TIỂU LUẬN CHÍNH TRỊ học NÂNG CAO mối quan hệ giữa đổi mới, kiện toàn hệ thống chính trị với xây dựng, hoàn thiện nền dân chủ xã hội chủ nghĩa việt nam hiện nay

23 632 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 12:13

MỞ ĐẦUTrong mọi xã hội có giai cấp, quyền lực của chủ thể cầm quyền luôn được thể hiện ở một hệ thống thể chế và tổ chức nhất định, đó là hệ thống chính trị. Về cơ bản hệ thống chính trị nước ta cũng được tổ chức theo những mô hình phổ biến của hệ thống chính trị các nước trên thế giới. Hệ thống chính trị nước ta là cơ chế, là công cụ thực hiện quyền làm chủ của nhân dân lao động dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; xây dựng và hoàn thiện nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, chế độ của dân, do dân và vì dân.Thực tế cho thấy, hệ thống chính trị nước ta trong quá trình đổi mới, kiện toàn đã đạt được nhiều thành tựu trong việc phát huy dân chủ như đã động viên, tạo mọi điều kiện để nhân dân thực hiện quyền làm chủ…Tuy nhiên, bên cạnh những tác động tích cực của hệ thống chính trị, trong quá trình thực hiện và phát huy nền dân chủ xã hội chủ nghĩa vẫn còn nhiều hạn chế như chưa thật sự phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thậm chí còn có những biểu hiện vi phạm quyền làm chủ của nhân dân. Một trong những nguyên nhân này là do chúng ta chưa làm rõ được mối quan hệ giữa đổi mới, kiện toàn hệ thống chính trị với xây dựng, hoàn thiện nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. Do đó, với mong muốn góp phần làm rõ hơn mối quan hệ này, là một học viên tôi xin chọn đề tài: “Mối quan hệ giữa đổi mới, kiện toàn hệ thống chính trị với xây dựng, hoàn thiện nền dân chủ xã hội chủ nghĩa Việt Nam” làm đề tài nghiên cứu. MỞ ĐẦU Trong xã hội có giai cấp, quyền lực chủ thể cầm quyền thể hệ thống thể chế tổ chức định, hệ thống trị Về hệ thống trị nước ta tổ chức theo mô hình phổ biến hệ thống trị nước giới Hệ thống trị nước ta chế, công cụ thực quyền làm chủ nhân dân lao động lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam; xây dựng hoàn thiện dân chủ xã hội chủ nghĩa, chế độ dân, dân dân Thực tế cho thấy, hệ thống trị nước ta trình đổi mới, kiện toàn đạt nhiều thành tựu việc phát huy dân chủ động viên, tạo điều kiện để nhân dân thực quyền làm chủ…Tuy nhiên, bên cạnh tác động tích cực hệ thống trị, trình thực phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa nhiều hạn chế chưa thật phát huy quyền làm chủ nhân dân, chí có biểu vi phạm quyền làm chủ nhân dân Một nguyên nhân chưa làm rõ mối quan hệ đổi mới, kiện toàn hệ thống trị với xây dựng, hoàn thiện dân chủ xã hội chủ nghĩa Do đó, với mong muốn góp phần làm rõ mối quan hệ này, học viên xin chọn đề tài: “Mối quan hệ đổi mới, kiện toàn hệ thống trị với xây dựng, hoàn thiện dân chủ xã hội chủ nghĩa Việt Nam” làm đề tài nghiên cứu Chương Những vấn đề chung hệ thống trị dân chủ 1.1 Những vấn đề chung hệ thống trị 1.1.1 Khái niệm hệ thống trị hệ thống trị Việt Nam Trong xã hội có giai cấp, quyền lực chủ thể cầm quyền thể hệ thống thể chế tổ chức định, hệ thống trị Hệ thống trị phạm trù dùng để chỉnh thể bao gồm đảng trị hợp pháp, nhà nước chủ thể cầm quyền tổ chức trị - xã hội hợp pháp quan hệ yếu tố để tác động vào trình phát triển kinh tế - xã hội nhằm củng cố, trì phát triển chế độ xã hội đương thời Từ vấn đề trên, định nghĩa: Hệ thống trị tổ hợp có tính chỉnh thể gồm thể chế trị xây dựng quyền chuẩn mực xã hội, phân bố theo kết cấu chức định, vận hành theo nguyên tắc, chế quan hệ cụ thể nhằm thực thi quyền lực trị Ở Việt Nam, hệ thống trị khái niệm Hội nghị Trung ương khoá VI Đảng (3/1989) đưa để thay cho khái niệm chuyên vô sản dùng phổ biến thời kỳ trước đổi Nó phù hợp với với xu thời đại, vừa đảm bảo thống hoạt động yếu tố cấu thành hệ thống trị theo định hướng xã hội chủ nghĩa.Hệ thống trị xã hội ta hệ thống tổ chức trị – xã hội trụ cột trị xã hội lãnh đạo Đảng Thông qua hệ thống trị, nhân dân lao động thực thi quyền lực xã hội Mục tiêu tổng quát việc đổi tổ chức hoạt động hệ thống trị nước ta “nhằm xây dựng bước hoàn thiện dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền lực thuộc nhân dân” Hệ thống trị Việt Nam bao gồm Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam tổ chức trị - xã hội, Đảng giữ vai trò hạt nhân lãnh đạo 1.1.2 Một số đặc điểm hệ thống trị nước ta Về hệ thống trị nước ta tổ chức theo mô hình phổ biến hệ thống trị nước giới Mặc khác, hệ thống trị nước ta có đặc điểm riêng Thứ nhất, hệ thống trị nước ta đảng - Đảng Cộng sản lãnh đạo Thứ hai, hệ thống trị nước ta hệ thống trị xây dựng theo mô hình Xô Viết, trình đổi toàn diện Thứ ba, hành nhà nước, phận quan trọng non trẻ, không kế thừa từ cai trị thực dân – phong kiến, bị ảnh hưởng nặng mô hình tập trung quan liêu cao độ, nhiều năm điều hành chiến tranh, lại phải quản lý đất nước thực nhiệm vụ lịch sử mẻ to lớn Nói cách khác, cố gắng xây dựng hệ thống trị đại, dân chủ - pháp quyền xã hội chủ nghĩa, tảng kinh tế - xã hội thấp Từ đặt nhiều khó khăn thách thức cho trình đổi hệ thống trị nước ta 1.2 Những vấn đề chung dân chủ xã hội chủ nghĩa 1.2.1 Một số quan niệm dân chủ Dân chủ tiếng Hy Lạp là: Demoskratia, Demokratia: Nghĩa quyền lực nhân dân Người Hy Lạp cổ đại quan niệm dân chủ hình thức cai trị, hình thức phủ quyền lực tập trung vào tay nhân dân (vào tay Demos với nghĩa tầng lớp bình dân, nghèo, chiến số đông) Nói cách khác, dân chủ chế độ số đông bình dân, nghèo xã hội người cai trị Phạm trù dân chủ có lịch sử tiến hoá lâu dài, phạm trù khám phá lần “dân chủ” hiểu sâu sắc hơn, đầy đủ hơn, giá trị dân chủ khai thác thiết thực tích cực sống người * Quan niệm Mác – Ăngghen, Lênin dân chủ dân chủ Theo ông, dân chủ trước hết cuối “chế độ dân chủ” với tư cách giá trị xã hội, hệ thống quyền lực nhà nước để thực quyền người, quyền công dân, quyền cộng đồng, quyền dân tộc…Đặc biệt, quyền giai cấp bị áp bóc lột chế độ tư chủ nghĩa – giai cấp vô sản Mác cho rằng: Dân chủ quyền nhân dân Và Lênin quan niệm: Dân chủ hình thái nhà nước, nghĩa có nhà nước dân chủ, có nhà nước không dân chủ Dân chủ tự do, bình đẳng, định theo đa số; có cao tự do, bình đẳng, định đa số Dân chủ định theo đa số công dân, định cách biểu quyết, thực chất dân chủ hoà bình dân chủ tuý… Bên cạnh đó, Chủ nghĩa Mác – Lênin quan niệm rằng: chuyên vô sản dân chủ XHCN thống Từ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VII Đảng ta, chuyên vô sản gọi dân chủ XHCN Nền dân chủ chế độ xã hội mà dân chủ với nghĩa toàn quyền lực thuộc nhân dân Điều trở thành mục tiêu phát triển xã hội thực lĩnh vực đời sống xã hội * Hồ Chí Minh quan niệm dân chủ chế độ dân chủ XHCN Theo Hồ Chí Minh, dân chủ có nghĩa là: dân chủ, dân làm chủ dân chủ toàn quyền lực thuộc nhân dân Quan niệm dân: không phân biệt giai cấp, dân tộc, tôn giáo, trai gái, trẻ già,…Mọi quyền hành lực lượng nơi dân Bao nhiêu lợi ích dân, quyền hạn dân Sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc công việc dân; dễ trăm lần không dân chịu, khó vạn lần dân liệu xong Muốn phát huy sức mạnh nhân dân phải đoàn kết toàn dân Như vậy, dân chủ hiểu theo hai nghĩa: nghĩa hẹp, dân chủ quyền lực thuộc nhân dân; nghĩa rộng, dân chủ chế độ trị, chế độ nhà nước Thực chất dân chủ quyền lực thuộc dân Về trị, Hồ Chí Minh rõ: chế độ dân chủ XHCN quyền lực dân, sức mạnh nơi dân, lợi ích dân Chế độ dân chủ XHCN, nhà nước XHCN…thực chất nhân dân, nhân dân nhân dân Nhân dân quyền làm chủ nhà nước cách có quyền giới thiệu đại biểu tham gia vào máy quyền cấp, tham gia đóng góp ý kiến xây dựng pháp luật, xây dựng máy cán nhà nước * Quan niệm Đảng ta dân chủ Kế thừa Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh , Đảng ta khẳng định: Dân chủ chất chế độ mới, nhân dân, trước hết nhân dân lao động người chủ đất nước, tất quyền lực thuộc nhân dân Với quan điểm “tất quyền lực thuộc nhân dân”, suốt trình Đảng định đường lối đổi trình Đảng xác định rõ Nhà nước ta nhà nước dân, dân dân Nội dung nêu từ Đại hội II bước phát triển Hiến pháp năm 1992 ghi rõ: “Đảng Cộng sản Việt Nam lực lượng lãnh đạo Nhà nước xã hội” “nhân dân sử dụng quyền lực nhà nước thông qua Quốc hội Hội đồng nhân dân quan đại diện cho ý chí nguyện vọng nhân dân, nhân dân bầu chịu trách nhiệm trước nhân dân” 1.2.2 Dân chủ xã hội chủ nghĩa Việt Nam Thực tế lịch sử khẳng định, việc xác lập dân chủ XHCN Việt Nam phù hợp với thực tiễn đời sống xã hội Vì vậy, Đảng ta khẳng định: “Dân chủ quy luật hình thành, phát triển tự hoàn thiện hệ thống tri XHCN, vừa mục tiêu vừa động lực công đổi mới” “dân chủ chất chế độ mới” Chương Mối quan hệ đổi mới, kiện toàn hệ thống trị với xây dựng, hoàn thiện dân chủ xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2.1 Thực chất, nội dung phương hướng đổi mới, kiện toàn hệ thống trị với xây dựng, hoàn thiện dân chủ XHCN Việt Nam 2.1.1 Thực chất đổi mới, kiện toàn hệ thống trị với xây dựng, hoàn thiện dân chủ XHCN Việt Nam Thực chất đổi mới, kiện toàn hệ thống trị với xây dựng, hoàn thiện dân chủ XHCN Việt Nam đổi tư trị CNXH đường lên CNXH Việt Nam; đổi chế sách mà hạt nhân giải hợp lý, hài hoà quan hệ lợi ích; đổi chế tổ chức chế vận hành hệ thống trị để xây dựng chế độ xã hội XHCN ngày vững mạnh, thực dân chủ XHCN trình xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN, pháy triển kinh tế - xã hội lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam Báo cáo trị Đại hội VII, năm 1991 rõ: thực chất công đổi mới, kiện toàn hệ thống trị xây dựng dân chủ XHCN, bảo đảm quyền làm chủ nhân dân, xác định dân chủ vừa mục tiêu vừa động lực công đổi Do đó, thực chất đổi trị đổi hệ thống trị: đổi tổ chức máy, phương thức hoạt động tổ chức hệ thống trị, dân chủ hoá mối quan hệ hệ thống trị, làm cho hệ thống trị thực sạch, vững mạnh, trở thành động lực chủ yếu nhằm khơi dậy, phát huy tối đa nguồn lực sáng tạo xã hội phục vụ cho nghiệp xây dựng CNXN Đổi hệ thống trị thay đổi mà nhằm đẩy mạnh dân chủ hoá xã hội, phát huy đầy đủ quyền làm chủ nhân dân 2.1.2 Nội dung phương hướng đổi mới, kiện toàn hệ thống trị với xây dựng, hoàn thiện dân chủ XHCN Việt Nam Để thực phát huy dân chủ XHCN, thực quyền làm chủ nhân dân, Đảng ta tập trung vào đổi mới, kiện toàn phận cấu thành hệ thống trị Đối với Đảng Cộng sản Việt Nam, đổi tổ chức phương thức lãnh đạo Đảng, thông qua việc thực nhiệm vụ chủ yếu: Giáo dục trị - tư tưởng, rèn luyện đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân; tiếp tục đổi công tác cán bộ; xây dưng, củng cố sở đảng; kiện toàn tổ chức phương thức lãnh đạo Đảng Đối với nhà nước, đẩy mạnh cải cách tổ chức máy hoạt động nhà nước, phát huy dân chủ, tăng cường pháp chế với nội dung: Xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN lãnh đạo Đảng; cải cách thể chế phương thức hoạt động nhà nước; xây dựng nhà nước dân chủ, sạch, vững mạnh, bước đại; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có lực; đấu tranh chống tham nhũng Đối với tổ chức trị - xã hội, tiến hành đổi tổ chức hoạt động nhằm mục tiêu góp phần củng cố hệ thống trị vững mạnh, tạo điều kiện để đoàn thể thực nơi phát huy đầy đủ quyền làm chủ nhân dân, đủ sức tập hợp nhân dân công đổi đất nước 2.2 Các yếu tố tác động nhằm thực tốt mối quan hệ đổi mới, kiện toàn hệ thống trị với xây dựng, hoàn thiện dân chủ xã hội chủ nghĩa 2.2.1 Trình độ độ ngũ cán hệ thống trị Đây đội ngũ quan trọng việc xây dựng dân chủ XHCN, cán người nhà nước nhân dân bầu để đại diện cho nhân dân thực quyền làm chủ nhân dân, cán lực phẩm chất tốt trở thành lực lượng cản trở, chí vi phạm quyền làm chủ nhân dân,…Chủ tịch Hồ Chí Minh nhắc nhở phải thực tốt công tác cán bộ, theo Người: “Cán lực lượng định thành bại cách mạng” “mục đích khéo dùng cán cốt để thực đầy đủ sách Đảng phủ” Do đó, Đảng ta phải thực tốt công tác cán bộ, khắc phục tình trạng chồng chéo, trùng lặp chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm quan người đứng đầu Đồng thời phát huy vai trò tổ chức đảng đội ngũ cán bộ, đảng viên hoạt động quan nhà nước, Mặt trận đoàn thể nhân dân Xây dựng đội ngũ cán có cấu hợp lý, chất lượng tốt đội ngũ cán lãnh đạo chủ chốt; đặc biệt ý đến việc xây dựng đội ngũ cán nữ, cán người dân tộc thiểu số, cán xuất thân từ công nhân, từ phong trào cách mạng sôi sở… 2.2.2 Trình độ dân trí tác động đến đổi mới, kiện toàn hệ thống trị với xây dựng dân chủ xã hội chủ nghĩa Việt Nam Xây dựng mối quan hệ chặt chẽ đổi mới, kiện toàn hệ thống trị với xây dựng dân chủ XHCN cách mạng Đảng nhân dân ta thời kỳ đổi Sự ngiệp cách mạng nhân dân nên phải huy động toàn dân tham gia, phải dựa vào sáng tạo nhân Hồ Chí Minh nói: “Muốn có CNXH trước hết phải có người XHCN” “dễ trăm lần không dân chịu, khó vạn lần dân liệu xong” Hồ Chí Minh cho rằng: Một dân tộc dốt dân tộc yếu, điều tiến hành xây dựng hệ thống trị sạch, vững mạnh nhằm xây dựng dân chủ XHCN Việt Nam Muốn xây dựng dân chủ thực trước hết quần chúng nhân dân phải có trình độ tri thức định để hiểu làm theo chủ trương, đường lối Đảng Nhà nước Đây yếu tố quan trọng định thành bại nghiệp cách mạng, giai đoạn đổi đất nước ta Thực tế nay, quần chúng nhân dân lực lượng chiếm đại đa số dân cư, lực lượng lao động chủ yếu đất nước, hoạt động chủ yếu gắn với đời sống sở trình độ học vấn, văn hoá trị, hiểu biết chủ trương, sách Đảng, pháp luật Nhà nước nhiều hạn chế Đây yếu tố ảnh hưởng không nhỏ đến trình xây dựng hệ thống trị xây dựng dân chủ XHCN nước ta, điều kiện mà lực thù địch ngày đêm riết tìm cách để chống phá nghiệp cách mạng Đảng nhân dân ta Do đó, lúc hết phải nâng cao trình độ dân trí, hiểu biết pháp luật, thực hành dân chủ nhân dân, đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa 2.2.3 Các sách nhằm nâng cao hiệu hệ thống trị xây dựng dân chủ xã hội chủ nghĩa Việt Nam Các chế chinh sách có vai trò quan trọng đời sống trị Nó phương tiện phản chiếu quy luật yếu tố, tổ chức hoạt động, đời sống trị Do đó, để xây dựng hệ thống trị, công cụ phát huy quyền làm chủ nhân dân phải xây dựng hệ thống pháp luật đồng bộ, với chế, sách phù hợp Tức phải xây dựng pháp quyền quốc gia dân tộc Ngày pháp quyền dân chủ trở thành hai giá trị xã hội hai xu hướng vận động có ảnh hưởng lớn đến đời sống xã hội nói riêng đời sống trị quốc tế nói chung Dân chủ pháp luật có mối quan hệ biện chứng, tác động qua lại lẫn Pháp luật điều kiện đảm bảo cho dân chủ XHCN thực hiện, ngược lại dân chủ thước đo tiến pháp luật, cách thức để xây dựng thực hành pháp luật thực tế Đặc biệt trình xây dựng xã hội công dân nhà nước pháp quyền nước ta nay, mối quan hệ dân chủ pháp luật lại quan trọng Nhà nước pháp quyền XHCN yếu tố đảm bảo tính tối thượng pháp luật mở rộng dân chủ, phát huy tối đa quyền làm chủ nhân dân 2.2.4 Hiệu hoạt động hệ thống trị Trong hệ thống trị nước ta nay, quan hệ xác lập chế, quan hệ chủ đạo Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ Nguyên tắc tập trung dân chủ nguyên tắc tổ chức hoạt động hệ thống trị Quyền lực nhà nước thống nhất, có phân công, phối hợp quan việc thực quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp Nhưng để thực quyền làm chủ nhân dân, đòi hỏi hệ thống trị nước ta phải thực sạch, vững mạnh Bởi hệ thống trị vững mạnh điều kiện bảo đảm thực dân chủ XHCN Do đó, Đảng phải có lĩnh vững vàng đề đường lối cách mạng đắn, nhân tố hạt nhân hệ thống trị; Nhà nước phải đẩy mạnh cải cách tổ chức máy, phương thức hoạt động, mở rộng dân chủ, tăng cường pháp chế, phát huy quyền làm chủ nhân dân; tổ chức trị xã hội phải luôn kiện toàn tổ chức phương thức hoạt động Chính sach, vững mạnh hệ thống trị công cụ định để xây dựng dân chủ XHCN, tạo xã hội thực dân chủ Mặc khác, để xây dựng mối quan hệ đổi mới, kiện toàn hệ thống trị với xây dựng, hoàn thiện dân chủ XHCN Việt Nam Mặt trận Tổ quốc đoàn thể nhân dân phải thực tốt tinh thần Nghị Đại hội IX Đảng là: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đoàn thể nhân dân có vai trò quan trọng nghiệp đại đoàn kết toàn dân xây dựng bảo vệ Tổ quốc, phát huy quyền trách nhiệm làm chủ nhân dân, thắt chặt mối quan hệ nhân dân với Đảng Nhà nước, thực giám sát nhân dân với công tác, đạo đức, lối sống cán bộ, đảng viên, công chức, đại biểu dân cử quan nhà nước, giải mâu thuẫn nội nhân dân 2.3 Quan hệ đổi mới, kiện toàn hệ thống trị với xây dựng dân chủ xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2.3.1 Những tác động hiệu hoạt động hệ thống trị với xây dựng dân chủ xã hội chủ nghĩa Việt Nam * Hiệu tích cực việc đổi mới, kiện toàn hệ thống trị với xây dựng dân chủ xã hội chủ nghĩa Việt Nam Hệ thống trị nước ta tỏ rõ ưu việc hai kháng chiến chống thực dân Pháp đế quốc Mỹ, hoàn thành cách mạng giải phóng dân tộc, thống đất nước Đặc biệt sau thống đất nước, bên cạnh niềm vui phải đối mặt với bao khó khăn, thử thách, sau hệ thống XHCN tan rã Nhưng lãnh đạo tài tình Đảng, đứng vững vượt qua thử thách, khủng hoảng, đưa đất nước phát triển lên bước Điều chứng minh trưởng thành, phát triển hệ thống trị nước ta Đổi mới, kiện toàn hệ thống trị nước ta tạo nhiều tác động tích cực, to lớn đến việc xây dựng dân chủ XHCN nước ta Nó sở, điều kiện, tiền đề để thực việc xây dựng dân chủ XHCN, bước hoàn thiện dân chủ XHCN Đổi mới, kịên toàn hệ thống trị làm cho hệ thống trị Việt Nam vững mạnh, Đảng đủ sức lãnh đạo, Nhà nước nâng cao hiệu lực quản lý, nhân dân thực quyền làm chủ Khi có nghĩa dân chủ XHCN thực Như vậy, muốn xây dựng, hoàn thiện dân chủ XHCN phải đổi mới, kiện toàn hệ thống trị Trên thực tế, hệ thống trị nước ta trình đổi mới, kiện toàn đạt nhiều thành tựu phát huy dân chủ; động viên, tạo điều kiện để nhân dân thực quyền làm chủ thông qua máy hệ thống trị hệ thống pháp quyền XHCN Nó động viên tham gia công dân vào công việc Nhà nước xã hội sở tất hoạt động đời sống, nhằm thực quy chế dân chủ sở, bảo vệ quyền lợi lợi ích hợp pháp công dân; giữ gìn an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội; xây dựng quyền, tổ chức trị - xã hội, tổ chức kinh tế, hành nghiệp; chấp hành pháp luật phát huy quyền làm chủ nhân dân liãnh vực Hệ thống trị nước ta điều kiện, sở, công cụ thực quyền làm chủ nhân dân Không có dân chủ hệ thống trị mạng chất dân chủ mà hệ thống trị Việt Nam tạo hội cho nhân dân Việt Nam Bởi hệ thống trị Việt Nam dân bầu ra, chế độ dân, dân dân Đại hội VII khẳng định: “Một thành tựu công đổi bước đầu thực dân chủ XHCN lĩnh vực đời sống xã hội Các chế, sách mở rộng Quyền tự chủ sở sản xuất kinh tế, phát huy tiềm thành phần kinh tế, tạo điều kiện cho người tự kinh doanh theo pháp luật” Tiến thêm bước tư dân chủ, Đại hội VIII đề chế cụ thể để thực dân chủ theo phương châm: “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” Vấn đề thể trình chuẩn bị nghị tổ chức thực nghị Đảng Phương châm ngày Đảng ta phát huy mạnh mẽ, góp phần thực tốt nhiều công việc quan trọng đất nước, nhờ mà xã hội thêm ổn định, văn minh, phát triển; hạn chế tiêu cực, tham nhũng Không thế, trình đổi mới, kiện toàn hệ thống trị Việt Nam bước tạo dân chủ cho nhân dân, quyền bầu cử ứng cử, thảo luận; đóng góp ý kiến xây dựng dự thảo luật có nhiều tiến bộ, phát huy quyền làm chủ nhân dân, thể dân chủ toàn diện, thực Theo kết điều tra dư luận xã hội Trung tâm dư luận xã hội Ban Tư tưởng - Văn hoá Trung ương tiến hành năm 2003, 3000 đảng viên hỏi tình hình dân chủ Đảng, có 42% số người khẳng định tốt trước nhiều; 51% số người cho tốt chưa nhiều Như vậy, có 93% số người cho dân chủ Đảng có chuyển biến tốt so với trước đổi Tóm lại, việc đổi mới, kiện toàn hệ thống trị Việt Nam điều kiện tiên để xây dựng dân chủ Vì hệ thống trị chế, công cụ thực quyền làm chủ nhân dân * Những hạn chế tác động hệ thống trị với xây dựng dân chủ xã hội chủ nghĩa Việt Nam Bên cạnh tác động tích cực hệ thống trị nước ta trình thực phát huy dân chủ XHCN, nhiều hạn chế: chưa thực phát huy quyền làm chủ nhân dân, chí có biểu vi phạm quyền làm chủ nhân dân Trước hết, nhận thức vấn đề dân chủ khác nhau, nhiều người cho dân chủ tư sản có nhiều mặt ưu việt dân chủ vô sản; dân chủ trớn, cực đoan, chuyên quyền độc đoán số cán lãnh đạo, quản lý tất cấp diễn ra; tình trạng tách rời, chí đối lập dân chủ kỷ cương, dân chủ pháp luật tồn nhận thức số người; vấn đề khiếu kiện ngày tăng làm cho số cấp uỷ lung túng việc giải Trên nhiều lĩnh vực đời sống xã hội, có tình trạng vừa thiếu dân chủ, vừa thiếu kỷ cương; quyền làm chủ nhân dân chưa tôn trọng phát huy đầy đủ Trong xã hội không tượng dân chủ, dân chủ hình thức, dân chủ trớn, dân chủ cực đoan Cải cách hành hạn chế, gây phiền hà, dân chủ với nhân dân Thực chế độ tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách chưa thật rõ rang; chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền chế độ trách nhiệm nhiều quan chồng chéo, nạn tham nhũng chưa đẩy lùi Bên cạnh đó, vấn đề tất quyền lực thuộc nhân dân chưa thực đặt trình đổi mới, kiện toàn hệ thống trị Thực tế cho thấy nguyên tắc xây dựng nhà nước dân, dân dân định hình chưa sâu sắc nội hàm, dẫn đến lung túng tổ chức thực quyền lực nhà nước; nguyên tắc pháp chế XHCN tình trạng đề chưa có chế thực thi Những yếu Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX ra: “Việc tổ chức thực chủ trương, nghị quyết, sách Đảng chưa tốt; kỷ luật, kỷ cương chưa nghiêm; số quan điểm, chủ trương chưa rõ, chưa có thống thông suốt cấp, ngành; cải cách hành tiến hành chậm, thiếu kiên quyết, hiệu thấp; công tác tư tưởng lý luận, công tác tổ chức cán có nhiều yếu kém, bất cập; quan nhà nước cúng nhiều yếu kém, bất cập; hoạt động Mặt trận Tổ quốc đoàn thể nhân dân chưa ngang tầm với chức năng, nhiệm vụ chúng” Nguyên nhân hạn chế, yếu chưa xây dựng hoàn chỉnh hệ thống quy chế dân chủ; hệ thống pháp luật thiếu, chưa đồng bộ; nhận thức phận nhân dân dân chủ XHCN chưa thống nhất; nhiều cán tổ chức đảng, nhà nước chưa chịu khó nghiên cứu dân chủ XHCN dẫn đến tình trạng mở hồ dân chủ chân Việt Nam 2.3.2 Những tác động dân chủ xã hội chủ nghĩa đổi mới, kiện toàn hệ thống trị Việt Nam Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ độ lên CNXH Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VII Đảng khẳng định: “Toàn hệ thống trị nước ta giai đoạn nhằm xây dựng hoàn thiện dân chủ XHCN, bảo đảm quyền lực thuộc nhân dân” Tuy nhiên, để phát huy dân chủ phải có hệ thống trị mang chất dân chủ, dân chủ phải thể thực tế, hệ thống trị phải sạch, vững mạnh Có nghĩa dân chủ sau hình thành tác động trở lại hệ thống trị làm cho hệ thống trị phải tự đổi mình, để thực vai trò công cụ thực quyền làm chủ nhân dân Dân chủ thực sự, đến lượt lại quy luật hình thành, phát triển, tự hoàn thiện hệ thống trị XHCN, tức buộc phận hệ thống trị phải đổi mới, nâng cao lực lãnh đạo, quản lý phương thức tổ chức hoạt động nhằm phát huy quyền làm chủ nhân dân Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VI Đảng nhấn mạnh: phát huy dân chủ nhằm tạo động lực mạnh mẽ để phát triển đất nước, dân chủ hoá đời sống xã hội mở đường phát triển đất nước Khi tiến hành đổi mới, kiện toàn hệ thống trị Đảng ta khẳng định: đổi vừa để đón kịp thời cơ, vừa chủ động chấp nhận vượt qua thách thức để phát triển Đổi mở đường cho nhận thức sáng tạo, thúc đẩy hành động tích cực, động, sáng tạo, giải phóng sức sản xuất dân chủ hoá đời sống xã hội Dân chủ hoá điều kiện, tiền đề để xây dựng hệ thống trị Đổi dân chủ hoá vừa tiền đề, vừa điều kiện cho Đổi tạo điều kiện, mở đường cho dân chủ hoá xã hội lấy phát triển kinh tế - xã hội, lấy việc mở rộng dân chủ phát huy quyền làm chủ nhân dân làm mục tiêu; đồng thời, trình dân chủ hoá xã hội nhằm phát huy quyền làm chủ, sức sáng tạo nhân dân, động viên, khơi dậy sức mạnh vật chất tinh thần to lớn nhân dân vào xây dựng hệ thống trị, ngăn chặn, khắc phục tình trạng suy thoái, quan liêu, tham nhũng Với ý nghĩa đó, dân chủ quy luật hình thành, phát triển tự hoàn thiện hệ thống trị XHCN, vừa mục tiêu vừa động lực công đổi Sự tác động dân chủ XHCN đổi mới, kiện toàn hệ thống trị thể việc quyền lực thuộc nhân dân hạn chế tha hoá quyền lực nhà nước Quyền lực công vốn cộng đồng xã hội, xã hội tổ chức thành nhà nước quyền lực đứng xã hội Cuộc đấu tranh nhân dân đòi thực chức công quyền, đảm bảo lợi ích cho người, chống lại việc dùng quyền lực nhà nước mưu lợi cho thiểu số cầm quyền, thực chất đòi dân chủ, làm chủ kiểm soát quyền lực Kết dẫn đến thay đổi chủ thể cầm quyền, thay đổi chế độ nhà nước, hình thành nhà nước theo xu hướng ngày đảm bảo dân chủ cho nhân dân, quyền lực nhân dân, thực tốt chức nang công quyền; hạn chế tha hóa quyền lực nhà nước nhằm góp phần xây dựng hệ thống trị Việt Nam sạch, vững mạnh Chương Một số định hướng lớn có tính giải pháp đổi mới, kiện toàn hệ thống trị để xây dựng dân chủ xã hội chủ nghĩa Việt Nam 3.1 Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam Đối với nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam vai trò thể rõ trình xây dựng, hoàn thiện dân chủ XHCN Việt Nam, nhà nước ta nhà nước dân, dân dân Trong năm qua, Nhà nước tiếp tục xây dựng hoàn thiện theo hướng pháp quyền XHCN; sửa đổi số đạo luật để cụ thể hoá Hiếp pháp, bảo vệ tốt quyền công dân, quyền người, tạo khuôn khổ cho kinh tế thị trường phát triển, tiến hành cải cách hành chính…Tuy nhiên nhiều vấn đề đặt với việc xây dựng nhà nước pháp quyền nước ta, nhà nước chưa đủ điều kiện tổ chức pháp lý để đảm bảo quyền lực nhà nước thuộc nhân dân; Hiến pháp, hệ thống pháp luật chưa ổn định, vững chắc, dễ bị sửa đổi, chưa có quan bảo vệ chế bảo vệ Hiếp pháp, thiếu nhiều luật khung quan trọng… Do đó, để xây dựng, hoàn thiện dân chủ XHCN Việt Nam đòi hỏi phải xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN lãnh đạo Đảng cộng sản Việt Nam Đảng Công sản Việt Nam phải lực lượng lãnh đạo xây dựng hoàn thiện nhà nước, hoàn thiện thể chế trị dân chủ Việt Nam 3.2 Cải cách thể chế phương thức hoạt động nhà nước, phát huy dân chủ, giữ kỷ luật, kỷ cương, tăng cường pháp chế Nhà nước trụ cột hệ thống trị, để đẩy mạnh cải cách tổ chức, hoạt động nhà nước, phát huy dân chủ, tăng cường pháp chế cần thực tốt nội dung sau: Cải cách thể chế hoạt động nhà nước Trong đó, kiện toàn tổ chức, đổi phương thức nâng cao chất lượng hoạt động Quốc hội theo hướng: Tăng cường hoạt động quan lập pháp, làm tốt chức giám sát tối cao Quốc hội hoạt động nhà nước, trước mắt tập trung vào số vấn đề xúc sử dụng vốn tài sản nhà nước; chống quan liêu, tham nhũng; điều tra, xét xử; phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương, kỷ luật, tăng cường pháp chế, nhà nước ta nhà nước dân chủ, dân chủ, dân làm chủ, toàn quyền lực thuộc nhân dân Hoàn thiện hệ thống bầu cử, nâng cao chất lượng đại biểu dân cử cấp Quốc hội… Xây dựng hành nhà nước dân chủ, sạch, vững mạnh, bước đại; cải cách tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động quan tư pháp Mặc khác, phải xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức sạch, có lực; đấu tranh chống tham nhũng tượng tiêu cực nẩy sinh máy nhà nước 3.3 Xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao lực lãnh đạo sức chiến đấu Đảng Sự lãnh đạo Đảng nhân tố định thắng lợi cách mạng Việt Nam Dưới ssự lãnh đạo Đảng, hệ thống trị nước ta đạt nhiều thành tựu quan trọng, song bên cạnh nhiều hạn chế, bất cập như: Năng lực lãnh đạo tổ chức đảng, quản lý quan nhà nước, hiệu hoạt động Mặt trận Tổ quốc đoàn thể nhân dân chưa nâng lên kịp với đòi hỏi tình hình; máy Đảng, Nhà nước đoàn thể chậm đổi mới, tinh giản… Trong bối cảnh đất nước giới có nhiều biến động, với cương vị đảng cầm quyền, để đảm bảo vai trò lãnh đạo Đảng, giữ vững mối liên hệ Đảng với nhân dân điều có ý nghĩa định Đảng phải lãnh đạo quyền dân, dân, dân Đảng phải sạch, vững mạnh đủ sức lãnh đạo cách mạng xây dựng, hoàn thiện thành công dân chủ XHCN Đảng thường xuyên tự chỉnh đốn quy luật tồn phát triển Đảng Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội thông qua đại hội VII Đảng rõ: “Để đảm đương vai trò lãnh đạo, Đảng phải vững mạnh trị, tư tưởng tổ chức, phải thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, sức nâng cao trình độ trí tuệ, lực lãnh đạo” 3.4 Tiếp tục đổi phương thức hoạt động Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đoàn thể trị - xã hội Hệ thống trị nước ta có tác động đến xây dựng dân chủ, thông qua phận quan trọng Mặt trận Tổ quốc đoàn thể trị - xã hội Mặt trận Tổ quốc đoàn thể nhân dân có vị trí quan trọng nghiệp đại đoàn kết toàn dân bảo vệ Tổ quốc, phát huy quyền trách nhiệm làm chủ nhân dân Trong năm qua, Mặt trận Tổ quốc đoàn thể nhân dân có nhiều đổi tổ chức, phương thức hoạt động đạt nhiều kết thiết thực, quyền làm chủ nhân dân thể nhiều lĩnh vực kinh tế, văn hoá, trị, tư tưởng…Tuy nhiên, nhiều hạn chế như: biểu trì trệ nội dung phương thức hoạt động, hoạt động theo chế cũ, thụ động, “nhà nước hoá”, “hành hoá” hệ thống tổ chức… Do đó, để phát huy vai trò Mặt trận Tổ quốc đoàn thể nhân dân cần đề chương trình hoạt động cụ thể, phù hợp, sát với thực tế; nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho địa bàn dân cư; nâng cao hiệu hoạt động đoàn thể tương xứng với vai trò đại diện quyền làm chủ nhân dân; đa dạng, mở rộng hoạt động hình thức tập hợp quần chúng…Có xây dựng dân chủ XHCN Ngoài ra, cần thực tốt Luật Mặt trận Tổ quốc; mở rộng đa dạng hoá hình thức tập hợp nhân dân, tham gia đoàn thể nhân dân, tổ chức xã hội, hội nghề nghiệp, văn hoá hữu nghị, từ thiện nhân đạo,… sớm ban hành luật hội Tóm lại, thực chất mối quan hệ đổi mới, kiện toàn hệ thống trị với xây dựng, hoàn thiện dân chủ XHCN Việt Nam đổi tổ chức phương thức hoạt động hệ thống trị nhằm làm cho hệ thống trị thực chế, công cụ thực quyền làm chủ nhân dân, xây dựng dân chủ XHCN, chế độ dân, dân dân Để thực xây dựng tốt mối quan hệ cần thực định hướng có tính giải pháp KẾT LUẬN Quan hệ đổi mới, kiện toàn hệ thống trị với xây dựng, hoàn thiện dân chủ XHCN Việt Nam mối quan hệ biện chứng Không thể xây dựng dân chủ XHCN hệ thống trị sach, vững mạnh Ngược lại, có hệ thống trị sạch, vững mạnh không xây dựng dân chủ XHCN Suy đến cùng, việc đổi mới, kiện toàn hệ thống trị để phát huy quyền làm chủ nhân dân, xây dựng thành công chủ nghiã xã hội Việt Nam, hệ thống trị Việt Nam có vai trò quan trọng chế, công cụ thực quyền làm chủ nhân dân Qua năm đổi mới, hệ thống trị nước ta tập trung làm rõ thực nội dung dân chủ xã hội chủ nghĩa lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam Văn kiện Đại hội VII khẳng định: Một thành tựu công đổi bước đầu thực dân chủ xã hội chủ nghĩa lĩnh vực đời sống xã hội Các chế, sách mở rộng quyền làm chủ nhân dân, rõ ràng bước tiến quan trọng dân chủ tiên tiến thời kỳ Tuy nhiên, hệ thống trị Việt Nam chưa thực phát huy tốt quyền làm chủ nhân dân, chưa xây dựng mối quan hệ chặt chẽ đổi mới, kiện toàn hệ thống trị với xây dựng, hoàn thiện dân chủ xã hội chủ nghĩa Do đó, lúc hết phải nghiên cứu xây dựng tốt mối quan hệ này, làm cho hệ thống trị thực chế, công cụ thực quyền làm chủ nhân dân theo quy luật, dân chủ lại điều kiện, tiền đề để xây dựng hệ thống trị sạch, vững mạnh, góp phần quan trọng công đổi đất nước lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Dương Xuân Ngọc (chủ biên), Quan hệ đổi kinh tế đổi trị, từ nhận thức đến thực tiễn Nxb CT-HC, HN, 2009 Nguyễn Phú Trọng (chủ biên), Đổi phát triển Việt Nam, số vấn đề lý luận thực tiễn Nxb CTQG, HN, 2006 Đề cương giảng trị học, Viện trị học-Học viện CTQG Hồ Chí Minh, HN, 2005 Dương Xuân Ngọc – Lưu Văn An, Tìm hiểu môn trị học (dưới dạng hỏi đáp), Nxb LLCT, HN, 2005 ĐCSVN, Văn kiện ĐHĐBTQ lần thứ VI, VII, IX, X
- Xem thêm -

Xem thêm: TIỂU LUẬN CHÍNH TRỊ học NÂNG CAO mối quan hệ giữa đổi mới, kiện toàn hệ thống chính trị với xây dựng, hoàn thiện nền dân chủ xã hội chủ nghĩa việt nam hiện nay, TIỂU LUẬN CHÍNH TRỊ học NÂNG CAO mối quan hệ giữa đổi mới, kiện toàn hệ thống chính trị với xây dựng, hoàn thiện nền dân chủ xã hội chủ nghĩa việt nam hiện nay, TIỂU LUẬN CHÍNH TRỊ học NÂNG CAO mối quan hệ giữa đổi mới, kiện toàn hệ thống chính trị với xây dựng, hoàn thiện nền dân chủ xã hội chủ nghĩa việt nam hiện nay

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay