Giáo dục kỹ năng tự phục vụ cho trẻ mẫu giáo bé ở trường mầm non thành phố thái nguyên

129 331 4
  • Loading ...
1/129 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 12:58

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM ĐỖ THỊ BẮC GIÁO DỤC KỸ NĂNG TỰ PHỤC VỤ CHO TRẺ MẪU GIÁO BÉ Ở TRƯỜNG MẦM NON THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC THÁI NGUYÊN - 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM ĐỖ THỊ BẮC GIÁO DỤC KỸ NĂNG TỰ PHỤC VỤ CHO TRẺ MẪU GIÁO BÉ Ở TRƯỜNG MẦM NON THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN Chuyênngành: GIÁO DỤC HỌC Mãsố: 60.14.01.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Người hướng dẫn khoa học: TS HÀ THỊ KIM LINH THÁI NGUYÊN - 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn LỜI CAM ĐOAN Luận văn sử dụng thông tin từ nhiều nguồn khác nhau, thông tin chọn lọc, phân tích, tổng hợp, xử lý đưa vào luận văn theo quy định Số liệu kết nghiên cứu luận văn hoàn toàn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học vị Thái Nguyên, ngày 25 tháng năm 2015 Tác giả Đỗ Thị Bắc XÁC NHẬN CỦA XÁC NHẬN CỦA KHOA TÂM LÝ GIÁO DỤC GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN TS HÀ THỊ KIM LINH Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN i http://www.lrc.tnu.edu.vn LỜI CẢM ƠN Tôi xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến TS Hà Thị Kim Linh tận tình hướng dẫn hoàn thành luận văn Tôi xin trân trọng cảm ơn Ban giám hiệu; khoa Sau đại học; Ban chủ nhiệm khoa Tâm lí - Giáo dục Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên, gia đình, bạn bè… tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành luận văn Thái Nguyên, ngày 25 tháng năm 2015 Tác giả luận văn Đỗ Thị Bắc Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN ii http://www.lrc.tnu.edu.vn MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN I LỜI CẢM ƠN II MỤC LỤC III DANH MỤC CÁC CHỮ CÁI VIẾT TẮT VII DANH MỤC CÁC BẢNG VIII DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ IX MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Đối tượng khách thể nghiên cứu Nhiệm vụ nghiên cứu Giới hạn phạm vi nghiên cứu Giả thuyết khoa học Phương pháp nghiên cứu Cấu trúc luận văn Chương 1: LÝ LUẬN VỀ GIÁO DỤC KỸ NĂNG TỰ PHỤC VỤ CHO TRẺ MẪU GIÁO BÉ Ở TRƯỜNG MẦM NON 1.1 Lịch sử nghiên cứu vấn đề 1.1.1 Những nghiên cứu nước 1.1.2 Những nghiên cứu nước 1.2 Khái niệm đề tài 10 1.2.1 Giáo dục 10 1.2.2 Kỹ 11 1.2.3 Kỹ sống 13 1.2.4 Kỹ tự phục vụ 14 1.2.5 Giáo dục kỹ tự phục vụ 15 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN iii http://www.lrc.tnu.edu.vn LỜI CAM ĐOAN I LỜI CẢM ƠN II MỤC LỤC III DANH MỤC CÁC CHỮ CÁI VIẾT TẮT VI DANH MỤC CÁC BẢNG VIII DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ IX MỞ ĐẦU 1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU ĐỐI TƯỢNG VÀ KHÁCH THỂ NGHIÊN CỨU NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU GIỚI HẠN PHẠM VI NGHIÊN CỨU GIẢ THUYẾT KHOA HỌC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CẤU TRÚC LUẬN VĂN CHƯƠNG LÝ LUẬN VỀ GIÁO DỤC KỸ NĂNG TỰ PHỤC VỤ CHO TRẺ MẪU GIÁO BÉ Ở TRƯỜNG MẦM NON 1.1 LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU VẤN ĐỀ 1.1.1 Những nghiên cứu nước 1.1.2 Những nghiên cứu nước 1.2 KHÁI NIỆM CƠ BẢN CỦA ĐỀ TÀI 10 1.2.1 Giáo dục 10 1.2.2 Kỹ 11 1.2.3 Kỹ sống 13 1.2.4 Kỹ tự phục vụ 14 1.2.5 Giáo dục kỹ tự phục vụ 15 1.3 GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO TRẺ MẪU GIÁO VÀ TÍNH ƯU THẾ CỦA GIÁO DỤC KỸ NĂNG LAO ĐỘNG TỰ PHỤC VỤ CHO TRẺ MẪU GIÁO BÉ 16 1.3.1 ĐẶC ĐIỂM PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT, TÂM LÝ CỦA TRẺ MẪU GIÁO BÉ 16 1.3.2 ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG LAO ĐỘNG TỰ PHỤC VỤ CỦA TRẺ MẪU GIÁO BÉ 18 1.3.3 GIÁO DỤC LAO ĐỘNG TỰ PHỤC VỤ CHO TRẺ MẪU GIÁO Ở TRƯỜNG MẦM NON 19 1.3.1 Mục tiêu giáo dục lao động tự phục vụ cho trẻ mẫu giáo 20 1.3.2 Nhiệm vụ giáo dục lao động tự phục vụ cho trẻ mẫu giáo 20 1.3.3 Nội dung giáo dục lao động tự phục vụ trẻ mẫu giáo 21 1.3.4 Hình thức giáo dục lao động tự phục vụ cho trẻ mẫu giáo 21 1.4 GIÁO DỤC KỸ NĂNG TỰ PHỤC VỤ CHO TRẺ MẪU GIÁO BÉ Ở TRƯỜNG MẦM NON 23 1.4.1 Mục tiêu giáo dục kỹ tự phục vụ cho trẻ mẫu giáo bé 23 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN iv http://www.lrc.tnu.edu.vn 1.4.2 Ý nghĩa giáo dục kỹ tự phục vụ cho trẻ mẫu giáo bé 23 1.4.3 Giáo dục hệ thống kỹ tự phục vụ cho trẻ mẫu giáo bé 24 1.4.4 NGUYÊN TẮC GIÁO DỤC KỸ NĂNG TỰ PHỤC VỤ CHO TRẺ MẪU GIÁO BÉ 27 1.4.4.1 Đảm bảo tính mục đích 27 1.4.4.2 Phù hợp với đối tượng giáo dục 28 1.4.4.3 Đảm bảo mối quan hệ vai trò chủ đạo giáo viên với vai trò tích cực, chủ động trẻ 28 1.4.4.4 Đảm bảo khích lệ động viên cổ vũ trẻ tham gia hoạt động 28 1.4.4.5 Đảm bảo phối hợp lực lượng giáo dục 29 1.4.4.6 Giáo dục kiên trì, củng cố thường xuyên lâu dài 29 1.4.6 HÌNH THỨC TỔ CHỨC GIÁO DỤC KỸ NĂNG TỰ PHỤC VỤ CHO TRẺ MẪU GIÁO BÉ 31 1.4.6.1 Tổ chức hoạt động sinh hoạt hàng ngày 31 1.4.6.2 Tổ chức hoạt động theo mục đích nội dung 33 1.4.6.3 Tổ chức ngày lễ, hội 34 1.4.6.4 Theo vị trí không gian, có hình thức: 34 1.4.6.5 Theo số lượng trẻ, có hình thức: 35 1.4.7 QUY TRÌNH GIÁO DỤC KỸ NĂNG TỰ PHỤC VỤ CHO TRẺ MẪU GIÁO BÉ 35 KẾT LUẬN CHƯƠNG 39 CHƯƠNG 40 THỰC TRẠNG GIÁO DỤC KỸ NĂNG TỰ PHỤC VỤ 40 CHO TRẺ MẪU GIÁO BÉ Ở TRƯỜNG MẦM NON THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN 40 2.1 KHÁI QUÁT VỀ KHÁCH THỂ KHẢO SÁT 40 2.2 THỰC TRẠNG GIÁO DỤC KỸ NĂNG TỰ PHỤC VỤ CHO TRẺ MẪU GIÁO BÉ 42 2.2.1 Thực trạng nhận thức giáo dục kỹ tự phục vụ cho trẻ mẫu giáo bé 42 2.2.2 Thực trạng giáo dục kỹ tự phục vụ cho trẻ mẫu giáo bé trường mầm non thành phố Thái Nguyên 47 KẾT LUẬN CHƯƠNG 59 CHƯƠNG 60 BIỆN PHÁP GIÁO DỤC KỸ NĂNG TỰ PHỤC VỤ CHO TRẺ MẪU GIÁO BÉ Ở TRƯỜNG MẦM NON THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN 60 3.1 CÁC NGUYÊN TẮC ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP GIÁO DỤC KỸ NĂNG TỰ PHỤC VỤ CHO TRẺ MẪU GIÁO BÉ TRƯỜNG MẦM NON THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN 60 3.1.1 Đảm bảo tính mục đích trình giáo dục mầm non 60 3.1.2 Nguyên tắc đảm bảo tính khả thi 60 3.1.3 Nguyên tắc đảm bảo tính hệ thống, tính liên tục, thường xuyên 61 3.1.4 Đảm bảo tính cá biệt 61 3.2 BIỆN PHÁP GIÁO DỤC KỸ NĂNG TỰ PHỤC VỤ CHO TRẺ MẪU GIÁO BÉ Ở TRƯỜNG MẦM NON THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN 62 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN v http://www.lrc.tnu.edu.vn 3.2.1 Nâng cao lực giáo dục kỹ tự phục vụ cho cho giáo viên mầm non 62 3.2.2 Xây dựng quy trình giáo dục kỹ tự phục vụ cho trẻ mẫu giáo bé 63 3.2.3 Xây dựng kế hoạch giáo dục mà nội dung hướng tới kỹ tự phục vụ 65 3.2.4 Tổ chức cho trẻ rèn luyện thường xuyên thông qua tổ chức chế độ sinh hoạt hàng ngày trẻ 68 3.2.5 Xây dựng tiêu chí đánh giá kỹ tự phục vụ trẻ mẫu giáo bé 70 3.2.6 Mối quan hệ biện pháp 72 3.3 KHẢO NGHIỆM TÍNH KHẢ THI, TÍNH HIỆU QUẢ CỦA CÁC BIỆN PHÁP 72 3.3.1 Mục đích khảo nghiệm 72 3.3.2 Nội dung khảo nghiệm 72 3.3.3 Đối tượng tiến hành khảo nghiệm 73 3.3.4 Phương pháp khảo nghiệm 73 3.3.5 Kết khảo nghiệm 73 Nâng cao lực giáo dục kỹ tự phục vụ cho cho giáo viên mầm non 73 Xây dựng quy trình giáo dục kỹ tự phục vụ cho trẻ mẫu giáo bé 73 Nâng cao lực giáo dục kỹ tự phục vụ cho cho giáo viên mầm non 74 Xây dựng quy trình giáo dục kỹ tự phục vụ cho trẻ mẫu giáo bé 74 3.4 TỔ CHỨC THỰC NGHIỆM 75 3.4.1 Mục đích thực nghiệm 75 3.4.2 Nội dung thực nghiệm 75 3.4.3 Các giai đoạn thực nghiệm 75 3.4.4 Tiêu chí đánh giá 76 3.4.6 Phân tích kết thực nghiệm 78 KẾT LUẬN CHƯƠNG 89 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 90 KẾT LUẬN 90 KIẾN NGHỊ 91 TÀI LIỆU THAM KHẢO 92 PHỤ LỤC Nâng cao lực giáo dục kỹ tự phục vụ cho cho giáo viên mầm non 13 Xây dựng quy trình giáo dục kỹ tự phục vụ cho trẻ mẫu giáo bé 13 Nâng cao lực giáo dục kỹ tự phục vụ cho cho giáo viên mầm non 13 Xây dựng quy trình giáo dục kỹ tự phục vụ cho trẻ mẫu giáo bé 13 Nâng cao lực giáo dục kỹ tự phục vụ cho cho giáo viên mầm non 14 Xây dựng quy trình giáo dục kỹ tự phục vụ cho trẻ mẫu giáo bé 14 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN vi http://www.lrc.tnu.edu.vn DANH MỤC CÁC CHỮ CÁI VIẾT TẮT Stt Viết đầy đủ Viết tắt ĐC Đối chứng GV Giáo viên KN Kỹ SL Số lượng TN Thực nghiệm TPV Tự phục vụ UNESCO Tổ chức văn hóa khoa học giáo dục Liên Hiệp Quốc UNICEF Quỹ nhi đồng Liên Hiệp Quốc WHO Tổ chức y tế giới Số hóa Trung tâm Học liệu – vii ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Số lượng khách thể khảo sát trường mầm non 42 Bảng 2.2 Số lượng khách thể khảo sát khối mẫu giáo bé trường mầm non 42 Bảng 2.3 Nhận thức cần thiết việc giáo dục kỹ tự phục vụ cho trẻ mẫu giáo bé 43 Bảng 2.4 Nhận thức ý nghĩa giáo dục kỹ tự phục vụ cho trẻ mẫu giáo bé 44 Bảng 2.5 Nhận thức mức độ cần thực việc giáo dục kỹ tự phục vụ cho trẻ mẫu giáo bé 45 Bảng 2.6 Nhận thức nội dung giáo dục kỹ tự phục vụ cho trẻ mẫu giáo bé 46 Bảng 2.7 Mức độ thực nội dung giáo dục kỹ tự phục vụ cho trẻ mẫu giáo bé 48 Bảng 2.8 Mức độ thực cách thức giáo dục kỹ tự phục vụ cho trẻ mẫu giáo bé 51 Bảng 2.9 Mức độ sử dụng hình thức tổ chức giáo dục kỹ tự phục vụ cho trẻ mẫu giáo bé 53 Bảng 2.10 Mức độ kỹ tự phục vụ trẻ mẫu giáo bé 56 Bảng 3.1 Đánh giá mức độ phù hợp biện pháp 73 Bảng 3.2 Đánh giá mức độ khả thi biện pháp 74 Bảng 3.3 Phân phối tần xuất điểm kiểm tra nhóm TN ĐC trước TN 79 Bảng 3.4 Tần xuất điểm KN tự phục vụ nhóm TN trước sau TN 80 Bảng 3.5 Phân phối tần suất điểm kiểm tra nhóm TN ĐC sau TN 83 Bảng 3.6 Kiểm định khác biệt kết kỹ tự phục vụ nhóm TN ĐC sau TN 87 Số hóa Trung tâm Học liệu –viii ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn (4) PHIẾU QUAN SÁT KỸ NĂNG TỰ PHỤC VỤ CỦA TRẺ MẪU GIÁO BÉ Hoạt động tổ chức bữa ăn Ngày tháng .năm 2014 Họ tên trẻ: ……………………………Giới tính: Lớp: ……………………… Trường: Kỹ Stt Xúc ăn Cầm cốc uống nước Lau miệng, súc miệng Xếp cất ghế Đi vệ sinh nơi quy định Rửa mặt Rửa tay xà phòng Mức Mức Mức Kỹ xúc ăn Mức 1: Thao tác thực kỹ xúc ăn không đúng, không đủ, chưa tự giác, cần giúp đỡ Mức 2: Thao tác thực kỹ xúc ăn không đúng, tự giác chậm chạp, cần nhắc nhở Mức 3: Thao tác thực kỹ xúc ăn đầy đủ, đúng, tự giác, nhanh nhẹn, khéo léo, không cần nhắc nhở, ăn hết xuất Kỹ cầm cốc uống nước Mức 1: Thao tác thực kỹ uống nước không đúng, chưa tự giác, cần giúp đỡ Mức 2: Thao tác thực kỹ uống nước đúng, tự giác chậm chạp, cần nhắc nhở Mức 3: Thao tác thực kỹ uống nước đúng, tự giác, nhanh nhẹn, khéo léo, không cần nhắc nhở Kỹ lau miệng súc miệng Mức 1: Thao tác thực kỹ lau miệng, súc miệng không đúng, chưa tự giác, cần giúp đỡ Mức 2: Thao tác thực kỹ lau miệng, súc miệng đúng, tự giác chậm chạp, cần nhắc nhở Mức 3: Thao tác thực kỹ lau miệng, súc miệng đúng, tự giác, nhanh nhẹn, khéo léo, không cần nhắc nhở Kỹ xếp cất ghế Mức 1: Thao tác thực kỹ xếp cất ghế không đúng, chưa tự giác, cần giúp đỡ Mức 2: Thao tác thực kỹ xếp cất ghế đúng, tự giác chậm chạp, cần nhắc nhở Mức 3: Thao tác thực kỹ xếp cất ghế đúng, gọn gàng tự giác nhanh nhẹn, khéo léo, không cần nhắc nhở Kỹ vệ sinh nơi quy định Mức 1: Thao tác thực kỹ vệ sinh nơi quy định, chưa tự giác, cần giúp đỡ Mức 2: Thao tác thực kỹ vệ sinh nơi quy định, tự giác chậm chạp, cần nhắc nhở Mức 3: Thao tác thực kỹ vệ sinh nơi quy định, tự giác, nhanh nhẹn, khéo léo, không cần nhắc nhở Kỹ rửa mặt Mức 1: Thao tác thực kỹ rửa mặt không đúng, không đủ, chưa tự giác, cần giúp đỡ Mức 2: Thao tác thực kỹ rửa mặt đủ không đúng, tự giác chậm chạp, cần nhắc nhở Mức 3: Thao tác thực kỹ rửa mặt đầy đủ, đúng, tự giác, nhanh nhẹn, khéo léo, không cần nhắc nhở, rửa tay Kỹ rửa tay xà phòng Mức 1: Thao tác thực kỹ rửa tay không đúng, không đủ, chưa tự giác, cần giúp đỡ Mức 2: Thao tác thực kỹ rửa tay đủ không đúng, tự giác chậm chạp, cần nhắc nhở Mức 3: Thao tác thực kỹ rửa tay đầy đủ, đúng, tự giác, nhanh nhẹn, khéo léo, không cần nhắc nhở, rửa tay (5) PHIẾU QUAN SÁT KỸ NĂNG TỰ PHỤC VỤ CỦA TRẺ MẪU GIÁO BÉ Hoạt động tổ chức bữa ăn Ngày tháng .năm 2014 Họ tên trẻ: ……………………………Giới tính: Lớp: ……………………… Trường: Kỹ Stt Lấy đồ dùng tủ cá nhân Đi giầy dép Mức Mức Mức Kỹ lấy đồ dùng tủ cá nhân Mức 1: lấy đồ dùng tủ cá nhân vị trí, chưa gọn gàng, thực chậm chạp, không tự giác, cần nhắc nhở giúp đỡ nhiều Mức 2: Thực thao tác lấy đồ dùng tủ cá nhân vị trí, gọn gàng, ngăn nắp, thực chậm, chưa tự giác, cần nhắc nhở Mức 3: Lấy đồ dùng tủ cá nhân vị trí, gọn gàng, ngăn nắp, thực thành thạo, nhanh khéo léo, tự giác thực hiện, không cần giúp đỡ Kỹ giầy dép chân Mức 1: Thao tác thực kỹ giầy dép chân không đúng, không đủ bước, chưa tự giác, cần giúp đỡ Mức 2: Thao tác thực kỹ giầy dép chân đủ không đúng, tự giác chậm chạp, cần nhắc nhở Mức 3: Thao tác thực kỹ giầy dép chân đầy đủ, đúng, tự giác, nhanh nhẹn, khéo léo, không cần nhắc nhở PHỤ LỤC PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN Để xây dựng biện pháp giáo dục kỹ tự phục vụ cho trẻ mẫu giáo bé mong cô vui lòng cho biết ý kiến (đánh dấu X vào ô trống) số vấn đề sau: Câu 1: Theo cô biện pháp giáo dục kỹ tự phục vụ cho trẻ mẫu giáo bé là: Nâng cao lực giáo dục kỹ tự phục vụ cho cho giáo viên mầm non Xây dựng quy trình giáo dục kỹ tự phục vụ cho trẻ mẫu giáo bé Xây dựng kế hoạch GD mà nội dung hướng tới kỹ tự phục vụ Tổ chức cho trẻ rèn luyện thường xuyên thông qua tổ chức chế độ sinh hoạt hàng ngày trẻ Xây dựng tiêu chí đánh giá kỹ tự phục vụ trẻ mẫu giáo bé Cô có bổ sung, điều chỉnh vào biện pháp không: ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Câu Theo cô mức độ hiệu biện pháp thiết kế Stt Biện pháp Nâng cao lực giáo dục kỹ tự phục vụ cho cho giáo viên mầm non Xây dựng quy trình giáo dục kỹ tự phục vụ cho trẻ mẫu giáo bé Xây dựng kế hoạch giáo dục mà nội dung hướng tới kỹ tự phục vụ Tổ chức cho trẻ rèn luyện thường xuyên thông qua tổ chức chế độ sinh hoạt hàng ngày trẻ Xây dựng tiêu chí đánh giá kỹ tự phục vụ trẻ mẫu giáo bé Hiệu cao Hiệu Không hiệu Câu Theo cô mức độ khả thi biện pháp thiết kế Rất Stt Biện pháp khả thi Nâng cao lực giáo dục kỹ tự phục vụ cho cho giáo viên mầm non Xây dựng quy trình giáo dục kỹ tự phục vụ cho trẻ mẫu giáo bé Xây dựng kế hoạch giáo dục mà nội dung hướng tới kỹ tự phục vụ Tổ chức cho trẻ rèn luyện thường xuyên thông qua tổ chức chế độ sinh hoạt hàng ngày trẻ Xây dựng tiêu chí đánh giá kỹ tự phục vụ trẻ mẫu giáo bé Khả thi Không khả thi PHỤ LỤC (1) Kế hoạch giáo dục kỹ tự phục vụ cho trẻ mẫu giáo bé (3-4 tuổi) Đề tài: Giáo dục kỹ rửa tay Chủ đề: Bản Thân Ngày thực hiện: Đối tượng: 3-4 tuổi Dự kiến thời gian thực hiện: 15-20 phút Mục đích yêu cầu: - Kiến thức: - Trẻ biết phải rửa tay, cần rửa tay - Trẻ kể tên thao tác, nắm quy trình bước rửa tay - Kỹ năng: - Rèn luyện cho trẻ bước rửa tay - Trẻ ghi nhớ, thực mô thao tác xác - Rèn luyện kỹ rửa tay - Thái độ - Trẻ hứng thú tham gia hoạt động cô - Trẻ có mong muốn rửa tay xà phòng để tay sẽ, thơm tho Chuẩn bị - Địa điểm: +Trong lớp học - Đồ dùng, đồ chơi: + Đồ dùng cô: Máy tính, máy chiếu, giảng điện tử, khăn lau, xà phòng, chậu nước, vòi nước + Đồ dùng trẻ: Trang phục gọn gàng, khăn lau, xà phòng, chậu nước, vòi nước - Phương pháp, hình thức tổ chức: + Dùng lời + Đàm thoại + Trực quan + Tố chức chơi, theo ý thích trẻ + Luyện tập hoạt động hàng ngày Cách tiến hành Hoạt động cô Hoạt động 1: Gây hứng thú (2 phút) Cô trẻ hát hát “ngón tay nhúc nhích” Hoạt động 2: Đàm thoại (3 phút) - Đôi bàn tay giúp cho con? Vậy làm để bảo vệ đôi tay mình? - Các suy nghĩ xem, để tay bẩn nào? - Cô cho trẻ xem đoạn phim dịch bệnh tay chân miệng Cho trẻ nhận xét nhận biết bị bệnh tay chân miệng? - Chúng ta cần rửa tay nào? - Để khỏe mạnh nên giữ đôi bàn tay - Cho trẻ quan sát giảng điện tử ( video) hoạt động rửa tay người lớn, bạn nhỏ Trò chuyện, đàm thoại với trẻ xung quanh giảng (video) mà trẻ quan sát Hoạt động 3: Cô cho trẻ quan sát thao tác kỹ rửa tay qua hoạt động mẫu cô: (5 phút) Bước 1: Xắn tay áo, làm ướt bàn tay nước sạch, xoa xà phòng vào lòng bàn tay, chà Yêu cầu cần đạt trẻ - Trẻ hát cô - Trẻ trả lời (con rửa tay) - Trẻ quan sát - Trẻ nhận xét - Trẻ quan sát - Trẻ quan sát cô thực Hoạt động cô xát bàn tay vào Bước 2: Dùng ngón tay lòng bàn tay xoay ngón bàn tay ngược lại Bước 3: Dùng lòng bàn tay chà xéo lên cổ tay, mu bàn tay ngược lại Bước 4: Dùng đầu ngón tay bàn tay miết vào kẽ ngón bàn tay ngược lại Bước 5: Chụm đầu ngón tay tay cọ vào lòng bàn tay cách xoay xoay lại Bước 6: Xả cho tay hết xà phòng vòi nước sạch, lau khô tay khăn Hoạt động 4: Hướng dẫn trẻ thực (5 phút) - Cho trẻ nhắc lại bước thao tác rửa tay, vừa nhắc vừa thực mô (1-2 lần) - Cho trẻ thực theo nhóm, cô sửa sai cho trẻ * Giáo dục trẻ giữ cho đôi tay cách rửa tay tay bẩn, trước ăn sau vệ sinh với xà phòng diệt khuẩn, đảm bảo quy trình bước để có đôi bàn tay xinh phòng tránh dịch bệnh như: tay chân miệng, cúm, tiêu chảy, đỏ mắt đồng thời giáo dục trẻ biết tiết kiệm nước Hoạt động 5: Trò chơi (3 phút) Củng cố, khắc sâu biểu tượng hình thành trẻ trò chơi ghép lô tô, bước rửa tay (2 đội thi đua) - Nhận xét, động viên, nhắc nhở trẻ (2 phút) Yêu cầu cần đạt trẻ - Trẻ vừa nhắc lại, vừa thực mô cô - Trẻ thực rửa tay - Trẻ lắng nghe - Trẻ chơi trò chơi (2) Kế hoạch giáo dục kỹ tự phục vụ cho trẻ mẫu giáo bé ( 3-4 tuổi) Đề tài: Giáo dục kỹ chải tóc Chủ đề: Bản Thân Ngày thực hiện: Đối tượng: 3-4 tuổi Dự kiến thời gian thực hiện: 15-20 phút Mục đích yêu cầu: - Kiến thức: - Trẻ nắm phải chải tóc, cần chải tóc - Trẻ kể tên thao tác bước chải tóc - Kỹ năng: - Rèn luyện cho trẻ bước chải tóc - Rèn cho trẻ thực mô thao tác xác - Rèn luyện kỹ chải tóc - Thái độ - Trẻ hứng thú tham gia hoạt động cô - Trẻ có mong muốn chải tóc gọn gàng xinh xắn Chuẩn bị - Địa điểm: + Trong lớp học - Đồ dùng, đồ chơi: + Đồ dùng cô: Máy tính, máy chiếu, giảng điện tử, lược chải tóc, gương soi + Đồ dùng trẻ: Trang phục gọn gàng, lược chải tóc, gương soi - Phương pháp, hình thức tổ chức: + Dùng lời + Đàm thoại + Trực quan + Tố chức chơi, theo ý thích trẻ + Luyện tập hoạt động hàng ngày Cách tiến hành Hoạt động cô Yêu cầu cần đạt trẻ Hoạt động 1: Gây hứng thú(2 phút) - Cho trẻ quan sát giảng điện tử (video) - Trẻ quan sát hoạt động chải tóc người lớn, bạn nhỏ Hoạt động 2: Đàm thoại (3 phút) - Các bạn đoạn vi deo vừa làm - Trẻ trả lời (các bạn chải tóc) gì? - Các suy nghĩ xem, không - (Tóc rối, không xinh xắn, đầu chải tóc nào? bị bẩn) - Chúng ta cần chải tóc nào? - Khi ngủ dậy, tóc rối… - Để khỏe mạnh nên chải tóc hàng ngày cho Trò chuyện, đàm thoại với trẻ xung quanh video mà trẻ quan sát Hoạt động 3: Cô cho trẻ quan sát thao tác chải tóc qua hoạt động mẫu cô: (5 phút) Bước 1: Cầm lược, chải tóc từ đỉnh đầu xuống cho suôn mượt Bước 2: Rẽ chải sang hai bên chải hất từ trước sau từ xuống dưới, trước gương Bước 3: Cất lược vào vị trí - Trẻ quan sát Hoạt động cô Yêu cầu cần đạt trẻ Hoạt động 4: Hướng dẫn trẻ thực - Trẻ nhắc lại thực theo (5 phút) cô - Cho trẻ nhắc lại bước thao tác rửa tay, vừa nhắc vừa thực mô (1-2 lần) - Cho trẻ thực theo nhóm, cô sửa - Trẻ lắng nghe sai cho trẻ * Giáo dục trẻ giữ cho mái tóc sẽ, khuôn mặt thêm xinh xắn cách chải tóc cho tóc suôn mượt - Trẻ chơi trò chơi Hoạt động 5: Trò chơi (3 phút) Củng cố, khắc sâu biểu tượng hình thành trẻ trò chơi loto (2 đội thi đua) - Nhận xét, động viên, nhắc nhở trẻ (2 phút) -Trẻ lắng nghe (3) Kế hoạch giáo dục kỹ tự phục vụ cho trẻ mẫu giáo bé ( 3-4 tuổi) Đề tài: Giáo dục kỹ giầy dép chân Chủ đề: Bản Thân Ngày thực hiện: Đối tượng: 3-4 tuổi Dự kiến thời gian thực hiện: 15-20 phút Mục đích yêu cầu: - Kiến thức: - Trẻ nắm phải giầy dép, nhận biết dép trái, dép phải - Trẻ kể tên thao tác bước giầy dép - Kỹ năng: - Rèn luyện cho trẻ bước giầy dép - Rèn cho trẻ thực mô thao tác xác - Rèn luyện kỹ giầy dép cho trẻ - Thái độ - Trẻ hứng thú tham gia hoạt động cô - Trẻ có mong muốn tự giầy dép Chuẩn bị - Địa điểm: +Trong lớp học - Đồ dùng, đồ chơi: + Đồ dùng cô: Máy tính, máy chiếu, giảng điện tử, giầy dép cô + Đồ dùng trẻ: Trang phục gọn gàng, giầy dép trẻ - Phương pháp, hình thức tổ chức: + Dùng lời + Đàm thoại + Trực quan + Tố chức chơi, theo ý thích trẻ + Luyện tập hoạt động hàng ngày Cách tiến hành Hoạt động cô Yêu cầu cần đạt trẻ Hoạt động 1: Gây hứng thú(2 phút) - Cho trẻ quan sát giảng điện tử (video) - Trẻ quan sát hoạt động giầy dép bạn nhỏ trường mầm non Hoạt động 2: Đàm thoại (3 phút) - Các bạn đoạn vi deo vừa làm gì? - Trẻ trả lời - Các suy nghĩ xem, không - (lạnh chân, bị bẩn, mắc giầy dép nào? bệnh) - Chúng ta cần chải tóc nào? Trò chuyện, đàm thoại với trẻ xung quanh video mà trẻ quan sát - đất bẩn Hoạt động 3: Cô cho trẻ quan sát thao tác chải tóc qua hoạt động mẫu cô (5 phút) Cô vừa thực vừa giải thích Bước 1: Trẻ biết giầy dép mình, nhận biết dép trái, dép phải Bước 2: Đi giầy dép chân - Trẻ quan sát Bước 3: Cài quai, kéo khóa, buộc dây Hoạt động 4: Hướng dẫn trẻ thực (5 phút) - Cho trẻ nhắc lại bước thao tác giầy dép, vừa nhắc vừa thực mô - Trẻ nhắc lại thực (1-2 lần) - Cho trẻ thực theo nhóm, cô sửa sai cho trẻ theo cô Hoạt động cô Yêu cầu cần đạt trẻ * Giáo dục trẻ giữ cho đôi chân - Trẻ lắng nghe sẽ, cách giầy dép Hoạt động 5: Trò chơi (3 phút) Củng cố, khắc sâu biểu tượng hình - Trẻ chơi trò chơi thành trẻ trò chơi loto (2 đội thi đua) - Nhận xét, động viên, nhắc nhở trẻ (2 phút) -Trẻ lắng nghe
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo dục kỹ năng tự phục vụ cho trẻ mẫu giáo bé ở trường mầm non thành phố thái nguyên , Giáo dục kỹ năng tự phục vụ cho trẻ mẫu giáo bé ở trường mầm non thành phố thái nguyên , Giáo dục kỹ năng tự phục vụ cho trẻ mẫu giáo bé ở trường mầm non thành phố thái nguyên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay