TRẮC NGHIỆM HÓA SINH 1

73 248 0
  • Loading ...
1/73 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 11:55

Tài liệu được soạn thảo trên tinh thần tự học tự phấn đầu.Đây là bộ câu hỏi được thực hiện trên 4 giáo trình Hóa sinh y học 1 của nhiều trường Đại học trên cả nướcVì vậy, đây sẽ là bộ câu hỏi trắc nghiệm hữu ích cho mọi người CHƯƠNG 1: HÓA HỌC GLUCID Câu Danh từ glucid mà ta hay thường dùng là: A Carbohydrat B Saccarid C Lipid D Câu A B Câu Monosaccarid loại: A Đường đơn B Đường đôi C Đường đa D Tất Câu Glucid có vai trò quan trọng trong: A Cấu tạo B Chuyển hóa C Bài tiết D Câu A B Câu Glucid phân bố rộng rãi ở: A Thực vật B Động vật C Vi sinh vật D Câu A B Câu Ở thực vật, glucose tổng hợp qua trình: A Quang hợp B Hô hấp C Bài tiết D Đồng hóa Câu Ở thực vật, glucose dự trữ dạng: A Hóa B Tinh bột C Keo D Phân tử Câu Ở thực vật, thông qua trình quang hợp glucose tổng hợp từ: A CO2 O3 B H2O SO2 Nguyễn Huỳnh Thịnh – ĐH Võ Trường Toản – Facebook: tailieuykhoa2000 Trang C CO2 H2O D N2, CO2 H2O Câu Động vật tổng hợp carbohydrat từ: A Acid amin B Glycerol lipid C Peptid D Câu A B Câu Phần lớn nguồn carbohydrat mà động vật sử dụng từ: A Động vật khác B Thực vật C Vi sinh vật D Tất sai Câu 10 Glucid quan trọng là: A Glucose B Maltose C Lactose D Saccarose Câu 11 Phần lớn carbohydrat từ thức ăn hấp thụ vào máu là: A Galactose B Maltose C Glucose D Saccarose Câu 12 Vai trò glucose: A Tổng hợp ribose deoxyribose B Tổng hợp galactose C Tổng hợp glucoprotein, glucolipd proteoglycan D Tất Câu 13 Glucid glucid đơn giản chúng gọi OSE? A Monosaccarid B Oligosaccarid C Polysaccarid D Tất Câu 14 Loại monosaccarid quan trọng thiên nhiên: A L – glucose B D – glucose C D – manose Nguyễn Huỳnh Thịnh – ĐH Võ Trường Toản – Facebook: tailieuykhoa2000 Trang D D – fructose Câu 15 Loại monosaccarid nguồn nguyên liệu cung cấp lượng cho phần lớn sinh vật: A D – manose B L – glucose C D – glucose D D – fructose Câu 16 Oligosaccarid gồm từ – 10 đơn vị monosaccarid nối lại với nối: A Oresol B Acid C Phối trí D Osid Câu 17 Tính chất vật lý monosaccarid là: A Chất kết tinh trắng B Tan nước C Có vị D Tất Câu 18 Tính chất vật lý monosaccarid, chọn câu SAI: A Chất kết tinh vàng B Tan nước C Có vị D Có ý sai ý Câu 19 Tính chất vật lý monosaccarid, chọn câu SAI: A Chất kết tinh trắng B Không tan nước C Có vị D Có ý sai ý Câu 20 Tính chất vật lý monosaccarid, chọn câu SAI: A Chất kết tinh trắng B Tan nước C Có vị chua D Có ý sai ý Câu 21 Tính chất vật lý monosaccarid, chọn câu SAI: A Chất kết tinh vàng B Không tan nước C Có vị Nguyễn Huỳnh Thịnh – ĐH Võ Trường Toản – Facebook: tailieuykhoa2000 Trang D Có ý sai ý Câu 22 Các dạng đồng phân monosaccarid: A Đồng phân D L B Đồng phân pyranose furanose C Đồng phân epime D Tất Câu 23 Hàm lượng glucose máu người không đổi chiếm: A 0,1% B 1% C 0,01% D 0,001% Câu 24 Bệnh nhân phải tiếp đường (tiêm truyền dung dịch đường vào tĩnh mạch), loại đường nào? A Saccarose B Fructose C Manltose D Glucose Câu 25 Điều khẳng định sau không đúng? A Glucose fructose hai chất đồng phân với B Glucose fructose tác dụng với Cu(OH)2/NaOH C Carbohydrate có tên glucid D Fructose không tham gia phản ứng tráng bạc Câu 26 Phản ứng hóa học sau dùng để chứng minh phân tử glucose có nhiều nhóm -OH? A Glucose tác dụng với Na giải phóng H2 B Glucose tác dụng với Cu(OH)2/NaOH nhiệt độ thường C Glucose tác dụng với Cu(OH)2/NaOH đun nóng D Glucose tác dụng với AgNO3/NH3 Câu 27 Phản ứng hóa học sau dùng để chứng minh phân tử glucose có nhóm chúc –CHO? A Glucose tác dụng với Cu(OH)2/NaOH nhiệt độ thường B Glucose tác dụng với Cu(OH)2/NaOH đun nóng C Glucose tác dụng với AgNO3/NH3 D Cả B va C Câu 28 Carbohydrate X tác dụng với Cu(OH)2/NaOH cho dung dịch màu xanh lam, đun nóng lại tạo kết tủa đỏ gạch X là: Nguyễn Huỳnh Thịnh – ĐH Võ Trường Toản – Facebook: tailieuykhoa2000 Trang A B C D Glucose Saccarose Maltose Tất Câu 29 Trong phát biểu sau có liên quan đến ứng dụng glucose, phát biểu SAI? A Trong y học, glucose dùng làm thuốc tăng lực (huyết glucose) cho người bệnh B Glucose nguyên liệu để tổng hợp vitamin C C Trong công nghiệp, glucose dùng để tráng gương, tráng ruột phích D Trong công nghiệp ngành dược, glucose dùng để pha chế số thuốc dạng bột dạng lỏng Câu 30 Có loại dẫn chất acid monosaccarid? A B C D Câu 31 Các dẫn chất acid monosaccarid: A Acid aldonic B Acid aldaric C Acid uronic D Tất Câu 32 Glucuronic dẫn chất uronic glucose galactose tham gia vào chế khử độc, liên hợp bilirubin tại: A Lách B Mật C Thận D Gan Câu 33 Pentose chất chuyển hóa trung gian đường uronic acid? A L – Xylolose B D – Ribulose C D – Fructose D D – Arabinose Câu 34 Pentose thành phần glycoprotein? A D – Xylose B D – Galactose C D – Lyxose D Câu A B Nguyễn Huỳnh Thịnh – ĐH Võ Trường Toản – Facebook: tailieuykhoa2000 Trang Câu 35 Pentose có gôm arabic, gôm mận cherry: A D – Ribose B D – Arabinose C D – Manose D L – Xylulose Câu 36 Pentose thành phần cấu tạo acid nucleic coenzym ATP, NAD, NADP flavoprotein? A D – Ribulose B L – Glucose C D – Ribose D D – Arabinose Câu 37 Pentose có thành phần lyxoflavin phân lập từ tim: A D – Lyxose B D – Manose C D – Galactose D D – Fructose Câu 38 Hexose có nguồn gốc từ dịch ép trái từ thủy phân đường mía: A D – Glucose B D – Fructose C D – Arabinose D Cả A B Câu 39 Hexose thành phần glycoprotein? A D – Galactose B D – Manose C D – Xylose D Cả A B Câu 40 Hexose có nguồn gốc từ thủy phân lactose: A D – Ribose B D – Xylulose C D – Galactose D D – Glucose Câu 41 Nếu hai nhóm –OH bán acetal hai monosaccarid tham gia tạo liên kết glycosid dissacarid tạo thành: A Không tính khử B Còn tính khử C Bán khử Nguyễn Huỳnh Thịnh – ĐH Võ Trường Toản – Facebook: tailieuykhoa2000 Trang D Tất Câu 42 Nếu –OH monosaccarid thứ hai tham gia tạo liên kết glycosid –OH ancol disaccarid tạo thành: A Không tính khử B Còn tính khử C Bán khử D Tất sai Câu 43 Sản phẩm thủy phân tinh bột thu là: A Lactose B Fructose C Maltose D Sucrose Câu 44 Có mầm lúa, men bia, kẹo mạch nha là: A Sucrose B Lactose C Glucose D Maltose Câu 45 Là đường sữa, có nhiều sữa loài động vật: A Sucrose B Lactose C Glucose D Maltose Câu 46 Là đường mía, có nhiều mía củ cải đường: A Sucrose B Lactose C Glucose D Maltose Câu 47 Nhận định Maltose: A Là sản phẩm thủy phân tinh bột B Được liên kết lại với liên kết α-1,4-glycosid C Có tính khử D Tất Câu 48 Nhận định Lactose: A Được liên kết lại với liên kết α-1,4-glycosid B Có tính khử C Là đường sữa D Tất Nguyễn Huỳnh Thịnh – ĐH Võ Trường Toản – Facebook: tailieuykhoa2000 Trang Câu 49 Nhận định Sucrose: A Là đường mía B Được liên kết lại với liên kết α,β-1,2- glycosid C Không có tính khử D Tất Câu 50 Saccarose chất: A Hữu triền B Tả triền C Cả A B D Cả A B sai Câu 51 Hỗn hợp glucose fructose hỗn hợp chất: A Hữu triền B Tả triền C Cả A B D Cả A B sai Câu 52 Có thể theo dõi thủy phân saccarose bằng: A Trực quan B Máy saccarose kế C Triền quang kế D Tất Câu 53 Chất thường gặp thành phần polysaccarid: A D – Glucose B L – Glucose C D – Maltose D D – Fructose Câu 54 Nhân định tinh bột, chọn câu đúng: A Không tan nước B Cho màu xanh tím với iod C Cấu tạo loại phân tử amylose amylopectin D Tất Câu 55 Nhận định tinh bột, chọn câu SAI: A Tan tốt nước B Cho màu xanh tím với iod C Cấu tạo loại phân tử amylose amylopectin D Sản phẩm cuối thủy phân tinh bột maltose Nguyễn Huỳnh Thịnh – ĐH Võ Trường Toản – Facebook: tailieuykhoa2000 Trang Câu 56 Nhận định tinh bột, chọn câu SAI: A Không tan nước B Cho màu đỏ nâu với iod C Cấu tạo loại phân tử amylose amylopectin D Sản phẩm cuối thủy phân tinh bột maltose Câu 57 Nhận định tinh bột, chọn câu SAI: A Không tan nước B Cho màu xanh tím với iod C Cấu tạo loại phân tử amylose, cellulose amylopectin D Sản phẩm cuối thủy phân tinh bột maltose Câu 58 Nhận định tinh bột, chọn câu SAI: A Không tan nước B Cho màu xanh tím với iod C Cấu tạo loại phân tử amylose amylopectin D Sản phẩm cuối thủy phân tinh bột sucrose Câu 59 Tinh bột cấu tạo loại phân tử? A B C D Câu 60 Sản phẩm trung gian thủy phân tinh bột là: A Glycogen B Chitin C Dextrin D Pectin Câu 61 Glycogen glucid dự trữ động vật, có nhiều ở: A Gan B Cơ C Tim D Cả A B Câu 62 Glycogen cho màu … với iod A Xanh tím B Vàng C Trắng D Đỏ nâu Câu 63 Trong y học, chất dùng để thay huyết tương: Nguyễn Huỳnh Thịnh – ĐH Võ Trường Toản – Facebook: tailieuykhoa2000 Trang A B C D Glycogen Dextran Cellulose Chitin Câu 64 Nhận định dextran, chọn câu đúng: A Là homopolysaccarid B Được nối với nối α-1,6-glycosid C Có độ nhớt cao D Tất Câu 65 Nhận định dextran, chọn câu đúng: A Có dây nhánh B Được dùng làm chất thay huyết tương C Vi khuẩn Leuconostoe mesenteroides có enzym biến đổi sucrose thành dextran D Tất Câu 66 Nhận định cellulose, chọn câu đúng: A Là polysaccarid B Có nhiều thiên nhiên C Là thành phần cấu tạo thực vật D Tất Câu 67 Nhận định cellulose, chọn câu đúng: A Không có cấu trúc phân nhánh B Được nối với nối α-1,4-glycosid C Đối với người giá trị dinh dưỡng D Tất Câu 68 Nhận định cellulose, chọn câu SAI: A Có cấu trúc phân nhánh B Được nối với nối α-1,4-glycosid C Đối với người giá trị dinh dưỡng D Ở động vật, số có enzyme thủy phân cellulose Câu 69 Nhận định cellulose, chọn câu SAI: A Không có cấu trúc phân nhánh B Được nối với nối α-1,6-glycosid C Đối với người giá trị dinh dưỡng D Ở động vật, số có enzyme thủy phân cellulose Câu 70 Nhận định cellulose, chọn câu SAI: A Không có cấu trúc phân nhánh Nguyễn Huỳnh Thịnh – ĐH Võ Trường Toản – Facebook: tailieuykhoa2000 Trang 10 D Propionyl Câu 29 Các nhóm Porphyrin, kí hiệu –V có tên gốc là: A Methyl B Acetyl C Vinyl D Ethyl Câu 30 Công thức hóa học gồm 4M, 2V 2P, là: A Coproporphyrin I B Uroporphin III C Porphin D Protoporphyrin IX Câu 31 Công thức hóa học gồm 4M 4P, là: A Uroporphin B Hematoporphyrin C Coproporphyrin D Protoporphyrin IX Câu 32 Công thức hóa học gồm 4P 4A, là: A Hematoporphyrin B 2,3-DPG C Uroporphin D Coproporphyrin Câu 33 Công thức hóa học gồm E-OH, 4M 2P, là: A Protoporphyrin IX B Uroporphin C Coproporphyrin D Hematoporphyrin Câu 34 Các nhóm Porphyrin, kí hiệu –M là: A Vinyl B Hydroxyetyl C Propionyl D Methyl Câu 35 Các nhóm Porphyrin, kí hiệu –A là: A Propionyl B Acetyl C Ethyl D Methyl Nguyễn Huỳnh Thịnh – ĐH Võ Trường Toản – Facebook: tailieuykhoa2000 Trang 59 Câu 36 Độ tan Porphyrin phụ thuộc vào: A Nhóm amin B Nhóm hydroxyl C Nhóm carboxyl D Nhóm amino Câu 37 Uroporphyrin có nhóm carboxyl? A nhóm B nhóm C nhóm D nhóm Câu 38 Protoporphyrin có nhóm carboxyl? A nhóm B nhóm C nhóm D nhóm Câu 39 Metaloprotein: A Dễ chuyển hóa sang lượng B Không hấp thụ với nước C Dễ tạo phức với ion kim loại D Thường kết tinh dạng tinh thể Hemin Câu 40 Porphyrin kết hợp với Fe2+ nhóm: A Hemoglobin, Catalase, Myoglobin Cytocrom B Myoglobin, Chlorophyl, Cytocrom Catalase C Cytocrom, Myoglobin, Hemoglobin Chlorophyl D Catalase, Cytocrom, Chlorophyl Hemoglobin Câu 41 Porphyrin kết hợp với Mg2+ nhóm: A Hemoglobin B Catalase C Cytocrom D Chlorophyl Câu 42 Hồng cầu người chứa khoảng: A 18% Hb B 32% Hb C 54% Hb D 72% Hb Nguyễn Huỳnh Thịnh – ĐH Võ Trường Toản – Facebook: tailieuykhoa2000 Trang 60 Câu 43 Hemoglobin gồm có: A phần B phần C phần D Chỉ phần Câu 44 Trong hemoglobin, nhóm ngoại là: A Hem B Globin C Fe2+ D Myoglobin Câu 45 Trong hemoglobin, phần là: A Hem B Globin C Fe2+ D Myoglobin Câu 46 Hem có nhân là: A Protoporphynin IX B Hematoporphyrin C Porphin D Hematin Câu 47 Hem hợp chất có nhân gắn với: A Fe2+ B Fe3+ C Fe2+ Fe3+ D Tất sai Câu 48 Hem bị oxy hóa thành: A Hematin B Hemin C Teichman D Myoglobin Câu 49 Tinh thể ứng dụng pháp y để xác định vết máu: A Tinh thể Hemin B Teichman C Hematin D Câu A B Câu 50 Ở người trưởng thành, Globin HbA gồm: Nguyễn Huỳnh Thịnh – ĐH Võ Trường Toản – Facebook: tailieuykhoa2000 Trang 61 A B C D chuỗi polypeptid chuỗi polypeptid chuỗi polypeptid chuỗi polypeptid Câu 51 Ở người trưởng thành, Globin HbA gồm chuỗi polypeptid có cấu trúc: A Bậc B Bậc C Bậc D Bậc Câu 52 Ở người trưởng thành, Globin HbA gồm hai chuỗi α, chuỗi gồm có: A 141 acid amin B 146 acid amin C 153 acid amin D 170 acid amin Câu 53 Ở người trưởng thành, Globin HbA gồm hai chuỗi β, chuỗi gồm có: A 141 acid amin B 146 acid amin C 153 acid amin D 170 acid amin Câu 54 Trong cấu trúc bậc II, 80% acid amin chuỗi α β tạo nên … đoạn xoắn α helix (chuỗi α) … đoạn xoắn α helix (chuỗi β) A – B – C – D – Câu 55 Về mặt không gian, chuỗi Globin cuộn lại tạo thành khe kỵ nước chứa: A Hem B Globin C Hematin D Porphyrin Câu 56 His gần, kết hợp trực tiếp với Fe Hem gọi là: A His F8 B His K5 C His E7 D His C4 Câu 57 His xa, không kết hợp trực tiếp với Fe Hem gọi là: Nguyễn Huỳnh Thịnh – ĐH Võ Trường Toản – Facebook: tailieuykhoa2000 Trang 62 A B C D His F8 His K5 His E7 His C4 Câu 58 Vậy phân tử Hb có cấu trúc bậc gồm tiểu đơn vị kết hợp với bằng: A Liên kết phối trí B Liên kết ion C Liên kết cộng hóa trị D Liên kết không cộng hóa trị Câu 59 Trong lượng phân tử Hb vào khoảng: A 12.000 B 68.000 C 145.000 D 300.000 Câu 60 Tỷ lệ sắt Hb là: A 0,17% B 0,34% C 0,56% D 0,77% Câu 61 Đặc tính chủng loại Hemoglobin thành phần định? A Hem B Globin C Porphin D Tất Câu 62 Loại Hemoglobin có phôi thai: A Hb F B Hb A C Hb S D Hb G Câu 63 Loại Hemoglobin có phôi thai: A Hb P B Hb A2 C Hb C D Hb S Câu 64 Loại Hemoglobin có bào thai trẻ sơ sinh: A Hb S Nguyễn Huỳnh Thịnh – ĐH Võ Trường Toản – Facebook: tailieuykhoa2000 Trang 63 B Hb F C Hb A D Hb G Câu 65 Loại Hemoglobin có người trưởng thành: A Hb C B Hb P C Hb A D Hb F Câu 66 Các loại Hb P, Hb G, Hb F, Hb A,… khác ở: A Đoạn xoắn E Hem B Đoạn xoắn F Globin C Đoạn xoắn E Globin D Đoạn xoắn F Hem Câu 67 Chuỗi Hb Hb A, Hb A2 Hb F giống vị trí xoắn: A F1 F2 B F3 F4 C F2 F3 D F1 F4 Câu 68 Chuỗi polypeptid vị trí F2, thành phần acid amin Hb loại Hb A, Hb A2 Hb F khác loại với Hb lại? A Hb A B Hb F C Hb A2 D Tất khác Câu 69 Chuỗi polypeptid vị trí F3, thành phần acid amin Hb loại Hb A, Hb A2 Hb F khác loại với Hb lại? A Hb A B Hb F C Hb A2 D Tất khác Câu 70 Loại acid amin Hb A Hb F vị trí xoắn F2 là: A Ala B Ser C Gln D Phe Câu 71 Loại acid amin Hb A2 Hb F vị trí xoắn F2 là: Nguyễn Huỳnh Thịnh – ĐH Võ Trường Toản – Facebook: tailieuykhoa2000 Trang 64 A B C D Thr Leu Gln Ser Câu 72 Bệnh thiếu máu hồng cầu hình liềm là: A Hb C B Hb M C Hb F3 D Hb S Câu 73 Trong Hb C: A Glutamat vị trí chuỗi β thay lysin B Glutamat vị trí chuỗi β thay valin C Glutamat vị trí chuỗi α thay valin D Glutamat vị trí chuỗi α thay lysin Câu 74 Trong Hb M: A Glutamat vị trí chuỗi β thay lysin B Glutamat vị trí chuỗi β thay valin C Hiện tượng Fe trạng thái Fe3+ tạo thành MetHb D Do bất thường tổng hợp chuỗi polypeptid α Câu 75 Trong bệnh α-Thalassemia: A Do bất thường tổng hợp chuỗi polypeptid α tạo thành Hb Bart Hb H B Gây bệnh thiếu máu hồng cầu nhỏ nhược sắc C Làm giảm khả phân phối oxy đến mô D Tất Câu 76 Trong bệnh β -Thalassemia: A Do có đột biến tổng hợp chuỗi β B Gây bệnh thiếu máu huyết giải nghiêm trọng C Thường tử vong khoảng 15-25 tuổi D Tất Câu 77 Nguyễn Huỳnh Thịnh – ĐH Võ Trường Toản – Facebook: tailieuykhoa2000 Trang 65 ĐÁP ÁN MINH HỌA 1-D 6-D 11-A 16-C 21-A 26-B 31-C 36-C 41-D 46-A 51-A 56-A 61-B 66-B 71-C 76-D 2-C 7-C 12-C 17-D 22-D 27-A 32-C 37-B 42-B 47-A 52-A 57-C 62-D 67-D 72-D 77- 3-C 8-B 13-B 18-B 23-D 28-B 33-D 38-D 43-A 48-A 53-B 58-D 63-A 68-C 73-A 4-D 9-A 14-C 19-B 24-C 29-C 34-D 39-C 44-A 49-D 54-B 59-B 64-B 69-A 74-C Nguyễn Huỳnh Thịnh – ĐH Võ Trường Toản – Facebook: tailieuykhoa2000 Trang 66 5-C 10-D 15-A 20-C 25-D 30-D 35-B 40-A 45-B 50-B 55-A 60-B 65-C 70-A 75-D CHƯƠNG 5: HÓA HỌC ACID NUCLEIC Câu Nucleoprotein thuộc loại: A Protein đơn giản B Protein C Protein phức tạp D Holoprotein Câu Nucleoprotein bao gồm: A Protein + Nhóm nội (Acid nucleic) B Protein + Nhóm ngoại (Acid nucleic) C Protein + Nhóm nội (Acid deoxyribose) D Protein + Nhóm ngoại (Acid deoxyribose) Câu Protein đơn giản nhóm ngoại, thường là: A Histon B Protamin C Histon Protamin D Histon Protamin Câu Tùy theo thành phần cấu tạo ose phân tử acid nucleic, người ta phân biệt có loại acid nucleic khác nhau: A B C D Câu Ose là: A Đơn phân acid nucleic B Một tên gọi cố định C Đường D Purin Pyrimidin Câu Acid ribonucleic (ARN) ose là: A Ribose B Desoxyribose C Ribose Desoxyribose D Ribose Desoxyribose Câu Acid desoxyribonucleic (ADN) ose là: A Ribose Nguyễn Huỳnh Thịnh – ĐH Võ Trường Toản – Facebook: tailieuykhoa2000 Trang 67 B Desoxyribose C Ribose Desoxyribose D Ribose Desoxyribose Câu Chọn câu ĐÚNG nói acid nucleic: A Tất tế bào sống chứa nucleoprotein B Trong tế bào, acid nucleic không dạng tự mà kết hợp với protein C Nucleotid hợp chất trùng hợp mà giữ vai trò quan trọng biến dưỡng trung gian D Tất Câu Chọn câu SAI nói acid nucleic: A Chỉ 50% tế bào sống chứa nucleoprotein B Trong tế bào, acid nucleic không dạng tự mà kết hợp với protein C ARN ADN có tất tế bào D Nucleotid hợp chất trùng hợp mà giữ vai trò quan trọng biến dưỡng trung gian Câu 10 Chọn câu SAI nói acid nucleic: A Tất tế bào sống chứa nucleoprotein B Trong tế bào, acid nucleic tồn dạng tự C Chất nhiễm sắc (cromatid) hoàn toàn gồm nucleoprotein D Nucleotid hợp chất trùng hợp mà giữ vai trò quan trọng biến dưỡng trung gian Câu 11 Ở pentose, ARN ose là: A β-D-Ribose B α-L-Ribose C β-2-desoxy-D-Ribose D α-2-desoxy-L-Ribose Câu 12 Ở pentose, ADN ose là: A β-D-Ribose B α-L-Ribose C β-2-desoxy-D-Ribose D α-2-desoxy-L-Ribose Câu 13 Có loại base nitơ có nhân pyrimidin: A B C Nguyễn Huỳnh Thịnh – ĐH Võ Trường Toản – Facebook: tailieuykhoa2000 Trang 68 D Câu 14 Tập hợp sau base nitơ có nhân pyrimidin: A Cytosin, Adenin Guanin B Uracil, Thymin Adenin C Thymin, Uracil Cytosin D Adenin, Guanin Thymin Câu 15 Loại base nitơ ADN: A Cytosin B Thymin C Adenin D Uracil Câu 16 Loại base nitơ ARN: A Thymin B Guanin C Uracil D Adenin Câu 17 Hai base nitơ có nhân purin: A Thymin Adenin B Guanin Cytosin C Adenin Guanin D Cytosin Uracil Câu 18 Nhân purin hình thành kết hợp nhân: A Indol Imin B Pyrimidin Imin C Imin Pyrimidin D Imidazol Pyrimidin Câu 19 Dãy base nitơ ADN gồm: A A, U, G, C B A, T, G, C C A, U, G, X D A, C, G, X Câu 20 Dãy base nitơ ARN gồm: A A, U, G, C B A, T, G, C C A, C, G, X D A, T, G, X Nguyễn Huỳnh Thịnh – ĐH Võ Trường Toản – Facebook: tailieuykhoa2000 Trang 69 Câu 21 Nucleosid gồm thành phần: A Base purin pentose B Base pyrimidin pentose C Base purin hay base pyrimidin pentose D Base purin base pyrimidin pentose Câu 22 Liên kết osidic nối nitơ … base purin nitơ … base pyrimidin với carbon … pentose A Số – Số – Số B Số – Số – Số C Số – Số – Số D Số – Số – Số Câu 23 Liên kết osidic loại phân tử nước: A B C D Câu 24 Liên kết osidic dạng: A α B β C δ D γ Câu 25 Nucleosid có nhân pyrimidin mang tên tận là: A idin B osin C indol D imin Câu 26 Nucleosid có nhân purin mang tên tận là: A idin B osin C indol D imin Câu 27 Khi thủy phân nucleotid môi trường acid yếu ta thu được: A Base nitơ, pentose-phosphat B Base-pentose, phosphat C Nucleosid, phosphat D Base nitơ, pentose, phosphat Nguyễn Huỳnh Thịnh – ĐH Võ Trường Toản – Facebook: tailieuykhoa2000 Trang 70 Câu 28 Khi thủy phân nucleotid môi trường kiềm yếu ta thu được: A Base nitơ, pentose-phosphat B Base-pentose, phosphat C Nucleotid, phosphat D Base nitơ, pentose, phosphat Câu 29 Khi thủy phân nucleotid môi trường kiềm yếu ta thu được: A Base nitơ, pentose-phosphat B Pentose, phosphat C Nucleosid, phosphat D Base nitơ, pentose, phosphat Câu 30 Mỗi ribonucleosid có vị trí phosphoryl hóa: A C2’– C3’– C5’ B C3’ – C5’ C C2’ – C3’ D C2’ – C5’ Câu 31 Mỗi desoxyribonucleosid có vị trí phosphoryl hóa: A C2’– C3’– C5’ B C3’ – C5’ C C2’ – C3’ D C2’ – C5’ Câu 32 AMP tên viết tắt từ: A Argininmethioninphosphat B Alaninmonophosphat C Adenosinmonophosphat D Acetylmethiononphosphat Câu 33 Chọn câu ĐÚNG nói acid nucleic: A Nucleosid sản phẩm thủy phân không hoàn toàn acid nucleic B Mononucleotid đơn vị sở acid nulceic C ATP nguồn lượng chủ yếu cho phần lớn phản ứng tế bào D Tất Câu 34 Chọn câu SAI nói acid nucleic: A Nucleosid sản phẩm thủy phân hoàn toàn acid nucleic B ATP nguồn lượng chủ yếu cho phần lớn phản ứng tế bào C Mononucleotid đơn vị sở acid nulceic D Quan trọng AMP vòng tham gia vào nhiều chế khác biến dưỡng Nguyễn Huỳnh Thịnh – ĐH Võ Trường Toản – Facebook: tailieuykhoa2000 Trang 71 Câu 35 Chọn câu SAI nói acid nucleic: A Nucleosid sản phẩm thủy phân không hoàn toàn acid nucleic B Dinucleotid đơn vị sở acid nulceic C ATP nguồn lượng chủ yếu cho phần lớn phản ứng tế bào D GTP nguồn lượng cho trình tổng hợp protein Câu 36 Chọn câu SAI nói acid nucleic: A Nucleosid sản phẩm thủy phân không hoàn toàn acid nucleic B Mononucleotid đơn vị sở acid nulceic C ATP nguồn lượng thứ yếu cho phần lớn phản ứng tế bào D Tất sai Câu 37 Chất dùng thuốc chống thải ghép ghép quan: A Azathioprin B Casein C Prolatin D Histon Câu 38 Hai chuỗi polynucleotid nối với bằng: A Liên kết hidro B Liên kết sulfur C Liên kết peptid D Liên kết muối Câu 39 Mỗi nucleotid cách khoảng: A 3,4 Ao B 10 Ao C 20 Ao D 34 Ao Câu 40 Khoảng cách từ nguyên tử hidro đến trục là: A 3,4 Ao B 10 Ao C 20 Ao D 34 Ao Câu 41 Chiều rộng toàn sợi ADN là: A 3,4 Ao B 10 Ao C 20 Ao D 34 Ao Câu 42 Mỗi tế bào sống, động vật, thực vật vi khuẩn chứa loại ARN: Nguyễn Huỳnh Thịnh – ĐH Võ Trường Toản – Facebook: tailieuykhoa2000 Trang 72 A B C D Câu 43 Loại chiếm khoảng 80% tổng số ARN có vai trò nhà máy tổng hợp protein: A ARNr B ARNt C ARNm D ADN Câu 44 Loại chiếm khoảng 10% tổng số ARN có vai trò dịch mã thông tin đoạn nucleotid ARNm acid amin: A ARNr B ARNt C ARNm D ADN Câu 45 Loại chiếm khoảng 5% tổng số ARN, có vai trò chuyển thông tin từ gen làm mẫu cho trình tổng hợp protein: A ARNr B ARNt C ARNm D ADN ĐÁP ÁN MINH HỌA 1-C 6-A 11-A 16-A 21-C 26-B 31-B 36-C 41-C 2-B 7-B 12-C 17-C 22-B 27-A 32-C 37-A 42-B 3-D 8-D 13-B 18-D 23-A 28-B 33-D 38-A 43-A 4-A 9-A 14-C 19-B 24-B 29-C 34-A 39-A 44-B Nguyễn Huỳnh Thịnh – ĐH Võ Trường Toản – Facebook: tailieuykhoa2000 Trang 73 5-C 10-B 15-D 20-A 25-A 30-A 35-B 40-B 45-C [...]... tailieuykhoa2000 Trang 21 ĐÁP ÁN MINH HỌA 1- D 6-B 11 -C 16 -D 21- D 26-A 31- D 36-A 41- A 46-A 51- B 56-B 61- D 66-D 71- A 76-B 81- D 86-D 91- B 96-B 10 1-D 10 6-A 11 1-C 11 6-D 12 1-C 12 6-B 13 1-D 13 6-A 14 1-C 2-A 7-C 12 -D 17 -D 22-D 27-D 32-D 37-D 42-B 47-D 52-C 57-C 62-D 67-D 72-B 77-D 82-B 87-A 92-C 97-D 10 2-D 10 7-D 11 2-C 11 7-C 12 2-A 12 7-D 13 2-D 13 7-A 14 2-A 3-D 8-D 13 -A 18 -A 23-A 28-A 33-A 38-D 43-C 48-D 53-A 58-D... 98-D 10 3-D 10 8-B 11 3-C 11 8-B 12 3-C 12 8-B 13 3-B 13 8-C 14 3-B 4-D 9-B 14 -B 19 -B 24-D 29-D 34-B 39-D 44-D 49-D 54-B 59-A 64-D 69-B 74-D 79-D 84-C 89-A 94-B 99-D 10 4-C 10 9-A 11 4-D 11 9-B 12 4-B 12 9-B 13 4-A 13 9-C 14 4-C Nguyễn Huỳnh Thịnh – ĐH Võ Trường Toản – Facebook: tailieuykhoa2000 Trang 22 5-A 10 -A 15 -C 20-C 25-D 30-C 35-D 40-C 45-B 50-A 55-A 60-C 65-D 70-C 75-A 80-A 85-D 90-A 95-C 10 0-A 10 5-C 11 0-C 11 5-B... Võ Trường Toản – Facebook: tailieuykhoa2000 Trang 34 ĐÁP ÁN MINH HỌA 1- D 6-B 11 -C 16 -A 21- A 26-D 31- D 36-B 41- C 46-D 51- A 56-A 61- B 66-C 71- A 76-B 81- D 2-B 7-B 12 -A 17 -B 22-D 27-A 32-D 37-B 42-A 47-D 52-C 57-A 62-D 67-B 72-B 77-C 82-C 3-C 8-B 13 -D 18 -A 23-D 28-B 33-D 38-D 43-B 48-A 53-C 58-B 63-A 68-A 73-C 78-B 83-C 4-B 9-C 14 -B 19 -B 24-C 29-A 34-B 39-A 44-C 49-B 54-B 59-A 64-B 69-A 74-D 79-B Nguyễn... độc cho cơ thể được tạo bởi: A Glucose bị oxy hóa ở carbon số 1 B Galactose bị oxy hóa ở carbon số 1 C Glucose bị oxy hóa ở carbon số 6 D Galactose bị oxy hóa ở carbon số 6 Câu 11 4 Điều nào sau đây ĐÚNG khi nói về Cellulose: A Là thành phần chủ yếu của mô mỡ B Cấu tạo gồm nhiều gốc α-D-glucose C Tan trong nước D Không có giá trị dinh dưỡng đối với người Câu 11 5 Điều nào sau đây ĐÚNG khi nói về Cellulose:... tailieuykhoa2000 Trang 15 C Amylose, Cellulose D Dextrin, Glycogen, Amylopectin Câu 10 6 Amylose có cấu tạo mạch thẳng do các đơn vị α-D Glucose nối với nhau bằng: A Liên kết 1- 4 glucozid B Liên kết 1- 6 glucozid C Liên kết 1- 2 glucozid D Liên kết 1- 4 và 1- 6 glucozid Câu 10 7 Amylopectin có cấu tạo mạch thẳng và phân nhánh do các đơn vị α-D Glucoz nối với nhau bằng: A Liên kết 1- 4 glucozid B Liên kết 1- 6 glucozid... Lipoprotein Nguyễn Huỳnh Thịnh – ĐH Võ Trường Toản – Facebook: tailieuykhoa2000 Trang 33 Câu 79 18 :2 (Δ9 ,12 ) là ký hiệu của: A Acid oleic B Acid linoleic C Acid linolenic D Acid stearic Câu 80 18 :3 (Δ9 ,12 ,15 ) là ký hiệu của: A Acid oleic B Acid linoleic C Acid linolenic D Acid stearic Câu 81 20:4 (Δ5,8 ,11 ,14 ) là ký hiệu của: A Acid timnodonic B Acid clupanodonic C Acid cervonic D Acid arachidonic Câu... Amylodextrin C Glycogen D Maltodextrin Câu 11 1 Acid hyaluronic là thành phần chính của: A Các yếu tố đông máu B Màng tế bào C Matrix ngoài tế bào, tổ chức sụn, gân D Chất dự trữ của vi khuẩn Câu 11 2 Chất nào sau đây có cả liên kết 1- 4 và 1- 6 glucozid A Amylose B Saccarose Nguyễn Huỳnh Thịnh – ĐH Võ Trường Toản – Facebook: tailieuykhoa2000 Trang 16 C Glycogen D Cellulose Câu 11 3 Acid Glucuronic có vai trò khử... 1- 2 glucozid D Liên kết 1- 4 và 1- 6 glucozid Câu 10 8 Chất nào tác dụng với Iod cho màu xanh: A Amylase B Amylose C Maltodextrin D Amylopectin Câu 10 9 Trong các chất sau đây, chất nào tác dụng với Iod cho màu xanh tím: A Tinh bột B Amylodextrin C Glycogen D Maltodextrin Câu 11 0 Trong các chất sau đây, chất nào tác dụng với Iod cho màu đỏ nâu: A Cellulose B Amylodextrin C Glycogen D Maltodextrin Câu 11 1... để xà phòng hóa 1g chất béo Nguyễn Huỳnh Thịnh – ĐH Võ Trường Toản – Facebook: tailieuykhoa2000 Trang 28 B Số mg KOH cần thiết để trung hòa acid béo tự do của 1g chất béo C Lượng iod có thể gắn vào 10 0g lipid D Tất cả đều đúng Câu 44 Chỉ số iod là: A Số mg KOH cần thiết để xà phòng hóa 1g chất béo B Số mg KOH cần thiết để trung hòa acid béo tự do của 1g chất béo C Lượng iod có thể gắn vào 10 0g lipid... hydrogen hóa B Phản ứng halogen hóa C Phản ứng xà phòng D Phản ứng oxy hóa Nguyễn Huỳnh Thịnh – ĐH Võ Trường Toản – Facebook: tailieuykhoa2000 Trang 26 Câu 29 Phản ứng dùng để chế biến dầu thành bơ thực vật: A Phản ứng hydrogen hóa B Phản ứng halogen hóa C Phản ứng xà phòng D Phản ứng oxy hóa Câu 30 Alcol trong thành phần của lipid được chia thành: A 2 nhóm B 3 nhóm C 4 nhóm D 5 nhóm Câu 31 Alcol của
- Xem thêm -

Xem thêm: TRẮC NGHIỆM HÓA SINH 1, TRẮC NGHIỆM HÓA SINH 1, TRẮC NGHIỆM HÓA SINH 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay