Tiểu luận cao học Giải pháp phòng, chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị cho thanh niên huyện lập thạch tỉnh vĩnh phúc trong giai đoạn hiện nay

20 1,196 11
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 12:06

MỞ ĐẦU1. Lý do chọn đề tài:Thanh niên là lực lượng rất quan trọng và sự phát triển của thanh niên quan hệ trực tiếp đến vận mệnh, tương lai của đất nước, của dân tộc. Vì thế, bất cứ quốc gia và chế độ xã hội nào muốn tồn tại, phát triển bền vững và cường thịnh đều phải quan tâm tới việc chăm lo giáo dục cho thanh niên.Lúc sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đánh giá cao vai trò, vị trí, khả năng của thanh niên đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Người cho rằng: “ Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà. Thật vậy nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do các thanh niên”. Chính vì thế, trước lúc đi xa Người không quên căn dặn Đảng ta: “ Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”.Đảng ta xác định công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho thanh niên trong giai đoạn hiện nay là một trong những yêu cầu quan trọng và cấp bách để đảm bảo xây dựng được một lớp thanh niên “vừa hồng, vừa chuyên”, đủ sức gánh vác những nhiệm vụ lớn lao của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Thanh niên là lớp người sinh ra và trưởng thành sau chiến tranh, được sống trong những điều kiện vật chất và tinh thần đầy đủ hơn, tuy rất nhạy cảm vói cái mới, được đào tạo bài bản, nhưng vốn sống và sự từng trải chưa nhiều, trước những tiêu cực và cám dỗ của nền kinh tế thị trường, trước những biến động về chính trị quốc tế, đặc biệt do ảnh hưởng tiêu cực của sự thái hoá, biến chất của một bộ phận cán bộ, đảng viên, một số thanh niên có sự dao động, khủng hoảng niềm tin. Thực trạng đó đòi hỏi càng phải đề cao công tác giáo dục về tư tưởng, chính trị cho thanh niênNhững năm qua các cấp uỷ Đảng, chính quyền huyện Lập Thạch – tỉnh Vĩnh Phúc đã có nhiều cố gắng trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho thanh niên. Tuy nhiên, qua đánh giá chung, vẫn còn một số hạn chế, bởi vậy tôi càng nhận thức rõ sự cần thiết và tầm quan trọng của vấn đề này nên tôi đã chọn đề tài “Giải pháp phòng, chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị cho thanh niên huyện Lập thạch tỉnh Vĩnh Phúc trong giai đoạn hiện nay” làm đề tài nghiên cứu cho môn học của mình. MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài: Thanh niên lực lượng quan trọng phát triển niên quan hệ trực tiếp đến vận mệnh, tương lai đất nước, dân tộc Vì thế, quốc gia chế độ xã hội muốn tồn tại, phát triển bền vững cường thịnh phải quan tâm tới việc chăm lo giáo dục cho niên Lúc sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đánh giá cao vai trò, vị trí, khả niên nghiệp cách mạng Đảng dân tộc Người cho rằng: “ Thanh niên người chủ tương lai nước nhà Thật nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh phần lớn niên” Chính thế, trước lúc xa Người không quên dặn Đảng ta: “ Bồi dưỡng hệ cách mạng cho đời sau việc quan trọng cần thiết” Đảng ta xác định công tác giáo dục trị, tư tưởng cho niên giai đoạn yêu cầu quan trọng cấp bách để đảm bảo xây dựng lớp niên “vừa hồng, vừa chuyên”, đủ sức gánh vác nhiệm vụ lớn lao trình công nghiệp hóa, đại hóa đất nước Thanh niên lớp người sinh trưởng thành sau chiến tranh, sống điều kiện vật chất tinh thần đầy đủ hơn, nhạy cảm vói mới, đào tạo bản, vốn sống trải chưa nhiều, trước tiêu cực cám dỗ kinh tế thị trường, trước biến động trị quốc tế, đặc biệt ảnh hưởng tiêu cực thái hoá, biến chất phận cán bộ, đảng viên, số niên có dao động, khủng hoảng niềm tin Thực trạng đòi hỏi phải đề cao công tác giáo dục tư tưởng, trị cho niên Những năm qua cấp uỷ Đảng, quyền huyện Lập Thạch – tỉnh Vĩnh Phúc có nhiều cố gắng công tác giáo dục trị, tư tưởng cho niên Tuy nhiên, qua đánh giá chung, số hạn chế, nhận thức rõ cần thiết tầm quan trọng vấn đề nên chọn đề tài “Giải pháp phòng, chống suy thoái tư tưởng trị cho niên huyện Lập thạch- tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn nay” làm đề tài nghiên cứu cho môn học Tình hình nghiên cứu đề tài Vấn đề giáo dục tư tưởng trị cho Thanh niên vấn đề nhà lãnh đạo nhà khoa học nghiên cứu góc độ khác Liên quan tới vấn đề có công trình khoa học, nhiều báo cáo công bố, nhiều đầu sách xuất tiêu biểu như: - Công tác giáo dục trị tư tưởng cho sinh viên Việt Nam nay, PGS.TS Trần Thị Anh Đào, HXB Chính trị Quốc gia, 2010, tác giả đề cập đến công tác giáo dục tư tưởng trị cho sinh viên - Đỗ Mười, Lý tưởng niên Việt Nam nghiệp đổi mới, Nxb Than niên, Hà Nội, 1995 - Giáo dục ý tưởng xã hội chủ nghĩa cho sinh viên Việt Nam nay, luận văn thạc sĩ triết học, 2006 Đã đề cập đến nội dung công tác giáo dục trị - tư tưởng cho sinh viên - Giáo trình nguyên lý công tác tư tưởng tập một, PGS.TS Lương Khắc Hiếu ( chủ biên) NXB Chính trị hành quốc gia, 2008 Đề cập đến nội dung công tác giáo dục tư tưởng trị để hình thành văn hóa trị - Lê Duẩn, Thanh niên với cách mạng xã hội chủ nghĩa, Nxb Thanh niên, Hà Nội, 1978 - Trần Thị Anh Đào (2008), Công tác tư tưởng vấn đề đào tạo cán làm công tác tư tưởng, Nxb CTQG, Hà Nội - Trần Thị Anh Đào (2009), Công tác tư tưởng nghiệp công nghiệp hoá, đại hoá đất nước, Nxb CTQG, Hà Nội Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục đích Trên sở nghiên cứu lý luận thực tiễn tư tưởng, trị niên địa bàn huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc thời kỳ hội nhập phát triển 3.2 Nhiệm vụ - Phân tích làm rõ sở lý luận tư tưởng trị chất lượng giáo dục tư tưởng trị cho niên huyện Vĩnh Tường - - Đề xuất giải pháp phòng, chống suy thoái tư tưởng trị cho niên giai đoạn huyện Vĩnh Tường Phương pháp nghiên cứu Đề tài sử dụng tổng hợp nhiều phương pháp nghiên cứu, chủ yếu phương pháp: phân tích - tổng hợp, lôgic - lịch sử số phương pháp xã hội học như: thu thập thông tin, nghiên cứu tài liệu, quan sát, điều tra, thống kê, so sánh, kết cấu tiểu luận Tiểu luận Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo gồm chương tiết NỘI DUNG Chương I SUY THOÁI TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ TRONG THANH NIÊN - MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN 1.1 Cơ sở lý luận suy thoái tư tưởng trị Thuật ngữ “suy thoái tư tưởng trị” Đảng ta thức sử dụng lần Văn kiện Hội nghị Trung ương (lần 2) khóa VIII (21999) Trước đó, Hội nghị nhiệm kỳ khóa VII (1-1994), Đại hội VIII (6-1996), Hội nghị Trung ương khóa VIII (7-1998) đề cập dừng lại mức độ biểu là: mơ hồ, cảnh giác trước âm mưu kẻ thù; phai nhạt lý tưởng; lười học tập, lười suy nghĩ, không thường xuyên tiếp nhận thông tin mới; tha hóa đạo đức, lối sống; hoài nghi đường lên chủ nghĩa xã hội, lãnh đạo Đảng Biểu suy thoái tư tưởng trị nhìn chung “phai nhạt lý tưởng cách mạng, không kiên định mục tiêu, sa sút ý chí chiến đấu, thấy không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh, không làm tròn bổn phận, chức trách giao, không thực nguyên tác tổ chức sinh hoạt đảng; dao động, mơ hồ, phương hướng, cho theo đường nào, xã hội được, phụ hoạ theo nhận thức sai trái, quan điểm lệch lạc; nói làm trái Cương lĩnh, Điều lệ, nghị quyết, quy định Đảng, chí a dua, xuyên tạc, bôi đen…”[1] Suy thoái tư tưởng trị thực chất biến đổi theo chiều hướng xấu dần phẩm chất trị phận cán bộ, đảng viên dẫn đến xa rời nguyên tắc, quan điểm trị Giáo dục trị - tư tưởng giải thích, tuyên truyền vấn đề thuộc trị, tư tưởng việc sâu giải thích vật tượng diễn tự nhiên, xã hội, sở xây dựng sở khoa học cho nhận thức niềm tin người để đến hành động đắn Giao dục trị - tư tưởng đem đến cho người hiểu biết quy luật phát triển xã hội giới quan, nhân sinh quan, đường lối chủ trương, sách Đảng Nhà nước, để từ vạch cho tư tưởng, lối sống, hoài bão, ý chí, nguyện vọng, nguyên tắc, chuẩn mực đạo đức để gạt bỏ cũ, tiếp thu có chọn lọc Công tác giáo dục trị - tư tưởng hoạt động có chủ đích Đảng cộng sản nhằm xác lập giới quan khoa học sở hệ tư tưởng, lập trường giai cấp công nhân, chủ nghĩa Mác- Lenin Theo Hồ Chí Minh giáo dục lý luận trị giáo dục trị, truyền bá chủ nghĩa Mác – Lenin, nâng cao đạo đức cách mạng cho cán đảng viên quần chúng nhân dân, nhằm thống tư tưởng, ý chí, phẩm chất cách mạng lực hoạt động thực tiễn họ, hướng dẫn họ vận dụng hiểu biết vào sống Chính nội dung công tác giáo dục trị - tư tưởng rộng, bao gồm việc giáo dục nguyên lý chủ nghĩa Mác – Lenin , đường lối, quan điểm Đảng lĩnh vực đời sống xã hội, lịch sử Đảng , xây dựng Đảng, kinh nghiệm thành công thất bại nước Công tác giáo dục trị - tư tưởng có nhiều hình thức lớp học tập công tác tư tưởng, đợt sinh hoạt trị, nghị Đảng, báo cáo chuyên đề giáo dục trị - tư tưởng Đặc trưng công tác giáo dục trị - tư tưởng phương pháp giảng dạy học tập theo chương trình định nhằm làm cho người học nắm cách lý luận Mác – Lenin, đường lối, quan điểm, chủ trương, sách, nghị Đảng Nhà nước Nhiệm vụ giáo dục trị - tư tưởng thông qua công cụ phương tiện để truyền bá kiến thức phương pháp đời sống xã hội, quan điểm, quan niệm, đánh giá tượng xu phát triển xã hội Với tầm quan trọng vậy, Hồ Chí Minh cho công tác giáo dục trị - tư tưởng Đảng tiên phong phải tạo tình độ tiên phong: “Đảng muốn vững phải có chủ nghĩa làm nòng cốt, Đảng phải hiểu, phải theo chủ nghĩa Đảng mà chủ nghĩa người trí khôn, tàu bàn nam” Bên cạnh giáo dục trị - tư tưởng cần phải định hướng cho nhận thức tư tưởng, mục tiêu đường lên dân tộc giới 1.2 Giáo dục tư tưởng trị cho niên Theo tư tưởng Hồ Chí Minh niên lực lượng kế tục nghiệp cách mạng hệ trước, mà tương lai đất nước, dân tộc: “Một năm khởi đầu từ mùa xuân Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ Tuổi trẻ mùa xuân xã hội” Đây kết nhận thức người trải, có nhiều năm tháng gắn bó mật thiết với niên, tiếp nối phát triển quan điểm cha ông, chủ nghĩa Mác Lênin vai trò niên lịch sử Tính chân lý câu nói việc vai trò quan trọng niên phát triển xã hội Thanh niên tiêu biểu cho sức sống, sức phát triển dân tộc Nếu chăm sóc, giáo dục, rèn luyện, dìu dắt niên có khả “dời non lấp bể” nghiệp bảo vệ độc lập xây dựng đất nước Giáo dục phẩm chất trị, tư tưởng cho niên nhằm hình thành phẩm chất trị người mới, tri thức, niềm tin hành vi đạo đức, giáo dục hình thành lối sống mới, có văn hóa góp phần giáo dục toàn diện nhân cánh niên CHƯƠNG II THỰC TRẠNG CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG SUY THOAI TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ TRONG BỘ PHẬN THANH NIÊN HUYỆN VĨNH TƯỜNG, TỈNH VĨNH PHÚC 2.1 Khái quát chung huyện vĩnh tường, tỉnh vĩnh phúc  Về vị trí: Lập thạchlà huyện đồng nằm phía Tây Nam tỉnh Vĩnh Phúc Phía Tây Bắc giáp huyện Lập Thạch, phía Đông Bắc giáp huyện Tam Dương, phía Đông giáp huyện Yên Lạc, phía Nam giáp tỉnh Hà Tây, phía Tây Nam giáp tỉnh Phú Thọ Ngoài ra, huyện Lập thạch tiếp giáp với trung tâm thành phố Việt Trì, thành phố Sơn Tây thành phố Vĩnh Yên Thông tin sơ lược Diện tích: 141,8 km2 Dân số: 189100 người Mật độ: 1333 người/km2 Huyện lỵ: thị trấn Vĩnh Tường Huyện gồm thị trấn: thị trấn Lập thạch thị trấn Thổ Tang 27 xã khác: Kim Xá, Yên Bình, Chấn Hưng, Nghĩa Hưng, Yên Lập, Việt Xuân, Bồ Sao, Đại Đồng, Tân Tiến, Lũng Hòa, Cao Đại, Vĩnh Sơn, Bình Dương, Tân Cương, Phú Thịnh, Thượng Trưng, Vũ Di, Lý Nhân, Tuân Chính, Vân Xuân, Tam Phúc, Tứ Trưng, Ngũ Kiên, An Tường, Vĩnh Thịnh, Phú Đa, Vĩnh Ninh  Về điều kiện tự nhiên: Huyện có địa hình đồng tích tụ gian sông, tương đối phẳng hướng dốc dần từ Đông Bắc xuống Tây Nam Phía Bắc Tây Bắc có đồi thấp thuộc xã: Lũng Hoà, Bồ Sao, Yên Lập, Việt Xuân, Kim Xá Phía Tây Tây Nam có nhiều ao, hồ, đầm Có sông: sông Hồng, sông Lô, sông Phó Đáy chảy qua Sông Hồng chảy qua phía Tây Nam huyện Là huyện nông nghiệp với nguồn lực chủ yếu Lập thạch đất đai, mặt nước nguồn lao động dồi dào, cụ thể  Về kinh tế: Địa hình huyện Lập thạch thuận lợi cho phát triển thâm canh trồng chăn nuôi đa dạng với việc tạo mô hình trang trại khác như: nông nghiệp trồng lúa, rau xanh, mía Chăn nuôi gia cầm, lợn, cá bò Chế biến nông sản, nghề thủ công mỹ nghệ, dịch vụ thương mại phát triển Lập thạch gần trung tâm thành phố, thị xã lớn  Về giao thông Huyện có mạng lưới giao thông đường tương đối hoàn chỉnh Trong có tuyến như: quốc lộ 2, tỉnh lộ 303, đường sắt thành phố Hà Nội – Lào Cai chạy qua Điều thuận tiện cho việc lưu thông tiêu thụ nông sản, hàng hoá huyện Bên cạnh đó, hệ thống sông Hồng, sông Đáy, sông Lô góp phần làm cho việc giao thông đường thuỷ thêm thuận tiện  Về xã hội Mạng lưới giáo dục huyện rộng khắp, phân bố địa bàn, đáp ứng cầu học tập người dân Cơ sở khám chữa bệnh huyện trang bị đầy đủ vật chất đội ngũ cán y tế nhằm nâng cao chất lượng phục vụ cho nhân dân huyện 2.2 Thực trạng công tác giáo dục tư tưởng trị cho niên huyện Lập thạch tỉnh Vĩnh Phúc - Ưu điểm Với phương châm kết hợp tuyên truyền chủ trương, đường lối Đảng, sách, pháp luật Nhà nước với nhiệm vụ trị địa phương; kết hợp giáo dục truyền thống với giáo dục pháp luật… Năm 2015, công tác tuyên truyền, giáo dục trị tư tưởng cho đoàn viên, niên (ĐVTN) Thành đoàn Vĩnh Phúc đạt nhiều kết quan trọng góp phần định hướng nhận thức hành động đoàn viên Trong năm 2015, cấp Đoàn địa bàn Thành phố tổ chức 41 hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết, chủ trương sách Đảng, văn pháp luật mới… cho gần 800 ĐVTN Tiếp tục triển khai thi “Tìm hiểu chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh” Website Tỉnh đoàn Vĩnh Phúc, thu hút 4.400 lượt ĐVTN tham gia Duy trì 34/34 sổ vàng “Bình chọn gương trẻ tuổi thực tiêu chí rèn luyện theo tư tưởng, gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2012-2017” Toàn thành phố tổ chức 68 hoạt động trao đổi, tọa đàm tư tưởng, gương, đạo đức phong cách HCM thu hút gần 3.400 lượt đoàn viên, thiếu nhi tham gia…Các cấp Đoàn đăng ký 117 công trình, phần việc hưởng ứng vận động Học tập làm theo lời Bác… Thông qua công tác giáo dục tư tưởng trị cho đoàn viên niên góp phần đưa chủ trương, đường lối Đảng, sách, pháp luật Nhà nước đến gần với đoàn viên, bồi dưỡng cho đoàn viên lý tưởng cách mạng, lòng yêu quê hương đất nước, lòng tự hào dân tộc, có nhận thức lối sống đắn, phát huy tin thần xung kích, tình nguyện ĐVTN góp phần xây dựng quê hương ngày văn minh, giàu đẹp Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho hệ trẻ Đảng, Nhà nước, gia đình, nhà trường toàn xã hội quan tâm Những năm qua, nhiều nghị quyết, thị Đảng công tác niên giáo dục hệ trẻ triển khai, đạt nhiều kết Hệ thống pháp luật, công tác quản lý nhà nước thiếu nhi ngày hoàn thiện Giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đạo đức, lối sống cho hệ trẻ không ngừng tăng cường đổi Thông qua hoạt động giáo dục, vận động, phong trào thi đua yêu nước tạo môi trường lành mạnh để hệ trẻ rèn luyện, trưởng thành, góp phần hình thành lý tưởng cách mạng, đạo đức cao đẹp, lối sống nghĩa tình, tuân thủ pháp luật, bước hoàn thiện nhân cách - Hạn chế Nhìn chung, hệ trẻ Việt Nam giáo dục, chăm sóc, nuôi dưỡng ngày tốt hơn; phần lớn thiếu nhi tin tưởng vào lãnh đạo Đảng đường phát triển đất nước, sống có trách nhiệm với Tổ quốc, gia đình thân, có ước mơ, hoài bão, kiến thức, kỹ năng, sức khỏe tốt, tư động, sáng tạo, lạc quan, tự tin, dám nghĩ, dám làm; có nhiều đóng góp quan trọng nghiệp đổi mới, xây dựng bảo vệ Tổ quốc Tuy nhiên, giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho hệ trẻ nhiều hạn chế, yếu Nhiều tổ chức, cá nhân chưa nhận thức đầy đủ tầm quan trọng nhiệm vụ giáo dục hệ trẻ, bối cảnh đất nước có nhiều thay đổi Việc cụ thể hóa chủ trương Đảng, sách, pháp luật Nhà nước công tác giáo dục hệ trẻ chưa kịp thời hiệu quả; nhiều mục tiêu, tiêu chưa đạt yêu cầu Vai trò, trách nhiệm hệ thống trị toàn xã hội chăm lo, giáo dục hệ trẻ chưa mong muốn, chưa đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ cách mạng giai đoạn Một phận giới trẻ giảm sút niềm tin, thiếu ý thức chấp hành pháp luật, sống thực dụng, thiếu lý tưởng, xa rời truyền thống văn hóa tốt đẹp dân tộc Một số niên bị lực thù địch lôi kéo, kích động chống nghiệp cách mạng Đảng dân tộc ta Tình trạng tội phạm tệ nạn xã hội giới trẻ diễn biến phức tạp Tình hình có nhiều nguyên nhân, song, chủ yếu cấp ủy Đảng, quyền, đoàn thể, cán bộ, đảng viên chưa làm tốt trách nhiệm chăm lo, bồi dưỡng, giáo dục phát huy hệ trẻ; chưa giải thỏa đáng vấn đề thực tiễn đặt trình công nghiệp hóa, đại hóa, đô thị hóa, hội nhập quốc tế; nhận thức tính cấp bách tầm quan trọng công tác giáo dục hệ trẻ chưa đầy đủ Sự phối hợp gia đình, nhà trường, Mặt trận Tổ quốc đoàn thể thiếu chặt chẽ Đạo đức xã hội có mặt xuống cấp, ảnh hưởng đến hình thành nhân cách, đạo đức hệ trẻ Một phận không nhỏ cán bộ, đảng viên thoái hóa, biến chất, chưa gương để hệ trẻ học tập noi theo Nội dung, hình thức dạy 10 học môn lý luận trị, đạo đức, lối sống chưa thực phù hợp với đối tượng hệ trẻ Những năm tới, tình hình giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; khoa học, công nghệ kinh tế tri thức phát triển mạnh mẽ; mức độ toàn cầu hóa ngày cao Bên cạnh thời cơ, thuận lợi, đất nước ta nhiều khó khăn, thách thức nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc Thế hệ trẻ tiếp tục đối tượng, mục tiêu mà lực thù địch tập trung lôi kéo, kích động, chia rẽ Tình trạng suy thoái tư tưởng trị, đạo đức, lối sống Đảng xã hội chưa ngăn chặn, đẩy lùi; biểu "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" phận cán bộ, đảng viên tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí diễn biến phức tạp Khoảng cách giàu - nghèo, phân hóa xã hội ngày tăng Môi trường văn hóa, đạo đức xã hội có mặt xuống cấp đáng lo ngại Bảo vệ chủ quyền Tổ quốc đứng trước nhiều khó khăn, thách thức lớn Mặt trái phương tiện truyền thông đại, thông tin Internet, trình hội nhập quốc tế ngày sâu rộng tác động lớn đến tư tưởng, tình cảm lớp trẻ công tác giáo dục hệ trẻ 11 CHƯƠNG III GIẢI PHÁP ĐỔI PHÒNG CHỐNG SƯU THOÁI TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ CHO THANH NIÊN HUYỆN VĨNH TƯỜNG 3.1 Phương hướng thực Với chức trường học xã hội niên, việc giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho niên công tác quan trọng, thường xuyên, liên tục Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trong năm gần đây, cấp Đoàn có nhiều đổi công tác giáo dục thể qua việc sau: Thứ nhất, thông qua vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập làm theo lời Bác”, cấp Đoàn có nhiều mô hình phong phú để giáo dục thiếu nhi viết “Nhật ký làm theo lời Bác”; “Sổ vàng học tập làm theo lời Bác”, “Sổ tay tự rèn”, thi “Tôi yêu Tổ quốc tôi, yêu đồng bào tôi”, hiệu hành động “Mỗi ngày việc tốt nhân dân” ; xây dựng tiêu chí chuẩn mực đạo đức, lối sống cho đối tượng đoàn viên niên gắn liền với chương trình rèn luyện đoàn viên tuyên dương, biểu dương điển hình Thứ hai, Đoàn Thanh niên trọng đổi phương thức giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống cho thiếu niên Trong đó, đẩy mạnh việc giáo dục thông qua phong trào hành động cụ thể, lấy môi trường thực tiễn để bồi dưỡng, rèn luyện, vun đắp giá trị tốt đẹp cho đoàn viên niên Đoàn Thanh niên trọng “làm cũ” để phù hợp với niên hơn; làm đồng bộ, đồng loạt để tạo hiệu ứng xã hội lớn Một hoạt động cũ “làm mới” nhiều năm gần đánh giá mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc tính sáng tạo cao hoạt động thắp nến tri ân anh hùng liệt sỹ Thứ ba, Đoàn niên trọng nghiên cứu, tìm tòi mô hình để giáo dục, rèn luyện thiếu niên "Học kỳ quân đội" (giáo 12 dục, bồi dưỡng lòng yêu nước, ý thức quốc phòng, an ninh; tinh thần đoàn kết, ý chí vượt qua khó khăn, thử thách kỹ xã hội ); chương trình "Khi 18" giáo dục cho bạn trẻ ý thức công dân bước vào tuổi 18; mô hình 1+1+1 (mỗi sở đoàn năm giúp đỡ niên chậm tiến tiến bộ) Đoàn có nhiều hình thức sử dụng hệ thống thiết chế văn hóa, phương tiện truyền thông, tiện ích internet để tạo sân chơi định hướng hoạt động lành mạnh cho thiếu niên Thứ nhất, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập làm theo tư tưởng, gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, thực tiêu chí cụ thể để rèn luyện đối tượng đoàn viên, niên xem công việc thường xuyên hàng ngày người Thứ hai, tăng cường quán triệt chủ trương, đường lối Đảng, sách Nhà nước, phổ biến kiến thức pháp luật, lý luận trị, kiến thức kỹ xã hội cho đoàn viên, thiếu niên Thứ ba, thường xuyên phát người tốt, việc tốt, nêu gương điển hình, xây dựng nhân rộng gương tiêu biểu, lấy “xây” để “chống”, làm cho giá trị tốt đẹp có sức lan tỏa cộng đồng niên Phát huy hiệu hệ thống báo chí, xuất Đoàn đơn vị khác để làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục thiếu niên Thứ tư, thân tổ chức Đoàn cần tự đổi làm cho phong trào Đoàn có sức hấp dẫn niên, qua đó, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp niên, đưa niên vào tổ chức Đoàn, tổ chức Hội phong trào, hoạt động đoàn, Hội, xem môi trường để giáo dục, rèn luyện thiếu niên Thực tiễn cho thấy, giáo dục Đoàn viên niên thông qua phong trào lớn hành động cụ thể mang lại hiệu thiết thực bền vững Mặt khác, giáo dục niên nhiệm vụ riêng Đoàn, mà cần vào cuộc, chung tay, chung sức cấp, ngành, gia đình, 13 nhà trường, xã hội Do vậy, cấp, ngành chức cần tăng cường công tác quản lý văn hóa, kịp thời ngăn chặn tác động xấu sản phẩm không lành mạnh đến niên Tạo điều kiện, khuyến khích để quan văn hóa, văn học nghệ thuật, điện ảnh… sáng tác phổ biến nhiều công trình, tác phẩm có giá trị giáo dục tốt cho thiếu niên Đồng thời siết chặt quản lý với ấn phẩm, trang mạng, game online có nội dung không lành mạnh, ảnh hưởng không tốt đến thiếu niên Tấn công mạnh mẽ vào loại tội phạm, tệ nạn xã hội để tạo môi trường xã hội lành mạnh cho tuổi trẻ Quan tâm đầu tư thỏa đáng thiết chế văn hóa để đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí cho thiếu niên Ngành giáo dục cần có biện pháp hữu hiệu việc ngăn chặn tình trạng gian lận thi cử, đảm bảo dân chủ, công bằng, bình đẳng giáo dục đôi với đẩy mạnh công tác kiểm tra, đánh giá kết học tập, tu dưỡng, rèn luyện học sinh, sinh viên; chống bạo lực học đường, đấu tranh trừ tệ nạn xã hội học sinh, sinh viên; tăng cường đầu tư, đổi nội dung giáo dục thể chất, kỹ xã hội, hoạt động vui chơi giải trí cho học sinh, sinh viên 3.2 Giải pháp thực - Kiện toàn tổ chức máy cấp Đoàn, tổ chức máy chuyên trách đảm bảo hợp lý, hoạt động có chất lượng Xây dựng ban chấp hành Đoàn cấp vững mạnh, thực quan lãnh đạo, đạo công tác Đoàn phong trào niên - Tiếp tục phương châm hướng sở, tăng cường tiếp xúc, đối thoại với niên; khắc phục tình trạng ban hành nhiều chủ trương chủ trương chồng chéo Nghiên cứu, thử nghiệm, chuyển giao mô hình cho sở - Thực tốt việc tham mưu cho cấp uỷ Đảng công tác niên, xây dựng chương trình phối hợp với ban, ngành, đoàn thể tổ chức kinh tế, xã hội giáo dục, bồi dưỡng, chăm lo bồi dưỡng phát huy vai trò niên Tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu cho cấp ủy, quyền chủ trương, chế, sách niên 14 - Đổi mạnh mẽ phong cách làm việc phương pháp công tác cán Đoàn với yêu cầu: Tôn trọng, gần gũi niên có tinh thần trách nhiệm, phải thực “Nói đôi với làm” Nâng cao chất lượng, nội dung, chương trình công tác sở cán Đoàn - Đổi công tác thông tin hệ thống Đoàn, bước tin học hóa công tác thông tin, đảm bảo nhanh, xác thống nhất; đồng thời tiếp tục đổi công tác thi đua khen thưởng, đảm bảo khen thưởng người, việc, có tác dụng nêu gương cổ vũ phong trào niên - Triển khai việc học tập làm theo tư tưởng, gương đạo đức Hồ Chí Minh; thực tốt mô hình Sổ vàng bình chọn gương tuổi trẻ thực tiêu chí học tập, rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 453 sở Đoàn Thực chương trình "Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Vĩnh Tường” với cách làm thiết thực, hiệu quả, phù hợp với đối tượng niên - Đổi hình thức học tập lý luận trị, cách thức quán triệt triển khai nghị Đảng, Đoàn, tổ chức học thi LLCT qua mạng internet Chú trọng giáo dục truyền thống quê hương, đất nước, lịch sử, văn hóa Vĩnh Phúc, tìm hiểu danh nhân: Trần Nguyên Hãn; Lê Xoay, Nguyễn Viết Xuân - Tổ chức giáo dục đạo đức, lối sống cho niên thông qua chương trình “Học kỳ quân đội”; “ Học làm người có ích”; “Nét bút tri ân”; “Thắp nến tri ân” Tổ chức hoạt động chăm sóc, giúp đỡ Mẹ Việt Nam anh hùng; gia đình thương bình liệt sỹ; người có công với cách mạng; gia đình có người thân làm nhiệm vụ quần đảo Trường Sa Giáo dục giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp dân tộc, đấu tranh trừ hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, việc cưới, việc tang, lễ hội, mừng thọ Vận động ĐVTN không uống rượu bia vào buổi trưa, lao động, làm việc - Tổ chức cho ĐVTN học tập thực Nghị TW4 BCH Trung ương Đảng khoá XI vấn đề cấp bách xây dựng Đảng 15 nay, chống suy thoái trị, tư tưởng, đạo đức lối sống ĐVTN Giáo dục ý thức “Sống làm việc theo pháp luật”, tổ chức “Ngày niên Vĩnh Phúc với pháp luật”; - Tăng cường tuyên truyền, giáo dục ý thức trách nhiệm nghĩa vụ bảo vệ chủ quyền, lợi ích quốc gia kiến thức quốc phòng, an ninh; chủ động cung cấp định hướng thông tin để niên hiểu rõ, chủ động kiên đấu tranh chống “Diễn biến hoà bình”, âm mưu hành động sai trái lực thù địch nhằm vào thiếu niên; kịp thời dự báo, nắm tình hình diễn biến tư tưởng đối tượng niên thông qua tổ nắm bắt dư luận mạng lưới cộng tác viên sở để tập hợp, phản ánh đề nghị giải kịp thời vấn đề nảy sinh Tổ chức gặp mặt, động viên tân binh lên đường nhập ngũ; Tuyên truyền sâu rộng chương trình Biển đảo quê hương, góp đá xây Trường Sa - Tổ chức chương trình “Thắp sáng ước mơ hướng thiện”; hàng năm sở Đoàn xã, phường, thị trấn đảm nhận giúp đỡ 01 thiếu nhi chậm tiến, vi phạm pháp luật; trì phát huy tốt vai trò CLB niên xung kích phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội; CLB văn hóa niên; CLB gia đình trẻ công tác giáo dục niên; tổ chức tuyên dương niên tái hòa nhập cộng đồng - Tiếp tục đổi hình thức tuyên truyền, giáo dục thông qua việc khai thác mạnh kênh thông tin đại, đa phương tiện, có ảnh hưởng rộng rãi công tác tuyên truyền, giáo dục Đoàn Nâng cao lực đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cấp; phát triển đội ngũ cộng tác viên; khai thác tốt nguồn lực phối hợp với lực lượng xã hội công tác giáo dục thiếu nhi Phát huy, khai thác sử dụng hiệu hệ thống báo chí, xuất bản, Website Đoàn niên; xây dựng mạng xã hội Đoàn để tiếp cận truyền đạt nội dung tuyên truyền, giáo dục tới đoàn viên, thiếu nhi 16 - Xây dựng đề án tập hợp niên công nhân, quan tâm đến tổ, đội, nhóm, câu lạc niên hình thành theo ngành nghề, sở thích Tổ chức loại hình tập hợp niên thích hợp vùng tôn giáo, dân tộc, đô thị, công nhân thông qua CLB niên tôn giáo, niên phật tử; CLB niên dân tộc; CLB niên đường phố, Chi hội niên khu lưu trú 17 KẾT LUẬN Trong năm tới, tốc độ phát triển công nghiệp đô thị hóa tỉnh diễn mạnh mẽ Vì vậy, cấu niên có thay đổi ngày rõ nét Thanh niên nông thôn ngày giảm, niên công nhân khối đô thị có xu hướng tăng nhanh số lượng chất lượng Một phận lớn niên tỉnh sinh sống, học tập làm việc khu công nghiệp Trường Đại học địa bàn huyện Trong năm tới, niên Lập thạch dự báo đại phận có phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức công dân, chấp hành pháp luật; tích cực, sẵn sàng xung kích tình nguyện sống cộng đồng, có trách nhiệm với gia đình xã hội; có trình độ học vấn chuyên môn ngày cao hơn, niên công nhân qua đào tạo nghề tác phong công nghiệp cao, động, sáng tạo, có ý chí vươn lên học tập, chiếm lĩnh tri thức khoa học công nghệ, khát khao lập thân, lập nghiệp, đóng góp tài sức trẻ vào nghiệp phát triển kinh tế- xã hội giữ vững an ninh quốc phòng địa phương Tuy nhiên, Trong nhiệm kỳ tới công tác phòng chống suy thoái tư tưởng trị niên tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức tình hình trị, kinh tế, xã hội tỉnh Vĩnh Phúc có thuận lợi đan xen khó khăn thách thức Trong niên có phân hoá ngày rõ nét học vấn, mức sống, điều kiện tiếp cận thông tin hưởng thụ văn hoá.Vẫn phận niên có lối sống thực dụng, thiếu lý tưởng, quan tâm đến tình hình trị xã hội; thiếu ý thức cộng đồng, ý thức chấp hành pháp luật, xa dời giá trị đạo đức truyền thống; mắc tệ nạn xã hội vi phạm pháp luật Công tác tập hợp, đoàn kết niên gặp nhiều khó khăn biến động niên Do công tác giáo dục trị, tư tưởng cho niên huyện Lập thạch trở nên cấp bách hết 18 TÀI LIỆU THAM KHẢO - Công tác giáo dục trị tư tưởng cho sinh viên Việt Nam nay, PGS.TS Trần Thị Anh Đào, HXB Chính trị Quốc gia, 2010, - Đỗ Mười, Lý tưởng niên Việt Nam nghiệp đổi mới, Nxb Than niên, Hà Nội, 1995 - Giáo dục ý tưởng xã hội chủ nghĩa cho sinh viên Việt Nam nay, luận văn thạc sĩ triết học, 2006 - Giáo trình nguyên lý công tác tư tưởng tập một, PGS.TS Lương Khắc Hiếu (chủ biên) NXB Chính trị hành quốc gia, 2008 - Lê Duẩn, Thanh niên với cách mạng xã hội chủ nghĩa, Nxb Thanh niên, Hà Nội, 1978 - Trần Thị Anh Đào (2008), Công tác tư tưởng vấn đề đào tạo cán làm công tác tư tưởng, Nxb CTQG, Hà Nội - Trần Thị Anh Đào (2009), Công tác tư tưởng nghiệp công nghiệp hoá, đại hoá đất nước, Nxb CTQG, Hà Nội - UBND tỉnh Vĩnh Phúc (2007), Đề án phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp hóa, đại hóa tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2008-2015, lưu trữ Văn phòng ủy ban Tỉnh - UBND tỉnh Vĩnh Phúc (2005 ), Quyết định số 904/2005/QĐ-UBND việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội đến năm 2010 định hướng đến năm 2020, lưu trữ Văn phòng Ủy ban Tỉnh 19 MỤC LỤC 20
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận cao học Giải pháp phòng, chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị cho thanh niên huyện lập thạch tỉnh vĩnh phúc trong giai đoạn hiện nay, Tiểu luận cao học Giải pháp phòng, chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị cho thanh niên huyện lập thạch tỉnh vĩnh phúc trong giai đoạn hiện nay, Tiểu luận cao học Giải pháp phòng, chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị cho thanh niên huyện lập thạch tỉnh vĩnh phúc trong giai đoạn hiện nay, Lý do chọn đề tài:, Biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị nhìn chung là “phai nhạt lý tưởng cách mạng, không kiên định mục tiêu, sa sút ý chí chiến đấu, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh, không làm tròn bổn phận, chức trách được giao, không thực hiện đúng , THỰC TRẠNG CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG SUY THOAI TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ TRONG BỘ PHẬN THANH NIÊN HUYỆN VĨNH TƯỜNG, TỈNH VĨNH PHÚC, GIẢI PHÁP ĐỔI PHÒNG CHỐNG SƯU THOÁI TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ CHO THANH NIÊN HUYỆN VĨNH TƯỜNG

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay