Giải bài tập trang 81 SGK Toán 1: Phép cộng trong phạm vi 10

2 190 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 12:02

Thø ba ngµy 02 th¸ng 12 n¨m 2008 To¸n 9 - 3 + 2 = 5 + 4 - 6 = 8 3 Thø ba ngµy 02 th¸ng 12 n¨m 2008 To¸n phÐp céng trong ph¹m vi 10 9 + 1 = 8 + 2 = 10 7 + 3 = 10 6 + 4 = 10 5 + 5 = 10 1 + 9 = 10 2 + 8 = 10 3 + 7 = 10 4 + 6 = 10 5 + 5 = 10 10 Thø ba ngµy 02 th¸ng 12 n¨m 2008 To¸n phÐp céng trong ph¹m vi 10 9 + 1 = 10 8 + 2 = 10 7 + 3 = 10 6 + 4 = 10 5 + 5 = 10 4 + 6 = 10 3 + 7 = 10 2 + 8 = 10 1 + 9 = 10 Thø ba ngµy 02 th¸ng 12 n¨m 2008 To¸n phÐp céng trong ph¹m vi 10 9 + 1 = 8 + = + 3 = 6 + 4 = + = 4 + = 3 + 7 = 2 + = + 9 = 2 7 5 5 6 8 1 1. TÝnh : 1 + 9 2 + 8 3 + 7 4 + 6 5 + 5 a) 10 10 10 10 10 b) 4 + 6 = 6 + 4 = 6 4 =– 2 + 8 = 8 + 2 = 8 2 =– 10 10 2 10 10 6 Thø ba ngµy 02 th¸ng 12 n¨m 2008 To¸n phÐp céng trong ph¹m vi 10 9 + 1 = 8 + 2 = 7 + 3 = 6 + 4 = 5 + 5 = 4 + 5 = 3 + 7 = 2 + 8 = 1 + 9 = 2. ? 7 Sè + 3 = 10 4 + = 9 + 5 = 10 10 + = 10 8 - = 1 9 - = 2 + 1 = 10 3 + = 7 + 3 5 5 0 7 7 9 7 7 5 5 0 7 7 9 7 3. ViÕt phÐp tÝnh thÝch hîp : Thø ba ngµy 02 th¸ng 12 n¨m 2008 To¸n phÐp céng trong ph¹m vi 10 9 + 1 = 8 + 2 = 7 + 3 = 6 + 4 = 5 + 5 = 4 + 5 = 3 + 7 = 2 + 8 = 1 + 9 = 3. ViÕt phÐp tÝnh thÝch hîp : 55 + = 10 73 + = 10 37 + = 10 Thø ba ngµy 02 th¸ng 12 n¨m 2008 To¸n phÐp céng trong ph¹m vi 10 9 + 1 = 8 + 2 = 7 + 3 = 6 + 4 = 5 + 5 = 4 + 5 = 3 + 7 = 2 + 8 = 1 + 9 = 3. ViÕt phÐp tÝnh thÝch hîp : Thø ba ngµy 02 th¸ng 12 n¨m 2008 To¸n phÐp céng trong ph¹m vi 10 9 + 1 = 8 + 2 = 7 + 3 = 6 + 4 = 5 + 5 = 4 + 5 = 3 + 7 = 2 + 8 = 1 + 9 = 4. ? Sè 3 + 5 + 0 - 4 - 2 + 4 + 1 + 3 8 8 4 2 6 7 10 Giải tập trang 81 SGK Toán 1: Phép cộng phạm vi 10 Chương Phép cộng phạm vi 10 – Hướng dẫn giải tập 1, 2, trang 81 SGK Toán lớp Bài 1: (Hướng dẫn giải tập số SGK) Tính: b) 1+9= 2+8= 3+7= 4+6= 9+1= 8+2= 7+3= 6+4= 9–1= 8–2= 7–3= 6–3= Hướng dẫn giải a Kết 10 b Kết 10 c Kết 10 d Kết 10 đ Kết 10 e Kết 10 b) + = 10 + = 10 + = 10 + = 10 + = 10 + = 10 + = 10 + = 10 9–1=8 8–2=6 7–3=4 6–3=3 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Bài 2: (Hướng dẫn giải tập số SGK) Hướng dẫn giải Điền từ trái sang phải: Viết số hình vuông thứ Viết số vào hình tam giác thứ Viết số vào hình tròn thứ Viết số vào hình vuông thứ Viết số vào hình tam giác thứ Viết số vào hình tròn thứ Viết số 10 vào hình cuối Bài 3: (Hướng dẫn giải tập số SGK) Viết phép tính thích hợp: Hướng dẫn giải Phép tính thích hợp là: + = 10 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí M¤N TO¸N LíP 1 Gi¸o viªn: Ng« thÞ hång thanh Tr­êng tiÓu häc Phó L©m 2 KiÓm tra bµI cò 8 =+ 1 4 =+ 5 9 =- 0 9 =- 3 9 9 9 6 1. §iÒn sè vµo To¸n : PhÐp céng trong ph¹m vi 10 9 1 10 9 + 1 = 10 1 + 9 = 10 PhÐp céng trong ph¹m vi 10 8 2 10 8 + 2 = 10 2 + 8 = 10 PhÐp céng trong ph¹m vi 10 7 3 7 + 3 = 10 3 + 7 = 10 PhÐp céng trong ph¹m vi 10 6 + 4 = 10 4 + 6 = 10 PhÐp céng trong ph¹m vi 10 5 + 5 = 10 PhÐp céng trong ph¹m vi 10 9 + 1 = 10 8 + 2 = 10 1 + = 109 2 + 8 = 10 7 + 3 = 10 6 + 4 = 10 3 + = 107 4 + 6 = 10 5 + 5 = 10
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải bài tập trang 81 SGK Toán 1: Phép cộng trong phạm vi 10, Giải bài tập trang 81 SGK Toán 1: Phép cộng trong phạm vi 10, Giải bài tập trang 81 SGK Toán 1: Phép cộng trong phạm vi 10

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay