Giải bài tập trang 171 SGK Sinh lớp 8: Hoạt động thần kinh cấp cao ở người

1 337 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 12:02

BÀI 53 : HOẠT ĐỘNG THẦN KINH CẤP CAO Ở NGƯỜI I/ MỤC TIÊU: 1/Kiến thức:  Phân tích được những điểm giống và khác nhau giưã các phản xạ có điều kiện ở người với các động vật noí chung và thú nói riêng .  Trình bày được vai trò của tiếng nói , chữ viết và khả năng tư duy trừu tượng ở người . 2/ Kỹ năng:  Rèn luyện tưu duy , suy luận 3 / Thái độ :  Giáo dục ý thức học tập , xây dựng thói quen nếp sống văn hoá II/ CHUẨN BỊ: Giáo viên: Tranh cung phản xạ Tư liệu về sự hình thành tiếng nói và chữ viết Tranh các vùng của vỏ não . III/ TIẾN TRÌNH BÀI HỌC: 1/ Ổn định lớp 2 / Kiềm tra bài cũ : o Phân biệt phản xạ có điều kiện với phản xạ không điều kiện ? 3 / Các hoạt động dạy và học: Mở bài : Sự thành lập và úc chế phản xạ có điều kiện có ý nghiã rất lớn trong đời sống . Bài hôm nay , chúng ta sẽ tìm hiểu sự giống nhau và khác nhau giưã các phản xạ có điều kiện ở người và động vật : Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung ghi bài Hoạt động 1 : Sự thành lập và ức chế các phản xạ có điều kiện ở người . Mục tiêu : Hiểu rõ sự thành lập và ức chế các phản xạ có điều kiện ở người và từ đó chỉ ra được sự giống và khác nhau giưã các phản xạ có điều kiện ở người và động vật . – – – GV yêu cầu học sinh nghiên cứu thông tin SGK  trả lời câu hỏi – – – Các nhân tự thu nhận thông tin và trả lời câu hỏi . Yêu cầu nêu được : + Phản xạ có điều kiện hình I . Sự thành lập và ức chế các phản xạ có điều kiện ở người . – – – Sự thành lập phản xạ có điều kiện và ức chế có điều kiện là 2 quá trình thuận nghịch liên hệ mật thiết với nhau  Giúp cơ thể thích  Thông tin trên cho em biết những gì ?  Lấy ví dụ trong đời sống về sự thành lập phản xạ mới , và ức chế phản xạ cũ ? – – – GV nhấn mạnh : khi phản xạ có điều kiện không được củng cố  ức chế sẽ xuất hiện . + Sự thành lập và ức chế phản xạ có điều kiện ở người giống và khác ở động vật những điểm nào ? – – – GV yêu cầu học sinh lấy ví dụ cụ thể . Hoạt động 2: Vai trò của tiếng nói và chữ viết . – – – GV yêu cầu học sinh tìm hiểu thông tin  Tiếng nói và chữ viết có vai trò gì trong đời sống ? thành ở trẻ từ rất sớm + Bên cạnh sự thành lập , xảy ra quá trình ức chế phản xạ giứp cơ thể thích nghi vớ đời sống + Lấy được các ví dụ như học tập , xây dựng thói quen . + Giống nhau về quá trình thành lập và ức chế phản xạ có điều kiện và ý nghiã của chúng đối với đời sống . + Khác nhau về số lượng phản xạ và mức độ phức tạp của phản xạ . – – – Học sinh tự thu nhận thông tin . Nêu được : + Tiếng nói và chữ viết giúp mô tả sự vật  nghe tưởng tượng ra được nghi với đời sống . II . Vai trò của tiếng nói và chữ viết – – – Tiếng nói và chữ viết là tín hiệu gây ra các phản xạ có điều kiện cấp cao – – – Tiếng nói và chữ viết là phương tiện để con người giao tiếp . trao đổi kinh nghiệm với nhau . III . Tưu duy trừu tượng : – – – Từ những thuộc – – – GV có thể yêu cầu học sinh lấy ví dụ thực tế đẻ minh hoạ – – – GV hoàn thiện kiến thức . Hoạt động 3: Tư duy trừu tượng . – – – GV phân tích ví dụ : Con g à con trâu , con cá … có đặc điểm chung  xây dựng khái niệm “ Động vật “  GV tổng kết lại kiến thức . Kết luận chung : Học sinh đọc khung ghi nhớ SGK + Tiếng nói và chữ viết là kết quả của quá trình học tập  hình thành các phản xạ có điều kiện . + Tiếng nói và chữ viết là phương tiện giao tiếp , truyền đạt kinh nghiệm cho nhau và cho thế hệ sau. – – – Học sinh ghi nhớ kiến thức tính chung của sự vật , con người biết khái quát hoá thành những khái niệm được diễn đạt bằng các từ . – – – Khả năng khái quát hoá , trừu tượng hoá  là cơ sở tư duy trừu tượng . IV/ CỦNG CỐ: 1 Giải tập trang 171 SGK Sinh lớp 8: Hoạt động thần kinh cấp cao người A Tóm tắt lý thuyết: Hoạt động thần kinh cấp cao người Sự hình thành ức chế phản xạ có điều kiện người hai trình thuận nghịch quan hệ mật thiết với nhau, sở để hình thành thói quen, tập quán, nếp sống có văn hóa Sự hình thành tiếng nói chữ viết người kết trình học tập, trình hình thành phản xạ có điều kiện cấp cao Tiếng nói chữ viết trở thành phương tiện giao tiếp giúp người hiểu nhau, sở tư B Hướng dẫn giải tập SGK trang 171 Sinh học lớp 8: Hoạt động thần kinh cấp cao người Bài 1: (trang 171 SGK Sinh 8) Ý nghĩa thành lập ức chế phản xạ có điều kiện đời sống người? Đáp án hướng dẫn giải 1: Sự hình thành ức chế phản xạ có điều kiện người hai trình thuận nghịch quan hệ mật thiết với nhau, sở để hình thành thói quen, tập quán, nếp sống có văn hóa Bài 2: (trang 171 SGK Sinh 8) Tiếng nói chữ viết có vai trò đời sống người? Đáp án hướng dẫn giải 2: Tiếng nói chữ viết kết khái quát hóa trừu tượng hóa vật tượng cụ thể, thuộc hệ thống tín hiệu thứ Tiếng nói chữ viết phương tiện giao tiếp, trao đổi, truyền đạt kinh nghiệm cho cho hệ sau BÀI 53 : HOẠT ĐỘNG THẦN KINH CẤP CAO Ở NGƯỜI I/ MỤC TIÊU: 1/Kiến thức:  Phân tích được những điểm giống và khác nhau giưã các phản xạ có điều kiện ở người với các động vật noí chung và thú nói riêng .  Trình bày được vai trò của tiếng nói , chữ viết và khả năng tư duy trừu tượng ở người . 2/ Kỹ năng:  Rèn luyện tưu duy , suy luận 3 / Thái độ :  Giáo dục ý thức học tập , xây dựng thói quen nếp sống văn hoá II/ CHUẨN BỊ: Giáo viên: Tranh cung phản xạ Tư liệu về sự hình thành tiếng nói và chữ viết Tranh các vùng của vỏ não . III/ TIẾN TRÌNH BÀI HỌC: 1/ Ổn định lớp 2 / Kiềm tra bài cũ : o Phân biệt phản xạ có điều kiện với phản xạ không điều kiện ? 3 / Các hoạt động dạy và học: Mở bài : Sự thành lập và úc chế phản xạ có điều kiện có ý nghiã rất lớn trong đời sống . Bài hôm nay , chúng ta sẽ tìm hiểu sự giống nhau và khác nhau giưã các phản xạ có điều kiện ở người và động vật : Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung ghi bài Hoạt động 1 : Sự thành lập và ức chế các phản xạ có điều kiện ở người . Mục tiêu : Hiểu rõ sự thành lập và ức chế các phản xạ có điều kiện ở người và từ đó chỉ ra được sự giống và khác nhau giưã các phản xạ có điều kiện ở người và động vật . – – – GV yêu cầu học sinh nghiên cứu thông tin SGK  trả lời câu hỏi  Thông tin trên cho em biết những gì ?  Lấy ví dụ trong đời sống về sự thành lập phản xạ mới , và ức chế phản xạ cũ ? – – – GV nhấn mạnh : khi phản xạ có điều kiện không được củng cố – – – Các nhân tự thu nhận thông tin và trả lời câu hỏi . Yêu cầu nêu được : + Phản xạ có điều kiện hình thành ở trẻ từ rất sớm + Bên cạnh sự thành lập , xảy ra quá trình ức chế phản xạ giứp cơ thể thích nghi vớ đời sống + Lấy được các ví dụ như học tập , xây dựng thói quen . I . Sự thành lập và ức chế các phản xạ có điều kiện ở người . – – – Sự thành lập phản xạ có điều kiện và ức chế có điều kiện là 2 quá trình thuận nghịch liên hệ mật thiết với nhau  Giúp cơ thể thích nghi với đời sống . II . Vai trò của tiếng nói và chữ viết – – – Tiếng nói và chữ viết là tín hiệu gây ra  ức chế sẽ xuất hiện . + Sự thành lập và ức chế phản xạ có điều kiện ở người giống và khác ở động vật những điểm nào ? – – – GV yêu cầu học sinh lấy ví dụ cụ thể . Hoạt động 2: Vai trò của tiếng nói và chữ viết . – – – GV yêu cầu học sinh tìm hiểu thông tin  Tiếng nói và chữ viết có vai trò gì trong đời sống ? – – – GV có thể yêu cầu học sinh lấy ví dụ thực tế đẻ minh hoạ – – – GV hoàn thiện kiến thức . Hoạt động 3: Tư duy trừu tượng . + Giống nhau về quá trình thành lập và ức chế phản xạ có điều kiện và ý nghiã của chúng đối với đời sống . + Khác nhau về số lượng phản xạ và mức độ phức tạp của phản xạ . – – – Học sinh tự thu nhận thông tin . Nêu được : + Tiếng nói và chữ viết giúp mô tả sự vật  nghe tưởng tượng ra được + Tiếng nói và chữ viết là kết quả của quá trình học tập  hình thành các phản xạ có điều kiện . + Tiếng nói và chữ viết là phương tiện giao tiếp , truyền đạt kinh nghiệm cho nhau và cho thế hệ sau. – – – Học sinh ghi nhớ kiến thức các phản xạ có điều kiện cấp cao – – – Tiếng nói và chữ viết là phương tiện để con người giao tiếp . trao đổi kinh nghiệm với nhau . III . Tưu duy trừu tượng : – – – Từ những thuộc tính chung của sự vật , con người biết khái quát hoá thành những khái niệm được diễn đạt bằng các từ . – – – Khả năng khái quát hoá , trừu tượng hoá  là cơ sở tư duy trừu tượng . – – – GV phân tích ví dụ : Con gà con trâu , con cá … có đặc điểm chung  xây dựng khái niệm “ Động vật “  GV tổng kết lại kiến thức . Kết luận chung : Học sinh đọc khung ghi nhớ SGK IV/ CỦNG CỐ: 1 Bài 53 HOẠT ĐỘNG THẦN KINH CẤP CAO Ở NGƯỜI I. MỤC TIÊU. 1. Về kiến thức Khi học xong bài này, HS: - Phân tích được những điểm giống nhau và khác nhau giữa các PXCĐK ở người với động vật nói chung và thú nói riêng. - Trình bày được vai trò của tiếng nói, chữ viết và khả năng tư duy, trừu tượng ở người. 2. Về kĩ năng - Rèn luyện kĩ năng tư duy logic, suy luận chặt chẽ. - Rèn luyện kĩ năng hoạt động nhóm 3. Về thái độ - Bồi dưỡng ý thức học tập, xây dựng thói quen, nếp sống văn hóa. II. CHUẨN BỊ 1. Giáo viên - Soạn giáo án, sưu tầm tư liệu 2. Học sinh Đọc trước bài mới III. TIẾN TRÌNH BÀI HỌC 1. Ổn định tổ chức 2. Kiểm tra bài cũ (không kiểm tra) 3. Bài mới VB: Vai trò của phản xạ trong đời sống? GV: PXKĐK là cơ sở hoạt động của nhận thức, tinh thần , tư duy, trí nhớ ở người và 1 số động vật bậc cao. là biểu hiện của hoạt động thần kinh bậc cao. - Hoạt động thần kinh bậc cao ở người và động vật có đặc điểm gì giống và khác nhau? HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS ND - GV yêu cầu HS nghiên cứu thông tin mục I SGK và trả lời câu hỏi: I. Sự thành lập và ức chế các phản xạ có điều kiện ở người - Nêu sự thành lập và ức chế PXCĐK ở người? ý nghĩa? - Cá nhân HS tự thu nhận thông tin và trả lời câu hỏi. - Hãy tìm VD trong thực tế đời sống về sự thành lập các phản xạ mới và ức chế các phản xạ cũ không còn thich hợp nữa? HS có thể lấy VD trong học tập, xây dựng các thói quen. - Sự thành lập và ức chế PXCĐK ở người và động vật có những điểm gì giống và khác nhau? + Giống về quá trình thành lập và ức chế PXCĐK và ý nghĩa của chúng với đời sống. + Khác về số lượng và mức độ phức - PXKĐK được hình thành ở trẻ mới sinh từ rất sớm. - ức chế PXCĐK xảy ra nếu PXCĐK đó không cần thiết đối với đời sống. - Sự hình thành và ức chế PXCĐK l à 2 quá trình thu ận nghịch, quan hệ mật thiết với nhau làm cơ th ể thích nghi với điều kiện sống luôn thay đổi. - ở người: học tập, rèn luy ện các thói quen, các t ập quán tốt, nếp sống văn hoá chính là kết quả của sự hình thành và ức chế PXCĐK. tạp của PXCĐK. - Yêu cầu HS tìm hiểu thông tin SGK cùng với thực tế hiểu biết trả lời câu hỏi: - Tiếng nói và chữ viết có vai trò gì trong đời sống? Yêu cầu HS lấy VD cụ thể. HS nghiên cứu thông tin và hiểu biết của mình, trả lời câu hỏi: - GV giúp HS hoàn thiện kiến thức. GV yêu cầu HS đọc thông tin SGK. - Nói tới gà, trâu, chó chúng có đặc II. Vai trò của tiếng nói và chữ viết 1. Tiếng nói và chữ viết là tín hi ệu gây ra các phản xạ có điều kiện cấp cao. - Tiếng nói và ch ữ viết giúp mô tả sự vật, hiện tượng. Khi con ngư ời đọc, nghe có thể tưởng tượng ra. - Tiếng nói và chữ viết là k ết quả của quá trình học tập (đó là các PXCĐK). 2. Tiếng nói và chữ viết là phương ti ện để con ngư ời giao tiếp, trao đổi kinh nghiệm với nhau. III. Tư duy trừu tượng - Nhờ có tiếng nói và chữ viết con ngư ời có khả năng tư duy trừu tượng. - T ừ những thuộc tính chung của sự vật hiện tượng, con ngư ời biết khái quát hoá điểm chung gì? HS: Chúng được xếp chung là động vật. - Vậy con vịt có phải là động vật không? HS: Có. - Yêu cầu HS lấy VD khác về sự hình thành khái niệm. HS tự lấy VD khác - Từ các khái niệm đã rút ra được qua VD từ “động vật” được hình thành như thế nào? Đó là tư duy trừu tượng. Vậy tư duy trừu tượng là gì? HS: Từ những điểm chung của sự vật hiện tượng, con người biết khái quát hoá thành những khái niệm, được thành những khái niệm, đư ợc diễn đạt bằng các từ. - Khả năng khái quát hoá và trừu oán học là chìa khoá của ngành khoa học. Môn toán là một môn khoa học tự nhiên không thể thiếu trong đời sống con người. Với một xã hội mà khoa học kỹ thuật ngày càng phát triển như hiện nay thì môn toán lại càng đóng vai trò quan trọng trong việc nghiên cứu khoa học . T Qua việc học toán, đặc biệt là qua hoạt động giải bài tập toán giúp học sinh hồi tưởng, nhớ lại, biết lựa chọn, kết hợp, vận dụng các kiến thức đã học một cách thích hợp. Qua đó rèn trí thông minh sáng tạo, tính tích cực hoạt động nhằm phát triển năng lực trí tuệ cho học sinh. Qua thực tế giảng dạy môn Toán lớp 6 tôi thấy rằng tính chất chia hết của một tổng (một hiệu, một tích ) tuy chỉ cung cấp một lượng kiến thức nhỏ nhưng lại được ứng dụng rộng rãi để giải quyết nhiều bài tập. Chính vì thế tôi đã viết sáng kiến kinh ngiệm “Áp dụng tính chất chia hết của một tổng vào giải toán CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN Tính chất chia hết của một tổng được học ở bài 10 chương I số học lớp 6. Đây là cơ sở lý luận để giải thích được các dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9. Nó còn được vận dụng để giải quyết một lượng lớn các bài tập liên quan đến chia hết. Để giải quyết các bài tập này người học sinh phải nắm chắc và vận dụng kiến thức một cách linh hoạt, uyển chuyển, qua đó mà học sinh có khả năng phát triển tư duy, đặc biệt là tư duy sáng tạo. Tính chất chia hết của một tổng không chỉ được ứng dụng trong tập hợp số tự nhiên mà còn được mở rb ộng trong tập hợp số nguyên. Vì vậy 1 muốn nắm chắc được tính chất này trong tập hợp số tự nhiên học sinh có thể vận dụng để giải quyết rất nhiều bài tập trong trương trình THCS. Qua tham khảo một số tài liệu tôi đã cố gắng hệ thống lại một số dạng bài tập liên quan đến tính chất chia hết của một tổng (một hiệu ). Ngoài ra mở rộng đối với một tích trong chương I số học lớp 6. Mỗi dạng bài tập đều có ví dụ minh hoạ và ví dụ kèm theo.Tuy nhiên việc mắc phải những sai sót là điều không tránh khỏi. THỰC TRẠNG VIỆC HỌC TOÁN CỦA HỌC SINH LỚP 6 Học sinh khối 6 là một khối mới bắt đầu cách học mới của cấp THCS. Các em đang quen với tính toán các số tự nhiên và các dấu các phép toán cụ thể. Năng lực tư duy logic của các em chưa phát triển cao. Do vậy việc áp lý thuyết để làm bài tập toán đối với các em là một điều khó. Hầu hết chỉ có các học sinh khá, giỏi mới có thể tự làm đúng hướng yêu cầu của bài toán. Còn hầu hết các học sinh khác lúng túng không biết cách làm và thực hiện phép toán như thế nào. Phần kiến thức tính chất chia hết của một tổng là một phần kiến thức rất quan trọng trong lớp 6 nói riêng và bậc trung học cơ sở nói chung. Nhưng nhiều khi các em thuộc lý thuyết toán nhưng lại chưa biết áp dụng vào bài tập cụ thể như thế nào, các em chưa biết tư duy để đi từ kiến thức tổng quát vào bài tập cụ thể. Do vậy giáo viên cần hướng dẫn để các em hiểu và áp dụng được tính chất đã học vào làm bài tập cụ thể. Mặt khác tính tự giác học tập đối với học sinh lớp 6 chưa cao, vì vậy cần cho các em áp dụng kiến thức đã học vào các bài tập cụ thể dưới sự hướng dẫn của giáo viên để các em có thể hiểu và nắm chắc kiến thức được học một cách có hệ thống để giúp các em học tốt trong các năm học sau. 2 I. KIẾN THỨC CƠ BẢN 1. Định nghĩa: - Cho hai số tự nhiên a và b, trong đó b ≠ 0, nếu có số tự nhiên x sao cho b.x = a thì ta nói a chia hết cho b và ta có phép chia hết a : b = x. 2. Tính chất chia hết của tổng và hiệu: 3. Tính chất chia hết của một tích: a. Nếu một thừa số của tích chia hết cho m thì tích chia hết cho m. b. Nếu a chia hết cho m, b chia hết cho n thì a.b chia hết cho m.n II. CÁC DẠNG BÀI TẬP . DẠNG 1: Bài tập trắc nghiệm nhằm củng cố lí thuyết. Bài tập 1: Điền dấu '' X '' vào ô thích hợp trong các câu sau: CÂU Đúng sai a) Nếu mỗi số hạng của tổng chia hết cho 6 thì tổng chia hết cho 6. b) Nếu mỗi số hạng của tổng không chia Giải tập trang 36 SGK Sinh lớp 9: Giải tập trang 36 SGK Sinh lớp 8: Hoạt động A Tóm tắt lý thuyết: I Công Khi co tạo lực tác động vào vật, làm vật di Chuyªn ®Ò 1: Số phần tử của một tập hợp.Tập hợp con 1.Một tập hợp có thể có một ,có nhiều phần tử, có vô số phần tử,cũng có thể không có phần tử nào. 2.Tập hợp không có phần tử nào gọi là tập rỗng.tập rỗng kí hiệu là : Ø. 3.Nếu mọi phần tử của tập hợp A đều thuộc tập hợp B thì tập hợp A gọi là tập hợp con của tập hợp B, kí hiệu là A ⊂ B hay B ⊃ A. Nếu A ⊂ B và B ⊃ A thì ta nói hai tập hợp bằng nhau,kí hiệu A=B. Ví dụ 4. Cho hai tập hợp A = { 3,4,5}; B = { 5,6,7,8,9,10}; a) Mỗi tập hợp có bao nhiêu phần tử? b) Viết các tập hợp khác tập hợp rỗng vừa là tập hợp con của tập hợp A vừa là tập hợp con của tập hợp B. c) Dùng kí hiệu ⊂ để thực hiên mối quan hệ giữa tập hợp A,B và tập hợp nói trong câu b). Dung hình vẽ minh họa các tập hợp đó. Giải. a) Tập hợp A có 3 phần tử , tập hợp B có 6 phần tử. b) Vì số 5 là phần tử duy nhất vừa thuộc tập hợp A vừa thuộc tập hợp B.vì vậy chỉ có một tập hợp C vừa là tập hợp con của tập hợp A ,vừa là tập hợp con của tập hợp B: C = {5}. c) C ⊂ A và C ⊂ B. biểu diễn bởi hình vẽ: Bài tập: 1. Cho hai tập hợp M = {0,2,4,… ,96,98,100}; Q = { x ∈ N* | x là số chẵn ,x<100}; a) Mỗi tập hợp có bao nhiêu phần tử? b)Dùng kí hiệu ⊂ để thực hiên mối quan hệ giữa M và Q. 2.Cho hai tập hợp R={m ∈ N | 69 ≤ m ≤ 85}; S={n ∈ N | 69 ≤ n ≤ 91}; a) Viết các tập hợp trên; b) Mỗi tập hợp có bao nhiêu phần tử; c) Dùng kí hiệu ⊂ để thực hiên mối quan hệ giữa hai tập hợp đó. 3.Viết các tập hợp sau và cho biết mỗi tập hợp có bao nhiêu phần tử: a) Tập hợp A các số tự nhiên x mà 17 – x = 3 ; b) Tập hợp B các số tự nhiên x mà 15 – y = 16; c) Tập hợp C các số tự nhiên x mà 13 : z = 1; d) Tập hợp D các số tự nhiên t , t ∈ N* mà 0:t = 0; 4. Tính số điểm về môn toán trong học kì I . lớp 6A có 40 học sinh đạt ít nhất một điểm 10 ; có 27 học sinh đạt ít nhất hai điểm 10 ; có 29 học sinh đạt ít nhất ba điểm 10 ; có 14 học sinh đạt ít nhất bốn điểm 10 và không có học sinh nào đạt được năm điểm 10. dung kí hiệu ⊂ để thực hiên mối quan hệ giữa các tập hợp học sinh đạt số các điểm 10 của lớp 6A , rồi tính tổng số điểm 10 của lớp đó. 5. Bạn Nam đánh số trang Giải tập trang 13 SGK Toán lớp tập 1: Số phần tử tập hợp, Tập hợp A Tóm tắt lý thuyết Số phần tử tập hợp, Tập hợp Một tập hơp có phần tử,có nhiều phần tử, có vô số phần tử, phần tử Tập hợp phần tử gọi tập rỗng kí hiệu Φ Nếu phần tử tập hợp A thuộc tập hợp B tập hợp A gọi tập hợp tập hợp B Kí hiệu: A ⊂ B hay B ⊃ A đọc là: A tập hợp tập hợp B A chứa B B chứa A B Giải tập sách giáo khoa trang 13 Toán Đại số lớp tập Bài (Trang 13 SGK Toán Đại số tập 1) Mỗi tập hợp sau có phần tử ? a) Tập hợp A số tự nhiên x mà x – = 12 b) Tập hợp B số tự nhiên x mà x + = c) Tập hợp C số tự nhiên x mà x = d) Tập hợp D số tự nhiên x mà x = Hướng dẫn giải 1: a) x – = 12 x = 12 + = 20 Vậy A = {20} b) x + = x = – = Vậy B = {0} c) Với số tự nhiên x ta có x = Vậy C = N d) Vì số tự nhiên x ta có x = nên số x để x = Vậy D = Φ Bài (Trang 13 SGK Toán Đại số tập 1) Viết tập hợp sau cho biết tập hợp có phần tử? a) Tập hợp A số tự nhiên không vượt 20 b) Tập hợp B số tự nhiên lớn nhỏ Hướng dẫn giải 2: VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí a) Các số tự nhiên không vượt 20 số tự nhiên bé 20 Do A = {0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20} Như A có 21 phần tử b) Giữa hai số liền số tự nhiên nên B = Φ Bài (Trang 13 SGK Toán Đại số tập 1) Cho A = {0} Có thể nói A tập hợp rỗng hay không? Bài giải: Tập hợp A có phần tử, số Vậy A tập hợp rỗng Bài (Trang 13 SGK Toán Đại số tập 1) Viết tập hợp A số tự nhiên nhỏ 10, tập hợp B số tự nhiên nhỏ 5, dùng kí hiệu ⊂ để thể quan hệ hai tập hợp Giải bài: A = {0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9}; B = {0; 1; 2; 3; 4} B ⊂ A Bài (Trang 13 SGK Toán Đại số tập 1) Cho tập hợp A = {15; 24} Điền kí hiệu ∈, ⊂ = vào ô trống cho a) 15 …A; b) {15}…A; c) {15; 24}…A Giải bài: a) 15 ∈ A b) {15} phần tử mà tập hợp gồm phần
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải bài tập trang 171 SGK Sinh lớp 8: Hoạt động thần kinh cấp cao ở người, Giải bài tập trang 171 SGK Sinh lớp 8: Hoạt động thần kinh cấp cao ở người, Giải bài tập trang 171 SGK Sinh lớp 8: Hoạt động thần kinh cấp cao ở người

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay