản dùng vào việc thờ cúng đồng thời người đảm nhận việc thờ cúng tổ tiên Theo quy định Điều 670 Bộ luật dân năm 2005, có hai loại người quản lý di sản dùng vào việc thờ cúng, là, người quản lý di sản dùng vào việc thờ cúng người để lại thừa kế định rõ di chúc người quản lý di sản dùng vào việc thờ cúng người thừa kế cử *Người thực quản lí định di chúc: Điều 670 nhà làm luật không quy định người thờ cúng phải trai trưởng theo hướng ưu tiên trai mà để dành quyền chủ động cho người lập di chúc luật thời phong kiến xưa mà người cháu không phân biệt trưởng hay thứ, trai hay gái chí người quan hệ huyết thống (tất nhiên điều xảy ra) người quản lý di sản thờ cúng người để lại di sản định di chúc Một vấn đề đặt liệu người thuộc trường hợp không quyền hưởng di sản ví dụ bị truất quyền hưởng thừa kế (Điều 643 Bộ luật dân năm 2005) có phép người quản lý di sản thờ cúng không Giải vấn đề này, cần chia hai trường hợp: - Trường hợp thứ nhất, người lập di chúc để lại di sản dùng vào việc thờ cúng người mà định quản lý di sản thờ cúng có hành vi mà theo quy định pháp luật bị truất quyền thừa kế người thừa kế người để lại di sản có quyền yêu cầu tòa án buộc người định quản lý di sản thờ cúng giao lại di sản thờ cúng - Trường hợp thứ hai, người để lại di sản thờ cúng biết người có hành vi mà theo quy định bị truất quyền hưởng di sản thừa kế giao di sản thờ cúng cho họ cần công nhận theo ý chí người để lại di sản * Người thực quản lí người thừa kế cử Cần xác định người có quyền cử người quản lý di sản dùng vào việc thờ cúng? Theo nội dung điều luật nhà làm luật quy định “những người thừa kế” nghĩa bao gồm người thừa kế theo pháp luật người thừa kế theo di chúc Luật không xác định điều kiện cụ thể mà người cử phải thỏa mãn Mà cháu có quyền bày tỏ lòng thành kính, biết ơn công lao tổ tiên Thờ cúng nhằm mục đích củng cố tình cảm, đoàn kết thành viên gia đình nên trường hợp có người hàng thừa kế thứ bị truất quyền hưởng thừa kế, không tham gia cử người quản lý di sản thờ cúng để dùng vào việc thờ cúng mà người thừa kế lại điều kiện quản lý di sản thờ cúng người bị truất quyền hưởng thừa kế giao quản lý di sản thờ cúng hành vi đồng phạm với người bị truất quyền hưởng thừa kế 2.2 Quyền lợi nghĩa vụ người quản lí di sản thờ cúng Để đảm bảo người thờ cúng thực theo di chúc cần phải người thờ cúng có quyền lợi nghĩa vụ *Về quyền, người quản lí tài sản dùng vào việc thờ cúng có quyền chiếm hữu sử dụng tài sản dùng cho việc thờ cúng Di sản tài sản cụ thể nhà ở, lâu năm người quản lí di sản thờ cúng có quyền sinh sống nhà, canh tác đất đai, thu hoa lợi lợi tức từ tài sản có liên quan, có quyền đứng khởi kiện đòi lại tài sản khối di sản dùng việc thờ cúng bị chiếm giữ bất hợp pháp *Về nghĩa vụ: Điều 670 quy định: “giao cho người di chúc quản lí để thực việc thờ cúng” -Trước hết xác định việc để lại di sản dùng vào việc thờ cúng không mục đích để thờ cúng, việc thờ cúng phải thực dịp giỗ kỵ hàng năm Trong trường hợp di chúc hay thỏa thuận người thừa kế quy định hình thức thờ cúng khác phải thực đầy đủ Các chi phí tổ chức lễ, giỗ lấy từ phần hoa lợi mà người quản lí có từ phần di sản người thừa kế thỏa thuận đóng góp - Ngoài nghĩa vụ đương nhiên thờ cúng, người định có nghĩa vụ quản trị phần di sản dùng vào việc thờ cúng Tuy chủ sở hữu có trách nhiệm phải giữ gìn, chăm sóc bảo quản, sửa chữau bổ Người quản lí tham gia vào thủ tục hành chính, tư pháp để bảo vệ toàn vẹn cho phần di sản quản lí Trong trường hợp bất khả kháng không trực tiếp đứng quản lí phải có trách nhiệm tìm người để ủy quyền thời gian Tỉ lệ phần di sản thờ cúng Người lập di chúc để lại phần di sản dùng vào việc thờ cúng, “một phần di sản”? Có thể hiểu phần tài sản toàn khối di sản mà người lập di chúc để lại, hiểu phần tài sản đơn lẻ Vì vậy, việc cần đảm bảo tôn trọng quyền lợi chủ nợ di sản, người lập di chúc cần phải lưu ý định “một phần di sản” vào việc thờ cúng không dành toàn di sản vào việc thờ cúng Chấm dứt việc dùng phần di sản vào việc thờ cúng Theo khoản điều 670 BLDS: “Trong trường hợp tất người thừa kế theo di chúc chết phần di sản dùng vào việc thờ cúng thuộc người quản lí hợp pháp di sản số người thuộc diện thừa kế theo pháp luật.” Căn theo quy định này, tất người thừa kế theo di chúc chết bắt buộc tài sản chia theo pháp luật cách khách quan di sản dùng vào việc thờ cúng di chúc không định nghĩa “Di sản dùng vào việc thờ cúng” mà trở dạng tài sản thường thuộc người thừa kế theo pháp luật quản lí hợp pháp phần di sản dó Lúc người không người quản lí di sản dùng vào việc thờ cúng mà trở thành chủ sở hữu thực II Ví dụ thực tiễn vụ việc thừa kế có di sản dùng vào việc thờ cúng: Vụ án dân sự: Ngày 26 tháng năm 2005, trụ sở Toà án nhân dân tối cao mở phiên giám đốc thẩm xét xử vụ án dân “ Tranh chấp quyền quản lý di sản dùng vào việc thờ cúng”: Vợ chồng cụ Đinh Văn Tôn cụ Phạm Thị Lên có người Cụ Tôn chết năm 1982, không để lại di chúc Cụ Tôn cụ Lên tạo dựng nhà gian ấp 4, xã Xuân Thới Thượng, Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh Ngày 22/5/1990 cụ Lên lập di chúc với nội dung: ’’Sau chết cháu nội : Đinh Tiến Phúc (Đạt) quyền thừa hưởng hương hỏa để lại, không quyền tranh chấp tài sản nêu Đinh Tiến Phúc quyền thừa hưởng không quyền bán’’ ; tiếp dó ngày 04/10/1993, cụ Lên người thừa kế cụ Tôn gồm có anh Đinh Tiến Dũng, anh Đinh Tiến Phúc, bà Đinh Thị Phấn, ông Đinh Văn Trèo, bà Đinh Thị Thắng, bà Đinh Thị Năm bà Đinh Thị Muôn lập biên thỏa thuận:’’đối với Đinh Tiến Phúc người giao quản lý khai thác huê lợi đất để lo thờ cúng ông, bà, sau điều kiện không sử dụng báo cho cô bác họp có ý kiến định ’’ Năm 1996, cụ Lên chết, anh ĐinhTiến Phúc quản lý toàn tài sản Ngày 24/5/2001, bà Đinh Thị Phấn, ông Đinh Văn Trèo cho anh Phúc không thực nội dung di chúc thỏa thuận quản lý di sản dùng vào việc thờ cúng, nên khởi kiện Tòa án nhân dân huyện Hóc Môn yêu cầu thay đổi người quản lý di sản Tại Bản án dân sơ thẩm số 02/ST-DS ngày 28/01/2002, Tòa án định bác yêu cầu thay đổi người quản lý di sản bà Phấn ông Trèo Bản án có hiệu lực pháp luật Ngày 20/02/2004, bà Phấn ông Trèo lại kiện anh Phúc cho anh không thực nghĩa vụ theo di chúc nên yêu cầu giao tài sản cho bà Phấn quản lý để thờ cúng chung Anh Phúc không đồng ý theo yêu cầu nguyên đơn Tại Bản án dân sơ thẩm số 37/DSST ngày 12/7/2004, Toà án định: Chấp nhận yêu cầu nguyên đơn Giao cho bà Đinh Thị Phấn đại diện gia tộc quản lý nhà thờ Ngày 16/7/2004 anh Phúc kháng cáo yêu cầu tiếp tục quản lý di sản để thờ cúng Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Hóc Môn kháng nghị án sơ thẩm nêu với nhận định: nội dung di chúc không nêu rõ nghĩa vụ người quản lý di sản dùng vào việc thờ cúng, nên sở cho anh Phúc vi phạm nghĩa vụ người quản lý di sản Tại Bản án dân phúc thẩm số 166/DSPT ngày 26/01//2005, Toà án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đề nghị Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân tối cao hủy Bản án dân sơ thẩm số 37/DSST ngày 12/7/2004 Tòa án nhân dân huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh đình giải vụ án Làm rõ vấn đề pháp lí cần giải lập luận cho hướng giải XÉT THẤY Thứ nhất: theo tài liệu, chứng hồ sơ vụ án nhà gian diện tích 0,1 đất thổ cư 0,5ha đất ruộng ấp 4, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh tài sản chung vợ chồng cụ Đinh Văn Tôn cụ Phạm Thị Lên Cụ Tôn chết năm 1982, không để lại di chúc Ngày 22/5/1990, cụ Lên lập di chúc có nội dung: ’’Sau chết cháu nội Đinh Tiến Phúc (Đạt) quyền thừa hưởng hương hỏa để lại, không quyền tranh chấp tài sản nêu Đinh Tiến Phúc quyền thừa hưởng không quyền bán ’’; tiếp dó ngày 04/10/1993, cụ Lên người thừa kế cụ Tôn gồm có anh Đinh Tiến Dũng, anh Đinh Tiến Phúc, bà Đinh Thị Phấn, ông Đinh Văn Trèo, bà Đinh Thị Thắng, bà Đinh Thị Năm bà Đinh Thị Muôn lập biên thỏa thuận:’’đối với Đinh Tiến Phúc người giao quản lý khai thác huê lợi đất để lo thờ cúng ông, bà, sau điều kiện không sử dụng báo cho cô bác họp có ý kiến định ’’ Năm 1996 cụ Lên chết, anh Đinh Tiến Phúc quản lý toàn tài sản hai cụ Như vậy, theo nội dung di chúc thỏa thuận cụ Lên với người thừa kế cụ Tôn, cụ Lên để lại tài sản cho cháu nội anh Đinh Tiến Phúc (Đạt) gìn giữ thờ cúng ông bà, anh Phúc ’’quyền thừa hưởng hương hỏa không quyền bán ’’, “ngòai không quyền tranh chấp ’’; thừa kế cụ Tôn thống giao phần tài sản cụ Tôn cho anh Phúc có trách nhiệm ’’ quản lý sử dụng khai thác huê lợi đất giao để lo thờ cúng ông bà ’’, ’’không sứ dụng báo cho cô, bác họp có ý kiến định ’’ Khoản Điều 670 BLDS: “nếu người định không thực di chúc không theo thỏa thuận người thừa kế người thừa kế có quyền giao phần di sản dùng vào việc thờ cúng cho người khác quản lí để thờ cúng.” Thực tế, anh Phúc trực tiếp quản lý sử dụng, đồng thời thực nghĩa vụ thờ cúng không bán tài sản, nên phải xác định anh Phúc thực nghĩa vụ theo nội dung di chúc cụ Lên thỏa thuận đồng thừa kế, đó, trường hợp này, lẽ phải xác định nguyên đơn khởi kiện chưa đủ điều kiện khởi kiện để trả lại đơn khởi kiện cho nguyên đơn theo quy định khoản Điều 168 Bộ luật tố tụng dân đúng, Tòa án cấp lại xác định tài sản có tranh chấp di sản dùng vào việc thờ cúng xác định anh Phúc không thực nghĩa vụ người quản lý di sản dùng vào việc thờ cúng, từ chấp nhận yêu cầu nguyên đơn, buộc anh Phúc phải giao di sản cho người khác quản lý đánh giá không nội dung di chúc ngày 22/5/1990 cụ Lên thỏa thuận cụ Lên đồng thừa kế cụ Tôn ngày 04/10/1993 Thứ 2: Vụ kiện Toà án nhân dân huyện Hóc Môn thụ lý ngày 29/5/2001 giải Bản án số 02/DSST ngày 28/01/2002, án sơ thẩm kháng cáo, không bị kháng nghị có hiệu lực pháp luật Năm 2004,các nguyên đơn án có đơn khởi kiện Toà án nhân dân huyện Hóc Môn yêu cầu giải lại vụ việc bị đơn giải Bản án sơ thẩm số 02/DSST ngày 28/01/2002 có hiệu lực pháp luật Việc Toà án nhân dân huyện Hóc Môn thụ lý giải lại vụ kiện vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng quy định điểm c khoản Điều 168 Bộ luật tụng dân Lẽ ra, Toà án cấp phúc thẩm phải khắc phục vi phạm lại xử chấp nhận yêu cầu nguyên đơn không Bởi lẽ trên, vào ý nguyện người để lại di sản cụ Lên di chúc ngày 22/5/1990, vào án sơ thẩm có hiệu lực số 02/DSST ngày 28/01/2002 Việc Bản án dân sơ thẩm số 37/DSST ngày 12/7/2004 định: Chấp nhận yêu cầu nguyên đơn giao cho bà Đinh Thị Phấn đại diện gia tộc quản lý nhà thờ không phù hợp vớii ý nguyện người để lại di sản vi phạm thủ tục tố tụng điểm c khoản Điều 168 Bộ luật tụng dân Vì vụ việc cần giải cách chấp nhận kháng cáo anh Đinh Tiến Phúc, bàn giao lại nhà dùng vào việc thờ cúng cho anh Phúc quản lí theo di chúc nêu C Kết Luận Thờ cúng bày tỏ lòng thành kính biết ơn tổ tiên, cầu mong tổ tiên che chở, phù hộ Bất cháu có quyền bày tỏ lòng thành kính, biết ơn công lao tổ tiên Thờ cúng nhằm mục đích củng cố tình cảm, đoàn kết thành viên gia đình Việc ghi nhận phong tục, tín ngưỡng người Việt việc xây dựng lên Điều 670 Bộ luật dân năm 2005 đảm bảo Nhà nước cho quyền tự tín ngưỡng người dân Mong nhà làm luật nhìn từ góc độ thực tiễn sống để tiếp tục hoàn chỉnh điểm chưa khả thi điều luật, từ tạo điều kiện để kế thừa giá trị nhân phong tục thờ cúng tốt đẹp người Việt Nam Danh mục tài liệu tham khảo Giáo trình luật dân Việt Nam, tập 1, NXB Công an nhân dân, ĐH Luật Hà Nội Bàn quy định người quản lý di sản dùng vào việc thờ cúng pháp luật dân Việt Nam, ThS CVC Lê Quang Hậu – Vụ Tư pháp, Văn phòng Quốc hội http://luatduonggia.vn/ http://pccs2-tthue.vn/
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích quy định của pháp luật về di sản dùng vào việc thờ cúng., Phân tích quy định của pháp luật về di sản dùng vào việc thờ cúng., Phân tích quy định của pháp luật về di sản dùng vào việc thờ cúng.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay