Vấn đề chất lượng lao động của đội ngũ giảng viên lý luận chính trị trong các trường đại học khu vực hà nội

93 156 0
  • Loading ...
1/93 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 11:57

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN DƯƠNG THỊ THU HIỀN VẤN ĐỀ CHẤT LƯỢNG LAO ĐỘNG CỦA ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ TRONG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHU VỰC HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Triết học HÀ NỘI - 2016 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN DƯƠNG THỊ THU HIỀN VẤN ĐỀ CHẤT LƯỢNG LAO ĐỘNG CỦA ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ TRONG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHU VỰC HÀ NỘI Luận văn Thạc sĩ Chuyên ngành: Triết học Mã số: 60220301 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Anh Tuấn HÀ NỘI - 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu khoa học riêng Các số liệu, tư liệu sử dụng luận văn trung thực, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng Tác giả luận văn Dương Thị Thu Hiền MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƯƠNG CHẤT LƯỢNG LAO ĐỘNG VÀ VIỆC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG LAO ĐỘNG CỦA ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ 11 1.1 Chất lượng lao động đội ngũ giảng viên lý luận trị - số vấn đề lý luận 11 1.1.1 Khái niệm đội ngũ giảng viên lý luận trị 11 1.1.2 Về chất lượng lao động đội ngũ giảng viên lý luận trị 21 1.2 Tầm quan trọng yếu tố ảnh hưởng đến việc nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên lý luận trị 29 1.2.1 Tầm quan trọng việc nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên lý luận trị ……………………………………………………………………… 29 1.2.2 Những yếu tố ảnh hưởng đến việc nâng cao chất lượng lao động đội ngũ giảng viên lý luận trị 34 Kết luận chương 37 CHƯƠNG CHẤT LƯỢNG LAO ĐỘNG CỦA ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ TRONG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHU VỰC HÀ NỘI: THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐẶT RA 39 2.1 Thực trạng chất lượng lao động đội ngũ giảng viên lý luận trị trường đại học khu vực Hà Nội 39 2.1.1 Về cấu 39 2.1.2 Năng lực chuyên môn 43 2.1.3 Lập trường trị tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống 48 2.2 Những vấn đề đặt từ thực trạng chất lượng lao động đội ngũ giảng viên lý luận trị trường đại học khu vực Hà Nội 51 2.2.1 Vấn đề đặt từ yếu tố tác động đến trình độ, lực đội ngũ giảng viên lý luận trị trường đại học khu vực Hà Nội trước yêu cầu hội nhập quốc tế 51 2.2.2 Xu hướng xem nhẹ nghiên cứu khoa học đội ngũ giảng viên lý luận trị trường đại học khu vực Hà Nội 54 2.2.3 Cơ chế kiểm tra, giám sát, đánh giá đội ngũ giảng viên lý luận trị nhiều hạn chế bất cập 56 Kết luận chương 57 CHƯƠNG QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG LAO ĐỘNG ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ TRONG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHU VỰC HÀ NỘI 59 3.1 Những quan điểm nâng cao chất lượng lao động đội ngũ giảng viên lý luận trị trường đại học khu vực Hà Nội 59 3.1.1 Nâng cao chất lượng lao động đội ngũ giảng viên lý luận trị phải gắn với nhiệm vụ xây dựng kinh tế - trị - văn hóa – xã hội đất nước thủ đô Hà Nội phát triển vững mạnh 59 3.1.2 Nâng cao chất lượng lao động đội ngũ giảng viên lý luận trị trường đại học khu vực Hà Nội phải gắn liền với yêu cầu chuẩn hóa để hội nhập phát triển 60 3.1.3 Nâng cao chất lượng lao động đội ngũ giảng viên lý luận trị trường đại học khu vực Hà Nội phải sở hình thành ý thức lao động tích cực giảng viên 64 3.2 Những giải pháp chủ yếu nâng cao chất lượng lao động đội ngũ giảng viên lý luận trị trường đại học khu vực Hà Nội 66 3.2.1 Phát huy vai trò lãnh đạo Đảng, quản lý Nhà nước trách nhiệm trường đại học chất lượng lao động đội ngũ giảng viên lý luận trị 66 3.2.2 Tăng cường đại hóa giáo dục nhằm nâng cao chất lượng lao động đội ngũ giảng viên lý luận trị trường đại học khu vực Hà Nội đại hóa giáo dục 68 3.2.3 Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên lý luận trị tạo chuyển biến đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp 71 3.2.4 Đổi sách tuyển dụng, bồi dưỡng, đảm bảo đãi ngộ xứng đáng đội ngũ giảng viên lý luận trị trường đại học khu vực Hà Nội74 3.2.5 Coi trọng công tác quản lý, kiểm định chất lượng lao động đội ngũ giảng viên lý luận trị trường đại học khu vực Hà Nội 76 Kết luận chương 78 KẾT LUẬN 80 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 82 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CĐ : Cao đẳng CNH : Công nghiệp hóa CNXH : Chủ nghĩa xã hội ĐH : Đại học GDĐH : Giáo dục đại học HĐH : Hiện đại hóa LLCT : Lý luận trị MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Con người có vai trò vị trí quan trọng phát triển quốc gia Con người vị trí trung tâm, động lực thúc đẩy, yếu tố chi phối đến hoạt động xã hội Trong chiến lược phát triển người, Đảng ta khẳng định: Phát triển giáo dục đào tạo với phát triển khoa học - công nghệ quốc sách hàng đầu, giáo dục đào tạo, đặc biệt giáo dục bậc cao (ĐH, CĐ) chìa khóa mở cửa tiến tới tương lai; đầu tư cho giáo dục đào tạo đầu tư cho phát triển Trong xu hội nhập phát triển giới, tụt hậu trí tuệ điều đáng sợ Với tư cách nôi đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, GDĐH Việt Nam, môn học giáo dục lý luận trị có trọng trách to lớn trình tạo lập, phát triển tiềm lực trí tuệ cho dân tộc Con đường lên Chủ nghĩa xã hội nước ta gặp nhiều chông gai thử thách, định thành công, hoàn cảnh Đảng ta xác định vấn đề công đổi phải kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội tảng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đặt người vào vị trí vừa mục tiêu, vừa động lực trình đổi phát triển đất nước Kiên định đường mục tiêu lựa chọn, vấn đề củng cố tảng tư tưởng xã hội vững vàng đặt cấp thiết hết, có việc giáo dục hệ trẻ nhận thức đắn chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, CNXH… Để từ hoạt động thực tiễn có ý thức trách nhiệm xã hội đất nước Đó không yêu cầu mà nghĩa vụ công dân Chính vậy, từ năm mươi năm nay, chương trình giáo dục ĐH, CĐ có khối kiến thức thuộc môn khoa học xã hội nhân văn, khối kiến thức lý luận trị Các môn học thuộc khối kiến thức cung cấp cho người học kiến thức tự nhiên, xã hội tư tảng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, từ hình thành trang bị cho người học kỹ để giải xử lý vấn đề hoạt động thực tiễn cách đắn, khoa học, có hiệu cao Với tính chất quan trọng, với nội dung khoa học vừa mang tính lý luận, thực tiễn sâu sắc, yêu cầu đòi hỏi chất lượng đội ngũ truyền tải nội dung kiến thức môn lý luận trị đến người học yêu cầu trách nhiệm cao người hoạt động nghiệp giáo dục đào tạo Đặc biệt đặt trách nhiệm suy nghĩ hiệu công việc chất lượng giảng dạy nghiên cứu khoa học, định hướng cho người học đội ngũ giảng viên môn lý luận trị theo hướng chuẩn hóa, nâng cao chất lượng, bảo đảm đủ số lượng, đồng cấu, nâng cao lĩnh trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, lương tâm nghề nghiệp, trình độ chuyên môn, lực giảng dạy Vấn đề chất lượng lao động đội ngũ giảng viên LLCT điều kiện đảm bảo cho tồn tại, phát triển bền vững sở đào tạo đại học Việt Nam hội nhập phát triển, đáp ứng kỳ vọng xã hội, cách tân từ chủ thể giáo dục, từ chương trình, phương pháp, cách thức truyền đạt để hướng tới mục đích cao cải biến nguồn nhân lực đào tạo Quan tâm đến vấn đề chất lượng lao động đội ngũ giảng viên LLCT chăm lo cho nghiệp đào tạo nguồn lực trí tuệ dân tộc Thủ đô Hà Nội không trung tâm văn hóa, trị, xã hội nước, nơi có tốc độ phát triển mạnh mẽ hoạt động giáo dục Đáng ý giáo dục ĐH, CĐ Hà Nội nơi tập trung nhiều trường ĐH nước, nơi có đội ngũ giảng viên chiếm số lượng đông Chính vậy, vấn đề chất lượng lao động đội ngũ giảng viên có ảnh hưởng to lớn đến chất lượng đào tạo sinh viên Trên sở vấn đề có ý nghĩa mặt lý luận thực tiễn, lựa chọn Vấn đề chất lượng lao động đội ngũ giảng viên lý luận trị trường đại học khu vực Hà Nội làm đề tài nghiên cứu luận văn thạc sĩ Triết học Tình hình nghiên cứu Trước đổi phát triển giáo dục ĐH Việt Nam, vai trò đội ngũ giảng viên, có đội ngũ giảng viên LLCT xã hội ngày nâng cao, mối quan tâm đến chất lượng lao động đội ngũ giảng viên LLCT trở nên có sức thu hút mạnh mẽ nhiều chủ thể khác Đào tạo xây dựng đội ngũ giảng viên nói chung, có việc trọng nâng cao chất lượng đội ngũ nói riêng vấn đề nhà nghiên cứu quan tâm tiếp cận nhiều góc độ khác Những năm qua, có nhiều công trình nghiên cứu vấn đề này, phân loại nhóm nghiên cứu liên quan sau: Thứ nhất, công trình nghiên cứu lý luận trị: “Bản chất cách mạng khoa học chủ nghĩa Mác - Lênin” [7]1; “Dân chủ nghiên cứu khoa học xã hội - nhân văn – Một số vấn đề lý luận thực tiễn” [8] Trong công trình nghiên cứu này, sở tổng kết trình đổi Việt Nam với thành tựu, hạn chế, thời cơ, thách thức, tác giả tập trung làm rõ vấn đề lý luận CNXH, đường lên CNXH, nghiên cứu giải vấn đề lý luận, gắn lý luận với tổng kết thực tiễn, đưa kết luận khoa học cách cụ thể Từ trang trở đi, số thứ [ ] số thứ tự danh mục tài liệu tham khảo, số thứ số trang Như vậy, nhu cầu nội giáo dục, cân đối giảng viên LLCT có trình độ cao trường ĐH đặt yêu cầu tạo chuyển biến công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên LLCT trường ĐH nước ta nói chung, trường ĐH khu vực Hà Nội nói riêng Trước hết, cần xác định mục tiêu công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên LLCT phải phù hợp với yêu cầu thực tiễn Đây quan điểm định hướng công tác phát triển đội ngũ giảng viên LLCT nước ta với việc đặt yêu cầu chuyên môn, lực, tính mực thước khoa học sư phạm, đạo đức nghề nghiệp làm sở để đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ giảng viên LLCT trở thành mẫu mực đạo đức chuyên môn Trong bối cảnh nay, chức đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao với yêu cầu chuẩn hóa trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lực, phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp, tác phong, lối sống đội ngũ giảng viên LLCT cần quan tâm trọng Chính vậy, cần thiết phải định hướng xây dựng đội ngũ giảng viên LLCT đồng chất lượng, đáp ứng yêu cầu chuyên môn nghề nghiệp Giá trị thước đo giảng viên LLCT biểu trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp Bất kỳ hạn chế yếu tố vừa nêu ảnh hưởng đến chất lượng lao động đội ngũ giảng viên LLCT, tác động trực tiếp đến người học Mục tiêu phương hướng để đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên LLCT tạo chuyển biến thay đổi giảng viên kiến thức, kỹ năng, thái độ, phương pháp, hướng tới xây dựng đội ngũ giảng viên LLCT có chất lượng chuẩn mực Đặc biệt, cần quan tâm trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên trẻ giảng dạy môn LLCT trường ĐH 72 khu vực Hà Nội Công tác giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên trẻ cần coi nhiệm vụ biện pháp để nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên LLCT nói chung Thứ hai, cần phải đổi nội dung chương trình, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên LLCT trường ĐH thủ đô Hà Nội Bên cạnh ưu điểm, mặt tích cực đội ngũ giảng viên LLCT trường ĐH khu vực Hà Nội làm việc sở giáo dục đào tạo uy tín đất nước, phủ nhận hạn chế, thiếu hụt nghiệp vụ sư phạm, lực sáng tạo, ngoại ngữ, tin học tồn số giảng viên LLCT Do đó, cần khắc phục có điều chỉnh nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên LLCT theo hướng phát triển toàn diện, đồng bộ, hài hòa Trong giai đoạn nay, đội ngũ giảng viên LLCT trường ĐH Hà Nội cần phải nâng cao trình độ ngoại ngữ để hội nhập vào xu phát triển thời đại Việc cập nhật nâng cao trình độ ngoại ngữ chìa khóa để giảng viên học tập, nghiên cứu, trao đổi tài liệu học thuật theo hướng mở rộng, đa chiều, không phạm vi quốc gia, mà mở rộng khu vực giới Qua đó, tích lũy bổ sung tri thức tiến nhân loại để phục vụ hiệu cho công tác nghiên cứu khoa học, giảng dạy, tạo giảng có chất lượng cao, nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng lao động Các trường ĐH cần tạo điều kiện hội tốt để thúc đẩy bước chuyển biến chất lượng lao động chuyên môn, nghiệp vụ nhằm hình thành lực đội ngũ giảng viên trẻ giảng dạy môn LLCT Do đó, giảng viên cần phải hình thành thói quen tự học, nghiên cứu khoa học, làm mới, làm giàu tri thức 73 Bộ Giáo dục Đào tạo cần phải đưa phương thức đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên LLCT theo nhiều loại hình: tập huấn thường xuyên, định kỳ hàng năm; Hội thảo chuyên đề chuyên sâu mở rộng; Bồi dưỡng ngắn hạn dài hạn; Đào tạo nước quốc tế; Thường xuyên gắn trình đào tạo với bồi dưỡng, tạo thành thể thống chặt chẽ Các sở giáo dục đại học cần trọng bồi dưỡng phương pháp giảng dạy, lực nghiên cứu đội ngũ giảng viên LLCT Cần đưa chủ trương, sách, chế tạo môi trường thuận lợi với sách đãi ngộ thỏa đáng để thu hút nhân tài, trí thức, giảng viên giỏi tâm huyết, nhà nghiên cứu khoa học LLCT giảng dạy sở đào tạọ, nhằm tạo môi trường thuận lợi để giảng viên, đặc biệt giảng viên trẻ có hội trao đổi, học hỏi kinh nghiệm chuyên môn, hình thành chuyên gia đầu ngành lĩnh vực nghiên cứu LLCT 3.2.4 Đổi sách tuyển dụng, bồi dưỡng, đảm bảo đãi ngộ xứng đáng đội ngũ giảng viên lý luận trị trường đại học khu vực Hà Nội Việc tạo chế, sách tuyển dụng, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên LLCT thể tôn vinh, trọng dụng giá trị đích thực sáng tạo khoa học, tảng để nuôi dưỡng tinh thần, niềm đam mê, nhiệt huyết cho giảng viên LLCT, biện pháp nhằm nâng cao chất lượng lao động đội ngũ giảng viên LLCT trường ĐH khu vực Hà Nội Cần có sách ưu tiên, đãi ngộ đội ngũ giảng viên LLCT phải xuất phát từ việc nhận thức đắn vai trò đội ngũ trí thức giáo dục đại học nói chung, có đội ngũ giảng viên LLCT nói riêng, họ “có khả tạo giá trị to lớn, nguồn tài nguyên vô giá bất tận đất nước, nhân tố có ý nghĩa định mức tăng trưởng 74 cao, đưa đất nước nhanh chóng thoát khỏi tình trạng nghèo nàn, lạc hậu” [13, tr.329] Chính vậy, cần xóa bỏ tình trạng bình quân chủ nghĩa sách trọng dụng, đãi ngộ, tôn vinh đội ngũ giảng viên, để nâng cao chất lượng lao động đội ngũ Trong sách đãi ngộ, trọng dụng giảng viên LLCT, tiền lương vấn đề cần lưu ý quan tâm, cho tương xứng với khối lượng lao động đặc thù đội ngũ giảng viên LLCT Đây nhân tố ảnh hưởng trực tiếp đến việc lựa chọn nghề nghiệp, hài lòng công việc, hay việc lựa chọn thuyên chuyển sang lĩnh vực công tác khác đội ngũ giảng viên LLCT Tiền lương phận chủ yếu thu nhập biểu giá trị lợi ích kinh tế thỏa đáng người tham gia trực tiếp vào trình lao động giảng dạy Do vậy, yếu tố cần quan tâm khai thác sử dụng đòn bảy thúc đẩy, kích thích lao động đội ngũ giảng viên LLCT Trên thực tế, chế độ sách tiền lương đội ngũ giảng viên LLCT trường ĐH khu vực Hà Nội nhiều bất ổn Thực tế cho thấy, với mức lương chi trả giảng viên so với mức sống, sinh hoạt học tập thủ đô Hà Nội hạn hẹp Gần đây, phụ cấp thâm niên, phụ cấp cho giảng viên có học hàm, học vị tiến sĩ, phó giáo sư, giáo sư triển khai góp phần tăng thêm thu nhập cho đội ngũ giảng viên LLCT, đời sống giảng viên LLCT cải thiện trước Tuy nhiên, so với ngành kinh tế khác, đặc biệt so với giá trị lao động thực tế giảng viên LLCT, tính đặc thù hoạt động lao động sách tiền lương cho đội ngũ giảng viên lý luận trường ĐH nói chung, trường ĐH Hà Nội nói riêng nhiều bất cập Vì thế, chưa trở thành động lực mạnh mẽ để giảng viên nhiệt tình tâm huyết với nghề nghiệp Những lo âu, suy nghĩ trước vấn đề trang trải cho sống cá nhân 75 gia đình họ chi phối hoạt động khác Do đó, cần phải có biện pháp thỏa đáng để đổi tư duy, cải cách chế độ tiền lương, chế độ đãi ngộ đội ngũ giảng viên LLCT cho phù hợp với giá trị lao động họ Cần có yêu cầu định rõ tiêu chuẩn đo mức độ thực hiện, hiệu công việc giảng viên, sở cần hướng tới việc trả lương phụ cấp theo lực; Theo mức độ cống hiến đóng góp; Theo chất lượng lao động giảng viên Bên cạnh chế độ tiền lương, sách đãi ngộ, công tác thi đua khen thưởng yếu tố kích thích lao động giảng viên LLCT Cần có khen thưởng, khích lệ, động viên kịp thời giảng viên hăng say nghiên cứu khoa học, tích cực giảng dạy, có phương pháp cải tiến giảng dạy, có đóng góp to lớn cho nghiệp giáo dục đào tạo nhà trường đất nước Bên cạnh đó, nhà trường cần tạo hội thuận lợi cho việc thăng tiến phát triển nghề nghiệp giảng viên Xây dựng môi trường đoàn kết, nhân văn, nêu cao ý thức giảng dạy, nghiên cứu khoa học, trau dồi phẩm chất đạo đức, lối sống giảng viên Đây biện pháp tác động đến đội ngũ giảng viên LLCT nhằm nâng cao hiệu lao động cách tự giác sáng tạo 3.2.5 Coi trọng công tác quản lý, kiểm định chất lượng lao động đội ngũ giảng viên lý luận trị trường đại học khu vực Hà Nội Bên cạnh lực chuyên môn, khả giảng dạy, nghiên cứu, phương pháp sư phạm, công tác quản lý, kiểm định chất lượng lao động đội ngũ giảng viên LLCT trường ĐH khu vực Hà Nội có vai trò to lớn việc tạo động lực thúc đẩy tính tự giác, tích cực lao động giảng viên Quản lý chất lượng lao động đội ngũ giảng viên LLCT cần đảm bảo dựa sở sau: 76 Thứ nhất, chất lượng lao động đội ngũ giảng viên LLCT phụ thuộc vào yếu tố đầu vào Do đó, Bộ Giáo dục Đào tạo, trường ĐH cần có quản lý theo trình, đặc biệt điều kiện đảm bảo chất lượng lao động đội ngũ giảng viên LLCT Hai là, cần ý đến việc thiết kế chương trình, tài liệu dạy học dựa danh mục chuyên ngành đào tạo phù hợp với chuẩn đầu theo nhu cầu xã hội Chất lượng lao động đội ngũ giảng viên LLCT thỏa mãn đáp ứng nhu cầu thị trường, nhà tuyển dụng, hiệu lao động người học sau tốt nghiệp trường Đây giám sát, đánh giá chất lượng lao động đội ngũ giảng viên LLCT trường ĐH khu vực Hà Nội Ba là, cần xác định rõ ràng mục đích công tác quản lý nhằm tạo dựng nên chất lượng, kỷ luật lao động sở tự giác, trách nhiệm, nghiêm minh, phát huy tính tích cực giảng viên LLCT Cần có đổi mới, nâng cao hiệu công tác quản lý chất lượng lao động đội ngũ giảng viên LLCT tập trung vào hai vấn đề sau: Một là, tổ chức giao nhiệm vụ, theo dõi trình thực nhiệm vụ, có tổng kết đánh giá kết thực nhiệm vụ theo hướng khách quan, dân chủ, công Cần đẩy mạnh công tác phát đấu tranh với tượng tiêu cực làm ảnh hưởng đến kết lao động giảng viên, góp phần tạo môi trường hoạt động lành mạnh Hai là, vấn đề đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng hợp lý yêu cầu thực tiễn với thực trạng đội ngũ giảng viên LLCT, hạn chế tình trạng hẫng hụt đội ngũ giảng viên LLCT có trình độ, cần có sách đãi ngộ, khuyến khích theo cống hiến giảng viên LLCT Để xác định giá trị lao động, góp phần tích cực vào động phấn đấu giảng viên vấn đề kiểm định chất lượng lao động đội ngũ 77 giảng viên LLCT coi biện pháp khâu then chốt việc nâng cao chất lượng lao động đội ngũ Quá trình kiểm định chất lượng lao động đội ngũ giảng viên LLCT đo lường mức độ đáp ứng mục tiêu giáo dục giảng viên Do đó, cần tiến hành dựa theo biện pháp sau: - Bộ Giáo dục Đào tạo nên ban hành quy định chuẩn chất lượng lao động đội ngũ giảng viên LLCT, đội ngũ giảng viên LLCT trường ĐH khu vực Hà Nội, kết đánh giá cần phải lượng hóa số hay thứ hạng để phản ánh xác chất lượng lao động đội ngũ giảng viên LLCT - Các trường ĐH cần có trách nhiệm xây dựng, thực kế hoạch đảm bảo chất lượng; đăng ký kiểm định theo định kỳ; tự đánh giá, công khai điều kiện bảo đảm chất lượng kết kiểm định chất lượng - Các trường ĐH cần có kênh tham khảo, hội đồng cố vấn, đánh giá kiểm định chất lượng lao động đội ngũ giảng viên LLCT để nâng cao chất lượng hiệu lao động đội ngũ giảng viên Kết luận chương Chất lượng lao động đội ngũ giảng viên LLCT trường ĐH Hà Nội vấn đề có ý nghĩa định đến chất lượng giáo dục đào tạo trường ĐH khu vực Hà Nội Vấn đề nâng cao chất lượng lao động đội ngũ giảng viên LLCT trường ĐH khu vực Hà Nội cần phải coi trọng đánh giá mức tinh thần khoa học cách mạng Vấn đề chất lượng lao động đội ngũ giảng viên LLCT trường ĐH khu vực Hà Nội thực chất việc giữ vững lĩnh trị, lập trường tư tưởng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lực lao động, phẩm chất trị, đạo đức nghề nghiệp, để từ giảng viên 78 LLCT đem tài năng, nhiệt huyết, phục vụ tích cực cho nghiệp giáo dục đào tạo đất nước Đảng, Nhà nước, Bộ giáo dục Đào tạo cần quan tâm đảm bảo định hướng đưa chủ trương, sách, chế tổ chức, quản lý, kiểm tra giám sát chất lượng lao động đội ngũ giảng viên LLCT Cần có biện pháp giải mang tính đồng bộ, tổng hợp nhằm khuyến khích giảng viên LLCT nâng cao nhiệt huyết trách nhiệm giảng dạy, cống hiến, phát triển tính sáng tạo nghiệp “trồng người” 79 KẾT LUẬN Ở Việt Nam trình đổi mới, mở cửa hội nhập đòi hỏi phát huy tổng hợp nguồn lực, đặc biệt nguồn lực trí tuệ chất lượng lao động đội ngũ giảng viên, có đội ngũ giảng viên LLCT trường ĐH khu vực Hà Nội Đây vấn đề có ý nghĩa không mặt lý luận, mà phương diện thực tiễn sâu sắc Lao động đội ngũ giảng viên LLCT lao động nghề nghiệp chuyên môn mang tính chất khoa học sư phạm bậc cao, trình truyền thụ học vấn đào tạo hướng nghiệp, trình giáo dục nhân cách, lý tưởng, mục đích, khát vọng sống, cống hiến phấn đấu cho sinh viên - hệ trẻ đất nước Ở đó, giảng dạy NCKH gắn bó chặt chẽ với đảm bảo lao động trí tuệ, sáng tạo mang hàm lượng chất xám cao Do đó, đặc trưng xem xét, hoạch định sách nâng cao chất lượng lao động đội ngũ giảng viên LLCT nước ta nói chung, trường ĐH khu vực Hà Nội nói riêng Đội ngũ giảng viên LLCT lực lượng quan trọng tham gia vào trình đào tạo bậc ĐH, góp phần thực đột phá xây dựng nguồn nhân lực, đặc biệt nguồn nhân lực chất lượng cao cho dân tộc, đem tài sáng tạo vào việc xây dựng luận khoa học cho việc hoạch định đường lối, sách Đảng Nhà nước Vấn đề đánh giá chất lượng lao động đội ngũ giảng viên LLCT cần tập trung làm rõ mức độ đáp ứng tiêu chuẩn giảng viên, mức độ hoàn thành nhiệm vụ, kết lao động thực tế, hài lòng chủ thể thụ hưởng thành giáo dục, hiệu lao động đội ngũ giảng viên LLCT tương quan so sánh với điều kiện để đảm bảo 80 Đội ngũ giảng viên LLCT giảng dạy trường ĐH thủ đô Hà Nội người có trí tuệ, tài năng, nhiệt tình, họ tham gia tích cực vào trình sản xuất tri thức, xây dựng nên nguồn nhân lực chất lượng cao đất nước, đáp ứng yêu cầu đòi hỏi xã hội xu phát triển giới Đó vừa trách nhiệm công dân, trách nhiệm người giảng viên, đồng thời lý tưởng sống mà việc đội ngũ giảng viên LLCT nhận thức hành động Do vậy, vấn đề nâng cao chất lượng lao động đội ngũ giảng viên LLCT trường ĐH Hà Nội nói riêng, nước nói chung trở thành vấn đề mang tính tất yếu Nâng cao chất lượng lao động đội ngũ giảng viên lý luận trị trường đại học khu vực Hà Nội trình tổng hợp đòi hỏi công phu trình tổ chức, hoạch định, tìm tòi, thực chế, sách tạo động lực cho lao động sáng tạo, công tác tra, kiểm tra, giám sát việc thực đảm bảo chất lượng lao động đội ngũ giảng viên LLCT Bên cạnh đó, công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, giảng dạy, nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, lối sống với việc hình thành thái độ lao động tự giác, trách nhiệm, tích cực giảng viên cần quan tâm nhấn mạnh xem xét đến vấn đề chất lượng lao động đội ngũ giảng viên LLCT trường ĐH khu vực Hà Nội 81 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Ban Khoa giáo Trung ương, Đề tài nghiên cứu khoa học, mã số KHBĐ2003-20, Rà soát đề xuất hướng sửa đổi, bổ sung số nội dung giáo dục đạo đức công dân, chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh nhà trường cấp học Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương (2003), Hội thảo Khoa học, Thực trạng giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng giảng dạy học tập môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trường ĐH CĐ Ban Tuyên giáo Trung ương, Đề tài nghiên cứu khoa học, Tình hình giảng dạy, học tập môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trường ĐH, CĐ chủ trương, giải pháp cho thời gian tới” Đặng Quốc Bảo, Nguyễn Khắc Hưng (2004), Giáo dục Việt Nam hướng tới tương lai - vấn đề giải pháp, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Hoàng Chí Bảo (1986), Sự hình thành thái độ lao động xã hội chủ nghĩa Việt Nam thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội, Luận án Phó Tiến sĩ Triết học (Bản dịch từ Tiếng Nga), tr 22 Hoàng Chí Bảo (2007), Thái độ trách nhiệm đội ngũ trí thức Việt Nam nghiệp phát triển đất nước, Tài liệu tham khảo, Hà Nội, tr.3 Hoàng Chí Bảo (chủ biên, 2010), Bản chất cách mạng khoa học chủ nghĩa Mác – Lênin, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, tr.7 Hoàng Chí Bảo (2010), Dân chủ nghiên cứu khoa học xã hội – nhân văn - Một số vấn đề lý luận thực tiễn, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 82 Hoàng Chí Bảo (chủ biên, 2010), Văn hóa người Việt Nam đổi hội nhập quốc tế, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 10 Hoàng Chí Bảo (2012), Giá trị bền vững sức sống chủ nghĩa Mác - Lênin chủ nghĩa xã hội khoa học, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 11 Bộ Giáo dục Đào tạo (2010), Giáo trình Đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 12 Trần Xuân Bách (2010), Đánh giá giảng viên đại học theo hướng chuẩn hóa giai đoạn nay, Luận án TS Quản lý giáo dục, Hà Nội 13 Phạm Tất Dong (2001), Định hướng phát triển đội ngũ trí thức Việt Nam công nghiệp hóa, đại hóa, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 14 Đề tài KX 10-09 Phạm Tất Dong làm chủ nhiệm, Đổi quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán giảng dạy nghiên cứu khoa học Mác - Lênin kiến nghị giải pháp 15 Đề tài KX 10-09 Tô Huy Rứa chủ trì (2004): “Đổi nội dung, chương trình đào tạo giảng viên lý luận trị trường ĐH, CĐ” 16 Đảng Cộng sản Việt Nam (1991), Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội, Nxb Sự thật, Hà Nội 17 Đảng Cộng sản Việt Nam (1997), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ hai (khóa VIII), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 18 Đảng Cộng sản Việt Nam (2008), Văn kiện Hội nghị lần thứ bảy, Ban chấp hành Trung ương khóa X, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 19 Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb Chính trị quốc gia – Sự thật, Hà Nội 83 20 Đảng Cộng sản Việt Nam (2013), Nghị số 29 – QĐ/TW Hội nghị Trung ương khóa IX đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo 21 Đại học quốc gia Hà Nội – Khoa sư phạm (2004), Một số vấn đề giáo dục đại học, Nxb Đại học Quốc gia, Hà Nội 22 Phạm Đình Đạt (2001), “Giảng viên với việc nâng cao chất lượng giảng”, Tạp chí khoa học trị 23 Nguyễn Khoa Điềm (2004), “Nâng cao chất lượng, hiệu công tác giáo dục lý luận trị tình hình mới, Tạp chí Thông tin công tác tư tưởng lý luận, số 24 Nguyễn Kim Định (2010), Quản trị chất lượng Quality Management, Nxb Tài chính, Hà Nội, tr 61; tr.64 25 Nguyễn Đắc Hưng (2008), Trí thức Việt Nam tiến thời đại, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, tr.28 26 V.I Lênin (1974), Toàn tập, tập 4, Nxb Tiến bộ, Matxxcova 27 V.L Lisopski A.V Mitriev (1974), Nhân cách sinh viên, Nxb Đại học Tổng hợp Lêningrat 28 V.I Vaxilenco (1975), giới quan khoa học vấn đề lý luận việc xây dựng giới quan khoa học xã hội xã hội chủ nghĩa, Nxb Matxcova 29 C Mác (1973), Tư bản, Tập 1, Quyển 1, Phần 1, Nxb Sự thật, Hà Nội 30 C Mác Ph Ăngghen (1995), Toàn tập, tập 1, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 31 C Mác Ph Ăngghen (2000), Toàn tập, Tập 42, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 32 C Mác Ph Ăngghen (2002), Toàn tập, Tập 20, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 84 33 C Mác Ph Ăngghen (2006), Toàn tập, Tập 46, Phần II, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 34 Hồ Chí Minh (1996), Toàn tập, Tập 8, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 35 Hồ Chí Minh (2000), Toàn tập, tập 1, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 36 Hồ Chí Minh (2000), Toàn tập, tập 5, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 37 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2005), Luật Giáo dục Việt Nam, http://www.moet.gov.vn 38 Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2012), Luật Giáo dục sửa đổi, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, tr 52 – 53 39 Phòng Phát triển người Khu vực Đông Nam Á Thái Bình Dương – Ngân hàng giới (2008), Giáo dục đại học kỹ cho tăng trưởng, Báo cáo số 44428-Vn, tr 36 40 Nguyễn Văn Tài (2013), Phát huy tính tích cực hội nhập đội ngũ cán nước ta nay, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 41 Phạm Văn Thanh (2001), “Xây dựng đội ngũ trí thức khoa học Mác Lênin trường đại học nước ta nay”, Luận án tiến sĩ Triết học 42 Trịnh Ngọc Thạch (2012), Mô hình quản lý đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao Giáo dục đại học Việt Nam, Nxb Đại học Quốc gia, Hà Nội 43 Nguyễn Phú Trọng (1999), “tạo bước chuyến biến học tập lý luận trị cán đảng viên”, Tạp chí Cộng sản, số 11 44 Phạm Ngọc Trung (2011), “Chất lượng giáo dục trường đại học nước ta nay”, Tạp chí Lý luận trị Truyền thông 45 Trung tâm thông tin khoa học (2004), Nhân lực Việt Nam chiến lược kinh tế 2001 – 2010, Nxb Hà Nội 46 Từ điển Tiếng Việt (2004), Nxb Hán Nôm, Hà Nội 85 47 Huỳnh Khái Vinh (2001), Một số vấn đề lối sống, đạo đức, chuẩn giá trị xã hội, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 48 Viện nghiên cứu phát triển giáo dục (2002), Chiến lược phát triển giáo dục kỷ XXI – Kinh nghiệm quốc gia, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 49 Bùi Khắc Việt, Trí thức trẻ sinh viên, Đề tài KX 03 – 09 50 Nghiêm Đình Vỳ - Nguyễn Đắc Hưng (2002), Phát triển giáo dục đào tạo nhân tài, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 51 Website: http://youtube.com/watch/VTV1/Thời học đường/Thực trạng GDĐH 52 Website:http://thanhnien.com.vn/Giaoduc/2005/7/21/116449.tno,20-72015 53 Website: http://www.tin247.com, ngày 09-06-2008 54.Website:http://www.tienphong.vn/tianyon/Index.aspx?ArticleID=27193& channelIID=4 55 Website: http://giaoduc.net.vn/Giao-duc-24h/khung-hoang-giao-duc-daihoc-Viet-Nam-post127629.gd 56 Website: http://huc.edu.vn/chitiet/2241/Viet-Nam-tut-hau-50-nam-so- voi-Thai-Lan-ve-cong-bo-khoa-hoc.html 57 Website: http://dantri.com.vn/giao-duc-khuyen-hoc/hon-50-sinh-vien- khong-hung-thu-hoc-tap-252276.html 58 Website: http://apps.isiknowledge.com 59 Nguyễn Duy Yên (2004), “Đổi giáo dục trước hết phải đổi từ người làm giáo dục”, Tạp chí Khoa giáo, (10) 86
- Xem thêm -

Xem thêm: Vấn đề chất lượng lao động của đội ngũ giảng viên lý luận chính trị trong các trường đại học khu vực hà nội , Vấn đề chất lượng lao động của đội ngũ giảng viên lý luận chính trị trong các trường đại học khu vực hà nội , Vấn đề chất lượng lao động của đội ngũ giảng viên lý luận chính trị trong các trường đại học khu vực hà nội

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay