Sự hài lòng của người lao động với công việc (trường hợp bệnh viện đa khoa huyện krông pắc và bệnh viện đa khoa tỉnh đăk lăk)

112 191 0
  • Loading ...
1/112 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 11:56

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN BÙI THÁI NGUYÊN SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƢỜI LAO ĐỘNG VỚI CÔNG VIỆC (TRƢỜNG HỢP BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN KRÔNG PẮC VÀ BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH ĐĂK LĂK) Chuyên ngành: Tâm lý học Mã số: 60 31 04 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ TÂM LÝ HỌC NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS TS LÊ VĂN HẢO HÀ NỘI - 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng hướng dẫn PGS.TS Lê Văn Hảo - Viện Tâm lý học Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố công trình khác Tác giả luận văn Bùi Thái nguyên LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn cao học xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Thầy (cô) Khoa Tâm lý học - Trƣờng Đại Học Khoa học Xã hội Nhân văn – Đại Học Quốc Gia Hà Nội tạo điều kiện thuận lợi cho suốt trình học tập thực luận văn cao học Tôi xin chân thành cảm ơn PGS.TS Lê Văn Hảo, ngƣời tận tình dành nhiều thời gian quý báu để giúp đỡ, hƣớng dẫn suốt trình tiến hành nghiên cứu đóng góp ý kiến quan trọng giúp đỡ hoàn thành luận văn cao học Qua xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tập thể cán bộ, công nhân viên bệnh viện đa khoa tỉnh Đăk Lăk bệnh viện đa khoa huyện Krông Pắc Đó ngƣời tạo điều kiện hỗ trợ suốt trình tiến hành nghiên cứu thực tiễn, giúp có đƣợc số liệu quý báu để góp phần vào việc hoàn thành luận văn cao học Cuối cùng, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến ngƣời bạn ngƣời thân gia đình tôi, ngƣời ủng hộ mặt tinh thần, giúp hoàn thành luận văn Trong trình nghiên cứu, đề tài nhiều thiếu sót, kính mong nhận đƣợc bổ sung, đóng góp ý kiến quý giá Thầy (cô) giáo để đề tài đƣợc hoàn thiện Một lần nữa, xin trân thành cảm ơn! Hà Nội, 24 tháng 05 năm 2016 Học viên Bùi Thái Nguyên MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT MỞ ĐẦU Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN NGHIÊN CỨU SỰ HÀI LÒNG VỚI CÔNG VIỆC 1.1 Tổng quan nghiên cứu liên quan đến hài lòng với công việc ngƣời lao động hài lòng với công việc nhân viên y tế 1.1.1 Các lý thuyết động tác động đến hài lòng với công việc 1.1.2 Tổng quan công trình nghiên cứu hài lòng với công việc ngƣời lao động 13 1.1.3 Tổng quan công trình nghiên cứu hài lòng công việc nhân viên y tế 15 1.2 Các khái niệm liên quan đề tài 22 1.2.1 Khái niệm ngƣời lao động 22 1.2.1.1 Khái niệm ngƣời lao động chung 22 1.2.1.2 Khái niệm ngƣời lao động làm ngành y tế 22 1.2.2 Khái niệm công việc 23 1.2.3 Khái niệm hài lòng ngƣời lao động với công việc 23 1.2.4 Tính chất đặc thù ngƣời lao động ngành y tế 25 Chƣơng 2: TỔ CHỨC VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 30 2.1 Tổ chức nghiên cứu 30 2.1.1 Vài nét địa bàn khách thể nghiên cứu 30 2.1.2 Tiến trình nghiên cứu 32 2.2 Phƣơng pháp nghiên cứu 33 2.2.1 Phƣơng pháp nghiên cứu tài liệu 33 2.2.3 Phƣơng pháp vấn sâu 33 2.2.4 Phƣơng pháp xử lí số liệu thống kê toán học 34 2.2.5 Phƣơng pháp điều tra bảng hỏi 35 Chƣơng 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 41 3.1 Thực trạng hài lòng bác sỹ, điều dƣỡng nữ hộ sinh với công việc bệnh viện đa khoa huyện Krông Pắc bệnh viện đa khoa tỉnh Đăk Lăk 41 3.3.2 So sánh hài lòng bác sỹ, điều dƣỡng nữ hộ sinh hai bệnh viện 50 3.3.3 So sánh hài lòng bác sỹ, điều dƣỡng nữ hộ sinh nhóm tuổi 55 3.4 Các khía cạnh tác động đến hài lòng với công việc bác sỹ, điều dƣỡng nữ hộ sinh hai bệnh viện 58 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 66 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 70 PHỤ LỤC 75 DANH MỤC CÁC BẢNG Tên bảng STT Trang 1.1 Mô hình hài lòng công việc Herzberg 10 1.2 Mô hình công John Stacey Adam 12 1.3 Mô hình khía cạnh hài lòng Lawler 13 2.1 Đặc điểm khách thể nghiên cứu 31 2.2 Quy ƣớc điểm số cho thang đo hài lòng với công việc 39 2.3 Quy ƣớc điểm số cho thang đo gắn kết với quan 39 2.4 Quy ƣớc khoảng điểm ý nghĩa hài lòng, gắn kết 40 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 Thực trạng mức độ hài lòng bác sỹ, điều dƣỡng nữ hộ sinh Tỉ lệ % bác sỹ, điều dƣỡng nữ hộ sinh lựa chọn mức độ hài lòng Tƣơng quan chéo gắn kết quan với mức độ hài lòng công việc (%) Mối tƣơng quan gắn kết quan mức độ hài lòng chung công việc So sánh hài lòng với công việc nam nữ bác sỹ, điều dƣỡng nữ hộ sinh Sự hài lòng với công việc bác sỹ, điều dƣỡng nữ hộ sinh hai bệnh viện Sự hài lòng với điều kiện làm việc bác sỹ, điều dƣỡng nữ hộ sinh bệnh viện đa khoa huyện Krông Pắc Mối tƣơng quan khía cạnh công việc với hài lòng chung 41-42 44 46 47 49 51 53 58-59 STT 3.9 Tên bảng Kết phân tích hồi quy sử dụng phƣơng pháp Enter 3.10 Kết phân tích mô hình hồi quy b Trang 59-60 64 DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Tên biểu đồ STT 3.1 Sự hài lòng bác sỹ, điều dƣỡng, nữ hộ sinh theo nhóm tuổi Trang 57 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Viết đầy đủ Viết tắt Điểm trung bình ĐTB Độ lệch chuẩn ĐLC Hài Lòng Chung HLC Số thứ tự STT Minnesota satisfaction question MSQ MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Sự hài lòng công việc đề cập đến “suy nghĩ cảm nhận nhân viên kết hợp với môi trƣờng, điều kiện làm việc hay đơn giản cách ngƣời cảm nhận khía cạnh khác công việc họ”[37] Các nghiên cứu giới chứng minh hài lòng nhân viên công việc yếu tố quan trọng có ảnh hƣởng tới chất lƣợng hiệu suất công việc[22, 24, 33, 37] Một số nghiên cứu có mối liên quan chặt chẽ hài lòng công việc nhân viên y tế chất lƣợng dịch vụ chăm sóc sức khỏe Khi nhân viên y tế hài lòng với công việc, chất lƣợng dịch vụ y tế đƣợc nâng lên cách đáng kể [25, 33] Do đó, hài lòng công việc nhân viên y tế đặc biệt quan trọng tính chất công việc liên quan đến tính mạng ngƣời Tuy nhiên, có nhiều phản ánh không tốt nhân viên y tế phong cách phục vụ lẫn trình độ chuyên môn Liệu nguyên nhân có phải nhân viên y tế chƣa hài lòng với công việc mình? Ngày nay, với phát triển kinh tế, xã hội, nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngƣời dân ngày cao Ngƣời dân ngàycàng yêu cầu dịch vụ chăm sóc sức khỏe có chất lƣợng tốt Để đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngƣời dân, phát triển nguồn nhân lực y tế đầy đủ số lƣợng chất lƣợng cần thiết Những nghiên cứu giới hài lòng công việc nhân viên y tế đảm bảo trì đủ nguồn nhân lực nâng cao chất lƣợng dịch vụ y tế sở y tế [23, 40] Tuy vậy, Việt Nam nguồn nhân lực y tế nƣớc ta đứng trƣớc khủng hoảng kép: "Thiếu nhƣng lại thừa.Thiếu đội ngũ bác sĩ giỏi có tay Total Count 23 64 21 109 1.0 23.0 64.0 21.0 109.0 0.9% 21.1% 58.7% 19.3% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 0.9% 21.1% 58.7% 19.3% 100.0% Expected Count % within gắn kết quan % within HLC % of Total Bảng 3.4 Mối tƣơng quan gắn kết quan mức độ hài lòng chung công việc gắn kết quan HLC HLC Pearson Correlation 580 Sig (2-tailed) 000 N gắn kết quan ** Pearson Correlation 109 109 ** 580 Sig (2-tailed) 000 N 109 109 ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) Bảng 3.5 Sự hài lòng với công việc nam nữ bác sỹ, điều dƣỡng nữ hộ sinh Group Statistics Giới tính Phục vụ xã hội Tính sáng tạo Giá trị đạo đức Sự độc lập Giá trị công việc Quyền lực Năng lực sử dụng N Mean Std Deviation Std Error Mean Nam 44 4.3864 57933 08734 Nữ 65 4.5385 58835 07298 Nam 44 3.773 9115 1374 Nữ 65 3.923 7564 0938 Nam 44 4.364 5743 0866 Nữ 65 4.446 6381 0792 Nam 44 3.864 7653 1154 Nữ 65 4.046 8372 1038 Nam 44 4.068 6954 1048 Nữ 65 3.938 7681 0953 Nam 44 3.955 6804 1026 Nữ 65 4.046 6715 0833 Nam 44 4.000 6470 0975 89 Nữ 65 4.169 7196 0893 Nam 44 3.705 7649 1153 Nữ 65 3.800 7746 0961 Chính sách cách thực Nam 44 3.773 8030 1211 quan Nữ 65 3.954 8557 1061 Mối quan hệ cấp với Nam 44 4.000 6820 1028 cấp Nữ 65 3.938 7681 0953 An toàn Nam 44 3.864 7653 1154 Nữ 65 3.985 8002 0993 Nam 44 3.295 1.0248 1545 Nữ 65 3.385 1.0412 1291 Nam 44 3.795 8781 1324 Nữ 65 3.738 1.0198 1265 Nam 44 3.500 7314 1103 Nữ 65 3.585 8271 1026 Nam 44 4.114 7538 1136 Nữ 65 4.185 7478 0927 Nam 44 4.318 5613 0846 Nữ 65 4.246 6854 0850 Nam 44 4.000 7153 1078 Nữ 65 4.138 6818 0846 Nam 44 4.114 5793 0873 Nữ 65 4.108 7930 0984 Nam 44 4.182 7555 1139 Nữ 65 4.200 7542 0935 Nam 44 4.023 7621 1149 Nữ 65 4.077 6916 0858 Nam 44 3.955 6454 0973 Nữ 65 3.969 6840 0848 Địa vị xã hội Tiền công Điều kiện làm việc Thăng tiến Chuyên môn cấp Đồng nghiệp Trách nhiệm Sự công nhận Thành tích Hoạt động HLC 90 Independent Samples Test Levene's Test for Equality of Variances t-test for Equality of Means 95% Confidence Interval of the Mean F Phục vụ Equal variances xã hội assumed 050 Sig .824 Equal variances not assumed Tính sáng Equal variances tạo assumed 3.143 079 Equal variances not assumed Giá trị đạo Equal variances đức assumed 629 429 Equal variances not assumed Sự độc Equal variances lập assumed 006 940 Equal variances not assumed Giá trị Equal variances công việc assumed 200 655 Equal variances not assumed Quyền lực Equal variances assumed 147 702 Equal variances not assumed Năng lực Equal variances sử dụng assumed 2.841 095 Equal variances not assumed Địa vị xã Equal variances hội assumed 101 751 t df Sig (2- Differen Std Error tailed) ce Difference Difference Lower Upper -1.332 107 186 -.15210 11415 -.37840 07420 -1.336 93.410 185 -.15210 11381 -.37809 07390 -.937 107 351 -.1503 1605 -.4686 1679 -.904 80.655 369 -.1503 1664 -.4814 1807 -.689 107 492 -.0825 1197 -.3199 1548 -.703 98.626 483 -.0825 1173 -.3153 1503 -1.156 107 250 -.1825 1580 -.4956 1306 -1.176 97.781 243 -.1825 1552 -.4906 1255 898 107 371 1297 1444 -.1566 4160 916 98.299 362 1297 1417 -.1514 4108 -.695 107 489 -.0916 1318 -.3529 1697 -.693 91.631 490 -.0916 1321 -.3541 1708 -1.254 107 213 -.1692 1350 -.4368 0983 -1.280 98.675 204 -.1692 1322 -.4316 0931 -.634 107 527 -.0955 1505 -.3937 2028 91 Equal variances not assumed Chính Equal variances sách assumed 003 955 -.636 93.234 526 -.0955 1501 -.3935 2026 -1.111 107 269 -.1811 1630 -.5042 1420 -1.125 96.288 263 -.1811 1610 -.5007 1384 429 107 669 0615 1434 -.2228 3459 439 99.335 662 0615 1402 -.2166 3396 -.788 107 432 -.1210 1535 -.4253 1834 -.795 95.180 429 -.1210 1522 -.4231 1811 -.441 107 660 -.0892 2020 -.4896 3113 -.443 93.438 659 -.0892 2014 -.4890 3107 302 107 763 0570 1885 -.3166 4306 311 100.865 756 0570 1831 -.3062 4202 -.549 107 584 -.0846 1542 -.3904 2211 -.562 99.553 575 -.0846 1506 -.3834 2142 -.485 107 629 -.0710 1465 -.3613 2193 -.484 91.954 630 -.0710 1467 -.3623 2203 578 107 565 0720 1246 -.1750 3191 601 103.065 549 0720 1199 -.1658 3099 -1.020 107 310 -.1385 1358 -.4076 1307 -1.010 89.434 315 -.1385 1370 -.4107 1338 cách thực Equal variances not assumed quan Mối quan Equal variances hệ cấp assumed với Equal variances cấp not assumed An toàn Equal variances assumed 1.888 214 172 645 Equal variances not assumed Tiền công Equal variances assumed 002 967 Equal variances not assumed Điều kiện Equal variances làm việc assumed 838 362 Equal variances not assumed Thăng tiến Equal variances assumed 1.163 283 Equal variances not assumed Chuyên Equal variances môn cấp assumed Equal variances 019 890 not assumed Đồng Equal variances nghiệp assumed 821 367 Equal variances not assumed Trách Equal variances nhiệm assumed Equal variances not assumed 114 737 92 Sự công Equal variances nhận assumed 3.266 074 Equal variances not assumed Thành tích Equal variances assumed 007 932 Equal variances not assumed Hoạt động Equal variances assumed 976 325 Equal variances not assumed HLC Equal variances assumed 022 882 Equal variances not assumed 043 107 966 0059 1396 -.2707 2826 045 106.328 964 0059 1315 -.2548 2667 -.123 107 902 -.0182 1473 -.3103 2739 -.123 92.342 902 -.0182 1474 -.3109 2745 -.385 107 701 -.0542 1407 -.3332 2248 -.378 86.289 706 -.0542 1434 -.3392 2308 -.112 107 911 -.0147 1305 -.2735 2441 -.114 95.969 910 -.0147 1291 -.2709 2415 Bảng 3.6 Sự hài lòng công việc bác sỹ, điều dƣỡng nữ hộ sinh hai bệnh viện Group Statistics Mã số Phục vụ xã hội Tính sáng tạo Giá trị đạo đức Sự độc lập Giá trị công việc Quyền lực Năng lực sử dụng Địa vị xã hội N Mean Std Deviation Std Error Mean Bệnh viện tỉnh 52 4.5000 57735 08006 Bệnh viện huyện 57 4.4561 59971 07943 Bệnh viện tỉnh 52 3.885 8081 1121 Bệnh viện huyện 57 3.842 8407 1114 Bệnh viện tỉnh 52 4.365 6577 0912 Bệnh viện huyện 57 4.456 5692 0754 Bệnh viện tỉnh 52 4.000 8165 1132 Bệnh viện huyện 57 3.947 8111 1074 Bệnh viện tỉnh 52 3.981 6713 0931 Bệnh viện huyện 57 4.000 8018 1062 Bệnh viện tỉnh 52 4.135 5950 0825 Bệnh viện huyện 57 3.895 7242 0959 Bệnh viện tỉnh 52 4.173 5848 0811 Bệnh viện huyện 57 4.035 7784 1031 Bệnh viện tỉnh 52 3.731 7699 1068 93 Bệnh viện huyện 57 3.789 7731 1024 Chính sách cách thực Bệnh viện tỉnh 52 3.865 8408 1166 quan Bệnh viện huyện 57 3.895 8385 1111 Mối quan hệ cấp với Bệnh viện tỉnh 52 4.000 6860 0951 cấp Bệnh viện huyện 57 3.930 7760 1028 An toàn Bệnh viện tỉnh 52 3.808 8174 1134 Bệnh viện huyện 57 4.053 7421 0983 Bệnh viện tỉnh 52 3.346 1.1182 1551 Bệnh viện huyện 57 3.351 9541 1264 Bệnh viện tỉnh 52 3.538 1.0187 1413 Bệnh viện huyện 57 3.965 8653 1146 Bệnh viện tỉnh 52 3.538 8736 1211 Bệnh viện huyện 57 3.561 7075 0937 Bệnh viện tỉnh 52 4.192 7420 1029 Bệnh viện huyện 57 4.123 7576 1003 Bệnh viện tỉnh 52 4.308 5437 0754 Bệnh viện huyện 57 4.246 7142 0946 Bệnh viện tỉnh 52 4.135 5950 0825 Bệnh viện huyện 57 4.035 7784 1031 Bệnh viện tỉnh 52 4.154 6969 0966 Bệnh viện huyện 57 4.070 7285 0965 Bệnh viện tỉnh 52 4.212 8245 1143 Bệnh viện huyện 57 4.175 6846 0907 Bệnh viện tỉnh 52 4.077 6816 0945 Bệnh viện huyện 57 4.035 7551 1000 Bệnh viện tỉnh 52 3.923 6522 0904 Bệnh viện huyện 57 4.000 6814 0903 Tiền công Điều kiện làm việc Thăng tiến Chuyên môn cấp Đồng nghiệp Trách nhiệm Sự công nhận Thành tích Hoạt động HLC Independent Samples Test Levene's Test for Equality of Variances t-test for Equality of Means 95% Confidence Interval of the F Phục vụ Equal variances xã hội assumed 141 Sig .708 t df 388 107 94 Sig (2- Mean Std Error tailed) Difference Difference 699 04386 11298 Difference Lower Upper -.18011 26783 Equal variances not assumed Tính sáng Equal variances tạo assumed 218 642 Equal variances not assumed Giá trị Equal variances đạo đức assumed 283 596 Equal variances not assumed Sự độc Equal variances lập assumed 335 564 Equal variances not assumed Giá trị Equal variances công việc assumed 3.201 076 Equal variances not assumed Quyền Equal variances lực assumed 1.503 223 Equal variances not assumed Năng lực Equal variances sử dụng assumed 2.227 139 Equal variances not assumed Địa vị xã Equal variances hội assumed 162 688 Equal variances not assumed Chính Equal variances sách assumed 033 856 389 106.681 698 04386 11278 -.17973 26745 269 107 789 0425 1583 -.2712 3563 269 106.698 788 0425 1580 -.2707 3557 -.772 107 442 -.0908 1175 -.3238 1423 -.767 101.394 445 -.0908 1183 -.3255 1440 337 107 737 0526 1560 -.2567 3620 337 105.955 737 0526 1561 -.2568 3621 -.135 107 893 -.0192 1424 -.3015 2630 -.136 106.244 892 -.0192 1412 -.2992 2607 1.879 107 063 2399 1277 -.0132 4930 1.896 105.882 061 2399 1265 -.0110 4907 1.038 107 301 1380 1329 -.1254 4014 1.052 103.310 295 1380 1312 -.1222 3981 -.397 107 692 -.0587 1480 -.3520 2346 -.397 106.168 692 -.0587 1479 -.3520 2346 -.182 107 856 -.0294 1610 -.3485 2898 -.182 106.032 856 -.0294 1610 -.3486 2899 498 107 619 0702 1408 -.2090 3494 501 106.901 617 0702 1400 -.2075 3478 cách thực Equal variances not assumed quan Mối quan Equal variances hệ cấp assumed với Equal variances cấp not assumed 1.773 186 95 An toàn Equal variances assumed 240 626 Equal variances not assumed Tiền công Equal variances assumed 2.290 133 Equal variances not assumed Điều kiện Equal variances làm việc assumed 5.085 026 Equal variances not assumed Thăng Equal variances tiến assumed 3.296 072 Equal variances not assumed Chuyên Equal variances môn cấp assumed Equal variances 155 694 not assumed Đồng Equal variances nghiệp assumed 2.499 117 Equal variances not assumed Trách Equal variances nhiệm assumed 4.310 040 Equal variances not assumed Sự công Equal variances nhận assumed 125 724 Equal variances not assumed Thành Equal variances tích assumed 812 369 Equal variances not assumed Hoạt Equal variances động assumed 1.474 227 -1.640 107 104 -.2449 1494 -.5411 0512 -1.632 103.328 106 -.2449 1500 -.5425 0526 -.024 107 981 -.0047 1986 -.3984 3890 -.024 100.765 981 -.0047 2000 -.4016 3921 -2.362 107 020 -.4265 1806 -.7844 -.0685 -2.344 100.558 021 -.4265 1819 -.7873 -.0656 -.151 107 880 -.0229 1517 -.3237 2778 -.150 98.257 881 -.0229 1532 -.3269 2810 483 107 630 0695 1439 -.2157 3547 484 106.450 630 0695 1437 -.2154 3544 507 107 613 0621 1225 -.1807 3049 513 103.770 609 0621 1210 -.1778 3020 745 107 458 0995 1337 -.1655 3645 754 103.907 453 0995 1321 -.1623 3614 611 107 542 0837 1368 -.1876 3550 613 106.750 541 0837 1366 -.1871 3544 249 107 803 0361 1447 -.2507 3229 247 99.484 805 0361 1459 -.2534 3256 303 107 763 0418 1383 -.2323 3159 96 Equal variances not assumed HLC Equal variances assumed 180 672 Equal variances not assumed 304 106.990 762 0418 1376 -.2310 3146 -.601 107 549 -.0769 1280 -.3307 1769 -.602 106.745 548 -.0769 1278 -.3302 1764 Bảng 3.7 Sự hài lòng với điều kiện làm việc bác sỹ, điều dƣỡng nữ hộ sinh bệnh viện đa khoa huyện Krông Pắc Statistics Câu 13:Các điều kiện làm N Valid Missing Mean Std Deviation việc (điều hòa, Câu 33:Môi Câu 73:Các ánh sáng, thông trường tự nhiên Câu 53:Sự dễ điều kiện sở Câu 93:Các gió, vv.) xung quanh nơi chịu điều vật chất điều kiện làm công việc làm việc kiện làm việc công việc việc 57 57 57 57 57 0 0 3.7018 3.8070 3.7895 3.5263 3.7719 1.05161 89520 93992 98389 73235 97 Bảng 3.8 Mối tƣơng quan khía cạnh công việc với hài lòng chung Chính sách Phục vụ xã Pearson hội Correlatio Mối cách quan thực hệ cấp Phục Tính Giá trị Sự Giá trị vụ xã sáng đạo độc công Quyề lực sử Địa vị với cấp hội tạo đức lập việc n lực dụng xã hội quan ** 514 541 ** 426 ** 534 ** 501 ** Năng 528 * * 427 ** 480 ** 494 ** n Sig (2- 000 000 000 000 000 000 000 000 000 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 ** tailed) N Tính sáng tạo Pearson Correlatio 541 317 ** 564 ** 623 ** 655 * * 496 ** 578 ** 636 ** 515 ** n Sig (2tailed) N Giá trị đạo Pearson đức Correlatio 000 109 426 ** 109 317 ** 001 000 000 000 000 000 000 000 109 109 109 109 109 109 109 109 303 ** 316 ** 373 * * 272 ** 369 ** 387 ** 241 * n Sig (2tailed) N 000 001 109 109 109 98 001 001 000 004 000 000 012 109 109 109 109 109 109 109 Sự độc lập Pearson Correlatio 534 ** 564 ** 303 ** 525 ** 560 * * 516 ** 480 ** 487 ** 404 ** n Sig (2tailed) N Giá trị công Pearson việc Correlatio 000 000 001 109 109 109 501 ** 623 ** 316 ** 000 000 000 000 000 000 109 109 109 109 109 109 109 ** 525 614 * * 508 ** 550 ** 598 ** 564 ** n Sig (2tailed) N Quyền lực 000 000 001 000 109 109 109 109 000 000 000 000 000 109 109 109 109 109 109 ** Pearson Correlatio 528 ** 655 ** 373 ** 560 ** 614 553 ** 577 ** 660 ** 564 ** n Sig (2tailed) N Năng lực sử dụng 000 000 000 000 000 109 109 109 109 109 ** ** ** ** ** Pearson Correlatio 427 496 272 516 508 109 553 000 000 000 000 109 109 109 109 * * 550 ** 484 ** 482 ** n Sig (2tailed) N Địa vị xã hội 000 000 004 000 000 000 109 109 109 109 109 109 Pearson Correlatio 480 ** 578 ** 369 ** 480 ** 550 ** 577 000 000 000 109 109 109 109 ** * * 550 647 ** 445 ** n Sig (2tailed) N 000 000 000 000 000 000 000 109 109 109 109 109 109 109 99 109 000 000 109 109 Chính sách Pearson cách thực Correlatio n 514 ** 636 ** 387 ** 487 ** 598 ** 660 * * 484 ** 647 ** 613 ** quan Sig (2tailed) N Mối quan hệ Pearson cấp với Correlatio cấp n Sig (2tailed) N An toàn 000 000 000 000 000 000 000 000 109 109 109 109 109 109 109 109 494 ** 515 ** 241 * 404 ** 564 ** 109 109 ** * * 482 ** 445 ** 613 000 000 012 000 000 000 000 000 000 109 109 109 109 109 109 109 109 109 Pearson Correlatio 564 000 469 ** 532 ** 461 ** 623 ** 574 ** 597 109 * * 540 ** 558 ** 651 ** 399 ** n Sig (2tailed) N Tiền công 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 ** ** ** ** ** Pearson Correlatio 381 494 328 366 551 515 * * 378 ** 527 ** 608 ** 434 ** n Sig (2tailed) N 000 000 001 000 000 000 000 000 000 000 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 Điều kiện làm Pearson việc Correlatio 368 ** 474 ** 374 ** 289 ** 557 ** 461 * * 384 ** 436 ** 633 ** 435 ** n Sig (2tailed) N 000 000 000 002 000 000 000 000 000 000 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 100 Thăng tiến Pearson Correlatio 348 ** 533 ** 177 430 ** 518 ** 532 * * 389 ** 571 ** 452 ** 485 ** n Sig (2tailed) N Chuyên môn Pearson cấp Correlatio 000 000 065 000 000 000 000 000 000 000 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 504 ** 457 ** 222 * 374 ** 489 ** 512 * * 291 ** 436 ** 549 ** 535 ** n Sig (2tailed) N Đồng nghiệp 000 000 020 000 000 000 002 000 000 000 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 Pearson Correlatio 439 ** 463 ** 466 ** 392 ** 517 ** 426 * * 524 ** 419 ** 532 ** 559 ** n Sig (2tailed) N Trách nhiệm 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 ** ** ** ** ** Pearson Correlatio 515 587 420 661 668 572 * * 539 ** 574 ** 622 ** 406 ** n Sig (2tailed) N Sự công Pearson nhận Correlatio 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 583 ** 565 ** 405 ** 599 ** 636 ** 578 * * 616 ** 590 ** 614 ** 523 ** n Sig (2tailed) N 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 101 Thành tích Pearson Correlatio 693 ** 583 ** 430 ** 663 ** 554 ** 582 * * 460 ** 433 ** 568 ** 535 ** n Sig (2tailed) N Hoạt động 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 Pearson Correlatio 508 ** 656 ** 475 ** 607 ** 629 ** 612 * * 454 ** 477 ** 551 ** 497 ** n Sig (2tailed) N HLC 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 Pearson Correlatio 543 ** 735 ** 424 ** 599 ** 696 ** 724 * * 610 ** 580 ** 724 ** 643 ** n Sig (2tailed) N 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 Bảng 3.9 Kết phân tích hồi quy sử dụng phƣơng pháp Enter Coefficients a Standardized Unstandardized Coefficients Model B Std Error (Constant) -.108 263 Phục vụ xã hội -.110 068 Tính sáng tạo 187 Giá trị đạo đức Coefficients Beta t Sig -.409 684 -.097 -1.616 110 054 231 3.492 001 -.025 059 -.023 -.419 676 038 054 046 702 485 -.007 060 -.007 -.112 911 Quyền lực 149 066 151 2.264 056 Năng lực sử dụng 042 061 043 682 497 Sự độc lập Giá trị công việc 102 Địa vị xã hội -.067 056 -.077 -1.182 240 -.046 067 -.057 -.681 498 045 057 049 785 434 An toàn 251 062 178 2.422 017 Tiền công 382 044 126 1.862 046 Điều kiện làm việc 435 084 195 3.086 003 Thăng tiến 043 057 051 752 454 Chuyên môn cấp 089 051 100 1.745 085 Đồng nghiệp 260 067 249 3.914 000 Trách nhiệm -.035 072 -.037 -.495 622 Sự công nhận 061 075 066 816 417 Thành tích 105 065 119 1.620 109 Hoạt động -.061 075 -.066 -.823 413 Chính sách cách thực quan Mối quan hệ cấp với cấp Bảng 3.10 Kết phân tích mô hình hồi quy b Model Summary Model R 930 R Square a 864 103 Adjusted R Std Error of the Square Estimate 833 2720
- Xem thêm -

Xem thêm: Sự hài lòng của người lao động với công việc (trường hợp bệnh viện đa khoa huyện krông pắc và bệnh viện đa khoa tỉnh đăk lăk) , Sự hài lòng của người lao động với công việc (trường hợp bệnh viện đa khoa huyện krông pắc và bệnh viện đa khoa tỉnh đăk lăk) , Sự hài lòng của người lao động với công việc (trường hợp bệnh viện đa khoa huyện krông pắc và bệnh viện đa khoa tỉnh đăk lăk)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay